P. 1
Sejarah Tingkatan 3 PT3 Semua Nota Secara Ringkas

Sejarah Tingkatan 3 PT3 Semua Nota Secara Ringkas

4.77

|Views: 182,186|Likes:
Nota ini ringkas dan memenuhi kehendak silabus subjek sejarah tingkatan 3.
Penting untuk ( LAST MINUTE STUDY ) ....
Nota ini ringkas dan memenuhi kehendak silabus subjek sejarah tingkatan 3.
Penting untuk ( LAST MINUTE STUDY ) ....

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/21/2015

$2.99

USD

pdf

text

original

SEJARAH TINGKATAN TIGA

• Penduduk tempatan tidak menganggap Jepun sebagai pen a ah baru menggantikan $ritish Ke(araa! Te!tera Je"u! )& Ta!a$ Mela'u Melalui Kawasan #tara di hailand 0entera Jepun mendarat serentak di -inggora dan Pattani* 0hailand pada ! &isember 1941 0entera terus mara ke Jitra* .edah 0entera berpecah dua -atu pasukan ke Pulau Pinang dan terus mara ke selatan melalui pesisiran pantai barat -atu pasukan lagi mengikut alan darat menu u bandar#bandar utama di negeri# negeri pantai barat

BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA 1.1 PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU • Memerintah selama 3 ½ tahun (1942 hingga 1945) • Pemerintahan bercorak tentera KEDATANGAN JEPUN • Jepun diperintah oleh Mahara a Mikado Mei i (1!"!#1912) • Melancarkan Pemulihan Mei i • Menekankan pemodenan Jepun dan perindustrian • Mencontohi negara $arat • Jepun meluaskan kuasa di %hina bertu uan memasarkan hasil industri • &ianggap kuasa besar setelah ber a'a dalam Perang (usia#Jepun 19)5 • $er a'a memodenkan Jepun dalam tempoh 3) tahun Faktor Perlua a! Kua a Je"u! Faktor Masalah Ekonomi Jepun Penduduk Jepun bertambah men'ebabkan tanah pertanian kurang Jepun perlukan bahan mentah untuk industri seperti petroleum* bi ih timah dan getah Jepun perlukan ka+asan baru untuk pasaran hasil industri

i. • • • • •

• 0entera Jepun ber a'a kuasai 0anah Mela'u dalam masa 1) minggu • Pada 15 6ebruari 1942 0anah Mela'u dan -ingapura atuh ke tangan Jepun • 8e9tenan Jeneral ,:;:Perci<al men'erah diri kepada 8e9tenan Jeneral =amashita 0omo'uki (dikenali 1>arimau Mala'a4) di -ingapura • Jepun gunakan strategi peperangan 'ang baik terutama kegiatan perisikan Jepun 'ang berkesan ii. Ban!ak $erlaku kemusnahan • .emusnahan berlaku pada in9rastruktur* ekonomi dan bangunan • $ritish gunakan taktik 1bumi hangus4 • $ritish memusnahkan ambatan* alan kereta api* alan ra'a* ladang#ladang dan ka+asan perlombongan • 0u uann'a untuk melengah#lengahkan kemaraan tentera Jepun dan melumpuhkan ekonomi • %ontoh kemusnahan ialah Jambatan ?uillemard di .uala .rai* .elantan dan $angunan Mu@ium -elangor • &i -ara+ak* $ritish membakar telaga min'ak di Miri dan memusnahkan dokumen#dokumen kera aan iii. Jepun gagal menguasai $ahan mentah anah Mela!u • 0indakan $ritish ber a'a menggagalkan usaha Jepun untuk menguasai bahan mentah negara i%. Kelemahan tentera British di anah Mela!u • 0entera $ritish 'ang terdiri daripada askar#askar Andia#?urkha* ,ustralia dan $ritish tidak mampu men'ekat kemaraan tentera Jepun • 0entera $ritish tidak berhasrat untuk mempertahankan 0anah Mela'u dengan bersungguh#sungguh kecuali -ingapura • $ritish tumpukan perhatian untuk pertahankan negara $ritain daripada serangan tentera Paksi di ;ropah • (e imen ,skar Mela'u pimpinan 8e9tenan ,dnan ber uang bermati# matian mempertahankan 0anah Mela'u Faktor Ke+a'aa! Je"u! Me!#ala$ka! Br&t& $ )& Ta!a$ Mela'u i. Perancangan awal perang • Jepun menggunakan propaganda untuk memenangi hati dan mendapatkan ker asama penduduk 0anah Mela'u • Jepun men alankan akti<iti perisikan di 0anah Mela'u bagi mendapatkan maklumat untuk memudahkan serangan ii. Kelengkapan perang tentera Jepun • Jepun menggunakan ban'ak kapal terbang pe uang moden seperti 1Bero 6ighter4 • Jepun menggunakan kereta kebal 'angsesuai dengan keadaan muka bumi 0anah Mela'u iii. Semangat tentera Jepun

ii. Melalui Kawasan Kota Bharu • 0entera Jepun mendarat pada ! &isember 1941 • 0entera mara ke selatan mengikut alan darat di negeri#negeri pantai timur iii. Melalui Kawasan Sarawak dan Sa$ah • 0entera Jepun mendarat di Miri dari %am (anh* 7ietnam pada 1" &isember 1941 • $erpecah kepada dua pasukan • -atu pasukan mara ke .uching dan -ibu • Pasukan kedua mara ke -abah melalui 8abuan dan -andakan • .emudian mara ke ka+asan pesisiran pantai kedua#dua negeri terutama di bandar#bandar besar • 0iada tentangan sengit terhadap kemaraan tentera Jepun di -ara+ak dan -abah *ara Ke(araa! Te!tera Je"u! i. Menggunakan kapal ter$ang perang • &igunakan tentera Jepun untuk men'erang tentera $ritish di 0anah Mela'u • .apal ini sebagai pelindung kepada tentera darat Jepun ii.Menggunakan kereta ke$al penggempur • $er a'a memaksa tentera $ritish berundur • Jepun menggunakan kereta kebal kecil dan ringan 'ang lebih mudah dikendalikan iii. Menggunakan $ot • $ot digunakan untuk mendaratkan tenteran'a dari kapal perang 'ang sukar berlabuh di pantai i%. Menggunakan $asikal • 0u uan mempercepatkan per alanan tanpa disedari pihak $ritish • $asikal mudah untuk melalui alan sempit Ke a! Ke(araa! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u i. Jepun menguasai anah Mela!u

i. • • •

ii. Faktor Sekatan Ekonomi • ,merika -'arikat mengenakan sekatan ekonomi kerana Jepun menguasai %hina • %hina dikuasai Jepun melalui Perang %hina#Jepun .edua 193/ • Jepun bertindak balas men'erang ,sia 0enggara untuk membebaskan diri • -erangan diketuai Jeneral 0o o • 0ahun 193" Jepun dikuasai oleh pemerintahan tentera • 0ahun 1941 Jeneral 0o o men adi Perdana Menteri Jepun • $eliau ber a'a mengusir semua kuasa $arat di ,sia 0enggara

La!#ka$ A%al Je"u! U!tuk Me!#ua a& Ta!a$ Mela'u i. Melalui Propaganda • &igunakan untuk pengaruhi penduduk tempatan melalui slogan 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 dan 1-emangat ,sia4 • -logan berunsur anti#pen a ah $arat • $an'ak menon olkan ime Jepun sebagai pembela negara#negara di 0imur • Propaganda disiarkan melalui akhbar Jepun The Syonan Times 5 6a ar ,sia ii.Rancangan “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia imur Ra!a" • -trategi 'ang sangat berkesan

1

• 0entera Jepun ber uang untuk kemegahan negara mereka • 0entera Jepun rela mati demi Mahara a Jepun • 0entera Jepun berpengalaman kerana pernah terlibat dalam Perang %hina# Jepun i%. aktik serangan Jepun • Jepun memusnahkan Pearl >arbour di >a+aii 'ang men adi pangkalan utama tentera ,merika -'arikat di ,sia Pasi9ik pada / &isember 1941 • Jepun memulakan serangan dari utara tanah Mela'u kerana pertahanan utama $ritish tertumpu di -ingapura %. Kelemahan tentera British • 0entera $ritish tidak bersedia untuk menghadapi serangan Jepun kerana lebih menumpukan peperangan di ;ropah • 0entera $ritish kurang latihan dan kekurangan peralatan perang • ,skar Andia 'ang berkhidmat dengan tentera $ritish telah berubah sikap men adi anti#$ritish • 0umpuan pertahanan $ritish han'a di -ingapura %i. Pakatan Jepun& hailand • 0hailand memberikan laluan kepada tentera Jepun mendaratkan tenteran'a dan sebagai balasan Jepun tidak men'erang 0hailand • Jepun ber an i men'erahkan .elantan* 0erengganu* .edah dan Perlis kepada 0hailand %ii. Peranan Kesatuan Mela!u Muda 'KMM( • .MM membantu men'ebarkan propaganda Jepun kepada orang Mela'u • .MM memberi maklumat perisikan tentang 0anah Mela'u • .MM men adi penun uk arah semasa kemaraan Jepun DASAR PEMERINTAHAN JEPUN DI TANAH MELAYU a. Pe!ta),&ra! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u • pemerintahan bercorak tentera di 0anah Mela'u* -ara+ak dan -abah • 0anah Mela'u dikenali sebagai Malai Baru (Mela'u $aru) • -ingapura dikenalisebagai Syonan (%aha'a -elatan) • Pentadbiran -ingapura diasingkan daripada 0anah Mela'u • Pentadbiran Jepun di 0anah Mela'u terbahagi dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran +ila'ah i. Pentad$iran Pusat • Jepun gabungkan 0anah Mela'u dengan -umatera di ba+ah pentadbiran pusat • &iketuai Pengarah ,gung berpusat di -ingapura • &ibantu oleh Mahkamah* $iro Pentadbiran dan Ma lis Pusat

• -ara+ak* -abah dan $runei digabungkan di ba+ah pentadbiran $orneo 2tara • &iketuai oleh ?abenor Jeneral di .uching ii. Pentad$iran )ila!ah • &i ba+ah pentadbiran pusat 'ang terdiri daripada negeri#negeri • -etiap +ila'ah diketuai ?abenor Cila'ah • Degeri .edah* Perlis* .elantan dan 0erengganu diberikan kepada 0hailand sebagai menghargai ker asama • -ara+ak dibahagikan kepada tiga +ila'ah (.uching* -ibu 5 Miri) • -abah kepada dua +ila'ah (Jesselton 5 -andakan) • -etiap +ila'ah diketuai seorang ?abenor Cila'ah • &iperingkat daerah pentadbiran sama dengan pentadbiran $ritish • Mempun'ai (esiden* Pega+ai &aerah (15 buah daerah) 5 .etua 0empatan ,. Da ar Pe!ta),&ra! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u • Jepun perkenalkan pelbagai dasar • &asar Jepun sering berubah mengikut kepentingan • .eba ikan penduduk tidak di aga • Penduduk tiada hak bersuara • -etiap dasar Jepun mempun'ai muslihat tertentu • ,pabila Jepun sedar akan kalah dalam Perang &unia AA barulah Jepun membuat dasar 'ang memberi kebaikan kepada penduduk • 0u uan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan supa'a tidak kembali men'okong $ritish • &asar pemerintahan boleh dilihat dalam aspek politik* ekonomi 5 sosial i. Politik • -ultan tidak lagi men adi pemerintah negeri • -ultan han'a men adi ketua agama Aslam 5 adat istiadat Mela'u saha a • -ultan diberi elaun seperti semasa pemerintahan $ritish • 0anah Mela'u di adikan tanah a ahan Jepun • Ma lis ,gama Aslam han'a ditubuhkan apabila Jepun hampir kalah ii. Ekonomi • ;konomi 0anah Mela'u dieksploit untuk kegiatan perindustrian 5 membia'ai peperangan • Mata +ang Jepun diperkenalkan • ;konomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian digalakkan • %atuan makanan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bahan keperluan harian • 8a'anan istime+a diberikan kepada kaisha (s'arikat Jepun) iii. Sosial • -ekolah Anggeris 5 %ina ditutup bagi menghapuskan pengaruh $arat 5 %hina

• .esetiaan penduduk 0anah Mela'u ditumpukan kepada Mahara a Jepun • 8agu .ebangsaan Jepun iaitu Kimigayo din'an'ikan pada setiap pagi di sekolah • $ahasa Jepun atau Nippon-go men adi bahasa pengantar di sekolah • -atu ruangan khas bela ar bahasa Jepun dimuatkan dalam akhbar Fajar Asia • (ak'at di+a ibkan bela ar bahasa Jepun • %uti sempena hari#hari pera'aan negara Jepun diperkenalkan • 3rang Mela'u dila'an lebih baik untuk mendapatkan sokongan pemerintahan • 3rang %ina dila'an kasar kerana men'okong kera aan %hina dalam Perang %hinaEJepun • 3rang Andia dila'an baik kerana Jepun inginkan ker asama mereka bagi mengusir $ritish di Andia *o!to$ Da ar Pe!+e"u!a! • -tesen .ereta ,pi 0an ong Pagar diberi nama baru iaitu -tesen .ereta ,pi -'onan • Persatuan Perdagangan perlu menggunakan bahasa Jepun iaitu Shonan Shokai • $uda'a Jepun diiklankan dalam akhbar • Murid sekolah dan kakitangan kera aan dipaksa men'an'ikan lagu kebangsaan Jepun Kimigayo REAKSI PENDUDUK • Pelbagai reaksi penduduk tempatan seperti orang Mela'u* Andia 5 %ina i. Reaksi *rang Mela!u Reaksi Peringkat Awal • -ebahagian besar tidak menentang • Mereka mengalu#alukan kedatangan Jepun • 0erpengaruh dengan slogan Jepun 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 dan rancangan 1.a+asan .esemakmuran $ersama ,sia 0imur (a'a4 • 3rang Mela'u diberi la'anan baik oleh tentera Jepun • .MM pimpinan Abrahim >a i =aacob mengadakan pakatan sulit dengan Jepun • 0u uan supa'a 0anah Mela'u mendapat kemerdekaan Reaksi Selepas Jepun Menguasai anah Mela!u • -okongan orang Mela'u tidak kekal lama • Jepun memerintah secara tentera • &asar pemerintahan Jepun men'usahkan rak'at • -logan Jepun han'a muslihat untuk menguasai 0anah Mela'u • 0anah Mela'u tidak diberi kemerdekaan seperti di an ikan • -tatus 0anah Mela'u berubah men adi tanah a ahan • Degeri#Degeri Mela'u 2tara diserahkan kepada 0hailand sebagai balasan ker asama • &i peringkat a+al Jepun tidak mengiktira9 kedudukan ra a#ra a Mela'u

2

• .MM dibubarkan oleh Jepun • 0entera Jepun mula ke am terhadap sesiapa saha a 'ang dianggap pesalah ii. Reaksi *rang +ina • $an'ak dipengaruhi Perang %hina#Jepun 193/ • 0erlibat dengan gerakan anti#Jepun • Mereka memulaukan barangan Jepun 5 memungut derma untuk membantu Degara %hina • Pemuda %ina ramai 'ang balik ke %hina men'ertai perang menentang Jepun • .esann'a F apabila Jepun menguasai 0anah Mela'u orang %ina dila'an kasar 5 dibunuh tentera Jepun • ,da uga orang %ina men'okong Jepun untuk men aga kepentingan perniagaan 5 keselamatan n'a+a mereka iii. Reaksi *rang ,ndia • Mendapat la'anan baik daripada Jepun • 0u uan Jepun untuk mendapat ker asama orang Andia mengusir $ritish di Andia • 3rang Andia diseru bersatu padu untuk tu uan tersebut • Jepun ber a'a mempengaruhi orang Andia dalam tentera $ritish supa'a berpaling tadah 5 beker asama dengan Jepun • -ebahagian besar orang Andia men'ertai 0entera .ebangsaan Andia 5 menubuhkan 8iga .emerdekaan Andia hasil dorongan Jepun Reak & Pe!)u)uk Ter$a)a" Da ar Ke+a( Je"u! )& Ta!a$ Mela'u • Muncul gerakan anti#Jepun di 0anah Mela'u* -abah 5 -ara+ak • $ergerak secara gerila untuk menentang Jepun • Mendapat ker asama daripada tentera $ersekutu khususn'a $ritish Geraka! A!t&-Je"u! )& Ta!a$ Mela'u Mala!an People-s Anti Japanese Arm! .MPAJA/ &itubuhkan oleh Parti .omunis Mala'a (P.M) $eker asama dengan $ritish untuk mendapat bantuan ke+angan* latihan ketenteraan 5 sen ata Menggunakan taktik perang gerila

• -ultan Pahang (-ultan ,bu $akar) sebagai Pemerintah .ehormat • &iketuai oleh =eop Mahidin • $erhubungan baik dengan pasukan Force 136 0. Ger&la K&!a,alu • Pimpinan ,lbert .+ok • Melancarkan pemberontakan Ten!h tetapi gagal

Dou le

0&. Pa uka! Ger&la Datu Mu ta"$a • Men alankan penentangan di .udat 0&&. Pa uka! Ger&la )& Sa!)aka! • Men alankan penentangan di -andakan 0&&&. Pe!e!ta!#a! )& Pe & &r Pa!ta& Sara%ak • Men alankan gerakan membantu tentera $ersekutu mengusir tentera Jepun Je"u! )& A(,a!# Kekala$a! • 0ahun 1945 tentera $ersekutu mendesak Jepun men'erah diri • Jepun enggan • Pada 9 3gos 1945 tentera $ersekutu menggugurkan bom atom di di >iroshima 5 Dagasaki • 15 3gos 1945 Jepun terpaksa men'erah kalah tanpa s'arat • Jeneral -eishiro Atagaki iaitu ketua tentera Jepun di 0anah Mela'u men'erah diri kepada tentera $ersekutu di Ma lis Perbandaran -ingapura • 0entera $ersekutu di+akili 8aksamana 8ouis Mountbatten • Pada 1) -eptember 1945 pemerintah tertinggi tentera Jepun ke#3/ di +ila'ah $orneo Masao $aba men'erah kalah di -urender Point* 8abuan 1.2 KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU KESAN P3LITIK Ber1a!a Mempengaruhi Penduduk empatan .e a'aan Jepun dalam Perang &unia AA mene+askan kuasa barat memberi ke'akinan kepada orang ,sia untuk membebaskan negara daripada pen a ah Men'emarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk 0anah Mela'u* -abah 5 -ara+ak -logan Jepun 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 ber a'a mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak pen a ah $arat

a: 3rang tempatan diberi peluang men adi Pega+ai &aerah iaitu ,bang >a i 3peng (.uching) 5 .apten Mohd -alleh >a i -ulaiman (>ulu Perak) b: Abrahim >a i =aacob dilantik sebagai 8e9tenan .olonel P;0, (Pembela 0anah ,ir) iaitu pertubuhan separa tentera 5 diberi latihan oleh Jepun untuk menentang tentera $ersekutu c: &r: $urhanuddin al#>elm' dilantik sebagai Penasihat .ebuda'aan 5 ,dat Astiadat Mela'u d: &atoH 3nn Jaa9ar dilantik men adi Penga+al Makanan Degeri Johor 5 uga ahli Ma lis Mes'uarat Degeri Johor • Peluang men a+at a+atan tinggi tidak pernah diberi semasa pentadbiran $ritish iii. Jepun idak Menepati Jan1i • &asar Jepun untuk membela negara# negara ,sia tidak dilaksanakan • &i 0anah Mela'u kegiatan politik dia+asi Jepun • .ebebasan bersuara disekat • ,khbar#akhbar 'ang mencurigakan diharamkan oleh Jepun • >an'a pertubuhan pro#Jepun saha a dibenarkan akti9 • .MM 'ang ban'ak membantu Jepun uga diharamkan pada tahun 1942 • Pertubuhan politik dibenarkan bergiat semula apabila Jepun menerima tekanan tentera $ersekutu • -egala dasar Jepun mula longgar • %ontohG a: 0anah Mela'u di an ikan akan merdeka bersama Andonesia b: .esatuan (ak'at Andonesia -emenan ung (.(A-) ditubuhkan bertu uan mendapatkan kemerdekaan bersama Andonesia • .esan F konsep Mela'u (a'a 'ang diper uangkan .MM semakin kukuh i%. Ke$angkitan Semangat Ke$angsaan • -emangat kebangsaan semakin bersemarak • -emangat kebangsaan rak'at berbe@a mengikut kaum 5 berpaksi kepada Degara asal • %ontohG a: semangat kemerdekaan orang Andia untuk memerdekakan Degara Andia b: semangat kebangsaan orang %ina lebih bersi9at anti#Jepun • .esanG a Parti .omunis Mala'a (P.M) semakin berpengaruh apabila mendapat bantuan daripada pasukan Force 136 b: P.M menubuhkan MP,J, dikenali dengan nama 1$intang 0iga4 melambangkan tiga kaum utama tetapi sebahagian besar anggotan'a kaum %ina KESAN EK3N3MI i. Rancangan Ekonomi Jepun gagal • (ancangan me+u udkan 1.a+asan .esemakmuran $ersama ,sia 0imur (a'a4 gagal kerana Jepun lebih tumpukan kepada peperangan

&. • • •

i. •

• •

&&. Force ./0 • &itubuhkan tentera $ersekutu di Pahang* Johor 5 .edah untuk menentang Jepun di 0anah Mela'u • ,nggotan'a mendapat latihan daripada tentera $ersekutu di -ri 8anka • Mereka terdiri daripada pega+ai# pega+ai tadbir Mela'u &&&. A kar Mela'u Set&a .AMS/ • Melancarkan perang gerila • $eker asama 5 mendapat daripada Force 136 &0. Pa uka! 1ata!&a$ Pa$a!#

bantuan

ii. *rang Mela!u erli$at 2alam Pentad$iran Awam • Jepun menubuhkan .oa .unren o (-ekolah 8atihan .epimpinan) di -ingapura* Pulau Pinang 5 Melaka • 0u uan melatih pega+ai a+am • Jepun melibatkan orang Mela'u dalam pentadbiran • %ontohG

3

a+alan ka+asan perairan oleh kapal selam $ersekutu men'ebabkan bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun ii.esanG a: . Penduduk Men1adi Buruh Paksa • -ebagai buruh paksa penduduk tidak diberi ga i • Mereka han'a diberi makanan sekadar untuk hidup • (amai penduduk 0anah Mela'u men adi buruh paksa membina 1Jalan .ereta .ad catuan diberikan bagi memastikan tiada keluarga mendapat bekalan lebih daripada 'ang ditetapkan • %ontoh F setiap keluarga dibenarkan memiliki dua gantang beras untuk sebulan • .ertas daripada buluh* daun getah 5 lalang g: Peralatan berasaskan kulit hai+an 5 logam • Andustri 'ang tidak ekonomik 5 kekurangan bahan mentah semakin pupus KESAN S3SIAL i. Ban!ak +iptaan Baru Muncul • .asut getah daripada getah keping dihasilkan b: . iada Kemudahan Kesihatan • .eperitan hidup men adikan penduduk tempatan lebih kreati9 • $an'ak ciptaan baru muncul berasaskan bahan tempatan • %ontohG a: .adar ini tidak mencukupi bagi sebuah keluarga besar b: 2bi ka'u 5 keledek men adi makanan utama menggantikan nasi c: (amai penduduk $andar berpindah ke luar $andar untuk mencari kehidupan lebih baik %i.emudahan kesihatan ter e as teruk kerana peperangan • Cabak pen'akit merebak terutama pen'akit beri#beri disebabkan kekurangan @at makanan • $ekalan ubat sukar diperoleh kerana tidak dapat diimport • .malan rasuah* men'orok barang 5 pasaran gelap berlaku di merata tempat • Mata +ang Jepun dikenali sebagai 1+ang pokok pisang4 dicetak tanpa ka+alan 5 nilain'a rendah • . Perkem$angan Perusahaan radisional 4 .ndustri Baru • Perusahaan tradisional digiatkan semula seperti menghasilkan min'ak kelapa* gula kelapa 5 rokok daun • 2bat#ubatan men adi semakin penting • Muncul ban'ak industri baru berasaskan sumber tempatan 'ang diusahakan s'arikat Jepun • %ontohG a: 8ori 5 kereta berkuasa +ap menggunakan arang batu b: $ahan api daripada susu getah c: 0a'ar tanpa tiup daripada getah padat d: 0ali kapal daripada sabut kelapa e: .elambu 5 kain daripada benang daun nanas 9: .esanG a: . Ekonomi 3an!a Menguntungkan Jepun • &asar ekonomi Jepun tidak menguntungkan penduduk • . +atuan Bekalan Makanan • $ertu uan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan • .• . Penduduk Sengsara 4 Menderita • $ekalan barang keperluan harian seperti makanan* pakaian 5 ubat sukar diperoleh • Jika adapun hargan'a melambung tinggi i%.konomi 0anah Mela'u merosot b: ?a i pega+ai kera aan dikurangkan c: .pi Maut4 di sempadan 0hailand#$urma sepan ang /24 km • -eramai /) ribu penduduk terlibat 5 satu pertiga daripadan'a terkorban • -urat tun uk sebab dikeluarkan oleh tentera Jepun kepada sesiapa 'ang tidak hadir beker a iii.adar pengangguran meningkat • Perdagangan antarabangsa terhenti kerana sekatan ekonomi kuasa $ersekutu • .esanG a: >asil bi ih timah 5 getah tidak dapat dieksport ke $arat b: $eras tidak dapat diimport dari 0hailand 5 $urma c: .esan F berlaku in9lasi kerana terlalu ban'ak +ang tetapi barang kurang iii.eadaan semakin teruk apabila tentera Jepun merampas ubat#ubatan di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri ##################################################### 4 . Penduduk Sengsara 4 akut • Penduduk dikenakan perintah berkurung 5 sekatan per alanan • Penduduk saling mencurigai satu sama lain kerana bimbang dianggap anti# Jepun • (amai men adi tali barut Jepun • (amai men adi mangsa keke aman Jepun • Ke("e&ta& sentiasa mengintip sesiapa saha a 'ang dianggap bersalah • Prinsip kempeitai adalah 1seksa dulu kemudian siasat4 • >ukuman dera 5 hukuman mati dikenakan di khala'ak ramai ii.ain daripada benang nanas dihasilkan %ii.

M orang %ina • Penduduk Mela'u bangkit menentang P.&ra! Mala'a! U!&o! • Parlimen $ritish F pemutus undang2 M2 • ?abenor M2 # dilantik (a a .u$a! MU • Mengurangkan 5 menga+al kuasa politik orang Mela'u • Men imatkan perbelan aan $ritish F DD-* DDM$ 5 DDM0$ • Men amin terus penguasaan $ritish terhadap sumber ekonomi 0anah Mela'u • Memastikan sumbangan golongan imigran tidak ter e as sebagai sumber tenaga ker a* pelabur 5 pengembang ekonomi 0anah Mela'u • Mengukuhkan pertahanan $ritish di 0anah Mela'u 5 .a+al 5 hentikan pergaduhan kaum • Cu udkan keamanan 5 tegakkan undang2 • .J.M mengambil kesempatan untuk menguasai keadaan 0anah Mela'u • 0anah Mela'u dikuasai oleh ca+angan tentera P.ntara ke a'aan P0$I • Menghapuskan kuasa P.J.iai -alleh .J.M membakar rumah2 'ang berpenghuni di +aktu malam • .eadaan diselamatkan oleh Pentadbiran 0entera $ritish (P0M) atau Bri!ish Mili!ary A"minis!ra!ion ($M.) selama 14 hari • 0entera MP.uala 8umpur • ?abenor pertama F -ir .ingHs >ouse (%arcosa -eri Degara)* .M membunuh seorang penghulu 'ang dianggap bersubahat dengan Jepun • Pega+ai &aerah 'ang cuba berunding uga dibunuh • &i Jelebu* Degeri -embilan F P.ntara keganasan MP.pril 194" di .MU/ • &iis'tiharkan $ritish pada 1 .M selama 14 hari di 0anah Mela'u • Memu uk P.e+arganegaraan sama rata melalui prinsip +u ol& 'ang men adi asas kerak'atan M2 • (a a2 men adi ahli Ma lis Mela'u (Ma lis (a a2 Mela'u) 'ang han'a membincangkan soal agama Aslam 5 adat istiadat Mela'u • -eorang Pesuruh a'a Degeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir • Parlimen $ritish men adi pemutus undang2 M2 Be!tuk Pe!ta). serah sen ata • .digabungkan men adi satu unit politik • &ibentuk Ma lis .M ban'ak melakukan keganasan • 0anah Mela'u men adi huru#hara • .J.M 5 MP.G • Menculik 5 men'eksa sesiapa 'ang dianggap bersubahat dengan Jepun • Menghukum penduduk 'ang mengania'ai orang %ina • Merampas harta benda orang kampung • Membunuh sesiapa 'ang dianggap bersalah • %ontoh keganasanG • &i $atu Pahat F P.J.M mencemarkan mas id 5 surau • &i .etua Pega+ai >al .1 TANAH MELAYU SELEPAS KEKALAHAN JEPUN • Jepun kalah tahun 1945 • 0anah Mela'u dikuasai Parti . telah menguasai F bandar* daerah2 penting* balai polis 5 pe abat pentadbiran kera aan • MP.+am F -ir (alph >one • 0u uan P0$ F melaksanakan suatu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran a+am diperkenalkan • .ngland • .M iaitu Malayan #eople$s An!i-%apanese Army (MP.sia 0enggara • Me+u udkan suatu pentadbiran cekap 5 seragam • Men'ediakan 0anah Mela'u ke arah berkera aan sendiri • Membentuk satu bangsa Mala'an 2nion *&r&-*&r& Mala'a! U!&o! • M2 ber a'a mengubah status 0anah Mela'u daripada !e#er& !au!#a! kepada sebuah Ta!a$ Ja+a$a! Ma$kota • Degeri naungan F negeri 'ang dilindungi oleh $ritish 5 ra a2 Mela'u masih men adi ketua negeri • 0anah Ja ahan Mahkota F negeri 'ang diperintah oleh $ritish secara langsung 5 berada di ba+ah Parlimen $ritish iaitu Melaka 5 Pulau Pinang • M2 me+u udkan satu pentadbiran bersi9at 7ke atua!8 • %iri#ciri utamaG • DDM$* DDM0$ 5 DD.) • $M.ngland 5 .ksekuti9 5 Ma lis 2ndangan Mala'an 2nion • Mala'an 2nion diketuai oleh seorang ?abenor $ritish 'ang dilantik oleh (a a .M) selama 14 hari • P.M • $erlaku huru#hara di bebarapa tempat di -emenan ung 0anah Mela'u • %ontoh F di $atu Pahat 5 Muar F orang Mela'u pimpinan .h+al . uga men alankanG • 2ndang2 sendiri seperti F menghukum sesiapa 'ang beker asama dengan Jepun • Mengenakan cukai kepala* cukai harta 5 cukai tanah • .arim bergabung tenaga men'erang orang %ina di bandar $atu Pahat • $er a'a dihalang oleh Pega+ai &aerah $atu Pahat* &atoH 3nn Jaa9ar • .ampung $akor 5 -ungai Manik* Perak F P.SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB 2 MALAYAN UNI3N DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Mala'an 2nion (M2)) diperkenalkan tahun 194" Aa membangkitkan gerakan nasionalisme Mela'u 3rang Mela'u menentang M2 'ang dianggap cuba men a ah 0anah Mela'u 5 menghapusklan ketua!a! Mela'u Ketua!a! Mela'u bermaksud semangat cinta akan apa sa a berkaitan bangsa Mela'u seperti hak politik* bahasa* buda'a 5 adat istiadat 0entangan ini melahirkan Persekutuan 0anah Mela'u pada 6ebruari 194! • • • • • 2.omunis Mala'a (P.esan keganasanG • $erlaku ketegangan kaum kerana keban'akan anggota P.J. dikenali sebagai 5B&!ta!# T&#a6 • MP.d+ard ?ent • M2 menggantikan P0$ di 0anah Mela'u • Mala'an 2nion merupakanG • 2saha $ritish mengukuhkan pengaruh politik 5 ekonomin'a di 0anah Mela'u • Pen a ahan secara mutlak oleh $ritish Tu+ua! Pe!u.esanG • $er a'a mengamankan 0anah Mela'u • $ritish perkenalkan Mala'an 2nion 2.etegangan kaum ini ber a'a diatasi oleh Pentadbiran 0entera $ritish Pe!ta).&ra! Te!tera Br&t& $ • P0$ F merupakan pentadbiran tentera 'ang diperkenalkan $ritish pada -eptember 1945 • &iketuai oleh . F merupakan pentadbiran bercorak tentera oleh $ritish sebelum Mala'an 2nion diperkenalkan Ke#a!a a! 14 Har& • Jepun meninggalkan 0anah Mela'u selepas kalah • $erlaku 5keko o!#a! Pol&t&k6 kerana tiada kuasa 'ang memerintah • .ekosongan politik F suatu masa atau keadaan sesebuah negara atau negeri 'ang tidak mempun'ai sebuah kera aan atau pemerintah • P.2 MALAYAN UNI3N .

• ?abenor dibantu oleh Ma lis ;ksekuti9* Ma lis 2ndangan 5 Ma lis Mela'u (Ma lis (a a2 Mela'u • Pesuruh a'a Degeri F sebagai ketua pentadbir setiap negeri 2.9 REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNI3N • 0erdapat pelbagai reaksi (tindak balas) • ,da 'ang men'okong 5 ada 'ang menentang &. Golo!#a! Ya!# Me!'oko!# MU: • &isokong sekumpulan kecil orang Mela'u 'ang radikal 5 golongan imigran • ,ntara golongan radikal Mela'uG • PKMM F Parti .ebangsaan Mela'u Mala'a • P.MM ditubuhkan 3ktober 1945 oleh P.M di Apoh 5 Presiden pertaman'a ialah Mokhtaruddin 8asso* .etua (e imen 1) Mela'u* P.M • API F ,ngkatan Pemuda Ansa9 • A1AS F ,ngkatan Canita -edar • BATAS F $arisan 0ani Mala'a • ,lasan sokonganG • M2 akan men'atukan sistem pentadbiran 0anah Mela'u • Mu melahirkan pentadbiran baru 5 tidak berasaskan kuasa ra a 5 pembesar Mela'u • Men'okong kerak'atan terbuka • Pen'atuan pentadbiran agama Aslam bagi seluruh 0anah Mela'u • Perca'a dengan an i $ritish akan memberi kemerdekaan kepada 0anah Mela'u • ,ntara golongan 'ang men'okong pendirian radikal Mela'uG • PKM • MDU (Malayan Democra!ic &nion) F parti politik 'ang berpusat di -ingapura 5 ahlin'a terdiri daripada 'ang berpendidikan Anggeris • AM*JA (All Malayan 'ouncil o( %oin! Ac!ion) F merupakan gabungan golongan imigran diketuai oleh 0un 0an %heng 8ock • ,lasan sokonganG • M2 menguntungkan kerana kerak'atan 'ang terbuka kepada sesiapa saha a • M&2 mencadangkan -ingapura dimasukkan ke dalam M2 &&. Golo!#a! Ya!# Me!e!ta!# MU: • &itentang keban'akan peribumi 0anah Mela'u Se,a,-Se,a, Pe!e!ta!#a! • Pe!#$a"u a! ke)aulata! 5 kua a ra+a2 Mela'u F han'a men adi ahli Ma lis (a a2 Mela'u* hilang takhta 5 maruah* pungutan @akat diletakkan di ba+ah kuasa gabenor $ritish

• Ta(a)u! ora!# Mela'u ter$ak& F sistem bera a* bahasa Mela'u* tulisan Ja+i* .etuanan Mela'u tercabar 5 orang Mela'u akan hilang tanah air • .erak'atan 'ang terlalu liberal F jus soli mengancam s!a!us )uo orang Mela'u 5 umlah orang Mela'u terancam akibat kerak'atan imigran terlalu mudah • Me(,a!ta$ t&!)aka! S&r Harol) Ma:M&:$ael (e!#a!:a( ra+a2 Mela'u F turun takhta 5 tidak diberi masa cukup untuk berunding dengan Ma lis Mes'uarat Degeri *ara Pe!e!ta!#a! Ter$a)a" MU • &alam 3 bentuk F secara indi<idu* melalui akhbar 5 secara kolekti9 &. Se:ara I!)&0&)u: • Peranan Dato8 3!! Jaa;ar • Pada 23 Januari 194" beliau menulis surat kepada akhbar 2tusan Mela'u • 0u uan F men'eru orang Mela'u mengadakan kongres 5 menubuhkan 2:M:3 (&ni!e" Malays *rgani+a!ion) • Ra+a2 Mela'u membantah M2 F menghantar surat kepada -etiausaha 0anah Ja ahan kerana dipaksa menerima M2 • Ke a! # bantahan orang Mela'u menimbulkan kesedaran ra a2 Mela'u supa'a berganding bahu menentang M2 • Soko!#a! F tindakan orang Mela'u disokong ,eka "e#a%a& Br&t& $ 'ang pernah berkhidmat di 0anah Mela'u seperti 6rank -+ettenham* (:3 Cinstedt* -ir 6rederick Celd 5 -ir %ecil %lementi • Mereka menentang cadangan M2 secara terbuka dalam akhbar The Times di 8ondon &&. Melalu& Ak$,ar: • Men'uarakan bantahan melalui akhbar Ma+l& < Utu a! Mela'u 5 1arta Ne#ara • Ak$,ar Ma+l& F akhbar pertama men'eru orang Mela'u menentang Mu • Utu a! Mela'u F pada 12 3ktober 1945 men'eru ra a2 Mela'u ber9ikir ika M2 tidak ditentang • 1arta Ne#ara F pada 14 Do<ember 1945 menggesa orang Mela'u menentang M2 &&&. Se:ara Kolekt&; .Bera(a&-Ra(a&/: • Penentangan lebih berbentuk pen'ertaan mas'arakat iaitu e:ara )e(o! tra &< (e!u,u$ka! "er atua!2 Mela'u< (e!u,u$ka! Ko!#re Mela'u 1=4> ? (e!#a)aka! ra"at u(u( a: 3rang Mela'u mengadakan )e(o! tra & e:ara a(a! • %ontoh demonstrasiG • &i ,lor -etar F seramai 5) ))) orang • &i .ota $haru F seramai 1) ))) orang • &i Johor $haru F orang ramai berkumpul di hadapan Mas id -ultan ,bu $akar • 0u uan demonstrasiG

• Membantah cara -ir >arold MacMichael memperoleh tandatangan ra a2 Mela'u • Membantah M2 'ang akan menghapuskan kedaulatan negeri2 Mela'u 5 kedudukan orang Mela'u sebagai anak negeri • %ontoh slogan 'ang digunakanG • 10anah Mela'u >ak Mela'u* Mala'an 2nion 0idak &ikehendaki4 • 1$ersatu 0eguh $ercerai (oboh4 ,. Me!u,u$ka! "er atua!2 Mela'u • ban'ak persatuan Mela'u ditubuhkan 5 dihidupkan semula • tu uan F menentang Mu secara berorganisasi • contoh F Persatuan Mela'u 0erengganu 5 Persatuan .ebangsaan Mela'u -elangor • persatuan2 menghantar tele#ra( 5 surat bantahan ke Pe abat 0anah Ja ahan di 8ondon • mereka menolak sama sekali pentadbiran M2 • contoh F 0elegram ,slamic -oice o( Malaya* Pulau Pinang :. Me!u,u$ka! Ko!#re Mela'u 1=4> • Ko!#re Mela'u "erta(a diadakan pada 1 hingga 4 Mac 194" di .elab -ultan -ulaiman* .ampung $aru* .uala 8umpur • &ihadiri 41 buah persatuan dari seluruh -emenan ung 0anah Mela'u • &irasmikan oleh -ultan -elangor iaitu -ultan >ishamuddin ,lam -hah 5 menderma seban'ak J5)) • Pengerusi .ongres Mela'u 'ang pertama F &atoH 3nn Jaa9ar • >asil kongres F bersetu u menubuhkan &ni!e" Malays Na!ional *rgani+a!ion (UMN3) atau Pertubuhan .ebangsaan Mela'u $ersatu (P;.;M$,() • Mendapat sambutan hebat • 3rang ramai memba+a sepanduk patriotik menentang M2 • 0ampil berucap F +akil kaum Abu iaitu %he Ma@nah 5 +akil kanak2 • .ata2 1Cahai bapa2 kami* peliharalah hak2 kami sementara kami besar4 men adi pendorong 5 penguat semangat per uangan • Ko!#re Mela'u Ke)ua diadakan pada 3) hingga 31 Mac 194" • 0u uan F membantah pengis'tiharan M2 'ang akan diadakan pada 1 ,pril 194" • &ihadiri 9 +akil persatuan2 negeri Mela'u • Mes'uarat diadakan di pe abat akhbar Ma lis di .uala 8umpur • Memutuskan 3 perkara pentingG (i) Meminta ra a2 Mela'u memulaukan ma lis pelantikan -ir ;d+ard ?ent sebagai ?abenor M2 (ii) Meminta orang Mela'u 'ang dilantik menganggotai sebarang ma lis pentadbiran

6

M2 memulaukan pelantikan itu (iii) Menuntut orang Mela'u berkabung selama / hari dengan melilitkan kain putih pada songkok ). Me!#a)aka! ra"at u(u( • &iadakan semasa la+atan 8:&: ?ammans 5 &a<id (ees Cilliams (ahli Parlimen $ritish) di setiap bandar pada Mei 194" • 0u uan la+atan untuk melihat se auh mana orang Mela'u benar2 menentang M2 • 3rang Mela'u berkumpul di -ingapura* Johor $haru* Muar* $atu Pahat* (embau* -eremban* .lang* .uala 8umpur* Apoh* ,lor -etar 5 ?eorge 0o+n • 3rang Mela'u memba+a sepanduk 'ang mengutuk M2 5 -ir >arold MacMichael

• Me+u udkan satu organisasi nasional • Men aga kepentingan politik 5 ketuanan Mela'u • Mema ukan pendidikan orang Mela'u • Melindungi kepentingan orang Mela'u tetapi belum bersedia menuntut kemerdekaan &&. Ta$u! 1=4=B • Men alankan 9ungsi sebuah "art& &a a$ (berkaitan politik 5 pentadbiran) di 0anah Mela'u 'ang sempurna sebagai pen'atu bangsa Mela'u • Men alankan ikhtiar 5 langkah dengan tu uan mendirikan sebuah kera aan merdeka 'ang memerintah 0anah Mela'u • Mema ukan orang Mela'u dalam hal berkaitan dengan perkara siasah* keba ikan hidup* kebuda'aan 5 ikhtisas (berkaitan ekonomi) • Men adi pelindung kedaulatan tanah air • Mula menuntut kemerdekaan Per+ua!#a! Toko$ UMN3 • 0okoh2 2MD3 terlibat secara langsung dalam a+atankuasa penggubalan perlembagaan 2MD3 tahun 1949 • ,ntaran'aG &. Dato8 3!! Jaa;ar • =ang &ipertua 2MD3 pertama (194"# 1951) • Merupakan pengasas 2MD3 • Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan .uala .angsar 5 ;ngland • -ebelum memimpin 2MD3* beliau bertugas sebagai Pega+ai 0adbir Johor 5 +arta+an 'ang terkenal • 0ahun 194" dilantik men adi Menteri $esar Johor kerana ber a'a memulihkan keamanan di $atu Pahat semasa pergaduhan kaum (keganasan 14 hari) • Merupakan orang pertama men'eru orang Mela'u bersatu secara berorganisasi di peringkat nasional • $eliau mencadangkan ditubuhkan sebuah parti politik bertu uan menentang M2 • $er a'a mengan urkan .ongres Mela'u 194" di .uala 8umpur • -umbangan terbesar F men'atukan orang Mela'u seluruh -emenan ung 0anah Mela'u 5 ber a'a menumbangkan M2 • Men ela ah ke seluruh 0anah Mela'u untuk menun ukkan kepada $ritisih bantahan orang Mela'u terhadap M2 • $er a'a memu uk ra a2 Mela'u memulaukan upacara pelantikan -ir ;d+ard ?ent sebagai ?abenor M2 • Men adi ahli a+atankuasa 'ang menggubal Perlembagaan 2MD3 tahun 1949 • $eliau mengambil beberapa perlembagaan parti luar negara sebagai panduan

&&. Dato8 Pa!#l&(a Buk&t Ga!ta!# .1=CD1=D=/ • Dama sebenar F ,bdul Cahab bin ,bdul ,@i@ • Merupakan -etiausaha ,gung 2MD3 pertama • $erpendidikan di ,nderson -chool* Apoh* Perak 5 Anner 0emple* ;ngland • ,pabila M2 diperkenalkan beliau menubuhkan Perikatan Mela'u Perak F tu uan men'okong .ongres Mela'u menggagalkan M2 • $eliau men adi .etua $ahagian 2MD3 Perak dari tahun 194!#1953 &&&. Dato8 N&k A$(e) Ka(&l N&k Ma$(u) .1=C=-1=EE/ • Merupakan ,hli Ja+atankuasa 2MD3 Pusat 5 .etua 2MD3 .elantan • Mendapat pendidikan di -ekolah Ma lis ,gama Aslam* .ota $haru 5 Maktab Mela'u .uala .angsar* Perak • $eliau melan utkan pela aran ke 8incolnHs Ann* 8ondon* ;ngland • $eliau men adi peguam 'ang bertauliah • Pernah men adi -etiausaha .era aan Degeri sebelum men adi Menteri $esar .elantan tahun 194!#1955 &0. Aa&!al A,&)&! ,&! A$(a) .Aaa,a/ F 1G=D-1=E9 • &ianggap seorang intelektual Mela'u • &igelar Pendeta $ahasa Mela'u 'ang ulung • $erasal dari .ampung $ukit .erdas* $atu .ikir* Jempol* .uala Pilah* Degeri -embilan • 0erlibat dalam .ongres Mela'u tahun 194" • &atoH 3nn Jaa9ar meminta beliau menguruskan persidangan kongres tersebut • $eliau uga mencadangkan kepada &atoH 3nn Jaa9ar supa'a menambah perkataan 1kebangsaan4 atau na!ional ke dalam &ni!e" Malays *rgani+a!ion (2M3) men adi &ni!e" Malays Na!ional *rgani+a!ion (2MD3) Per+ua!#a! ? Perke(,a!#a! UMN3 • $er a'a mema ukan orang Mela'u dalam bidang politik* ekonomi* sosial 5 pendidikan • -ebuah parti 'ang memper uangkan perpaduan orang Mela'u seluruh -emenan ung 0anah Mela'u • 2MD3 me+akili kepentingan orang Mela'u 'ang men adi dasar per uangan 2MD3 • Per uangan utama 2MD3 ialahG • Menumbangkan M2 • Men'atupadukan orang Mela'u • Memper uangkan Kketuanan Mela'uH • Menghapuskan semangat kenegerian 5 kedaerahan orang Mela'u • Me+u udkan sebuah parti politik bercorak kebangsaan

Pera!a! Kau( 1a!&ta @ Kau( I,u Dala( Me!e!ta!# Pelak a!aa! MU • Memainkan peranan penting men'okong penuh per uangan 2MD3 menentang M2 • ,ntaran'aG • Hal&(a$to! Ma+&) F pemimpin .aum Abu 2MD3* (embau berucap dalam perhimpunan kaum ibu membantah M2 • Dat&! Pute$ Mar&a$ I,ra$&( Ra $&) F -etiausaha .aum Abu 2MD3 'ang pertama F telah mengetuai $ahagian Canita Perikatan Mela'u Perak 5 bergabung tenaga dengan kaum lelaki men'okong .ongres Mela'u 194" • *&k#u Aa$ara A,)ulla$ F berucap menentang M2 di $atu Pahat • &i -elangor* Persatuan .aum Abu -elangor telah ditubuhkan khusus menentang M2 • Peranan kaum ibu ini telah mendapat pu ian daripada &atoH 3nn Jaa9ar 2.4 PENUBUHAN UMN3 • .eputusan penubuhan 2MD3 dibuat dalam .ongres Mela'u 194" di .uala 8umpur • Pada 11 Mei 194"* seban'ak 29 buah persatuan menandatangani penubuhan 2MD3 di Astana $esar* Johor $haru • =ang &ipertua pertama F &atoH 3nn Jaa9ar Tu+ua! Pe!u,u$a! UMN3 • Men adi +adah per uangan orang Mela'u bagi memperkasa kema uan bangsa • 0u uan penubuhan berubah mengikut keperluan semasa • %ontoh perubahanG &. Ta$u! 1=4>B • Menentang Mala'an 2nion • Men'atukan orang Mela'u daripada seluruh -emenan ung 0anah Mela'u

7

• •

• • • •

• Mema ukan pendidikan orang Mela'u • Mengusahakan kema uan ekonomi 5 keba ikan orang Mela'u $eberapa mes'uarat agung diadakan di bandar2 besar %ontohG • Jun 194" F di .ota $haru* .elantan • 0ahun 194! F di Pulau Pinang 5 dirasmikan -ultan .edah iaitu -ultan $adlishah • $iasan'a mes'uarat agung 2MD3 dirasmikan oleh sultan atau ra a2 Mela'u setempat • Menun ukkan per uangan 2MD3 direstui 0ahun 194" F P&a#a( UMN3 1=4> dibentuk 'ang merupakan perlembagaan 2MD3 pertama 0u uan F sebagai garis panduan untuk 2MD3 bergerak Piagam ini mempun'ai 5 bab 0ahun 1949 F Perle(,a#aa! UMN3 1=4= 'ang pertama diluluskan untuk men adikan 2MD3 sebuah parti politik 'ang kukuh

• Merupakan ke a'aan penting kepada per uangan orang Mela'u Ru!)&!#a! A%al Ke Ara$ Pe!u,u$a! PTM i. Rundingan Menolak Pelaksanaan M# • -e ak Januari hingga Mei 194" orang Mela'u mengadakan bantahan secara aman • 0u uan F menolak M2 • Mei 194" F ra a2 Mela'u mengadakan pertemuan dengan $ritish di .uala .angsar • 0u uan F men'ampaikan pandangan menolak M2 • Jun 194" F rundingan 2MD3 dengan $ritish di Pulau Pinang • .esanG • $ritish mengadakan rundingan rasmi dengan ra a2 Mela'u 5 2MD3 • (a a2 Mela'u 5 2MD3 men'erahkan satu memorandum men'atakan bantahan terhadap M2 secara rasmi ii. Rundingan Menu$uhkan P M • Pada 25 Julai 194" Ja+atankuasa ;ksekuti9 ditubuhkan • &ianggotai pega+ai kanan $ritish* +akil ra a2 Mela'u 5 +akil 2MD3 • Perbincangan rasmi diadakan beberapa kali di .ingHs >ouse* .uala 8umpur • $eberapa tuntutan dikemukakan* antaran'aG a: (a a2 Mela'u 5 orang Mela'u menolak semua prinsip 5 struktur M2 b: Mereka mahukan sebuah bentuk persekutuan bagi seluruh -emenan ung 0anah Mela'u c: Mereka menolak kerak'atan jus soli d: Mereka mahu tara9 negeri naungan bagi negeri Mela'u dipulihkan semula e: Mendesak ra a2 Mela'u men adi ketua negeri2 Mela'u • .esan rundinganG • $ritish setu u membentuk P0M kerana tidak mahu orang Mela'u menentang secara kekerasan • $ritish tidak mahu Parti .omunis Mala'a mempengaruhi orang Mela'u • -ikap sederhana orang Mela'u 'ang sentiasa beker asama dengan $ritish 5 sikap pemimpin2 2MD3 sentiasa berunding men'edarkan $ritish • $ritish mengubah dasarn'a 5 melaksanakan dasar )ekolo!& a & (proses membebaskan negeri 'ang di a ah) 'ang digalakkan oleh P$$ • (undingan berakhir dengan termeterai Per an ian Persekutuan 0anah Mela'u pada 21 Januari 194! • Pada 1 6ebruari 194! P0M dibentuk 5 ma lis menandatangani diadakan di .ingHs >ouse* .uala 8umpur

*&r&-*&r& Uta(a PTM 1=4G • .onsep Ra+a Ber"erle(,a#aa! diperkenalkan • Ma+l& Ra+a2 Mela'u ditubuhkan menggantikan Ma lis Mela'u • Perl&!)u!#a! & t&(e%a diberikan kepada orang Mela'u 5 diletakkan di ba+ah kuasa Pesuruh a'a 0inggi $ritish • S'arat kerak'ata! diperketatkan • Se,ua$ "er ekutua! )&,e!tuk dengan gabungan 11 buah negeri2 Mela'u kecuali -ingapura • Pesuruh a'a 0inggi $ritish men adi .etua Persekutuan 5 dibantu Ma lis Mes'uarat ;ksekuti9 5 Ma lis Mes'uarat Perundangan Persekutuan Per,eHaa! A!tara Pe!ta),&ra! PTM De!#a! MU: PTM P0$* (a a2 Mela'u Ma lis Mes'uarat ;ksekuti9* Ma lis Mes'uarat Perundanga n Persekutuan 5 Ma lis (a a2 Mela'u -ultan* Menteri $esar 5 Ma lis Mes'uarat Degeri -ultan negeri $ahasa Mela'u $ahasa Anggeris 5 Per,eHaa! Ketua Pe!ta),&ra! Kua a Per&!#kat Pu at MU ?abenor $ritish Parlimen $ritish

La(,a!# UMN3 • Men adi identiti 2MD3* antaran'aG .&/ Lo#o UMN3 F dalam tulisan Ja+i iaitu perkataan PEKEMBAR .&&/ *o#a! kata F 5HIDUP MELAYU6 F dicipta oleh &atoH 3nn Jaa9ar untuk men'atukan ahli 2MD3 • %ogan kata ini sebenarn'a merupakan slogan Pergerakan Mela'u -emenan ung Johor pimpinan &atoH 3nn Jaa9ar sendiri • $ulan Mac 195) F cogan kata ini ditukar kepada 5Mer)eka6 atas cadangan +akil Pemuda $ahagian 2MD3 $atu Pahat iaitu -'eikh ?harieb (aub .&&&/ Be!)era UMN3 F terdiri drpd +arna merah* putih* kuning 5 hi au • Mera$ F keberanian • Put&$ F kesucian 5 keikhlasan • Ku!&!# F lambang ra a • H&+au F keris hi au lambang agama Aslam 5 tamadun Mela'u • Pemilihan bendera diputuskan dalam persidangan 2MD3 di Apoh* Perak pada Jun 194" • &icadangkan oleh Akatan -etia .ampung $aru* .uala 8umpur • $endera 2MD3 pertama kali dikibarkan pertama kali pada Mes'uarat ,gung 2MD3 di Pulau Pinang 2/ Julai 194/ 2.D PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1=4G • Persekutuan 0anah Mela'u ditubuhkan pada 1 6ebruari 194! • 0u uan F menggantikan M2 (P0M)

Kua a Per&!#kat Ne#er&

Pesuruh a'a Degeri2 5 Ma lis Mes'uarat Degeri ?abenor $ritish $ahasa Anggeris

Ketua A#a(a ? A)at Ba$a a Pe!ta),&ra!

Per,eHaa! Kerak'ata! PTM De!#a! MU: PTM • %us soli terbuka kepada Rak'at Ra+a 5 Rak'at Br&t& $ • Pemoho n 'ang lahir di luar negeri tetapi bapan'a adalah rak'at ra a atau rak'at *ara Me!)a"atka! Kerak'ata! MU • %us soli bagi mereka 'ang lahir di M2* -ingapur a 5 tanah a ahan $ritish 'ang lain

Se:ara kuatkua a u!)a!#u!)a!#

8

$ritish • Pemoho n 'ang berusia 21 tahun* tiada rekod ena'ah 5 bersetu u taat setia kepada P0M • Mereka 'ang berusia 21 tahun 5 tela$ t&!##al ela(a G ta$u! )ar&"a)a 12 ta$u! di 0M serta boleh bertutus $ahasa Mela'u atau $ahasa Anggeris

Se:ara "er(o$o!a!

• Pemohon 'ang tinggal selama 5 tahun daripada / tahun dari tarikh permoho nan • ,nak angkat pemohon 'ang telah men adi rak'at M2

• •

*ara Fa$a(a! Ko(u!& Ter e,ar D& Ta!a$ Mela'u &i 0M ia disebarkan melalui Parti .uomintang (.M0) 5 Parti .omunis Dan'ang ; en komunis sebarkan )ak'a$ ko(u!& di kalangan orang %ina melalui kesatuan seker a* persatuan2* kelas2 malam 5 penerbitan &i kalangan orang Mela'u* 9ahaman komunis disebarkan melalui Parti .omunis Andonesia (P.A) pada tahun 1924#193) 3rang Mela'u tidak berminat dengan 9ahaman komunis keranaG • $ertentangan dengan agama Aslam 5 adat resam orang Mela'u • 6ahaman komunis tidak mengakui ke+u udan tuhan (ateis) • .omunis menggunakan kekerasan 5 ke@aliman untuk mencapai matlamat

• $ritish membekalkan sen ata kepada MP,J, melalui 6orce 13" PKM Sele"a Je"u!: • -elepas perang tamat* pihak Pentadbiran 0entera $ritish (P0$) meminta MP,J, dibubarkan 5 men'erahkan sen ata • P.M bersetu u bubarkan MP,J, • -ebalikn'a P.M tidak men'erahkan semua sen ata 5 sembun'ikan sebahagiann'a • 8angkah mengatasi F $ritish memba'ar J35):)) kepada setiap anggota MP,J, 'ang men'erahkan sen ata 5 menerima satu beg beras • P.M 'ang men'usup masuk dalam kesatuan seker a terlibat secara akti9 dalam pergerakan politik Ke#a!a a! Ko(u!& • 0ahun 194! beberapa orang +akil P.M menghadiri Persidangan Pemuda .omunis ,sia di %ulcutta* Andia • Persidangan ini menggalakkan parti2 komunis mengadakan pemberontakan bersen ata bagi mencapai matlamat • .esan persidangan F P.M menubuhkan unit gerila Malayan 0aces 1i era!ion Army (M(8,) • P.M memulakan pemberontakan 5 keganasan* antaran'aG • P.M men'erang ladang 5 lombong milik s'arikat ;ropah • %ontoh F P.M musnahkan ladang di .ampung -impang 0iga* -itia+an* Perak kerana penduduk enggan beker asama • P.M men alankan akti<iti keganasan dengan men'erang balai polis* membakar kilang* membakar bas* merosakkan landasan kereta api 5 membunuh orang 'ang bersubahat dengan $ritish • Menakik pokok getah F tu uan melumpuhkan ekonomi $ritish 9.2 LANGKAH MEMBANTERAS AN*AMAN K3MUNIS Pe!#& 't&$ara! Darurat • Pengganas komunis membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa ;ropah di -ungai -iput* Perak • Peristis+a ini menggemparkan $ritish • .esann'a F Jun 194! Pesuruh a'a 0inggi $ritish* -ir ;d+ard ?ent mengis'tiharkan darurat di seluruh 0M • 0u uan F melindungi kepentingan ekonomi $ritish di 0M • .esan # $ritish .uatkuasakan 2ndang2 &arurat 194! • 2ndang2 ini membolehkan $ritish menahan sesiapa saha a 'ang dis'aki terlibat dalam kegiatan komunis • Pasukan keselamatan dibenarkan menggeledah rumah kediaman* memindahkan penduduk ke penempatan baru atau memagar

SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB 9 AN*AMAN PARTI K3MUNIS MALAYA ? DARURAT • P.M cuba menggulingkan sistem pemerintahan sedia ada untuk digantikan dengan Re"u,l&k Ko(u!& Mala'a 9.1 PENYUSUPAN ? KEGIATAN PENGGANAS M3MUNIS A al-U ul Fa$a(a! Ko(u!& • .omunisme diasaskan oleh Karl MarI pertengahan abad ke#19 • .arl MarL F tulis buku The 'ommunis! Mani(es!o. Das 'api!al 5 The /erman ,"eology • Merupakan 9ahaman 'ang menentang golongan ;eu)al 5 &("er&al& secara kekerasan untuk menggantikan pemerintahan bercorak 9ahaman komunis • Feu)al F sistem kemas'arakatan 'ang dikuasai golongan bangsa+an • I("er&al& F negara 'ang men a ah atau mengenakan kuasa pemerintahann'a ke atas negara lain • .omunisme memper uangkan mas'arakat tanpa kelas* memiliknegarakan tanah 5 perindustrian • 6ahaman komunis dianuti beberapa negara seperti (usia 5 %hina

Pe!u,u$a! PKM • P.M ditubuhkan pada tahun 193) • 0u uan P.M F menubuhkan (epublik .omunis Mala'a • P.M melatih ramai ka)er 5 men'usup masuk ke dalam kesatuan seker a • Ka)er F anggota baru P.M 'ang dilatih untuk men adi pen'okong 'ang taat setia • P.M cuba bertapak di -ara+ak tetapi gagal • 0ahun 1935 kegiatan P.M men adi semakin agresi9 • ,ntara kegiatann'aG • Mempengaruhi peker a limbungan kapal* peker a kereta api* pelombong bi ih timah* peker a ladang 5 kilang • Menggalakkan kegiatan sabota * mogok 5 tun uk perasaan membantah kenaikan cukai • P.M melancarkan mogok 5 sabota untuk melumpuhkan ekonomi $ritish • $uktin'aG • &i lombong arang batu di $atu ,rang* -elangor F seramai "))) orang melancarkan mogok 5 mengambil alih lombong • $ritish menghantar 3)) orang polis untuk tamatkan mogok • .esan F ramai pemimpin %ina dihantar balik ke %hina 5 pemimpin P.M ditahan PKM Se(a a Je"u! Me!#ua a& TM: • P.M mena+arkan ker asama kepada $ritish untuk menentang Jepun • ,nggota P.M dilatih dalam taktik perang gerila di -ekolah 8atihan .has 1)1 di -ingapura • -ekolah ini men adi markas pasukan gerila menentang tentera Jepun di 0anah Mela'u • P.M membentuk Malayan #eople$s An!i%apanese Army (MP,J,) atau 0entera ,nti#Jepun (ak'at 0anah Mela'u

9

ka+asan kampung 'ang dis'aki pendudukn'a membantu pengganas komunis Br&t& $ Me!#$ara(ka! PKM ? Part&2 Ya!# Ber$alua! K&r& • P.M diharamkan pada 23 Julai 194! • Parti2 politik ber9ahaman kiri 'ang per uangkan kemerdekaan uga diharamkan sepertiG • ,ngkatan Canita -edar (,C,-) • Akatan Pemuda 0anah ,ir Mela'u (P;0,) • Pemuda (adikal Mela'u (P;(,M) • Parti .ebangsaan Mela'u Mala'a (P.MM) • Parti >i@bul Muslimin Me("er,e arka! Pa uka! Ke ela(ata! &. Me!a(,a$ A!##ota Pol& ? Te!tara • Pasukan polis disusun semula 5 diperbesar hingga seramai /) ))) orang • $ritish memba+a masuk askar dari negara2 .oman+el seperti dari ,ustralia* De+ Bealand* ,9rika 0imur 5 6i i • 0u uan # menghapuskan ancaman komunis di 0M &&. Me!u,u$ka! Pa uka! 3ome 5uard • &itubuhkan di peringkat kampung • 0u uan F membantu pasukan polis 5 tentera men aga keselamatan • ,nggota terdiri daripada kaum lelaki 5 +anita • .esanG • Meniupkan semangat 'ang berkobar2 untuk mempertahankan negara di kalangan rak'at • -ultan -elangor memberi kata2 semangat kepada pasukan ini • Pesuruh a'a 0inggi $ritish* -ir >enr' ?urne' berasa kagum dengan kesanggupan 5 keberanian orang Mela'u mela+an pengganas komunis secara berhadapan • -eramai 24 ))) orang Mata2 K$a Mela'u (Special 'ons!a les) telah dilatih 5 dihantar menga+al ladang 5 ka+asan lombong 'ang terpencil • Pasukan keselamatan mengebom 5 melakukan serangan hendap ke atas ka+asan 'ang men adi sarang komunis dengan bantuan 0entera 2dara $ritish Ra!:a!#a! Br&## • &ilancarkan oleh -ir >enr' ?urne' tahun 195) • Pengarah 3perasi ialah 8e9tenan Jeneral -ir >arold (o+don $riggs • (ancangan ini melibatkan penempatan semula penduduk di ka+asan pinggir hutan ke ka+asan penempatan baru • &igelar Kkampung baruH • %ontoh F kampung baru di -eberang Perai* Pulau Pinang • 0u uan F men'ekat bekalan makanan* +ang* maklumat 5 ubat#ubatan kepada pihak komunis

• 0indakan ini sangat berkesan melumpuhkan gerakan M&! Yue! di 0M apabila penduduk setinggan %ina dipindahkan ke kampung baru • M&! Yue! F ditubuhkan oleh P.M untuk memberi maklumat* bekalkan makanan 5 ubat kepada pengganas komunis • ,nggotan Min =uen F peker a lombong 5 ladang *ara Pelak a!aa! Ra!:a!#a! Br&## • -eramai 4)) ))) orang penduduk setinggan %ina dipindahkan ke lebih 4)) buah kampung baru di seluruh 0M • .ampung baru dilengkapi kemudahan asas seperti tempat tinggal* sekolah* kemudahan kesihatan* bekalan elektrik 5 air paip • Aa dipagari dengan ka+at berduri 5 dika+al ketat oleh Special 'ons!a les (-%) • -etiap ketua keluarga diberi kad catuan makanan bagi memastikan setiap anggota keluarga memperoleh bekalan makanan secukupn'a • Pergerakan keluar masuk setiap penduduk dika+al selia setiap masa • .era aan uga melaksanakan program 5Geraka! Kela"ara!6 F tu uan memastikan pihak komunis tidak mendapat sebarang bekalan makanan* sen ata* maklumat 5 ubat • $riggs men'okong penubuhan Malayan 'hinese Associa!ion (M%,) pada tahun 1949 untuk membantu setinggan %ina di kampung baru • M%, merupakan pertubuhan sosial mas'arakat %ina 5 men alankan akti<iti kutipan derma melalui ualan loteri keba ikan • .utipan ualan loteri didermakan kepada penduduk %ina di kampung baru La!#ka$-La!#ka$ Ke ela(ata! Ya!# D&lak a!aka! Br&t& $ Ba#& Me!##e("ur Pe!##a!a Ko(u!& D& Ka("u!# Baru &. Me!#a)aka! Sekata! Jala! Ra'a • 0u uan F mencegah bekalan makanan* ubat 5 maklumat sampai ke tangan komunis • 0anpa barang2 keperluan ini pengganas komunis terpaksa keluar dari tempat persembun'ian mereka • Aa memudahkan pasukan keselamatan menggempur pengganas komunis &&. S& te( Pe!)a;tara! Ke,a!# aa! • 0u uan F menga+al pergerakan penduduk • -etiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih mesti dida9tarkan 5 diberi kad pengenalan untuk membe@akann'a dengan pengganas komunis Ke a! Ke+a'aa! Ra!:a!#a! Br&## • $er a'a melumpuhkan rangkaian gerakan P.M • -okongan terhadap P.M semakin merosot

• &alam Mes'uarat Ja+atankuasa Pusat di Pahang* P.M mengambil keputusan mengurangkan keke aman terhadap orang a+am • P.M berundur ke selatan 0hailand Pera!# Sara; • Merupakan rancangan $ritish menghapuskan pengganas komunis melalui kempen 5(e(e!a!#& $at& ? ;&k&ra! rak'at6 • 0ahun 1952 -ir ?erald 0empler dilantik men adi Pesuruh a'a 0inggi $ritish di 0M 5 Pengarah ?erakan • $eliau menggantikan -ir >enr' ?urne' 'ang mati dibunuh dalam serangan hendap oleh komunis ketika dalam per alanan ke $ukit 6raser • -ir ?erald 0empler men'edari penggunaan kekerasan 5 sen ata semata2 tidak akan ber a'a menghapuskan pengaruh komunis Ke("e!2 ? La!#ka$2 Ya!# D&lak a!aka! Br&t& $ U!tuk Me!+a'aka! Pera!# Sara; &. Ke("e! 5Bula! Pe!)u)uk Ta!a$ Mela'u Me!e!ta!# Ko(u!& 6 • &ilaksanakan dengan a'an'a • Penduduk pelbagai kaum bersama2 memba+a sepanduk mengutuk keganasan komunis • Penduduk membakar patung2 komunis &&. Me!#e)ar R& ala$ Me!e!ta!# Ko(u!& • (isalah diedarkan ke seluruh 0M • Perang sara9 ini menimbulkan kebencian penduduk terhadap keke aman komunis • Penduduk rela hati mena+arkan diri men'ertai pasukan keselamatan 5 polis untuk mempertahankan tanah air &&&. Ko! e" 5Ka%a a! H&ta(6 ? 5Ka%a a! Put&$6 • .a+asan hitam merupakan ka+asan 'ang terdapat kegiatan komunis 'ang akti9 5 dikenakan "er&!ta$ ,erkuru!# • Perintah berkurung F larangan kepada setiap indi<idu daripada keluar rumah bermula am " petang hingga " pagi • .a+asan putih ialah ka+asan bebas daripada ancaman komunis • %ontoh ka+asan putih F Melaka* 0erengganu* .edah* Perlis 5 Degeri -embilan • Aa diis'tiharkan oleh -ir ?erald 0empler pada tahun 1954 &0. Br&t& $ Melo!##arka! S'arat Kerak'ata! Ke"a)a 3ra!# *&!a • 0u uan F menarik sokongan orang %ina terhadap usaha perang sara9 • 0ahun 1952 seramai 1:2 uta orang %ina 5 1!) ribu orang Andia men adi +arganegara 0M • Aa menun ukkan pengorbanan orang Mela'u terhadap kaum lain demi perpaduan 5 kese ahteraan rak'at

10

0. Br&t& $ Me!a&kka! Ju(la$ Ha)&a$ Te!ta!# Ger&la Ko(u!& • &iberikan kepada mereka 'ang ber a'a menangkap 5 memberi maklumat berkaitan komunis • %ontohG • >adiah menangkap %hin Peng hidup atau mati seban'ak J25) ))) • %hin Peng merupakan -etiausaha P.M 'ang berasal dari -itia+an Perak 5 nama sebenarn'a 3ng $oon >ua • >adiah untuk menangkap atau membunuh orang kanan %hin Peng seban'ak J2)) ))) • 0a+aran hadiah ini telah disiarkan dalam surat khabar The S!rai!s Times pada 1 Mei 1952 di -ingapura 0&. Pera!a! Sulta! ? Me!ter& Be ar • -ultan 5 menteri besar setiap negeri sering mengingatkan rak'at tentang langkah2 kera aan menentang komunis • %ontohG • Sulta! Pa$a!# # sentiasa ingatkan rak'atn'a angan terpeda'a dengan an i komunis 5 orang Mela'u 'ang men'okong komunis dianggap pengkhianat negara • Me!ter& Be ar Pa$a!# F mengingatkan orang ramai keke aman 0entera $intang 0iga • Dato8 3!! Jaa;ar F men'eru rak'at membantu kera aan menghapuskan komunis di 0M • .era aan berusaha menimbulkan kebencian rak'at terhadap komunis dengan menggelar mereka sebagai pengganas 0&&. Me!#uatkua aka! Peratura! *atua! Bekala! Maka!a! • Pengganas komunis 'ang terdesak terpaksa bercucuk tanam untuk mendapatkan bekalan makanan sendiri di dalam hutan • Pasukan keselamatan ber a'a gagalkan rancangan komunis dengan men'embur racun ke ka+asan tanaman tersebut Pe!#a("u!a! Bera(a&-Ra(a& 0u uan F menggalakkan pengganas komunis men'erah diri Pada tahun 1955 seban'ak 4) uta r& ala$ 5 12 uta "a "e!#a("u!a! diedarkan dalam bahasa %ina* Mela'u 5 0amil setiap hari Ra)&o Mala'a men'iarkan s'arat ta+aran pengampunan itu Po ter ditampal di serata tempat Ikla! 5 %a'a!# #a(,ar digunakan untuk membantu penduduk memu uk pengganas komunis men'erah diri

• 0unku ,bdul (ahman ber an i ika diberi mandat akan berunding dengan pihak komunis • Pada 3ktober 1955* %hin Peng menulis surat kepada 0unku ,bdul (ahman untuk mengadakan rundingan • Pada 2! 5 29 &isember 1955 pertemuan antara 0unku ,bdul (ahman dengan %hin Peng diadakan di pekan $aling* .edah iaitu di -ekolah Anggeris $aling • (undingan ini di+akili olehG • Cakil kera aan P0M F 0unku ,bdul (ahman* &a<id Marshall 5 0un 0an %heng 8ock • Cakil P.M F %hin Peng* %hien 0ien 5 (ashid Maidin • 0unku ,bdul (ahman meminta supa'a %hin Peng (e(,u,arka! PKM< (eletak e!+ata ? (e!'era$ )&r& • %hin Peng pula mengenakan s'arat iaitu PKM $a!'a aka! letak e!+ata ? (e!'era$ )&r& ek&ra!'a kera+aa! ,er etu+u (e!#aku& PKM e,a#a& e,ua$ "art& "ol&t&k 'a!# a$ • >asiln'a F pertemuan tersebut #a#al kerana 0unku ,bdul (ahman enggan bertolak ansur dengan s'arat %hin Peng • ,lasan 0unku ,bdul (ahmanG • 6ahaman komunis tidak sesuai dalam kehidupan mas'arakat berbilang kaum di 0M • $eliau sedia berunding dengan P.M pada bila2 masa ika P.M berubah 9ikiran • 0M mencapai kemerdekaan semasa undang2 darurat belum ditamatkan lagi • ,pabila 0M merdeka pengaruh komunis semakin merosot • Pada 31 Julai 19") kera aan is'tiharkan darurat tamat

• 0u uan $ritish F supa'a P.M tidak mempun'ai alas an untuk meneruskan per uangan mereka &0. Pe!u,u$a! Mala!an +hinese Association .M*A/ • Merupakan usaha menarik minat orang %ina melibatkan diri dalam politik berhaluan kanan • .esanG • 3rang %ina mula memberi ker asama 5 membantu kera aan membanteras komunis • $er a'a mengikis pandangan negati9 penduduk tempatan terhadap orang %ina 'ang menganggap semua orang %ina adalah pengganas komunis Ke a! Eko!o(& &. Ke$&)u"a! Rak'at T&)ak Te!tera( • .eganasan komunis men'ebabkan rak'at tidak dapat men alankan kegiatan harian &&. Ke(u !a$a! Ke(u)a$a! A a • $erlaku kemusnahan sistem perhubungan* entera melombong* kemudahan a+am &&&. Ga!##ua! Ter$a)a" Buru$ La)a!# • .eadaan ini men e askan pengeluaran sumber ekonomi negara • (amai peker a ladang berasa tidak selamat untuk beker a &0. Per,ela!+aa! Kera+aa! Me!&!#kat • .era aan membelan akan seban'ak J25) ))) hingga J3)) ))) sehari semasa darurat • &alam tempoh 12 tahun kera aan membelan akan seban'ak J/21:9 uta bagi tu uanG • Membeli peralatan ketenteraan untuk mengukuhkan pertahanan • Memperbesar pasukan keselamatan* menambah bilangan polis* tentera 5 2ome /uar" untuk melindungi keselamatan rak'at 0. Pe(,a!#u!a! Luar Ba!)ar Tera,a& • .era aan lebih menumpukan perhatian kepada usaha membanteras komunis 5 darurat • 8ebih ditumpukan kepada pembangunan di perkampungan baru • .esan F pembangunan luar $andar kurang diberi perhatian Ke a! So &al &. Ke:e)eraa! ? Ke(at&a! • (amai anggota pasukan keselamatan* pengganas komunis 5 orang a+am terkorban • ,khir tahun 195)#an umlah 'ang dikenal pasti ialahG • -eramai 21 231 orang a+am 5 tentera terbunuh 5 cedera

9.9 KESAN DARURAT Ke a! Pol&t&k &. U!)a!#2 Darurat 1=4G • &iperkenalkan kerana keke aman 5 keganasan komunis • 0u uan F membendung gerakan kebangsaan berhaluan kiri +alaupun bukan bercorak komunis 5 uga gerakan Min =uen &&. Kelo!##ara! S'arat Kerak'ata! • &iberikan kepada orang bukan Mela'u tahun 1952 • 0u uan F menarik minat mereka supa'a tidak memihak kepada komunis &&&. Br&t& $ Me!'e#eraka! Pe(,er&a! Ke(er)ekaa! • &arurat men adi 9aktor penting $ritish memberikan tara9 berkera aan sendiri kepada rak'at 0M • Aa disuarakan $ritish sebelum Pertemuan $aling diadakan

• •

• • •

Perte(ua! Bal&!# • &alam Pilihan (a'a Ma lis Perundangan Persektuan tahun 1955* Parti Perikatan mengemukakan (a!&;e to 'ang men an ikan kemerdekaan segera 5 menamatkan darurat

11

ntara .ntaran'aG • Penduduk sukar bergerak • -ukar mendapat bekalan makanan • 0erpaksa mematuhi pelbagai undang2 'ang dikenakan kera aan • Penduduk luar bandar tidak dapat men alankan akti<iti harian • Pekebun kecil tidak dapat mengusahakan pertanian kerana larangan perintah berkurung • 0erpaksa bergantung kepada makanan seperti ubi 5 keledek kerana catuan bekalan makanan sama seperti @aman pendudukan Jepun &&&.aum • 0u uan F mengeratkan ker asama antara kaum di 0M &0.a!# aa! • &asar ini berorientasikan kandungan sukatan pela aran 0M sendiri • 0u uan F memupuk cintakan tanah air di kalangan generasi muda • Penggunaan bahasa pengantar 'ang sama diharapkan dapat memupuk perse9ahaman antara kaum ##################################################### SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN 4:1 12 . Pe!)u)uk H&)u" Se!# ara ? Me!)er&ta • Peperangan menentang komunis berlangsung selama 12 tahun • Aa memba+a kesengsaraan hidup penduduk 0M • .u!#a! Kau( • 0empoh darurat 'ang pan ang memberi kesan kepada hubungan kaum di 0M • 0ahun 1949 ditubuhkan 'ommuni!y 1iaison 'ommi!!ee (%8%) atau Ja+atankuasa >ubungan . Pelak a!aa! Da ar Pela+ara! Ke. Ma ala$ Hu.• -eramai "133 orang komunis terkorban pengganas &&.

() sebagai .etua) • 0un &r Asmail • 0un >:-: 8ee • 0un .bdul (ahman Abni 0uanku Muhammad (195/# 19")) di .ustralia) • 0uan bin Malik (>akim Mahkamah 0inggi Andia) • 0uan .uala 8umpur Ahli Suruhanjaya 0ei"3 • 8ord Cilliam (eid • -ir A<or Jennings (.era aan Pusat dengan .@i@ 3thman • &atoH Mohd -eth • &atoH Dik .( 5 rombongan diiringi Pemuda 2MD3 Melaka • 0.era aan Degeri diteruskan SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB D KEMERDEKAAN NEGARA 91 3G3S 1=DE • (ombongan Merdeka kembali ke 0anah Mela'u pada 2) 6ebruari 195" • &isambut meriah dalam perhimpunan besar di Padang Merdeka* $andar >ilir* Melaka • 0.ntara perkara 'ang dipersetu uiG i: 0arikh kemerdekaan ditetapkan pada 31 3gos 195/ ii: -uruhan a'a bebas dilantik untuk gubal Perlembagaan Merdeka iii: Parti Perikatan tidak akan ambil alih perniagaan $ritish atau kepentingan $ritish di P0M i<: Per an ian pertahanan dengan $ritish ditandatangani bagi men aga keselamatan 5 kepentingan ekonomi $ritish di P0M <: .onsep (a a $erperlembagaan dikekalkan <i: Pembahagian kuasa antara .gong pertama iaitu 0uanku .o!#a! Mer)eka: • 2ntuk merundingkan kemerdekaan Persekutuan 0anah Mela'u dengan $ritish di 8ondon • $eberapa keputusan dicapai sebagai asas perundingan • &ibentuk satu per an ian F Per an ian 8ondon Per+a!+&a! Lo!)o!: • &ipengerusikan oleh 8ord 8ennoL#$o'd iaitu -etiausaha 0anah Ja ahan $ritish • (undingan berlangsung dari 1! Januari hingga ! 6ebruari 195" • .( • 3rang ramai memberi sokongan padu 13 .edua2 pihak bersetu u tandatangani per an ian • .gama Aslam di adikan agama rasmi persekutuan tetapi agama lain boleh diamalkan • -emua perkara dipersetu ui berdasarkan semangat tolak ansur antara kaum • Aa membolehkan kera aan berdemokrasi dengan konsep (a a $erperlembagaan dibentuk • Pemimpin Mela'u 5 bukan Mela'u men'okong pakatan • %adangan -uruhan a'a (eid diterima Parlimen $ritish pada Jun 195/ • &ra9 Perlembagaan Merdeka dibentang untuk diluluskan oleh Ma lis Perundangan Persekutuan • 2pacara menandatangani Per an ian Merdeka 195/ diadakan pada 15 3gos 195/ antara (a a2 Mela'u dengan $ritish di .2 PENYEDIAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU: • $agi negara bakal merdeka seperti P0M* sebuah perlembagaan 'ang dipersetu ui semua kaum amat penting • Parti Perikatan bersetu udengan penubuhan suruhan a'a bebas F -uruhan a'a (eid Suru$a!+a'a Re&): • &ibentuk pada Mac 195" • 0u uan men'usun perlembagaan P0M • &ipengerusikan 8ord Cilliam (eid • 0ugas -uruhan a'a (eidG i: Merangka sebuah pelembagaan bagi P0M ii: Membentuk 5 menentukan kuasa kera aan pusat 5 negeri iii: Men amin kedudukan khas (a a2 Mela'u i<: Me+u udkan rupa bangsa P0M • -uruhan a'a ini menerima seban'ak 131 memeorandum daripada pelbagai pihak termasuk (a a2 Mela'u • 6ebruari 195/ -uruhan a'a (eid keluarkan dra9 perlembagaan untuk dibahaskan oleh penduduk 5 parti politik tempatan • $eberapa cadangan asal dipinda untuk memuaskan hati semua pihak • .hmed .amil Matla(at Ro(.bdul .Anggo!a 0om ongan Mer"eka3 a: Cakil Parti Perikatan • 0unku .bdul >amid (Pakistan) Perle(.ingHs >ouse* .ntaran'aG i: -ebuah negara persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa pusat dan negeri ii: .ngland) • -ir Cilliam Mckell (bekas ?abenor Jeneral .a#aa! Mer)eka: D.erak'atan secara jus soli kepada mereka 'ang lahir di 0anah Mela'u iii: .( is'tiharkan tarikh merdeka dengan seruan merdeka • 3rang ramai men'ambut laungan KMerdekaH dengan penuh semangat D.uala 8umpur • Aa ditandatangani oleh =ang di#Pertuan .1 R3MB3NGAN MERDEKA: • 0u uan rombongan untuk mendapatkan kemerdekaan • &iusahakan oleh Parti Perikatan a+al tahun 194" • 0unku .bdul (ahman (.bdul (ahman (0.bdul (a@ak b: Cakil (a a2 Mela'u • &ato Panglima $ukit ?antang • .etua Menteri berunding dengan (a a2 Mela'u 5 $ritish untuk mendapatkan kemerdekaan • $ersetu u adakan mes'uarat rasmi dengan $ritish • (ombongan Merdeka dibentuk • 0erdiri daripada 4 +akil (a a2 Mela'u 5 4 +akil Parti Perikatan • (ombongan ke 8ondon diketuai oleh 0.edudukan istime+a orang Mela'u dikekalkan tanpa men e askan hak kaum lain i<: Anstitusi (a a2 Mela'u 5 konsep (a a $erperlembagaan dikekalkan <: $ahasa Mela'u di adikan bahasa kebangsaan tetapi bahasa %ina 5 0amil boleh dikembangkan 5 men adi bahasa pengantar di sekolah masing2 <i: .

uala 8umpur tepat am 12:)) tengah malam 3) 3gos 195/ • .M seban'ak / kali dengan disambut oleh hadirin Maksu" Sim olik Di Se alik #enyerahan 6a!ikah #emasyhuran Kemer"ekaan3 • Menandakan kuasa politik negara dikembalikan semula kepada pemerintah tempatan • Menandakan P0M bebas setelah dikuasai selama 44" tahun • Pemulangan dilakukan $ritish dengan penuh tertib 5 bersopan • 8aungan merdeka menandakan laungan semangat 5 kegembiraan rak'at • Aa menandakan segala per uangan rak'at berhasil untuk membina sebuah negara 'ang berdaulat 5 merdeka Ka!)u!#a! Pe(a '$ura! Ke(er)ekaa!: • &ikenali sebagai &okumen Pemas'huran .elantan* 0erengganu* Perak* Melaka 5 Pulau Pinang <i: PM merupakan negara demokrasi 'ang mengutamakan kese ahteraan rak'at • Perlembagaan ini tidak dapat dilaksanakan kerana -ara+ak diserang oleh Jepun dari tahun 1941 hingga 1945 Sara%ak Sele"a Kekala$a! Je"u!: • -elepas P& AA $ritish perkenalkan Pentadbiran 0entera $ritish (P0$) pada 1) -eptember 1945 • .gama Aslam sebagai agama rasmi P0M <i: $ahasa Mela'u sebagai bahasa kebangsaan <ii: .etua negara ialah =ang di#Pertuan .(&.li@abeth iaitu &uke o9 Cellington bersedia dengan +atikah pen'erahan kuasa • .gong iii: Pembentuk sebuah Parlimen 'ang mempun'ai &e+an (ak'at 5 &e+an Degara i<: Perdana Menteri sebagai ketua pentadbiran dibantu sebuah kabinet <: .ntara atur cara ma lisG i: 2capan +akil (atu .ntara peranan P0$ ialahG i: Mengembalikan ketenteraman -ara+ak ii: Memulihkan ekonomi -ara+ak iii: Mengemas kini pentadbiran -ara+ak • -ara+ak dikuasai P0$ sehingga 1 Julai 1945 SARA1AK DISERAHKAN KEPADA KERAJAAN BRITISH • $ritish berusaha mengambil alih pentadbiran -ara+ak daripada keluarga $rooke • %harles 7'ner $rooke ambil keputusan serahkan -ara+ak kepada $ritish • %harles 7'ner $rooke merupakan (a a Putih -ara+ak 'ang terakhir • .edah* Perlis* ..• Mempun'ai beberapa 9asal penting* antaran'aG i: .emerdekaan 195/ • &itulis dalam 2 bahasa F bahasa Mela'u (0ulisan Ja+i) 5 bahasa Anggeris • .gong (.etua Degara P0M) iii: 0.kibatn'a Pe abat 0anah Ja ahan meminta %harles 7'ner $rooke dapatkan persetu uan pen'erahan -ara+ak secara perundangan 5 demokrasi • %harles 7'ner $rooke meru uk kepada Ma lis Degeri • -etelah bersidang selama 3 hari Ma lis Degeri luluskan (ang 2ndang2 Pen'erahan -ara+ak atau 'ession Bill • 1! undi men'okong pen'erahan 5 1" undi menentang • 2sul pen'erahan disokong oleh ahli bukan bumiputera SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB > PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SARA1AK DAN SABAH >.emudian ia ditulis semula dalam tulisan (umi • .1 PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SARA1AK • -ara+ak dikuasai oleh keluarga $rooke • 0ahun 1941 %harles 7'ner $rooke perkenalkan Perlembagaan 1941 sempena Pera'aan 1)) 0ahun Pengambilan -ara+ak 14 .9 PEMASYHURAN KEMERDEKAAN: • $ermaksud peris'tiharan atau pengumuman penting • Pemas'huran kemerdekaan bererti P0M telah bebas daripada pen a ahan selama2n'a Per& t&%a Pe(a '$ura! Ke(er)ekaa!: i4 #eris!i5a Se elum #emasyhuran3 • $endera 2nion Jack diturunkan di hadapan Padang .uala 8umpur • -tadium ini dibina khas untuk upacara peris'tiharan kemerdekaan negara siap sehari sebelum ma lis • 0u uan pembinaan stadium F untuk melahirkan identiti kebangsaan kepada negara 'ang merdeka • &isaksikan ribuan rak'at • (a a2 Mela'u berseri2 dengan pakaian songket berkilau 5 dipa'ungi pa'ung dira a • (a a2 Mela'u duduk berbaris di pentas khas • Cakil (atu .nthon' $rooke iii: Masalah ke+angan kerana -ara+ak musnah akibat perang 5 %harles 7'ner $rooke tidak mempun'ai sumber ke+angan untuk bangunkan semula -ara+ak #eris!i5a #enyerahan Sara5ak3 • &isember 1945 rundingan dibuat antara %harles 7'ner $rooke dengan $ritish • $rooke di+akili ?erard 0: Mac$r'an diutus untuk dapatkan tandatangan ketua2 bumiputera 5 pemimpin tempatan dalam Ma lis 0ertinggi -ara+ak • ?erard 0: Mac$'ran ber a'a mendapatkan persetu uan dengan cara tipu helah • ! 6ebruari 194" %harles 7'ner $rooke is'tiharkan keputusan persetu uan Ma lis 0ertinngi -ara+ak untuk serahkan -ara+ak kepada $ritish • timbulkan bantahan pelbagai pihak terutama orang Mela'u 5 Aban • .emudian bendera P0M dinaikkan oleh beberapa orang pemuda 2MD3 • &isaksikan ribuan rak'at dengan sorakan* tepukan gemuruh 5 laungan merdeka ii4 #eris!i5a 2ari #emasyhuran3 • &ilakukan pada pagi 31 3gos 195/ dengan penuh gemilang di -tadium Merdeka* .( melaungkan seruan M.ngland ii: Cakil (atu ..era aan persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan 0anah Mela'u ii: .edudukan istime+a orang Mela'u diteruskan tanpa mengurangkan hak +arganegara lain D.terbatal i<: Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa pada 31 3gos 195/ <: P0M 'ang merdeka mengandungi F Johor* Pahang* D9* -elangor* .( membaca peris'tiharan tersebut dengan lantang i<: 0.ngland tandatangani Per an ian P0M 195/ bagi membentuk P0M iii: -emua penguasaan (atu .erak'atan terbuka kepada sesiapa 'ang lahir di 0anah Mela'u 5 kerak'atan secara permohonan dengan s'arat tertentu uga diberi pertimbangan <iii: .ngland men'erahkan dokumen peris'tiharan kemerdekaan kepada =ang di#Pertuan .ngland 5 Parlimen $ritish ke atas DD.elab -elangor* .ntara sebab2 'ang mendorong pen'erahan -ara+ak kepada $ritishG i: &esakan kera aan $ritish agar keluarga $rooke serahkan -ara+ak demi pelaburan $ritish ter amin di -ara+ak ii: Pertikaian keluarga $rooke F %harles 7'ner $rooke sudah tua 5 ingin bersara tetapi tiada +aris pengganti kecuali anak saudaran'a .ntara kandunganG i: P0M mencapai tara9 negara merdeka 5 berdaulat setara9 negara lain di dunia ii: (a a2 Mela'u 5 (atu .

ntara kata2 'ang ditulis ialahG a: 7Kami Mem an!ah "engan Sekeras-kerasnya A!as Tin"akan Brooke Menyerahkan Sara5ak Kepa"a Kolonial .nthon' $rooke (anak saudara) dilantik sebagai (a ah -ara+ak 'ang baru demi meudahkan tuntutan kemerdekaan -ara+ak PENENTANGAN ? REAKSI BRITISH *ara Pe!e!ta!#a!: i4 Menghan!ar Sura! Ban!ahan • ?olongan antipen'erahan bertindak menghantar surat bantahan* ka+at 5 telegram kepada $ritish • $ritish tidak mengendahkan bantahan ii4 Menampal #os!er • Poster ditampal di seluruh pelosok kampung • -etiap kampung dikerah membuat poster 5 sepanduk • .nggota (ukun 13 'ang lain dipen arakan • $ritish mengharamkan Persatuan Mela'u -ara+ak • .ntaran'aG a: .• Pada 1 Julai 194" $ritish is'tiharkan -ara+ak sebagai Ja ahan Mahkota $ritish • -ir %harles .M.nggeris8 b: 7Sara5ak A"alah 2ak Kami4 1e urkan Kolonial8 iii4 #engli a!an Kaum 6ani!a • Canita terlibat dalam demonstrasi penentangan • .pril 194/ seramai 33! orang kakitangan kera aan meletakkan a+atan • -ebahagian besar adalah guru Mela'u • .bol 'ang sanggup berkorban masa 5 tenaga • Faktor Berlaku!'a Geraka! A!t&"e!'era$a! Sara%ak: • Pen'erahan -ara+ak bertentangan dengan Perlembagaan 1941 -ara+ak 'ang men an ikan kera aan sendiri • %harles 7'ner $rooke membuat keputusan sendiri tanpa berunding dengan ketua2 bumiputera 5 melalui tipu muslihat • $arisan Pemuda Mela'u meminta .M-* $PM 5 P&# membantah pelantikan ?abenor -ara+ak pertama iaitu -ir %harles .aum ibu $PM seperti Puan -hari9ah >a ah -ipah 0uanku 3thman* &a'ang 6au@iah 5 %ikgu .ropah 5 Mela'u 'ang bersubahat (osli &hobi (anggota (ukun 13) ditugaskan membunuh -ir &uncan -te+ard iaitu ?abenor -ara+ak ke#2 di -ibu (osli &hobi merupakan pe uang (ukun 13 'ang sanggup berkorban diri untuk bebaskan tanah air $eliau menulis sa ak dalam 2tusan -ara+ak menggunakan nama samaran 1i"ros iaitu berta uk KPanggilanMu =ang -uciH e: ii4 0eaksi Bri!ish Secara Kekerasan3 • 3 &isember 1949 -ir &uncan -te+ard mela+at -ibu • $eliau ditikam oleh (osli &hobi dengan sebilah pisau • -eminggu kemudian -ir &uncan -te+ard meninggal dunia di hospital -ingapura • $ritish bertekad gunakan kekerasan perangi golongan antipen'erahan • Mereka 'ang didapati bersalah dihukum gantung sampai mati iaituG a: (osli &hobi b: .+aln'a $ritish anggap gerakan antipen'erahan bersi9at sementara 5 tidak lama • .ntara langkah 'ang diambilG i4 #en!a" iran Sara5ak Disusun Semula3 • $ermula tahun 194" • 0u uan memudahkan pentadbiran -ara+ak • -ara+ak terbahagi 5 bahagian • -etiap bahagian diketuai seorang (esiden $ritish • -etiap bahagian pula dibahagikan kepada beberapa daerah 'ang diketuai seorang Pega+ai &aerah ii4 #em en!ukan Majlis Tempa!an3 • &ibentuk oleh $ritish pada 194/ 15 .) 'ang sokong pen'erahan -ara+ak kepada $ritish c: $ritish melaga2kan orang Mela'u dengan orang &a'ak supa'a kedua2 bertelagah d: $ritish memburuk2kan pe uang gerakan antipen'erahan dengan menuduh per uangan mereka han'a untuk kekalkan hak istime+a orang Mela'u -ara+ak saha a • • • $ritish persenda* hina 5 cemuh golongan antipen'erahan dalam ma lis2 rasmi mereka .+ang (ambli Mohd &eli c: $u ang -untong d: Morshidi -idek • .assim • $eliau merupakan ketua datu2 mas'arakat Mela'u 5 kaum Mela'u terpela ar 5 seorang bekas guru • $antahan turut disertai olehG i: Persatuan .uching pada 1 Julai 194/ disertai P.diketuai %ikgu 8il' .ntara tindakan $ritishG a: $ritish giatkan usaha untuk melemahkan gerakan dengan pecahbelahkan perpaduan kaum b: $ritish galakkan penubuhan 9oung Malay Associa!ion (=M.esan#kesanG a: 0ahun 194/ gerakan antipen'erahan makin lemah akibat pelbagai propaganda $ritish b: ?olongan muda $PM -ibu tubuhkan K(ukun 0iga $elasH 'ang bercorak radikal F bersumpah hapuskan pemimpin .ber+ein telah pergi ke T&!)aka! Pe!e!ta!#a! Rak'at Sara%ak: • $ritish dapati golongan antipen'erahan daripada kalangan kakitangan kera aan terutama guru Mela'u • &isember 194" $ritish keluarkan notis iaitu Pekeliling Do:9 • Aa berkaitan amaran $ritish kepada kakitangan kera aan supa'a tidak terlibat dalam gerakan antipen'erahan • Aa menambahkan lagi kemarahan kepada $ritish • 2 .+al 195)#an $ritish kukuhkan kedudukan di -ara+ak c: $ritish kekal berkuasa hingga tahun 19"3 LANGKAH KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SARA1AK • .rden %larke dilantik ?abenor $ritish pertama di -ara+ak GERAKAN ANTIPENYERAHAN DI SARA1AK • Pen'erahan -ara+ak kepada $ritish dibantah orang Mela'u 5 Aban • ?erakan ini berlaku dari 194" hingga 1949 • Mas'arakat Mela'u diketuai &atu Patinggi .bang >a i .kibatn'a 22 buah sekolah kera aan terpaksa ditutup • -eramai 5" orang pela ar Maktab Perguruan Mela'u -ara+ak meninggalkan penga ian 5 membantah pekeliling tersebut • .bdillah bin &atu Patinggi >a i Mohammad . ibah .M-) ii: $arisan Pemuda Mela'u -ibu ($PM-) iii: $arisan Pemuda -ara+ak ($P-) i<: Persatuan &a'ak -ara+ak (P&-) • ?erakan sebagai -ara+ak penentangan ini dikenali ?erakan .esann'aG a: $ritish ber a'a lumpuhkan gerakan antipen'erahan b: .aum ibu P.esanG # berlaku tun uk perasaan besar2#an setiap 1 Julai # terbesar di .rden %larke • Penentangan bertambah hebat apabila $arisan Pemuda Mela'u ($PM) mengadakan perhimpunan 'ang dihadiri 25) orang per+akilan bumiputera seluruh ca+angan $PM Reak & ? T&!)aka! Br&t& $: i4 0eaksi Bri!ish #eringka! a5al3 • .ebangsaan Mela'u -ara+ak (P.ntipen'erahan b: ka+asan pedalaman untuk mendapat sokongan 5 simpati orang Aban .nggapan $ritish meleset kerana gerakan mendapat sokongan rak'at -ara+ak • .

• $ermula tahun 1952 • 0u uan untuk memilih per+akilan secara demokrasi iii4 #in"aan #erlem agaan.P) b: Parti Degara -ara+ak (P.-.M8) b: $arisan Pemuda ($.along Dingkan • 0u uan penubuhanG a: Per uangkan hak 5 kepentingan orang Aban -ara+ak b: Mendapatkan kemerdekaan bagi -ara+ak i>4 Barisan 0akya! %a!i Sara5ak <BA0%ASA=3 • &itubuhkan pada 4 &isember 19"1 • &iasaskan oleh &atu 0uanku >a i $u ang bin 0uanku 3thman • Matlamat penubuhanG a: Menuntut hak istime+a penduduk bumiputera b: Pertingkatkan tara9 hidup bumiputera -ara+ak c: Me+u udkan keharmonian rak'at d: -elamatkan rak'at dari ancaman komunis e: Menuntut bahasa Mela'u di adikan bahasa kebangsaan >4 #ersa!uan 'ina Sara5ak <S'A=3 • &itubuhkan pada Julai 19"2 • &iasaskan oleh Cilliam 0an • Matlamat F berusaha ke arah perpaduan orang %ina >i4 #ar!i #esaka Anak Sara5ak <#?SAKA=3 • &itubuhkan pada 3gos 19"2 • &iasaskan oleh 0emenggung Jugah • Matlamat F membantu orang &a'ak mencapai perpaduan 5 men amin hak dalam perlembagaan PENUBUHAN PERIKATAN SARA1AK • Perikatan -ara+ak dibentuk pada Do<ember 19"2 • 0u uan menghadapi pilihan ra'a tahun 19"3 • Menang 13! kerusi • Perikatan -ara+ak terdiri daripada gabungan parti2 politik sepertiG a: Parti .ong • Pen'erahan -abah tiada tentangan hebat penduduk tempatan • Penentangan han'a dilakukan oleh +aris .esultanan -ulu 'ang anggap -abah sebagai milikn'a • Pertubuhan 'ang ada di -abah han'a ber uang perbaiki keadaan politik 5 ekonomi sepertiG a: Persatuan .pril 195/ dengan umlah keahlian seramai 1) orang PENUBUHAN PARTI P3LITIK DI SARA1AK • 0ahun 195" diperkenalkan Perlembagaan -ara+ak • $eberapa parti politik ditubuhkan sehingga tahun 19"3* antaran'aG i4 #ar!i Bersa!u 0akya! Sara5ak <S&##=3 • &itubuhkan pada 12 Jun 1959 • &iasaskan oleh 3ng .ntaran'aG i4 Memperkenalkan #erlem agaan Baru.a$ Sele"a Je"u! kala$: • -elepas P&2 -abah ditadbir oleh Pentadbiran 0entera $ritish (P0$) • P0$ berusaha kembalikan keamanan 5 ketenteraman • Pemerintahan P0$ berakhir mulai 15 Julai 1945 SABAH DISERAHKAN KEPADA KERAJAAN BRITISH • Pada 2" Jun 194" $ritish tantdatangani per an ian dengan -$2$ • Mengikut per an ian* $orneo 2tara men adi tanah a ahan $ritish mulai 15 Julai 194" • .) >.bdul (ahman • $an'ak parti politik ditubuhkan dalam tempoh 15 bulan selepas itu • .) d: $arisan (ak'at Jati -ara+ak ($.nak -ara+ak (P.ebangsaan Mela'u 8abuan (P.ntara parti politik -abah sebelum 19"3G i4 #er!u uhan Ke angsaan Sa ah Bersa!u <&SN*=3 • &itubuhkan pada 23 &isember 19"1 • &iasaskan oleh 0un &atu Mustapha bin &atu >arun • Matlamat penubuhanG a: Per uangkan hak kaum $umiputera Muslim b: Men adikan bahasa Mela'u sebagai bahasa kebangsaan 16 . • $ermula tahun 19") • $ritish pinda perlembagaan • 0u uan menambah umlah pemimpin kaum bumiputera sebagai ahli tidak rasmi dalam Ma lis 2ndangan • -emua ahli dilantik bukan dipilih oleh rak'at melalui pilihan ra'a tetapi oleh ?abenor $ritish i>4 #ilihan 0aya Majlis &n"angan3 • &iperkenalkan tahun 19"2 PENUBUHAN PARTI P3LITIK DI SABAH • $an'ak parti politik di -abah muncul selepas pengumuman gagasan Persekutuan Mala'sia oleh 0unku .ebangsaan -ara+ak (-D. • $ermula tahun 195) • Melalui Perlembagaan* Ma lis .• 0u uan beri peluang kepada ahli2 dilantik ambil bahagian dalam pentadbiran tempatan • 6ungsi Ma lis 0empatanG a: Menguruskan pela aran rendah b: $ekalan air c: Jalan ra'a d: .2 PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SABAH Sa. • Jumlah ahli dipinda pada tahun 195" • Pindaan berkuatkuasa mulai .ee >ui 5 -tephen =oung • Matlamat penubuhanG a: Me+u udkan perpaduan 5 kesetiaan rak'at -ara+ak b: Men'atupadukan kaum di -ara+ak ii4 #ar!i Negara Sara5ak <#ANAS=3 • &itubuhkan pada 9 .ropah supa'a men aga kepentingan b: Mengeksploitasi sumber bahan mentah -abah seperti ka'u balak* kelapa kering* tembakau 5 hasil tradisional c: Men amin kedudukan 5 keselamatan $ritish di .esihatan e: Menga+al perbelan aan 9: Mengutip cukai kepala 5 cukai2 lain iii4 #in"aan Ahli Majlis Negeri : Ahli Majlis Ter!inggi..) e: Persatuan %ina -ara+ak (-%.pril 19") • &iasaskan oleh &atu Patinggi .(AP) LANGKAH KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SABAH • $ermula tahun 195) langkah2 diambil oleh $ritish untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkera aan sendiri • .pril 19"1 • &iasaskan oleh -tephen ..(J.-) c: Parti Pesaka .sia 0enggara kerana -abah berada di tengah2 alan perdagangan antara -ingapura 5 >ong .-.er a 5 Ma lis 2ndangan ditubuhkan • Cakil2 anak negeri diberi peluang terlibat dalam pemerintahan negeri sebagai ahli tidak rasmi dalam Ma lis 2ndangan • 0okoh tempatan terlibat sepertiG a: &onald -tephens b: 0un &atu Mustapha &atu >arun ii4 Menga"akan #ilihan 0aya Majlis Tempa!an.bang >a i Mustapha • Matlamat penubuhanG a: Me+u udkan keharmonian kaum di -ara+ak b: Menuntut pendidikan percuma bagi sekolah rendah c: Mempertingkatkan kedudukan politik* ekonomi 5 sosial bumiputera iii4 #ar!i Ke angsaan Sara5ak <SNA#=3 • &itubuhkan pada 1) .ntara sebab -abah diserahkan kepada $ritishG a: &esakan pelabur 5 pemodal .D.

1 GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Merupakan cadangan penggabungan 0anah Mela'u* -ingapura* -ara+ak* -abah 5 $runei • &itadbir dalam satu unit politik IDEA PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • %adangan dikemukakan oleh 0unku .0A() pimpinan 8ee .at: i4 Tanah Melayu3 • -ambutan menggalakkan daripada parti2 politik 0anah Mela'u • -okongan rak'at ditun ukkan melalui perhimpunan pela ar di 2ni<ersiti Mala'a • 0erdapat perbe@aan pendapat tentang cara pelaksanaan tetapi penduduk terima prinsip gagasan • %ontohI Parti P.hoo -iak %hie+ 5 Peter %hin • Merupakan gabungan 2 buah parti iaitu Parti $ersatu 5 Parti &emokratik • Matlamat penubuhan F melindungi hak orang %ina i>4 #asok Momogun3 • &itubuhkan pada Januari 19"2 • &iasaskan oleh 3rang .0A( daripada dikuasai parti2 berhaluan kiri • ?agasan ditentang oleh $arisan -osialis 5 Parti (ak'at -ingapura kerana anggap gagasan adalah idea $ritish untuk kekalkan pengaruh • (e9erendum (pungutan suara) diadakan bagi tu uan menin au pendapat penduduk -ingapura • >asiln'a F penduduk -ingapura sokong gagasan iii4 Sa ah3 • -uara hati rak'at ditun ukkan melalui penubuhan parti2 politik baru • .ntara parti politik terlibatG a: 2D.sia 0enggara • $ertempat di >otel .c: d: Per uangkan agama Aslam sebagai agama rasmi Menukar nama $orneo kepada -abah BAB E MALAYSIA YANG BERDAULAT • Mema ukan tara9 hidup rak'at -ara+ak* -abah 5 $runei i>4 Keselama!an : Kes!a ilan Negara3 • -elamatkan -ingapuea 5 -ara+ak daripada atuh ke tangan komunis E. Reak & Ne#er&2 Terl&.uan =e+ sokong gagasan • ?agasan ini dapat selamatkan P.2 REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • 0erdapat pelbagai reaksi* daripadaG a: Degeri2 0erlibat b: Degara2 Jiran c: Degara2 $arat a.delphi* -ingapura 2/ Mei 19"1 • Mendapat sambutan positi9 pemimpin2 +ila'ah terbabit • Julai 19"1 Ja+atankuasa Perundingan Perpaduan Mala'sia (JPPM) ditubuhkan • 0u uan adakan rundingan dengan pemimpin2 +ila'ah terlibat • 0iga bulan kemudian 0unku .ntaran'aG a: Pertubuhan .bdul (ahman • Merupakan per uangan untuk bebaskan -ara+ak* -abah* -ingapura 5 $runei daripada pen a ahan $ritish • ?abungkan negeri2 berkenaan dengan 0anah Mela'u 5 membentuk Persekutuan Mala'sia *ADANGAN TUNKU ABDUL RAHMAN • 0unku .bdul (ahman kemukakan cadangan semasa ma lis makan tengah hari Persatuan Carta+an2 8uar . d: Pasok Momogun SEJARAH TINGKATAN TIGA 17 .ebangsaan .3) F men'okong b: Pertubuhan .ada@an &usun iii4 #ersa!uan 'ina Sa ah <S'A=3 • &itubuhkan pada 3ktober 19"2 • &iasaskan oleh .ada@an $ersatu (2D.sokong idea pembentukan tetapi uga cadangkan pembentukan Mela'u (a'a merangkumi Andonesia ii4 Singapura3 • Parti 0indakan (ak'at (P.3 b: 2-D3 c: -%.bdul (ahman memba+a idea ini ke &e+an (ak'at • ?agasan ini mendapat liputan meluas akhbar $erita >arian F 1Mela'u (a'aI %adangan 0engku dapat sambutan4 MATLAMAT PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA i4 Mempercepa!kan Kemer"ekaan3 • -ara+ak* -abah 5 -ingapura bersai@ 5 berpenduduk kecil sukarkan usaha mendapat kemerdekaan sendiri • Mempercepatkan kemerdekaan -abah* -ara+ak 5 -ingapura ii4 Keseim angan Kaum3 • Mengimbangi penduduk Mela'u 5 bumiputera dengan bukan bumiputera dalam Persekutuan Mala'sia iii4 Memajukan Sosioekonomi3 • Cu udkan satu ka+asan pasaran ekonomi lebih luas • Men'atukan sumber tenaga manusia 5 sumber asli di kalangan negeri • >apuskan sekatan cukai di kalangan negeri Persekutuan • Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar PENUBUHAN PARTI PERIKATAN SABAH • 0u uan penubuhan Parti Perikatan -abah untuk ambil bahagian dalam pilihan ra'a tahun 19"2 • Parti perikatan sabah mendapat ke a'aan cemerlang • .esann'aG a: -emua parti politik di -abah bergabung membentuk Perikatan -abah pimpinan &onald -tephens antaran'a ii4 #er!u uhan Ke angsaan Ka"a+an Bersa!u <&NK*=3 • &itubuhkan pada 3gos 19"1 • &iasaskan oleh &onald -tephens atau 0un 6uad -tephens • Matlamat penubuhan F men aga kepentingan 5 memelihara hak orang .ebangsaan -abah $ersatu (2-D3) F men'okong c: Parti $ersatu F a+aln'a men'okong dengan s'arat -abah merdeka dahulu tetapi akhirn'a sokong tanpa s'arat d: Parti &emokratik F a+aln'a men'okong dengan s'arat -abah merdeka dahulu tetapi akhirn'a sokong tanpa s'arat e: Pasok Momogun F a+aln'a menentang kerana anggap -abah perlu bersatu dengan -ara+ak 5 $runei tetapi akhirn'a sokong tanpa s'arat • .a'a2 -edomon 5 ?:-: -undang • Matlamat penubuhan F melindungi kepentingan penduduk di ka+asan pedalaman -abah E.

merika -'arikat • Mereka sokong keranaG a: Pembentukan Mala'sia dapat mempercepatkan proses kemerdekaan -ingapura* -ara+ak* -abah 5 $runei b: Pengaruh komunis uga dapat disekat E.) men'okong penuh 9: Persatuan %ina -ara+ak (-%.nthon' .e .ebangsaan -ara+ak (-D.) men'okong penuh e: Parti Pesaka .202.bdul (ahman 8angkah 2I • Julai 19"1 F penubuhan Ja+atankuasa Perundingan Perpaduan Mala'sia (JPPM) • Matlamat F memberi penerangan kpd pemimpin2 -ara+ak 5 -abah • >asil laporan F penubuhan -uruhan a'a %obbold 8angkah 3I • 6ebruari hingga .(J.D?A-=0A>..) men'okong penuh • .9 Per+a!+&a! ? Per ekutua! Mala' &a 8angkah2 ..P) pada a+aln'a menentang kemudian men'okong c: Parti $ersatu (ak'at -ara+ak (-2PP) menentang kerana menganggap -ara+ak perlu bersatu dengan -abah 5 $runei saha a d: $arisan (ak'at Jati -ara+ak ($.(-.A menuduh Persekutuan Mala'sia sebagai neokolonialisme (pen a ahan baru melalui tekanan ekonomi) -ebenarn'a P.gama Aslam merupakan agama rasmi Persekutuan kecuali -ara+ak 5 -abah tetapi agama lain bebas diamalkan iii: $ahasa Mela'u merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Anggeris 5 bahasa lain masih boleh digunakan i<: $agi -ara+ak 5 -abah* bahasa Anggeris kekal sebagai bahasa rasmi sehingga 1) tahun selepas pembentukan Persekutuan Mala'sia <: -ara+ak 5 -abah diberikan kuasa menga+al hal eh+al imigresen 5 perkhidmatan a+am <i: (ak'at bumiputera di -ara+ak 5 -abah mendapat tara9 'ang sama dengan orang Mela'u di Persekutuan 0anah Mela'u 8angkah 1I • 2/ Mei 19"1 F gagasan Persekutuan Mala'sia dicadangkan oleh 0unku .nak -ara+ak (P. Ne#ara2 Barat: • &isokong oleh kera aan $ritain 5 .A tergugat dengan pembentukan Mala'sia 'ang akan men'ekat pengaruhn'a Presiden -oekarno berhasrat men'atukan Andonesia dengan 0anah Mela'u membentuk F Andonesia (a'a 8angkah 4I • Penubuhan (e9erendum -ingapura • Matlamat F menin au pendapat penduduk -ingapura • >asil F bersetu u sertai Mala'sia 8angkah 5I • 3gos 19"3 F penubuhan -uruhan a'a P$$ • Matlamat F menin au semula pandangan penduduk -ara+ak 5 -abah atas permintaan Andonesia 5 6ilipina • >asil F penduduk -abah 5 -ara+ak setu u sertai Mala'sia 8angkah "I • 1" -eptember 19"3 Persekutuan Mala'sia F peris'tiharan ii4 Filipina3 • Menentang pembentukan Mala'sia kerana mendak+a -abah sebahagian +ila'ah .ntara reaksin'a adalahG a: Parti Degara -ara+ak (P.bell • >asil laporanI i: satu per tiga penduduk -abah 5 -ara+ak men'okong ii: satu per tiga penduduk sokong tapi dgn s'arat kepentingan mereka dilindungi iii: satu per tiga penduduk ingin -abah 5 -ara+ak merdeka dahulu sebelum sertai Mala'sia • laporan keseluruhan didapati semua penduduk -abah 5 -ara+ak setu u sertai pembentukan Mala'sia P.gong .@ahari • .khirn'a pada Julai 19"3 $runei menarik diri daripada men'ertai Persekutuan Mala'sia kerana tiada kata sepakat dalam 2 isu berikutG a: Asu min'ak b: Asu kekananan -ultan $runei dalam pelantikan sebagai =ang di#Pertuan .8.omunis Andonesia (P.khirn'a pendirian Andonesia berubah 5 tidak men'okong gagasan keranaG d: 0erpengaruh dak'ah Parti ..li -ai9uddin • Aa ditentang oleh Parti (ak'at $runei pimpinan .era aan . Reak & Ne#ara J&ra!: i4 ..hli F Muhammad ?ha@ali bin sha9ie* Cong Po+ Dee* 8ord %obbold (Pengerusi)* &a<id Catherston 5 .(.D.alimantan 2tara F terdiri daripada $runei* -ara+ak 5 -abah • Parti (ak'at $runei melancarkan pemberontakan apabila usul menentangn'a ditolak Ma lis 2ndangan Degeri $runei • (undingan dilaksanakan hingga ke sata2 akhir • .-.) • Matlamat F bincangkan hak 5 kepentingan -abah* -ara+ak 5 $runei untuk dimasukkan dalam perlembagaan • >asil laporan F tuntutan 2) perkara -abah ( uga dipersetu ui oleh -ara+ak) dicadangkan 5 dimasukkan dalam perlembagaan 18 . • Perlembagaan Persekutuan Mala'sia digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan 0anah Mela'u (P0M) 5 0untutan 2) Perkara • 9 Julai 19"3 F Per an ian Persekutuan Mala'sia ditandatangani di Malborough >ouse* 8ondon • .esann'aG a: -emua parti politik -ara+ak ambil keputusan sertai Persekutuan Mala'sia kecuali -2PP b: Parti2 tersebut membentuk Perikatan -ara+ak c: Menang pilihan ra'a Ma lis &aerah pertama tahun 19"3 >4 Brunei3 • Adea gagasan disokong kuat -ultan 3mar .pril 19"2 F penubuhan -uruhan a'a %obbold • Matlamat F menin au pandangan penduduk -ara+ak 5 -abah • >asil laporan F bersetu u sertai Mala'sia 8angkah 4I • 3gos 19"2 F penubuhan Ja+atankuasa antara .esultanan -ulu milikn'a • $ritish tidak mela'an tuntutan kerana dianggap tidak berasas • 8aporan -uruhan a'a %obbold 5 -uruhan a'a P$$ sahkan rak'at -abah setu u men'ertai Mala'sia :.=-A.+aln'a men'okong pembentukan Mala'sia • Menteri 8uar Andonesia* &r: -ubandrio utus surat tahniah kerana usaha tersebut • .lasan menentang F $runei akan men adi tanah a ahan sekiran'a men'ertai Persekutuan Mala'sia • Parti (ak'at $runei cadangkan penubuhan .n"onesia3 • .D P.b: c: 5 0un &atu Mustapha bin &atu >arun Perikatan -abah menang pilihan ra'a Ma lis &aerah 19"2 (ak'at -abah sepakat men'okong gagasan a: b: c: i>4 Sara5ak3 • .andungan utama per an ianI i: -emua urusan hal eh+al luar men adi tanggung a+ab kera aan Persekutuan ii: ..-.era aan (J.:M: .-) pada a+aln'a menentang kemudian men'okong penuh b: Parti .D M.A) P.rah Persekutuan Mala'sia Per& 't&$ara! Pembentukan -uruhan a'a %obboldI • 0u uan F mendapatkan pandangan penduduk -abah 5 -ara+ak tentang pen'ertaan dalam Persekutuan Mala'sia • .

uala 8umpur • -eban'ak 1)1 das tembakan meriam 5 laungan KM.rah Perdamaian Mala'sia # Andonesia • Mei 19"3 # (undingan 0idak (asmi di 0ok'o antara 0unku .ntara 0untutan 2) Perkara -abahI • 0iada agama rasmi • .• Asi per an ian kemudian dimasukkan dlm Perlembagaan Persekutuan Mala'sia • Memorandum Per an ian Persekutuan Mala'sia bagi -abah 5 -ara+ak di+akili &onald -tephens • &okumen pemas'huran Persekutuan mala'sia diserahkan oleh 'ang di# Pertuan .on9rontasi didalangi oleh Parti .bdul (ahman (Perdana Menteri) bacakan &eklarasi Penubuhan Persekutuan Mala'sia di -tadium Merdeka* .omunis Andonesia (P..bdul (ahman • 1" -eptember 19"3 # 0unku .H seban'ak / kali dilaungkan • Pengis'tiharan dilakukan di .ota kinabalu* -abah • $erita penubuhan Persekutuan Mala'sia disiarkan oleh akhbar $erita >arian .(&..gong K3NFR3NTASI DAN PERDAMAIAN • Maksud kon9rontasi # sikap penentangan terhadap penubuhan Persekutuan Mala'sia oleh Andonesia 5 6ilipina • -ebab2 berlaku # Andonesia 5 6ilipina enggan iktira9 penubuhan Mala'sia • kesanI # berlaku kon9rontasi 5 tentera Andonesia menceroboh beberapa ka+asan di -emenan ung* -ara+ak 5 -abah # hubungan Andonesia 5 Mala'sia tegang • .ebebasan beragama • $ahasa Anggeris sebagai bahasa rasmi • Amigresen di ba+ah kuasa kera aan negeri • Mala'sia men adi nama persekutuan • &asar pela aran sedia ada dikekalkan • Peruntukan kerusi parlimen • Pelantikan ketua negeri oleh ratu $ritish 5 =ang di#Pertuan .bdul (ahman 5 Presiden -ukarno • • • • 19 .uching* -ara+ak 5 di .gong kepada 0unku .e .A) 2saha .

Sarawak & Sabah .berlaku konfrontasi & tentera Indonesia menceroboh beberapa kawasan di Semenanjung.Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo antara Tunku Abdul Rahman & Presiden Sukarno • • • • 20 . Sabah Berita penubuhan Persekutuan Malaysia disiarkan oleh akhbar Berita Harian • • • • • • Antara Tuntutan 20 Perkara Sabah: • Tiada agama rasmi • Kebebasan beragama • Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi • Imigresen di bawah kuasa kerajaan negeri • Malaysia menjadi nama persekutuan • Dasar pelajaran sedia ada dikekalkan • Peruntukan kerusi parlimen • Pelantikan ketua negeri oleh ratu British & Yang di-Pertuan Agong KONFRONTASI DAN PERDAMAIAN • • Maksud konfrontasi sikap penentangan terhadap penubuhan Persekutuan Malaysia oleh Indonesia & Filipina Sebab2 berlaku .hubungan Indonesia & Malaysia tegang • Konfrontasi didalangi oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) Usaha Ke Arah Perdamaian Malaysia Indonesia • Mei 1963 .Indonesia & Filipina enggan iktiraf penubuhan Malaysia • kesan: . Kuala Lumpur Sebanyak 101 das tembakan meriam & laungan ‘MERDEKA’ sebanyak 7 kali dilaungkan Pengisytiharan dilakukan di Kuching.Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri) bacakan Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia di Stadium Merdeka.• Isi perjanjian kemudian dimasukkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia Memorandum Perjanjian Persekutuan Malaysia bagi Sabah & Sarawak diwakili Donald Stephens Dokumen pemasyhuran Persekutuan malaysia diserahkan oleh yang diPertuan Agong kepada Tunku Abdul Rahman 16 September 1963 . Sarawak & di Kota kinabalu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->