U sluèaju da na mjestu izvr enja prekr aja nije utvrðen identitet prekr itelja, policijski æe slu benik od vlasnika

vozila zatra iti podatke o identitetu osobe kojoj je vozilo dao na upravljanje. Sukladno èlanku 229. stavku 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10 - Odluka UsRH i 74/11) vlasnik, odnosno, osoba kojo j je vozilo povjereno du na je na zahtjev policijskog slu benika ili slu bene osobe je dinice lokalne samouprave koja obavlja poslove iz èlanka 5. stavka 4. tog Zakona d ati vjerodostojan podatak o identitetu osobe kojoj se vozilo dalo na upravljanje . Novèanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit æe se za prekr aj vlasnik vozila, osoba kojoj je vozilo povjereno ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne da vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme poèinjenj a prekr aja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful