DISUSUN OLEH : KELOMPOK III

PENGAJAR: UST. MAHDI ARANI S, Ag.

zakat artinya tumbuh. zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sah zakat harta ( mal) : . DALIL NAQLI TENTANG ZAKAT. dan suci. MENURUT BAHASA. baik lakilaki maupun perempuan. 1.  Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Syarat-syarat wajib zakat fitrah:  Islam.PENGERTIAN ZAKAT. Menurut bahasa. berkah. Zakat fitrah. Zakat harta ( mal ) . menurut istilah artinya. yaitu zakat yang diwajibkan kepada stiap orang islam. 1. Sedangkan.orang tertentu setelah mencapai nisab ( jumlah minimal tertentu ) dan haul.  Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan pada penghabisan bulan Ramadhan. 2. besar atau kecil. bertambah. 2. merdeka atau hamba sahaya. MACAM-MACAM ZAKAT. yaitu zakat dari sebagian harta kekayaan seseorang yang wajib diberikan kepada orang. DAN ISTILAH. SYARAT-SYARAT SAH ZAKAT FITRAH MAUPUN ZAKAT HARTA ( MAL ).

2. Memiliki harta secara penuh Harta yang dimiliki telah mencapai nisab ( batas ketentuan zakat ) Kepemilikan harta telah mencapai haul ( satu tahun penuh ) RUKUN-RUKUN MELAKSANAKAN ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT HARTA ( MAL ) 1. Rukun zakat fitrah :  Ada pemberi zakat fitrah ( muzaki )  Ada penerima zakat fitrah ( mustahik )  Ada harta yang dizakatkan  Waktu mengeluarkan zakat sudah sesuai dengan ajaran agama. Berakal sehat.  Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ajaran agama.      Seorang Muslim yang merdeka. Rukun zakat harta ( mal ) :  Ada pemberi zakat ( muzaki )  Ada penerima zakat ( mustahik )  Ada hartayang dizakatkan  Zakat yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan agama  Waktu mengeluarkan zakat telah sesuai aturan agama. ( bukan hamba sahaya ). Sudah Baligh ( dewasa pikirannya ). yaitu awal Ramadan hingga sebelum shalat idul fitri. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful