You are on page 1of 29

Rinkim stebsena Lietuvoje k mato ir ko nemato rinkjai ir VRK?

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Biurokratams dzin! Padkite Jiems... suraskite prieast nedirbti

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Js pasirinkimo laisv: technin klaida redakcin laisv smulkus paeidimas dokumentuose nebtinai dramblys konsultavoms ir mums leido visada taip darydavome tikslas visai kitas
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Bendrai apie politin reklam

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

statym leidjo brokas


Seimo rinkim statymas
51 str. 2000-2012 m. keistas 7 kartus

Politini partij ir politini kampanij finansavimo bei finansavimo kontrols statymas


17-18 str. 2004-2012 keistas 3 kartus

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

statym leidjo brokas (iliustracija)

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Kas yra politin reklama?


valstybs politiko, politins partijos, politins partijos nario, politins kampanijos dalyvio, j vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonmis u umokest ar neatlygintinai politins kampanijos laikotarpiu ar tarp politini kampanij skleidiama informacija, kuria
siekiama paveikti rinkj motyvacij balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybs politikas, politin partija, politins partijos narys ar politins kampanijos dalyvis, taip pat j idjos, tikslai ar programa.

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Kas nra politin reklama?


*..+ politins kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidiami prastinio pobdio informaciniai praneimai apie valstybs politik, politini partij, kandidat veikl, informacija, kuria neraginama nedalyvauti referendume, balsuoti u ar prie referendumui teikiamo sprendimo primim.
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Outdoor iorin politin reklama


Iorin politin reklama vaizdo ar garso priemonmis vieai skleidiama politin reklama. Taip pat politin reklama, skelbiama vieose vietose, pastatuose, transporto priemonse. Draudiama rengti ir skleisti iorin politin reklam:
ant statini, kuriuose veikia valstybs valdios, teissaugos, kitos valstybs ir savivaldybi institucijos ir staigos; (VILNIUS) valstybs ar savivaldybi monms priklausaniose transporto priemonse ir ant j; (UKMERG) automobili keliuose ir j sanitarins apsaugos zonose, taip pat gatvse ir prie j, jeigu ji gali ustoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio enklus, pabloginti matomum, akinti eismo dalyvius, atitraukti j dmes ir taip kelti pavoj eismo dalyviams, taip pat draudiama naudoti reklam, imituojani kelio enklus; ant skulptr ir paminkl; 50 metr atstumu aplink pastat, kuriame yra balsavimo patalpa; (VILNIUS) neturint ems, statini ar kit objekt, ant kuri ar kuriuose ji rengiama, savininko sutikimo. (DRUSKININKAI)

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Etikos normos politinei reklamai


Rinkim agitacija gali bti vairi form ir bd, iskyrus tuos, kurie paeidia Konstitucij ir statymus, prietarauja moralei, teisingumui ar visuomens darnai, neatitinka sining ir garbing rinkim.
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Lyginamoji, klaidinanti reklama?


Reklamos statymo 1 str. 6 d.: *..+ is statymas nereglamentuoja politins ir socialins reklamos bei skelbim, nesusijusi su kine komercine, finansine ar profesine veikla.

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Reguliavimo prasm?
Politins kampanijos laikotarpiu politin reklama turi bti teiss akt nustatyta tvarka paymta nurodant l altin ir aikiai atskirta nuo kitos skleidiamos informacijos.

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

alinimas i rinkim (I)


6 straipsnis. Savarankiko politins kampanijos dalyvio statuso praradimas
Politin partija *..+ status praranda esant vienam i i pagrind: *..+ Vyriausiajai rinkim komisijai panaikinus politins partijos registracij savarankiku politins kampanijos dalyviu dl iurki io statymo paeidim. Kitas savarankikas politins kampanijos dalyvis *..+ status praranda esant vienam i i pagrind: *..+ 5) Vyriausiajai rinkim komisijai panaikinus savarankiko politins kampanijos dalyvio registracij dl iurki io statymo paeidim ne vliau kaip likus 15 dien iki rinkim ar referendumo dienos.
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

alinimas i rinkim (II)


28 straipsnis. iurkts io statymo paeidimai
politins kampanijos dalyvio finansavimas io statymo 11 straipsnyje numatytomis nepriimtinomis aukomis; jeigu politins kampanijos dalyvis priima sprendimus naudoti politinei kampanijai aukas, gautas i asmen, kurie neturi teiss finansuoti politini kampanij, ar i neleistin politins kampanijos finansavimo altini; jeigu politins kampanijos dalyvio ilaidos nedeklaruotai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procent nustatyto didiausio politins kampanijos ilaid dydio; paslptos politins reklamos skleidimas, jeigu ilaidos paslptai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procent nustatyto didiausio politins kampanijos ilaid dydio;
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Konkreiai kas ir kaip stebima?

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Informacijos altiniai
iniasklaidos stebsena (i esms tik spauda)
TNS pavluotai praktikai nra vertinamas product placement didiausi al daro paeidimai TV kanaluose

skundai
ratu el. patu

asmeniniai pastebjimai (EP)


Liutauras Uleviius, 2012.11.23

akivaizdu ...

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

..., bet ar tikrai neteista?


nieko apie politik (tik verslas) simboli aikinimas subjektyvus pirmas puslapis? charizmatika asmenyb prastinio pobdio informacija apie politiko veikl (prasta vieinti asmenin gyvenim) skelbiama neatlygintinai ...
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

akivaizdu ... (specialus paketas?)

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

akivaizdu ... ~70 tkst. Lt

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

akivaizdu ... (min 97 tkst. Lt)

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

akivaizdu ...
urnalistas Marijus irvinskas spalio 31 d. www.gzi.lt paskelb *..+ Greit neliko abejoni, kad mano leidinio (red.past. Ekonomika.lt) tikrasis eimininkas yra Viktoras Uspaskichas, kurio interesus bendrayg Vitalija Vonutait itikimai aptarnavo formuodama atitinkam turin grupse laikraiuose ir portaluose, o nepralenkiamu Darbo partijos lyderio propagandos ruporu tapo nemokamas savaitratis Balsas.lt savait. *..+ jau vasar nutuokiau, kad po rinkim Darbo partija vyriausybs formuoti eis kartu su socialdemokratais, mat Balso redakcijose buvo reikalaujama turin primaiyti ne tik V. Uspaskicho ir jo biiuli komentar, bet ir dabartinio kandidato bsimus premjerus Algirdo Butkeviiaus nuomoni. Kitaip sakant, vadovybs spaudimas kokiame nors straipsnyje paminti socialdemokrat lyder buvo signalas, kad ios dvi politins jgos yra sutarusios bendradarbiauti ir derina savo veiksmus.

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

akivaizdu ...

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

(prisiminkim) alinimas i rinkim


28 straipsnis. iurkts io statymo paeidimai
politins kampanijos dalyvio finansavimas io statymo 11 straipsnyje numatytomis nepriimtinomis aukomis; jeigu politins kampanijos dalyvis priima sprendimus naudoti politinei kampanijai aukas, gautas i asmen, kurie neturi teiss finansuoti politini kampanij, ar i neleistin politins kampanijos finansavimo altini; jeigu politins kampanijos dalyvio ilaidos nedeklaruotai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procent nustatyto didiausio politins kampanijos ilaid dydio; paslptos politins reklamos skleidimas, jeigu ilaidos paslptai politinei reklamai sudaro 10 ar daugiau procent nustatyto didiausio politins kampanijos ilaid dydio;
Liutauras Uleviius, 2012.11.23

..., bet reikia stuburo

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

J.Jasaitis

J.Udris

R.Danikeviit
D.Markelinien (TT) .Verbylait (LSDP)

L.Matjoaityt

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

VRK dirba

Liutauras Uleviius, 2012.11.23

aukimo VRK per 20+ met nebuvo siuntusi nagrinjami anoniminiai menkaveriai (pvz. Mazuronio straipsnis u 300 Lt) skundai netaikoma jokia administracin atsakomyb esminiai paeidimai (pavyzdiui, V.Uspaskich kontroliuojamos iniasklaidos grups veikla) netiriami ...
Liutauras Uleviius, 2012.11.23