ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ

ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΙ
ΣΗ΢ Ι΢ΣΟ΢ΕΛIΔΑ΢, ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢,ΣΟΜΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢,ΜΕΛΕΣΕ΢,
ΠΡΟΣΕΡAIOΣΗΣΕ΢, ΢ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ,ΚΑΣΕΤΘΗΝ΢Η, ΔΡΑ΢ΕΙ΢.

ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢
ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

3. ΔΙΕΤΚΡΙΝH΢Η ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΛΑΝΟΤ
4. ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢
5. ΔΡΑ΢Η

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
΢ΤΛΛΟΓΟ΢

Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ
ΣΟΜΕΙ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢
ΜΕΛΕΣΕ΢

ΜΕΛΕΣΘ (Α)

ΜΕΛΕΣΘ (Β)

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΢ΣΕΛΕΧΘ
ΕΡΕΤΝHΣΕ΢
ΜΕΛΘ ΕΡΕΤΝΑ΢

ΜΕΛΕΣΘ (Γ)

ΣΟΜΕΑΡΧΕ΢
΢ΤΝEΡΓΑ΢ΙΕ΢

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΤΝΑ΢
ΜΕΛΘ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢Θ ΓΕΝΙΚΟΤ
ΠΛΑΝΟΤ
΢ΤΛΛΟΓΟ΢

ΣΟΜΕΙ΢
ΜΕΛΕΣΕ΢

΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢

ΜΕΛΕΣΗ Α

ΜΕΛΕΣΗ Β

ΜΕΛΕΣΗ Γ

ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
(www.ellinwn-erevna.gr)
-Πολιτική –Τπηρεςίεσ -Ενεργειακή Πολιτική και Εκμετάλλευςη Ορυκτοφ Πλοφτου
-Ζνωςη ΢υνδζςμων ΢υνδικάτων ΢υλλόγων και ΢υνεταιριςμών-Κοινωνική Αςφάλιςη –
Τποδομζσ-Αρχαιολογία-Σεχνολογία-Σουριςμόσ-Βιομηχανία-Αγροτική ΑνάπτυξηΚτηνοτροφία και Αλιεία-Ναυτιλία-Ζρευνα και Ανάπτυξη-Παιδεία-Τγεία
-Δικαιοςφνη-Δημόςια Σάξη-Εξωτερική Πολιτική-Πολιτιςμόσ-Οικονομία-Άμυνα Ζνοπλεσ Δυνάμεισ……………

Ο ΛΟΓΟ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢

Η ΑΠΟΔΟ΢Η ΣΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢

Θ βελτίωςη ςτουσ τομείσ που
ερευνοφμε με βάςη το είδη υπάρχον
ςφςτημα .

Εςτίαςη του προβλήματοσ ςτο υπάρχον
ςφςτημα !

Θ δημιουργία νζου ςυςτήματοσ με όςο
το δυνατόν καλφτερη προςζγγιςη, η
οποία περιλαμβάνει 4ετεσ και με κάθε
λεπτομζρεια πλάνο, και
χρονοδιάγραμμα!

Ζνα εμπεριςτατωμζνο και
τεκμηριωμζνο εγχειρίδιο για το τι μασ
πρζπει ςαν ζθνοσ ςτα χεριά κάθε
Ζλληνα πολίτη .

Θ παράθεςη προτάςεων προσ τον
ςφλλογο από το επιςτημονικό δυναμικό
των ςυνεργατών του για τον πρζπον
τρόπο δράςησ του ώςτε να γίνει η
ζρευνα κινητήριοσ μοχλόσ των Αρίςτων!

Πλάνο ςωςτήσ δράςησ του ςυλλόγου
απζναντι ςτο ςφςτημα με την δφναμη
την γνώςη και την οργάνωςη που
παρζχει ο ςφλλογοσ.

΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢

΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΕ΢

ΜΕΛΘ
ΣΟΤ
΢ΤΛΛΟΓΟΤ

ΜΕΛΘ
ΣΘ΢
ΕΡΕΤΝΑ΢

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ
ΣΟΜΕΩΝ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ
ΚΕΝΣΡΑ
ΣΟΜΕΑΡΧΕ΢

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
(www.ellinwn-erevna.gr)

ΟΜΑΔΕ΢
ΕΡΕΤΝΑ΢

ΕΡΕΤΝΘΣΕ΢
ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΘΜΙΑΚΘ
ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ

ΔΡΑ΢Θ

ΕΠΕΙΣΑ ΣΗ΢ ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η΢ ΣΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΩΝ.
ΔΡΑ΢Θ

ΔΙΟΡΓΑΝΩ΢Θ ΢ΤΝΕΔΡΕΙΟΤ
ΠΑΡΑΘΕ΢Θ ΣΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Θ ΣΟΤ΢ ΑΠΌ ΣΟΤ΢
ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ΢

ΘΕ΢ΠΙ΢Θ ΣΡΟΠΟΤ ΨΘΦΟΦΟΡΙΑ΢ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΡΕΤΝΟΝΣΑ΢
ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ Α,Β,Γ ΑΠΌ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΣΘ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢.
ΕΠΕΙΣΑ ΚΑΘΟΡΙ΢ΜΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΦΑ΢ΕΩΝ ,ΨΘΦΙ΢Θ ΓΙΑ ΣΘΝ ΢ΕΙΡΑ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ΢ ΢ΣΑ ΜΕΙΗΟΝΑ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΑ΢ ΤΠΟΔΕΙΚΝΤΕΙ Θ
ΕΡΕΤΝΑ Α ΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΘ΢Θ΢
Μζτα την απόφαςη για το ςτόχο μασ ,άμεςη διερεφνηςη τησ μελζτησ Γ του
τομζα που ανήκει ο ςτόχοσ μασ και με την υπόδειξη τησ κατεφθυνςησ που
πρζπει να ακολουθήςουμε οι λοιποί ςυνεργάτεσ ενημερώνονται και ο
΢φλλογοσ ενεργοποιείται δια τησ αρίςτησ διαχείριςησ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful