P. 1
Caiet de Sarcini.0002

Caiet de Sarcini.0002

|Views: 4|Likes:
Published by Larisa Chindriș

More info:

Published by: Larisa Chindriș on Nov 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

e*D

u

CAIET DE SARCINI I,UCRARI DE TERAS.A.MENTE
, 1.-GENERALITATI gi la Prezentulcaiet de sarcinise referd la executarea receplialucrdrilor de terasamente drumuri. gi urmdtoarele standarde normative de referinli: Se vor respecta Condifii generale; STAS 2914-84.Lucrdri de drumuri. Terasamente. STAS L243-88.Teren de fundare.Clasificareagi identificareapdmdnturilor; STAS 1913/5:85.Terende fundare.Determinareagranulozitdgii; limitelor de plasticitate; STAS 1913/4-86.Teren de fundare;Determinarea de caracteristicilor compactare. Teren de fundare.Determinarea STAS 1913/13-83. Proctor; incercarea fizice gi mecanice caracteristicilor Determinarea Terende fundare. STAS 1913/12-88. ale pdmdnturilorcu umfldri gi contracfii mari; STAS 1909/l-90. Acliunea fenomenului de inghel-dezghe!la lucrdrile de drumuri. de Ad6ncimea inghe! in complexulrutier. Prescripfiide calcul; umiditdiii, P[mdnturi.Determinarea /l-82; Terende fundare. STAS1913

Misurdtori terestre.Trasareape teren a drumurilor publice STAS 982413-74. proiectate; gi de taluzurilor ganlurilor Protejarea Lucrdride drumurigi cdi ferate. STAS2916-73. a scurgereapelor; la fenomenului ingheg-dezghef lucrdrilede drumuri. de Acgiunea STAS 1709/2-90. tehnice; din Prescriplii qi degradlrilor inghel-dezghq1. Prevenirea remedierea de la fenomenului inghel-dezghe! lucrdrile drunu:r de Acliunea STAS lTOg/3-90. de pdm6nturilor funda1ie. Metode determinare; de la sensibiliteii inghefa Determinarea de mecanizatdterasamentelor drumuri. a Normativpentruexecutarea C 182-87.

Apa de comPactare sd fie murdari9i nu trebuies6 compactirii rambleurilor nu trebuie Apa necesarb in conlin6materiiorganice suspensie' qantier'in afar6 de cu acordul dirigintelui de APa sElcie va Putea fi folositb lucrdrilorde artl' din terasamentele spatele protec{ie 2. 7. I\IATERLALE vegetal 2.u n t f l a r elab e r i 'c o n f 'S T A S l 9 l 3 / 1 2 .Pd'mint se saup'lantate foloseEte ce suPrafelelor urmeazda {r insiminlate acoPerirea Pentru celemai propicevegetafte veeetale pdminturile ales ve*qetal dintre pdmint mente 2.coeficientcrl neuniforntitate"conf de e' .precumSicelecuconlinutdesErurisolubileinaplmaimarede5To' cu substange de pamdntsau pamdntamestecat nu De asetnenea se vor folosi bulgari rdd6cini)' crengi.\rerificarea Verificareacalitaliipimdnturilorconstiindeterminareaprincipalelorcaracteristiciale acestora. conf' 1913/4-86.c a r a c t e r i s t i cdle c o n l p a c t a rc o n f 'S T A S 1 9 1 3 / 1 3 .grantrlozitate' STAS 1913/5-85.2.7.8 8 : i .PEminturi pentnr straturi de PanrAnturilecatesevorfolosilarealizareastraturilordeprotecliearambler-rriior excluse ramblerrrilor' pimdnturilorcarese admit la execulia s6 trebuie aibi calitalile erodabile cu aibi elemente Aceste piminturi nu trebuiesE aluvionare' fiind nisipurileqi pietriEurile mai dimensir-rni maride 100mm' calitifii plmfrnturitor 2. e' l i m i t ed e p l a s t i c i t a tc o n f 'S T A S STAS 1243-88.8 3 . putrescibile(brazde.FOLOSITE 2. .3. Pdm|'nturipentru terasa care se clasifrcate conform STAS 1243-88' Citegoriile qi tipurile de p6minturi STAS 2914-84' cu prevederile vor terasanlentelor @respunde la executarea folosesc Nusevorfolosiinrambleuripimdnturiledeconsisten!6redusdca:mdluri'pamdnturi turboase. anume: 9i .4. i e .5.

sensibilitatea ingheg-dezghe1.taluzurile de -eropilor imprumutamplasate . P in . .o n f lS T A S 1 9 1 3 / 1 .u m i d i t a t e a .slparea dntdntului. STAS 1709-75'' la . .sip[turile in gropile de imprumutnu vor fi sub nivelulproiectatal cotei cu in lunguldrumuluise vor realiza pante . l : 3 . 1 . Este antreprenorului. se existente va p64ii carosabile la casetelor lSrgirea rezultatdin saparea N{aterialul acostamentelor' utilizala completarea 3 .ligcarea saudin din rezultate debleuri rd.G r o P i l ed e i m P r u m u t Amplasarea. . in realizdtiiumpluturilor'vor fi transportate depozite curigirea ian[rrilor. necesardoblinerea sub rcze(va aprobdrii dirigintelui de gantier. 2 . cu aprobareadirigintelui de gantier antreprenorului' fiind in sarcina aferente cheltuielile acestea reguli(cand urmatoarele gropilor de imprumut se vor respecta La exploatarea drumuluiproiectat): in suntamplasate apropierea ganlurilor.P r e s c r i p t i ig e n e r a l e e e x e c u f i e se compune din urmdtoarele de ProcesLil execufie a lucririlor de terasanlente o p e r a q i ud e b a z i : ni . EXECUTAREA TERASAN{ENTELOR a 3 . de Excedentr-rl sdpdtu ca 9i paminturile profiluride ranrbleu.conL .incdrcarea pdntintrilui mijloculde transport. 5 .Necesarulde phmint care. care sunt improprii fi acoperitdin debleuriprovine din gropi de definitive. -irrrpri5tiereapdnrAnttrlLriinunrplrrttrrdginive|area.8 2 ' c 3. .nupoate intpruntut.D I i g c a r eP i n l 6 n t u l u i provenitdin sapdturiin prin utilizareapamantului pdmantuluise realizeazd i\. d 3 . -descircareapdnrAntr-rltridinnrijloculdetransport. de imprumut din partea proprietarului acorduluipentru ocupareaterenului pentru gropile gindnd searna de calitatea pdmdntului' terenului. 3 .EiexploatareagropilordeimprumutSevafacein Alegerea acestora este la latitudinea conformitate cLr prevederile STAS 1914-84. l i a v d n d' a l o rd e 1 : 1 .transporttrl pimintr'rh-ri .amenajarea.

\.unriditatea efectivdla care se.graclLrl cotttpactare de :r:i .4.fi nisarea terasamentelor' sd tehnologic se inc6t fazeleprocesului se Lucrarilede terasamente vor atacaastfel la conduce intre diferitelefaze de iut*.Alegerea cu se terasamentelor va face in conformitate Alegereautilajelorpentru executarea C normativului 182-87' orevederile C .fEradecalaje apelormeteorice' sub pimAntului acliunea inmuierea Nuseadnritecapetimpfriguroslucririledeterasanrentes6fieintrerupteinfaze cu terasamentelor executarea se De tehnologic. carear ptrtea cat succead6 mai rapid.:i J ?A il .ca raportul oblinuta a in aparente stareuscata acestuia gi din a uscatd materialului terasamente densitatea conf..ERIFICAREACALITATIITERASAIIIENTELOR LaexecuiialucrIrilordeterasamentesevaverifica: in paminturilorfolositeqi ceaindicatd cl'. omPactarea in aparentfl stare dintre densitatea se Gradulde compactare exprimi ino/o. cu inclin6ri suprafala astfel de compactare' in straturilor rambleurise alegein funclie de mijlocul Grosimea acestuia' pe prescris toati grosimea gradul compactare de rnc6ts6seasigure P6minturilesevorpuneinoper6pecitposibillaumiditateaoptimbdecompactare. 9i lin6ndseama de prevederile 4. Alegerea utilizat'pebaz6"d'e naturamaterialultri in laexecufie.respectarea grosimiistraturilor lucrdrilor. trmiditatea realizat .cl''nentafie. STAS l9l3/13-83. trtilajelor 3. Proctor prin metoda in laborator de grosimeastraturilor qi num[rul necesar treceri utilajelorde compactare.3.compacteazd . ."1 .5.:i c1e optinrd compactare. .concorclanga calitatea clintre in in agternute rambleu.conf' celor stabilite urma .l .comPactarea Pdmintului. funcgiede se ale compactorului stabilesc STAS 7582-91' incercdri.pe intreaga in se pdmantul agterne straturi in rambleuri de 3"'5 Yo spreexterior' va fiecdruistratintermediar fi plani. asemenea interzice ale intermediare procesului inghelat. pdmdnt lalimea rambleului' uniforme. la efectLlateinceputul incercdrilor falh de piminiul qi varialiaacesteia . normal..

LUCRARILOR s. . a unei fazedeternlinante acestea va La terminarea verif.nu s-aurespectat pantele transversale. 1 .R e c e p f i aa t e r m i n a r e a u c r i r i l o r se din sau de lucrh. concord4nfa execulie.Recepfia . .se observ6 de fenomene instabilitate.r W . RECEPTIA f l 5 . La receplia finald a lucrdrilor se va consemnamodul in care s-au comportat gi au terasameRteledacdacestea fost intrelinutecorespunzdtor. de qi Se Defecgirinile vor consemna seva stabilimodulgi termenul remediere. realizat gradulde contPactare dac6.rilor terasamente. .2. finalI 5.realizat gradulde compactare fiecarestratin parte.nu este. Lucrdrilenu sevor recepgiona pe . l.tca: de prezentului caietde sarcinigi a proiectului lucrdrilorcu prevederile .

1.eime stahiliia pi'olect variazaintre15-30 .GEi{ERALIiATi { ' i. 1 6ffi i.Ij't . Prezeniul caieide sai'cini referala execuiia siraiur'iio.i^r^ lUlslll lt6l -STAS662-89. -STAS191315-85.funciatie.oCtor.'aiui fundaiie balasi realz de cin se eazainir-un singui'sirat e carfti este si din cm Ei'c. sarcilll FUNDATIE BALAST DIN / 1 . : 1.2. . granulozitaiii.i.)^.1. gi'elepentru betoane Agregaid'naidrale si moi-tare.lnsiruciiuni iehnice pentru ciepai-tameniale .-egaie peniru luci'aride cai fei'aiesi naiurale drumuri. ale sti'azilo.3.aptei-istici|oi-decompaCtai..Agregatele de naturale cje balastiei'a.' ''.lncercareaPj. cLr : .rumurilo. Tei'en DeGrminarea . lleiode cieincei'care.fundare.1 I .. 'defectomeirelo.' cjeier'nin deformabilitatii area d''umurilo.se cj: f i t n d a t i e i n b a l a s t a ub a l a sa m e s t e c p t i m a l d i n s t r u r c t u i 'r lu t i e i ' e d s t o i e publice.. de.' d. (\r^ .de earcT.' si '' 1 i:. -STAS6400-34.' aiutoi'ul cu pirghie. cje -STAS 4606-80.l .'i. n oe fundai'e.fuieibde incercai'e. conFornl STAS 6400-84. .)^ \)[Al ludl UU .1 -STAS1913/13-83. -CD 3 1-77. dqCondiiii tehnice generale. -STAS730-89..St.^ Ug -^t^.Ag. Tei'e Deteiminarea cai. Straiuriiq bazasi de.Lucrai'i di'umu.e.

-) f rA-i'l-r.Execuiantul asiEUi'a laboi-atoai'ele pi'in va sale colaborare tuturor cu un laboi'atoi'autorizat.l.CARACTERIST' DE COi/i CILE PACTARE ' ' 3.La executia'stratului.- se va utiliza balast gi'anulatia mm. nici in 2. l A z ./ t p.2. t Y t t n .-in executani laboratorul in confoi"mitate prevederile sau. cu STAS4606-80 si STAS730-89 3.''a omogenitaiea acestuia.Controlul.Garacierisiicilecompaciare balastului stabilesc de ale se de cati'e laborator specialfiate un de inainte incaperea de lubrariloi'de executie.Apanecesara compactarii stratului bafast poate de sa pi'ovina reteaua publica din altesui'se. ..2. 0-71 cu 2. PUNEREA OPERA BALASTULUI IN A 4.1..z^l l e c ^ li ^ ^ ^ )?^o ^i c t c g flc .. .)lAt r- n D t ^ -t r r i r ^ t ^ i h .caracteristicife efective compactare determina de se de laboi'atoi'ul saniierului pi'obe pe prelevate din'stratul executat.ucrari :'_ _ :.1.de funciatie balast va trece cJin se numal 4uP9receptionarea lucrariloi'de terasamente a stratului si suportin conformitate prevederile cu caietului sarcini cle penti-u realizarea acestor l. 3. 2. dupa carese deteimina gradul compactare.calitatii balasiu!ui face de catre se p.l. de 4. cietei'minariloi' rezultate aplic din caiet z .rin l.Bdastul ti'ebuie provina rocistabiie sa din nealterabilecare si sa nu contina straine. . . corpuri 2. efectuarea incei'carilor si areaprezeniului de sarcini..3.Acesteastabilesc ingercare se prin Proctor modificat ' i.": i .5.Balastul va aprov'iziona timp in depozit din pdnii'u se se a asigu. 4L r ^ ur t.L ru s ^ s u u rU: d S -t^l rd rtl u l ur l u{ c l€ ut i^r) ur c^t i e ll -d u-eni =l ..I E r \ ' t A L t r ^.1.li conform STAS1913/13-83. nu trebuie din sau dar sa contina unfelde particule suspensie.^^.Aprovizionai'ea de punere la locul in se opera va facenumai dupace enelizele laborator aratat de au ca estecoi'espunzator.

Esteintei'zisa executia inqhetat. x^e ru lu^L l e s*t..r.itciicci ^ .1. COJ"JTRCLUL CALITATIi LUCRARILOR 5. in abatei'ile admise suntde + 0./ajiii.rcur r.'olect. r * i l ^ i cU pr\..^^ ^L^ l^ ^) .peniru asigui'area \.4 %.^r. 1.' . ^ uu umiditatii optime compactare siabileste laboi'atorul de se de saniierului tinand -^^-^ rsdlild . ' t e h n i c e l l l i .1. C ^ n r i { ^ l ^ ^ f iecesciicj ^ apa.o1U1CareSe face cOmpaCiai'ea.2. r lp u e.Pe iei'asamentul receptionat asiernae se nivelgaza si balastul inti'-unul maimultesiraturi functie gi'osimea in sau de din n. panala compactai realizarea gi'adului compactai'e 95-98% pgntn: de de drumurile ciin clasele tehnice sj v si'98-1 % pentru lV oQ crumui-ite clasele din . f"^ ^ ^^. ' 1 5.: tJold)tulul. iar denivelarileproiil dg in longiiudinal poidepasi mm..Receptia lazase efectu pe eazaatunci cnd toate lucrarile si vei'iilcarile prevazute documeniatie in prezentul de sarcini in si caiei suntrealizate.. ^ ' O f f a C e l ii . a r i i C o r a r * a ..v . in de in sti-aiului balast din 4.?.l q.4.ln acestei urma re.ai^al ai o. r' a .i^d rir.t ..Vei'ificai'ea denivelariloi' suprafetei stratului balast din se efectueaza ajutorut cu dreptarului 3 nt.fundatie balast facecu din se compactoai'ele dotai"ea din santiei'Lrlui. 6. a . ..: .-J:1^t^^ uililut[dtsd ^-r.. 5.. ir .l^ LJs "-. incat se optina astfel sa gi'acjul compactai'e pi-evazut standardele vigoare. i \ .l ' .2....Compaciarea de sii'aiurilo. -^-s.4.Paniati'ansvei-sala a fundaiiei balasiesteceaa din imbi'acaminiei pi'evazutap. de din poi iai'abaterile limita fi de maxim +2A mm..l ur ii u iuJ e fr' un'^rl i^ ui d.5.'.t / se 4. um 5.-^l^ ildtutota ^ d l-^t^. r i * r V penii'u vei'ificai'ea compaciai'ii incei'carile deti-eminarile si prevazute i j al >I II ^. 5. nu +9 . il ^ r *L m lnr.ceptii incheie se Proces Vei'bal la receptie preliminara.u^ud i n b at l^ a+S t S e.sti'atulfundaiie balast de din ti-ebuie.1.Gi'osimea siraiulul fundatie balasiesieceadinpi'oieci.. RECEPTIA LUCRARILOR fatl ^rt- 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->