KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Thu Hà

Nhóm SV: Trần Anh Tuấn Nguyến Đình Tuấn

Nội dung đề tài

Phần 1.Tổng quan về GIS

Phần 2.Khái quát chung về công tác trắc dịa bản đồ

Phần 2.Các ứng dụng của GIS trong công nghệ môi trường

Phần 4.Nhận xét ,kết luận

Phần 1.Tổng Quan Về GIS + Các thành phần của GIS +Chức năng nhiệm vụ của GIS +GIS làm việc như thế nào +Dữ liệu cho GIS +Các công nghệ liên quan +Giới thiệu chung về ứng dụng của GIS trong môi trường .

Các thành phần của GIS .

Thiết bị (hardware) .

Chuyên viên (expertise) .Chính sách và quản lý (policy and - mangement) .Số liệu dữ liệu (Georaphicdata) .Phần mềm (software) .

các ứng dụng của GIS trong môi trường 1.Phần 2. Tạo lập bản đồ phân vùng môi trường .

2.Dự báo lan truyền ô nhiễm môi trường .

Quan trắc ô nhiễm dầu trên biển bằng viễn thám và GIS .3.

Giám sát các nguồn thải lưu vực sông .4.

* GIS trong quản lý dầu mỏ khí đốt .

Thăm dò những khu vực nhạy cảm .1.

2.Quản lý an toàn khai thác .

GIS trong quản lý tài nguyên sinh vật .

2 phân tích phân bố loài .

3 Kiểm soát các khu bảo tồn .

Kiểm soát đa dạng sinh học .4.

5. Bảo tồn các loài đang bị đe dọa Tìm kiếm nơi sồng phù hợp .

GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.tài nguyên nước 1. Kiểm soát mực nước ngầm .

Kiểm tra hệ thống sông ngòi .2.

Bản đồ .

Kiểm soát các nguồn nước .4.

Thành lập bản đồ giá đất .GIS trong quản lý đất đai 1.

2.Tính giá trị đền bù trong giải phóng mặt bằng .

3.Đánh giá đất đai bao gồm việc đối chiếu chất lượng đất đai với yêu cầu sử dụng của các đối tượng sử dụng đất .

GIS trong quản lý tài nguyên rừng .

Nghiên cứu ảnh để thành lập bản đồ lớp phủ rừng .

Phần 4 Nhận xét. Kết luận về những ứng đụng của GIS trong môi trường .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful