P. 1
Sejarah Tingkatan 2 Bab 3 – Negeri-negeri Melayu Utara (Nnmu) Dan Johor Benteng Keselamatan British

Sejarah Tingkatan 2 Bab 3 – Negeri-negeri Melayu Utara (Nnmu) Dan Johor Benteng Keselamatan British

4.55

|Views: 9,399|Likes:
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/17/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

SEJARAH TINGKATAN DUA

BAB 3 – NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA (NNMU)
DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH
3.1 NNMU Penaman Ke!e"ama#an B$%#%!& '% Tana&
Me"a()
(Teks m/s: 55-57
• akhir abad ke-19 muncul Zaman Imperialis Baru
• kuasa-kuasa Barat seperti Perancis, erman,
!merika "#arikat dan $usia bersain% untuk
mendapatkan bahan mentah dan tanah &a&ahan
• ne%ara-ne%ara di !sia Ten%%ara seperti Tanah
'ela#u dan "iam men&adi rebutan
• British berasa bimban% dan tercabar
• kebimban%an ini mend(r(n% British meluaskan
pen%aruh ke ))'*
Pe")a!an K)a!a Yan* Mem+%m+an*,an B$%#%!&
i. Perancis
- in%in meluaskan kuasa ke +embah 'enam ,ha(
Phra#a
- merancan% membina terusan di "e%entin% -ra #an%
akan men%ancam kedudukan dan perda%an%an di
"in%apura
ii. Jerman
/ berusaha mendapatkan Pulau +an%ka0i daripada
"iam
iii. Amerika Syarikat
/ in%in bertapak di Teren%%anu
i1. Rusia
/ berhasrat membuka petempatan di *&un% "alan%
-a$a B$%#%!& Men*&a"an* Pen*a$)& E$.a& '%
Tana& Me"a()
i. British Menandatangani Perjanjian Sulit 6 April
Dengan Siam
• tu&uan men%halan% "iam men#erah dan
membenarkan mana-mana kuasa lain bertapak di
"iam
• s#arat-s#arat per&an&ian2
• "iam tidak akan men#erahkan -edah, -elantan,
Teren%%anu dan Perlis kepada mana-mana kuasa
lain tanpa i3in British
• British men%akui hak "iam ke atas ne%eri-ne%eri
tersebut
• British akan membantu "iam &ika diseran% musuh
• kesan per&an&ian2
• %a%al men%halan% sultan setiap ne%eri dari
men&alinkan hubun%an den%an kuasa-kuasa lain
• c(nt(h: - tahun 1497 "ultan -elantan memberi
k(nsesi tanah seluas 775 995 hektar kepada Duff
Develpment !mpany untuk mel(mb(n% emas
• "ultan Teren%%anu menerima perm(h(nan !merika
"#arikat untuk membuka petempatan di Pulau
$edan%
ii. Menandatangani Perisytiharan Rritish"Siam #$%&
• tu&uan untuk men%halan% perluasan kuasa Barat lain
• s#arat-s#arat per&an&ian2
• British men%iktira6 ))'* diba0ah naun%an "iam
• rak#at British dilantik (leh kera&aan "iam seba%ai
penasihat sultan iaitu -elantan (7.!. 8raham9,
-edah ( 'ead(0e :r(st9 dan Perlis (;.<. =uke9
• -elantan dan Teren%%anu tidak dibenarkan memberi
k(nsesi kepada kuasa asin%
• kesan-kesan per&an&ian2
• British ber&a#a men%ukuhkan pen%aruh di ))'*
iii. Menandatangani Perjanjian Bangkk #$%$ 'British"
Siam(
• tu&uan untuk British terus men%halan% kuasa Barat
lain
• s#arat-s#arat per&an&ian2
• "iam men#erahkan -edah, Perlis, -elantan dan
Teren%%anu kepada British
• "iam tidak akan men#e0akan mana-mana
0ila#ahn#a tanpa kebenaran British
• British men#erahkan ;ak 7ila#ah !sin%an kepada
"iam
• kesan-kesan per&an&ian2
• ))'* diserahkan kepada British
• $a&a-$a&a 'ela#u tidak diba0a berundin% dan
terpaksa akur den%an keputusan per&an&ian
Pena!%&a# B$%#%!& Men*an/am Ke'a)"a#an Ne*e$%-
Ne*e$% Me"a() U#a$a
(Teks m/s: 54-5>9
(%) Pena!%&a# B$%#%!& '% Ke'a&
• "ultan !bdul ;amid ;alim "hah tidak men%iktira6
Per&an&ian Ban%k(k 19?9
• Ba%inda en%%an menerima penasihat British
• tahun 191? British tetap melantik penasihat British
iaitu 8e(r%e 'a@0ell
• 8e(r%e 'a@0ell men%ukuhkan kuasa den%an
melaksanakan pentadbiran Barat di -edah
• tindakan 8e(r%e 'a@0ell itu menimbulkan k(n6lik
den%an an%%(ta ma&lis 'es#uarat )e%eri pimpinan
Tunku 'ahmud
• berlaku percan%%ahan pentadbiran di -edah antara
Tunku 'ahmud den%an 8e(r%e 'a@0ell
• Tunku 'ahmud ber&a#a men%ekalkan identiti -edah
melalui tindakan mahkamah
• Tunku 'ahmud menentan% tindakan 8e(r%e
'a@0ell men%ibarkan bendera *ni(n ack
dikediamann#a
U!a&a-U!a&a T)n,) Ma&m)' Men*e,a",an I'en#%#%
Ke'a&
• men%%unakan Bahasa 'ela#u dalam surat rasmi
dan perundan%an
• surat rasmi tidak perlu ditapis
• pen%%unaan kalendar ;i&rah
• cuti umum pada hari umaat
• melantik (ran% 'ela#u dalam pentadbiran -edah
U!a&a-U!a&a Ge.$*e Ma01e"" Mene$a,an
Pen*a$)& +a$a# Da"am Pen#a'+%$an Ke'a&
• men%%unakan bahasa In%%eris dalam surat rasmi
dan perundan%an
• surat rasmi ditapis (leh Penasihat British
• men%%unakan kalendar 'asehi
• cuti umum pada hari !had
• pelantikan pe%a0ai British dalam pentabiran -edah
(%%) Pena!%&a# B$%#%!& '% Pe$"%!
• $a&a "#ed !l0i membantah tindakan "iam
men#erahkan Perlis kepada British
1
• Ba%inda en%%an menerima Penasihat British
• British tidak peduli (de%il9
• -apten 'ead(0e :r(st dilantik seba%ai Penaihat
British
• cara untuk men%ukuhkan kuasa di Perlis2
i. 'en%%ubal undan%-undan%
ii. 'emperkenalkan &abatan-&abatan baru seperti
abatan ;asil dan ,ukai, 'ahkamah Tin%%i dan
'ahkamah -adi
iii. 'en%uasai abatan -e0an%an seba%ai strate%i
men%uasai pentadbiran Perlis
(%%%) Pena!%&a# B$%#%!& '% Ke"an#an
• tahun 191? "ultan 'uhammad IA terpaksa
menandatan%ani per&an&ian den%an British
• tu&uan untuk menempatkan Penasihat British di
-elantan
• .". 'as(n dilantik seba%ai Penasihat British
• perubahan-perubahan #an% berlaku ialah2
- tahun 1915 kuasa mentadbir &a&ahan diambil alih (leh
pe%a0ai-pe%a0ai British
- British men%uasai &abatan-&abatan baru seperti
'ahkamah Tin%%i, abatan P(lis dan Pe&abat Tanah
• kesan-kesan2
- pentadbiran -elantan dikuasai sepenuhn#a (leh
British
(%2) Pena!%&a# B$%#%!& '% Te$en**an)
• "ultan Zainal !bidin II tidak men%iktira6 Per&an&ian
Ban%k(k
• Ba%inda men(lak pelantikan Penasihat British
• "ultan Zainal !bidin II menemui Pesuruh&a#a Tin%%i
British di "in%apura untuk membuat bantahan
• tahun 191? British tetap melantik 7.+. ,(nla#
seba%ai 0akil British
• bidan% kuasa terhad dalam men%uruskan hal eh0al
luar Teren%%anu saha&a
• tahun 1911 "ultan Zainal !bidin II men%%ubal
perlemba%aan *ndan%-*ndan% Tubuh -era&aan
Teren%%anu
• tu&uan adalah untuk memelihara kedaulatan dan
kemerdekaan Teren%%anu
• tahun 1914 "ultan 'uhammad II memerintah
Teren%%anu
• tahun 1919 British mendesak supa#a
menandatan%ani per&an&ian di "in%apura
• British melantik .+. ;umphre#s seba%ai Penasihat
British
• "ultan 'uhammad II turun takhta kerana en%%an
tunduk kepada tekanan British
• British men%uasai kesemua &abatan pentin% kera&aan
Teren%%anu seperti abatan -astam, abatan
Perubatan, abatan -er&a ra#a dan abatan Tanah
dan 8alian
Se+a&a*%an Kan')n*an Un'an*-Un'an* T)+)&
Ke$a3aan Te$en**an)
' )tti*an + ilmuluk ,i + ta-dil ilsuluk(
• sultan tidak b(leh men#erahkan Teren%%anu kepada
mana-mana kuasa asin%
• mustahak ke atas ra&a bermes#uarat
• hak $a&a dan 'enteri Besar dalam memilih emaah
'enteri
3.3 Pem.'enan J.&.$ Me"am+a#,an -am)$
Tan*an B$%#%!&
(Teks m/s: 5B-7?9
• (h(r adalah ne%eri 'ela#u terakhir menerima
Penasihat British
• (h(r men%amalkan dasar persahabatan den%an
British
• (h(r ber&a#a men%ekalkan kedaulatan hin%%a tahun
191C
• "ebab-sebab2
a. -ebi&aksanaan pemerintah
b. Pen%enalan sistem bir(krasi m(den
c. -estabilan dan kemakmuran ek(n(mi
• antara pemimpin-pemimpin (h(r #an% ber0ib0a
ialah2
i. Temen%%un% =aen% Ibrahim (14>5-14>59
ii. "ultan !bu Bakar (145>-14959
Temen**)n* Daen* I+$a&%m (1456-1475)
• tahun 14>5 Temen%%un% !bdul $ahman man%kat
dan di%antikan puteran#a =aen% Ibrahim seba%ai
Temen%%un% (h(r
• berkhidmat di ba0ah "ultan ;ussein dan "ultan !li
• tahun 1455 satu Per&an&ian Persahabatan
ditandatan%ani antara Temen%%un% =aen% Ibrahim
den%an "ultan !li
• Temen%%un% =aen% Ibrahim diberi kuasa men&adi
pemerintah (h(r kecuali di 0ila#ah -esan% (di
ba0ah "ultan !li9
• antara ke0iba0aan Temen%%un% =aen% Ibrahim
ialah2
- men&alankan pentadbiran den%an cekap
- men%asaskan pusat pentadbiran baru di Tan&un%
Puteri
- mema&ukan ek(n(mi (h(r den%an cara
men%%alakkan kemasukan (ran% ,ina dari
"in%apura untuk men%usahakan ladin% lada hitam
melalui "istem -an%cu
S(a$a#-S(a$a# Pe$!e#%aan An#a$a Temen**)n*
'aen* I+$a&%m Den*an S)"#an A"% (Ma/ 1466)
• "ultan !li diiktira6 seba%ai "ultan (h(r tetapi
%elaran itu tidak b(leh di0ariskan kepada keturunan
ba%inda
• -a0asan pemerintahan "ultan !li di 0ila#ah -esan%
Sistem Kangcu
• diperkenalkan (leh Temen%%un% =aen% Ibrahim
tahun 14BB
• kan%cu asaln#a daripada perkataan ,ina iaitu Tuan
"un%ai
• "istem -an%cu melibatkan2
a. Dran% ,ina diberi "urat -ebenaran iaitu "urat
"un%ai untuk menetap dan men%usahakan pertanian
di tebin% sun%ai
b. -a0asan ladin% dikenaliseba%ai E-an%karF atau -aki
"un%ai
c. "etiap kan%kar diketuai (leh se(ran% kan%cu #an%
memerintah dan memun%ut cukai
d. Tanaman adalah seperti lada hitam dan %ambir
e. ;asil tanaman dikenakan cukai (sumber pendapatan
kera&aan (h(r9
S)"#an A+) Ba,a$ 8 Baa Pem.'enan J.&.$ (1475-
1496)
• tahun 145> naik takhta (h(r selepas keman%katan
a#ahandan#a
2
• diberi %elaran =atuk Temen%%un% !bu Bakar "eri
'ahara&a (h(r
• serin% ke <n%land untuk mempela&ari cara
pentadbiran terbaik ba%i memban%unkan (h(r
• tahun 1454, $atu 8reat Britain men%urniakan
%elaran 'ahara&a (h(r kepada "ultan !bu Bakar
• tahun 1445, satu Per&an&ian Persahabatan
ditandatan%ani antara (h(r den%an British
• persetu&uan dicapai tentan%2
i. (h(r diiktira6 ne%eri bebas dan berdaulat
ii. 'ahara&a !bu Bakar diiktira6 "ultan (h(r (setelah
"ultan !li dari keturunan Bendahara man%kat tahun
14779
iii. -edudukan "ultan (h(r lebih tin%%i daripada
Pesuruh&a#a Tin%%i di "in%apura
i1. "ultan !bu Bakar b(leh berhubun% terus den%an
kera&aan British di +(nd(n tanpa melalui
Pesuruh&a#a Tin%%i
• kesan-kesan persetu&uan2
a. "ultan !bu Bakar ber&a#a men#ekat kuasa British
terhadap (h(r
b. "ultan !bu Bakar menerima se(ran% -(nsul British
bukann#a Penasihat British
U!a&a-U!a&a Pem.'enan ."e& S)"#an A+) Ba,a$
(a9 'em(denkan pentadbiran (h(r
den%an men%adakan mahkamah, perkhidmatan p(s
dan &abatan -er&a $a#a
(b9 'en&a%a keba&ikan rak#at den%an
membina sek(lah, h(spital dan &alan ra#a
(c9 'en&a%a keamanan ne%eri den%an
menubuhkan pasukan p(lis dan tentera
(d9 'emantapkan ek(n(mi (h(r den%an
cara meneruskan "istem -an%cu dan men&adi
pen%eksp(rt lada hitam dan %ambir terbesar dunia
(e9 'en%is#tiharkan *ndan%-*ndan%
Tubuh -era&aan (h(r tahun 1495 #an% merupakan
perlemba%aan bertulis pertama dan men&adi asas
kepada pembentukan institusi $a&a
Berperlemba%aan
Kan')n*an Un'an*-Un'an* T)+)& Ke$a3aan J.&.$
(a9 "ultan tidak b(leh men#erahkan (h(r
kepada kuasa asin%
(b9 =itubuhkan 'a&lis 'es#uarat 'enteri
dan 'a&lis 'es#uarat )e%eri
(c9 !n%%(ta 'a&lis 'es#uarat 'enteri
dilantik daripada (ran% 'ela#u dan
bertan%%un%&a0ab menasihati sultan dalam
pentadbiran
(d9 !hli 'a&lis 'es#uarat )e%eri terdiri
daripada rak#at (h(r #an% berperanan men%%ubal
undan%-undan%
Ke!an-Ke!an Ke+%3a,!anaan S)"#an A+) Ba,a$
(a) =i%elar :Baa Pem.'enan J.&.$;
kerana memba0a ban#ak perubahan dalam
pentadbiran dan pemban%unan (h(r
(b9 British tidak dapat men%%u%at
kemerdekaan (h(r
(c9 (h(r aman dan makmur
(d9 -et(k(han "ultan !bu Bakar dih(rmati
pemerintah British
Pem%m%n J.&.$ Yan* Be$1%+a1a
• pemban%unan dan pem(denan (h(r akibat
persepakatan antara sultan dan pembesar
• kepintaran dalam pentadbiran men#ebabkan British
tidak mempun#ai alas an untuk campur tan%an
• antara pemimpin terkemuka (h(r ialah2
i. =at(F !bdul $ahman bin !ndak
ii. =at(F aa6ar bin 'uhammad
iii. =at(F 'uhammad "alleh bin Peran%
i1. =at(F 'uhammad Ibrahim 'uns#i
Da#.; Jaa<a$ +%n M)&amma'
• 'erupakan "etiausaha kera&aan (h(r pertama
(14549
• 'enteri Besar (h(r pertama (144>-19199
• =i%elar =atuk Bentara
• Beliau me0a&ibkan semua pe%a0ai British di (h(rG
memakai pakaian rasmi (h(r
• Bendera *ni(n ack iaitu bendera rasmi British
dikibar lebih rendah daripada bendera (h(r demi
maruah dan kedaulatan (h(r
• "urat rasmi dalam bahasa 'ela#u ba%i
memartabatkan bahasa 'ela#u
Da#.; A+')" Ra&man +%n An'a,
• 'erupakan "etiausaha "ulit "ultan (h(r (14459
• "etiausaha -era&aan (h(r (149B-19?99
• =i%elar =at(F "eri !mar =ira&a
• Berperanan dalam hal eh0al hubun%an luar ne%eri
• Bertan%%un%&a0ab men%a0al hubun%an (h(r-
British
• Tahun 1444 men&adi perintis kepada penubuhan
Pakatan Bela&ar 'en%a&ar Pen%etahuan Bahasa
(h(r (sebuah badan persuratan terulun% tanah air9
Da#.; M)&amma' Sa""e& +%n Pe$an*
• Pernah meme%an% perlba%ai &a0atan dalam
kera&aan
• !ntaran#a2
a. Pesuruh&a#a P(lis / untuk keamanan dan kestabilan
(h(r
b. -etua &abatan *kur / tu%asn#a melukis peta
pemban%unan (h(r #an% menun&ukkan semua &alan
#an% akan dima&ukan dan melukis peta len%kap
ne%eri (h(r
c. -etua abatan Tanah / merancan% pemban%unan di
'uar, <ndau, "e%amat, Tan%kak dan Batu Pahat
• =i%elar seba%ai =at(F Bentara +uar
Da#.; M)&amma' I+$a&%m M)n!(%
• -etua abatan Pendidikan (h(r #an% pertama
tahun 144B
• 'endidirkan ban#ak sek(lah dan mendesak
pendidikan 0a&ib kepada rak#at (h(r
• =ianu%erahi =at(F Bentara =alam
• =i%elar Bapa Pendidikan 'ela#u (h(r
• Tahun 149B dilantik seba%ai Timbalan 'enteri #an%
pertama
J.&.$ D% am+an* Pen3a3a&an B$%#%!&
• se&ak Perjanjian Persaha,atan #../ British
men#usun strate%i untuk men%uasai (h(r
• British bimban% (h(r dikuasai kuasa Barat lain
• usaha dan muslihat British untuk men%uasai (h(r,
antaran#a2
i. British menubuhkan +emba%a Penasihat (h(r
3
ii. "ultan (h(r dinasihati supa#a memin&am seban#ak
>??,??? d(lar dari )e%eri-)e%eri "elat
- tu&uan untuk membina landasan keretapi dari (h(r ke
"in%apura
- ia muslihat British untuk men%a0al ke0an%an (h(r
• muslihat British disedari (leh =at(F !bdul $ahman
!ndak den%an menasihati sultan supa#a tidak
menerima ta0aran pin&aman British
• rancan%an British ber&a#a di%a%alkan
• British men#edari kepintaran =at(F !bdul $ahman
!ndak dan bukan mudah untuk campur tan%an di
(h(r
• British berusaha men#in%kirkan =at(F !bdul $ahman
!ndak
• tahun 19?7 (hn !nders(n iaitu 8aben(r )e%eri-
)e%eri "elat mencadan%kan supa#a =at(F !bdul
$ahman !ndak dibersarakan dan dihantar ke
+(nd(n
• British men%%unakan peluan% ini untuk men%uasai
(h(r
• "ultan Ibrahim iaitu putera "ultan !bu Bakar
terpaksa meminda *ndan%-*ndan% Tubuh -era&aan
(h(r ba%i memb(lehkan British men&adi ahli 'a&lis
'es#uarat )e%eri
• tahun 191C British melantik =(u%las ,ampbell
seba%ai Penasihat British di (h(r
Lem+a*a Pena!%&a# J.&.$
• ditubuhkan di +(nd(n pada 1445
• "ultan (h(r berhubun% secara lan%sun% den%an
Pe&abat Tanah a&ahan di +(nd(n
• =ian%%(tai (leh (ran% British
• :un%sin#a adalah untuk men%uruskan hubun%an
luar (h(r dan menasihati "ultan (h(r tentan% hal-
hal pentadbiran
-----------------------------------------------------
4

• • • • •

menggunakan Bahasa Melayu dalam surat rasmi dan perundangan surat rasmi tidak perlu ditapis penggunaan kalendar Hijrah cuti umum pada hari Jumaat melantik orang Melayu dalam pentadbiran Kedah Usaha-Usaha George Maxwell Menerapkan Pengaruh barat Dalam Pentadbiran Kedah menggunakan bahasa Inggeris dalam surat rasmi dan perundangan surat rasmi ditapis oleh Penasihat British menggunakan kalendar Masehi cuti umum pada hari Ahad pelantikan pegawai British dalam pentabiran Kedah

• • • • • •

• • • • •

tujuan adalah untuk memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu tahun 1918 Sultan Muhammad II memerintah Terengganu tahun 1919 British mendesak supaya menandatangani perjanjian di Singapura British melantik J.L. Humphreys sebagai Penasihat British Sultan Muhammad II turun takhta kerana enggan tunduk kepada tekanan British British menguasai kesemua jabatan penting kerajaan Terengganu seperti Jabatan Kastam, Jabatan Perubatan, Jabatan Kerja raya dan Jabatan Tanah dan Galian

(ii) Penasihat British di Perlis • Raja Syed Alwi membantah tindakan Siam menyerahkan Perlis kepada British • Baginda enggan menerima Penasihat British • British tidak peduli (degil) • Kapten Meadowe Frost dilantik sebagai Penaihat British • cara untuk mengukuhkan kuasa di Perlis; i. Menggubal undang-undang ii. Memperkenalkan jabatan-jabatan baru seperti Jabatan Hasil dan Cukai, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi iii. Menguasai Jabatan Kewangan sebagai strategi menguasai pentadbiran Perlis (iii) Penasihat British di Kelantan • tahun 1910 Sultan Muhammad IV terpaksa menandatangani perjanjian dengan British • tujuan untuk menempatkan Penasihat British di Kelantan • J.S. Mason dilantik sebagai Penasihat British • perubahan-perubahan yang berlaku ialah; - tahun 1915 kuasa mentadbir jajahan diambil alih oleh pegawai-pegawai British - British menguasai jabatan-jabatan baru seperti Mahkamah Tinggi, Jabatan Polis dan Pejabat Tanah • kesan-kesan; - pentadbiran Kelantan dikuasai sepenuhnya oleh British (iv) Penasihat British di Terengganu • Sultan Zainal Abidin II tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok • Baginda menolak pelantikan Penasihat British • Sultan Zainal Abidin II menemui Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura untuk membuat bantahan • tahun 1910 British tetap melantik W.L. Conlay sebagai wakil British • bidang kuasa terhad dalam menguruskan hal ehwal luar Terengganu sahaja • tahun 1911 Sultan Zainal Abidin II menggubal perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Sebahagian Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu ( Ittiqan – ilmuluk bi – ta’dil ilsuluk) • sultan tidak boleh menyerahkan Terengganu kepada mana-mana kuasa asing • mustahak ke atas raja bermesyuarat • hak Raja dan Menteri Besar dalam memilih Jemaah Menteri 3.3 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British (Teks m/s: 63-70) Johor adalah negeri Melayu terakhir menerima Penasihat British Johor mengamalkan dasar persahabatan dengan British Johor berjaya mengekalkan kedaulatan hingga tahun 1914 Sebab-sebab; Kebijaksanaan pemerintah Pengenalan sistem birokrasi moden Kestabilan dan kemakmuran ekonomi antara pemimpin-pemimpin Johor yang berwibwa ialah; Temenggung Daeng Ibrahim (18251826) Sultan Abu Bakar (1862-1895)

• • • • a. b. c. • i. ii.

Temenggung Daeng Ibrahim (1825-1862) tahun 1825 Temenggung Abdul Rahman mangkat dan digantikan puteranya Daeng Ibrahim sebagai Temenggung Johor • berkhidmat di bawah Sultan Hussein dan Sultan Ali • tahun 1855 satu Perjanjian Persahabatan ditandatangani antara Temenggung Daeng Ibrahim dengan Sultan Ali • Temenggung Daeng Ibrahim diberi kuasa menjadi pemerintah Johor kecuali di wilayah Kesang (di bawah Sultan Ali) • antara kewibawaan Temenggung Daeng Ibrahim ialah; - menjalankan pentadbiran dengan cekap - mengasaskan pusat pentadbiran baru di Tanjung Puteri - memajukan ekonomi Johor dengan cara menggalakkan kemasukan orang Cina dari Singapura untuk mengusahakan lading lada hitam melalui Sistem Kangcu •

2

Tanaman adalah seperti lada hitam dan gambir e. a. satu Perjanjian Persahabatan ditandatangani antara Johor dengan British • persetujuan dicapai tentang. Ratu Great Britain mengurniakan gelaran Maharaja Johor kepada Sultan Abu Bakar • tahun 1885. Orang Cina diberi Surat Kebenaran iaitu Surat Sungai untuk menetap dan mengusahakan pertanian di tebing sungai b. Johor diiktiraf negeri bebas dan berdaulat ii. Setiap kangkar diketuai oleh seorang kangcu yang memerintah dan memungut cukai d.• • Syarat-Syarat Persetiaan Antara Temenggung daeng Ibrahim Dengan Sultan Ali (Mac 1855) Sultan Ali diiktiraf sebagai Sultan Johor tetapi gelaran itu tidak boleh diwariskan kepada keturunan baginda Kawasan pemerintahan Sultan Ali di wilayah Kesang Sistem Kangcu • diperkenalkan oleh Temenggung Daeng Ibrahim tahun 1833 • kangcu asalnya daripada perkataan Cina iaitu Tuan Sungai • Sistem Kangcu melibatkan. Maharaja Abu Bakar diiktiraf Sultan Johor (setelah Sultan Ali dari keturunan Bendahara mangkat tahun 1877) iii. Sultan Abu Bakar boleh berhubung terus dengan kerajaan British di London tanpa melalui Pesuruhjaya Tinggi • kesan-kesan persetujuan. perkhidmatan pos dan jabatan Kerja Raya Kesan-Kesan Kebijaksanaan Sultan Abu Bakar (a) Digelar ‘Bapa Pemodenan Johor’ kerana membawa banyak perubahan dalam pentadbiran dan pembangunan Johor (b) British tidak dapat menggugat kemerdekaan Johor (c) Johor aman dan makmur (d) Ketokohan Sultan Abu Bakar dihormati pemerintah British Pemimpin Johor Yang Berwibawa pembangunan dan pemodenan Johor akibat persepakatan antara sultan dan pembesar • kepintaran dalam pentadbiran menyebabkan British tidak mempunyai alas an untuk campur tangan • antara pemimpin terkemuka Johor ialah. Dato’ Abdul Rahman bin Andak ii. Kedudukan Sultan Johor lebih tinggi daripada Pesuruhjaya Tinggi di Singapura iv. Sultan Abu Bakar menerima seorang Konsul British bukannya Penasihat British Usaha-Usaha Pemodenan oleh Sultan Abu Bakar (a) Memodenkan pentadbiran Johor dengan mengadakan mahkamah. a. Kawasan lading dikenalisebagai ‘Kangkar’ atau Kaki Sungai c. i. Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi • Dato’ Jaafar bin Muhammad Merupakan Setiausaha kerajaan Johor pertama (1868) Menteri Besar Johor pertama (1882-1919) Digelar Datuk Bentara Beliau mewajibkan semua pegawai British di Johor↓ memakai pakaian rasmi Johor Bendera Union Jack iaitu bendera rasmi British dikibar lebih rendah daripada bendera Johor demi maruah dan kedaulatan Johor Surat rasmi dalam bahasa Melayu bagi memartabatkan bahasa Melayu • • • • • • 3 . i. Sultan Abu Bakar berjaya menyekat kuasa British terhadap Johor b. Hasil tanaman dikenakan cukai (sumber pendapatan kerajaan Johor) (b) Menjaga kebajikan rakyat dengan membina sekolah. hospital dan jalan raya (c) Menjaga keamanan negeri dengan menubuhkan pasukan polis dan tentera (d) Memantapkan ekonomi Johor dengan cara meneruskan Sistem Kangcu dan menjadi pengeksport lada hitam dan gambir terbesar dunia (e) Mengisytiharkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor tahun 1895 yang merupakan perlembagaan bertulis pertama dan menjadi asas kepada pembentukan institusi Raja Berperlembagaan Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor Sultan tidak boleh menyerahkan Johor kepada kuasa asing Ditubuhkan Majlis Mesyuarat Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri Anggota Majlis Mesyuarat Menteri dilantik daripada orang Melayu dan bertanggungjawab menasihati sultan dalam pentadbiran Ahli Majlis Mesyuarat Negeri terdiri daripada rakyat Johor yang berperanan menggubal undang-undang (a) (b) (c) (d) Sultan Abu Bakar : Bapa Pemodenan Johor (1862-1895) • tahun 1862 naik takhta Johor selepas kemangkatan ayahandanya • diberi gelaran Datuk Temenggung Abu Bakar Seri Maharaja Johor • sering ke England untuk mempelajari cara pentadbiran terbaik bagi membangunkan Johor • tahun 1868. Dato’ Jaafar bin Muhammad iii. Dato’ Muhammad Salleh bin Perang iv.

tujuan untuk membina landasan keretapi dari Johor ke Singapura .000 dolar dari Negeri-Negeri Selat .ia muslihat British untuk mengawal kewangan Johor • muslihat British disedari oleh Dato’ Abdul Rahman Andak dengan menasihati sultan supaya tidak menerima tawaran pinjaman British • rancangan British berjaya digagalkan • British menyedari kepintaran Dato’ Abdul Rahman Andak dan bukan mudah untuk campur tangan di Johor 4 . Endau. Pesuruhjaya Polis – untuk keamanan dan kestabilan Johor Ketua jabatan Ukur – tugasnya melukis peta pembangunan Johor yang menunjukkan semua jalan yang akan dimajukan dan melukis peta lengkap negeri Johor Ketua Jabatan Tanah – merancang pembangunan di Muar. Tangkak dan Batu Pahat Digelar sebagai Dato’ Bentara Luar Dato’ Muhammad Ibrahim Munsyi Ketua Jabatan Pendidikan Johor yang pertama tahun 1883 Mendidirkan banyak sekolah dan mendesak pendidikan wajib kepada rakyat Johor Dianugerahi Dato’ Bentara Dalam Digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor Tahun 1893 dilantik sebagai Timbalan Menteri yang pertama Johor Di ambang Penjajahan British • • • • • British berusaha menyingkirkan Dato’ Abdul Rahman Andak tahun 1907 John Anderson iaitu Gabenor Negeri-Negeri Selat mencadangkan supaya Dato’ Abdul Rahman Andak dibersarakan dan dihantar ke London British menggunakan peluang ini untuk menguasai Johor Sultan Ibrahim iaitu putera Sultan Abu Bakar terpaksa meminda Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor bagi membolehkan British menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri tahun 1914 British melantik Douglas Campbell sebagai Penasihat British di Johor Lembaga Penasihat Johor ditubuhkan di London pada 1886 Sultan Johor berhubung secara langsung dengan Pejabat Tanah Jajahan di London Dianggotai oleh orang British Fungsinya adalah untuk menguruskan hubungan luar Johor dan menasihati Sultan Johor tentang hal-hal pentadbiran • • a. • ----------------------------------------------------- • • • • • • sejak Perjanjian Persahabatan 1885 British menyusun strategi untuk menguasai Johor • British bimbang Johor dikuasai kuasa Barat lain • usaha dan muslihat British untuk menguasai Johor. antaranya. b. Segamat. • • • • c. i. British menubuhkan Lembaga Penasihat Johor ii. Sultan Johor dinasihati supaya meminjam sebanyak 200.Dato’ Abdul Rahman bin Andak • • • • • • Merupakan Setiausaha Sulit Sultan Johor (1885) Setiausaha Kerajaan Johor (1893-1909) Digelar Dato’ Seri Amar Diraja Berperanan dalam hal ehwal hubungan luar negeri Bertanggungjawab mengawal hubungan Johor-British Tahun 1888 menjadi perintis kepada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa Johor (sebuah badan persuratan terulung tanah air) Dato’ Muhammad Salleh bin Perang Pernah memegang perlbagai jawatan dalam kerajaan Antaranya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->