+

)*
( &'
$ % #
" !
62
! 62 5 3/
4 21
0
./ ,
4
" &; 1
:5 # "
(89
7
89
7 " 5
(<
8/ , #
4
@
2 +? 1> 2
/ =2 # 7
2 %
# 7
0
'2 %
,
? AC # 2B " A *
D,
"
%
! "
)C
1
# * ) 7 , D, ) A5
? AC
! # 2B
2?
%
/
#
# %
C/, % (G&;
,
1 2F # * # E
4
> 7 % 2 G 2! I - <
G&;
H 2
4 % 4 /2 2F , 2 2 !
2!
*>
4, .2 E 8
14 ? / ) J 6- 2
22 !
*>
L/, 2 E " #
K 2!
>
(# * 0
L/, " 2
C G //% ? : 62 %
N M G &%
L/, # E
1 2
G %"
P 3
6/M LC,O!- '2
/
/
>
RG #
Q,
#
P10 2 !:
> >
N M G &% # E O
4 2!% / #
! # * (# *
E G
%
1 :L2
" * ./ L% / , )
10 < ,

# B B

&'
62 T 7
7 :/L/ :2? +
@ S
1 7
#
89
7 " 5
<
8 %
E
!
5 # T7 >
,
% / ) 7 2 ;5
62 A/C
:2 62 %
< ;5
UV W/ 2!% (
, L2? : / :5
#;
KW2
8/ ,
7
, 1W/ !
5
,
1 2! T 7 #&) ,
:/, , 62 %
#
"
$
$
2! 2
T7 "
)
" 2 +9
X
<
89
7
T 7 7 Z D,
Y %
8/ , #/
G
, )
1
< =5 *
62
+ %G
2" B % J
" T 7 )7 ("
2 ( 7! T 7 "
5 * , C2 C2
62 /7 *
2 " V !- %
! [ * 8 / , G % 62 7
@
# E 8 %
< ? AC 62
GV - %
1> 2 %
T 7 ./://- /
"! 5
L - #7 # D,
" \$ 62 ;5
":
T7
% /^ , " L #
7 D,
] 1WC/% L <
?
5 # #
T7 + ?
1!
?
Q,
, D5 #
1
8 / , # 2F , +9 K
, (
0
# ^, # :
G 0 " / # %
RG0
11111
_ 0 / <
O
C , +9 (>! E
2!
L`
4 /
T 7 L%
$ " - 1 T 7 " !- ( 9 [ 7
)7 * #B
:L2 C/, 1 // 4) - Z "
:5 ( & 2 % &
/$ # ; V
G L 5 /$ 8 V K &'
62 T 7
/ G % W 2 (0 > /$ H 2 V
! V
H
> "
1 4% /: " G % + 2V

" L) /
2 % > 0 .2 /X:7V " 4 2 ( 2E5 ) &
"
19
"
, , 0 <
H
/ % B B + :5 +9 W / # # )
< ;2
8
" W7! W 2!% 1 2
< /X:7V ( // =2E5 ) &
1 2! % 4) 5 /
5 # + "B 2
)C2 7&* > 2! #
/ G &'
T7 #
< , 2
A L) / T 7 - W J
8 , :2 ,
#
111 b5
% ; a
?,
(+
.2 L/, c% GO
, 8M:
D
:/;
>
, T7 # ->
1 2E5 ) & )
+9 P 7 ,
P )C/: L O#
! 0
d W 2#'
4
5
@
2 # / ( CD
2! H
H , <? ,
4 ?
' # 2 !- #
# ;5
8 , ( //
"
" )C " 5
$ 1" // 4
U
,
G 2
A L) /
L` T 7 ( T 7 #
KG
8
) 1# 0 D- <
2
"
/
UV 8
<
L/ F
&'
T7
2 05
1 ; 2 H 8& PG
5 " 5 O"
( /2 ;5
2 05 T 7 K<
T7
62 %
4 2
D5 " 5
+9
?
)
# ;5
W2 " T)C, /X7 % L/, # e:
,1 % #'
%8 ,+ % + ,1
:7 " D,
, "%
R J Y7 %
f # 7
: +
*#

,K

g

8 2F
.2

g

* 2

( /

+

(;

7

2 05 8
5 # &'
62 T 7 +
< ^ * " 2 ( 20 L% X2 % , "
&
4 2]
" /2 " id , Xh #
5
,
1
0
U ( // " 5
" L) / #
J
111
< 05 T 7 +
( T 7 !@
2 );:2 #B
! !L/, 8 / ,
!
2! )7V
G % 2F ? 1
$
$
"
< / <
1 2E5 ) & " 2 D, 2 , ( :2 " ) 2 2D ? "
%8 %
>

RW

P

O

%

,"
: 8: G"
8
f $ $
% fM BV0 M

"
4 /
G
G
G

S
"

*
+2 M#
+2 M#
+ 2 M #?

S
S
S

, d,

% 8

*

+

-

(

%(

% ,

a tin bew,tin bew,here meçûrewe
ham le xizmetid ta rûj bûdewe

7"

+

#e

X

62

# U,

ax weê qeêraneyli berdaêberdewe
penceê rezm we bani en i zerdewe
j

,

" /!

*

62 % 2F

,

arezû menzeri düyeteyli namî
xwezgew bünyaman we esekamî
m

+ 2l 7

C J % (;

k,

eman man e, betûî hisare mer ewqi yarim ha le gapare

W7

*

9&k # Q5 `

W7

*

W

//-

,

agir çîyese lem bew xamû im ke
eqleê olmî xwed le gû im ke

+

( - 4 4 2

+

! *J

//-

,

agir çîye le mali xesüranegem yekê le derçû, dezüranegem

?

# 2 # //%

,h

?

#

// W (W

1 ) V0 % ( %
R
1 5& B (
R

,
, Sj
Sm

agir dase lêm, pêm nîyekeê bwer
maçi î sewze tîyerze yeê kawer

" $ $ !-

W7

*

"

/ G

L%

,

agir girtime wek pîre daran bew xamû im ke çü cari caran

-/ #

W:% 7

L, +

agirêg çîye le cesem lm ew

"

'2 #

$

//-

,

pe êwi tinim sewzeê sya çew

f5

"

#

- (" 5 , #

,

awegeê elwen, çemegeê rawen
zilfegeê leylî min kirdêe pawen

W aY, # 02 "

,<:

W

< /% // " $!- D,

ıra çü caran nîyetyey le rasim
pa biney ew bani dydeê ixlasim

/

)7

/

W// > * >

D,

ıra dûsi xas nîym we dinyawa
hame naw ke tî we rü delyawa
n

k

0

# 9

* /%

ıra düryeged tîri xarime

W %"

<Y

o

2 F D,

qelageê bawgid wermexarime

;:

W

/7

"0/% D,

ıra natîdin we îni germim pelin eged bixey le bani termim

5 < ;: 7 % 2
b <
= /% h
5 R 5 "
/- 1
H2 ? 8 " /&20
2&
1H 7 #
, T 7 D + , 1 )7
1 4 <?
1

U
f <
, 7
8Y
h J
>
)
:2

, &$ R k
S3
U <
k < 7 < *1 k ?
<&* H , 0:2
b <
<&* 0:2 5
4
(47 J 4
R 5 , ":
W:
+&* = : 7 ./:
Y2 ,
:/- < f5 , R : So
2

%

L $#

:% #

2

ıra nîyenûrî weê bergimewe

L $

L

# <?

// D,

ye kizeê tine weê cergimewe

4% W $ #

L

# <?

// D,

ıra nîyenûrî weê bergimewe kizeê cergim ye le cergimewe

-V

# /7 _2

!- 2

,

L, W5 `

<?

// D,

ıra nîyenûrîwe halim lm ew
esrîn çü seylaw r yeê le do çew

"

W/2

(" /

+

"

+&% #

%

V

DL,

ımrû do rûje taseê tom kerden
bêzarim le gyan, razîym we merden

Z!\5
p

"

-l%

V

DL,

( C* 6/

ımrû do rûje kelhül dase bar
le sermîl nexisêe, le taq çêew ban

)

"* "

4*

q

)

W2 45

DL,

ımrû kelê dym we mani tewe daxê ha we bani daxan g tewe

2 "

#e

"!*

ımrû leê were qeamet xeza

W

Q7 M ( , 4 # 3* G

*8

#

DL,

xün le serpenceê nazaran rzya

W 2

F

7"-

L,

ım ew çen ewe dür leyaranim
wek baxçeê bê aw, e qe baranim

L L >

1

(" < 7 [ %

] 7

7V

L,

1r % V
$ & 2 R Z!\5 Sp
1
)7
7&* 2
: R 6/
1 /
<
,
% "2
%H
Rl%
< & <&* &
,V
2,<H
< RH
Sq

ım ew do ewe ems û narime
tepli adî den, dûs memanime
s

W:2

% >

? +$

W:2

#5

* L2

L,

ım ew dymexew qûleê werînim
cami zer we des hate serînim

#

t

+ Y

+

*

W7!,

ü im le xwised bam wew rawenew
demeged bixwem we bûneê qenew

H

+

6/e

:X

+ *

H

W3

*

W7!,

im le xwised bçim we kuweêt
xwem we libnanî sicîl bikem qeêt

+

H

- W %

+

W /

< W7!,

im ley rase bikî im û bam tirsim maçeged sabt bû le pam

% ''

u

;

U0

E

%*

#

#B LC

,

ebrû bismilaê sûreê ser xete bijan beêdaxi kwrn î millete

%*
% 2F

,+

)7

#

#B LC

,

2

ebrû bismilaê sûreê ser xete yese kw tesem ly kûrpe düyete
jv

D5

#

7 (> A 0;

,

2? + $ 1 //L2
) V H
R 5 Ss
x+ $ $w
1 /2 V /
2 %
1H2 ; H V )
<
< V / %9 *
l% <
, 12 %<
+&//% X2 % 2 ;: 7R " St
"2
* 9 / % l% <
,
5 , )7
/ *

< / <
7&* h
2 H
< 7 %
< C

D [2 $ @ $ ( 2 8

3 <0 ?&*
%2
1 %2
< :

;

%
-

, D +,1 %2
(# ? R ;
Su
,
%
)2
N
D +
T)C, L/, =/ ;) , S jv

ebrût nizîke, cergi cael bir
jj

+

U,

"

birjan id sipas, azaeêe kelir

" !

+

# %+

:, ,

er inzar bikem tûzê le derdim
küwan mesûzin we axi serdim

+

,

#2C "

+

? +

:, ,

er inzar bikem zereêg le derdim
zuwan bszyeê we ahi serdim

+

6 U 7 Z!\5

D,

+

? +

:, ,

er ınzar bikem zereêg le derdim era kelhüli ûxi mil zerdim

>

02 U 7 62 !\5

#? ,

>

J

+

:, ,

erinzar bikem derdi dil fires ıraê kelhüleyli ûxi dyde mes

>

- ;

(J

;

>

J

+

:, ,

er ınzar bikem derdi dil fires
sewzeêge gidel, fireêge çew mes

"a-

*W

3

"9

era bê dûsîim biçinim gwilan

0

+

Q5 `

W:3 W/

4 ?,

biçûde desim xari ser çilan

!- 0

+ * (# 0

,

er bawgid mirê,xwem bûme bawgid
çü mar hlqe dem we dewri nawkid

l`#

<

jm

l

0/3 4

!

,

:/ ) < & %
H7 " - <
;
S jj
1 B <
, <
, 0 &,
/ < / "
<B
H
% (0 C5 +
$ 0 :R 5, =% 1
<
+
1+V? e
0 L % (+
# : R 5,=%
2 0/2 / H
H ,4
/%
+,H:%
8
( 2 =CV
1
]/
%9 =7

J 7<
<

* 0 `

er büd we melê biçîde mûleq
heqdari xwemî we fermûdeê heq

2 47

*

H

er be im nêeyd le p ti paged

2 M#

47

+

"

+

W7

,

xwida bikw ê yeke biraged

*

! H

er be im nêeyd le pi ti püzid

02

02

02

W7

,

xwida bkw ê kûrpeê ezîzid

[ M

02

+

(

/

,

er pîr peresî, lewem kirdîde eql û fam le bani kelem birdîde
jn

/7

f^%

L/

/

^$ (

/

,

er pîr peresî, cilewid gîr de
lîmuweged der bar tilfehed îr de

W

8

I )5

!- d

W *D #5

< % ,

er tuway sakin bû dileê pir xemim
demid çü gwltûp pert ke naw demim

:/

J*

4'/ % -

!-

J`4

>

,

er dûs bizanê hali min çüne

ne çetir hîlê ne xal le sîne

W

W !- # ? , + 4

4%

#

>

,

er dûs bizanê mi eraê çünim bû kizeê kewaw te le derünim

#
;

"0

45

>

45 >

,

#

er dûs dilê bû dûs bikeê we ser
kwinegeê kûlê keêdin we sen er

R 2
/7
f^%
f5 , #
+7 :

L/
7

12
"L ,< \ Rl
D
T 7 - + , Sjn
/
^$ (
/ ,
f^% , $ + % 2
7

]2 8 K0/; $

,

2

er qelxanîgîd, ti baweyagar

c 7 % K02

M

8 K0/;/ Y5

,

eger cafêgîd ti weysi nazar

,

M > * % K0/ L5 C

,

er biselmanîd, tini xasi elî

eger erewîd tini exi menelî

jo

"

"

% W2

#

> V W2

%

bew ta bikerîm do des le gerden
her wazê nekeym ta rûji merden

"

;

%"

"

W2

K

"

,

er mirdin rase, razîm we merden
mirdin tewqêge her ha le gerden

"

>

$V >

+ $M

"

W2

"

,

er mirdin rase,razîm we mrdin
eacizim le desi do ca dûs girdin

7#7

>

# $
%

$ (< /% // (< /% //

,

er nîyetyey ,nîyetyey ,car we carê bew
we taskî derbesi gû eê arêg bew

? , # L7! +

5

0:
% / &- +9 18 , <0:
" 2
X
= 2" 2
1
2 < ;% 2 <& ^ H & ,
= 2 x
C2 w <& ^
5,
_/, <
*
M +L , /?
5 , .//
< E
:/ ) <
2x Y 2
xJV05V W w
,
<
+,
0 2
;5
+,
5 //
aC/, :/, ,
" /:)
&
/

B

W /:

2 W%

,

, <&* < 05
$ M7
Sjo
:/, , 4
2 1 // $ <? , ( 05
"
<": J
=? 7
^2 , 5
C2
2
M >*
&M % ` / ?
Y7
G? % < : 7 + , M + L ,
%w <
L)
= X/)
1
( 7
<
7 " 0 <
W 0) 111 x M e w x" 2 w
/20 2 r/ 2 " / V %
: 7
% "
< :2 * " 2 & ^
;: 7
1
"2
=
,N M % k

ezretim yese binî im we lad

razi dilegem bü imeê erad

! W:2 ( jp

#

^

WA ,

2

espim bî we çû, zînim bü we merd
birdinemew dyari gilkûê sen i serd

L,

+

W $

L,

+ 02

2

,

esrîn le dîdem rewane ım ew
cergim ha we demi kewanew ım ew

>
>

#

J

7

; 2 J 0y ,

W2 J X5 !-

evdal yekêge ke kûl we des bû
çü bulbul daym mawaê qefes bû
jq

B# &

+

4%

//$ 7 W

,

eger bizanim ew cîyeged kame
le te derid kem we qorpeê lame

[ `" 2 Z

" ^% #

J

/-

"

*

,

eger xar newdin we perçîni gwil
miraê metlewan kwl meyû hasil

W:/

"

8#

W! 0

L

,

eger dûsimî bew demid bünim
peê ti sergerdani rü serzemînim

W:2 /7 " /

-

)*

W! 0

L

,

eger dûsimî bew demid bünim
8 % & 2 T)C, 2 - A ,1 %
& " X2 ,
)
"2
% %
2
.2? 7 &% < % * &

2

M7 )

1

"
, H

)

M7
%

S

jp

2
1" ) ?&
; f% &$ E B " 2 B R B S jq
+ ,

her wexte derçû gyani îrînim

,

/ " * !-

%

eger dûsimî pa bine ew wer

+ i %

+

, :

,

tager çü xanan bikî î ew ser

+*

eger dûsimî dirarem le xem

L

+

L

,

wene bezarim le tarifi dem

z> - + % * > A + 0/7
, V (U 7 # // " f5

>

,

eger kwi îdem bipirs xetam çes?
zilfan sîyeê ûx,do ebrû peêwes

>

z> - + % * > A + 0/7
2 %+ -

,U 7

,

eger kwi îdem bipirs xetam çes?
le çuwem tûrryage ûx ebrû peêwes

05

js

#

(" L5

02

0'

+

,

eger min mirdim deên we milid bû
nayde maliman kûreê dild bû

4 ? +L,# 2

0

4

02

'2

,

eger meyleged dayde we kesê desid we zryeê ıêmam neresê
jt

02 /% 5 * 2 #

3

02 4

'2

,

eger meyleged we kesê dayde biçû bareweê ye xeletyayde
ju

5, 2

W / <

eger nazarî bikî im nazid

we yawi alew bame pe wazid

1"
1

<

2<

./

,

g5 7 % R J #
S
"0 a * &* ( ^ * R " /% 5 * S
; <
+ J, RJ, < 2S

js
jt
ju

mv

%9 *

3 A5

+ 7B

%9

eger naw narim we wilatewe

W7

9 "

`( /

<0 f

W7

,

sifêdî kefen baÎa pû im bû

2( % 2

2 J

eger we sîkar dil meyû sakin

2

,

la em helpêçin we xelatewe

eger naweged firamû im bû

%

+

/

,

ye tin, ye sîkar azir û batin

a% "

#

K./

/

bew sîkar mekî , lêwid girê bar dêan tilaged meyû lekedar

:/

*

# * 6

:/

," 5,

elwen aweged ha we qînewe
gil mexweê we dewri xaneqînewe

# "

# Q/

, D, F

" 5,

elwen kûrew neüd ıra aweged
qîqeê nazarani paê siraweged

9/ H 2

mj

a * 2F

emle dase bar düya xêlane

Y # * )7

^ ,

qû qû baêeqw i dey ti gyelane
mm

./:

8

,

9

,

ew balaberze ew ket we sere minî kwi têe xweê bêxewere

J
89 *
W3 A =

, # 3 &Y5

" L-

// /
<
x
w %
<
,
2 M7 )
+&*
2 , )7 KH
,V 9/ < 7<
<
R % 2 0: * G 2 ) & 1
Y <&* )7 ./: ,

2 F

9

,

"2 "
S mv
1
<
(H7 <
;$
, / V H &% <
" /
1+ L
(
M 5 & (
, R ^ , S 21
< &$ ( 5
8 R 8 S mm
Z% ,( 9 ,
0/

ew balaberze le dür dyare çiman gwilxomçeê ewel wehare

"

%-

(

ew balaberze, lewre wisage

L2 *

J

9

,

çetir le bani gûna besage

" 5

L2

-

5

D

,

ew birke male lew paçe dîme
le deri malêan gwil dage xeyme

" B " :$ !

'2

" 7 4
L%

+!

,

ew rûj we gû büm kewkê me aqan
timez leylî bü mecnûn melawan

// 4 $ #

'2 + 5

// 4

ewrê ılawrdêe waranê nîye

) 2

" )f* %

a, # ,

qûlem meylegeê caranê nîye

62

C2 B

a, # ,

ewrê ılawrdêe we la weysewe
leyl we tû xiftan ha we dey tewe

) 2

" )f* %

mn

62

) 2 B

a, # ,

ewrê ılawrdêe we la wey tewe
leyl we tû xiftan ha we dey tewe

+ 2! mo

+ /: 5

,

"02 8

-6

,

ew kili çewe ti daydin le min
er kewer kû büyam heÎkinyam le bin

02 2 !- 2 (J # 2F J # ,
"/ ? " 5 *
%9 V < 7
/

1& )

2

=
<
;
(H7 R H 2 S 23
= 1H7 < ("B < (J 7 <
2 <
H
//f < Q5 , 2 %
x
/ w f R
S mo
12
<
% ?&
2

mp

02 /

( ;

8

eê dil düyaê dil ye çü jyayde
meger ti sen î, le sen jenyaîde

(mq> Q

" ) 2 W

!*

î birke male, rizi pi tean

{" )

K5

#;

(W-

,

xünî qesaêqes, kesim ney tean

H* !- (
;

D

* H*

,

$

î bexti xweme çü bexti gwirgewe
her caêh meçim,her birn aê birn e

7 H* h B ,

G%

î tawisane çi wexti herme

! * #B

H* h

tek derew î la çi wexti erme

4 7

î xweri zerde keê bûdin awa

% ,

,"

#

* ,

ewqê ha le laê xesüre û zawa

! *# "

,"

#

* ,

îxweri zerde keê bûdin awa bûde dêwan beê xesüre û zawa

4 / +

Z!\5

7!

4 /: # % #

* ,

î xweri zerde keê tuwaê binî ê
bü n we kelhül nazim bikî ê

<
'/

( 2

W7!

5

,

/

î razi dilegeme bü im perî sen
sen sya meyû, megîlû le ren

5 Q) #

/%

//-

* "! 62 5 (

" 62 ^ ,

ıêleyl dan le bar, dûleyl bün xalî
sewze çîyew jêri tîrmeê mitqalî
1

H V

% = <
"

"2
>

"2 "/
R>Q

S

mp
26

!- (

;

,

( *

,

ıêwared we xeêr, berêeged awa
bigireme bawi çü kûrpe sawa

8

#7

02 W /

2

* ( L2

,

ıêware dîmed, xwezêw neyamed
nî anim dayde gû eê qêamet

W

-(

#

ıêware dîmed qalî tekanî

* #B

%

L2

,

we bûneê qalî, çew lêm qirpanî

<

*

L2

,

ıêware dîmed lêw we xenewe nazarî le laê xwida û benewe

5

<

W5*

59 $

L2

,

ıêware dîmed wew celalewe xwilkim nekirdî bame malewe

4

-

(

4'2 >

,

4

'2 (4)*

,

ıêwre wextê, gaylew besanê er dûs meylê bû, dijmen çûzanê

Nd

J
62

ms

#

<

" *

" L/-

baxewan kûr way wadeê gwil wêerd
nergiz le çîmen papeyl kirdge zerd

J
.2 ,

J 7 # # :7

, J < (W)7

/

2

barîke rêîg da tim, perî mal ew mal
ewî kûrew kird ineê baê emal

#

:2 62

:%

//-

W;

bazêgim derçîye we tinafewe sêadeyl dîneseê we kû qafewe

+

mt

#%

#L -

+

"

*(

bade bademe, xwidawen sazim
sen i serçe meê ni ateê bazim
mu

+,

" *a ,

)
1 *

(

=5 *
1J 7 <
7 %2 ` "2 "/ < ,

"*

:- # :

9

<
R<
S ms
<0: ^ ( 2
R 8 S mt
2 T)C, R " *a ,
Smu
" *a , <
/2
"?

balad le wêneê çinari baxan naw memaneged,wefri iêlaxan

02

!7 2 % 2F W

//

nv

0/35

!% !-

9

balaged berze çü tü helçîde nîyezanim düyetî ya ü kirdîde
nj

#

# /7 , # J *

9

balaged berze we berzanewe

xal weê a yeê saê lerzanewe

4 * #B

* 4

7

+

4

(

# 9

balageê berze, berz le lê kefê
xwezgem wew kese ew le laê xefê

#

Q5 `

"

#

% - # !- # /

# 9

balageê berze meleqyeê çü neê
çetregeê le bani gûna elqe deê

%+

,

0 L

,#

bala weê berzî, qed weê enaze

7

# 9

bimarkid bû î firmi taze
nm

G*

(<

(<

# 9

bala weê berzî, nizmî we qaêe
xaki jêri kew eged we min zêaêe

9 <

"

nn

"

:% <

# 9

bal weê berzî qwitinî darawe qerehûn we bani berzî balwe

8 /%

"

" ,#; %

8

<

# 9

bala weê berzî memanû we bet
mer tirngeê awani suwan le rü tyet

>
1"

" f5

"

, 4 < /:*

/

=2

H , /7
&% <
[ *
2 ,R
1]/ (b5 R /7 ,
2x 0M w
M<7 +,
( 02 R
$&
:/
)
, ]/ < R "

S 30
Snj
S32
S 33

no

9 #9 "

6 <

? W/ " )f*

J

bal ke le xiftani sîmi zerewe
berzî mil we bani kalaê walawe

/

(+ 5

#B 0/-

/ + D,

bayed yeê cefaêg ıram bikî î
np

$#2

2

çîde laê qûlem, fire nenî î

+

Z !-

'/ " 7 L3

+ _ (+
biçime ûni mîlkaneged çü mel bêem dûr
lebe dad bikem, gilarem bû kûr

W5

J

0:) * 7 $

W5 : J

'/ " 7 L3

biçimew ûni mîlkaneged le dil binalim
cî ew xeftinid we gwil bikalim
ns

4

+ 0/)7

8 2F #

*}

|

nq

#^ l

birqi bileê zinc rü mewci xare
heê düyet kw tîdem we bê meêare

8

7

7 62 f5

8

+

bikerem we nezri merde û namerdet
we nezri zilfeyli ew pe êw kerdet

5

#

W'2 J X5

$

^-

+ #

? :

binûr we zereê zami zami hizar çlewe
cûr bulbul meylim ha weê gwilewe

%5

U +

4:

%

Z!\5

? :

binûr we kelhül ser kirdêe petî
l?

<

"

\ % % J R 9 #9
Z <
9 #9 1 2
" * Z * &\
(" 2? R
<E %( V ( Q2 (> X^ R ^
.20 , 4 ( 0 4 (
( & R

Sno
"2
np
S

; <
1 // " 2 " *

S

nq

Sns

minê we nemami baxi dewletî

L #
L/ # 3 &Y5

"

# *

!- 5

? :

,

binûr wew kele çü mekeê simkû
aw mexweê we bani gwilxomçeê lîmû

J

9 #

[* , !- ;

# ? :

binûr weê man e çü axil daêe
sewzeê balaberz qerawil naêe
nt

;

#B #a)5

-

; -

- ;

# ? :

binûr weê man e çene çenêge çene gwiltilaê laê serwenêge

L/,

"

>

h

4 - 2 ;

# ? :

binûr weê man e ye çenê berze
maçi dûs kirdin her îm ew ferze

"

$W / #

%

"

l%l%"

!:

binüsin le bani taqi taq wesan ta keê bikî im cewri nakesan

7

0 #

2>

7

#

"

!:

binüsin le bani sikeê nadir a
her kes yar neêrê baêde kirma a

47 A // #

2>

7 & V #

"

!:

binüsin le bani sikeê do qorû î her kes yar neêrê sîye bipû ê

+ ,"

(WQ M 0/ 7

+

binüsin le bani sen i mezarim

#

W /: ( 2 M #9

"

!:

ehîdi ei qim, meken azarim

#

0

< +5

7! d

bü in we qûlem dî newsêd û baê
[Y7 (

([ * (

, R a)5

S 38

balaê ezîze, binî im le saê

W /

/ 0

6 #

/%

W / Ua ,

#

:7!

bü ine sûsegeê le ıêlax nî im
qwtyegeê kil keêd sîkar bikî im

>
> "

8

(J

J

(b5

d% ,

#5

bû etir le zilf, bû gwil le nefes
sewzeleê girdel, sat le bani des

7"
nu

%

;- !- G 2

( d% ,

(J

62

bû gwil, bû etir, bû razani ew
meleyl danew yek cü beçge mertre

2
2

d

J-

d

H

#

9

bû henaê heft ren le desid meyû
bû gwiÎaw le çali nefesid meyû

<

#

8

< :- ( 5

berzî,bilênî,sewlî,çinarî

/

( : ^ (<

ti nezer kerdeê perwerdigarî

D }

/

"

6 <

berzî mil we bani jêr pîranewe
mer birci birnew we nî anewe

l %

=
)C ,
1
<
2,
5 , 4 <P %

F

-

,

<

ov

4

; 0: * ("0: * $ ( *&) R % S 39
%
X% 2 ,
<
,
1J L7 R
Sov
<
5
%
;
=
: *, < < , (" x< -w %
O J V &
G 2 ; 0 5 L7
1" 2&*

bergê le dewar bikrday le wer
mer ewsa derçû düd le tewqi ser

+ 5M
oj

+ 5%

* W)*

)*

2 H* $ 4

bedbextî bextim pex e le ealem
her sewri bê cext meyû le talem

9,#

7

W2 /:

9 0k ,

W2 ; 9

bew bala bigrîm we exdi bala
bû binyeym we bû emameê ala

4

-

- % 2F W/

45 2 <

#2"

W2

bew bikeym we bani yeê berzî yalê
bizanîm düyete çe le çe zanê

+)
W)

>

+

W

+ # ? :

//

bew binûr weê zami we nasûr keftem
nîyezanim bûwid le kam dûs jneftem

" $ $ !- W/7 :

" 5

J

W/:3 %

bew ta biçinîm gwil le gwilzaran bade binû îm çücari caran

L/

(|

&%

" L/

L2

%

bew ta bikeymin dûsîman le nû
to dari barinc, min dari lîmû

%#2

(|

&%

" L/

L2

%

bew ta bikeymin dûsîman le nû
M 7 (H - ,
+,
H2

)

4 J V

J L7

<V

=5 * 1 7 ? - :2D
G2
47 ,
,H
1H2
%

)

,

%
%
1 : #
/X7 %
&
: B R H* $ 4
S oj
%
,( /E %
"?
47 , )* $ , H
,

to dari barinc, min le sayeê tû

"

7 *J

"

<

"

W2

bew bikeym we bani berzî beawan
kwirdemal xwe e le nû weharan

0

om

) 0;

W2

W:2

bere serînim perîm bawer mûr den id bêtire le sidr û kafûr

3 +

(G *

+ AC

+ W:2

bewre serînim dem we mûrewe
bisparem le xak, hem biçûrewe

,

% 0%

*

+

-

7+

5

bewe malegem ew meçûrewa
ham le xizmetid ta rûj bûdewa

d '

2 M0

d '

"

#

bêazeê gerden we milwanikew desid ezîze we kilwanikew

dC/ #

*"

+

2

dC/

W3 ( + L _/

bîla bimirim biçim le kîsid
ya bûm we qurbani xermaneê gîsid

"

2? # L -

"0

"

#L W #

_/

bîla buwarê nim nimeê waran
beêdin le çekmeê zerîn suwaran

"

2?

:5 #

?%

"

#L W #

_/

bîla buwarê nim nimeê waran
ter bikeê dilin i zerîn suwaran

% X2 %

+,1
/

% 2 , % X2 %
2
: *
:2B

;
;

= 2R
S om
.2x<
2 w
1
"

J

/

(E2

on

J

J < :

% - _/

bîla çetreged mesnewî kal bû
ne kwil ne dirîj, ne zemîn mal bû

F 62
oo

!

[* (i $

+

_/

=2

bîla qewregem le qewreyl dür bû
nizîk we necef, daxil we nür bû

"

# #

/

op

"

^

+L

_/

bîla min bimrim bûme gilkuwan
gya sewz nekeê peê besezuwan

4

+ *

) /

oq

4
* ~

~D < 2 " 7

L/

bîmese çuwani yeê birke pesê
kerxwida nîçêe û xwem bêeme desê

-

# :/ 8

/

bîwe xwerdimî, bîwe xawimî

<&

]/

/% X2 %

,
"?
+,
:2 C` + L , <& ^
B
D w
*<

: <
<

*

/ (

*

/

bîwe ti bînaê her di çawimî

/:/:- &$ J < :

"2 < :

R< :

S on
1
, Soo

T/7
1
T/7 :/, , /%
" 2 // M + L , <& ^
i $ < 7 "2
12 <
:
op
c2 +
) - & % V x" w < ;7 R " ^ S
x" ^ w +9
<
& ^ 1x"
Bw " 2 x"
1 Y2 4
1H "
* <&* ~ " •2 < )
R * ~ Soq

Id

os

2V J

!-

* 2

)

J

pal de we p tî dîwaxanewe çü gwil brozye we mêwanewe

% L/

"

ot

H W

%

# 6 (=:2

pa we pawînik, mil weê kûtewe
desim qit biken we lîmûtewe

8 2!

/% !- 0

8 /%

# f2 %

!

püz mer tirîfeê wefraw le rü tyet
desid çü datîr le min bike lüyet

"! /$ G 2

#

G5

"!

@

"!)C

?

peraw û bêsitün her dig bira bün
felek karê kird le yek cya bün

9

>

(

#

ou

Hf

B

!- 4f5

" 2

perî an kirdêe zilfê çü lewlaw
lift daneê gewher, nefes bû gwilaw

7 + /:2

*

+ " 7

b5 #

+ 7

pe êwim kirdêe saê zilfi lêwed
"
8

2 % &* (" " / &* R " 2 V S os
0
8& (8& R 8 Sot
]5 (
C (Hf Hf R Hf Sou

ewan ham le xew mewînyam êwed

# A5
#

//

D

5

|

(W

/% |

%

penc tîr dase lêm, her penc peêelpeê
kewtir wew balew gir pêew nîyeke

,#
H7

#7

%

#e

-

penceêpad le terzi sikeê eskinaz
çuwar gû eê behe t le min kirdêe waz

L2 /;5 "!)

G%

pîrî hatêe we pîrîmewe

;

# ? #9

pîrî kamilî nirxi genêge

L2 /

% </

tek dase sitüni diÎgîrîmewe

;

U

^

</

kalaê narewaê le hed redêge

8 d%

"B #

,

pv

+

"B

7W Y # %

ta keê bixefim ew le derpelan
gû bêem we den i awazeê melan

% (W-

$

B

6/ Hf5

45 %

talê le zilfit bîl we lamewe
we her caêg meçim, zütir bamewe
pj

/:*

# ; #

9

2

)

Hf5

45 %

talê le zilfid keftêese girye
we gwilaw bi ûreê bigreê le xinye

+

/

#a% = '

+

ti bew, ti bew,dûs ezîzegem

*#

5

2 M>

(

8(

8

kilwanik tilaê ser pîrûzegem

):,pm+

- D, J

K0/; 5

*8

ti xû gwilêgîd, gwil lra çede
merdim intizari gwilegeê xwede

+

)7

0

# 02

pn

5

+

*8

R "B
S pv
, =5 * <?
1
<
2?
, # T 7 D + , Spj
1H & 4 /
(# )
4f5 <& "
7
%
1 - ;:2 " 2 xG V w H
R+
Spm
"

, 3

<

(0

(Z

ti xû nazarî we nazid qesem

J

4:/L % 2F

kejelî dîdeê mesid kwi tesem

,U

[

+ /:

+L +/ %

tirsyem bimirim ser binyem we gil
daxi ew düyete bimînê le dil

#

#

*

*

J //

,#

%

tirüskeê agiri sîyemali nû
xwe xwe mesûzê le dawaneê kû

4 *?

0 / > C ,

4

Z! #

0

b%

tif le rü bawgid sikeê pül nasê efsûs nyeêded we kwiri xasê

:2 /7 #

//$ ( 7 * "!)C

tif le kirma an çale zemîne

82

:/

b%

bêsitün xwe e cîyegeê îrîne

8 /M
+ 5

*+

5-"7

+

+ * (=5 W2

8

ti qedîm ma ik, xwem bûm we reyet
malegem we nezri hem xwed û dayet

8 a

// W

#

8 % < !-

ti lew zindane çü girî taqet

" * # L2 *

J

8

rê desim nîye bame milaqat

"
po
"

!-

0

E2

#9

8

ti mepû kaÎaê heyjde der le ban
san meêe çü gwiÎ le xeymeê xanan

+

$

,

3 )*

+

02 F

(F

F

%

tin dür û min dür,we dürîd qesem

<
1" 0

M

/%

)?
#

5 ( )
(
$R 5
S pn
, 7 ^ , ("
( / D % R " Spo
7 8
7 :/:/X % 0
#

her wexte biçû agir le cesem

-/ #

W:% 7

2 + /% 2 +

0:2

%

tini dînid qesem ya tyem yager bew
pe êwi tinim sewzeê syaçew

%
07 U

K< W7 J

} )Y

(J X5

KJ

%

,

tin gwil,min bulbul,min mixtac we tû
er gwil be im ney,dûzex be id bû

* #B
" *#A

pp

<2 M

2( 7

-

$ 2

# (6 # ;% # 8

"

%

2

%#

%

teqeê tewr meyû le terkebanan ya cen i êre,ya sipaê xanan
pq

"

)* %

:C* H

"

H/-

#;

%

temen aê ser çîti dûji dewaran
weri pi t xisine le texte banan
ps

"

;:/ >

*

"

H/-

#;

%

temen aê ser çîti dûji dewaran
xwida rû le desi myn e nuwaran

"

h ( % 2 /7 "

"

H/-

#;

%

temengaê ser çîti dûji dewaran le qen îrîntir maçi dezüran

W

*

-<

<

#
)

, =0

//

5 L7
B
R " )* % 1H :/X) =
J <

+$

pt

02 + )

(

/&

7 +
<

D*

/7

W

5
2 &

#
&$ (

/ %
R

-

55

: %<
+ R ; % S56
H2 H7
:/ D %
%,
1b <
"2 b J
• / J ( / € ;:/ R
;:/ Sps
1 2&
'/
)C* J L7

29
,4

tenya daregeê rü kelwezanim

sitem dîdegeê badi xezanim

! +
pu

! +

W2 "

Z

// // +!d

/ %

Z

tenya darêg üm kîyenîyg le pam bü
gel gel nazaran daym le sam nün

5 7# >

+! $ M

52

+!

/ %

tenya darêg büm we ser yalewe
eciz büm le desi baê emalewe

Z

2D

%

qv

#:

Z

W5 W

# /%

tîrê dase lêm balim kirdêe pel
weneê kemûter biryame le gel

#

// D W !*

B

W

# /%

tîrê dase lêm we la rasewe xünim gir nîyekeê we kirasewe
qj

45

"

#

+ 7B

45

- Z! W

# /%

tîrê dase lêm hüli çew kalê
la em we mirdê buwen we malê
qm

"Q

/% ,

%W

tîrêg dase lêm tûj newesaêe

#
22 %W 4 "

%<

5

Z Z
1 0 ,

45 X , H* >
1W* <B " Y) R 5 ,
1

"

ew tîre le naw siqan wisaêe

/%
, &$ R 5 S pt
R 45 , D + , 2 % Spu
2 2 ? +a
L/ / C/,
Z7<
D
" 2 Z R Z S qv
R 2 D + , 2 % S qj
45
"
#
+ 7B
,
2 M7 )
Sqm
H
+ <&%&% " QC/, %

3

7

"

W%
1 2&
"

/%

} d`

% 2 :M 4 +

5

% 2 7 2 (+

hikayet nîyekem, ye ikayete

derdi dilegem bê einayete

> W/
>

#

"/

// 8 2 `

0f

L/ )f$

$ $

cifte lîmuweged sifêd û nîm res
car car meleqyen we qeweê nefes

#*2

:/

Z!\5

L2 # 4)f$

ciftê beê dîme we beêazewe
kelhül wew sîne û yexeê wazewe

F

/

* # 02 *

:/- # 5 / !- < 2

- 4)f$

ciftê çew dîrî çü pyaleê çînî le qesrew xeydeê xaneqîn dünî

:/

7

0

*

ciftê çew dîrî çü pyaleê çînî

:/- # 5 / !- < 2

xwida dase pêd ra ew ni înî

" *
qn

" *

- 4)f$

7 6/

% " 4)f$

H 5 !-

ciftê rane we terzi mîli e xanan
nerme çü bali ti jêr mirkî xanan

12

)

b2

/

<

S

qn

! " 2&%

#

& Hf

! " 2& Hf

L2

4)f$

ciftê kew dîme gift û goyan bü
gift û gowegeê min û toyan bü
qo
qp

# 7(9

W/

0f

7 )f$

#

cifte emamed sifêd û bîm zerd
perwerdeê gwilaw, efaê nizre û derd

+0Y % + #

,J$,

+0Y # /

" & h

$

cûr qûçi qorwan besyeê mêxidim
ecel awerdeê demi têxidim

+ C;

+

,

+

" & h

$

cûr qûçi qorwan perwarim bike
eger dirû dam sen sarim bike

L/ / ./

*

5

$J

$

L2

f^%

"9

$J

$

cewel cewelan we tilfî dime
cewel,cewele û xwemî pîr bîme

1J &% <

2x '2 % % f w

<
//

< ; W/ R
W/ Sqo
1J &% #
%
W/
M <x‚ w ,
R
Sqp

h d-

+ 2

,

0/ / /

2

+ % 62

çirax tûryegeê eweyli tarim

B

+

7#

2? % U -

ye ra nyekî îd ser ew dîarim

2

$

* L2D-

çirîmew xwida kar nacûrew new
barîke rêegem le lad kûrew new
qq

+

*+

W5

W /:

/ % , !-

çü ly tenya dare binî im le sad
malim we nezri hem xwed û hem dad

"

+

7 KW

" Z!\5

"

+

*

" )

!-

çü bereftawan rü le xwerim ken
kelhül ben we pêm ar we derim ken

;

+?

( 2 +

-

; %

+

8 % !-

çü taqet barim lew qewri ten e
çuwar dewrim dîwar, sereram sen e

"

7 !- + ; " 2!

"7

Y

/% |

!-

çü penc tîri rûsî bixemedew an
küyegan bigerdim çü ikarewan

1 2 1 &% < 2 <

%

R

S

qq

H
H

F W >

+! <

#

+ 2 C <? % U - !+

çü çirax tûrî bisûzyem we neft
mi keê razî bü dûs lêm dürew keft

L % $G*

! [*

, !

!- K %a,

* !-

çü xwer ilatî, çü man büd awa
daxil büd we xaki cenetelmawa

%-

%>

W3 A

7+

D

!-

çü diz sir buwem ew le kepreged
bipêçim le des tûpî çetreged

5* / %"

+ /: +

5

7+

D

!-

çü diz sir buwem ew le maleged
dem binyem we bani tenya xaleged

+ *
+ *

# 2?

(

# 2D;5

H/

% !-

? >

çü qwitî kirmît helgiryaê we xwem
dad we kes neresî, zen ziryaê we xwem

/ 62

73

7

F #;

%"

/ 5

!-

çü kele pîregani temen aê dür ker
na î biçe ini sêadeyl pîr ker

'

+

+

$

* - (0 * 2

-

çû dîwexanid, çû xeêzirane cî bezm û rezmi begler begane

:/

# L/ G

,

çe bikem le desi ly nazenîne

`W

*#

7

:/

,>

+

-

î melek sîmaê rü serzemîne

,>

+

-

çe bikem le desi î newnemame
ew le pejareê xew lêm herame

5 / !- # - ( ' !- '

5

, # % 2F >

+

-

çe bikem le desi düyeteê ew male
kilig çübilûr, çewê çü pyale

> ^% , # % W/ " /

> 62
>

-#

>

+

-

çe bikem le desi sewnzeê çeweyl mes
des nase gîrfani nîm teneê etles

d% , J

#) ,

d% - !- 2 -( 2 - !- % -

çetir çü çewîr, çewyr çü çetir amêteê kirdêe we gwil û etir

* %
qs

[Y7 "

|:

%-

4f/% %

çetreged qinc ke ta xwe nema bû
tertîfê le bani ixl û gûna bû

W /

(W

W

Y

!

%-

çetre hüleged bixe le banim serma dase lêm, nasaze gyanim

L5 , #

#

W/ !- J *

J * (4

-

-

çermig çewmesê, xal hewramanî
xal çü nîm lêreê sikeê elmanî

J

, J # +

4;

J
<:

- ; ! (>

- ;/

-

çermêîge çew mes, hülêge çew kal
miney den ê kem leê mal û ew ma

0k B

#

/7 8!d7

2 &$1H [ *
; (H
w
%2 =
)
0^ 7
< f%w R 5 ,

BV

,H V
2 E2
"
5
=5 *

|:
2
)

'

,
% X2 %
1 ) V [Y7

%-

&$ R [Y7 S qs
2 , [Y7 %
5 , 4 <x[Y7
0)
x

çetreged qinc ke le her do lawe

// # * % *

2MW

,

üti ma în tê le la bexdawe

// #

7

>

-#^ -

çermileê çew mes le êweê nîye
ew pêm yane xatirxwaê kîye

> W2 W

#?

- 2 MW

-

çewanim ezîz çewerê rade zuwanim daym des we duwade

7" 7

< 4'

!-

%M#

çewid rejyaêe le sirmeê etar

2

-

çü baz gilê dey le ûni ikar

/- #B $ ) * /% |

/% 0; E (

#:

-

çewid wêneê baz,bijan id tîre le penc tîr xastir celaê neçîre

B B

W7

B

#?

-+ -

çewim çewerê deni i lawede
gû im her we den i lawe lawede

B B

):, W7

J <?

çewim çewerê mali bawede

gû im lntizari lawe lawede

!
!

[ W2

qt

4

-+ -

[ , ([ , " 7 L/-

0f

çîme ûni iêl, iêl bar kerde bü
sifêd maskê dîm wêl le herde bü

= ,

% =

<

,<

= , 1= ,

R=

S

qt

U d*

" 7W

:/

J*

"

6 J * (4 2

J*

xali lêw yekê, xali mil duwan
xali naw sîned ser le lêm êwan

W Q

- ) / !- 0 2

W

xalû ti pîrî, rî nenew banim

.2 (< / 8 5 *

rî id çü nî ter çî le siqanim

4:/ D +

#e

"

W2 45 *

xalê dîm we bani penceê padewe
serim sir mînê we sewdadewe

7h <

#

>Q ,

qu

|

-

%

45 *

xalê kwitaêe le çwwar kwinci lew
we enqes naseê perî maçi ew

4

// 4 >

(# * + * ;e

4

%

45 *

xalê kwitaêe le naw memanê
bêcge xwem û xweê, kes pê nîyezanê

0

" / (#

[

J

0

; -"

W2

5*

xalêg dîm we bani çermigî ranid
mal qabil neêrê, gyan nemew banid

% <E/ "

sv

<
-

"
(-

W2
(

5*
R

Squ

xalêg dîm we bani girdî nafewe
mer sersewz le bani gîjî tafewe

# e "

W2

5*

% # ; E/ "
xalêg dîm we bani hicreê nafewe
mer sersewz le bani gîjî tafewe

:/ #

= M

0:

:/-

(W2 8

5*

xalêg we ti dîm, meger we çînî
minêd we eeski rü qaweê sînî

02

+;

G*

0/-

2

9 W *

xanimi balaberz ye we kû çîde
xaki jêri pad bigirim we dîde

z 0/) /

K<

+

5

0/-

2

9 W *

xanimi balaberz ye we kû çîde dilegem birdî, le kû hî tîde?

W:2 /7 " /

-

)*

W !*

,

-

W *

xanim bew meçû ew jêri xünim
her wexte derçû gyani îrînim

7 & #

(#

:/

7 # *W *(

*# *W *

xanim xweê xase,xanim xweê ba e
nawsînanegeê,barê qoma e

0:/

7 W /: #

%

0:/ , " / (

* "/ W *

xanim gyani xwed,gyani emînid
ta keê binî im ew le kemînid

a%

W /

"/ (

* "/ W *

xanim gyani xwed,gyani biraged nî anim bêe kemer tilaged

<

< :2

R

S

sv

# 5 2!7 ( 7 ;

# 5 2 !7

xanimê le xêli lawe tûrêe

D-

"

% B[*

üyeleê man e ew, üyeleê nûrêe

!*

D7 " )* "

xanegomanan bextêan ire

/ U,

sj

("

4L *

&

xünî bawgêan gûranî çire

7

/:

xanegomanan ta sû binî in

%"

&

,

0f

*

eware biken, her ax bikî in

>
sm

*

4 )f*

#

xiftaê le pûsi bewr kirdêe le wer
keleê dêw sifêd nagese ew ser

<
<

`

7

8 5 e*sn> &*

/ V

"L

xorûs xicaleti her do dinya bay
hêman ser ewe ban i seher day
so

/

=^ =5

5

2

0A , 0

0

*

xwida beêde pêd espid we zîn bû
qûleged maliki milki hersîn bû

#

,

9 #

#

2

*(! + *

*

xwida xwidam bü, xwida ye keê bû
sewzeê balaberz we lêra reê bû

#

$

+) V

<
D

,

x

<

9 #

1"
7w V -

"7
x / 7w <

#
"

&*

"

! + *

7 7 % R"
7
/, C , 2
,R0f
1
) , a
<
H &
7 5 R > &*
7 x&5
w"2 /
R /
x :/, w
/
<7 1;
J

*
S
S

sj
sm

,
sn

S
S so
H

xwida xwidam bü waran buwarê
sewzeê balaberz aw le cû barê

7sp# ^ ^

[ * W5

^%

L D

*

*

xwida xwidame biresime metlew
dilim xafil bü le kilkileê ew

0/;

%

(

8

J

0/;

0

# *

*

xwida xweê zanêd newnemamêgîd
sewli qamet berz, mangi temamêgîd

`W

*#

7

,>

*

xwida rû lh desi î newnemame
ew le pejareê xew lêm herame

?% 2

,

W:2

sq

" 7

?

xwida rû le desi î walî bere

5

ss

4f5 6 :/

*

ewan serînim le esrîn tere

5
st

,>

, # % 2F >

*

* 7

xwida rû le desi düyeteê ew male
ûxe û mna mil zilfê kezale

7;
1
(
R )C/ D + , .2 % 2
? % + 02 2 # " 7
( // :/ 5 H
:/ 1 2 0/7
/7
U <
=;
J
1 ; "2
=5 * 1+ ) V
J
K //A %
H- 2
"2
( 5 "2 0 ,+
= 9 ) (8
<&* 5 0: H
18
" C:/, % , <&* < 5 0:
1" 5
` "

# 5 2 !7 >

*

g5 (N )' , (J 5 R ^ ^ S sp
7 1 /
< % R?
S 76
?
,>
*
ss
=/ =2 H
R 6 :/ S
&$
//)2 U :/ xU :/ w
5
H- ,
H D 2 H ,
V <&
,RJ
S st
< , "? +,
)
% <&* &? +,4
8 , " C:/, V
2 "/ V
=0
$ /;
=0

*

3 [ , W /: #

%

xwida rû le desi üyeleê man e ew
ta keê binî im iêl biçû le xew

=C/ !-

su

#

xwida dad le desi jini dyekanî

%9

2 " >

*

pirzeê kirdige çü gîski danî

! .* J /

%

7+5 *

xwidalem ikir wehar hatewe syemal pex bü we wilatewe

D

$ i $ #B , )

tv

>

'/ 4,(

+

*

xwida mi le kû,î bîle le kû dûs keftew ew laê cafi cuwanrû
tj

*? , # ; %

$ , 2 - L

*

xwezêmew çewîr ercin hawsaêe
tirn eê awraxûzi wefraw le peêe

0

#5

0

0:2

;

L

*

xwezêmew sen e ha le serînid
gû mêed we den i naleê derünid

" 05 `
" 05

* ("

*

J7 *

0%i *4

xwe ale xwedan, xwe we halidan
sewze we bê xûf têde malidan

2 !

* %*

$V "

(>

8

+ *

xwem kwird û ti fars, zuwan do cûre
xatirxwad büme ye kari zûre

0
H
b <

)

1H U <

;
,<

2 ( % 2 R
2 S 79
+ - * < ?& R 6/ S tv
1 ?&
( Y ? , ( * ? , R * ? , S tj
1
"
V # * ) ?,

$) / (

tn

#

(0

4 7 / 7

tm

-+

5 +*

xemi dilegem çene bemuwe
enya enê keêd, bazameê kuwe?

+!

#

"

+ F &%

<

45 *

xêalê nekey min le to dürim
mer mirdin buweê nawid le hürim

/)2

+9

/ $

9
W

< //

;
<
1"

*7 R
)
R
[k [-

S tm
S tn
"7

to

5

, !- + # f2 %

# * ( f5 " # ?

zireê ban zilfî, xi eê lerzane
tirîfeê dem çü awi rü kelwezane

+

Y *#

+B

./:

+

7 H 2 KW

zikri zuwanim,dey t û aregem
bew binî le lam heê xemxaregem

,

7tp# ?

* b5
0:

} b5 (Z! b5

Z! b5

zilf hül û zilf lül, zilf kirc û zilf xaw
minêde merezeê ewar aw le naw

J k % !- + ( L/ !-

J % J % W / Z!\5

#

f5

zilfegeê kelhül bikî im tal tal
memig çü lîmû, dem çü pirtexal

>

*, %+

// 45
1b5 <

* ) 4 ?&*
G2

7&Y &

, 2
$

"

%

;$ |

<

>

W3 A

<
1"

, ( ^A^ (
<
3 /2

( 5 7 (|

<

!

f5

R f5 " S 84
,R
&$ R 5
1 2 ;E? ,
R ? S tp
/ =

zilfe hüleged bipêçim we des
her wilê nîyekem ta axir nefes

W /

#

9 ~#

W /„ J % J %

zilfe hüleged tal tal bikî im

2!

5*# 2"

!

f5

bikemeê kûla we saê danî im

45 %

2!

5%J%

!

f5

zilfe hüleged tal talewew büye
her talê we bani yeê xalew büye

M # D (# 0 F " * ,

7# 2

!

f5

zilfe hüleged rî eê emame axwin dünêdeê, fir deê emame

)

!-

3

7

7

!

f5

zilfe hüleged anew an meke bêçareêg çü min girftar meke

W

# ` W

82 `

W

C* /e

!- 4f5

zilfê çü zencîr xise gerdenim
heyat da we pêm lehzeê merdenim

2 `"%

F7"

# 5 !- 4% Hf5 tq# 5

Q5 ` /e

zileê zilfid tê çü zileê zencîr
elqe da we bani eü ketan erîr

" ? "0

U

"-

"0

:/- "

2?

zerîn suwaran çîne we meêdan
çen kûme qewax le meêdan per dan

"

+

7 [7

" ?

%

"

2?

zerîn suwaran we tin meranan
le ikl û êwe rûsem memanan

+

<

;

R 5 S

tq

" - W%

+ , :2 /7

"

+

(+

/:/;

rengînîi dem reng le rüm reman
îrînî enam, qametim çeman

!- K" 6
*2#

- KJ

!- "

#

W2

rê kirdin çü kel,çew gil dan çü baz
serserîm kirdêe sewzeê yexe waz

!-K" 6
*2

- KJ

!- "

#

W2

rê kirdin çü kel, çew gil dan çü baz
ser serîm kirdêe sûfî yexe waz

"

%#

7 ("

Z

Z

"

*

#5

dare girdileê le xwari bûsan gel gel nazaran, eqeê tawisan

#

, (+

./:

#

#2

+

/

daêe pîregem her yeê min dare
minî memirim, agir mewarê

c/-

#;

%(7 *"

c/

- 4: D ts

2

dawid birminê çuwar dîwar le bîx
eharan xwe e, temengaê ser çîx

8

%0 f (

!-

87

"/

tt

%

?

diraned le terzi mahyan le et le nermî çü qû,sifêdtir le bet

7

2 //% 2! W

? L/

W $ 6/ +

?

diraned le firmi mîli canim rew
rûji nîmerû lêm büye tîyerîke ew

"

tu

>

/ F

4:/

di dîde dêrê çü dîdeê yaran
uv

< e:

)

+

W2

" 2 # 02 !- #

02

mînê we dürbîni desi serdaran

< ,
D5

K
* H
111&% ?

K
R

S
R ? S
R / F S

ts
tt
tu

di kew, di sûsig,di mamir awî
qedîm dûsegem keftew sincawî

+ - /

(> - 8 " %

+ _ #

digan tilaged rûjnaî gilarem

;

+*#0 !

a% "

tawani ti çes, min syaçarem

%

# 02 Y //

f J

dil sifre nîye bixeydeê bane ta ger bünêdeê xizm û bêgane

*4

2+ C

G

V

7 * < 05

dildarî xwe e le her do ser bû
nek min bisûzim yar bêxewer bû

%9 , J * 3

W`

%9

dilim perwaneê dewri balate

+*W

#

W5

rûhim ki ikçî xali alate

< ,

+

W/% 2 !- +

5

dilegem çü yetîm hem kizanewe
azaî bedenim xem rizanewe

W

(# 0

Z!\5

L/ V K|

V K# V

do beê, do narinc, do lîmû we dar
kelhül dêrêdeê, kwilkesim nazar

#

+ /:

" 7 #

%+

^ -! % 2F

düyete büçgileêg min bikem taseê
ewan bû binyem le bû henaseê

+

J

+- +*
# !- ( - e
J

" ("

% 2F

düyete kûrpegan, han le xem û çem
mal le kwincî çew çü beê gwil we dem

< ,V

)

2 :/, ,

2 :;

<

/% /7 M R < e: S
1 //$ ) / " 7
<

uv

+- +*
+

J

# %

" ("

% 2F

!-

düyete kûrpegan, han le xem û çem
memig çü henari tazeê gwil we dem

"
"/

4%

,

#

% 2F

(W

düyete kûrpege beê kirdige erzan
ser we ser genim,di kwitê we gyan

+ #
+

4-

% 2F

*

düyete kûrpegeê firmi farî pû
xwezga le gûnad maçê bikem nû

a ) /

5 X5

2!

,>

#

% 2F

düyete kûrpegeê wew desi awew
büye bulbuleg nî te qilawew

$ # L2D- " -

,>

#

% 2F

düyete kûrpegeê wew desi awew
her çen çirîmeê cuwaw nêawew
uj

5

/f5 " # ?

5 -

(#

62 % 2F

düyeteyl bane rê,ser kanî çûle zireê ban zilfî kwine we kûle

< 7

+

-[7 < 2

*# (

*J

6 >

dûs mil kwil xase, peê xene û yarî
ikli çew le firmi bazi karî
um

"

2 +

0f5

1

"

+ + * (Ua ,

W

J%J%

? \5

:;

^A^ ([ * (
% /7 M <

(

, R f5 " S 91
: R"
S um

dûsim le ıêlax,xwem hame jêrben
tal tal le zilfid mekem rî e ken

%2

(62

^

% 2 :M 4 +

derdi diÎegem bê einayete

4 L5 C h! # 0

N

5

mamile we meyl,we rizayete

2

4

// L% #

derdê girtime nîye dermanê ya reb negrêdeê hüç biselmanê

// 4 $ #

'2 Z!\5

// 4

derdê girtime dermanê nîye

+

*

62 (

7

L% #

kelhül meylegeê cawanê nîye

* +

%"

W

>

des bike desim bizan tewid dêrim
xwed ma arewe, meyl we xwed dêrim

% " e,

L/

2

, # / " f5

des bêe we zilfani syaê emerbû

"%

un

# /'

yese kûr nîme le ıcrani tû

4 2W 2 ,4 2

"

desmali desid bîla duwan bû

% +0 /

>

_/ d

JL

yekê ewrî im, yekê ketan bû

^$

#

,

+

D 45 L

desmalê pir kem we enar û beê
cilew kî idim ta we milyeneê

/% 4

7

%

l

!

%

#

// / W

desim gîr nîyekeê lew taze süre saqi pa le terzi en i sê tîre
uo

W'/

)
<

> + \5 #?

,
&

, ")
: …V

-

2 :/, ,
2

W'/

+

"

W

1 ,V 9/
2 ' R # /' S un
+
;
<
+ R 6/ S uo
, 6/ 0/)
102 < D2 " 2 5 %
1

dese lêm mêen we zam zelîlim çewerê melhemi desi delîlim

+*

+

% 6/

+$#

62

+

6/

delîl henardim kareyl bikeê cem
delîl hatewe barim kirde xem

0
0

"

+

/ 7up"

?

!- +

?

dem çü ser sewzani ahîn per kende
per û pûm le dewri genawan mende

+

0

39% W

+

0

0

0

demid bare wer demdemanid kem
desim talançî naw memanid kem

+

0_

J*

! h

+

0

0

0

demid bare wer demdemanid kem
maçi hürde xali bin milanid kem

2! + "

uq

# 5L

,> +

% +

dem qwitî merhemi desi eresû
bimaleê le bani zami küyene û nû

02 /: U

3 &Y5

#:

02 /: 5 ,

(

+

+

dem gird û mem gird, gird elkinyayde
weneê gwilxomçe le bax kinyayde

W *D #5

W7

W

/:

demeged bare binyenaw demim
be kim sakin bû dileê pir xemim

#
1 /2

< :2 <
1 // 2 % L '

us

/
(

i

'2

)

.& (
5 & R"
,H
R

/
S
,S

up
uq

#

/

?

f5 J % J %

demeged kyenî, qomi kenyeseê
tal tal zilfeged zerger jenyeseê

L2

H 5 #

f5

L2

* , % #

demegeê qwitî aw xwerîmane zilfegeê bali ti jêr serîmane

>
>

#

J

7

; 2 .2

W2 J X5 !-

dewrî yekêge ke kûl we des bû
çü bulbul daym mawaê qefes bû

// >

02

- 8 #

dîded bûs nîye, des bires nîye
ut

02 ? * # :/

%

dîded ikarî, dîded do dîde

1

// > D > K // >

02

rê hat û çuwi dîde mes nîye

02 V

02 (< 7 02

ta bû we sîneê xwidarejdîde

0
9- / #
$ % V " * )7V
<

# , R . & 97
, R 02 ? * S ut

>d

>-+ M"

"

#

>

02 U 7( 2 M % - #

saê çetir ezîz, ûxi dîde mes
saê ser bikew ban bizan erzim çes
uu

<
<

>

>

# ;

>a

+

0f

*

sifêd bergegem we piÎas nekey
xwed we nêganeê kes nenas nekey

5

3

"

5

3

serid biçemin bewe malewe serid neme bani qemçî balewe
jvv

0:/

5

0:/ $ W !

serid petî ke bünim cemînid

h
h

# !- ! -

+

%

we zarakalî bame zemînid

#

(h

(h

9

ser keç,serwên keç,saê serwên hem keç
balaged berze çü çüzeê neêweç

h

h

!- #

+
(# # : 9

#

(h

(h

ser keç, serwên keç, saê serwên hem keç

5

H

:/

<&*

2

,J

R >a S uu
/2
,
R 5
S jvv
1
# =
<
//

bala wêneê neê, nawqeê çü neêweç

, x $ w? 7 b5

%+

Y/ M

serwên besasew le elîxanî dem ten û zilf ûr hacer eêwanî

"9 *
l%

!

>

0:

2 /7
jvj

"

serwênid buwes le hürde xalan
mer îrîn besaüd le rü taq we san

D5

#

#

// >

?

*2"

serwên le bani yexe kirdêe dir
le des nîyekemeê begzaêeê kelir

2 4- W7F

,

jvm

2 7G2

2

serîr û serwên le yek ewyaêe er dirû neü im maçê kiryaêe
jvn

" L/ # 7 ;

0f

" C

;

(

sewnze,sewnzêge le ser nisaran sfêd wefrêge efaê bîmaran

.2
X g

* 2

(;

+

sewnze sewnzêge, sewnzî kirde wer
derim kird le dîni xwida û peêxember

+ 02

!- 62

#0

+ 02

#0

sewnze we fidaê sewnzewarîd bam
: 7 1H " <
= %R"
l % S jvj
2
7 =0
1
<
)
, G2//)2 R 2
S jvm
% + , x 2 4- W7F
,†
7G2
w
125
& " C
" 2 " *a , <
2
"? +,
)
=5 * S jvn
1 %2 ` "2 "/ < ,
+ , < , 7 7&*
"7

/, E

2

fidaê diganeyli çü mirwarîd bam

D
zD5

"* 2(

#

H

(2 M

#

7

sewnzeê kew ezîz, pi ti pajne pir
azaêeê gûranî, ya xani kelir?

89

./:

89 "!* 4 0/)7

sî û nû kwi tîde bê xüni kalat
bew minî bikwi we nezri balat

6

W/ + 0/)7

2

6-

_/ ( 0/)7

sî û nû kwi tîde, bîla bûde çil
yese kwi tîdem nîm lêre le mil

'

J* ,+

)7

2

'- :

( 0/)7

sî û nû kwi tîde, we minew çile
yese kwi tesem î xal le mile
jvo

" # /-

"

L%

" J F

sîkarê pir ke düdi dil mirin

timekû gûrani ser çyaê kirin

# ;:/
jvp

# 7(G

D # /

("! .* "9 //
#?

sîyemalanpex bün, her rûj myn eê nû
qareê kûrpe werk, aqeê kew le kû

1;
#

#

% )C ,
# ;:/

,V
0 0

0
*R

R " # /- S jvo
)C/
7 + S 105
# 7 (G

d7

jvq

+& 4 4 2 ;

: 4; -

0

" 7

ûni bawanid we çepgê sing bû
le ger gerdinge yekê lê gom bû

) *

7 ( ! " 7 W2

)

5

jvs

Z

(

!7

üwe gwileged, gwil helkeftêe
qedîm uwan bü, ew nexeftêe
jvt

5

U

+

!-

W3 0*

8 7

ert bû le daxid biçim namewe
çü beêram we daxi gwilenamewe

+

5

#B % 0

++ 7B ,

+ Y + * 0*

8 7

ert bû le daxid xwem bixem le çem
aw la em buweêd ta laê qûÎegem

W

%2 ,@

W *

0*

8 7

ert bû le daxid herxiz nexenim wergi azyetî le wer nekenim

+
)
2&

J

7

5

8 7

( : <
<
2 - 2 , R : 106
1 : <
J L7 < * 7B 0 Q- &
G
jvs
/ 7 &% < 7
2 )
M7
19 % R Z S
18B & W W %
0 7
7
jvt
+0 5
+
-R+
S

+

J b

9 #;

%

ert bû maÎeged we ew menzil kem
temen aê balad we keêfi dil kem

W' Y >

B

W

" (W%

7 (W 7

elim, eketim, jan dase qwilim
kûrpeged lawe des bixe milim

L%9

}

//$ ?

L%

F

(W%

7 (W 7

elim, eketim, le dür hatime le peri cîyeged kirc heÎatime

9* "

J

4

3^ ,

9

+ ` 8J 7

emal ti mehremi kwirdemalanî
ıêlçî bê zuwali sûsen xalanî

2 4- W7F

,

2 7 4f5 4

emal dase lê zilfê êwyage

,

Z!\5

#

J 7

er dirû neü im maçê kiryage

-

B

4% # :7 J 7

emal ineê tê le la qesrewe çewegeê kelhül ha we esrewe

"

W5

% 2F #

- "B #

"B (J 7 #

J 7

emal heê emal, zelan heê zelan
çewegeê düyetî dilim nase jan

z /2

W

zW3

#B

/2

# (< F #

7

ewar weê dürî, weê dirazîye
we laê kî biçim? kî lêm razîye?

*W

(89

0 >

+ (>

4-

7

ewar herçê hes, ham le pejare des bê deselat, derünim xare

"
5

0 //

*

(+ 5

" 7

ewan bû qûlem, rûjan bû nergiz
xû nergiz nîyeêd bû qûlem hergiz

%

+ /:

%

%

W * " 7

ewan mexefim we tasetewe bû binyem we bû henasetewe

% %

W)

>

#5

%B

+ ! (W * " 7

ewan mexefim, hürim le late
dileê kûs keftêm her we temate

% *

( 0

0

% 2 ‡5

#

F7

eüyegeê werid rûmelheyate bawgid dikandar,daêed xêate

#

< +

(< J *

#2

" 7

# 7

ewê le ewan bikeremew yaê
we kû zixal bay, gerdim day we baê

#

(

&* # -

2 F

êweê taze sür le dür dyare

4 / (

&* # -

2 F

( e/

!

%# 7

çewê xomare,nî ê le kare
jvu

%>

%# 7

çewê xomare, lêwê we bare

êweê taze sür le dür dyare

*" /

!

?

l

7<

J

# 7

%+

êweê kel dêrî efeq le peraw
mi tû bîcame, dûd tû pîran xaw

4-

(0

* # /%

jjv

l

7<

J

# 7

êweê kel dêrî efeq le ni at tîrê xemew pêd,herçê bada bad

)

"* "

0*

jjj

)

"7
<0: ^ ( 2

<

J

# 7

/f R ? S jvu
(
R 8 S 110

êweê kel dêrî we mani tewe
daxid ha we bani daxan gi tewe
jjm

%

0

+ >

%

<

J

# 7

êweê kel dêrî we ni atewe
nakes dem neneêd we gûnatewe

% #B

+ /:

8 2F #

%

<

J

# 7

êweê kel dêrî we ni atewe
heê düyet pa binyem we laê patewe

1+_/, < ;

V

,4
R

%

+ /: +

$ $

%

/f R H
S jjj
)C/
&e S 112
<2 J # 7

ld

" * - 2! ( / J

5 (jjnZ!)

"*

)

J

qal keftew qeêtül, zile le baxan deri mali bîwe büye çiraxan

J

W

-+*

W%

qametim le jêri bari xem çemî
mirdinim ferze le hamal kemî

<

9 , :/-

< '- !-

qaweê gerdene çü çilwarî bû

%+

-

#

mer çînî ala neqa karî bû

* 4f5

*2

" -jjo

b^

qilfi qew çekan bû yexe jenî
zilfê xi e kird çuwar dewrim tenî

,

W2

"a% 2F 4

'

# " : #F "

qwrani qeüê binen leê nawew
kilig bê düyetçlan nekeîm we awew

, 0/

*

4C5

#

?& ?&

qore qor ke le gû i kûrpeê nazarid nelisê lexew bêîd azarid

1H : : <&*

G
16 <

"9 L7 < % ("9 L7 < R Z!) S jjn
f2 % f2 % (J 5 R 5
)
, G2% R
S jjo

" /

/

W /:

" /

+

5

5

qûl deri malid bikem we nî an binî im pewe we sîkar kî an

"

jjp

8/

-+

,

"

8$`

+5

qûlem we hacati man i remezan
î hamiçuwe we kwinyet mezan

- + # 02

%

jjq

,8$`

+5

qûlem we hacati î man i nuwe
sebew kûta nayd leê hamiçuwe

^,

%#

L

%

^ #

2 M+5

qûlem ezîze we herdeê wêlewe
ta newde simkûê tûzi ıêlewe

Ua , ("

62 ^ ,

jjs

? ;:5 #

2+5

qûlem ye wadeê welngerêzane
ıêleyl bar kirdin ıêlax bêzane

/ 7 4% +

G $

/ #B # 2 " 7

#a

qilaê kirma an yeê laê rimyage
cameki dûsegem letê ikyage

"

)* %

, !-

" /$ 2?

jjt

H/L5 % # %

qetareê telmîti zerîn sîwanan çü ahû xûr dar da le texteban

" $ $G

W% 7 "

,

< # ˆ7

+

qesem we ne ieê mey le ıêwaran
ertim her menêe wek cari caran

5 Q) #
5

% 2 ( :/ R 8 /
6/ ( & (N
R
R 45 , D + , 2 %
1" 9
; R" ?
/%
/* "! 62 5 ("
& < /$
G& &
A , , R H/L5

S jjp
S jjq
;:5 117
62 ^ ,
% S jjt

+ D,

*2# %

>X M 8

` %+

0

qesemid medem tin hezreti eebbas
tawê yexeged iram bike waz

05 *

e2

,>

/7

05 % J % # / " f5

+

qesem we zilfani syaê tal talid
kwi yame we desi egrîce û xlid

0:/; #B

J # L/ V

0:/- /- # / " f5

+

qesem we zilfani syaê çîn çînid
wew do lîmûê kal le laê nigînid

# J

3

2

?

" X2 k

qewri xerîban ha le peri dêew
daye karwançî pal deê we pêew

+

("

W

7 +

"

+$"

* "

qewman û xê an cem bûn le dewrim
ewri mirdinim ken, bikenin qewrim

-! /
-! #

DL, W2

jju

4-

, 62 % 7 M 62

J

qewmeyl ee reteyl î dinya hüçe
keli keçê dîm ımrû leê küçe

)

J

+ #

jmv

#

) -#

* 62 % 7 M 62

qewmeyl ee reteyl xwida leê çi te
nuweê nuwaê remi keli mani te

/,

2 V
H/2 = [ M
12
2

?A%J
% = 5 R h J Sjju
= )7
,
2 , )
M7
1
/$
+ , (H
$ + , #?
+
=
J
%2 X
<
5 < :2 R
S jmv

id

02

!7 2 % 2F W

//

0/- :- !- +

9 #0

fidaê balad bam çü cinar çîde
nîyezanim düyetî ya ü kirdîde

2

jmj

W/ %

i

!-

2 4 % (+

fidaê çetrid bam, tûpê kiryage

// +

4-! 8

% - #0

çü saf û sade talîm diryage

[&

// +

* + (+

d

#0

fidaê demid bam, dem xû dem nîye
le noql û newat hüçê kem nîye

// +

4-! J QC # ?

// +

* + (+

d

#0

fidaê demid bam, dem xû dem nîye
we zereê misqal hüçê kem nîye

& " /'

# 02

+

d

#0

fidaê demid bam wew dêanewe
naydeê we qilyani bozrganewe

<2 J

#

7

+

#0

fidaê serid bam we serwenewe
êweê kal dîrî we derwenewe

"

#

# 0/7

,
1

"
M <xW/'T% w"

% (+ 4
R W/ % S

#0
jmj

fidaê memkê bam, taze kirdêe ben
er firû îdeê bew bireê we men

#$
#

jmn

02 /

"*

*

jmm

3

>

feza ha lewre biçî werew caê
dûs we xenexen werew pîrîd baê

G2

J* |

b5

feza ha lewre feza feza bû

|

"

zilf û zinc û xal le yek reza bû

"9

-

[

fesli new wehar zü meçû we ser
gwilan memanûn we renci bê wer

"

W Q

!\5

U

"

(

0 G5

felek banid bûde jêr, jêrid bûde ban
daxi kelhüle siqanim sizan

7#

%4

*

0X M + 02 ( // 0 %

‰ M

eeêb le têd nîye, dîdem eeêbdare xwida bizanê tekî leê are

1"

<

&*
( % <

/% ( 7&* R
S jmm
R % < / S jmn

Gd

l %

F

-

,

<

>

4

kirasê le pûs bikirday le wer
mer ewsa derçû düd le tewqi ser

W Q #

# > L5 , !-

W /

(

kize kiz meke, kized le gyanim
kized çü elmas peê keê siqanim

/
/ " 7

+

7

+

jmo

@

>

47a

7

kila ê le pûsi gwirg kem we gîwe
ar we ar gerdim le ûni bîwe

5

, 8 2F # Q/

5 -

"

B

62 ?

kwireyl hela ken ser kanî çûle
qîqeê düyet azewi kwine we kûle

"9

H 2

> '$

"9 //

W; % 2F # )7

kwi teê düyetêgim le sîyemalan ha le cilûsi hey ti nû salan

*jmp

)

%
<

' / @
/X7 %

2

/ "
"? +,
)
? + , M 7 2& 2

D

W2 J
=5 * R @ >
2 /;)

h
S

jmo

1 :

kûçi kwidemal daym ha reêrew
nazaran kî in hemtezari xew

&* - Z!\5

/%

/7

#

J

h

kûçi kwirdemal hane bareê bar
kwi yame we tîri kelhüli çew xomar

// J

jms

U

52

// J

`

jmq

"9a

kûre gilalan we hwz û gwil nîyew
qerjyelig la nawi baxi gwil nîyew

>

"

>

( 0/) 2 W

> ^% , # % W/ ‰/$ 02 0
kesim ney tîde, kes le bani kes
desid nayde cîbi nîm teneê etles

#

" '/

L3

4

+ *#

4

kesê lewaê xwem kesê we kûsa
biçmew mîlkani bar kerdeê dûsa

J l 7 8 (8 l 7

J

J

0 7

W)

keftim we ûnid menzil we menzil
min we ewqi ti, ti we ewqi dil

-

# Y /

;- ?

-

-

0 7

W)

keftim we ûnid we meçû meçû
peri leçigeged gîr bixweê le çû

7

W 2

* %5

4 / 5 , Z!\5 ~

kelhül elkî ê kesaletî xew
perî anim kirdige we rûj û we ew

1% V

$

0
0 ;:C5

( //
M7 )

):/, ( / ? - R ) S
- <;
0
, R Ja S
1Š/'$ < / (45 2 R 5 2
S

jmp
jmq
jms

W!

7

*2

W !*

,

-

Z!\5

kelhül bew meçû ew jêri xünim
waz bike yexed emamed bünim
jmt

Z

%

62 5

kelül xeftêe, xewi xêrêe

/ 62

( 73

* * ( ) * Z!\5
maleyl we qetar kwil we nêrêe

7

F #

% (" 5

5

kele kelegan, temenaê dür ker na î biça in, sêadeyl pîr ker

# :/ H* %

" 5

5

kele kelegan we mekanewe we texti sîneê naw memanewe

H

" "

*

H 2

L)7

5

kelêg kwi time hey ti pa le nû
le wefraw xweregani bani mani t kû

'

J*( C G

!-

'

-( 3 +

(

+

kem bew, kem biçû, çew we kilewe
çü kewki nisar, xal we milewe

W%

+

2

W:2 +

W%

+

( 3 +

(

+

kem bew,kem biçû,kem bêe zametim
hem dînim sizya hem qêametim
jmu

W5 % -

(

*J

8 W5

+

( 3 +

(

+

kem bew, kem biçû, kem bêe gûlim
ti le mali xwed, min le çatûlim

%*W

#

:

+

#

+

( 3 +

(

+

kem bew,kem biçû,kem bêe leê were
kem bikwilineweê zamim xetere

xG 3 € J % • =: ( -

(" & ( 0 ( (
R S
€ -w (" :
* - R J %- S

jmt
jmu

[

,+

62 %

, _/

J

%

/

+?

+

kem nûrim bike bîwe tin le dil
bîla ezreteyl min newem ew gil

=2
=2 %

W # "0

#

( ^ jnv

7W %

kewer kû bilên, pageê min barîk
tirsim ew baêdin rê lêm bû tarîk

*#

,(

g

8 2F

: +

( /

7

kew eged gîwe,we nerm bine pa
düyeti peêxemer,amûzaê xwida

jnj

+
!- +

+ 7 # 5 2!7 !- 8 (

, W/ D &%

#

keê bû min û to biresîm ew hem
mi çü perwane,ti çü üyeleê em

" ) ?&
+

6 #

(

07 * 8

x

/ w f R
R 5 , D + , 2%
+

S jnv
S jnj
&-

@d

/

D }

/

"

6 #D

gireê mil we bani jêr pîranewe
mer birci birnew we nî anewe

<D + % 7 (W $

#

<D "

l Mjnm# E/ E

gijnîjeê eereqi naw meman sirî
daseê le cergim, ew tewim birî

$ %

< `

0:

* # Q # A7

gû wew gû pareê niqreê xamewe
minêd we hûrî we tû camewe

f/

GY

%,

7 " D* J

5

gwilwenî gwil xiri bani aneged
bû etri mêxeki bin gîfaneged
jnn

+ #

jnp

=

jno

"

+ D5
$ !- #

#

#

!- "

gerden çü nuweê le nuwaê kelrem
nawqeê çü ceêrani maski nuwaê rem

,< % G

"2 &
, R E/ E
5
/2 (J
R + D5
5 G2
, (= , R " $
, (= , 2 R =

S
S
S
S

jnm
jnn
jno
jnp

!- J * (
* 7 H* % "

:/ "

2 /7

gerden mînakar, xal çü mirekew
mer îrîn le bani texti a xesrew

4

# 02 V +

)7

2

4

#

%

" &

W /

gyanim we qorbani sategeê desê
yese kw tesem do dîdeê mesê

"

#? ,

gyelan kûrew bay ıra aweges

, D, <

"9 /

eraê bazarani ser siraweged

Zd

5*+

// # B

,

5

B

lafaw hawrdêe dar we pelkewe
ewe laree kîye we dem xelkewe

z % 2F 2 < / W/

D,

% L/ "

lame büçikleê giran qîmetî

Z!\5

("

4

B

ıra nepirsîm bîwey ya düyetî?

- $!$
*

# ^ -!

7 ( /% :

B

>

lame ûsênzetîr, engi cücig çew
des le lê nêen,kelhül ha le xew

"/

L/ # )7

(+ * r

!- "

jnq

Z

%

,

le ıêwarewe ta keli beêan
çü mar pêç mexwem,kwi teê nîme gyan

;-

,>

/7

,W W /

,

le ıêwarewe gyanim lêm ase
kwi yame we desi ew weçge farse

07 * 4 #9 0 /

Z!% !- 07

; %

(9 <

le berzî balad,le ten î kew id
çü tü meleqyeêd balaê bê xew id
?

(+ (8 R Z

S

jnq

# D 2 (|

2#

2

2 4) -

le texti sîned çi tê dyare

]2 #

ya beê ya narinç,ya gireê nare

7! ,

2 4) -

le texti sîned çi tê dyare

C &* b

(|

2 (#

#2

62

2

/e

* , ("

2 # V

:/ H* %

ye beê,ye narinc,sêfi xomsare

2

le texti sîned do beê dyare

:/ H* %

ü in rewadgaê weysi nazare

le texti sîned do beê dyare
jns

:/ H* %

2 # V

:/ H* %

ye suweyl rejyaê perwerdigare

D #2

/; #

2! "

%

le terkebanan büye heê bigîr
yeê bir we pawen,axir we zencîr

*
jnt

%

3*

-+-

/

"*

-

le raxan nemîa le çem çêew xwar
we neêkeneçî we baxçe û qetar
jnu

+ #

=

"

+ #B #

(

"

$ !- #

lerzan lerzane,lerzaneê laê dem
2

;
R # 2 ? 62
S jns
7< G
/20 L% X2 % " * <&* & +
x %a w
2 //7&*
*< / )
< ,
" < &- :/:
<& ) ,
) ,
2 + <
2
< 0
1
*
111
7L
$
jnt
R S
*
< e: ^ , <
R % 3*
<
//% :2
^ * &$ R
S jnu
1
>
? B

&$ &$ < 0 - <
2
+9 ("B < (J
< 0 H
* ;
H
x62
w %
W <
D
/ :/2 ; % <&

/
T 7 D2 + , 2 %

1"

nawqeê çü ceêrani maski nuwaê rem

, Z! %

W2 7 ?

+ /

5

le deri maleged bikî em we dar fera karîm ke we tüli enar
jov

BV

W

0

J 7

+/

5

le deri maleged bûsyem we pawe
emal beêde lêm we her do lawe

#

Hf5

(4- 0

#

#0 M

(

7 45

le salê e man ,le eeêdê nuwê
le demid maçê,le zilft buwê

W

// 0 %

‰ M

W

8;

%

le ser ta we pa nigat kerdenim
eeêb le têd nîye deên we gerdenim

&

joj

# 5 62

#:

+

0 7

le ûnid gerdim herde we herde
wêneê sêadeyli wileê gomkerde

+ *

@2

(

+ * @ 2D @ $ (+ F + 5
4 # - !-

le qûlem dürim,cerg biryag we xwem
çü çiraê bê naz,kûr kiryag we xwem

+

>2

+5

<F #

+ 2D @ $ (+ F Z!\5

le kelhül dürim, cergi biryagem
peê dürî qûlem sizyas bergegem

/;
1 /2

)*

0 ,
1+ ;

, < / <
=^ 2 )7 (8
<

# ? (

% J

J 7 < S jov
2)
2 , M7 )
, < - ( : 5 " 2 R # 5 S joj
;

2 #

#0 F >

le mal hate der, berezaê ren în
her kes dünêdeê firamû keê dîn

+ 5 Mjom#

W Q

W /

# *(

% J

le mal hate der,xweê da nî anim
sizirgeê ealem birde siqanim

8 $ %
8

%#

%

8 2F (

% J

"

le mal hate der,düyet we tû caket
naw meman le terzi nameê tû paket

*
jon

#

7"

#

+5

(

% J

%-

le mal hate der,qûlem her xweêe
çetregeê le bani emameê reêe

7

b5 >

%

:2 ,

) / (

% J

le mal hate der, nî tew derane
ayne girte des zilf mekerd ane

"
" %#

//

(+ * )

45 # 2(

% J

# -

le mal hate der,yeê balê leqan
çewê kefte xwem,qalîyegeê tekan
joo

? f #-

H/L5 % # * D

+

#

#

leê bareê bare serim menêe sir
xi eê telmîtbari paçeê kifrawir

5

,V

9/

# (

#

#

(" / 5 - (G V R
S jom
& ( ( 2& R
S jon
7 :2
2 -V 7 R ? f S 144

4-

#

,#?

#

leê bareê bare, leê kûselkûse
leê gwireê agiri paê her çê dûse

*# Q # (
#

/ >

G

* 4 #a% #

#

leê tilaê bê xew ,leê niqreê xame
leê kewki qefes gîrûdeê dame

! N

8 2F

%h

leêre ta ewre ye çenê düre

L

F 4 -2

, %

maçi tenke düyet we zerbi püle

4 H 2

* 2 W:2

@

leêre gi mewînim yexeged we waz
beneme behey t bê rûje û nimaz

9 <

"

6 <

9 9 " )f* %

62

leyl we tû xiftani kalawalawe
zerdî mil we bani berzî balawe

2
02

#: >

"!* (< =/%

-

lêwid matîk day, naxün kirdye ren
çen kes wêneê min kirdîde we sen

0 %

L/ V

0

(jop"

;:5

lêwid weln e wen, dganid qene do lîmû le jêri ketanid bene

/7 H

<

<

H-

?
//
1 : <

/ / R " ;:5 S jop
" <E ? & )
H ,

+d

W /: #

*+

W / 8

z

- # D, J

mal ıraê çeme? zamet bikî im dûsegem xase le saê binî im

/

7 D,

?

mal ıraê çeme? kwir we karime
joq

?7

+

z

- # D, J

ıra uwanîy wer weharime

W2

?

"

&

*J

mali xanegomanan he le perewe
daym ha we demi qeza û erewe

5

7

"9 0y , # :

5 -

+ (

>

J

mali dûs bar kird, ham we çûlewe
wêneê evdalan we ke kûlewe
jot

H/L5 % 7 5

# !

jos

?$ Y # -

" L5

maliman we paçeê nixecarewe qüleê kele êri telmît barewe

x+

w ( 3 x"

2w

C B

" L5

maliman ha we la nisarewe yasemen biçû,senem bewrewe

R

D"
/ U,
"
12;
)

!*
7
1"

5, D +,
D7 " )*
/:
<
:/
,
$ X/$ G& < /$ < , R

2%
S joq
" & *
%" & *
R ? $ Y S jos
H/L5 % S jot

+ C

-#

!

+ C 4 %+

/

J

mal û mîn bêem tewlê bisazim
le weri süregeê çûpî bisazim

a% 4 ! # 2 ( Q 4 ! # 2

a

,

+

2J

mali yaregem nase ew qila

yeê sünê niqre,yeê sünê tila

+

+

"

# Q/

<

#0

H

mani t we fidaê berzî hewad bam
qîqeê nazarani her sû le pad bam

x * w#

"

)

%-

man ege ılat,xwerege çerxî

+

/

"

* -

* (8a,

;

çetir kefte bani gûnageê ferxî

2

+ 2 .2

(W// .2

+

mi dewrî nîym,dewrî i yarim le dewrî egani feqîr û jarim

)

'2 * 2D >

>

# 2 4:/7 (0

,#

mirdê er mirêd, înê yeê deme des le dûs birîn xeylî siteme

[

0 : "7

[ #?

J

*

,

-

,

mer ewsa derçû î daxe le dil
zireê bêl we an bineêdemew gil

+ * +

>

8

, %

+

4 / + %4

min dûsê tuwam bikî ê nazim
ta ezret le dûsi merdim nexwazim

W
jou

W7

5

%+ %4

(W-

min dûsê tuwam ta ser dûsim bû
we her kûre çim,kelepû im bû

1 //

7

2 )7 H

R

5

S

jou

/
7

(? 7 b5

/ + %4

%+

min dûsê tuwam gyanegyanî bû
dem ten û zilf ûr, kirma anî bû

W

4L Ga

/

!-

W 7#

#

2

min dewrî egeê gêaê aranim
çü zemîn hilaki nimê waranim

W2

"

/

B

W2

V

min û baêeqwi her do hawderdîm
kelawe nî îni bêawan gerdîm

2 #B

J X5 !-

*

+ #5 #

min weê zileê zami hizar xarewe
çü bulbul mage we laê yarewe

" , `

N &` # & +

jpv

"

4:

minê we sersewz we ser sirawan
mem qobeê obabi rü
jpj

k #
minê we kelê we kelwezewe

W

7# +

7 Y5

5

ri awan

45

4:

ha weê mexari hizar gezewe

W

#

(J #

+

merdim gedaê mal, min gêaê dûsim
dilxwe î neêrim leê are bûsim

W5

"0

7

#

%

W5 *

+* -

,

mer ewsa derçû xem le xêalim
teqeê ke eged baêdin le malim

1

#

#

J

0: ^

1<
< :2 R
G 3 /%
, &$ R

5

S
S

jpv
jpj

>
> #

L/ #9 Z!\5

62 ;

* W/ % ( :/ #

memgeyli kelhül kalaê nîmeres
perwerdeê sîne,talîm xwerdeê des

02 ! (

+

mêwani xasi bergozîdemî

B

+

"

02 &

>*"

qedem ha wer de, nüri dîdemî

!

%

*"

mêwan xwe hatî nür we padewe
dermani derdim ha we ladewe

"d

+

jpm

+
" 7

#

* #0

nazar we fidaê xwed û nazid bam
ewan gû we den i rêzeêrazid bam

W /

(W

W

Y

%-

nazige çetreged bixe le banim
serma dase lêm,nasaze gyanim

+

#*2#

L/ # )7

+

# )7

(

naze naz meke, kwi teê nazidim
kwi teê lîmuwegeê yexeê wazidim

#

"

> " e:

# 4 `

N &` # Q5 ` i

naf helqeê hobabi rü behri bê peê
mer fincani desi kêanani keê

Z!
Z! I - !- 4%

Z! ( f5

85

I-

nalet lew zilfe,hül newd û lül newd
çapi sûretê çü çapi pül newd
jpn

B

U #L " *

B

c7#5
,

` R #
" * 4 (B
RB

#5
S
S

jpm
jpn

naleê min naleê êx û mela bû
baxewan bimrê bax werela bû

z !- 8 J ` ( : J ` 2

; ! #a

nameêg büsame le gilaê pün e

$ 62 Z!\5

!

ye hali mine,hali ti çüne?

62

#

#: W

ne zamim wêneê gezeê marane
ne meyli kelhül meyli carane

#

#: W

#: +

ne derdim wêneê derdedarane
ne zamim wêneê gezeê marane

W7 A jpo62 2

J 0y M !- )*

W7

(8 %

nemenêe taqet,nemenêe hû im
wexte çü eevdal deryeyl bipû im

#

%

"L

*J

newrûz gwil xêza wer we perdewe
hêman ha we tûzi hewaê serdewe

+

4% :

<

+

'-

(+! /

)

ne hefte gîr büm,ne çile mirdim
perî meênetê ser gewre kirdim

7#0 7

(> ? %

!-

%*"

, ./

nî i ebruwan xeter ha le kar çü sêadi terdes,kwi ndeê ikar

"

5 & <

(" 0

R 62 2

S

jpo

# //

Z!\5

#

7

# // E /

(#

"

waran buwarê, zemîn bijenîyeê
kew ege le paê kelhül bikenîyeê

?

#2#'

h

jpp

? &

(a <

we berzî qila, we nizmî gowawir
maçi le demeged gileê yeê kawir

#

jpq

F

J (#

-

% #

!7 #

)2

7!

/

we bîwe bü in dîtir keê ü keê
tager çew rejê, dili min dü keê

2"-

" 5*

2 4 7 W7

/%

we tîr mekwi em ûnê dyare
xelkan mewaçan ye gwinabare

" %7

0:

"

-

4)*

wextê we nazew meçû we bawan
minêd we sersewz le naw etawan

W
=

# - / , " L+
1

P ?a
%

W

2

// b5

Y O % < M 7 <0 P ?a O <0 R a S 155
< /)
+,
T7 "
*
H
7< 7
2 -V 7 R ? &
1 :2 , < * H
15
#
% R F S jpq

we zilfi sîyed kirdye pawenim çiman esîri çaê demawenim

D #

62

# %

* 2 D

(jps

,

7

we ew saêeqe,we rûj ewri pir
ye xwida tuwaê kwrdeyl bikeê qir

"

W / +*

4

-+Y

"

62 /' 2

#

wefrê warye milyeyl kirdêe ben
bêxem çûzanê min xem gyanim sen

/

*2

B !- W

/ 4-

(+

",&

we qoran qesem,we herçê pîre
desim çü qwilaw le yexed gîre

/ +

$

'2 # ?

/ 4-

(+

",&

we qoran qesem,we herçê pîre
zereê meyleged le cesem gîre

< W7
< W7

* (8 *

/%

/

we kew i pûtîn we ser le im bay
dinya we xaret, xwed we be im bay

# 0

# L/%

# > W3

#B

we laê kî biçim des we zamewe
kî tîmarê keêd weê penamewe

0

"9 /

? (

"

wen gitêe wenaw,berü rizêane
gyelan sewzew keêd sû le razêane
jpt

& #

< 7

)

3

,

+& < 7

% 8 02

&

%

:/

+

( L- ( )* 7 R
` <& ^ R +& #

5*
S
S

jps
jpt

1" ,

wew xale qesem le sîned gome
dîded tewafçî masûmeê qome

W7 * 8 7
jpu

W7

%

%

9 #

wehar hatewe wew ert xwe im bû
sewzeê balaberz we terke im bû

+

% W/

,

B L D %

2

2

we yewa yewa ta biresime lad
ew nîm tenede dirarim le pad

1 - < /% 5

(> ? /% R

%S

jpu

d

<

// < +

5

+*

C

G

!- W:2

%

hate serînim çü kewki nisar
xem le dilegem dî nîyegrê qerar

5

7

"9 0y , # :

5 -

+

hawsam bar kirdige hame çûlewe
wêneê evdalan we ke kûlewe

'2 "

h

2F

L%

'2

W% 89

C

hisareêg helat wetim suweyle timez düya kûçi bawani leyle

"

# #

/ % "

# +

#

:

hinaseê serdim beê le ser kawan
ta gya sewz nekeê peê besezuwan

!7 0

!%

)/-

hinaseê serdim we rü çîtewe

"0

W /

+

#

:

bûde tülemar beêde üdewe

W`

W:2

* 2#:

hinaê yexeged mewînim we waz
rûhim le gyanim mekeêdin perwaz

J

F >

)

2

hüçkes gîrûde we derdi dil new

J

/ > -!

ya girftari dûsi dür le menzil new

>/

*,(

," 7

>

!

(!

her bar barid bü, barid bü we ras
le ûni ew bare, axiri dinyas

L

, W'/*

L # // @

# + '/

her bîlem weê bergi sîyeê wêmewe
dexîlim agir mene pêmewe

)

J

( // J X5 #

* 4:/-

;5

$

her caêg gwilêge perçînê xare
raê bulbul nîye, gwil hemtezare

|
jqv

8:

4 >

8

#5 0

L% 4-

*

herçê wetime pêd dileê renc bêwer
xizmet we dûsi bê meênet meker

// >

02 ( // > DX

// >

her dûsê düre, ewe dûs nîye

,( F 4

desbires nîye, dîde bûs nîye

05 : # / # Y >
jqj

J 3 - # / 6/

#; # *

her kes bixwazê bîweê minaldar
xweê bigirê le bîli syaê çemçemal

#

5 !- 4 D #

5

"

/

$V # Y >

her kes bixwazê do car bîwejin
malegeê birmê çü malegeê min

8:
"
<0 = 0

(/
J 3 -<

1 :`

jqv
R 45 , 2 %
8 : 4 > (J , =2 7
< 7
2 -V 7 R J 3 - S jqj
1 % ./ :

#:

>

herkes bû bineê wew memanewe le fi ari qewr ha le banewe

#

* (4 D #

5

#

"0

/ 6- >

herkes çil bîwe bêeêdin we gaê
malegeê birmê xeêr we reî naê

#

W

L,

163

" L- #

jqm

W Q/

<?

>

her kes dizeray refîqanim keê
çiman barge pû i ıêmamanim keê

4
$ 4

85

H

#

>

>

#

herkes dûs neêrê zewqê le kuwe
gêaê heft dewlet we pê wacuwe

"

+L,H

"
i % 4 L-

0

8

> >

herkes desi min û ti mekeêde gerden
çimanê tewafi heft ıêmam kerden

# 7

- Z! 4

" L- # 2 >

V

)7

>

herkes nêa tû do dûs û yarê çiman we bê pül meçû we arê

#

/ %

" 7

#

herkes nêa tû dûsi nazarê

* # ^ &$

,

(H : 7

,

>

* X2 k 47!, 4
ewe le comleê xwida nenase

"

H

)7

ewan we tenya ser bûde barê

herkesê ü ê xerîbî xase

"

>

X&

"
-

jqo

8

Z

, %

,
S 162
S 163

* (8 * R < ?
< ,R
1

"/

L/ # )7

(+

*r

$

her le ıêware ta elkel beêan
cûr mar pêç xwardim, kwi teê nîme gyan

%#

#0

jqp

W /

her le lêware ta we sifteê sû

*

# )f

%

,

gyanim we fisaê bû henaseû

62 (62

7 L/

%

,

her le ıêware ta we nîme ew
min we fikri leyl, leyl we fikri xew

*4 # ?

0 /

#

%

l %

her le tewqi ser ta we pajneê kew
meleqyeêdinew berezaê be xew

62
jqq

62 $V H 2

2 J -#

2

% 2 (! 0'2 62

2

her leyl leylid bü, ye tin û ye leyl
ye herdeê çûl û ye dey ti doceyl

# % + 2

B,

#

/ % + * (4 C/ 45

her malê gîskê, xwem tenya gûrê
nezeri ela bû yarim netûrê

;5

4

Z!\5

%

her we tewqi ser ta we ziranî

+

?, 7

7#

kelhül dase lê we dilgiranî

+ ; 0

her we hilalî desid bigrdam

59 `

gêaê ar we ar erad bikirdam

* 2! 4%! 4)

, 8

l %

"2 < (
"2 < (
)7 62 $V 1 :%
<
" * H (l 7 < )

jqs

+ & H

J R" Z ,
J R
# )f S
H
R 62 $V S
,R+ & H S

jqo
jqp
jqq
jqs

#

// J

7

heft horûm her heftê lütê büyew xwar
ewar nemenêe diÎ nîyegirê qerar

8 /M

!- # 3

0*

<

7#)

hefteê azadey demaxid berze
bêçareê çü min we reêyet ferze

< ! # 5 2!7 + (jqt ) 2 ? * +
<F

L/

("

+

hem xwida rey te,hem üyeleê nürî
hem wefri kawan,le bîmar dürî

//

*>

>

//

2 >

0 #

#

heê dad heê bêdad kes dyar nîye
kes le derdi kes xewerdar nîye

+

#7

0 C5

,

+

#

#

heê dad heê hawar meger min gewrim
agir helisêd le gû eê qewrim

*

0

-

#

!- < 2 ? J #

heê dil darizyey çü rêze dane
kewawçî buweêded we kewawxane

< "

5

#

% U 2!- < "

c

J #

heê dil we ser sêxi kewaw pezan bay
çü yex tawinaê rü kelwezan bay

W!

7

*2

W !*

-

8 2F #

heê düyet bew meçû we jêri xünim
waz ke yexeged emamed bünim

$ )7V

<

, ( 02 ? * ( 02 ? * R ) 2 ? * S

jqt

< d2

7;

!- #B

2 /%

-

J * /2

" 2

yaran kî dîye xal le naw çew bû
tyerîkî le laê çü man e ew bû

/ 4

F

jqu

4

yaran kî dîye xal le naw dyew

!

H

2

J * /2

" 2

kesê nemirdü lebasê syew

# /;

6 /2

" 2

yaran kî dîyemil we hewawe
zen yaneê heft ren we püzi pawe
jsv

)*

,

2F

/-

W;

)*

7"

2" 2

yaran yaweran ikar we bexte
baziêgim derçye düyeke î wexte

d

+ 2! jsj#

2

d

2 (+ 2!

C

2

ya hamsad büyam,ya gere rewenid
ya qewê büyam we rü serwenid

2D +

"

W

2? W;
x

#

:2 62

!- (H

W

!- 2

02 w <
% R 2 S
R 45 , 2 %
S
:%
/- W;
, ( ^A^ ([ * R
S

jqu
jsv

jsj

ye çü kûsim keft, çü zengim zirya
desim le dawani dûsegem birya

X5 ,

+

4:

>

, //-

2

ye we kû çîye î kes nemaêe
serwênê le firmi kû elbirz naêe

L, W5

./

M

L, W5 `

//

2

ye ra nîyepirsî le halim ım ew
eeqrew nî daêe le balim ım ew

/7

l

7 0'/'

7!,

/7 G 2 ,

ya do eware ew yek ri yaêe

z8

< +

7V 2

ü in kilîldari efeq kwi yaêe

$ -

% ! + (+ 0/)7

2

yese kwi dîdem, mi büme taned
çe cuwawim dey sû le qêamet?

// W

#(

2!

W 4)*

W &` # 2

yeê okimi sextê lêm sadir büye
qanûnege zûr girdêe,rê desim nîye

WC

!7

W % // 8 5

H*

"

le qanûni sexti dewlet nîyetirsim
le üye geneged rü der baêisim

2 (i :% 2 (

L7 2 (

2

W2 M #

#2

yeê gwinaê eezîm le min bike bar
ye ser,ye im êr,ye tinaf,ye dar

<

< B B -

0 -

2
" &; G 2
< E
7
%2 % H
2E ) &
# ! /; $
, % „ #
K 2! :7 " D, C/, % G # , 1
h % 27
^*+
, "2
7 (T7
2! T 7
" Q
7 * D " 2 62 * & #
)*
2 ,7
7&*
, / H
8 * G
& 2%
"
&
eL, 1
0
2 2! "
' &
G L2 4
Z , ( E , E2
, 1 2!
N
8 /: 8 , <
8
E2
J* " -

;

B B

7 (<
# B B
%
# *+
*
‹ 2!
L`
C/, (< & : %
h
# % G
,
# ` , % „
+
2! 4'
%
!
2D
Z
& T 7 ); %
1 2!
1 2!
#
( :2
, < E
-G
.2 , Q/
8 % 1 ' & K
Z
;
, :
G 2
:7 " D,
, 4
4 L/ 2!% G # , +9 1 /
8 , 1> B B (
8 ,
, ) "!)
2
4 +9 (
"2
:L2 / <
N ,
, W2 )
? / ( L2 / " / <
& "2 "
L/ 2!% "
, G +9 //
%& ,
R L2
:7

1 ^ * " 2 8 , Sj
, 1 :!
P8 ,O # 7 &*
>2
, / D,
G P" O % >
P
O % "
N MG
/ ~ D, P 0:$O# 7 P $O #
P /:$ Œ/:$ $O # 7
1 62
P8 ,O # 7
K
>
8/
: * ,
D, …V ("& +
# * % )/ , 2 1"
# * %
, RG
8 , 2 $
7
/
%
) , 2 "
2
8
2 P8 O )C/y , # 7
;
P ,OG
G Š5 * 2 : Q5&*
+$
G 2 /
#
* "& " 2
0 Q &* #
"0 , e
<
' <
8 , W/7! W/ 2!% 1PH2
,O
2!
, 1 2! > 0: '2& " @
% ,
+
2!
2
62 ! E W2 " , P0/ $ H* %O " 8 /: < E
! 62 0/ $ H* % LT G ?
,
62 : 5&
?
G :
0
, ] 1 !
62 /
1
: " R 47!, G #
#
,
" % , ]20 % " 2
( :L2
"& 62 * + $
,
2 ' , 2! % 29 &
' P8 ,O L/% G
1 !
R X 1J H
89 ? D, 8 % 2! N <
1 )7
'
5 ,
7 89
? " %
< ?
(J , " % 8 %
>
); %
RG
L)C/ # * D, ;:2
h
h ;
74 %G#;
- R
5C 24 %‹
R
5C 2
RJ
1 % J G 5C 2#
RH7
1#
% J " %
5C 2
RJ
1
# G 5
#
R;

15
R ;5
+?
1 7!, P8 2F O W 2 # ' (8 , >
:L2 C/,
%
'/ (E/ (= / (r 1 3~ D, 7 2 )7 P8 2F O
8 2F 1 2! D
/ #7
> '2&
> 0: #
P8 2F O 2! D
P8 O #
P % 2! O 2 P8 2! O # 7
" 2 $O # 7
G"
( !7 G , 1>P O #
7! , 4
)7
*< ,
,
, 1 2! D
PŒ/:$
1> 2 " * #
P W *O # 7 1P W *O 2 P
~ O 2 P"
O
%
#'
a* ,
% 29 &
W *
,
G # , +9 1 0
: Q &* % 8 , # ' 0
"
) > 0: #
G
, L2 4
, )C2
4 %
( %5
/ 89
"
<a
/ " D, G /% 29 &
)C/
, ); %
1 2 7 G2
< ?
D, )C/
,
+9
C/, ( 2
J
H
< ?
.2 C/,
@ 2 D,
J H
+ )C/ , G +
"2 #
W 2
2!
1 2,
)C/ , <
<& H /A '2

( & ,# " * W2 " P
( 2!
/ :
&
, &
,
#
2! "
$
2! < 05
G 2! 6/
D
1 2!

/ D5
"

1 < & " 2 8 , Sm
yV "
Y5 " % ,
C20 % &
HY2 O
G 1 // $
:/ D5
:/;
( & W 2 ‹ L2
2 "
,1 )
2! " " C20 % #
&
<
" G 2! < 05
,(2
%
D, 2!
5
T7
, 1 )7
T 7 2! 5
G T 7 W 2 W/7! W/ 2!%
6/ ? 7 (" \$ ? 7 W 2 4
4
1 2! " : 5
$
, W 2 W7!, + G B B >
:L2 $
, & / R W/7!, /, /:5
8 ,

*

, % PL *
"
( 2!

" *OR 47!,

:

0

G
/
2 ) 5
1 2!
H2 R
)2 G
, & # * , ( % , D,
;5
" ) G B B
(
(<
2 (
( 7
+
8 ,< ‡
1" 2 * " % , H
D5
!3, % 5 # ; ( /7
; ? 8
P
O
,
1"
)
# /7
G 0 + ,
-& G "
" /
D, G <
2 +
2 ‡
4 ‹ 0 # * / &* H
4 l 5 …V
( ~ ,
0
& / ‹ H
0 ;
2 10 % 4C , # ? * B
,
: Q5&* 8 , W/7F W/ 2!% !- eL, 1 ~ 8 , #
zz //
, /
, "% , , & G ?
,
+
, * #'
8 , G "!
? ?
%
G "
* 89 ?
% '2& # ' ) < 0
<
# ;5 &
)/ ˆ
<B / #
! Z ,
" 8 /:
>
)7 /
* < , @ , D,
8 ,
2 P<
O P 7 H O P
O # 7 h 1 D5
,
" / % # * "2 <
G P B BO # 7
D, G
8 , 2E ) &
P B BO W/7!
, $ 1#
# D, P=2E ) & O # 7
# 1 :L/- 5
0 7! , E
#2
'
:)
F 4 2!% =2E ) &
!- +
/
./% 2
E
" L) /
:)
F
% 29 &
D,
8 , # B B % , D,
;5 1H ; # *
R"
,
1# * #
C/'%
("
^% ,
* /% < )2 %
7
2$ .2 /%
? # - # $ < )2 %
8 , +9 // =^
,
2- G
^% ,
:; 8 /7 M " 2
+
4 > * :; " 5

7

=2 G # )
% 7
"
47!, 0 # * " 5
#7
G

" D :; G
7
X-& " ,
H
% , ,

, % PDQ O
7
2 1]/') 2 $
R

D*
/
2 l D* 2 G D*
<
, ;
G D* G #
H
" 5
,
*
+ E ? D, G # # *
#8
"7
P< ! O P+
O
M 7O `
T 7 D , 7!, 14 / >
G
R 47!, G 2 2 ! #
/C % ) P" ,
! "# $%

4

*
"

&

'(

% #
, ( 2 <B / +
`
,
8
G
, =5 * <
/) / # 5 h&
/ "
2 # 2! " 5 k&
Z ,
, :; 8 , ( % J M
&;7&* D, / % )7
h
2 z L/ !: #
L/ 2!% /C %
$"- % # *
)7
/
)7
` z L/:;:C5
4 T7 8 ( 2
62 %9 <
2! "
# *
=5 * <
- J k&
G 0 ~/ <
Π)2
%
D H
+9
)7
8 , 10
>
J ( ; )5 " Q h "! C > * ( )7 &
]/') C > * 14%
"
"
7 "
G
R4%
-" &
( !- G
(
"
< d # d J d7 d%
" d & d d7
/ d / d- + d ? d
! # 4 " #
9d
d d7
/ d / d- + d ? d
8
5,"
4)
8
J &*( / *

7 .2 2 , " )
;
P O" 2
G ") ? / ,
" *
#

G 2P O " 2
7H
8
1> P
O P< O < ,
, R 47!, " & 0
M ‹ 62
#
%
2! P T
2
O
1 2! 89
G /V "2 E
" 7
D, T 7 , M 7 {z
D,
%2
H
;$ z#
2
4h $ z0 ~
z<
A L) /
#
)7 , 7 ,
8 , G 0 " / 4)
2
)7
>
Q/
W)2 K )7
/ ! / *
% >! GV 0
) , L/,
Q/
C 2! %
R 47!, 4 B # * # ?
$ 14:Q5 Y
" )
J "
45 L7 # e
J " * !- ) * +
R # * GV - "
# 0 ~
# / V # 0 ./; $
L/ !- 0k
6/ J
+?
,
1 / +
% r/ 7!, G
• , # B 6/
Q
7 *
/ H
/V B B ;
1 % 62 ;5
/
8 , D, G /)
>2
$ +
, ( 2F ? J : D, / % B B ); %
# 162 5 : D, A/C
]
)7
E2
8 2F J : D, " $ + " *& ) (
8 ,
10
& ,
E2 G
#
!
!
R4 B # * 8 2F
8 ,
B H (
2! +
8! (
# %!
! "0
L, (! /; + % 2F F
8 7
/ 8
`
+ H2 e: # ./ ^$ + * + H2 J * "
; % -"
( - "
;
< 07 # A7
k
+ % 2 F # 2F 7
d d (> 2 / / *
/7 8 2 * 0k
7
/ G % W ! D, F 7
# "
+ % 2F " * :7! #
- 6- J
#

#7 # /
*
D* #
d
// + 4-! 8
[
/ +
* + (+ 0 # 0
d
d " d d* 89 d*
)
"!) #
?
"
" L,#2
11110)
/ * B B
8 2F J :
c
#2
H* 4 H*
0 # *"
, /5 : /
RG 0 # * # D, B B
7 d G dY 4% d d + d d
d7 d #Dd % 4:/7
d ]d/d, 4% dd d + d d
#
% 4:/7
- 7
4%
+
- )* % #D % 4: 7
3 0
d + d d # D d,
- W7 ) " 7
#
e Z
, +
e
+ Y "7
#
d Hd * + d d d : d 7 ! d
d: d7 d: d7 J d
#d
H
D 0 2? 2! # $
, 62 % 2F #B
B B# 7
62 : V Z , " ? 7
6 " * #
2
L`
R 7! , "
% " // B d
dLd/d !d- 0dk d
6/ J
d +d d
0d d +
dd " d d, d/dd dd,
J
d +d d
#/
# * 6
75 J
d +d d
dd
dd;dd dd " dd # dd*
dd dd2 + d + d d d
47 * 4 #9 d d d7 d J d d7 47
; % #9 <
d d
dd dd ? d;d # dd% dd
L
+ ( / + J +
G
#2 / % B BG
, .2 ,
, )
/
z 2#
E2
2! =2
9 % G
%
,

2 # /
, ./ 2
<
4
G#
%
< ?&
B B
, +9
)7
/ * # 7 " - # * D,
0 ; .2 , G 2! #
/ *
$V
%?:
, W 2 )7 + V B B ); %
1" T 7 % /M

W)2
/, D " - G
2%
B "
*
D, G # Z $ W$ J % $ W)2 % # 7 #
R D " - , ? : 2! "
2
C5
:2 + ?

"0

D, G
*
*

, " 05

'2 5

R2
H7

# D, "

E

H7
H7

45

+?

#

'2 5

?

+?

/ %

R2
D

J

?

DJ } W 5 //
B D,
7 , 8 % 1"
2
0
/
V - # * D,

+ Yd
<
4d7 0d
"
d
> d%

/

8 2F
%
B B
e/, / * W)2
C5
* D, >
#
#
E2 " * G
B B
R

D d, " H d
#
4 2
d;d d 4d d2
d
4 d2
d
d 4 d d2
R

H7

W:d &d Hd d 8 d`
7 < )* " /d 2
4: ) d d " /d d2
4: E < 7
G2

+

8
d
' 4
4d7
#? 4
" dd
dd 4dd
] ,> 4 -4
62 ;5

2B

T7

)

V - ,#

2
d2
dd2
2
L

W:d/dLd Wd2Ed dd5V
7 %
%"/ 2
4:
"/ 2
4: & ,
G2

R 7! ,

V - , , : 62 ;5

' d 4 d2
<
LC/, 4 2
7 0d ;d d 4d~ d2
d* 4 d2

+ Y & 4 H
5V
< ' * H* 4 d2
7
d ?V 4 d2
d dXd d d 4d d2

R 7! , " 2

"

:
&% " / *
: :
&% " / *
/7 < 9 "
%
+; 4
X M 5 Z %
5

#

4
; >

D,

2

62 ;5

>
/ >
/ W H
% %
L *
-Z % 8 Z %

/% !- 2

7
7

.* .* .*

45

8
F 8 , (F H
4 * ^ *
*4 * ^ *

+
# /
R

X M<a
*
&% < <
&%
5* # + ?

2

: +
: +

,"
F H

2

% 1 L/)2 # 7 "
( B B
);
10
7 Z , / % " $ =/ =2

R

2

:

B B

7 ,<

L

*"
*
&% <9
.~ . .
5 ;/ :/ :/

R 47!, #
_2

"
D

5 * " L3
% 5 * " L3
% 5 * " L3
" $ " L3
*&)
, #)
; ? % ./
; 0 #/V
#
1

% 2F # D,

;5

2

_/ .*(.* .* .*
? < < < <
$h
" $h
G
*&)
/)2 B B J `
: W 5 ( /Q/
T7 # 7 / %
* 0: * 4 < & 7 G ;
?%
% 2 yV
7 * D #/V 0 8

4f5 # /e

J 7

4f^% # 2 # ? , +

lawelawegem eraê yeê tilfê

#

B B

emal bi anû zencîreê zilfê

" +?

#

+B+

B B

lawelawegem lawim ber barê kî bûde paweü kwirim jin barê

L%

*

/

L% ]

lawelawegem nergis fatime

5

#?

+?

("

.5

5

*

ne tirîtawî, ne tîrme xase

<

*

#

4 " #

/%

< )2 %

D*
wazmenîkerid pa aê kerkûke

J7 %

" &

kwiregem çîye we ari bokan

! #

B B

etlesy barn kai betlîse

dari bê keged dari xirnûke

"

+ B (+

bali i kwirim le pereê gwile

^% ,

#7

B B

le dengi gîtrd le xew hatime

lawelawegem, lawem le dile

C/'%

+

7

//- +

?

ta al bawerê perî dezüran

9

7

//- +

?

kwiregem çîye we ari hewlêr
gwilaw bawerê jin pê bikeê sür

8

5,"

4)

8

J &* ( /

*

qesr û xaneqîn, xormal û bedrat
gi tê we qwirbani alî ser gûnat

J "

45 L7 # e

J

"

* !- ) * +

kûrpegem xeftêe çü xermani gwil
penceê im alê nase bani dl

L/ !- 0k

6/ J

+?

kwiregem ha we kûli mîli mesewe
bexda çü lîmû dad we desewe

B

H (

2& +

8! (

#

%!

lütewaneê zerd,lüt leranewe
zami küyene û nû, gi t kwilanewe

! "0

L, (! /;

+ % 2F

F

8 7

/ 8

`

hsret bikî in pa a hat le dür
düyetem rengîn bü ımrû keêdin sür

+ H2 e: # ./

^$

+ *

+ H2

J*"

sewze we qwirbani xali mawît bam
xwem we cilewkî i rê sincawît bam

; % -"

( - "

;

#

07

# A7

gû pareê gû id daneê ferenge
we gûran neçî,gûran çew tenge

k

+

% 2F #

2F 7

(>2 /

/

*

xaneqîn gîryas, menelî waze eüyegeê düyetem ha le mexaze

/7

8 2 * 0k

7

eü ırad bürinim le tûki pîaz

#

"

W% 2F " * :7!

/ G %

W !

D, F 7

agird le bexda,xeêat we îraz

#

- 6- J

#

daregeê wer mal çil çeqû dêrê
bü ine xan düyetem dezüran dêrê

#7 #
dari bê keheê dari xirnûke

*

D*

#

xwazmenîkerê pa aê kerkûke

// +

4-! 8

[

/ +

*+ (+ 0

#0

we fidaê demid bam, dem xû dem nîye
le nuql û newat hüçê kem nîye

" * 89 *

)

"!) #

?

zer we paê stüni seng bitawinû
xelati xanan her we werid bû

7

G Y 4%

+

7

ma îne hatêe pirê qwrû e

]/, 4%

7

4%

% 4:/7

biragem ha le tê mêxek firû e

+

#

ma înê hatêe weregeê sewze

-

#D

% 4:/7

biragem ha le tê reîsi hûze

+

- )* % #D

% 4: 7

ma înê hatêe pirê texte çû biragem ha le tê werew me ed çû

3 0

+

# D,

-

W7 ) " 7

#

rêegeê kirma an bita im le çû ıraê biragem her baêd û biçû

e

Z

,

+

e

+ Y "7

#

rêegeê kirma an bixem le kwincî
biragem ha ewre sêwil narincî

H* +

:7!

daregeê wer mal ine inêe

L/ !- 0k

:7 :7 J

#

bü ine biragem wexti jinêe

6/ J

+

biragem ha we kûli mîli mesewe
bexda çü lîmû dad we desewe

0

+

" , / ,

J

+

biragem ha we kûli kergedenewe esîri ıêran le rûm sendewe

#/

# * 6

75

J

+

biragem ha we kûl kele êrewe
gil mexweê we nahîeê germesêrewe

;

" # *

2+ B+

B B

lawe lawegem lawem yarid bû xwidaê bani ser nigadarid bû

47 * 4 #9

7 J 7

47

le berzî balaê le tengî kew ê

; %

#9 <

emal me anû balaê bê xew ê

? ; #%

L

+ ( / +

J +

hem mal û hem mîn, hem mekanimî
metaê rengawrengi hizar danemî

:2 + ?

"0

, " 05

maleîlege malidan uawa

H7

# D, "

kamidan kwirem girîne zawa

E

H7

maleylegeê wer û pu t

H7

'2 5

#

'2 5

wêjing barin iraê gw t

45

+?

/ %

tenya kwirim kelê kwi t

D

J

?

kwirim kwirê kwirane

#?

+?

hesel le dar birane

D-

/

8 2F

düyet we fîke çirane

+ Y

D, " H

+

drdit keftêe le hazim

<

#

4 2

yekê beglerbegî bû

)

8

heft jin ırad bixwazim

'

4 2

yekê hûmaê perî bû

47 0 ;

4 2

yekê dirê le gû ê

"

4 2
yekê nazari bawan

>? %

4 2

yekê cermê des ewlis

47

#? 4 2

yekê manga bidû ê

"

4 2

yekê kûrpe le dawan

] ,> 4 -4 2
yekê kûri petig ris