P. 1
VanLuong.blogspot.com 22253

VanLuong.blogspot.com 22253

|Views: 1|Likes:
Published by Bùi Văn Lương

More info:

Published by: Bùi Văn Lương on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.

368

Lêi nãi ®Çu
KÓ tõ sau khi cã luËt ®Çu t níc ngoµi vµ gÇn ®©y lµ luËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, ho¹t ®éng ®Çu t ë níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §Çu t ®îc coi lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ®i lªn, n©ng cao tæng s¶n phÈm x· héi, tõng bíc ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo kÞp c¸c níc trªn thÕ giíi. Nhu cÇu t ®èi víi níc ta hiÖn nay rÊt lín vµ khÈn tr¬ng, nhng vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Çu t cã hiÖu qu¶? Mét trong nh÷ng ph¬ng thøc cho vay cã hiÖu qu¶ lµ lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. §èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao khi cho vay, nhÊt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n th× viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t ®Æc biÖt lµ vÒ ph¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n lµ kh©u quan träng trong cho vay tÝn dông ®Çu t lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vèn vay lµm rñi ro cho Ng©n hµng, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®· cã nhiÒu ®æi míi thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. H¬n n÷a trong c«ng cuéc ®æi míi, víi chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc cã rÊt nhiÒu nhµ ®Çu t níc
1

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ngoµi vµo ViÖt Nam, v× vËy chóng ta còng thu ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. HÖ thèng Ng©n hµng nhµ níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ®Ó ®i lªn ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, ®¸ng khÝch lÖ, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi yªu cÇu vÒ ®Çu t còng nh yªu cÇu ®æi míi cña hÖ thèng Ng©n hµng vµ cña c¶ §Êt níc. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i rót ra nh÷ng mÆt tån t¹i thiÕu sãt ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m ®a ra ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, tõ thùc tÕ cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, chuyªn ®Ò mong muèn ®a ra mét c¸i nh×n cã hÖ thèng lý luËn vµ thùc tÕ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, qua ®ã nªu lªn nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c vµ tån t¹i trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng. Chuyªn ®Ò còng m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p mong muèn phÇn nµo cã thÓ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i ®ã.

2

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Néi dung chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: Lêi nãi ®Çu........................................................................1 PhÇn I.................................................................................4 giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang...............................4 PhÇn II..............................................................................34 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang................................................................................ 34 PhÇn III.............................................................................96 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang.............................................96 KÕt luËn.......................................................................... 115 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó c¸n bé, nh©n viªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®Ó chuyªn ®Ò hoµn chØnh h¬n.

3

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

PhÇn I giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang lµ mét chi nh¸nh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp ngµy 12/3/2001 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 8/5/2001 víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Õn nay ®· cã 39 c¸n bé . §Õn nay chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang lµ mét ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh lín trªn tØnh B¾c Giang ®· thu hót ®îc kh¸ nhiÒu c¸ nh©n, doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng cïng hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng cã quan hÖ mËt thiÕt víi ng©n hµng. Trong ®iÒu kiÖn chi nh¸nh míi ra ®êi nhng thÞ phÇn tÝn dông trªn ®Þa bµn t¬ng ®èi æn ®Þnh, chi nh¸nh lu«n cã xu híng ®æi míi trong phong c¸ch phôc vô víi ph¬ng ch©m “LÞch sù – V¨n minh – TËn t×nh – HiÖu qu¶”, “V× sù thµnh ®¹t cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng”, trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Ó ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn ng©n hµng m×nh giao dÞch.

4

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chi nh¸nh hiÖn ®ang cã trô së t¹i: §êng NguyÔn ThÞ Lùu ThÞ x· B¾c Giang. Tel: (0240) 850 554; Fax: (0240) 850 556.

1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang. Theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam sè 169/Q§/H§QT ngµy 07/09/2000 ®· qui ®Þnh : Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung vµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang nãi riªng cã chøc n¨ng:  Trùc tiÕp kinh doanh trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp cña Ng©n Hµng N«ng nghiÖp  Tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh vµ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé theo sù uû quyÒn cña Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng nghiÖp .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc giao vµ lÖnh Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng nghiÖp. Chi nh¸nh NHNN &PTNT ThÞ x· B¾c Giang cã nhiÖm vô :  Huy ®éng vèn : a) Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n ,cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc ,c¸ nh©n

5

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong níc vµ níc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ . b) Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi , tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. c) TiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ ,chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ,c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp . d) §îc phÐp vay vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong níc khi Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp.  Cho vay : Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ; c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ph©n cÊp uû quyÒn .  Híng dÉn kh¸ch hµng x©y dùng dù ¸n, víi c¸c dù ¸n tÝn dông vît quyÒn ph¸n quyÕt :tr×nhNg©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn quyÕt ®Þnh.  Kinh doanh c¸c nghiÖp vô ngo¹i hèi khi ®îc Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp.  Kinh doanh dÞch vô : thu, chi tiÒn mÆt; kÐt s¾t,nhËn cÊt gi÷ c¸c lo¹i giÊy tê trÞ gi¸ ®îc b»ng tiÒn ;thÎ thanh to¸n ; nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông tµi chÝnh, tÝn dông c¸c tæ chøc , c¸ nh©n trong vµ

6

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ngoµi níc ; c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®îc Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng N«ng nghiÖp quy ®Þnh.  Lµm dÞch vô cho Ng©n hµng Ngêi nghÌo.  Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô trong ph¹m vi ®Þa bµn theo quy ®Þnh.  Tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiÌn tÖ, tÝn dông vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph¬ng.  ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o ,thèng kª theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp trªn.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp trªn giao. Trong thùc tÕ ThÞ x· B¾c Giang lµ mét ®Þa bµn lín cña tØnh B¾c Giang, ®©y lµ n¬i tËp trung nhiÒu xÝ nghiÖp lín cña tØnh B¾c Giang, cã nh÷ng trung t©m th¬ng m¹i lín, d©n c ®«ng ®óc, thuËn lîi cho ng©n hµng më réng vµ ph¸t huy c¸c nghiÖp vô cña m×nh. Cho ®Õn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang cã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh nh lµ:
Thanh to¸n trong níc:
7

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

• Më tµi kho¶n cho c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ. • ChuyÓn tiÒn nhanh thanh to¸n trong níc. • Thu chi t¹i chç theo kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. • Thu hé, chi hé; chi tr¶ hé l¬ng. • Chi tr¶ kiÒu hèi.
S¶n phÈm tiÒn göi vµ kho quü:

• NhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tæ chøc,c¸ nh©n víi l·i suÊt linh ho¹t. • NhËn tiÒn göi qua ®ªm. • Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu.
S¶n phÈm tÝn dông:

• Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n. • Ph¸t hµnh b¶o l·nh Ng©n hµng c¸c lo¹i. • ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu, chøng tõ cã gi¸. • T vÊn ®Çu t, th¬ng m¹i, thÈm ®Þnh c¸c ®èi t¸c. • Cho vay tr¶ gãp. • Cho vay thÊu chi. • Cho vay tiªu dïng CBCNV. • Cho vay mua nhµ ë. Víi quy m« ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng lªn kh¸ nhanh cïng víi sù ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt lîng kinh doanh, NHNN &PTNT ThÞ x· B¾c Giang ®· thùc sù trëng thµnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi nÒn
8

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kinh tÕ x· héi kh«ng chØ víi tØnh B¾c Giang mµ cßn víi c¸c tØnh kh¸c. II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang. 2.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæng sè CBCNV cña chi nh¸nh ®Õn ngµy 31/12/2004 lµ 39 c¸n bé trong ®ã cã 08 c¸n bé tÝn dông (kÓ c¶ c¸n bé lµm c«ng t¸c thèng kª kÕ ho¹ch ho¸), 08 c¸n bé kÕ to¸n ng©n quü vµ cßn l¹i lµ c¸c c¸n bé lµm viÖc ë c¸c phßng ban kh¸c. Tæng sè c¸n bé trªn ®îc bè trÝ s¾p xÕp theo c¬ cÊu c¸c phßng nh sau: • Ban l·nh ®¹o: 03 c¸n bé gåm cã: Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc, KiÓm tra – KiÓm to¸n to¸n néi bé, chiÕn lîc kinh doanh. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü vµ hµnh chÝnh.Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch KÕ ho¹ch - Kinh doanh. • • • • Phßng KÕ to¸n – Ng©n quü: 08 c¸n bé. Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù: 01 c¸n bé. Phßng TÝn Dông: 08 c¸n bé. chÝ nh¸nh trùc thuéc: + Phßng giao dÞch:    Phßng giao dÞch sè 11: 04 c¸n bé. Phßng giao dÞch sè 12: 03 c¸n bé . Phßng giao dÞch sè 13: 04 c¸n bé.

9

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ Chi nh¸nh cÊp 3:   Chi nh¸nh sè 2: 06 c¸n bé. Chi nh¸nh sè 2: 05 c¸n bé.

S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña NHNo& PTNT ThÞ x· B¾c Giang

Ban l·nh ®¹o

Phßng HC-NS

Chi nh¸nh trùc thuéc

Phßng KHKD

Phßng KT-NQ

Phßng TÝn Dông

Phßng giao dÞch

Chi nh¸nh cÊp 3

2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. Theo phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh 169/Q§-H§QT ngµy 07/09/2000 cña H§QT Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam cã qui ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban. Cã thÓ tuú theo quy m« ho¹t ®éng vµ sè chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trùc thuéc ®îc quyÕt ®Þnh m« h×nh tæ chøc gän nhÑ, cã thÓ s¸p nhËp mét sè phßng víi nhau.

10

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

VÝ dô Phßng Kinh tÕ- KÕ ho¹ch víi Phßng TÝn dông thµnh Phßng Kinh tÕ –KÕ ho¹ch, Phßng KÕ to¸n –Ng©n quü víi Phßng Vi tÝnh thµnh Phßng KÕ to¸n –Ng©n quü, Phßng Hµnh chÝnh víi phßng TCCB-§T thµnh Phßng Hµnh chÝnh – Nh©n sù. 2.2.1. Phßng KÕ ho¹ch - Kinh doanh.  Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn lîc cña kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng.  X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh híng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Tæng hîp, theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt.  §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông.  Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo híng ®Çu t tÝn

11

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông víi s¶n xuÊt, lu th«ng vµ tiªu dïng.  Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qua cao.  ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo sù ph©n cÊp uû quyÒn. C¸n bé thÈm ®Þnh ®i s©u xem xÐt t×m hiÓu tÝnh chÝnh x¸c, nh÷ng tån t¹i cña dù ¸n, nh÷ng chç nµo th¾c m¾c cÇn ph¶i t×m hiÓu lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng bá sãt c¸c c¬ héi ®Çu t vµ ®ång thêi h¹n chÕ thÊp nhÊt yÕu tèt rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. §Ó ®¶m b¶o ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n Ng©n hµng ThÞ x· B¾c Giang cã mét ph¬ng ¸n hay quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t mét c¸ch khoa häc trªn c¬ së thu thËp c¸c nguån th«ng tin ®ång thêi kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tÕ. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®îc tiÕn hµnh cô thÓ tõng néi dung nhng trong thùc tÕ c¸c néi dung cña dù ¸n thêng liªn quan chÆt chÏ víi nhau nªn cã thÓ tiÕn hµnh ®ång thêi nhiÒu néi dung vµ tuú theo tÝnh chÊt ®Çu t cô thÓ cña dù ¸n, ngêi thÈm ®Þnh cã thÓ lîc bá bíc nµo ®îc coi lµ kh«ng cÇn thiÕt. Mét dù ¸n ®îc chñ ®Çu t göi ®Õn Ng©n hµng ThÞ x· B¾c Giang, sau khi tiÕp nhËn dù ¸n ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c néi dung sau:
12

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n vay vèn
- ThÈm ®Þnh hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp Khi xem xÐt hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp c¸n bé thÈm ®Þnh thêng yªu cÇu cã ®ñ c¸c hå s¬ sau:  QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp.  QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc; kÕ to¸n trëng  Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ  GiÊy phÐp kinh doanh  GiÊy phÐp hµnh nghÒ phï hîp

+ ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t.
+ ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo (nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc lao ®éng...) Khi thÈm ®Þnh cÇm xem xÐt c¸c mÆt  C¬ së ph¸p lý kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh qui m« tr÷ lîng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo.  ChÊt lîng c¸c yÕu tè ®Çu vµo  C¸c h×nh thøc cung cÊp khai th¸c  Gi¸ c¶ ®Çu vµo...

+ ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh.
 VÊn ®Ò tæng vèn ®Çu t.  VÊn ®Ò nguån vèn ®Çu t.  VÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî.
13

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

 VÊn ®Ò kh¶ n¨ng sinh lêi.  VÊn ®Ò rñi ro vµ qu¶n lý rñi ro.  TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong níc, níc ngoµi.Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, bé vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc.§ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt; ®Ò xuÊt Tæng Gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng.  X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn.  Thêng xuyªn ph©n lo¹i d nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt híng kh¾c phôc.  Gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo& PTNT giao. 2.2.2. Phßng KÕ to¸n - Ng©n quü.  Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi, tµi chÝnh, quü tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c chi

14

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp phª duyÖt.  Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ níc theo luËt ®Þnh.  Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi níc.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò.  Tæng hîp, thèng kª vµ lu tr÷ sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh.  Xö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n, kÕ to¸n thèng kª, h¹ch to¸n nghiÖp vô, tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o, thèng kª vµ cung cÊp sè liÖu, th«ng tin theo quy ®Þnh.  Qu¶n lý, b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc.  Lµm dÞch vô tin häc.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh. 2.2.3. Phßng Hµnh chÝnh- Nh©n sù.  X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cu¶ chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn ®«n ®èc
15

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®· ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo& PTNT phª duyÖt.  X©y dùng triÓn khai ch¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc ®Þa bµn.Trùc tiÕp lµm th ký tæng hîp cho Gi¸m ®èc NHNo& PTNT.  T vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh NHNo& PTNT.  Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan.  Lu tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn Ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHNo& PTNT  Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lÔ t©n, ph¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT.  Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHNo& PTNT.  Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n,söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, vËt dÎ mau háng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan.

16

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

 §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸-tinh thÇn vµ th¨m hái èm, ®au, hiÕu, hû c¸n bé, nh©n viªn.  X©y dùng lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ vµ mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt m¹ng líi kinh doanh trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt ®Þnh møc lao ®éng, giao kho¸n quü tiÒn l¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc tªn ®Þa bµn theo c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh cña NHNo& PTNT.  Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, ®Ò xuÊt cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c, häc tËp trong vµ ngoµi níc. Tæng hîp, theo dâi thêng xuyªn c¸n bé, nh©n viªn ®îc quy ho¹ch, ®µo t¹o.  §Ò xuÊt, hoµn thiÖn vµ lu tr÷ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, §¶ng, ngµnh Ng©n hµng trong viÖc bæ nhiÖm, khen thëng, kû luËt c¸n bé nh©n viªn trong ph¹m vi ph©n cÊp thÈm quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Trùc tiÕp qu¶n lý hå s¬ c¸n bé thuéc chi nh¸nh NHNo& PTNT qu¶n lý vµ hoµn tÊt hå s¬, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé nghØ hu, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh Ng©n hµng.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng cña chi nh¸nh NHNo& PTNT.  ChÊp hµnh c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª, kiÓm tra chuyªn ®Ò.
17

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

 Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 2.2.4. Phßng tÝn dông. Phßng tÝn dông cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Phßng tÝn dông cã quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, gi÷ c¸c chøc n¨ng lµm thñ tôc, kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông víi kh¸ch hµng. T¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang phßng tÝn dông cã 08 c¸n bé, trong ®ã cã 01 trëng phßng, 02 phã phßng. Trëng phßng qu¶n lý ho¹t ®éng chung ho¹t ®éng cña phßng, 01 phã phßng ®¶m nhiÖm ho¹t ®éng cho vay doanh nghiÖp phã phßng cßn l¹i ®¶m nhiÖm ho¹t ®éng cho vay kh¸c. C¸c c¸n bé cßn l¹i ph©n ®Þa bµn mçi ngêi phô tr¸ch cho vay mét ®Þa bµn cô thÓ. Phßng tÝn dông kh«ng nh÷ng cã chøc n¨ng kÝ kÕt hîp ®ång mµ cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng t vÊn cho kh¸ch hµng thñ tôc cho vay còng nh thñ tôc kÝ kÕt hîp ®ång víi ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông còng cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh tµi s¶n cÇm cè cho vay cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o tiÕn ®é tr¶ l·i còng nh hoµn vèn cña kh¸ch hµng. 2.2.5. Chi nh¸nh trùc thuéc:  Phßng giao dÞch: Cã chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng vèn ë c¸c ®Þa bµn xa trung t©m. C¸c giao dÞch ®îc thùc

18

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hiÖn ë c¸c bµn giao dÞch sau ®ã vµo cuèi ngµy ®îc mang vÒ trung t©m ®Ó vµo sæ.  Chi nh¸nh cÊp 3: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh trung t©m ho¹t ®éng theo sù chØ huy trùc tiÕp cña trung t©m, cã trô së ®Æt t¹i c¸c ®Þa bµn xa trung t©m. HiÖn t¹i c¸c chi nh¸nh cÊp 3 cña Ng©n hµng thÞ x· B¾c Giang vÉn ®i thuª trô së lµm viÖc, c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu thèn quy m« nhá. C¸c Chi nh¸nh cÊp 3 ho¹t ®éng ®éc lËp víi trung t©m cuèi th¸ng c¸c giao dÞch ®îc göi vÒ trung t©m ®Ó vµo sæ tÝnh to¸n. 2.3. Tr×nh ®é chuyªn m«n: VÒ tr×nh ®é c¸n bé: HiÖn nay NHNo thÞ x· cã 13 c¸n bé ®· häc xong líp ®¹i häc t¹i chøc ngoµi giê ®· nhËn b»ng tèt nghiÖp, 3 c¸n bé ®ang theo häc líp ®¹i häc t¹i chøc, trong n¨m 1 c¸n bé tham gia dù líp Trung CÊp Lý LuËn ChÝnh TrÞ do ThÞ Uû tæ chøc, 3 ®ång chÝ ®îc ®i häc líp t×m hiÓu vÒ §¶ng. Thêng xuyªn bè trÝ lao ®éng hîp c«ng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ tham gia ®Çy ®ñ khãa häc, c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô, c¸c líp tù ®µo t¹o trªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tÝnh ®ång nghiÖp. B¶ng1: Tr×nh ®é c¸n bé Tr×nh ®é §¹i häc Trung cÊp Tèt nghiÖp PTNH sè lîng 17 22 0 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña chi nh¸nh

19

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

HiÖn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh vµ t¨ng cêng c¸n bé gi÷a c¸c bé phËn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. III. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang mét sè n¨m gÇn ®©y. 3.1- Nguån vèn: Tæng nguån vèn huy ®éng b»ng néi tÖ tÝnh ®Õn 31/12/2004 ®¹t 126.384 triÖu ®ång, t¨ng so víi ®Çu n¨m 33.415 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng trëng 35,9%, ®¹t 68% kÕ ho¹ch NHNo tØnh giao n¨m 2003, thÊp h¬n 12,15% so víi tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn cña toµn tØnh n¨m 2003 (toµn tØnh t¨ng 48,05%). TÝnh riªng nguån vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ ®Õn 31/12/2003 ®¹t 2.125 triÖu ®ång.

B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng néi tÖ n¨m 2003 - 2004
§¬n vÞ: TriÖu ®ång

ChØ tiªu

31/12/0 3

31/12/0 4

T¨ng, gi¶m (+, -) TuyÖt T¬ng ®èi ®èi

20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

I. Nguån vèn ph©n theo thêi h¹n

126.384

+ 3 3 159.799 . 4 1 5

+ 35,9%

1. TiÒn göi kh«ng kú h¹n

3.105

663.105 21.568

+ 660 - 2.243 + 32.133 + 2.865
+ 33.415

+ 27% - 8,6% + 49,8% + 100%
+ 35,9%

2. TiÒn göi cã kú h¹n díi 12 23.811 th¸ng 3. TG CKH tõ 12 ®Õn díi 24 96.603 T 4. TiÒn göi tõ 24 th¸ng trë 2.865 lªn
II. Ph©n theo tÝnh chÊt NV huy ®éng

128.736

5.73 159.799 3.881

126.384

1. TiÒn göi tµi kho¶n c¸ 2.629 nh©n, TCKT 2. TiÒn göi tiÕt kiÖm 115.26

+ 1.252 + 74.831 42.668

+ 90,9% + 185% - 83,4%

4 3. Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i 8.491 phiÕu

190.095

-34.177

Nguån B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña phßng TÝn Dông Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, nguån vèn thùc chÊt chØ t¨ng 33.415 triÖu ®ång so cïng kú n¨m tríc, tèc ®é t¨ng 35,9% nhng vÒ kÕt cÊu nguån vèn cã thay ®æi, sè d tiÒn göi ph¸t hµnh kú phiÕu tr¸i phiÕu gi¶m 42.668 triÖu ®ång so cïng kú n¨m tríc vµ tËp trung t¨ng ë lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn do n¨m 2003 NHNo tØnh tiÕp tôc ph¸t ®éng c¸c ®ît huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm 12 th¸ng cã l·i, cã thëng, bªn c¹nh ®ã lµ lo¹i tiÕt kiÖm tr¶ l·i bËc thang rÊt thuËn tiÖn

21

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cho ngêi göi tiÒn nªn kh¸ch hµng thêng tËp trung vµo mét sè h×nh thøc tiÒn göi nµy. TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng trë lªn n¨m 2003 chiÕm tû träng 78,7% trong tæng nguån vèn, tÝnh bÒn v÷ng, æn ®Þnh cña nguån tiÒn huy ®éng cao, t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc chñ ®éng nguån vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t, më réng tÝn dông nhng chi phÝ tr¶ l·i vÒ nguån vèn cao, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo - ®Çu ra ë NHNo thÞ x· rÊt thÊp (0,24%), ®ßi hái c¸c chi phÝ kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh hÕt søc ph¶i tiÕt kiÖm, hîp lý. 3.2- D nî: Tæng d nî ®Õn 31/12/2003 ®¹t: 105.560 triÖu ®ång, t¨ng 40.412 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 61,5% so víi ®Çu n¨m, ®¹t 115% kÕ ho¹ch giao n¨m 2003, cao h¬n 30,9% so víi tèc ®é t¨ng d nî cña toµn tØnh n¨m 2003 (toµn tØnh t¨ng 30,55%); trong ®ã d nî ng¾n h¹n lµ 59.174 triÖu ®ång, d nî trung h¹n lµ 46.386 triÖu ®ång, chiÕm 43,9% trong tæng d nî h÷u hiÖu; tèc ®é t¨ng trëng d nî trung h¹n lµ phï hîp. B¶ng 3: T¨ng trëng d nî n¨m 2002 - 2003
§¬n vÞ: TriÖu ®ång

ChØ tiªu Tæng d nî

2002
65.148

2003
105.560

T¨ng, gi¶m TuyÖt T¬ng ®èi
+ 40.412

®èi
+ 62%

22

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- D nî ng¾n h¹n

37.370

59.174 6.911 46.386 1.651

+ 21.804 + 18.608

+ 58,3% 66,9%

Trong ®ã: d nî dù ¸n 6.055 - D nî trung h¹n 27.778

Trong ®ã: d nî dù ¸n 1.859

Nguån B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña phßng TÝn Dông Ph©n tÝch d nî theo thµnh phÇn kinh tÕ n¨m 2002 2004: + Doanh nghiÖp nhµ níc: 3 doanh nghiÖp, sè tiÒn 4.010 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 3,8% trong tæng d nî. + Doanh nghiÖp ngoµi QD: 6 doanh nghiÖp, sè tiÒn 8.493 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 8,04% trong tæng d nî. + Hîp t¸c x·: 2 kh¸ch hµng, sè tiÒn 320 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 0,3% trong tæng d nî. + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n: 4.729 kh¸ch hµng, sè tiÒn 92.737 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 87,9% trong tæng d nî. Thùc hiÖn cho vay th«ng qua tæ chøc Héi n«ng d©n theo nghÞ quyÕt liªn tÞch sè 2308 ®Õn 31/12/2003 lµ 5 tæ víi 46 thµnh viªn cßn d nî, sè tiÒn d nî 333 triÖu ®ång. ViÖc cho vay theo tæ, nhãm th«ng qua c¸c tæ chøc nh héi n«ng d©n, héi phô n÷ kh«ng ph¸t triÓn ®îc do ®Þa bµn vïng d©n c gÇn ng©n hµng, mÆt kh¸c nhu cÇu vèn ®¬n lÎ cã tÝnh cÊp b¸ch cao, t©m lý ngêi vay muèn ®Õn giao dÞch trùc tiÕp t¹i ng©n hµng, thñ tôc giao dÞch nhanh gän …

23

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ViÖc më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ x· B¾c Giang ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn 6 ch¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi cña tØnh, gãp phÇn lµm tèt nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, æ ®Þnh chÝnh trÞ t¹i ®Þa ph¬ng. Nî qu¸ h¹n:

§Õn 31/12/2003 lµ 468 triÖu ®ång, chiÕm tû lÖ 0,44% trong tæng d nî h÷u hiÖu, t¨ng 348 triÖu ®ång so víi ®Çu n¨m, n¨m 2004 nî qu¸ h¹n lµ 520 triÖu ®ång chiÕm tû lÖ 0.51% trog tæng d nî h÷u hiÖu, t¨ng 25 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. NQH t¨ng do c¸c nguyªn nh©n: tiÕp nhËn nî cÇm ®å cña c«ng ty vµng b¹c ®¸ quý B¾c Giang; do chuyÓn nî qu¸ h¹n c¸c mãn nî tiÒm Èn rñi ro chñ yÕu lµ nî cho vay ®êi sèng ®èi víi CBCNV C«ng ty ®êng s¾t Hµ L¹ng. Tríc t×nh h×nh t¨ng nhanh cña nî qu¸ h¹n, Ban gi¸m ®èc NHNo thÞ x· ®· chØ ®¹o c¸c chi nh¸nh, phßng nghiÖp vô ph¶i ph©n tÝch chi tiÕt ®Õn tõng mãn nî qu¸ h¹n, nî trong h¹n, nî ®îc gia h¹n nî ®Ó t×m nguyªn nh©n tiÒm Èn rñi ro vµ cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trong viÖc xö lý thu håi nî. * ViÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro vµ xö lý rñi ro: - Tæng sè trÝch dù phßng rñi ro n¨m 2003 (nî th«ng thêng): 391 triÖu ®.

24

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

B¶ng 4: TrÝch lËp dù phßng rñi do vµ xö lý rñi do §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu I. TrÝch dù n¨m 2002 273 273 0 98 96 2 122 n¨m 2003 391 391 0 197 193 4 145 n¨m 2004 421 421 0 252 243 9 152

phßng rñi ro 1. Nî th«ng thêng 2. Nî c¸c dù ¸n UT§T II. Sè nî ®· ®îc XLRR 1. Nî th«ng thêng 2. Nî c¸c dù ¸n UT§T III. Tæng nî ®· ®îc XLRR thu håi ®îc 1. Nî th«ng thêng 2. Nî c¸c dù ¸n UT§T

121 1

143 2

147 5

Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt chi nh¸nh n¨m 2004 * Ho¹t ®éng b¶o l·nh ng©n hµng: - Tæng sè nî ®· ®îc xö lý rñi ro n¨m 2003: 29 mãn, sè tiÒn 197 triÖu ®. Trong ®ã: + Nî th«ng thêng: 27 mãn, sè tiÒn 193 triÖu ®ång.
25

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ Nî c¸c dù ¸n UT§T: 2 mãn, sè tiÒn 4 triÖu ®ång. - Tæng sè nî ®· xö lý rñi ro thu håi ®îc: 145 triÖu ®ång. Trong ®ã: Nî th«ng thêng: 143 triÖu ®ång, nî c¸c dù ¸n UT§T: 2 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng b¶o l·nh ng©n hµng ®îc Ban gi¸m ®èc NHNo thÞ x· B¾c Giang quan t©m nh»m ®a d¹ng ho¸ dÞch vô kinh doanh. §Õn 31/12/2003, ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng cho 2 kh¸ch hµng víi gi¸ trÞ b¶o l·nh 621 triÖu ®ång. §Õn 31/12/2004 ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng cho bèn kh¸ch hµng víi gi¸ trÞ b¶o l·nh 932 triÖu ®ång. * Cho vay xuÊt khÈu lao ®éng: Phèi kÕt hîp víi Héi n«ng d©n tØnh, c¸c ®¬n vÞ tuyÓn dông ngêi lao ®éng trong cho vay ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. §· thùc hiÖn cho vay ®èi víi c¸c ®èi tîng ®i lao ®éng cã thêi h¹n níc ngoµi 6 trêng hîp, sè tiÒn 82 triÖu ®ång. * C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - Chi tr¶ tiÕt kiÖm b»ng vµng: ChuÈn bÞ ®ñ sè lîng vµng ®Ó tr¶ cho c¸c kh¸ch hµng göi tiÕt kiÖm b»ng vµng ®Õn h¹n, ®¶m b¶o tr¶ vµng cho kh¸ch an toµn, kh«ng x¶y ra thiÕu hôt mÊt m¸t, ®èi víi kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu gi÷ vµng ®· vËn ®éng kh¸ch b¸n vµng cho ng©n hµng ®Ó göi tiÒn tiÕt kiÖm víi sè tiÒn huy ®éng ®îc trªn 500 triÖu

26

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®ång. §Õn 31/12/2003 cã 3 kh¸ch hµng cßn sè d tiÕt kiÖm b»ng vµng t¹i NHNo thÞ x· víi sè d 8,8 lîng vµng (t¬ng ®¬ng 44 triÖu ®ång) cha ®Õn h¹n thanh to¸n. Cho ®Õn ngµy 31/12/2004 kh«ng kh¸ch hµng nµo cßn cã sè d tiÕt kiÖm b»ng vµng t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. - §· chó träng më réng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng tû lÖ thu phÝ dÞch vô cho ng©n hµng nh phèi hîp víi C«ng ty TNHH Minh Trêng Sinh cho vay c¸c kh¸ch hµng mua « t« tr¶ gãp; TriÓn khai ®¹i lý b¶o hiÓm phi nh©n thä cho c«ng ty B¶o ViÖt B¾c Giang. 3.3 - C«ng t¸c kÕ to¸n, ng©n quü: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, phôc vô kh¸ch hµng nhanh chãng, thuËn tiÖn h¬n ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhiÖm vô, qu¶n lý ®îc khèi lîng lín d nî, tiÒn göi cña kh¸ch hµng. Lµm tèt c¸c dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn, chi tr¶ kiÒu hèi … Trong c¸c n¨m 2003 ®Õn 1/4/2005 ®· thùc hiÖn 2.537 mãn chuyÓn tiÒn víi doanh sè chuyÓn tiÒn lµ 375.682 triÖu ®ång, phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn 25 mãn chi tr¶ kiÒu hèi, sè tiÒn 31.175 USD. C«ng t¸c ng©n quü lu«n lu«n ®îc quan t©m coi träng hµng ®Çu, ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn kh«ng ®Ó x¶y ra thiÕu mÊt tiÒn. §· thùc hiÖn tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch hµng 25 mãn, sè tiÒn lµ 29.400.000 ®ång.
27

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.4 - C«ng t¸c hµnh chÝnh, nh©n sù: C«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n phßng ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã nÒ nÕp, më sæ s¸ch theo dâi c«ng v¨n ®i, ®Õn, theo dâi kho Ên chØ mét c¸ch khoa häc. Bè trÝ c¸n bé trùc c¬ quan 24/24 giê, do ®ã viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, an ninh trËt tù c¬ quan ®îc gi÷ v÷ng. C«ng t¸c ®iÒu chuyÓn tiÒn ®Õn c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch vµ chuyÓn tiÒn nép vÒ tØnh ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn. ViÖc chÊp hµnh néi quy c¬ quan, giê giÊc lµm viÖc ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn mét sè c¸n bé ®«i khi cßn ®i muén, vÒ sím. 3.5 - C«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra: C«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra ®îc quan t©m chó träng, n¨m 2004 ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang ®· ®îc tØnh vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam tæ chøc ba ®oµn kiÓm tra chuyªn ®Ò theo néi dung c¸c ®Ò c¬ng sau: §Ò c¬ng kiÓm tra c«ng t¸c tÝn dông n¨m 2004 sè ViÖt

430/NHNo - KTKT ngµy 23/4/2003 cña Tæng Gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam. §Ò c¬ng kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông, ng©n quü

sè 285/NHNo - KTKT ngµy 28.4/2003 cña thanh tra ng©n
28

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Giang.

tØnh B¾c

- §Ò c¬ng kiÓm tra chuyªn ®Ò nguån vèn vµ kÕ ho¹ch tæng hîp sè 2173/NHNo - KHTH ngµy 10/7/2003 cña Tæng Gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. - §Ò c¬ng kiÓm tra nî ®· xö lý rñi ro sè 1218/NHNo XLRR cña Tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. - KiÓm tra c«ng t¸c quyÕt to¸n niªn ®é n¨m 2003. Trong n¨m, NHNo thÞ x· B¾c Giang ®· tæ chøc 2 ®oµn tù kiÓm tra c¸c chuyªn ®Ò t¹i Trung t©m vµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng cÊp III, c¸c phßng giao dÞch. Sau kiÓm tra ®· cã biªn b¶n ®a ra nh÷ng vÊn ®Ò cßn sai sãt cÇn chØnh söa theo tõng chuyªn ®Ò tÝn dông, kÕ to¸n. Hµng th¸ng c¸c phßng chuyªn ®Ò thùc hiÖn tù kiÓm tra chuyªn ®Ò cña m×nh nh»m ph¸t hiÖn vµ chØnh söa kÞp thêi c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp. Sau c¸c ®ît kiÓm tra, tù kiÓm tra ®· tæ chøc häp rót kinh nghiÖm vµ chØnh söa ngay nh÷ng sai sãt, cã b¸o c¸o chØnh söa göi phßng chuyªn ®Ò vµ phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé cña tØnh. 3.6 - Ho¹t ®éng phong trµo, ®oµn thÓ: §· ph¸t ®éng nhiÒu ®ît thi ®ua s«i næi trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o kh«ng khÝ vui t¬i phÊn khëi,
29

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®éng viªn khÝch lÖ anh chÞ em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao nh: Thi ®ua hoµn thµnh nhiÖm vô kinh doanh quý I, II, III, IV n¨m 2004; Thi ®ua ph¸t huy truyÒn thèng ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng, ra søc phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2004; Tæ chøc ®ît thi ®ua vËn ®éng huy ®éng vèn cã thëng trªn toµn quèc vµ huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn,… VËn ®éng chÞ em phô n÷ tham gia phong trµo " Phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng, s¸ng t¹o x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc" … Tæ chøc c¸c phong trµo v¨n ho¸ thÓ thao trong ®¬n vÞ, c¸c cuéc giao lu thÓ thao víi ThÞ ñy, UBND ThÞ x· vµ c¸c phêng, x· t¹o bÇu kh«ng khÝ th©n thiÖn, hiÓu biÕt lÉn nhau, tranh thñ sù gióp ®ì vµ thóc ®Èy mèi quan hÖ phèi hîp bÒn chÆt gi÷a ng©n hµng víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn s«i næi, hiÖu qu¶ h¬n do ®îc chi bé, chÝnh quyÒn, c«ng ®oµn quan t©m híng dÉn vÒ néi dung, gióp ®ì kinh phÝ ®Ó ho¹t ®éng ...

30

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.7. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ. * KÕt qu¶ ®¹t ®îc:

B¶ng 5: KÕt qu¶ tµi chÝnh n¨m 2003- 2004
§¬n vÞ: TriÖu ®ång
ChØ tiªu Thùc hiÖn 31/12/03 Thùc hiÖn 31/12/04 T¨ng gi¶m ( ) 31/12/02 (+), so

1. Tæng thu 946A 2. Tæng chi 946A 3. Quü thu nhËp 4. Quü tiÒn l¬ng ®¹t 5. HÖ sè l¬ng ®¹t 6. Quü l¬ng ®· chi 7. Quü l¬ng cßn l¹i

11.547 7.707 3.839 963 1,424 904 59

14.508 986.707 5.793 1390 1424.087 1092 161

+ 2.961 + 979 + 1.954 + 427 0,087 188 102

Nguån B¸o c¸o tæng hîp phßng KÕ To¸n - Ng©n Quü - Chªnh lÖch thu nhËp - chi phÝ: 3.840 triÖu ®ång. - L·i suÊt b×nh qu©n ®Çu vµo 0,64%, ®Çu ra 0,88%; chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra - ®Çu vµo 0,24%. Quü thu nhËp vµ hÖ sè tiÒn l¬ng ®¹t cao ph¶n ¸nh cha thùc chÊt kÕt qu¶ kinh doanh cña NHNo thÞ x· do tæng chi míi tÝnh phÇn thùc tÕ ®· tr¶ l·i tiÒn göi cho kh¸ch hµng mµ cha tÝnh sè l·i ph¶i tr¶ v× NHNo thÞ x· thùc hiÖn huy ®éng nguån vèn tr¶ l·i cïng víi kú h¹n tr¶ gèc nªn sè dù chi ph¶i

31

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

tr¶ l·i ®Õn nay rÊt lín nhng cha thùc ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng.

* Tån t¹i vµ nguyªn nh©n: - NHNo thÞ x· B¾c Giang ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 2001, thÞ phÇn ho¹t ®éng chiÕm tû lÖ cßn khiªm tèn, sù c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn rÊt gay g¾t. - N¨m 2004, NHNo thÞ x· B¾c Giang cã nhiÒu sù thay ®æi vÒ mÆt tæ chøc, thÞ phÇn ®iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004 lµ thêi ®iÓm kh¸ch hµng cã nguån thu tõ kinh doanh sau dÞp tÕt nguyªn ®¸n cßn nhµn rçi, nhng l·i suÊt huy ®éng vèn cña NHNo cha ®îc ®iÒu chØnh kÞp thêi cho phï hîp víi l·i suÊt c¹nh tranh cña c¸c NHTM trªn ®Þa bµn còng lµ nguyªn nh©n thêi c¬ ¶nh hëng ®Õn kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Nh÷ng th¸ng cuèi n¨m nhu cÇu vèn tÝn dông t¨ng nªn nhng do viÖc ®iÒu chuyÓn phßng giao dÞch sè 01 vÒ NHNo tØnh, lªn nguån vèn tù c©n ®èi kh«ng ®ñ ®Ó cho vay - Trô së lµm viÖc t¹i trung t©m míi thùc sù æn ®Þnh tõ th¸ng 9/2003 do tiÕp nhËn bµn giao cña C«ng ty vµng b¹c ®¸ quý B¾c Giang, trô së lµm viÖc cña 2 chi nh¸nh ng©n

32

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hµng cÊp 3 vÉn ph¶i ®i thuª, rÊt chËt hÑp, kh«ng æn ®Þnh do ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. - Kü n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô cña mét sè c¸n bé tÝn dông cßn h¹n chÕ ®Æc biÖt lµ kh©u thÈm ®Þnh tµi chÝnh, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Phong c¸ch giao dÞch cña mét sè c¸n bé ng©n hµng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña môc tiªu kinh doanh trong m«i trêng kinh doanh cã sù c¹nh tranh.

* Nh÷ng gi¶i ph¸p ®· thùc hiÖn: NHNo thÞ x· B¾c Giang ®· tÝch cùc chñ ®éng trong viÖc huy ®éng nguån vèn tõ d©n c, thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p vÒ huy ®éng vèn nh: tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, tiÕp cËn kÞp thêi c¸c dù ¸n ®Òn bï gi¶iphãng mÆt b»ng … ®Ó huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi vµo ng©n hµng. §Æc biÖt trong quý III vµ quý IV n¨m 2003, NHNo thÞ x· B¾c Giang ®· ph¸t ®éng c¸c ®ît thi ®ua huy ®éng nguån vèn phÊn ®Êu hoµn thµnh chØ tiªu KHKD quý III, IV n¨m 2003 ®Õn toµn thÓ c¸n bé CNVC trong ®¬n vÞ, kÓ c¶ c¸n bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé hîp ®ång. KÕt qu¶ nguån vèn trong quý III t¨ng 20.032 triÖu ®ång, t¨ng 31,83% so víi ®Çu
33

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

n¨m trong khi ®ã 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 míi chØ t¨ng 9.558 triÖu ®ång, t¨ng 10,28% so víi ®Çu n¨m. D nî t¨ng cã kiÓm so¸t, phï hîp víi tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn, chÊt lîng tÝn dông ®îc quan t©m cñng cè. C«ng t¸c tù kiÓm tra, chØnh söa sau thanh tra, kiÓm tra ®îc tæ chøc thêng xuyªn, kÞp thêi. Bíc ®Çu quan t©m tíi ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng míi, b¸m s¸t nhu cÇu cña thÞ trêng nh»m t¨ng thu dÞch vô cho ng©n hµng.

PhÇn II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang I. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. 1.1. Nh©n tè kh¸ch quan. 1.1.1 M«i trêng ph¸p luËt. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lµ yÕu tè trùc tiÕp ®Þnh híng vµ ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt
34

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

liªn quan ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc còng nh níc ngoµi ®· ®îc quy ®Þnh cô thÓ vµ gÇn ®©y ®· ®îc bæ sung söa ®æi ®Ó ngµy cµng phï hîp vµ cËp nhËt h¬n víi thùc tÕ hiÖn nay. Nh÷ng tiÕn bé hay nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt chÝnh lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh còng nh viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn cã nh÷ng trao ®æi trùc tiÕp víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang ®Ó cã nh÷ng ®iÓu chØnh vµ bæ sung hîp lý ®èi víi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t,®Ó cã nh÷ng quy ®Þnh thùc sù chÆt chÏ phï hîp víi ®Æc thï cña ®Þa bµn tØnh B¾c Giang. B¾c Giang lµ mét tØnh miÒn nói nhng cã mét m«i trêng ph¸p luËt u ®·i vµ khuyÕn khÝch ®Çu t rÊt th«ng tho¸ng t¹o rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c dù ¸n ®Çu t dÉn ®Õn thuËn lîi rÊt lín cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Tuy nhiªn, mét sè c¸ nh©n doanh nghiÖp ®îc hëng u ®·i thêng cã ý thøc tr«ng chê û l¹i vµo u ®·i ®Çu t cña nhµ níc dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh thua lç kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn vèn vµ tr¶ l·i cho ng©n hµng. V× thÕ ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã u ®·i, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn quan t©m vµ gi¸m s¸t s¾t sao vµ cã ý kiÕn ngay nÕu trong c«ng viÖc thùc hiÖn u ®·i chñ dù ¸n cã th¸i ®é l¬ lµ.

35

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tãm l¹i m«i trêng ph¸p luËt lµ mét nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng nhiÒu ®Õn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. VËy kÝnh mong c¸c ban ngµnh cã thÈm quyÒn cã nh÷ng ®iÒu chØnh chÆt chÏ vµ phï hîp h¬n ®Ó ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a. 1.1.2. M«i trêng kinh tÕ - x· héi. ThÞ x· B¾c Giang vÉn lµ mét thÞ x· miÒn nói nghÌo chËm ph¸t triÓn, ®ang trong giai ®o¹n nç lùc phÊn ®Êu x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho hoµn thiÖn, n©ng cÊp thµnh phè B¾c Giang, nhng vèn néi lùc cßn nghÌo, trong khi ®ã nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña d©n c lín. §©y lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang trong viÖc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó ®Çu t. T×nh h×nh kinh tÕ cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p: gi¸ vµng vµ gi¸ bÊt ®éng s¶n t¨ng cao ®ét biÕn, thãi quen giao dÞch b»ng tiÒn mÆt ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t©m lý ngêi göi tiÒn, nhiÒu kh¸ch hµng cã tiÒn göi lín ®· chuyÓn sang ®Çu t vµo bÊt ®éng s¶n hoÆc c¸c lo¹i ®Çu t kh¸c cã l·i suÊt cao h¬n. §Þa bµn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh hÑp, chØ cã ë ®Þa bµn thÞ x· B¾c Giang.

36

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

C¸c dù ¸n nhá, lÎ chØ duy nhÊt cã mét dù ¸n cho vay d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch T©n Xuyªn lµ cã tæng vèn ®Çu t lín trªn mét tû ®ång, c¸c dù ¸n cßn l¹i chØ vµi tr¨m triÖu ®Õn 1 tû ®ång. Vèn thiÕu nhng thiÕu dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao. §Çu t chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng Ho¹t ®éng ë mét tØnh miÒn nói cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp song chi nh¸nh ng©n hµng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang kh«ng ngõng ®óc rót nh÷ng kinh nghiÖm tõ c«ng t¸c thùc tiÔn nªn qua c¸c n¨m ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh sau. 1.2. Nh©n tè chñ quan. 1.2.1. Ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh. Dù ¸n ®Çu t sÏ ®îc thÈm ®Þnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c khi cã ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh khoa häc kÕt hîp víi c¸c kinh nghiÖm qu¶n lý thùc tiÔn vµ c¸c nguån th«ng tin ®¸ng tin cËy. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng néi dung cña dù ¸n cÇn xem xÐt. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh phï hîp ®èi víi tõng dù ¸n lµ mét yÕu tè quan träng n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh. C¸c ph¬ng ph¸p thêng ®îc sö dông ®ã lµ ph¬ng ph¸p so s¸nh, ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh theo tr×nh tù, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p chung ®Ó thÈm ®Þnh lµ

37

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

so s¸nh, ®èi chiÕu néi dung dù ¸n víi c¸c chuÈn mùc ®· ®îc quy ®Þnh bëi ph¸p luËt vµ c¸c tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt thÝch hîp hoÆc th«ng lÖ (quèc tÕ, trong níc) còng nh c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ. §Ó hoµn thiÖn nhiÖm vô thÈm ®Þnh vÒ mÆt chuyªn m«n nh ®· nãi ë trªn (®¶m b¶o kh«ng ®Çu t dù ¸n tåi vµ kh«ng bá sãt c¸c dù ¸n tèt), c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i thùc hiÖn 2 nhiÖm vô cô thÓ sau: -Xem xÐt, kiÓm tra :Nh»m x¸c ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña dù ¸n so víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c chuÈn mùc vÒ kinh tÕ, kü thuËt. - §¸nh gi¸ : Nh»m x¸c ®Þnh møc ®é kh¶ thi cña dù ¸n (tèt, tåi) ®Õn møc nµo ®Ó xÕp thø bËc, lùa chän. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nãi trªn, trong thÈm ®Þnh dù ¸n cÇn cã c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh t¸c ®éng rÊt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Ph¬ng ph¸p chung ®Ó thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ lµ so s¸nh, ®èi chiÕu néi dung dù ¸n víi c¸c chuÈn mùc ®¨ ®îc quy ®Þnh bëi luËt ph¸p vµ c¸c tiªu chuÈn kinh tÕ kü thuËt thÝch hîp hoÆc th«ng lÖ (quèc tÕ, trong níc) còng nh c¸c kinh nghiÖm thùc tÕ. §èi chiÕu c¸c néi dung thÈm ®Þnh nªu trªn cã mét sè néi dung thÈm ®Þnh b»ng c¸ch ®èi chiÕu so s¸nh víi luËt ph¸p, chÝnh s¸ch ( nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ ph¸p lý, nghÜa vô tµi chÝnh, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng,…); mét sè néi dung ph¶i so s¸nh víi c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m (sö dông

38

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®Êt ®ai, c«ng nghÖ thiÕt bÞ, m«i trêng…); mét sè néi dung ph¶i so s¸nh ®èi chiÕu víi c¸c ®iÒu kiÖn th«ng lÖ hoÆc thùc tÕ ®· thùc hiÖn (c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t,…) C¸n bé thÈm ®Þnh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang dïng ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm vµ kiÓm tra tÝnh hîp lý, tÝnh thùc tÕ cña c¸c gi¶i ph¸p lùa chän (møc chi phÝ ®Çu t, c¬ cÊu chi phÝ ®Çu t, c¸c chØ tiªu tiªu hao nguyªn liÖu, nhiªn liÖu hay chi phÝ s¶n xuÊt nãi chung). Ph¬ng ph¸p nµy yªu cÇu c¸n bé ®Çu t lµ ngêi cã kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt réng vµ bao qu¸t, tuy nhiªn víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t cÇn kiÕn thøc s©u vÒ lÜnh vùc chuyªn ngµnh thêng g©y khã kh¨n cho c¸n bé thÈm ®Þnh. MÆt kh¸c, viÖc thÈm ®Þnh møc chi phÝ ®Çu t, c¬ cÊu chi phÝ ®Çu t,… cÇn ph¶i dùa trªn mét møc ®· cã s½n t¹o ra hiÖu qu¶ kh«ng kh¸ch quan trong viÖc thÈm ®Þnh, do kh«ng râ rµng trong viÖc lÊy møc so s¸nh. Ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ mét nh©n tè chñ quan ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh,cho nªn thiÕt nghÜ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nªn lùa chän nhiÒu ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, víi mçi ®Æc thï cña dù ¸n ®Çu t c¸n bé thÈm ®Þnh lùa chän ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh phï hîp.

39

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

1.2.2. Lùa chän ®èi t¸c. §èi t¸c lµ mét khÝa c¹nh quan träng trong dù ¸n ®Çu t. ViÖc lùa chän ®èi t¸c kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng, hiÖu qu¶ cña dù ¸n mµ cßn lµ mét nh©n tè ¶nh hëng lín ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh. §èi t¸c lµ ngêi trong níc, níc ngoµi ë nhiÒu khu vùc, nhiÒu níc kh¸c nhau nªn viÖc t×m hiÓu vÒ ®èi t¸c vµ luËt lÖ kh«ng ph¶i dÔ dµng ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. Dù ¸n ®Çu t cã thÓ giíi thiÖu cho nhiÒu ®èi t¸c kh¸c nhau nh»m lùa chän ®îc nhµ ®Çu t thÝch hîp nhÊt, cã ®ñ t c¸ch ph¸p lý, n¨ng lùc tµi chÝnh vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn dù ¸n. Trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t tÝn dông viÖc lùa chän ®èi t¸c hay lùa chän kh¸ch hµng lµ mét viÖc phøc t¹p v× ®Õn víi ng©n hµng cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng, mçi kh¸ch hµng l¹i cã nh÷ng dù ¸n ®Çu t kh¸c nhau ®Ó xin ng©n hµng hç trî vèn kinh doanh. Tuy nhiªn ho¹t ®éng lùa chän ®èi t¸c vÉn lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu, t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang viÖc lùa chän kh¸ch hµng ®· ®îc tró träng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng lùa chän ®èi t¸c vÉn cha ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ cha ph¶n ¸nh ®óng ý nghÜa cña ho¹t ®éng, viÖc lùa chon ®èi t¸c chñ yÕu dùa trªn kinh nghiÖm c¸ nh©n cña tõng c¸n bé thÈm ®Þnh vµ thùc hiÖn mang tÝnh h×nh thøc trªn v¨n b¶n lµ chñ yÕu. Lùa chän ®èi t¸c lµ mét nh©n tè chñ quan cã thÓ ®iÓu chØnh ®îc tõ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang vµ c¸n bé thÈm ®Þnh cho nªn
40

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn tró träng tËp chung nhiÒu h¬n vµ cÇn cã nh÷ng qui ®Þnh chÆt chÏ h¬n. 1.2.3. Th«ng tin. Th«ng tin lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c lµ c¬ së cho viÖc thÈm ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ cao. Ngîc l¹i th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ vµ phiÕn diÖn sÏ dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh sai lÇm vÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, tõ ®ã cã thÓ ®a ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t sai lÇm. §Æc biÖt ®èi víi dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, ®èi t¸c lµ ngêi níc ngoµi ë nhiÒu khu vùc kh¸c nhau nªn viÖc t×m hiÓu, thu thËp th«ng tin chÝnh x¸c vÒ hä l¹i cµng trë nªn cÇn thiÕt. C¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc thÈm ®Þnh mét dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi bao gåm c¶ c¸c th«ng tin vÒ ®èi t¸c trong níc còng nh níc ngoµi. §èi víi bªn ViÖt Nam cÇn t×m hiÓu c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n ViÖt Nam tham gia liªn doanh nh t c¸ch ph¸p lý, ngµnh nghÒ ®Þnh kinh doanh, kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong tham gia liªn doanh…§èi víi bªn níc ngoµi, c¸c th«ng tin kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ t c¸ch ph¸p lý, n¨ng lùc tµi chÝnh, lÞch sö ph¸t triÓn, uy tÝn, vÞ thÕ cña ®èi t¸c trong kinh doanh, ®¹o ®øc doanh nghiÖp, c«ng nghÖ ¸p dông vµo ViÖt Nam…Ngoµi ra còng cÇn cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch míi, c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ. §Ó cã ®îc nguån th«ng tin cã chÊt lîng th× ph¬ng ph¸p
41

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thu thËp, xö lý, lu tr÷ th«ng tin còng ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. V× vËy bªn c¹nh viÖc phèi hîp gi÷a c¸c Nhµ níc, c¬ quan, c«ng ty ®Ó thu ®îc nh÷ng th«ng tin tõ nhiÒu nguån vµ nhiÒu chiÒu, vÊn ®Ò xö lý, ph©n tÝch vµ lu tt÷ th«ng tin còng cÇn ®îc c©n nh¾c kü lìng vµ tõng bíc n©ng cao chÊt lîng cña ho¹t ®éng nµy. Còng cÇn nãi thªm th«ng tin ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa th«ng tin hai chiÒu tøc lµ th«ng tin cÇn biÕt cña dù ¸n, chñ dù ¸n vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi dù ¸n tíi c¸n bé thÈm ®Þnh ®ång thêi cÇn nguån th«ng tin tõ c¸n bé thÈm ®Þnh tíi ngêi lËp dù ¸n còng rÊt quan träng, ®ã lµ nh÷ng th«ng tin vÒ quy t¾c, quy chÕ, nh÷ng yªu cÇu ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®îc hç trî vèn vay cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. HiÖn t¹i c«ng c«ng t¸c truyÒn ®¹t th«ng tin nµy chñ yÕu lµ do c¸n bé thÈm ®Þnh t vÊn trùc tiÕp kh¸ch hµng, ®©y lµ ph¬ng ph¸p truyÒn ®¹t th«ng tin cã hiÖu qu¶ nhÊt, c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ tr¶ lêi trùc tiÕp nh÷ng th¾c m¾c cña kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng cã thÓ n¾m râ ®îc ngay nh÷ng vÊn ®Ò cÇn th¾c m¾c cña m×nh. Tuy nhiªn, cÇn cã c¸c nguån tuyªn truyÒn gi¸n tiÕp kh¸c nh c¸c h×nh thøc th«ng tin ®¹i chóng vµ ®Æc biÖt Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nªn më mét trang web riªng ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh doanh. Do kh¸ch hµng kh«ng n¾m b¾t râ thñ tôc cho vay cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang dÉn ®Õn hËu qu¶ kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn víi ng©n hµng kh¸c

42

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hoÆc lµm thñ tôc víi ng©n hµng nhng chÊt lîng kh«ng ®¹t so víi nh÷ng yªu cÇu cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. 1.2.4. Quy tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Kh©u cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n lµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc thÈm ®Þnh. Thùc hiÖn tèt kh©u nµy sÏ ®¶m b¶o ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh. §Ó thùc hiÖn tèt kh©u nµy ph¶i cã mét quy tr×nh thÈm ®Þnh hîp lý, khoa häc. C¬ së h×nh thµnh quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n lµ nhiÖm vô tæng qu¸t cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ c«ng nghÖ, kinh tÕ, x· héi, m«i trêng… §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ víi nhµ níc chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn dù ¸n, nÕu chÊp nhËn th× víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo. ViÖc thø nhÊt lµ c«ng viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ chuyªn m«n cña c¸c chuyªn gia. ViÖc thø hai lµ cña c¸c nhµ qu¶n lý: lùa chän ph¬ng ¸n vµ ®iÒu kiÖn phï hîp nhÊt. X©y dùng ®îc mét quy tr×nh thÈm ®Þnh phï hîp sÏ ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý nhµ níc, qu¶n lý ngµnh vµ phèi hîp c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng trong viÖc ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh vµ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cña dù ¸n; ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan trong viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, cho phÐp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ s©u s¾c c¸c c¨n cø khoa häc vµ thùc tÕ c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n; bªn c¹nh ®ã

43

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cßn ®¬n gi¶n ho¸ ®îc c«ng t¸c tæ chøc thÈm ®Þnh mµ vÉn n©ng cao ®îc chÊt lîng thÈm ®Þnh 1.2.5. §éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh. §éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc gióp ChÝnh phñ vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n. Hä lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ ®a ra nh÷ng ®¸nh gi¸, xem xÐt mang tÝnh chñ quan cña m×nh vÒ dù ¸n ®Çu t dùa trªn nh÷ng c¬ së khoa häc vµ tiªu thøc chuÈn mùc kh¸c nhau. C¸c tè chÊt cña c¸n bé thÈm ®Þnh bao gåm c¶ n¨ng lùc, tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ t c¸ch ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. §Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ cao ®ßi hái ngêi c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i biÕt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a n¨ng lùc s½n cã cña b¶n th©n, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nh÷ng kinh nghiÖm tõ thùc tÕ, ®Æc biÖt ph¶i cã mét phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp v« t trong s¸ng, biÕt ®Æt lîi Ých cña c«ng viÖc lªn hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh thùc thi nhiÖm vô tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó ®a ra nh÷ng kÕt luËn kh¸ch quan vÒ dù ¸n, lµm c¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t. 1.2.6. VÊn ®Ò ®Þnh lîng vµ tiªu chuÈn trong thÈm ®Þnh dù ¸n. §Ó thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ dù ¸n, vÊn ®Ò quan träng vµ cÇn thiÕt lµ viÖc sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt,
44

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

mÆc dï trong thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ dù ¸n còng cã nh÷ng vÊn ®Ò ®îc ph©n tÝch lùa chän trªn c¬ së ®Þnh tÝnh. ViÖc sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt cÇn thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt hai vÊn ®Ò lµ ®Þnh lîng vµ x©y dùng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu ®ã. §Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ dù ¸n th× viÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c tiªu chuÈn hoÆc chØ tiªu híng dÉn lµ rÊt cÇn thiÕt, tríc hÕt lµ c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n nh: tû lÖ chiÕt khÊu ¸p dông cho tõng lo¹i dù ¸n, thêi gian hoµn vèn tiªu chuÈn, hÖ sè b¶o ®¶m tr¶ nî, suÊt ®Çu t hoÆc suÊt chi phÝ cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh… §©y lµ nh÷ng ®iÓm cÇn ph¶i ®îc ®Æc biÖt chó ý ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ®Çu t tæng hîp nh c¸c bé vµ tõng ®Þa ph¬ng. II. Qui tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. 2.1. ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n vay vèn - ThÈm ®Þnh hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp Khi xem xÐt hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp c¸n bé thÈm ®Þnh thêng yªu cÇu cã ®ñ c¸c hå s¬ sau: - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp: C«ng ty, ®iÒu lÖ c«ng ty - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc; kÕ to¸n trëng - Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ
45

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- GiÊy phÐp kinh doanh - GiÊy phÐp hµnh nghÒ phï hîp 2.2. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t. Vai trß cña ®Çu t rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nhng khi xÐt riªng tõng dù ¸n ta l¹i thÊy cã dù ¸n ®¹t ®îc môc tiªu nµy l¹i kh«ng ®¹t môc tiªu kh¸c. Cã nh÷ng dù ¸n lîi nhuËn thu ®îc cao nhng l¹i ¶nh hëng tíi m«i trêng sinh th¸i hoÆc cã nh÷ng dù ¸n lîi nhuËn rÊt thÊp, thËm chÝ bÞ lç nhng l¹i gi¶i quyÕt sè lîng lín ®Õn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc trong tõng thêi kú ch¼ng h¹n u tiªn ph¸t triÓn ngµnh nµo, tËp trung vèn ®Çu t cho nh÷ng vïng träng ®iÓm nµo còng kh¸c nhau. Do ®ã khi xem xÐt sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t ta ph¶i xem xÐt môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ níc hay kh«ng. Môc tiªu thêng ®îc xen xÐt trªn hai ph¬ng diÖn: kinh tÕ vµ x· héi, nhng gi÷a hai ph¬ng diÖn nµy ®«i khi l¹i m©u thuÉn víi nhau. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi dù ¸n lµ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c môc tiªu hoÆc ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy th× kh«ng ¶nh hëng ®Õn môc tiªu kia. Song song víi viÖc xem xÐt môc tiªu cña dù ¸n Ng©n hµng cÇn xem xÐt vÒ sù phï hîp vÒ ph¹m vi ho¹t ®éng quy m« ®Çu t víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña ngµnh vµ l·nh thæ. Trong ®Þa bµn cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t t¹i khu c«ng nghiÖp §×nh Tr¸m lµ mét khu c«ng nghiÖp ®îc
46

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tØnh quan t©m nhiÒu trong mét sè n¨m gÇn ®©y, ®èi víi nh÷ng dù ¸n t¹i khu c«ng nghiÖp nµy c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cã nh÷ng u tiªn ®¸ng kÓ so víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t kh¸c nh t vÊn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh nh÷ng t vÊn vÒ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t trªn v¨n b¶n ®Ó cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cao kh¶ n¨ng nhËn ®îc vèn ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh lµ lín. TØnh B¾c Giang lµ mét tØnh miÒn nói cho nªn ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i, trång trät ch¨n nu«i lu«n ®îc chó träng, tuy nhiªn do tr×nh ®é d©n trÝ cha cao céng víi kiÕn thøc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cha cã nªn c¸n bé thÈm ®Þnh t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang lu«n cã nh÷ng t vÊn cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §©y lµ mét phong c¸ch lµm viÖc rÊt ®¸ng ®îc hoan nghªnh cña c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t kh«ng ®¹t ®îc yªu cÇu thÈm ®Þnh c¸n bé thÈm ®Þnh t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang còng cã nh÷ng híng ®Çu t phï hîp ®Ó t vÊn nh÷ng kh¸ch hµng cã dù ¸n ®©u t cha ®îc vay vèn.

47

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

2.3. ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo (nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc lao ®éng...) Khi thÈm ®Þnh cÇn xem xÐt c¸c mÆt nh, mÆt c¬ së ph¸p lý kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh qui m« tr÷ lîng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo, chÊt lîng c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ c¸c h×nh thøc khai th¸c yÕu tè ®Çu vµo lµ mét nh÷ng yÕu tè c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn thÈm ®Þnh. Tuy nhiªn, do ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa bµn nªn c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang kh«ng thÈm ®Þnh chÆt chÏ yÕu tè nµy mµ chØ coi ®©y lµ mét yÕu tè cÇn xem xÐt trong v¨n b¶n mµ kh«ng ®i s©u, ®©y lµ mét ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Th«ng thêng gi¸ c¶ ®Çu vµo lµ yÕu tè ®îc tËp trung nhiÒu trong viÖc thÈm ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo, gi¸ c¶ ®Çu vµo cã liªn quan mËt thiÕt tíi tæng chi phÝ vµ lîi nhuËn cña dù ¸n ®Çu t. Gi¸ c¶ ®Çu vµo thÊp chøng tá dù ¸n cã chi phÝ nhá vµ lîi nhuËn cã xu híng t¨ng cao. Tuy nhiªn t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang c¸n bé thÈm ®Þnh vµ kh¸ch hµng chØ coi yÕu tè nµy lµ mét yÕu tè cÇn ghi trong v¨n b¶n Dù ¸n ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, cho nªn gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®îc ®a vµo kh«ng ph¶n ¸nh thùc tÕ ho¹t ®éng cña dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, nhiÒu khi nã kh«ng s¸t thùc víi gi¸ c¶ thùc tÕ trªn thÞ trêng mµ chØ ®¶m b¶o cã mét chi phÝ hîp lý trong v¨n b¶n.
48

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

2.4. ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh. §©y lµ chØ tiªu rÊt quan träng ®èi víi Ng©n hµng, th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh Ng©n hµng sÏ ®îc x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, hiÖu qu¶ dù ¸n kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña Ng©n hµng vµ nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t v.v... khi thÈm ®Þnh cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò sau: VÊn ®Ò tæng vèn ®Çu t: ViÖc x¸c ®Þnh ®Çu t bao nhiªu vèn, sinh lêi bao nhiªu khi ®i vµo s¶n xuÊt cÇn gi¶i ®¸p tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay. Do vËy ®ßi hái Ng©n hµng cÇn x¸c ®Þnh tæng møc vèn ®Çu t cho dù ¸n lµ bao nhiªu gåm vèn thiÕt bÞ, vèn x©y l¾p thiÕt kÕ c¬ b¶n kh¸c vµ c¶ yÕu tè trît gi¸. VÊn ®Ò nguån vèn ®Çu t: ThÈm tra viÖc x¸c ®Þnh nguån vèn ®Çu t bao gåm nh÷ng nguån nµo, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån vèn. Xem xÐt tû lÖ c¸c lo¹i vèn trong dù ¸n: Vèn tù cã, vèn cæ phÇn, vèn ng©n s¸ch, vèn vay cña c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi, vèn vay cña Ng©n hµng... Thùc tiÔn hiÖn nay hÇu hÕt c¸c dù ¸n chñ yÕu dïng vèn vay Ng©n hµng, phÇn vèn tù cã tham gia lµ nhµ xëng, c¸c ch¬ng tr×nh phô trî thêng chiÕm tû träng nhá, tõ ®ã Ng©n hµng lu ý xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng vèn tù cã cña doanh nghiÖp cã ®óng víi tiÕn ®é sö dông vèn hay kh«ng ®Ó ®a dù ¸n ®i vµo s¶n xuÊt. VÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî: C¸c dù ¸n khi lËp tÝnh to¸n nguån vèn cho tr¶ nî rÊt cao, ®Ó cã thêi gian tr¶ nî ng¾n bíc ®Çu t¹o t©m lý cho Ng©n hµng quan t©m lu ý. Nhng thùc tÕ
49

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

khi ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× gÆp khã kh¨n trong tr¶ nî, nhiÒu dù ¸n xin ra h¹n nî. V× vËy cÇn ph¶i tÝnh to¸n thêi gian tr¶ nî b»ng nhiÒu ph¬ng ¸n trong ®ã ph¶i lêng ®Õn ph¬ng ¸n xÊu nhÊt tõ ®ã chän ph¬ng ¸n tèi u khi ®a dù ¸n vµo s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò kh¶ n¨ng sinh lêi: Sö dông c¸c chØ tiªu NPV, IRR, R (lîi Ých/chi phÝ) ®Ó tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n. VÊn ®Ò rñi ro vµ qu¶n lý rñi ro: §©y còng lµ vÊn ®Ò kh¸ quan träng trong ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. Khi ph©n tÝch rñi ro Ng©n hµng cÇn ®a ra c¸c gi¶ ®Þnh thay ®æi, s¶n lîng, gi¸ b¸n, chi phÝ s¶n xuÊt nã lµm ¶nh hëng ®Õn tÝnh hiÖu qu¶, kh¶ thi, ®é æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n nh thÕ nµo. * Vai trß cña thÈm ®Þnh tµi chÝnh. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh cã vai trß quan träng ®èi víi Ng©n hµng, thÓ hiÖn: - Th«ng qua thÈm ®Þnh tµi chÝnh Ng©n hµng sÏ x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vÒ vèn cho dù ¸n tõ ®ã Ng©n hµng sÏ cã quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng? Møc cho vay lµ bao nhiªu? Tr¸nh trêng hîp tÝnh to¸n vèn qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp. - Th«ng qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tµi chÝnh dù ¸n Ng©n hµng sÏ ®¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña dù ¸n tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc c¸ chØ tiªu rÊt quan träng nh: Kh¶ n¨ng thu håi vèn, thêi gian hoµn vèn vµ møc ®é rñi ro.

50

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- Gióp ng©n hµng cã kÕ ho¹ch c©n ®èi nguån vèn qua tõng thêi kú * Ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t: Trong nh÷ng n¨m qua ®Çu t ë níc ta nãi chung vµ t¹i ®Þa bµn tØnh B¾c Giang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. RÊt nhiÒu dù ¸n lín ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n vay vèn trung vµ dµi h¹n ®· cã nhiÒu ®æi míi thÝch øng víi vèn c¬ chÕ míi. Bªn c¹nh ®ã Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· häc hái nhiÒu kinh nghiÖm thÈm ®Þnh dù ¸n cña nhµ ®Çu t níc ngoµi còng nh kinh nghiÖm thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña c¸c tØnh b¹n lµm cho ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh ngµy cµng hoµn thiÖn. Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu tån t¹i trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n vay vèn trung vµ dµi h¹n, hiÖu qu¶ cho vay cha cao, tû lÖ nî qu¸ h¹n cßn cao, viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm tû träng thÊp chñ yÕu cho vay ®èi víi Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ cßn nhiÒu tån t¹i trong ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh. Nh×n chung hÖ thèng chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh ®ang ®îc sö dông hiÖn nay trong thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng lµ: Møc sinh lêi cña dù ¸n, kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay vµ ®é an toµn cña dù ¸n. Thùc tÕ hiÖn nay ba chØ tiªu trªn ®Òu ®· ®îc ®Ò cËp tíi tuy nhiªn møc ®é cha s©u vµ cßn nÆng vÒ h×nh thøc. VÒ møc sinh lêi th× thêng ®îc xÐt theo chØ tiªu lîi nhuËn rßng hµng n¨m. VÒ kh¶ n¨ng hoµn vèn th× Ng©n

51

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

hµng quan t©m nhiÒu h¬n tíi møc hoµn tr¶ vèn vay mµ Ýt quan t©m tíi viÖc hoµn tr¶ vèn ®Çu t. Do ®ã hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t bÞ xem nhÑ so víi vÊn ®Ò thu håi vèn cña ng©n hµng.Cßn vÒ ®é an toµn Ng©n hµng chØ xÐt ®é an toµn cña dù ¸n vay th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè, b¶o l·nh... HiÖn nay viÖc sö dông hai chØ tiªu gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV vµ suÊt thu håi néi bé IRR ®ang ®îc sö dông nhiÒu vµ cã kÕt qu¶ kh¶ quan nhÊt. 2.4.1. ThÈm ®Þnh tµi chÝnh doanh nghiÖp: Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu vÒ mÆt tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ngêi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh rñi ro trong t¬ng lai vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c ng©n hµng thêng quan t©m tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp khi ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ng©n hµng ®Æc biÖt chó ý ®Õn sè lîng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn nhanh tõ ®ã so s¸nh víi sè nî ng¾n h¹n ®Ó biÕt ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c ng©n hµng
52

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

còng thêng quan t©m tíi sè lîng vèn cña chñ së h÷u bëi v× nguån vèn chñ së h÷u lµ kho¶n ®¶m b¶o khi doanh nghiÖp gÆp rñi ro. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Do vËy tríc khi cho vay th× mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng ®èi víi Ng©n hµng lµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, Ng©n hµng thêng sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶ng tæng kÕt tµi s¶n) - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch thêng chia theo c¸c chØ tiªu sau: * Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: T×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh râ nÐt chÊt lîng c«ng t¸c tµi chÝnh. NÕu ho¹t ®éng tµi chÝnh tèt, doanh nghiÖp sÏ Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo, Ýt bÞ chiÕm dông vèn còng nh Ýt ®i chiÕm dông vèn vµ ngîc l¹i. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n ta dïng chØ tiªu sau:

HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = (HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh)

Tµi s¶n lu ®éng Nî ng¾n h¹n

53

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

HÖ sè nµy ph¶n ¸nh møc ®é ®¶m b¶o cña tµi s¶n lu ®éng ®èi víi nî ng¾n h¹n. HÖ sè lín th× kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cµng cao vµ ngîc l¹i. Tuy nhiªn hÖ sè nµy qu¸ cao còng kh«ng ph¶i lµ tèt. Tµi s¶n lu ®éng - Hµng tån HÖ sè thanh to¸n nhanh = ( HÖ sè thanh to¸n tøc thêi) HÖ sè nµy > 0,5 lµ ®¶m b¶o ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n < 0,5 doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n nî Th«ng thêng hÖ sè nµy ®îc chÊp nhËn tõ 0,5 ®Õn 1,2 kho Nî ng¾n h¹n

HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n =

Kh¶ n¨ng thanh to¸n Nhu cÇu thanh to¸n

Kh¶ n¨ng thanh to¸n bao gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, chøng kho¸n cã gi¸, c¸c kho¶n ph¶i thu. Nhu cÇu thanh to¸n lµ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ ®Õn h¹n NÕu hÖ sè nµy > 1 th× ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n vµ qu¸ h¹n. NÕu < 1 th× t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®ang gÆp khã kh¨n, kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n
54

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

HÖ sè quay vßng hµng tån

Hµng tån kho b×nh

kho = qu©n HÖ sè nµy cao th× viÖc kinh doanh ®îc ®¸nh gi¸ tèt Doanh thu b¸n hµng Sè d BQ c¸c kho¶n ph¶i thu

HÖ sè quay vßng c¸c kho¶n ph¶i thu =

HÖ sè nµy ph¶n ¸nh tèc ®é cao kho¶n ph¶i thu. HÖ sè nµy cµng cao chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu nhanh. Doanh nghiÖp kh«ng bÞ chiÕm dông vèn vµ ngîc l¹i.
Tû suÊt vèn tù cã trªn tæng tµi s¶n (tû suÊt tù tµi trî) = Vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn

Tû lÖ cµng lín thÓ hiÖn doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn tù cã tÝnh ®éc lËp cao vµ kh¶ n¨ng an toµn vÒ tr¶ nî cao. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sinh lêi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh HiÖu qu¶ sinhlêi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò rÊt ®îc Ng©n hµng quan t©m v× ®©y lµ nguån quan träng ®Ó tr¶ nî Ng©n hµng. Do vËy tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay c¸n bé tÝn dông ph¶i n¾m râ nguån tr¶ nî trong t¬ng lai cña kh¸ch hµng. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngêi ta thêng ph©n tÝch so s¸nh c¸c chØ tiªu.

55

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu =

Lîi tøc sau thuÕ Doanh thu thuÇn X 100

ChØ tiªu nµy cho biÕt trong mét ®ång doanh thu thuÇn th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng sau thuÕ. HÖ sè vßng quay tµi s¶n = Doanh thu thuÇn Tµi s¶n vèn b×nh qu©n Nãi chung hÖ sè nµy cµng cao th× doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n cµng hiÖu qu¶. Tuy nhiªn khi ®¸nh gi¸ hai chØ tiªu nµy ph¶i kÕt hîp xem xÐt b¶n chÊt cña ngµnh kinh doanh vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh. Ngoµi ra ®Ó ®¸nh gi¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp ngêi ta cßn dïng mét sè chØ tiªu nh: HÖ sè an toµn Tæng vèn tù cã X Tæng nî Tæng vèn tù cã

= Tæng vèn tµi s¶n nî

Tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ =

Lîi nhuËn rßng Tæng chi phÝ

HÖ sè vèn tù cã tham gia ®Çu t =

Tæng sè vèn tù cã tham gia ®Çu t Tæng sè vèn ®Çu t

56

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

HÖ sè vèn tù cã vµ vèn vay ®Çu t =

Tæng sè vèn tù cã tham gia ®Çu t Tæng sè vèn vay ®Çu t

2.4.2. ThÈm ®Þnh nguån vèn ®Çu t: §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh x©y l¾p vµ ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Çu t th× cÇn ph¶i cã c¸c nguån vèn tµi trî, th«ng thêng ngoµi nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp th× dù ¸n thêng sö dông nguån vèn cho vay cña Ng©n hµng, vèn ng©n s¸ch cÊp, vèn gãp cæ phÇn, vèn liªn doanh, vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c. V× vèn ®Çu t ph¶i ®îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é ghi trong dù ¸n ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chung cña dù ¸n võa ®Ó tr¸nh ø ®äng vèn, nªn c¸c nguån tµi trî ®îc xem xÐt kh«ng chØ chØ vÒ mÆt sè lîng mµ c¶ thêi ®iÓm nhËn tµi trî. Thùc tÕ hiÖn nay nhiÒu dù ¸n ®Çu t ho¹t ®éng víi nhiÒu lo¹i vèn kh¸c nhau. Do ®ã khi thÈm ®Þnh phai xem xÐt møc ®é ®¶m b¶o cña c¸c nguån vèn mµ doanh nghiÖp huy ®éng ®îc ngoµi vèn vay Ng©n hµng. Xem c¸c nguån vèn trong tæng ®Çu t chiÕm tû träng nh thÕ nµo, møc ®é tin cËy ra sao ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tÝnh hiÖn thùc cña dù ¸n. Sau khi xem xÐt c¬ cÊu c¸c nguån vèn c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån vèn vay hä thêng lËp sè hiÖu vèn tù cã cao h¬n thùc tÕ hä cã. Do ®ã khi thÈm ®Þnh dù ¸n Ng©n hµng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc
57

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nguån vèn trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp göi lªn. Ngoµi ra cã thÓ kiÓm tra ®é tin cËy cña nguån vèn nµy qua c¸c biªn b¶n thanh tra kiÓm to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c. Ngoµi vèn tù cã c¸c dù ¸n cßn cã c¸c nguån vèn kh¸c nh : Ng©n s¸ch cÊp ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp Nhµ níc hoÆc c¸c dù ¸n mang tÝnh chÊt chiÕn lîc. §Ó thÈm tra Ng©n hµng cã thÓ dùa vµo nh÷ng v¨n b¶n cam kÕt cÊp vèn dù ¸n cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Cßn nÕu lµ vèn gãp cæ phÇn hoÆc liªn doanh ph¶i cã cam kÕt vÒ tiÕn ®é vµ sè lîng vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng hoÆc c¸c bªn liªn doanh vµ ®îc ghi trong ®iÒu lÖ doanh nghiÖp. Sau ®ã so s¸nh nhu cÇu víi kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn cho dù ¸n tõ c¸c nguån vÒ sè lîng vµ tiÕn ®é. NÕu kh¶ n¨ng lín h¬n hoÆc b»ng nhu cÇu th× dù ¸n chÊp nhËn ®îc. NÕu kh¶ n¨ng nhá h¬n nhu cÇu th× ph¶i gi¶m quy m« cña dù ¸n. Khi gi¶m ph¶i ®¶m b¶o chó ý sù ®ång bé, ®Ó gi¶m ®îc ph¶i dùa trªn c¬ së kü thuËt. Sau khi xem xÐt c¸c nguån vèn vµ c¬ cÊu cña nguån vèn nµy, Ng©n hµng xem xÐt ®Õn thêi ®iÓm tµi trî cho dù ¸n. QuyÕt ®Þnh tµi trî vèn cho dù ¸n ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶. NÕu x¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm cho vay lµm cho dù ¸n ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é ®·

58

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®Ò ra, tr¸nh ø ®äng vèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. 2.4.3. ThÈm ®Þnh thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n. Thêi gian hoµn vèn lµ sè n¨m mµ doanh nghiÖp cßn ho¹t ®éng ®Ó tæng sè lîi nhuËn vµ khÊu hao thu ®îc ®ñ bï ®¾p sè vèn ®Çu t bá ra ban ®Çu. §Ó x¸c ®Þnh ®îc thêi gian hoµn vèn ta cã c¸ch sau : - Theo c¸ch trõ lïi dÇn : LÊy tæng vèn ®Çu t trõ ®i lîi nhuËn vµ khÊu hao theo thø tù tõ n¨m thø nhÊt ®Õn khi hiÖu sè b»ng 0. Vèn ®Çu t (Vo) - (P + KH)1 - (P + KH)2 - .... (P + KH)2 = 0 Trong ®ã (P + KH) lµ lîi nhuËn khÊu hao cña 1 n¨m. Còng theo ph¬ng ph¸p nµy nÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p ®éng, tøc lµ cã tÝnh tíi gi¸ trÞ tiÒn tÖ theo thêi gian ta cã :
T

∑G
t =1

1

* (1 + r ) −1 − V0 = 0

Trong ®ã : G1 r V0 t : Gi¸ trÞ hoµn vèn n¨m thø t. : L·i suÊt chiÕt khÊu. : Vèn ®Çu t. : N¨m thø t. HoÆc cã thÓ x¸c ®Þnh thêi gian hoµn vèn b»ng c¸ch : Vèn ®Çu t

59

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

T

Lîi nhËn + khÊu hao b×nh

= qu©n n¨m Lîi nhuËn vµ khÊu hao b×nh qu©n n¨m ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lîi nhuËn vµ khÊu hao c¸c n¨m. - HoÆc còng cã thÓ tÝnh thêi gian hoµn vån b»ng c¸ch lËp b¶ng. Mçi ph¬ng ph¸p thêng cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. Tuú thuéc vµo tõng dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian hoµn vèn. Trªn thùc tÕ khi ®¸nh gi¸ chØ tiªunµy ngêi ta thêng so s¸nh víi c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ kinh nghiÖm cña ngêi thÈm ®Þnh. 2.4.4. ThÈm ®Þnh vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n : Kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. ChØ tiªu nµy rÊt quan träng ®èi víi chñ ®Çu t vµ Ng©n hµng. Qua chØ tiªu nµy chñ ®Çu t sÏ biÕt ®îc lîi Ých thu ®îc tõ dù ¸n lµ bao nhiªu. Lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng cña chñ ®Çu t cho nªn tÝnh sinh lêi cña dù ¸n ®Ó biÕt ®îc hiÖu qu¶ cña dù ¸n nh thÕ nµo, lîi nhuËn hµng n¨m lµ bao nhiªu, møc ®é sö dông vèn ra sao tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong cho vay. §Ó x¸c ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n cÇn dïng hai chØ tiªu lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV vµ tû suÊt thu håi néi bé IRR. ViÖc x¸c ®Þnh NPV trong c¸c dù ¸n ®Çu t cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín, nã gióp thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ých thùc cña dù ¸n v× trong ®iÒu kiÖn m«i trêng ®Çu t
60

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cã l¹m ph¸t, ®ång tiÒn mÊt gi¸, sè tiÒn thu ®îc so víi vèn ®Çu t lµ lín h¬n (cã lîi) nhng thùc tÕ cã thÓ lµ v× gi¸ trÞ thùc ®· gi¶m. NÕu NPV > 0 dù ¸n kh¶ thi - cã l·i NPV < 0 dù ¸n kh«ng kh¶ thi - kh«ng cã l·i mµ lç NPV = 0 dù ¸n chØ hoµ vèn Tû suÊt doanh lîi néi bé IRR lµ tû suÊt (l·i suÊt) ph¶i t×m sao cho víi møc l·i suÊt ®ã lµm cho tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn ®Çu t. Hay nãi c¸ch kh¸c IRR lµ l·i suÊt mµ t¹i ®ã NPV = 0 Dù ¸n ®îc lùa chän ®Ó ®Çu t ph¶i cã IRR lín h¬n hoÆc b»ng víi l·i suÊt vay vèn th«ng thêng. Cßn IRR nhá h¬n l·i suÊt vay vèn th× chøng tá ®Çu t sÏ bÞ lç. 2.4.5. ThÈm ®Þnh vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t: §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña dù ¸n ta sö dông c¸c chØ tiªu sau: L·i rßng - Vßng quay vèn lu ®éng = Vèn chñ së h÷u Lîi nhuËn rßng - Doanh lîi trong mét ®ång doanh thu thuÇn = Doanh thu

61

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Trªn ®©y lµ mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi còng nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña dù ¸n ®Çu t. CÇn lu ý r»ng tiªu chuÈn chÊp nhËn dù ¸n ®Çu t phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn kh«ng gian, thêi gian cô thÓ vµ cã thÓ thay ®æi khi kh«ng gian vµ thêi gian ph©n tÝch thay ®æi. Ng©n hµng còng ph¶i dùa vµo tõng lo¹i dù ¸n, tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó thÈm ®Þnh chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu nµy. 2.5. T¸i thÈm ®Þnh sau ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. T¸i thÈm ®Þnh lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Sau ®©y xin lÊy mét b¸o c¸o thÈm ®Þnh vµ t¸i thÈm ®Þnh cô thÓ t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, b¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh sau ®Çu t dù ¸n ®Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt thÐp ®Þnh h×nh vµ më réng s¶n xuÊt tÊm lîp kim lo¹i cña c«ng ty TNHH th¬ng m¹i Liªn S¬n.

B ¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh sau ®Çu t
dù ¸n ®Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt thÐp ®Þnh h×nh vµ më réng s¶n xuÊt tÊm lîp kim lo¹i

Hä tªn c¸n bé tÝn dông: NguyÔn ThÞ Kim Thu. Tªn dù ¸n: §Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt thÐp ®Þnh h×nh vµ më réng s¶n xuÊt tÊm lîp kim lo¹i.

62

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Chñ dù ¸n: C«ng ty TNHH th¬ng m¹i Liªn S¬n. Trô së giao dÞch: Côm c«ng nghiÖp x· X¬ng Giang, ®êng X¬ng Giang, thÞ x· B¾c Giang. §Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh: Côm c«ng nghiÖp x· X¬ng Giang, ®êng X¬ng Giang, thÞ x· B¾c Giang. Sau thêi gian ®Çu t vèn ®Ó x©y dùng xëng s¶n xuÊt thÐp ®Þnh h×nh vµ më réng s¶n xuÊt tÊm lîp kim lo¹i, t«i xin b¸o c¸o kÕt qu¶ cô thÓ nh sau: 1/ T×nh h×nh gi¶i ng©n: - Ngµy 07/11/2003 gi¶i ng©n sè tiÒn: 500.000.000®. T¹i khÕ íc sè: 030346145. §Ó tr¶ tiÒn mua xe «t« TOYOTA VISO vµ xe «t« MITSUBISHI. - Ngµy 12/11/2003 gi¶i ng©n sè tiÒn: 400.000.000®. T¹i khÕ íc sè: 030346145A. §Ó tr¶ tiÒn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng. - Ngµy 14/11/2003 gi¶i ng©n sè tiÒn: 200.000.000®. T¹i khÕ íc sè: 030346145B. §Ó thanh to¸n khèi lîng c«ng viÖc nhµ lµm viÖc. - Ngµy 19/11/2003 gi¶i ng©n sè tiÒn: 1.900.000.000®. T¹i khÕ íc sè: 030346145C. §Ó tr¶ tiÒn mua xe «t« HUYN§AI, dµn m¸y lèc U, dµn m¸y dËp t«n m¹ mÇu, thanh to¸n khèi lîng c«ng viÖc nhµ xëng, s©n bª t«ng, têng bao. Sè tiÒn gi¶i ng©n ®îc thùc hiÖn theo ®óng tiÕn ®é x©y dùng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ tõng lÇn mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Mçi lÇn rót vèn ®Òu cã c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ (kÌm theo).

63

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Trong ®ã sè tiÒn gi¶i ng©n ngµy 12/11/2003 sè tiÒn 400.000.000®. Do tµi s¶n nµy kh«ng n»m trong danh môc ®Çu t nªn ng©n hµng thu håi vèn tríc h¹n, sè tiÒn thùc chÊt ®¬n vÞ sö dông ®Çu t cho dù ¸n vay vèn lµ: 2.600.000.000®. 2/ T×nh h×nh thu nî: HiÖn nay nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®· mua s¾m, x©y dùng xong vµ dù ¸n ®· ®i vµo ho¹t ®éng. §¬n vÞ ®· göi quyÕt to¸n vµ quyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n cña gi¸m ®èc c«ng ty ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2004. Trªn c¬ së kÕt qu¶ thu håi vèn ban ®Çu, c¸n bé tÝn dông cïng ®¬n vÞ tÝnh to¸n l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n nh sau:

B¶ng 6: tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n

Giai ®o¹n n¨m 2002- 2005
64

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

§¬n vÞ: 1000 ®
S tt néi dung N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005

1 2

Doanh thu Chi phÝ - NVLiÖu -

44.845.7 45.000.0 45.000.0 45.000.000 60 00 43.839.6 44381.6 22 41.800.0 44 42.300.0 00 450.000 241.444 330.200 150.000 160.000 750.000 00 44.419.2 44.414.200 04 42.300.0 00 500.000 189.004 330.200 170.000 180.000 750.000 42.300.000 500.000 114.000 330.200 190.000 180.000 800.000

00 Nh©n c«ng 397.870 L·i vay 342.000 KHCB 330.200 KHSCL 100.000 §iÖn, níc 142.560 Chi phÝ 726.992

3

qu¶n lý Lîi nhuËn - Lîi nhuËn tr- 1.006.13 íc thuÕ 8 - ThuÕ ph¶i 0 nép (28%) - Lîi nhuËn 1.006.13 618.356 0 618.356 550.000 247.650 302.350 550.000 2.117.93 4 580.796 0 580.796 567.934 247.650 320.284 567.934 1.567.93 4 585.800 82.012 503.788 500.000 247.650 252.350 500.000 1.000.000

4 5 6

sau thuÕ Nguån tr¶ nî - Tõ KHCB - Tõ lîi nhuËn KH tr¶ nî DN ®Çu n¨m

8 882.066 247.650 634.416 882.066 3.000.00 0

Nguån: B¸o c¸o tæng hîp phßng kÕ to¸n – ng©n quü Chó thÝch: * Doanh thu:

65

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- N¨m 2002 Dù ¸n míi ®i vµo ho¹t ®éng, h¬n n÷a l¹i lµ n¨m gi¸ c¶ thÞ trêng cã nhiÒu thay ®æi cho nªn lîi nhuËn ®¹t cao (Do gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng). * L·i tiÒn vay: L·i tiÒn vay ®îc tÝnh trªn sè d nî hiÖn cßn theo tõng thêi ®iÓm. *KhÊu hao c¬ b¶n: §¬n vÞ trÝch khÊu hao b×nh qu©n trong 12 n¨m. * Nguån tr¶ nî (Riªng lîi nhuËn ®îc tÝnh tõ lîi nhuËn sau thuÕ): - KhÊu hao c¬ b¶n: ®¬n vÞ hµng n¨m trÝch 75% ®Ó tr¶ nî ng©n hµng. - Lîi nhuËn: + N¨m 2002®¬n vÞ trÝch 74,8% ®Ó tr¶ nî ng©n hµng víi sè tiÒn lµ:634.416.000®. + N¨m 2003®¬n vÞ trÝch 48,9% ®Ó tr¶ nî ng©n hµng víi sè tiÒn lµ:302.350.000®. + N¨m 2004®¬n vÞ trÝch 55,1% ®Ó tr¶ nî ng©n hµng víi sè tiÒn lµ:320.284.000®. + N¨m 2005®¬n vÞ trÝch 50% ®Ó tr¶ nî ng©n hµng víi sè tiÒn lµ:252.350.000®. *Ph©n kú tr¶ nî: 04 kú -Kú 1: Ngµy 30/10/2004 sè tiÒn gèc: 882.066.000® vµ l·i cïng kú tr¶ gèc. -Kú 2: Ngµy 30/10/2005 sè tiÒn gèc: 550.000.000® vµ l·i cïng kú tr¶ gèc.

66

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

-Kú 3: Ngµy 30/10/2006 sè tiÒn gèc: 567.934.000® vµ l·i cïng kú tr¶ gèc. -Kú 4: Ngµy 30/10/2007 sè tiÒn gèc: 500.000.000® vµ l·i cïng kú tr¶ gèc. 3/ §¸nh gi¸ theo dâi tµi s¶n thÕ chÊp vµ tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay: a, PhÇn tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay:

Tªn tµi s¶n TT

Sè lîng

§Æc ®iÓm kü thuËt

Gi¸ trÞ

I 1 2 3 4 5 6 7 II 1

PhÇn x©y l¾p Nhµ xëng s¶n xuÊt t«n m¹ mÇu. Nhµ b¸n hµng + v¨n phßng lµm viÖc Nhµ tËp thÓ c«ng nh©n. Nhµ vÖ sinh Xëng c¬ khÝ Nhµ ®Ó xe S©n bª t«ng + Têng bao ThiÕt bÞ + Ph¬ng tiÖn vËn t¶i Nghiªn cøu chÕ t¹o m¸y vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ChÕ t¹o dµn m¸y dËp t«n m¹ mÇu ChÕ t¹o dµn m¸y lèc U Xe «t« TOYOTA VISO Xe «t« MITSUBISHI Xe HUYNDAI 3H- 5958 Céng 750 m2 162m2 70 m2 40 m2 50 m2 72 m2 912 m2 Nhµ cÊp IV Nhµ cÊp IV Nhµ cÊp IV Nhµ cÊp III Nhµ cÊp IV Nhµ cÊp IV

2.160.720.00 0® 897.122.000® 177.084.000® 69.923.000® 35.833.000® 33.012.000® 45.733.000® 454.463.000® 1.801.230.21 0® 200.000.000®

01 chiÕc 01 chiÕc 01 chiÕc 01 chiÕc 01 chiÕc 01 chiÕc

2 3 4 5 6

Do ViÖt nam s¶n xuÊt Do VN s¶n xuÊt Do VN SXuÊt Mµu ch×, 5 chç Mµu tr¾ng Cã cÈu

400.000.000® 200.000.000 305.818.800® 295.411.410® 400.000.000®
67

3.512.400.21 0®

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

B¶ng 7: Tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay
Nguån: Phßng tÝn dông ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang

C¨n cø vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt thÐp ®Þnh h×nh vµ më réng s¶n xuÊt tÊm lîp kim lo¹i, biªn b¶n häp héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thèng nhÊt duyÖt quyÕt to¸n dù ¸n vµ hîp ®ång cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®îc ®¸nh gi¸ cô thÓ nh sau: Trong ®ã: Toµn bé tµi s¶n trªn ®· mua s¾m, x©y dùng xong vµ hiÖn nay ®· ®i vµo ho¹t ®éng, , xe «t« TOYOTA vµ xe «t« MITSUBISHI ®· thùc hiÖn ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m t¹i côc ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m Quèc gia. NHNo thÞ x· vµ ®¬n vÞ ®· thèng nhÊt vµ tho¶ thuËn ký phô lôc cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay vµ phô lôc ph©n kú tr¶ nî. b, PhÇn tµi s¶n thÕ chÊp: B¶ng 8: Tµi s¶n thÕ chÊp
S T T 1 Nhµ ë 216 m2 CÊp 3 3 tÇng 324.000.00 khÐp kÝn 0® Tªn tµi s¶n Sè lîng Chñng lo¹i GiÊy tê vÒ tµi s¶n §2 kü thuËt Gi¸ trÞ

68

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

2 §Êt ë

72 m2

GCNQSD§ sè PH: §L1 §204133 cÊp do vtrÝ 1 ngµy UBND ThÞ x· BG 09/02/2004. §øng tªn «ng NguyÔn Thanh S¬n.

720.000.00 0®

Tæng céng

1.044.000. 000®

Nguån phßng tÝn dông Tæng céng gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp ( gåm: tµi s¶n b¶o l·nh thÕ chÊp cña vî chång «ng S¬n vµ bµ Liªn cho c«ng ty, tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay cña c«ng ty) lµ: 3.512.400.210® 4.556.400.210®. (B»ng ch÷: Bèn tû, n¨m tr¨m n¨m s¸u triÖu, bèn tr¨m ngµn, hai tr¨m mêi ®ång.) Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n sau ®Çu t ®èi víi c«ng ty TNHH th¬ng m¹i Liªn s¬n vÒ dù ¸n ®Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt thÐp ®Þnh h×nh vµ më réng s¶n xuÊt tÊm lîp kim lo¹i, t¹i khu c«ng nghiÖp x· X¬ng Giang, thÞ x· B¾c Giang. T«i xin tr×nh trëng phßng tÝn dông vµ ban gi¸m ®èc xem xÐt, cho ý kiÕn chØ ®¹o. + 1.044.000.000® =

69

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

III. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trong níc ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 26,27,28 vµ §iÒu 29 cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 106 vµ §iÒu 107 NghÞ ®Þnh 24/CP. Theo c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n nãi trªn, yªu cÇu néi dung thÈm ®Þnh cña tõng lo¹i dù ¸n cã kh¸c nhau, tuy nhiªn cã thÓ xÕp thµnh 5 nhãm yÕu tè cÇn ®îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ nh sau:  ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè vÒ ph¸p lý: xem xÐt tÝnh hîp ph¸p cña dù ¸n nãi chung theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; Sù phï hîp cña c¸c néi dung dù ¸n víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®· thÓ hiÖn trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, chÕ ®é, chÝnh s¸ch ¸p dông ®èi víi dù ¸n. Sù phï hîp vÒ quy ho¹ch (ngµnh vµ l·nh thæ), quy ®Þnh vÒ khai th¸c vµ b¶o vÒ tµi nguyªn,…  ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt: Xem xÐt, ®¸nh gi¸ tr×nh ®é, sù hîp lý, tÝnh thÝch hîp vµ hiÖu qu¶ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, kü thuËt ®îc lùa chän ¸p dông cho dù ¸n.  ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh cña dù ¸n: Xem xÐt tÝnh kh¶ thi, sù hîp lý cña c¸c yÕu tè kinh tÕ, tµi chÝnh( nguån vèn, møc chi phi, møc thu, c¸c chÕ
70

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®é vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh,…) ®îc ¸p dông trong c¸c néi dung cña dù ¸n.  ThÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n lý vËn hµnh dù ¸n: Xem xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý, tÝnh chÊt æn ®Þnh bÒn v÷ng cña c¸c gi¶i ph¸p vµ yÕu tè liªn quan ®Õn tæ chøc thùc hiÖn vµ vËn hµnh ®¶m b¶o môc tiªu dù ®Þnh cña dù ¸n.  ThÈm ®Þnh vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t: Xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau (tµi chÝnh,kinh tª, x· héi) trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp cña dù ¸n lµm c¨n cø quyÕt ®Þnh ®Çu t. Dù ¸n ®îc xem vµ kh¶ thi khi viÖc thÈm ®Þnh xem xÐt theo yªu c¸c yÕu tè nãi trªn cho nh÷ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ lµ tèt hoÆc kh¶ quan so víi c¸c chuÈn mùc thÝch hîp. Néi dung thÈm ®Þnh chi tiÕt theo tõng nhãm yÕu tè tãm t¾t trong b¶ng díi ®©y:

71

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

B¶ng 9: Néi dung thÈm ®Þnh chi tiÕt theo tõng yÕu tè
C¸c mÆt (yÕu tè) cÇn thÈm ®Þnh - T c¸ch ph¸p nh©n - N¨ng lùc cña chñ ®Çu t ( chuyªn m«n, tµi ph¸p lý chÝnh) - Sù phï hîp vÒ chñ tr¬ng, QH ngµnh, l·nh thæ -Sù phï hîp vÒ mÆt lô©t ph¸p chung cña VN - C¸c quy ®Þnh, chÕ ®é khuyÕn khÝch, u ®·i - Sù hîp lý vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng (vÒ quy c«ng nghÖ, kü thuËt ho¹ch XD, ®¶m b¶o an ninh quèc phßng) - Sö dông ®Êt ®ai, tµi nguyªn. - TÝnh hiªn ®¹i, hîp lý cña c«ng nghÖ, thiÕt bÞ sö dông cho dù ¸n - C¸c tiªu chuÈn , quy ph¹m, gi¶i ph¸p kü thuËt x©y dùn - C¸c tiªu chuÈn vµ gi¶i ph¸p ®¶m b¶o m«i trêng kinh tÕ, - ThÞ trêng, quy m« ®Çu t;
72

néi dung cÇn xem xÐt

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

tµi chÝnh

- Thêi h¹n ho¹t ®éng - Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn ®Çu t( nguån vèn) - Chi phÝ: ®Çu t, vËn hµnh, c¸c nghÜa vô vµ chÕ ®é tµi chÝnh - KÕt qu¶: Tµi chÝnh( doanh thu vµ lîi nhuËn ), kinh tÕ - Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra - C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n ( ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng) - tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh - ChuyÓn giao c«ng nghÖ ®µo t¹o - HiÖu qu¶ tµi chÝnh

tæ chøc thùc hiÖn, vËn hµnh

hiÖu qu¶

- HiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi - HiÖu qu¶ tæng hîp

Nguån: chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang §èi víi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t chi nh¸nh ng©n hµng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang thêng xuyªn coi träng, bè trÝ c¸n bé cã tr×nh ®é ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶. MÆc dï c¬ cÊu d nî trong lÜnh vùc nµy chØ chiÕm (1/4/2005) 14 % trong tæng d nî thùc tÕ lµ qu¸ thÊp song do nhiÒu yÕu tè vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh: §Þa bµn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh hÑp, chØ cã ë ®Þa bµn thÞ x· B¾c Giang.

73

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

C¸c dù ¸n nhá, lÎ chØ duy nhÊt cã mét dù ¸n cho vay d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch T©n Xuyªn lµ cã tæng vèn ®Çu t lín trªn mét tû ®ång, c¸c dù ¸n cßn l¹i chØ vµi tr¨m triÖu ®Õn 1 tû ®ång. - Vèn thiÕu nhng thiÕu dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao. - §Çu t chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng - Ho¹t ®éng ë mét tØnh miÒn nói cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp song chi nh¸nh ng©n hµng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang kh«ng ngõng ®óc rót nh÷ng kinh nghiÖm tõ c«ng t¸c thùc tiÔn nªn qua c¸c n¨m ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh sau:

74

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

B¶ng 10: Doanh sè cho vay ®Çu t dù ¸n cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang giai ®o¹n 2002 – 2005 §¬n vÞ : TriÖu ®ång
N¨m - Doanh sè cho vay Doanh thu nî Sè dù sè ¸n 2002 2.45 0 2.65 5 4 10.3 55 N¨m 2003 3.38 1 2.72 6 7 11.0 12 N¨m 2004 4.39 3 2.42 3 6 12.9 82 1/4 N¨m 2005 1.124 3.014 2 10.940

cho vay Tæng d nî

Nguån: Sè liÖu lÊy tõ b¸o c¸o tæng kÕt kinh doanh cña chi nh¸nh MÆc dï nguån vèn nµy ®Õn nay kh«ng ®îc ng©n s¸ch chuyÓn vèn ®Ó cho vay mµ chi nh¸nh chñ ®éng tù huy ®éng ®Ó cho vay vµ thu nî ®Ó t¸i ®Çu t. Trong tæng sè hiÖn nay ®Õn 1/4/2005 cßn l¹i 14 dù ¸n cßn d nî th× hÇu hÕt c¸c dù ¸n ®Òu ph¸t huy hiÖu qu¶ tèt chØ duy nhÊt cã mét dù ¸n ®Çu t d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt gç P¬ Mu xuÊt khÈu lµ kh«ng ph¸t huy hiÖu qu¶. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do: khi d©y chuyÒn thiÕt bÞ chÝnh thøc ®a vµo s¶n xuÊt th× chÝnh phñ cã lÖnh ®ãng cöa rõng, cÊm c¸c doanh nghiÖp khai th¸c gç P¬ mu ®· chÕ biÕn xuÊt khÈu. §©y còng lµ nguyªn nh©n chÝnh trong khi thÈm ®Þnh cho vay. Béc lé râ ®iÓm yÕu cña chi nh¸nh lµ thÈm ®Þnh vµ
75

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

n¾m b¾t c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tuy vËy ®©y còng chØ lµ sè Ýt cßn ®¹i bé phËn lµ c¸c dù ¸n ®Òu ph¸t huy hiÖu qu¶ tèt, vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ lµ b»ng c¬ chÕ tÝn dông ®· cho phÐp sö dông tæng hîp mäi nguån vèn nh»m môc ®Ých ®a nhanh c«ng tr×nh vµo s¶n xuÊt, t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ ®ãn kÞp thêi cña c¬ chÕ thÞ trêng, thùc tÕ qua c¸c n¨m ë chi nh¸nh ng©n hµng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· gãp phÇn t¨ng s¶n lîng hµng n¨m lªn hµng tû ®ång, gãp phÇn t¨ng thu cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hµng tr¨m triÖu ®ång/n¨m. Tríc ®©y cã nh÷ng c«ng tr×nh trong c¬ chÕ bao cÊp, kü thuËt l¹c hËu, ph¸t huy hiÖu qu¶ kÐm, nay nhê cã ®Çu t tÝn dông cã nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n chØ cÇn bá thªm vµi tr¨m triÖu ®ång tiÒn vèn lµ cã thÓ thªm ®îc mét thiÕt bÞ míi, mét bé giµn gi¸o hoÆc mét d©y chuyÒn trén bª t«ng...lµ cã thÓ gi¶i quyÕt ®ång bé cho s¶n xuÊt, cã ®ñ viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ ®· thùc sù vùc ®îc s¶n xuÊt ®i lªn. C¸c c«ng tr×nh ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ nh thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng ty TNHH Liªn S¬n, C«ng ty TNHH Hoµ Hîp, HTX TiÕn Hng, ... ®· hoµn tr¶ nî vèn vay ng©n hµng (Thanh lý hîp ®ång) tríc h¹n tõ 6 ®Õn 12 th¸ng. Trong nh÷ng n¨m qua chi nh¸nh ng©n hµng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· ®Çu t tËp trung kh«ng dµn tr¶i, ®¸p øng kÞp thêi tiÕn ®é ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vèn cho vay trong c¸c
76

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

n¨m ®· thùc sù tËp trung vµo nh÷ng dù ¸n cã träng ®iÓm, phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh nh nhµ m¸y g¹ch Tuy... vèn vay ph¸t ra ®Òu ph¸t huy hiÖu qu¶ kh«ng bÞ ø ®äng, l·ng phÝ, gi¶m ®îc nh÷ng chi phÝ dë d¬ng trong XDCB. Tãm l¹i ho¹t ®éng ë chi nh¸nh ng©n hµng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· ph¸t huy truyÒn thèng lµ ng©n hµng chñ lùc phôc vô ®Çu t ph¸t triÓn, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng ng©n hµng an toµn, hiÖu qu¶, tÝn nhiÖm ngµy cµng cao mµ ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng chÝnh, chñ yÕu mang l¹i thu nhËp cho ng©n hµng nã gãp phÇn quan träng ®èi víi kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh. Qua kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cña c¸c Doanh nghiÖp th× cã thÓ nãi: Vèn tÝn dông ng©n hµng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp. IV. ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang . 4.1. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: KÓ tõ khi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh Ng©n hµng th¬ng m¹i th× Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· tõng bíc hoµn

77

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ c¸c nghiÖp vô ngµy cµng phong phó h¬n. Ngoµi cho vay theo kÕ ho¹ch Nhµ níc ng©n hµng cßn cho vay ®Çu t b»ng nguån vèn huy ®éng riªng cña m×nh, ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng trëng tèt. Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Thø nhÊt: C«ng t¸c thÈm ®Þnh tõ chç cßn Ýt kinh nghiÖm tiÕn ®Õn vËn dông nh÷ng ph¬ng ph¸p mang tÝnh khoa häc víi c¸ch nh×n toµn diÖn h¬n, kü thuËt thÈm ®Þnh dÇn dÇn ®îc hoµn chØnh. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ngµy cµng mang tÝnh khoa häc. C¸c chØ tiªu NPV, IRR ®iÓm hoµ vèn ®· ®îc ®a vµo tÝnh to¸n vµ ®îc coi lµ tiªu thøc quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t. Thø hai: Phßng thÈm ®Þnh còng ®· tÝch cùc tËp trung thu thËp c¸c th«ng tin qua qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh tõ c¸c tµi liÖu ph©n tÝch thÞ trêng, s¸ch b¸o t¹p chÝ trong vµ ngoµi ngµnh, c¸c bé luËt, v¨n b¶n luËt cã liªn quan. Thø ba: C«ng t¸c thÈm ®Þnh cho vay trung vµ dµi h¹n qua c¸c dù ¸n ®· kÞp thêi phôc vô cho chiÕn lîc kinh doanh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nãi riªng vµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nãi chung, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gióp c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh.

78

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

B¶ng 11: T×nh h×nh cho vay doanh nghiÖp giai ®o¹n 2002 - 2004 N¨m Sè DA cho vay Sè DA ®· hoµn vèn Sè DA ho¹t ®éng cã l·i Nguån: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh 4.2. H¹n chÕ: 4.2.1. YÕu tè th«ng tin: Nh phÇn trªn ®· nãi c¸n bé thÈm ®Þnh khi thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t chñ yÕu dùa trªn nguån th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng. Cã mét sè hå s¬ dù ¸n cña chñ ®Çu t göi ®Õn ng©n hµng ®îc lËp kh«ng chÝnh x¸c vµ kh«ng ®óng thùc chÊt. Bªn c¹nh c¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thiÕu chÝnh x¸c th× c¸c sè liÖu trong c¸c b¶n b¸o c¸o kh¶ thi hoÆc dù ¸n ®Çu t còng ë t×nh tr¹ng nh vËy. Trong ®ã c¸c sè liÖu vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, vÊn ®Ò thu nhËp, chi phÝ thêng íc tÝnh cha mang tÝnh khoa häc cao. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu NPV, IRR cha chuÈn x¸c. Th«ng tin tæng hîp tõ ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn 4 5 5 4 6 6 N¨m 2002 4 N¨m 2003 7 N¨m 2004 6

79

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

n«ng th«n ViÖt Nam vÒ t×nh h×nh xu híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ trong cïng thêi kú cßn Ýt, cha kÞp thêi nªn chi nh¸nh thiÕu th«ng tin trong viÖc thÈm ®Þnh. 4.2.2. YÕu tè con ngêi: Trong thêi gian gÇn ®©y ng©n hµng Nhµ níc TW, Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vµ mét sè tæ chøc quèc tÕ ®· tæ chøc nhiÒu líp ®µo t¹o vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n nhng cha réng kh¾p ®Õn c¸c chi nh¸nh, bªn c¹nh ®ã viÖc ®µo t¹o cho c¸n bé thÈm ®Þnh cña chi nh¸nh cha ®îc thêng xuyªn. MÆt kh¸c do míi thµnh lËp ®îc s¾p xÕp cho c¸c c¸n bé cho phßng míi ®îc æn ®Þnh, do ®ã mét sè c¸n bé míi cßn Ýt kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n nªn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cña ng©n hµng Ýt nhiÒu còng bÞ ¶nh hëng. Cô thÓ vÒ nh©n sù thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh sè lîng c¸n bé thÈm ®Þnh lµ 03 ngêi trong ®ã 01 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, 02 c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp. Tæ trëng tæ thÈm ®Þnh cã th©m niªn lµm viÖc lµ trªn ba n¨m c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh cßn l¹i cã th©m niªn c«ng t¸c lµ mét ®Õn hai n¨m. Ngoµi ra cßn mét sè nguyªn nh©n kh¸c nh: Kh¶ n¨ng cung c©p vÒ c«ng nghÖ thiÕt bÞ cho c¸c ngµnh doanh nghiÖp níc ta cña thÞ trêng thÕ giíi hiÖn nay rÊt phong phó dåi dµo vµ nh¸nh chãng. Cã nhiÒu lo¹i m¸y mãc míi vµ hiÖn ®¹i do ®ã khi thÈm ®Þnh rÊt khã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông, vËn hµnh c«ng nghÖ, ®éi ngò chuyªn gia c«ng nh©n
80

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

vËn hµnh cña doanh nghiÖp hoÆc do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc thay ®æi... 4.2.3. YÕu tè kü thuËt: Trong khi tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh theo ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i hãa, l·I xuÊt chiÕt khÊu mµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang sö dông chÝnh lµ l·i xuÊt vay vèn cña ng©n hµng. §iÒu nµy kh«ng chÝnh x¸c l¾m. Ta thÊy trong sè c¸c chi phÝ vèn, chi phÝ vèn vay lµ cao h¬n c¶. Nh÷ng dù ¸n mµ míi chi phÝ nî vay cã NPV>0 th× dù ¸n ®ã sÏ kh¶ thi> song nh÷ng dù ¸n cã l·i xuÊt nî vay kh«ng cho NPV>0, nhng víi WACC(chi phÝ vèn trung b×nh) l¹i cho NPV>0, lóc ®ã ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang sÏ bá qua c¬ héi ®Çu t vµo dù ¸n. Bëi lÏ nguån tµi trî dù ¸n gåm nhiÒu lo¹i, chØ kh«ng ph¶i chÝ cã nî vay. Cho nªn nÕu sö dông l·i xuÊt cho vay lµ l·i xuÊt chiÕt khÊu sÏ bá lì c¬ héi ®Çu t. H¬n n÷a trong khi tÝnh l·i xuÊt vay vèn, chi nh¸nh cha ®Ò cËp ®Õn l¹m ph¸t, l¹m ph¸t mµ kh«ng ®îc tÝnh ®Õn sÏ khiÕn cho chi nh¸nh gÆp ph¶i t×nh tr¹ng l·i gi¶, lç thËt. 4.2.4. C«ng t¸c lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. 4.2.4.1. ChuÈn bÞ hå s¬ dù ¸n: Hå s¬ c¸c dù ¸n chñ yÕu do c¸c c¬ quan t vÊn (trong vµ ngoµi tØnh) lËp (mét sè Ýt dù ¸n do chñ dù ¸n lËp). ViÖc lùa chän c¸c tæ chøc t vÊn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh
81

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nghiÖm vµ n¨ng lùc kü thuËt ... phï hîp víi ®èi tîng dù ¸n theo chuyªn ngµnh kü thuËt cha ®îc chñ dù ¸n coi träng vµ quan t©m ®Çy ®ñ (hoÆc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c), dÉn ®Õn chÊt lîng dù ¸n cßn nhiÒu h¹n chÕ nh sau: - Hå s¬ dù ¸n s¬ sµi, kh«ng ®Çy ®ñ c¸c néi dung chñ yÕu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh 52/CP vµ c¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ néi dung chuyªn ngµnh kü thuËt. - Nh÷ng néi dung ®îc tr×nh bµy t¹i b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (b¸o c¸o ®Çu t) phÇn lín cha ®îc g¾n víi c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh vµ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, n«ng th«n (hoÆc dù b¸o c¸c quy ho¹ch nªu trªn). - C¨n cø x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t, môc tiªu ®Çu t cña dù ¸n cha ®îc xem xÐt trªn c¬ së ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ nhiÖm vô, môc tiªu theo ®Þnh híng quy ho¹ch ph¸t triÓn. - Quy m« ®Çu t, gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cha ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ tõ c¸c yÕu tè ®Çu vµo theo ®èi tîng dù ¸n vµ chuyªn ngµnh kü thuËt, bao gåm: + HiÖn tr¹ng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi hoÆc ®¶m b¶o quèc phßng - an ninh khi cha cã dù ¸n; + Yªu cÇu, nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn;

82

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ C¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t vÒ kinh tÕ - x· héi, ®iÒu kiÖn tù nhiªn theo yªu cÇu cña chuyªn ngµnh kü thuËt vµ lÜnh vùc dù ¸n. - Tæng møc ®Çu t: PhÇn lín c¸c dù ¸n x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t cha trªn c¬ së ph©n tÝch ®¬n gi¸ x©y dùng c¸c khu vùc trong tØnh, cha cã suÊt ®Çu t hîp lý cho c¸c lÜnh vùc dù ¸n vµ ®èi tîng c«ng tr×nh. - Nguån vèn ®Çu t: chñ yÕu ®Ò xuÊt nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc, cha x¸c ®Þnh râ vµ cha cã ph¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c (nh ®ãng gãp cña nh©n d©n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng),.... - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t: chñ yÕu lµ kh¸i qu¸t chung vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, cha cã ph©n tÝch vÒ hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ hoµn tr¶ vèn ®Çu t. 4.2.4.2. TiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n: ViÖc tiÕp nhËn hå s¬ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh sè 103/2001/Q§-UB ngµy 01/11/2001 cña UBND tØnh vµ QuyÕt ®Þnh sè 1186/Q§-SKH ngµy 16/11/2001 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. C«ng t¸c tiÕp nhËn hå s¬ thùc hiÖn theo nguyªn t¾c 1 cöa, nÕu hå s¬ dù ¸n ®Çy ®ñ thñ tôc hîp lÖ vµ cã néi dung ®óng theo quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng th× ®îc hÑn ngµy tr¶ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh (hoÆc quyÕt ®Þnh ®Çu t) theo ®èi tîng dù ¸n vµ h×nh thøc thÈm ®Þnh. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp nhËn vµ thÈm ®Þnh dù ¸n theo
83

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

quyÕt ®Þnh 103/Q§-UB ®· gióp cho c¸c chñ dù ¸n trùc tiÕp thÊy ®îc sù ®¸p øng vÒ thñ tôc hå s¬ vµ chÊt lîng néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n do m×nh tr×nh duyÖt vµ ®îc híng dÉn chuÈn bÞ l¹i hå s¬ theo quy ®Þnh. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· cã nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i sau ®©y: - C«ng t¸c tiÕp nhËn míi chó träng vÒ kiÓm tra hå s¬ thñ tôc vµ néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n (C¸c môc ®Ò theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh 52/CP vµ Th«ng t sè 11/TT-BKH cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - ®èi víi B¸o c¸o ®Çu t). Néi dung chi tiÕt cña B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi cha ®îc xem xÐt, nghiªn cøu trùc tiÕp t¹i kh©u tiÕp nhËn, do vËy cha ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ: + C¸c c¨n cø x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t, c¬ së tÝnh to¸n, ph©n tÝch lùa chän quy m« ®Çu t; + Sù ®¸p øng vÒ néi dung quy m« ®Çu t vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n theo yªu cÇu vµ môc tiªu ®Çu t; + C¬ cÊu nguån vèn ®Çu t vµ gi¶i ph¸p huy ®éng c¸c nguån vèn (ngoµi nguån vèn ®Çu t cña ng©n s¸ch nhµ níc theo c¬ chÕ); + C¸c néi dung kh¸c cña dù ¸n mµ cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kh¶o s¸t hiÖn trêng tríc khi thÈm ®Þnh... DÉn ®Õn qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ph¶i yªu cÇu chñ dù ¸n bæ sung, lµm râ hoÆc tæ chøc kh¶o s¸t thùc tÕ dù ¸n

84

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

vµ thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n kÐo dµi so víi thêi gian hÑn tr¶ kÕt qu¶ t¹i phiÕu tiÕp nhËn. - Hå s¬ dù ¸n sau khi ®îc kiÓm tra vÒ thñ tôc, xem xÐt bíc ®Çu néi dung vµ ®îc L·nh ®¹o Së quyÕt ®Þnh h×nh thøc xö lý (§èi víi hå s¬ dù ¸n) hoÆc 2 phßng thèng nhÊt h×nh thøc xö lý (§èi víi hå s¬ ®Êu thÇu). Nhng qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vÉn cha ®Çy ®ñ c¬ së nghiªn cøu, lËp b¸o c¸o xö lý ngay mµ cßn ph¶i ®Ò nghÞ chñ dù ¸n (chñ ®Çu t) thùc hiÖn thªm c¸c bíc trung gian: + Bæ sung hå s¬ thñ tôc ®Ó ®¶m b¶o c¬ së ph¸p lý vÒ c¸c néi dung liªn quan: X¸c ®Þnh chñ ®Çu t, ®Þa ®iÓm x©y dùng, quy m« ®Çu t, gi¶i ph¸p kü thuËt vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n, c¬ cÊu nguån vèn…; + Bæ sung lµm râ néi dung dù ¸n b»ng v¨n b¶n ®Ó cã c¨n cø lËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh; + Kh¶o s¸t thùc tÕ hiÖn trêng dù ¸n tríc khi thÈm ®Þnh; + Lµm viÖc trùc tiÕp víi chñ dù ¸n (chñ ®Çu t) ®Ó hiÓu râ vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®iÒu chØnh, bæ sung (thêng x¶y ra ®èi víi c¸c dù ¸n ®îc thùc hiÖn qua nhiÒu n¨m vµ ph¶i ®iÒu chØnh, bæ sung dù ¸n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn).

85

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Do vËy, trªn thùc tÕ vÉn cã mét sè hå s¬ thêi gian xö lý ph¶i kÐo dµi h¬n so víi quy ®Þnh vµ thêi gian hÑn t¹i phiÕu tiÕp nhËn. - ViÖc nghiªn cøu bíc ®Çu hå s¬ dù ¸n t¹i kh©u tiÕp nhËn cha ®îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ néi dung, phÇn lín ®ang tËp trung xem xÐt hå s¬ thñ tôc vÒ mÆt hµnh chÝnh, dÉn ®Õn khi ngêi ®îc giao tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh nghiªn cøu hå s¬ l¹i ph¶i yªu cÇu chØnh söa, bæ sung dù ¸n. - §èi víi c¸c dù ¸n cÇn ph¶i tæ chøc häp thÈm ®Þnh, thêi gian tõ khi tiÕp nhËn hå s¬ ®Õn khi bè trÝ ®îc lÞch häp kÐo dµi. Sau cuéc häp thÈm ®Þnh, dù ¸n cÇn ph¶i tiÕp tôc chØnh söa bæ sung, khi hoµn thiÖn hå s¬ thñ tôc vµ néi dung míi göi ®Õn lÇn 2, nÕu ®¹t yªu cÇu th× tiÕp nhËn vµ lËp b¸o c¸o tr×nh duyÖt. Do vËy, tæng thêi gian tõ khi nép hå s¬ ®Õn khi cã b¸o c¸o thÈm ®Þnh kÐo dµi h¬n so víi quy ®Þnh. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, thêi gian thÈm ®Þnh ®îc tÝnh tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ theo quy ®Þnh ®Õn khi xong b¸o c¸o tr×nh duyÖt phÇn lín ®îc rót ng¾n so víi quy ®Þnh. Nhng tæng thêi gian tõ khi hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn ®Õn khi tr×nh duyÖt vÉn cßn dµi, do cã nh÷ng kho¶ng thêi gian: Chê ý kiÕn thÈm ®Þnh cña c¸c c¬ quan cã liªn quan; chê chñ dù ¸n (chñ ®Çu t) chØnh söa, bæ sung hå s¬; chê l·nh ®¹o Së ký b¸o c¸o ...

86

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- ChÊt lîng tham mu xö lý hå s¬ cã lóc bÞ xem nhÑ mµ qu¸ chó träng vµo viÖc ®¶m b¶o thêi gian hÑn tr¶ kÕt qu¶ xö lý. - ViÖc tr¶ kÕt qu¶ xö lý cña UBND tØnh t¹i Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t (theo thêi gian hÑn tr¶ kÕt qu¶ t¹i phiÕu tiÕp nhËn) thùc hiÖn ®îc Ýt (chØ ®îc trong giai ®o¹n ®Çu thùc hiÖn quyÕt ®Þnh). 4.2.4.3. Tæ chøc thÈm ®Þnh: Sau khi lµm xong thñ tôc tiÕp nhËn, hå s¬ dù ¸n ®îc ph©n c«ng cho chuyªn viªn thÈm ®Þnh (theo khèi ngµnh, lÜnh vùc theo quy chÕ cña phßng ThÈm ®Þnh vµ phßng chuyªn ngµnh). Chuyªn viªn ®îc giao thÈm ®Þnh dù ¸n thùc hiÖn thÈm ®Þnh theo h×nh thøc ®îc l·nh ®¹o Së duyÖt t¹i phiÕu tiÕp nhËn hå s¬; Theo thêi h¹n ghi t¹i phiÕu tiÕp nhËn, chuyªn viªn thÈm ®Þnh ph¶i chñ ®éng nghiªn cøu, tËp hîp ý kiÕn cña phßng chuyªn ngµnh hoÆc c¬ quan liªn quan (nÕu xin ý kiÕn thÈm ®Þnh vµ häp t vÊn thÈm ®Þnh) ®Ó lËp B¸o c¸o thÈm ®Þnh th«ng qua Trëng phßng tr×nh l·nh ®¹o Së xem xÐt, ký b¸o c¸o tr×nh UBND tØnh. ViÖc tæ chøc thÈm ®Þnh nªu trªn phô thuéc lín vµo chÊt lîng hå s¬ dù ¸n vµ n¨ng lùc cña c¸n bé trùc tiÕp thÈm ®Þnh; C¸c ý kiÕn tham gia cña c¸c c¬ quan liªn quan thêng mang tÝnh kh¸i qu¸t, kh«ng cô thÓ vµo néi dung dù ¸n theo lÜnh vùc chuyªn ngµnh, kh«ng thÓ hiÖn râ chÝnh

87

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kiÕn vÒ viÖc chÊp thuËn ®Çu t dù ¸n hoÆc c¸c yªu cÇu bæ sung, chØnh söa cÇn thiÕt. 4.2.4.4. Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc thÈm ®Þnh: HiÖn ®ang ¸p dông 3 h×nh thøc thÈm ®Þnh chÝnh lµ: - Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tù thÈm ®Þnh: §èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« nhá, gi¶i ph¸p kü thuËt ®¬n gi¶n vµ nguån vèn ®Çu t thùc hiÖn c¬ chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Phßng ThÈm ®Þnh chñ tr× xem xÐt vÒ hå s¬ thñ tôc vµ so¹n th¶o b¸o c¸o thÈm ®Þnh, phßng chuyªn ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt vÒ néi dung dù ¸n vµ cã b¸o c¸o tr×nh Gi¸m ®èc Së ®Ó phßng ThÈm ®Þnh tæng hîp lËp B¸o c¸o thÈm ®Þnh. - Xin ý kiÕn t vÊn thÈm ®Þnh cña c¸c c¬ quan liªn quan: §èi víi c¸c dù ¸n mµ gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ thiÕt bÞ, ... cÇn cã ý kiÕn c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh kü thuËt, tµi nguyªn m«i trêng vµ tµi chÝnh, tÝn dông..., bao gåm: C¸c Së x©y dùng chuyªn ngµnh, Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng, §Þa chÝnh, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Quü HTPT hoÆc c¸c Ng©n hµng... - Häp t vÊn thÈm ®Þnh: Dù ¸n phøc t¹p, ph¶i cã nhiÒu ph¬ng ¸n ®Ó so s¸nh, ph¶i mêi chuyªn gia t vÊn thÈm ®Þnh (C«ng nghÖ, thiÕt bÞ, thÞ trêng...) 4.2.4.5. LËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh tr×nh duyÖt: B¸o c¸o thÈm ®Þnh hiÖn nay cã néi dung kh¸i qu¸t vÒ: C¸c c¨n cø ph¸p lý vµ tµi liÖu liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh dù

88

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

¸n; Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña dù ¸n ®· ®îc nghiªn cøu thÈm ®Þnh vµ thèng nhÊt tr×nh duyÖt; KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. Néi dung B¸o c¸o thÈm ®Þnh cha thÓ hiÖn ®îc: - ChÊt lîng, néi dung thÓ hiÖn vµ møc ®é ®¸p øng yªu cÇu môc tiªu ®Çu t cña hå s¬ dù ¸n; - ý kiÕn tham gia cña c¸c c¬ quan liªn quan trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh; - Nh÷ng nhËn xÐt cña c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh vÒ néi dung chñ yÕu cña dù ¸n ®Çu t; N¨ng lùc chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm cña tæ chøc t vÊn lËp dù ¸n; N¨ng lùc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n cña chñ ®Çu t.... VÒ c¬ b¶n B¸o c¸o thÈm ®Þnh hiÖn nay lµ ®a ra nh÷ng néi dung mµ c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh chÊp thuËn vµ kiÕn nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t. Cã thÓ nãi viÖc nµy lµ bíc hoµn thiÖn vÒ thñ tôc chuÈn bÞ ®Çu t cho chñ dù ¸n, mµ néi dung thÈm ®Þnh cha ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. §ång thêi, viÖc nµy dÉn ®Õn thêi gian thÈm ®Þnh dù ¸n võa qua rót ng¾n qu¸ nhiÒu so víi quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Phßng chuyªn ngµnh thuéc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cha tham gia nhiÒu vÒ thÈm ®Þnh néi dung cña dù ¸n. 4.2.4.6. Phª duyÖt quyÕt ®Þnh ®Çu t:

89

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ViÖc phª duyÖt quyÕt ®Þnh ®Çu t cña UBND tØnh ®îc thùc hiÖn th«ng qua kh©u rµ so¸t thÓ thøc v¨n b¶n t¹i V¨n phßng H§ND-UBND tØnh, néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t ®a sè phï hîp víi B¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Do vËy, nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong kh©u thÈm ®Þnh dù ¸n sÏ ¶nh hëng lín viÖc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 4.3. Nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ: 4.3.1. Nguyªn nh©n chñ quan: 4.3.1.1. ChÊt lîng dù ¸n do n¨ng lùc c¸c tæ chøc t vÊn vµ tr¸ch nhiÖm chñ ®Çu t: - C¸c tæ chøc t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng míi chó träng vµo viÖc lËp c¸c dù ¸n ®Çu t kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi; C¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt th× thiÕu ®i s©u nghiªn cøu, ph©n tÝch, lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶, nªn chÊt lîng cã nhiÒu h¹n chÕ. - Néi dung c¸c dù ¸n thêng cã xu híng t¨ng vÒ quy m« ®Çu t c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, thiÕu sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän quy m« ®Çu t hîp lý. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n, gi¶i ph¸p kü thuËt cña c¸c h¹ng môc ®Çu t Ýt cã ph¬ng ¸n so s¸nh ®Ó lùa chän. - Trong c¸c tæ chøc t vÊn trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang vµ ngo¹i tØnh (bao gåm c¸c thµnh phÇn kinh tÕ), sè c¬ quan t vÊn cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm phï hîp, ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña c¸c lÜnh vùc ®Çu t rÊt Ýt:
90

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ C¸c doanh nghiÖp nhµ níc do tØnh qu¶n lý (hoÆc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi sau khi cæ phÇn ho¸) cã n¨ng lùc vÒ chuyªn m«n vµ nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc lËp dù ¸n. Nhng hiÖn nay sè doanh nghiÖp nµy Ýt so víi c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. HoÆc cã trêng hîp c¸c doanh nghiÖp cã n¨ng lùc nhng do nhiÒu hîp ®ång nªn ®· hîp thøc ho¸ t c¸ch ph¸p nh©n cho c¸ nh©n lËp dù ¸n. + C¸c doanh nghiÖp t vÊn ngoµi quèc doanh, doanh nghiÖp thuéc c¸c tæ chøc Héi nghÒ nghiÖp, c¸c Trung t©m thuéc c¸c c¬ quan nghiªn cøu, Trêng §¹i häc ... h¹n chÕ nhiÒu vÒ ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n, kü thuËt, n¨ng lùc thiÕt bÞ vµ kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t, chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n nhng l¹i tham gia lËp kh¸ nhiÒu c¸c dù ¸n trªn ®Þa bµn tØnh do viÖc lùa chän, chØ ®Þnh thÇu t vÊn lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi kh«ng cã sù xem xÐt, kiÓm tra n¨ng lùc nhµ thÇu. - PhÇn lín c¸c chñ ®Çu t thiÕu tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t, thêng kho¸n tr¾ng cho c¬ quan t vÊn trong viÖc lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, chuÈn bÞ c¸c hå s¬ thñ tôc liªn quan nh: ý kiÕn ®Ò nghÞ phª duyÖt dù ¸n cña c¬ quan cÊp trªn qu¶n lý chñ ®Çu t, ý kiÕn thÈm ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh kü thuËt, tê tr×nh ®Ò nghÞ phª duyÖt dù ¸n, biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ dù ¸n ®Çu t .... Do vËy, néi dung dù ¸n chñ ®Çu t kh«ng n¾m ®îc vµ kh«ng xem xÐt, ®¸nh gi¸ dù ¸n trªn vai trß lµ c¬ quan qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.
91

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ViÖc nghiÖm thu hå s¬ dù ¸n ®Çu t gi÷a chñ dù ¸n vµ c¬ quan t vÊn ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 103/2001/Q§-UB ngµy 01/11/2001 nhng qu¸ tr×nh thùc hiÖn chØ lµ h×nh thøc: T vÊn chuÈn bÞ s½n biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ vµ hai bªn ký x¸c nhËn, néi dung biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ kh«ng thÓ hiÖn vµ ®¸nh gi¸ ®îc néi dung dù ¸n. 4.3.1.2. C¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh (Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang) vµ ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh: + C¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh ®ang cßn giíi h¹n trong viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ cña c¬ quan nhµ níc, trong khi n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu ®a d¹ng cña c¸c dù ¸n; Cha sö dông c¸c tæ chøc (chuyªn gia) t vÊn ®éc lËp. Do vËy, kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thêng xu«i chiÒu, chÊp nhËn néi dung dù ¸n vµ kiÕn nghÞ cña chñ ®Çu t nh»m ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh (rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh). + C¸n bé thÈm ®Þnh cha chÞu khã nghiªn cøu häc tËp, thu thËp th«ng tin vÒ c¸c lÜnh vùc ®Çu t ®Ó phôc vô c«ng t¸c thÈm ®Þnh; Cã n¬i, cã lóc ý thøc tr¸ch nhiÖm, th¸i ®é, ph¬ng ph¸p c«ng t¸c cha tèt dÉn ®Õn nh÷ng ®¸nh gi¸ g©y khã kh¨n, phiÒn hµ cho c¬ së. - Sù phèi hîp chØ ®¹o vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp:

92

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®îc tËp trung ®Çu mèi t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang , qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®· cã sù tham gia cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ c¬ quan liªn quan (th«ng qua viÖc thÈm ®Þnh chuyªn ngµnh, xin ý kiÕn thÈm ®Þnh vµ häp t vÊn thÈm ®Þnh). ChÊt lîng tham gia gãp ý thÈm ®Þnh dù ¸n cña c¸c ngµnh cßn h¹n chÕ, nhÊt lµ ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ c¸c cÊp qu¶n lý ®Þa bµn vïng dù ¸n (Thêng lµ ®ång ý víi c¸c kiÕn nghÞ cña chñ dù ¸n lµ c¬ quan trùc thuéc ngµnh qu¶n lý). Cha ®i s©u nghiªn cøu c¸c néi dung thÈm ®Þnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña ngµnh ®Ó cã ý kiÕn gãp ý cho c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh trong viÖc x¸c ®Þnh quy m« ®Çu t, gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n vµ c¬ chÕ nguån vèn ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi. - ViÖc bè trÝ lÞch häp thÈm ®Þnh dù ¸n cña L·nh ®¹o Së ®ang phô thuéc vµo ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, kÕ ho¹ch cña TØnh uû, UBND tØnh vµ mét sè c¬ quan liªn quan (Mêi häp, lµm viÖc, ...), nªn kh«ng kÞp thêi vµ cã khi sau thêi gian rÊt l©u míi bè trÝ ®îc lÞch häp. - ChÊt lîng hå s¬ dù ¸n phÇn lín lËp cha ®¹t yªu cÇu, cã khi chØ nªu ®ñ ®Çu môc theo quy ®Þnh nhng néi dung thÓ hiÖn s¬ sµi, kh«ng cã ®ñ c¬ së xem xÐt thÈm ®Þnh. C¸c tæ chøc t vÊn theo chuyªn ngµnh kü thuËt ®ang nÆng vÒ t vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh, Ýt cã sù tham mu hîp lý vÒ t vÊn ®Çu t, gi¶i ph¸p thùc hiÖn dù ¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t.
93

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- Nghiªn cøu bíc ®Çu hå s¬ trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn cha xem xÐt, ®¸nh gi¸ kü vÒ néi dung dù ¸n; ®ang nÆng vÒ xem xÐt hå s¬ thñ tôc ph¸p lý ®Ó tiÕp nhËn. - Hå s¬ tiÕp nhËn nhiÒu, mét chuyªn viªn cïng lóc ph¶i xö lý ®ång thêi nhiÒu hå s¬ (thêi h¹n tr¶ kÕt qu¶ cã khi trïng nhau hoÆc kÒ cËn) vµ tham gia c¸c c«ng viÖc kh¸c. Do vËy, thêi gian nghiªn cøu hå s¬ h¹n chÕ, chÊt lîng tham mu cã lóc cha ®¸p øng yªu cÇu vµ thêi gian cha ®¶m b¶o theo quy ®Þnh. - Tµi liÖu, hå s¬ phôc vô c«ng t¸c thÈm ®Þnh cha ®îc hÖ thèng ho¸, tiªu chuÈn ho¸, bao gåm: C¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, n«ng th«n …; suÊt ®Çu t dù ¸n. Do vËy, chÊt lîng thÈm ®Þnh, thêi gian xö lý hå s¬ phô thuéc n¨ng lùc chuyªn m«n, phÈm chÊt cña tõng c¸ nh©n, dÉn ®Õn cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng thÈm ®Þnh cßn h¹n chÕ, qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh cã nh÷ng phiÒn hµ (vµ cã thÓ cã hiÖn tîng tiªu cùc). - C«ng t¸c kiÓm tra thùc hiÖn cha thêng xuyªn, thiÕu s©u s¸t nªn kh«ng kÞp thêi nh¾c nhë chÊn chØnh c¸n bé, c«ng chøc thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. 4.3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: 4.3.2.1. C«ng t¸c quy ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®Çu t :

94

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- ViÖc ban hµnh chñ tr¬ng ®Çu t, thÈm ®Þnh vµ tr×nh phª duyÖt dù ¸n cha ®îc nghiªn cøu, xem xÐt ®Çy ®ñ trªn c¬ së c¸c quy ho¹ch ®· duyÖt; - HÖ thèng c¸c quy ho¹ch hiÖn cã (Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, x©y dùng ®« thÞ, ph¸t triÓn ngµnh, vïng) cha cô thÓ, chi tiÕt vÒ dù b¸o yªu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn ®èi víi c¸c lÜnh vùc. Thêng chØ cã tÝnh ®Þnh híng ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« lín cã vai trß thóc ®Èy t¨ng trëng s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng. - C«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn quy ho¹ch míi chó träng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hµng n¨m, cha g¾n víi c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t. - ViÖc ban hµnh chñ tr¬ng ®Çu t theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh 66/2001/Q§-UB ngµy 16/7/2001 cña UBND tØnh thùc hiÖn cha ®óng quy tr×nh, thiÕu sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ c¬ quan ®Çu mèi tæng hîp vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi. Chñ tr¬ng ®Çu t c¸c dù ¸n mÊt c©n ®èi víi kÕ ho¹ch ®Çu t cña Ng©n s¸ch nhµ níc vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Çu t. 4.3.2.2.Mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c : Mét chñ thÓ kinh tÕ nµo ®ã tån t¹i ®Òu bÞ chi phèi bëi nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan (L¹m ph¸t, bÖnh dÞch, thiªn tai, biÕn ®éng chÝnh trÞ, …). C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nãi riªng vµ cña ng©n hµng
95

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung ®Òu kh«ng lo¹i trõ. Mét sè yÕu tè lµm ¶nh hëng kh«ng tèt tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña chi nh¸nh. §ã lµ c¸c biÕn cè xÈy ra cho nÒn kinh tÕ vµ x· héi khiÕn cho thÞ phÇn s¶n phÈm cña chi nh¸nh bÞ thu hÑp, lµm cho doanh thu cña dù ¸n biÕn ®éng theo híng xÊu. §iÒu nµy khiÕn cho kh¶ n¨ng tr¶ nî theo dù kiÕn cña chi nh¸nh thay ®æi theo híng tiªu cùc.

PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang I. Môc tiªu kinh doanh n¨m 2005 ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. 1.1. X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2005: 1.1.1. C¨n cø lËp KHKD n¨m 2005: - C¨n cø vµo ph¬ng híng, môc tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thÞ x· B¾c Giang n¨m 2005 nh sau: PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2005 lµ 15% so víi n¨m 2004, c¬ cÊu kinh tÕ ®îc x¸c ®Þnh: ngµnh

96

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 39%, th¬ng m¹i - dÞch vô chiÕm 59,2%, n«ng nghiÖp chiÕm 1,8%. - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng cña NHNo thÞ x· B¾c Giang qua bèn n¨m 2001 - 2004: N¨m 2001: nguån vèn t¨ng 224,9%, d nî t¨ng 39%. N¨m 2002: nguån vèn t¨ng 73%, d nî t¨ng 46,6%. N¨m 2003: nguån vèn t¨ng 35,9%, d nî t¨ng 62%. N¨m 2004: nguån vèn t¨ng 2,17%, d nî t¨ng 34%. ( N¨m 2004 tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn thÊp lµ do th¸ng 10 n¨m 2004, NHNo ThÞ x· bµn giao 48,8 tû ®ång vÒ NHNo TØnh). - C¨n cø ®Ò ¸n chiÕn lîc thÞ trêng, thÞ phÇn giai ®o¹n 2002 - 2005 cña NHNo thÞ x· B¾c Giang: nguån vèn n¨m 2004 t¨ng trëng 22%, d nî t¨ng trëng 17%. - Do ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Þa bµn ThÞ x· B¾c Giang lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ang nç lùc phÊn ®Êu x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho hoµn thiÖn, n©ng cÊp c¸c tiªu chÝ thµnh phè B¾c Giang nhng vèn néi lùc cßn nghÌo, trong khi nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng lín, ®©y lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi NHNo thÞ x· trong viÖc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng. NHNo thÞ x· B¾c Giang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c NHTM, Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi, Kho b¹c nhµ níc, TiÕt kiÖm bu ®iÖn,... MÆt kh¸c, ®Þa bµn ho¹t ®éng bÞ thu hÑp (tríc ®©y lµ 11 phêng x·, hiÖn nay chØ cßn 9 phêng x·); nguån vèn hoµn toµn lµ do

97

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®¬n vÞ tù huy ®éng trªn ®Þa bµn, kh«ng cã tiÒn göi cña Kho b¹c nhµ níc vµ cña c¸c TCTD kh¸c. Trªn c¬ së ®ã, NHNo thÞ x· B¾c Giang lËp KHKD n¨m 2005 cho ®¬n vÞ m×nh nh sau: 1.2. C¸c chØ tiªu chñ yÕu n¨m 2005: - Nguån vèn: Tæng nguån vèn huy ®éng phÊn ®Êu ®Õn 31/12/2005 ®¹t 143.480 triÖu ®ång, t¨ng 22% so víi n¨m 2004, sè tuyÖt ®èi t¨ng 25.873 triÖu ®ång. C¬ cÊu nguån vèn nh sau: + TiÒn göi kh«ng kú h¹n: ( ChiÕm 4%) 6.000 triÖu ®ång.

+ TiÒn göi cã kú h¹n díi 12 th¸ng: ®ång. ( ChiÕm 25%) + TG cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn: triÖu ®ång. ( ChiÕm 71%)

36.000 101.480

triÖu

- Sö dông vèn: Tæng d nî ®Õn 31/12/2005 phÊn ®Êu ®¹t 165.679 triÖu ®ång, t¨ng 17% so víi n¨m 2004, sè tuyÖt ®èi t¨ng 24.073 triÖu ®ång. Trong ®ã:
98

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ D nî th«ng thêng: D nî ng¾n h¹n th«ng thêng: D nî trung h¹n th«ng thêng: + D nî c¸c dù ¸n tµi trî UT§T:

155.679 triÖu ®ång. 85.623 triÖu ®ång. 70.056 triÖu ®ång. 10.000 triÖu ®ång.

* Tû lÖ nî qu¸ h¹n: díi 2% tæng d nî h÷u hiÖu. * Tû lÖ cho vay trung dµi h¹n: chiÕm 45% trªn tæng d nî cho vay. * Tû lÖ cho vay doanh nghiÖp: chiÕm 20% trªn tæng d nî cho vay. TËp trung ph¸t triÓn cho vay DN võa vµ nhá, phÊn ®Êu ®¹t d nî 31 tû ®ång. * Thu l·i tiÒn vay: ®¹t tõ 95% sè l·i ph¶i thu trë lªn, t×m mäi biÖn ph¸p t¨ng thu dÞch vô kh¸c ®Ó ®¸p øng chi phÝ hîp lý vµ ®¶m b¶o tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. II. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ng©n hµng ®· thùc sù ®æi míi ®¹t ®îc c¸c thµnh tùu to lín, ®ãng gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®a ®Êt níc tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ. Ho¹t ®éng ng©n hµng gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ c¶, tÝch cùc trong huy ®éng vèn, më réng ®Çu t cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cho viÖc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi - mét nh©n tè quan träng cho sù t¨ng trëng kinh tÕ cña níc ta trong nh÷ng n¨m qua. HÖ thèng
99

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ng©n hµng ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ cao c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cung cÊp cho nÒn kinh tÕ, lµm gi¶m møc rñi ro cho ho¹t ®éng Ng©n hµng. Hoµ chung víi sù ®i lªn cña toµn ngµnh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· tõng bíc tù hoµn thiÖn m×nh ®æi míi c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng, më réng vµ hoµn thiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t ®Æc biÖt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n ng©n hµng ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng, nhiÒu dù ¸n ®· vµ ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t rÊt ®îc ng©n hµng chó ý vµ lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang vÉn cßn mét sè tån t¹i vµ khã kh¨n. Do c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t rÊt quan träng trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng nh÷ng gi¶m rñi ro, t¨ng lîi nhuËn cho ng©n hµng mµ cßn t¹o ra ®îc c¬ héi ®Çu t cho chñ ®Çu t, t¹o lîi Ých cho nÒn kinh tÕ, gióp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, gãp phÇn lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng, ®a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chØ ra trªn ®©y cïng nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n vµ víng m¾c trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t
100

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· ®îc ®Ò cËp trong ch¬ng II. Sau thêi gian thùc tÕ t¹i Ng©n hµng em xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè kiÕn nghÞ víi mong muèn ®îc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. III. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. 3.1. Gi¶i ph¸p vÒ kü thuËt. C¸c h¹n chÕ vÒ kü thuËt cã nguyªn nh©n lín tõ phÝa c¸n bé thÈm ®Þnh do ý thøc häc hái còng nh hiÓu biÕt vÒ kü thuËt cßn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc thÈm ®Þnh. V× vËy gi¶i ph¸p quan träng ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy lµ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kü thuËt cho c¸n bé thÈm ®Þnh b»ng c¸c kho¸ häc båi dìng ®ång thêi c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i lu«n lu«n trau råi kiÕn thøc cña b¶n th©n. VÒ mÆt Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nªn tæ chøc c¸c cuéc thi ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn häc tËp cña c¸n bé vµ nªn tæ chøc mét tæ chøc t vÊn vÒ kü thuËt nh»m nghiªn cøu nh÷ng tiÕn bé khoa häc, cËp nhËp kiÕn thøc kÞp thêi cho c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. Trong viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n nªn sö dông chi phÝ vèn b×nh qu©n ( WACC) lµm l·i xuÊt

101

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

chiÕt khÊu. Cã nh thÕ míi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ l·i rßng mµ dù ¸n ®em l¹i. Víi c¸ch ph©n tÝch ®é nhËy mét chiÒu t¹i chi nh¸nh ®· cho nh÷ng kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu khi cè ®Þnh c¸c chØ tiªu cßn l¹i. Víi c¸ch ®ã chØ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc xu híng thay ®æi c¸c chØ tiªu tµi chÝnh khi mét biÕn riªng lÎ nµo ®ã thay ®æi. Trong thùc tÕ, dù ¸n chÞu sù chi phèi cña tæ hîp c¸c yÕu tè. §Ó cã thÓ kh¶o s¸t ®îc sù biÕn ®éng râ h¬n cña NPV, IRR hay chØ tiªu tµi chÝnh kh¸c khi cã sù tham gia cña nhiÒu yÕu tè ta cã thÓ sö dông b¶ng ph©n tÝch ®é nhËy hai chiÒu. C¸ch ph©n tÝch nµy cã nghÜa lµ ta cho hai trong sè c¸c biÕn hay biÕn ®éng, thay ®æi ( C¸c biÕn cßn l¹i cè ®Þnh). §Ó tõ ®ã xem sù giao ®éng cña c¸c chØ tiªu NPV, IRR, … X¸c ®Þnh víi sù biÕn ®éng nµo th× kÕt qu¶ lµ dù ¸n kh«ng kh¶ thi vµ sù biÕn ®éng nµo th× kÕt qu¶ cho dù ¸n lµ kh¶ thi. 3.2. Gi¶i ph¸p vÒ con ngêi. Thêng xuyªn tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô, triÓn khai kÞp thêi c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh ®Õn toµn thÓ CBVC trong ®¬n vÞ. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸n bé cã thÓ tù häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, tin häc … Thùc hiÖn triÖt ®Ó kho¸n tµi chÝnh ®Õn nhãm vµ ngêi lao ®éng, thëng ph¹t nghiªm minh, ®óng ngêi, ®óng viÖc, ®óng thêi ®iÓm.
102

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Con ngêi lu«n lµ mét yÕu tè ®ãng vai trß quan träng trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng. §Ó c¸c ho¹t ®éng tèt th× yÕu tè con ngêi ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. C¸c ho¹t ®éng t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cµng ph¶i ®ßi hái yÕu tè con ngêi cao h¬n ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. §ång vèn trong tay ng©n hµng khi cho vay, c¸c chñ ®Çu t cã thÓ thiªn biÕn v¹n hãa nã ®i mµ ng©n hµng kh«ng thÓ kiÓm so¸t hÕt mµ vÉn ph¶i thu håi vÒ. C¸i phøc t¹p ®ã cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh l¹i cµng ®ßi hái chÊt lîng cña c¸n bé thÈm ®Þnh. N©ng cao chÊt lîng c¸n bé thÈm ®Þnh t¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c c¸ch sau: Tæ chøc nh÷ng khãa häc ng¾n h¹n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n cho c¸n bé. §Æc biÖt lµ to¸n häc x¸c suÊt vµ ngo¹i ng÷ cho c¸n bé ®Ó hä cã thÓ nhËy bÐn h¬n trong viÖc tÝnh to¸n, xö lý vµ giao tiÕp trong c«ng viÖc. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä cã thÓ ¸p dông nh÷ng c¸ch ph©n tÝch rñi ro hay ph©n tÝch thÞ trêng b»ng c¸c chØ tiªu ®Þnh lîng mét c¸ch tèt nhÊt. Bªn c¹nh ®ã nªn ®Çu t nhiÒu h¬n n÷a nh÷ng lo¹i s¸ch vÒ nh÷ng lÜnh vùc kü thuËt, x· héi. Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nªn chuyªn m«n hãa ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh vµ c¸n bé tÝn dông ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh cã thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc tèt h¬n.

103

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

HiÖn chi nh¸nh cha cã phßng Marketting, phßng nghiªn cøu thÞ trêng riªng. §©y lµ mét m¶ng rÊt quan träng, kh«ng chØ gióp cho viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, mµ cßn t vÊn cho c¸n bé thÈm ®Þnh vÒ thÞ phÇn, thÞ trêng cña s¶n phÈm cña dù ¸n. Gióp dù b¸o nh÷ng rñi ro vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. YÕu tè nµy quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña chñ ®Çu t. Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang thùc hiÖn chÕ ®é khen thëng, khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c c¸n bé lµm viÖc tèt h¬n. HiÖn t¹i ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang chØ cã 03 ngêi trong ®ã: 01 c¸n bé cã tr×nh ®¹i häc, 02 c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp. Víi sè lîng c¸n bé thÈm ®Þnh nh vËy lµ thiÕu c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng v× vËy ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn tuyÓn thªm c¸n bé cã tr×nh ®é ®Ó bæ xung vµo ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh cña ng©n hµng. Theo hiÖn tr¹ng thùc tÕ, ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nªn tuyÓn thªm 01 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc chuyªn ngµnh ng©n hµng vµ 03 c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp chuyªn ngµnh ng©n hµng ®ång thêi cho 02 c¸n bé cã tr×nh ®é díi ®¹i häc häc thªm líp ®¹i häc t¹i chøc chuyªn ngµnh ng©n hµng cã chi nh¸nh t¹i B¾c Giang, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé lµm ban ngµy vµ ®i häc vµo buæi tèi.

104

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

C¸n bé thÈm ®Þnh t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn häc hái tiÕp cËn nh÷ng kiÕn thøc vÒ kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ,… §ång thêi ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ t×nh tr¹nh c¸n bé thÈm ®Þnh kh«ng thÓ nhËn biÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn cã liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c tæ chøc t vÊn cã liªn quan ®Õn m¸y moc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®a c¸n bé thÈm ®Þnh ®i häc tËp, tËp huÊn ®Ó cËp nhËp nh÷ng kiÕn thøc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ,c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 3.3. N©ng cao chÊt lîng th«ng tin thÈm ®Þnh. Më thªm quÇy huy ®éng vèn t¹i trung t©m ®Ó kh¸ch hµng ®Õn göi tiÒn ®îc ®¸p øng c¸c dÞch vô nhanh chãng vµ thuËn tiÖn nhÊt. TiÕp cËn víi c¸c hé gia ®×nh cã ngêi th©n ®i häc tËp, nghiªn cøu, lao ®éng t¹i níc ngoµi ®Ó qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn dÞch vô chuyÓn tiÒn WesternUnion, ®ång thêi tranh thñ hä cã nguån vèn nhµn rçi cha cã nhu cÇu sö dông ®Ó huy ®éng göi tiÒn. T¨ng cêng c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vµ tiÕp thÞ b»ng c¸c h×nh thøc: qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, tê r¬i, … B¸m s¸t c¸c dù ¸n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thu hót tiÒn göi vµo ng©n hµng. Thêng xuyªn gi¸o dôc ®¹o ®øc, t¸c phong nghÒ nghiÖp, phong c¸ch giao dÞch cho c¸n bé ®Ó gi÷ v÷ng

105

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ thu hót kh¸ch hµng míi ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. B¸m s¸t c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng n¾m b¾t c¸c dù ¸n ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t vèn tÝn dông cã hiÖu qu¶. TiÕp cËn víi c¸c DN võa vµ nhá, c¸c hé kinh doanh trªn ®Þa bµn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t vèn. Cã c¸c chÝnh s¸ch u ®·i phï hîp ®èi víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. Më réng cho vay dÞch vô cÇm ®å (®èi víi chøng tõ cã gi¸) ®Ó t¨ng thu dÞch vô cho ng©n hµng. TÝch cùc ph©n tÝch nî ®· ®îc xö lý rñi ro ®Õn tõng kh¸ch hµng ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t nh÷ng kh¸ch hµng cã nguån thu ®Ó kÞp thêi thu håi nî. Chó träng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, thêng xuyªn ph©n tÝch nî trong h¹n tiÒm Èn rñi ro, nî qu¸ h¹n, nî tån ®äng ®Ó gi¶m thiÓu nî qu¸ h¹n, nî rñi ro ph¸t sinh. Tranh thñ sù ñng hé cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trong viÖc thÈm ®Þnh ®Ó ®Çu t vµ trong xö lý c¸c vô viÖc vay nî tån ®äng hoÆc cã kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro. Khai th¸c mäi nguån thu, t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thu dÞch vô, … tiÕt kiÖm mäi kho¶n chi phÝ, ®¶m b¶o quü thu nhËp. LÜnh vùc cña dù ¸n chi nh¸nh rÊt phong phó vµ phøc t¹p. Bëi vËy t×m kiÕm th«ng tin ®Ó gióp cho c«ng viÖc thÈm ®Þnh lµ rÊt khã kh¨n. H¬n n÷a nã cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè chñ quan kh¸c. T«i xin m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng ý kiÕn cña m×nh:

106

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tríc hÕt chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, t vÊn cho kh¸ch hµng hiÓu vai trß cña viÖc cung cÊp ®Èy ®ñ c¸c th«ng tin chÝnh x¸c. §Ó tõ ®ã chñ ®Çu t cã thÓ céng t¸c víi chi nh¸nh ng©n hµng trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. §ång thêi chi nh¸nh céng t¸c, giao lu víi c¸c ng©n hµng kh¸c cã cïng ®èi t¸c ®Ó häc hái kinh nghiÖm vµ chia sÎ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng tr¸nh ®îc rñi ro ®¹o ®øc do th«ng tin kh«ng c©n xøng. Trong thÈm ®Þnh kü thuËt, mét trong nh÷ng khã kh¨n mµ c¸n bé thÈm ®Þnh gÆp ph¶i lµ c¸c th«ng tin vÒ th«ng sè kü thuËt. Mét vµi n¨m trë l¹i ®©y khi viÖc nèi m¹ng internet ®· trë nªn phæ biÕn ë ViÖt Nam vµ t¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang còng ®· nèi m¹ng gÇn nh lµ ®Çy ®ñ, th× qu¸ tr×nh khai th¸c th«ng tin vÒ thiÕt bÞ, c«ng nghÖ trë nªn dÔ dµng h¬n nhiÒu. V× vËy c¸n bé thÈm ®Þnh t¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«ng thÞ x· B¾c Giang nªn th«n qua hÖ thèng m¸y tÝnh cã nèi m¹ng truy cËp vµo c¸c website cña c¸c h·ng s¶n xuÊt vµ cung cÊp thiÕt bÞ cho dù ¸n, tõ ®ã cã ®ù¬c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc thÈm ®Þnh. §Ó dù ¸n ®îc lËp chÝnh x¸c, ®óng víi thùc chÊt ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn lËp mét bé phËn chuyªn tr¸ch cung cÊp th«ng tin, t vÊn x©y dùng dù ¸n. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ

107

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn xin kinh phÝ cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang ®Ó thµnh lËp mét tæ t vÊn x©y dùng dù ¸n, cÇn tuyÓn thªm nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc ®Ó ®a vµo bé phËn chuyªn tr¸ch cung cÊp th«ng tin, t vÊn x©y dùng dù ¸n. Bé phËn chuyªn tr¸ch cung cÊp th«ng tin cÇn cã thªm chøc n¨ng híng dÉn chñ dù ¸n tíi c¸c trung t©m, tæ chøc t vÊn phï hîp ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng hå s¬ dù ¸n §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thêi gian tiÕp nhËn hå s¬ qu¸ dµi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang nªn cã nh÷ng híng dÉn quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n cô thÓ b»ng nh÷ng bµng th«ng b¸o ®îc gi¸n trªn têng t¹i phßng thÈm ®Þnh hoÆc bæ xung thªm chøc n¨ng híng dÉn quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n cho bé phËn t vÊn chuyªn tr¸ch cung cÊp th«ng tin cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, ngoµi ra ng©n hµng cã thÓ th«ng qua truyÒn th«ng ®¹i chóng, ®a quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n lªn website cña ng©n hµng. §èi víi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn lµm râ tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô vô thÓ cña tõng bé phËn trong thÈm ®Þnh tr¸nh ho¹t ®éng trång chÐo cña c¸c bé phËn.

108

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.4. T¨ng cêng chÆt chÏ h¬n n÷a c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n sau ®Çu t. Thêng xuyªn xuèng c¬ së theo dâi, t vÊn cho chñ ®Çu t vÒ viÖc sö dông nguån tµi trî hiÖu qu¶. C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n sau ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng cÇn ®îc tró träng vµ n©ng cao h¬n n÷a t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Sau khi cho kh¸ch hµng vay vèn hç trî dù ¸n ®Çu t ng©n hµng cÇn gi÷ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng, lu«n theo s¸t ho¹t ®éng cña dù ¸n b»ng b¸o c¸o kinh doanh hµng th¸ng, hµng quý cña kh¸ch hµng ®ång thêi c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i ®Õn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Çu t ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ. NÕu c¸n bé thÈm ®Þnh nhËn thÊy nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp cÇn ®a ra bµn b¹c víi chñ dù ¸n cïng t×m ra ph¬ng ¸n kh¾c phôc. IV. KiÕn nghÞ. 4.1. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Chñ ®éng thu thËp th«ng tin kÞp thêi, nhanh chãng, ph©n tÝch vµ sö dông mét c¸ch chÝnh x¸c. Trong phÇn ph©n tÝch thùc tr¹ng ®· thÊy râ r»ng lîng th«ng tin thu ®îc ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n t¹i Ng©n hµng thiÕu chÝnh x¸c vµ cha ®Çy ®ñ. Mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu khi thÈm ®Þnh dù ¸n vµ më réng tÝn dông lµ nguån th«ng tin tÝn dông. Nguån th«ng tin

109

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ngoµi ngµnh còng cã vai trß quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Trong khi ®ã nguån th«ng tin mµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang thu ®îc tõ trung t©m phßng ngõa rñi ro CIC rÊt giíi h¹n vµ kh«ng ®Çy ®ñ. Tõ nh÷ng thùc tÕ ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi Phßng thÈm ®Þnh còng nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang lµ ph¶i chän läc vµ xö lý th«ng tin cã hiÖu qu¶ trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n còng nh quyÕt ®Þnh cho vay. Bªn c¹nh ®ã ph¶i thêng xuyªn chñ ®éng thu thËp th«ng tin qua s¸ch b¸o, t¹p chÝ cña c¶ trong vµ ngoµi ngµnh, më réng mèi quan hÖ víi c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh ®Ó trao ®æi kÕ thõa th«ng tin t¹o ra nguån th«ng tin ®a d¹ng phong phó ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. ThiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a phßng thÈm ®Þnh vµ c¸c phßng tÝn dông. Khi kh¸ch hµng ®Õn vay vèn t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang c¸n bé tÝn dông sÏ tiÕp nhËn hå s¬, xem xÐt vµ thÈm ®Þnh dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kiÓm tra trùc tiÕp t¹i c¬ së sau ®ã sÏ viÕt tê tr×nh tÝn dông göi lªn Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh. Toµn bé hå s¬ ®îc chuyÓn qua phßng thÈm ®Þnh. Phßng thÈm ®Þnh sÏ thÈm ®Þnh dù ¸n vµ viÕt phiÕu thÈm ®Þnh. Nh vËy c¶ c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé thÈm ®Þnh ®Òu thÈm ®Þnh dù ¸n vµ cã ý kiÕn ®Ò xuÊt cho vay hay kh«ng? V× vËy ®Ó cã ®îc nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c còng
110

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nh viÖc thÈm ®Þnh ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng vµ thuËn lîi th× Phßng thÈm ®Þnh cÇn ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c phßng tÝn dông trªn c¬ së ®ã bµn b¹c vµ trao ®æi th«ng tin cho nhau. C¨n cø quan träng cña viÖc quyÕt ®Þnh tµi trî vèn cho dù ¸n ®Çu t lµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n. §Ó gi¶m ®îc nh÷ng rñi ro trong cho vay tÝn dông ®Çu t, n©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n. Ngoµi viÖc thÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh ®Çu t còng nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i thÈm ®Þnh mét c¸ch chi tiÕt cô thÓ vÒ ph¬ng diÖn kü thu©t, thÞ trêng còng nh kh¶ n¨ng qu¶n lý cña chñ ®Çu t. Do ®ã cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c mÆt sau: - §èi víi phÇn ph©n tÝch thÞ trêng khi xem xÐt kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n kh«ng nªn chÊp nhËn c¸c dù ¸n chØ cã mét nguån tiªu thô duy nhÊt (Ch¼ng h¹n nh s¶n phÈm cña dù ¸n chØ cung cÊp cho mét c«ng ty hay mét doanh nghiÖp kh¸c). - §¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ sù s½n sµng hoµn tr¶ nî vay cña chñ ®Çu t. §Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ sù s½n sµng hoµn tr¶ nî vay trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh cÇn x¸c ®Þnh ®îc c¸c mÆt sau. + Uy tÝn lµ yÕu tè quan träng lµ kh¶ n¨ng vµ sù s½n sµng tr¶ nî vay. + Kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn: Kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn phô thuéc vµo khè lîng hµng ho¸, gi¸ b¸n, gi¸ thµnh, chi phÝ. Bªn c¹nh ®ã kh¶ n¨ng t¶oa lîi nhuËn phô thuéc rÊt lín
111

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

vµo ®Þa ®iÓm kinh doanh chÊt lîng hµng ho¸, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, kü n¨ng lao ®éng, kü n¨ng qu¶n lý, trong ®ã n¨ng lùc qu¶n lý lµ yÕu tè quan träng nhÊt. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña hä . Tríc thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· nãi ë trªn ®ßi hái chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n vµ víng m¾c trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, ®ång thêi cã c¸c kiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Trung ¬ng, Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸n bé ngµnh liªn quan nh»m th¸o gì nh÷ng víng m¾c khã kh¨n ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ngµy cµng hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, kÞp thêi cho vay gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thñ ®« vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 4.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang giao chØ tiªu kÕ ho¹ch s¸t víi thùc tÕ, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, kÞp thêi quan t©m ®Õn c«ng t¸c t¨ng trëng d nî vµ huy ®éng vèn theo tõng thêi ®iÓm cho phï hîp.

112

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô tÝn dông, b¶o ®¶m tiÒn vay, më líp ®µo t¹o kü n¨ng thÈm ®Þnh vµ ph¬ng ph¸p cho vay ®èi víi doanh nghiÖp, kü n¨ng giao tiÕp vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp cho c¸n bé ë c¬ së nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang bæ sung thªm nguån vèn tµi trî UT§T cho Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung h¹n. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang quan t©m hç trî Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang trong viÖc ®Ò nghÞ cÊp ®Êt x©y dùng c¸c trô së lµm viÖc cña c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ th· B¾c Giang cÊp III, c¸c phßng giao dÞch. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang b¸o c¸o uû ban nh©n d©n tØnh ®Ó chØ ®¹o thÞ x· ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; chØ ®¹o c¸c x·, phêng ®Èy nhanh tiÕn ®é chuyÓn ®æi ruéng tròng cÊy lóa mét vô kh«ng ¨n ch¾c sang nu«i thuû s¶n, t¹o thµnh c¸c khu nu«i thuû s¶n tËp trung; triÓn khai kÕ ho¹ch dån ®iÒn ®æi thöa ®Ó ®¶m b¶o vèn ®Çu t cña ng©n hµng cã träng ®iÓm h¬n. HiÖn nay tØnh B¾c Giang ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch thu hut ®Çu t nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trªn c¬ së
113

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

tiÒm n¨ng s½n cã. Tuy nhiªn, nguån vèn huy ®éng t¹i ®Þa ph¬ng cã h¹n. V× vËy ®Ò nghÞ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang hç trî thªm vèn cho chi nh¸nh ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia tµi trî c¸c dù ¸n ph¸t triÓn tØnh nhµ. §ång thêi ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam Vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang thêng xuyªn tæ chøc nh÷ng buæi giao lu gi÷a ban l·nh ®¹o trung ¬ng vµ chi nh¸nh ®Ó trau råi, trao ®æi thªm kinh nghiÖm. 4.3. KiÕn nghÞ víi c¸c ban ngµnh l·nh ®¹o cña tØnh B¾c Giang. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang ®ang thùc hiÖn cho vay vèn vµ giao dÞch víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p quèc doanh ®Þa ph¬ng. Trong tiÕn tr×nh s¾p xÕp cæ phÇn hãa c¸c doanh nghiÖp, còng nh tiÕp tôc ®Çu t míi víi c¸c doanh nghiÖp nµy lµ nh÷ng viÖc hÕt søc khã kh¨n cho ho¹t ®éng ng©n hµng. V× vËy ®Ò nghÞ ñy ban nh©n d©n tØnh B¾c Giang quan t©m, gióp ®ì trong qu¸ tr×nh th¸o gì khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, ®Ò nghÞ c¸c ban chñ qu¶n, c¸c ngµnh, c¸c cÊp liªn quan hç trî, céng t¸c víi chi nh¸nh ®Ó thÈm ®Þnh tèt h¬n c¸c dù ¸n ph¸t triÓn tØnh nhµ.

114

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

KÕt luËn
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· tõng bíc æn ®Þnh vµ ®ang trªn ®êng ph¸t triÓn. Cïng víi sù ®i lªn cña lÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· tõng bíc hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé ®Ó hoµ nhËp vµo sù ®æi míi cña ®Êt níc. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n vai trß quan träng cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang chØ ®¹o vµ cïng c¸c phßng ban trong chi nh¸nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Sau thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThS. NguyÔn ThÞ Hoµi Dung vµ TS. Ng« Kim Thanh vµ c¸c c«, chó Phßng TÝn Dông. Em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò víi ®Ò tµi "Hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹o Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang”. V× thêi gian cã h¹n, cïng víi kiÕn thøc cã phÇn h¹n chÕ, do ®ã chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái sai sãt. B¶n th©n em mong muèn ®îc sù ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o.
115

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThS. NguyÔn ThÞ Hoµi Dung, TS. Ng« Kim Thanh vµ c¸c c« chó c¸n bé, nh©n viªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

116

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu........................................................................1 PhÇn I.................................................................................4 giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang...............................4 PhÇn II..............................................................................34 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang................................................................................ 34 PhÇn III.............................................................................96 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang.............................................96 KÕt luËn.......................................................................... 115

117

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->