1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπεύθσνη Καθηγήηρια : Τζιθηελίδοσ Θεοδώρα

Δλδνζρνιηθή βία
Κίια γηα ην πξόβιεκα θαη
γίλε εζύ ε ιύζε

Πηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο • Γηεξεύλεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζρνιηθό καο ρώξν • Αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο • Δλεκέξσζε καζεηώλ. θαζεγεηώλ. γνληώλ • Αιιαγή λννηξνπίαο θαη ζπκπεξηθνξάο .

4. 7. πξνζήθεο) Θέαηξν Ζκεξίδα Δπηζθέςεηο Ξαλεγύξη .Κέζα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ 1. 5. Δξσηεκαηνιόγην Βησκαηηθέο ζπλαληήζεηο Δηθαζηηθά (έξγα. 3. 2. 6.

εηξσληθά ή κεησηηθά ζρόιηα από θαζεγεηή/ηξηα 54.3% .9% δέρηεθαλ πβξηζηηθά.1α. εηξσληθά ή κεησηηθά ζρόιηα από ζπκκαζεηέο/ηξηεο 68. Δξσηεκαηνιόγην-Απνηειέζκαηα Γείγκα 100 καζεηώλ ηεο Β’ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο ππήξμαλ κάξηπξεο επηζέζεσλ (ιεθηηθώλ ή ζσκαηηθώλ) κέζα ζην ζρνιείν 83.8% ελόριεζαλ ιεθηηθά ζπκκαζεηή/ηξηα 60.0% δέρηεθαλ πβξηζηηθά.8% δέρηεθαλ ζσκαηηθή επίζεζε 33.4% θαηέζηξεςαλ αληηθείκελα ζρνιηθνύ εμνπιηζκνύ 56.

αλία …) 11. πίεζε.5% .3% πνιππαξαγνληηθό θαηλόκελν 16.9% ζρνιείν (κεγάιε ειηθία θαζεγεηώλ.1β.7% νηθνγέλεηα 21. Δξσηεκαηνιόγην-Απνηειέζκαηα Ξνηνη ιόγνη νδεγνύλ ζηε βίαηε ζπκπεξηθνξά.1% θνηλσλία 4. ην ίδην ην άηνκν 24.2% εθεβεία 10.

1γ.0% κε επζύλε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηόκνπ 11. ζύκβνπινη) 19. δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί 26.0% κε απζηεξόηεξεο πνηλέο 9. Δξσηεκαηνιόγην-απνηειέζκαηα Ξώο πηζηεύεηε όηη ζα αληηκεησπηδόηαλ θαιύηεξα ην θαηλόκελν ηεο βίαο.8% κε αιιαγέο ζην ζρνιείν (ιεηηνπξγία. θαζεγεηέο.5% κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ 13.4% κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 11.8% .

2α. Βησκαηηθέο ζπλαληήζεηο • Μορθή    Θύθινο 13 βησκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ Νκάδα 24 καζεηώλ (ζύηεο θαη ζύκαηα ζην ζρνιηθό ρώξν) Ρελ νκάδα δηεύζπλε ε ππεύζπλε θαζεγήηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από ην θέληξν πξόιεςεο «Διπίδα» • Σηότοι λα αλαδεηεζνύλ:   νη κνξθέο ηεο βίαο ηα αίηηα ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα από βηώκαηα θαη εκπεηξίεο .

παηρλίδη ξόισλ. ρνξόο. ζεαηξηθό παηρλίδη.2β. ηξαγνύδη. θνιάδ. Βησκαηηθέο ζπλαληήζεηο • Αποηελέζμαηα  Γλώζε (κνξθέο βίαο). απηνζρεδηαζκνί. ζπδήηεζε . ελεκέξσζε  Έθθξαζε απσζεκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ  Αλάδεημε δηαθσληώλ θαη ζπγθξνύζεσλ  Βαζηά γλσξηκία ηνπ άγλσζηνπ δηπιαλνύ θαη ηνπ εαπηνύ καο  Γεκηνπξγία νπζηαζηηθώλ ζρέζεσλ  Αιιαγή ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο • Μέζα  Εσγξαθηθή.

ά. Δηθαζηηθά • Ξξνεηνηκαζία – θίλεηξν – εξέζηζκα  Ξξνβνιή εηθόλσλ δηαθόξσλ κνξθώλ βίαο (ζπλαηζζεκαηηθήο.3.) • Πρνιηαζκόο – πξνβιεκαηηζκόο • Γεκηνπξγία δσγξαθηθνύ έξγνπ • Θαηάινγνο έξγσλ . ιεθηηθήο θ. ζσκαηηθήο.

(Λίλνπ (Ξαπαζαλαζίνπ (Ξαπαλησλίνπ (Φιώξνο Νπξαλία. (Καξαληίδνπ Πνθία.Θαηάινγνο έξγσλ Δηξήλε Σέξηα Δθθνβηζκόο Γπλαίθεο Ζ Δμνηθείσζε –Κίια. Ξεξηζηέξη Βία ΢δξόγεηνο Βία: Βία πνπ Ιεθηηθή ρσξίο Ρν Δηξήλε κε ζην θόζκνη πξνζηαηεύνπλ δάθξπ ρσξίο ζην θνβάζαη κε ζύλνξα εηξήλεο ζπίηη ηεο βία ηε ζρνιείν θσλή παξάιιεινη βίαο βία (Πεκεξηδίδνπ (Θσλ/λίδνπ ( Λεζηνξή (Ρζηιηγγνύδε Καξία-Ηζηδώξα. Θσλ/ληίλα. Καξία. (Καξαληίδνπ Αλαζηαζία. Ξαπαδόπνπινο Ιηόιηνπ Ρζηλίδνπ Θενθάλεο) Τσκά Κόγηα Ιηνύξα Άγγεινο) Καξία) Βαζίιεο) Διέλε. Δπαγγειία-Καξία) Θνξίλα. Καξία) Ησάλλα) Γηάλλεο-Οέλνο) Ιηόιηνπ Γηάγθνο Καξία) Σξήζηνο) .

4. Θέαηξν • γξάθηεθαλ θαη δξακαηνπνηήζεθαλ από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε βία δηάινγνη κνλόινγνη .

. Ζκεξίδα Οι έθηβοι πρέπει να λένε ΟΦΙ ζηη βία • παξνπζηάζεηο – αλαθνηλώζεηο:  από ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο  από ςπρνιόγνπο ηνπ θέληξνπ «Διπίδα»  από θνηλσληθή ιεηηνπξγό («Σακόγειν ηνπ παηδηνύ»)  από ηνλ αξκόδην ηνπ ηκήκαηνο αλειίθσλ ηεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο.5.

ζηνλ πδξνβηόηνπν ζηε ιίκλε Βηζησλίδα .ζηελ πόιε ηεο Μάλζεο θαη ην Ιανγξαθηθό ηεο Κνπζείν . Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Μάλζε 26-27 Φεβξνπαξίνπ 2010 Δπίζθεςε θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηόο καο ζην 1ν ΓΔΙ Μάλζεο (όπνπ θνηηνύλ αξθεηνί κνπζνπικάλνη καζεηέο) Πηόρνη:  δεκηνπξγία θηιηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο ηνπ 1νπ ΓΔΙ Μάλζεο κέζα από ηελ θνηλή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ελόο πξνγξάκκαηνο  επίηεπμε ζπλνρήο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ ππννκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζπκκεηνρή ζε παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο κε επηζθέςεηο: .6.ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Φηιίππσλ .

Ρν παλεγύξη • Γηνξηή γηα ηε ραξά ηεο δσήο ζπλαπιία ζεαηξηθά δξώκελα ρνξόο .7.

οι μαθηηές και οι καθηγηηές ηοσ 1οσ ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ Παο επραξηζηνύλ γηα ηε θηινμελία !!! .