II година

Рачуноводство

ПРЕДМЕТ :

РАЧУНОВОДСТВО

ГОДИНА :

II

предметни професор

Данка Живановић

Eкономска школа

Др Коста Цукић

страна 1

II година

Рачуноводство

Утицај пословних промена на биланс стања

Пословна активност се састоји из низа пословних промена,које настају у вези са
набавком,производњом,продајом и наплатом.Све пословне операције мењају састав,односно
величину средстава и њихових извора.Пословне промене које утичу на биланс,тј.мењају стање
активе и пасиве предузеца,могу се поделити у четири групе:
Прва група су пословне промене које се одражавају само на активу,док се пасива не менја.Збир
биланса се не мења.
биланс 1
+(повећање)
непромењена
-(смањење)

Друга група су пословне промене које се одражавају само на пасиву,док се акт
ива не мења.Не мења се ни збир биланса.
непромењена

биланс 2
+(повећање)
-(смањење)

Трећа група промена су пословне промене које увећавају вредност и активе и пасиве,у смислу
мењања њихове структуре и збира.Такође се и збир биланса мења-повећава.
+(повећање)

биланс 3
+(повећање)

Четврта група промена су пословне промене које умањују вредност и активе и пасиве у смислу
мењања њихове структуре и збира.такође се збир биланса мења-смањује.
-(смањење)

Eкономска школа

биланс 4
-(смањење)

Др Коста Цукић

страна 2

II година

Рачуноводство

Двојно књиговодство и пословне књиге двојног књиговодства

Двојно књиговодство обухвата евиденцију свих средстава и свих извора средстава, прихода,
расхода као и финансијски резултат пословања предузећа.
Основна карактеристика двојног кнјиговодства је да се свака промена, у истом износу, књижи и на
левој и на десној страни конта.
По систему двојног књиговодства воде се следеће пословне књиге:
• дневник
• главна књига
• помоћне књиге
Дневник је пословна књига у којој се хронолошким редом свакодневно књиже све настале
пословне промене. Књижење пословних промена можемо извршити:

Простим ставом (један конто дугује и један потражује)

Сложеним ставом (више конта дугују,односно потражују)
Контирање је поступак одређивања конта за одређену пословну промену.
Главна књига је главни извор података о пословању предузећа, састоји се од појединачних
основних, односно синтетичких конта. У пракси се често назива и финансијско или синтетичко
књиговоство.
Помоћне књиге служе за рашчлањивање синтетичких конта главне књиге, садрже аналитичке
евиденције. Такве су, на пример, помоћне књиге основних средстава , материјала и ситног
инвентара, купаца, добављача робе итд.
Закључак књига (крајњи биланс) представља крајња стања активе и пасиве после прокњижених
свих пословних промена. Крајњи биланс завршене пословне године истовремено је и почетни
биланс за наредну пословну годину.
Пробни биланс даје податке о укупном промету и стању сваког конта. Он има следеће колоне:
редни број, назив конта, бруто биланс (дугује и потражује) и салдо биланс (дугује и потражује).
Дуговна салда на активним контима показују стања вредности средстава предузећа.
Потражна салда на пасивним контима показују стање вредности извора средстава. На основу
утврђених стања на контима могуће је саставити биланс.
ПРИМЕР
01.01. На сонову почетног биланса отворити дневник и главну књигу. Прокњижити следеће
пословне промене.
ПОЧЕТНИ БИЛАНС
Актива
Пасива
Ред.
Ред.
Средства по намени
Износ
Средства по пореклу
Износ
бр.
бр.
1.
Опрема
700.000.- 1.
Трајни капитал
1,000.000.2.
Текући (пословни) рачун
300.000.- 2.
Дугорочни креедит
400.000.3.
Купци
20.000.- 3.
Краткорочни кредит
200.000.4.
Материјал
200.000.- 4.
5.
Готови производи
380.000.- 5.
1,600.000.1,600.000.Eкономска школа

Др Коста Цукић

страна 3

II година

Рачуноводство

02.01. Уступљена је опрема (машина), чија је вредност 60.000.- динара, другом предузећу без
накнаде.
Конто Опрема – потражује, конто Трајни капитал – дугује.
05.01. Набављен је материјал од добављача и фактура 15 гласи на 80.000.- динара.
Конто Материјал – дугује, конто Добављачи за обртна средства – потражује.
10.01. На основу требовања издат је материјал за потребе производње у вредности 150.000.динара.
Конто Производња у току – дугује, конто Материјал – потражује.
14.01. Са текућег (пословног) рачуна је исплаћена отплата за дугорочни кредит у износу од
100.000.- динара.
Конто Краткорочни кредит – дугује, а конто Текући (пословни) рачун – потражује.
19.01. Купци су уплатили у корист текућег (пословног) рачуна свој дуг у износу од 20.000.динара.
Конто Текући (пословни) рачун – дугује, конто Купци – потражује.
20.01. Налогом за исплату подигнуто је са текућег (пословног) рачуна готовине 8.000.- динара.
Конто Благајна – дугује, конто Текући (пословни) рачун – потражује.
24.01. Набављена је опрема (писаћа машина) и фактура добављача гласи на 25.000.- динара.
Конто Опрема – дугује, конто Добављачи за основна средства – потражује.
26.01. Банка је из дугорочног кредита исплатила добављаче за основна средства у износу од
25.000.- динара.
Конто Добављачи за основна средства – дугује, конто Краткорочни кредит – потражује.
27.01. Банка је из краткорочног кредита исплатила добављаче за обртна средства износ од 80.000.динара.
Конто Добављачи за обртна средства – дугује, конто Краткорочни кредит – потражује.
31.01. Извршити ванредни закључак пословних књига : саставити пробни биланс на основу
књижења у главној књизи, саставити крајњи биланс и закључити дневник и главну књигу.
ДНЕВНИК
страна 1

Ред.
бр.
1.

2.
3.

Eкономска школа

Датум

Опис

01. 01.

Опрема
Текући (пословни) рачун
Материјал
Готови производи
Купци
Трајни капитал
Дугорочни кредит
Крткорочни кредит
- за почетна стања
Трајни капитал
Основна средства
- за уступљену машину
Материјал
Добављачи за обртна
средства
- за набавку материјала
пренос на страну 2

02. 01.
05. 01.

Др Коста Цукић

Дугује

Потражује

700.000.300.000.200.000.380.000.20.000.1,000.000.400.000.200.000.60.000.60.000.80.000.80.000.-

страна 4

II година

Рачуноводство
пренос са стране 1
страна 2

Ред.
бр.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Датум

Опис

10. 01.

Производња у току
Материјал
- за издат материјал
у
производњу
Дугорочни кредит
Текући (пословни) рачун
-за отплату кредита
Текући (пословни) рачун
Купци
- за наплату потраживања
Благајна
Текући (пословни) рачун
- за подигнуту готовину
Основна средства
Добављачи за основна
средства
- за набавку писаће машине
Добављачи
за
основна
средства
Дугорочни кредит
- за исплату дуга
Добављачи
за
обртна
средства
Краткорочни кредит
за
исплату
дуга
добављачима

14. 01.
19. 01.
20. 01.
24. 01.

26. 01.

27. 01.

31. 01.

Трајни капитал
Дугорочни кредит
Краткорочни кредит
Опрема
Материјал
Производња у току
Готови производи
Текући (пословни) рачун
Благајна
- за салдо за изравнање

Дугује
150.000.-

150.000.100.000.100.000.20.000.20.000.8.000.8.000.25.000.25.000.25.000.25.000.80.000.80.000.-

(2,148.000.-)
940.000.325.000.280.000.-

Др Коста Цукић

(2,148.000.-)

665.000.130.000.150.000.380.000.212.000.8.000.3,693.000.-

Eкономска школа

Потражује

3,693.000.-

страна 5

II година

Рачуноводство

ГЛАВНА КЊИГА
Опрема (1)
Датум
01. 01.
03. 01.
24. 01.
31. 01.

Датум
01. 01.
05. 01.
10. 01.
31. 01.

Датум
10. 01.
30. 01.

Опис
За почетно стање
За уступљену машину
За набавку писаће машине
За салдо за изравнање

Дугује
Потражује
700.000.60.000.25.000.665.000.725.000.725.000.-

Материјал (1)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
200.000.За набавку материјала
80.000.За издат материјал у
150.000.производњу
За салдо за изравнање
130.000.280.000.280.000.Производња у току (3)
Опис
Дугује
Потражује
За издат материјал у
150.000.производњу
За салдо за изравнање
150.000.150.000.150.000.-

Датум
01. 01.
31. 01.

Готови производи (4)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
380.000.За салдо за изравнање
380.000.380.000.380.000.-

Датум
01. 01.
19. 01.

Купци (5)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
20.000.За наплату потраживања
20.000.20.000.20.000.-

Датум
01. 01.
14. 01.
19. 01.
20. 01.
31. 01.

Текући (пословни) рачун (6)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
700.000.За отплату кредита
60.000.За наплату потраживања
За подигнуту готовину
25.000.За салдо за изравнање
665.000.320.000.320.000.-

Eкономска школа

Др Коста Цукић

страна 6

II година

Рачуноводство

Датум
20. 01.
31. 01.

Благајна (8)
Опис
Дугује
Потражује
За подигнуту готовину
8.000.За салдо за изравнање
8.000.8.000.8.000.-

Датум
01. 01.
03. 01.
31. 01.

Трајни капитал (9)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
1,000.000.За уступљену машину
60.000.За салдо за изравнање
94.000.1,000.000.1,000.000.-

Датум
01. 01.
14. 01.
26. 01.
31. 01.

Датум
01. 01.
27. 01.
31. 01.

Датум
01. 01.
25. 01.

Датум
05. 01.
27. 01.

Eкономска школа

Дугорочни кредит (9)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
400.000.За отплату кредита
100.00.За
исплату
дуга
25.000.даобављачима
За салдо за изравнање
325.000.425.000.425.000.Краткорочни кредит (10)
Опис
Дугује
Потражује
За почетно стање
200.000.За уступљену машину
80.000.За салдо за изравнање
280.000.280.000.280.000.Добављачи за основна средства (11)
Опис
Дугује
Потражује
За набавку писаће машине
25.000.За
исплату
дуга
25.000.добављачима
25.000.25.000.Добављачи за обртна средства (12)
Опис
Дугује
Потражује
За набавку материјал
80.000.За
исплату
дуга
80.000.добављачима
80.000.80.000.-

Др Коста Цукић

страна 7

II година

Рачуноводство
ПРОБНИ БИЛАНС

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Промет
Дугује
Потражује
725.000.60.000.280.00.150.000.150.000.380.000.20.000.20.000.320.000.108.000.60.000.1,000.000.100.000.425.000.280.000.25.000.25.000.80.000.80.000.2,148.000.
2,148.000.-

Назив конта
Опрема
Материјал
Производња у току
Готови производи
Купци
Текући (пословни) рачун
Трајни капитал
Дугорочни кредит
Краткорочни кредит
Добављачи за основна средства
Добављачи за обртна средства

Салдо
Дугује
Потражује
665.000.130.000.150.000.380.000.212.000.940.000.325.000.280.000.1,545.000.
-

1,545.000.-

КРАЈЊИ БИЛАНС
Актива
Ред.
Средства по намени
бр.
1.
Основна средства
2.
Текући (пословни) рачун
3.
Благајна
4.
Материјал
5.
Производња у току
6.
Готови производи

Eкономска школа

Пасива
Износ

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

665.000.212.000.8.000.130.000.150.000.380.000.- 5.
1,545.000.-

Др Коста Цукић

Средства по пореклу
Трајни капитал
Дугорочни креедит
Краткорочни кредит

Износ
940.000.325.000.280.000.-

1,545.000.-

страна 8

II година

Рачуноводство

Расходи и приходи

Расходи доводе до смањења сопствених средстава.Зависно од тога да ли се јављају редовно или
нередовно у току пословања,послови расходи се деле на редовне и ванредне.
Приходи доводе до повећања сопствених средстава. Зависно од тога да ли се јављају редовно или
нередовно у току пословања,послови приходи се деле на редовне и ванредне.
За сваки расход и приход отвара се посебан конто.Ова конта су рашчлањена конта трајног
капитала..Како се на њима евидентирају расходи и приходи,она се називају конта расхода и
прихода.Упоређењем расхода и прихода израчунава се пословни успех или резултат предузећа,па
се ова конта зато још називају успешна конта или конта резултата.
Финансијски резултат може бити позитиван-добитак(приходи су већи од расхода) или негативангубитак(расходи су већи од прихода).
Finansijski rezultat treba knjižiti preko konta zbirni račun rashoda i prihoda, na koji se prenose sva
Пословни расходи
pojedinačna konta rashoda i prihoda.
Finansijski rezultat treba knjižiti preko konta zbirni račun rashoda i prihoda, na koji se prenose sva
pojedinačna konta rashoda i prihoda.
prenose sva pojed
редовни

ванредни

трошкови
· материјал
· инвентар
· електрична енергија
· вода
· финансирања

·
·
·
·

мањкови материјала
мањкови готових производа
казне
сумњива и спорна
потраживања

ansijski rezultat treba knjižiti preko konta zbirni račun rashoda i prihoda, na koji se prenose sva
Пословни приходи
pojedinačna konta rashoda i prihoda.
Finansijski rezultat treba knjižiti preko konta zbirni račun rashoda i prihoda, na koji se prenose sva
pojedinačna konta rashoda i prihoda.
prenose sva pojed
редовни

ванредни

реализација
· робе
· услуга
· готових производа
Eкономска школа

· наплаћене казне
· отписана потраживања
· вишкови на материјалу, роби
и готовим производима
Др Коста Цукић

страна 9

II година
·

Рачуноводство

финансијска улагања

da i priho

Трајни капитал
Дугује

Потражује
Почетно стање

Смањење услед настанка расхода

+ Повећање услед настанка прихода

Расходи
Дугује

Потражује

Настанак расхода

Приходи
Дугује

Потражује
Настанак прихода

Финансијски резултат треба књижити преко конта збирни рачун расхода и прихода, на који се
преносе сва појединачна конта расхода и прихода.
Расходи

Приходи

Расходи

Приходи

Збирни рачун расхода и прихода
Σ Расхода

Σ Прихода

салдо
>

<
салдо

Финансијски резултат
Eкономска школа

Др Коста Цукић
Добитак

Финансијски резултат

Губитак

страна 10

II година

Рачуноводство

ПОЧЕТНИ БИЛАНС
Актива
Ред.
Средства по намени
бр.
Транспортна средства
1.
2.
3.
4.
5.

Материјал
Гориво
Текући рачун
Благајна

Пасива
Ред.
бр.

Износ

15.000.000.
1.
50.000.- 2.
1.000.000.3.000.000.40.000.19,090.000.
-

Средства по пореклу

Износ

Трајни капитал
Дугорочни кредит

18,090.000.1.000.000.-

19,090.000.-

ПРИМЕР
Предузеће Транспорт Београд има следећи биланс на дан 01.12.200.. године.
01.12. Отворити књиге.
04.12. За извршене услуге превоза наплаћено је преко текућег рачуна 2.000.000.- динара.
07.12. За оправке транспортних средстава стигао је рачун на 20.000.- динара.
11.12. Према требовањима утрошено је горива за 600.000.- динара.
15.12. У готову је наплаћено за извршене услуге превоза 200.000.- динара. Благајник је исти износ
уплатио на текући рачун. Примљен је извод.
19.12. Са текућег рачуна плаћена је кирија за јануар 100.000.- динара. Извод 2.
23.12. По требовањима је утрошено материјала за 20.000.- динара.
28.12. Утврђен је мањак материјала у износу од 2.000.- динара.
31.12. Утврдити финансијски резултат.

ДНЕВНИК
страна 1

Ред. бр.
1.

Датум
01.12.

Eкономска школа

Опис
Транспортна средства
Материјал
Гориво
Текући рачун
Благајна
Трајни капитал
Дугорочни кредит
- за почетна стања
Др Коста Цукић

Дугује
15.000.000.50.000.1.000.000.3.000.000.40.000.-

Потражује

18.090.000.1.000.000.-

страна 11

II година
2.
3.

Рачуноводство
04.12.
07.12.

Текући рачун
Приход од услуга
- наплаћено за услуге
Трошак оправки
Добављачи за обртна средства
- рачун за оправке
пренос на страну 2
пренос са стране 1

2.000..000.2.000.000.20.000.20.000.-

страна 2

Ред. бр.
4.
5.

5а.
6.
7.
8.

9.
9а.

9б.

Датум
11.12.
15.12.

15.12.
19.12.
23.12.
28.12.

31.12.
31.12.

31.12.

Eкономска школа

Опис
Трошак горива
Гориво
- утрошено гориво
Благајна
Приходи од услуга
- наплаћено од услуга
Текући рачун
Благајна
- уплата
Трошак закупнине
Текући рачун
- плаћена кирија
Трошак материјала
Материјал
- утрошен материјал
Ванредни расход
Материјал
- мањак по материјалу
Приход од услуга
Збирни рачун расхода и прихода
- пренос
Збирни рачун расхода и прихода
Трошак оправке
Трошак горива
Трошак закупнине
Трошак материјала
Ванредни расход
- пренос
Збирни рачун расхода и прихода
Финансијски резултат
- за утврђивање финансијског резултата

Др Коста Цукић

Дугује
600.000.-

Потражује
600.000.-

200.000.200.000.200.000.200.000.100.000.100.000.20.000.20.000.2.000.2.000.(22,232.000.-)
2.200.000.-

(22,232.000.-)
2.200.000.-

742.000.20.000.500.000.200.000.20.000.2.000.1.458.000.1.458.000.-

страна 12

II година

Рачуноводство

ГЛАВНА КЊИГА
Датум
01. 12.
31. 12.

Транспортна средства
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
15,000.000.
За салдо за изравнање
15,000.000.15,000.000.
15,000.000.Благајна

Датум
01. 12.
15. 12.
15. 12.
31. 12..

Опис
Почетно стање
Наплаћено за услуге
Уплаћено на текући рачун
Салдо за изравнање

Дугује
Потражује
40.000.200.000.200.000.40.000.240.000.240.000.-

Датум
01. 12.
04. 12.
15. 12.
19. 12.
31. 12..

Текући пословни рачун
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
3,000.000.Наплаћено за услуге
2,000.000.Уплата
200.000.Плаћена закупнина
100.000.Салдо за изравнање
5,100.000.5,100.000.5,200.000.Гориво

Датум
01. 12.
11. 12.
31. 12.

Опис
Почетно стање
Утрошено
Салдо за изравнање

Дугује
Потражује
1,000.000.600.000.400.000.1,000.000.1,000.000.-

Материјал
Датум
01. 12.
23. 12.
28. 12.
31. 12.
Eкономска школа

Опис
Почетно стање
Утрошено
Мањак
Салдо за изравнање
Др Коста Цукић

Дугује
Потражује
50.000.20.000.2.000.28.000.50.000.50.000.страна 13

II година

Рачуноводство

Датум
01. 12.
31. 12..

Трајни капитал
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
18,090.000.Салдо за изравнање
18,090.000.
18,090.000.
18,090.000.-

Датум
01. 12.
31. 12..

Дугорочни кредит
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
1,000.000.Салдо за изравнање
1,000.000.1,000.000.1,000.000.-

Датум
01. 12.
15. 12.
31. 12.

Приход од услуга
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
2,000.000.Наплаћено за услуге
200.000.Салдо за изравнање
2,200.000.2,200.000.2,200.000.-

Датум
07. 12.
31. 12.

Трошак оправки
Опис
Дугује
Потражује
Рачун за оправке
20.000.Салдо за изравнање
20.000.20.000.20.000.-

Датум
07. 12.
31. 12.

Добављачи за обртна средства
Опис
Дугује
Потражује
Рачун за оправке
20.000.Салдо за изравнање
20.000.20.000.20.000.-

Датум
11. 12.
31. 12..

Опис
Утрошено
Пренос

Трошак горива
Дугује
Потражује
600.000.600.000.600.000.600.000.-

Датум
19. 12.
31. 12.

Опис
Плаћено
Пренос

Eкономска школа

Трошак закупнине
Дугује
Потражује
100.000.100.000.100.000.100.000.-

Др Коста Цукић

страна 14

II година

Рачуноводство

Трпшак материјала
Дугује
Потражује
20.000.20.000.20.000.20.000.-

Датум
19. 12.
31. 12.

Опис
Плаћено
Пренос

Датум
28. 12.
31. 12..

Ванредни расход
Опис
Дугује
Потражује
Мањак на материјалу
2.000.Пренос
2.000.2.000.2.000.-

Датум
31. 12.
31. 12.
31. 12..

Збирни рачун расхода и прихода
Опис
Дугује
Потражује
Пренос прихода
2,200.000.Пренос расхода
742.000.Добитак
1,458.000.2,200.000.2,200.000.-

Датум
31. 12.
31. 12.

Финансијски резултат - добитак
Опис
Дугује
Потражује
Добитак
1,458.000.Салдо за изравнање
1,458.000.1,458.000.1,458.000.-

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01. 12. ДО 31. 12. 200.. ГОДИНЕ
- преглед расхода и прихода -

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ред.
бр.
20.000.- 1.
600.000.100.000.20.000.2.000.-

РАСХОДИ

Износ

Трошак оправки
Трошак горива
Трошак закупнине
Трошак материјала
Ванредни расход
Финансијски резултат
добитак

Трајни капитал

Износ
2,200.000.-

2,200.000.-

Eкономска школа

ПРИХОДИ

Др Коста Цукић

2,200.000.-

страна 15

II година

Рачуноводство

ПОЈАМ И ВРСТЕ ВРЕМЕНСКИХ РАЗГРАНИЧЕЊА

Временски период за који се обрачунава финансијски резултат назива се обрачунски период. Да
би финансијски резултат за одређени обрачунски период био реалан, потребно је правилно
евидентирати расходе и приходе. При изучавању финансијског резултата треба узети у обзир само
расход и приходе који се односе на тај обрачунски период. У пракси се често дешава да се време
настанка расхода и прихода и њихово плаћање тј. наплата не поклапају. За правилно евидентирање
и разграничавање ових расхода и прихода употребљавају се конта временских разграничења.
Употребљавају се два паралелна конта временских разграничења, и то конто Активна временска
разграничења (АВР) и конто Пасивна временска разграничења (ПВР).

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (АВР)
дугује

потражује

Унапред плаћени
расходи

• Обрачунати

Паралелна конта
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА (ПВР)

ненаплаћени
приходи
дугује

потражује

Унапред плаћени
расходи

• Обрачунати

ненаплаћени
приходи

Eкономска школа

Др Коста Цукић

страна 16

II година

Рачуноводство

ПРИМЕР
Предузеће АБЦ Београд 01.12.200.. године има следећи биланс стања:
ПОЧЕТНИ БИЛАНС
Актива
Ред.
Средства по намени
бр.
1.
Пословни инвентар
2.
Материјал
3.

Гориво

4.

Текући рачун

Пасива
Ред.
Износ
бр.
5,000.000.- 1.
400.000.- 2.
100.000.- 3.

Средства по пореклу

Износ

Трајни капитал
Краткорочни кредит
Добављачи за основна
средства

2.000.000.7,500.000.-

5,100.000.400.000.2,000.000.7,500.000.-

01.12. Отворити дневник и главну књигу.
04.12. Из одобреног кредита за основна средства дозначено је добављачима за основна средства
500.000.- динара.
07.12. Наплаћено је преко банке за извршене услуге 400.000.- динара.
12.12. Према требовањима утрошено је материјала у току децембра за 40.000.- динара.
16.12. Са текућег рачуна плаћене су кирије за четири месеца 200.000.- динара. Обрачунати део
кирије која се односи на текући месец.
20.12. Обрачуната је електрична енергија утрошена у децембру у износу од 20.000.- динара.
25.12. Са текућег рачуна враћен је кредит за обртна средства у износу од 100.000. динара.
Примљен је извод.
27.12. Према требовањима утрошено је горива за 50.000. динара.
29.12. Обрачуната је утрошена вода у износу од 10.000.- динара.
31.12. Инвентарисањем је утврђено стварно стање материјала у магацину у вредности од 362.000.динара.
31.12. Извршити изравнање паралелних конта временских разграничења.
ДНЕВНИК
страна 1

Ред. бр.
1.

Датум
01.12.

Eкономска школа

Опис
Пословни инвентар
Текући рачун
Материјал
Гориво
Трајни капитал
Добављачи за основна средства
Др Коста Цукић

Дугује
5.000.000.2,000.000.400.000.100.000.-

Потражује

5,100.000.2,000.000.страна 17

II година

2.

Рачуноводство

04.12.

Краткорочни кредит
- за почетна стања
Добављачи за основна средства
Дугорочни кредит
- дознака
пренос на страну 2

400.000.500.000.500.000.-

пренос са стране 1
страна 2

Ред. бр.
3.
4.
5.

5а.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Датум
07.12.
12.12.
16.12.

16.12.
20.12.

25.12.
27.12.
29.12.
31.12.
31.12.

31.12.

31.12.

Eкономска школа

Опис
Текући рачун
Приход од услуга
- наплаћено од услуга
Трошак материјала
Материјал
- утрошен материјал
АВР – Плаћен трошак кирије
Текући рачун
- плаћена кирија
Трошак кирије
ПВР – обрачунат трошак кирије
- обрачунат трошак кирије
Трошак електричне енергије
ПВР – обрачунат трошак електричне
енергије
- обрачуната електрична енергија
Краткорочни кредит
Текући рачун
- враћен кредит
Трошак горива
Гориво
- утрошено гориво
Трошак воде
ПВР – обрачунат трошак воде
- обрачунат трочак воде
Материјал
Ванредни приход
- вишак
ПВР – обрачунат трошак кирије
АВР – плаћен трошак кирије
- изравнање паралелних конта
временских разграничења
Приход од услуга
Ванредни приход
Збирни рачун расхода и прихода
- пренос прихода
Збирни рачун расхода и прихода
Трошак материјла
Др Коста Цукић

Дугује

Потражује

400.000.400.000.40.000.40.000.200.000.200.000.50.000.50.000.20.000.20.000.100.000.100.000.50.000.50.000.10.000.10.000.2.000.2.000.50.000.50.000.400.000.2.000.402.000.170.000.40.000.страна 18

II година

Рачуноводство
Трошак кирије
Трошак електричне енергије
Трошак горива
Трошак воде
- пренос расхода

50.000.20.000.50.000.10.000.-

пренос на страну 3
пренос са стране 2
страна 3

Ред. бр.
14.
15.

Датум
31.12.
31.12.

Опис
Збирни рачун расхода и прихода
Финансијски резултат – добитак
- утврђивање финансијског резултата
Трајни капитал
Добављачи за основна средства
Дугорочни кредит
Краткорочни кредит
ПВР – обрачунат трошак ел. енергије
ПВР – обрачунат трошак воде
Финансијски резултат
Пословни инвентар
Текући рачун
Материјал
Гориво
АВР – плаћен трошак кирије
- закључак

Дугује
232.000.-

Потражује
232.000.-

5,100.000.1,500.000.50.000.300.000.20.000.10.000.232.000.5,000.000.2,100.000.362.000.50.000.150.000.-

ГЛАВНА КЊИГА
Датум
01. 12.
31. 12.

Датум
01. 12.
07.12.
16.12.
26.12.
31. 12..

Пословни инвентар
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
5,000.000.Салдо за изравнање
5,000.000.5,000.000.5,000.000.Текући рачун
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
2,000.000.Наплаћено за услуге
400.000.Плаћена кирија за 4
200.000.месеца
Враћен кредит
100.000.Салдо за изравнање
2.100.2,400.000.2,400.000.Материјал

Датум
01. 12.
12.12.
Eкономска школа

Опис
Почетно стање
Утрошено
Др Коста Цукић

Дугује
Потражује
400.000.40.000.страна 19

II година

Рачуноводство
31.12.
31. 12..

Вишак
Салдо за изравнање

2.000.402.000.-

362.000.402.000.-

Гориво
Датум
01. 12.
27. 12.
31. 12.

Опис
Почетно стање
Утрошено
Салдо за изравнање

Датум
01. 12.
31. 12.

Трајни капитал
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
5,100.000.Салдо за изравнање
5,100.000.5,100.000.5,100.000.-

Датум
01. 12.
04.12.
31. 12.

Добављачи за основна средства
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
2,000.000.Дознака
500.000.Салдо за изравнање
1,500.000.2,000.000.2,000.000.-

Датум
01. 12.
24.12.
31. 12..

Краткорочни кредит
Опис
Дугује
Потражује
Почетно стање
400.000.Враћен кредит
100.000.Салдо за изравнање
300.000.600.000.400.000.400.000.-

Датум
04. 12.
31. 12.

Дугорочни кредит
Опис
Дугује
Потражује
Дознака добављачу
500.000.Салдо за изравнање
500.000.500.000.500.000.-

Датум
07.12.
31. 12..

Приход од услуга
Опис
Дугује
Потражује
Наплаћено за услуге
400.000.Салдо за изравнање
400.000.400.000.400.000.-

Датум
12.12.

Опис
Утрошено

Eкономска школа

Дугује
Потражује
100.000.50.000.50.000.100.000.100.000.-

Трошак материјала
Дугује
Потражује
40.000.-

Др Коста Цукић

страна 20

II година

Рачуноводство
31. 12..

Салдо за изравнање
40.000.-

Датум
12. 12.
31. 12.

Датум
16. 12.
31. 12.
31. 12.

40.000.40.000.-

АВР – плаћен трошак кирије
Опис
Дугује
Потражује
Утрошено
40.000.Салдо за изравнање
40.000.40.000.40.000.Трошак кирије
Дугује
Потражује
кирија за 4
200.000.-

Опис
Плаћена
месеца
Пренос
на
ПВР
обрачуната кирија
Салдо за изравнање

50.000.200.000.-

150.000.200.000.-

Датум
16. 12.
31. 12.

ПВР – обрачунат трошак кирије
Опис
Дугује
Потражује
Обрачуната кирија
50.000.Салдо за изравнање
50.000.50.000.50.000.-

Датум
20. 12.
31. 12..

Трошак електричне енергије
Опис
Дугује
Потражује
Обрачуната ел. енергија
20.000.Салдо за изравнање
20.000.20.000.20.000.-

Датум
20. 12.
31. 12.

ПВР – обрачунат трошак ел. енергије
Опис
Дугује
Потражује
Обрачунато
20.000.Салдо за изравнање
20.000.20.000.20.000.-

Датум
27. 12.
31. 12..

Трошак горива
Опис
Дугује
Потражује
Утрошено
50.000.Салдо за изравнање
50.000.50.000.50.000.-

Датум
29. 12.
31. 12..
Eкономска школа

Трошак воде
Опис
Дугује
Потражује
Утрошено
10.000.Салдо за изравнање
10.000.Др Коста Цукић

страна 21

II година

Рачуноводство
10.000.-

Датум
29. 12.
31. 12.

Датум
31. 12.
31. 12.

10.000.-

ПВР – обрачунат трошак воде
Опис
Дугује
Потражује
Обрачунато
10.000.Салдо за изравнање
10.000.10.000.10.000.Ванредни приход
Дугује

Опис
Вишак
Салдо за изравнање

2.000.2.000.-

Потражује
2.000.2.000.-

Датум
31. 12.
31. 12.
31. 12.

Збирни рачун расхода и прихода
Опис
Дугује
Потражује
Пренос прихода
402.000.Пренос расхода
170.000.Финансијски резултат
232.000.402.000.402.000.-

Датум
31. 12.
31. 12..

Финансијски резултат – добитак
Опис
Дугује
Потражује
Финансијски резултат
232.000.Салдо за изравнање
232.000.232.000.232.000.-

Eкономска школа

Др Коста Цукић

страна 22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful