P. 1
Sejarah Tingkatan 3 PT3 Semua Nota Secara Ringkas

Sejarah Tingkatan 3 PT3 Semua Nota Secara Ringkas

4.77

|Views: 182,249|Likes:
Nota ini ringkas dan memenuhi kehendak silabus subjek sejarah tingkatan 3.
Penting untuk ( LAST MINUTE STUDY ) ....
Nota ini ringkas dan memenuhi kehendak silabus subjek sejarah tingkatan 3.
Penting untuk ( LAST MINUTE STUDY ) ....

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $2.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/21/2015

$2.99

USD

pdf

text

original

SEJARAH TINGKATAN TIGA

• Penduduk tempatan tidak menganggap Jepun sebagai pen a ah baru menggantikan $ritish Ke(araa! Te!tera Je"u! )& Ta!a$ Mela'u Melalui Kawasan #tara di hailand 0entera Jepun mendarat serentak di -inggora dan Pattani* 0hailand pada ! &isember 1941 0entera terus mara ke Jitra* .edah 0entera berpecah dua -atu pasukan ke Pulau Pinang dan terus mara ke selatan melalui pesisiran pantai barat -atu pasukan lagi mengikut alan darat menu u bandar#bandar utama di negeri# negeri pantai barat

BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA 1.1 PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU • Memerintah selama 3 ½ tahun (1942 hingga 1945) • Pemerintahan bercorak tentera KEDATANGAN JEPUN • Jepun diperintah oleh Mahara a Mikado Mei i (1!"!#1912) • Melancarkan Pemulihan Mei i • Menekankan pemodenan Jepun dan perindustrian • Mencontohi negara $arat • Jepun meluaskan kuasa di %hina bertu uan memasarkan hasil industri • &ianggap kuasa besar setelah ber a'a dalam Perang (usia#Jepun 19)5 • $er a'a memodenkan Jepun dalam tempoh 3) tahun Faktor Perlua a! Kua a Je"u! Faktor Masalah Ekonomi Jepun Penduduk Jepun bertambah men'ebabkan tanah pertanian kurang Jepun perlukan bahan mentah untuk industri seperti petroleum* bi ih timah dan getah Jepun perlukan ka+asan baru untuk pasaran hasil industri

i. • • • • •

• 0entera Jepun ber a'a kuasai 0anah Mela'u dalam masa 1) minggu • Pada 15 6ebruari 1942 0anah Mela'u dan -ingapura atuh ke tangan Jepun • 8e9tenan Jeneral ,:;:Perci<al men'erah diri kepada 8e9tenan Jeneral =amashita 0omo'uki (dikenali 1>arimau Mala'a4) di -ingapura • Jepun gunakan strategi peperangan 'ang baik terutama kegiatan perisikan Jepun 'ang berkesan ii. Ban!ak $erlaku kemusnahan • .emusnahan berlaku pada in9rastruktur* ekonomi dan bangunan • $ritish gunakan taktik 1bumi hangus4 • $ritish memusnahkan ambatan* alan kereta api* alan ra'a* ladang#ladang dan ka+asan perlombongan • 0u uann'a untuk melengah#lengahkan kemaraan tentera Jepun dan melumpuhkan ekonomi • %ontoh kemusnahan ialah Jambatan ?uillemard di .uala .rai* .elantan dan $angunan Mu@ium -elangor • &i -ara+ak* $ritish membakar telaga min'ak di Miri dan memusnahkan dokumen#dokumen kera aan iii. Jepun gagal menguasai $ahan mentah anah Mela!u • 0indakan $ritish ber a'a menggagalkan usaha Jepun untuk menguasai bahan mentah negara i%. Kelemahan tentera British di anah Mela!u • 0entera $ritish 'ang terdiri daripada askar#askar Andia#?urkha* ,ustralia dan $ritish tidak mampu men'ekat kemaraan tentera Jepun • 0entera $ritish tidak berhasrat untuk mempertahankan 0anah Mela'u dengan bersungguh#sungguh kecuali -ingapura • $ritish tumpukan perhatian untuk pertahankan negara $ritain daripada serangan tentera Paksi di ;ropah • (e imen ,skar Mela'u pimpinan 8e9tenan ,dnan ber uang bermati# matian mempertahankan 0anah Mela'u Faktor Ke+a'aa! Je"u! Me!#ala$ka! Br&t& $ )& Ta!a$ Mela'u i. Perancangan awal perang • Jepun menggunakan propaganda untuk memenangi hati dan mendapatkan ker asama penduduk 0anah Mela'u • Jepun men alankan akti<iti perisikan di 0anah Mela'u bagi mendapatkan maklumat untuk memudahkan serangan ii. Kelengkapan perang tentera Jepun • Jepun menggunakan ban'ak kapal terbang pe uang moden seperti 1Bero 6ighter4 • Jepun menggunakan kereta kebal 'angsesuai dengan keadaan muka bumi 0anah Mela'u iii. Semangat tentera Jepun

ii. Melalui Kawasan Kota Bharu • 0entera Jepun mendarat pada ! &isember 1941 • 0entera mara ke selatan mengikut alan darat di negeri#negeri pantai timur iii. Melalui Kawasan Sarawak dan Sa$ah • 0entera Jepun mendarat di Miri dari %am (anh* 7ietnam pada 1" &isember 1941 • $erpecah kepada dua pasukan • -atu pasukan mara ke .uching dan -ibu • Pasukan kedua mara ke -abah melalui 8abuan dan -andakan • .emudian mara ke ka+asan pesisiran pantai kedua#dua negeri terutama di bandar#bandar besar • 0iada tentangan sengit terhadap kemaraan tentera Jepun di -ara+ak dan -abah *ara Ke(araa! Te!tera Je"u! i. Menggunakan kapal ter$ang perang • &igunakan tentera Jepun untuk men'erang tentera $ritish di 0anah Mela'u • .apal ini sebagai pelindung kepada tentera darat Jepun ii.Menggunakan kereta ke$al penggempur • $er a'a memaksa tentera $ritish berundur • Jepun menggunakan kereta kebal kecil dan ringan 'ang lebih mudah dikendalikan iii. Menggunakan $ot • $ot digunakan untuk mendaratkan tenteran'a dari kapal perang 'ang sukar berlabuh di pantai i%. Menggunakan $asikal • 0u uan mempercepatkan per alanan tanpa disedari pihak $ritish • $asikal mudah untuk melalui alan sempit Ke a! Ke(araa! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u i. Jepun menguasai anah Mela!u

i. • • •

ii. Faktor Sekatan Ekonomi • ,merika -'arikat mengenakan sekatan ekonomi kerana Jepun menguasai %hina • %hina dikuasai Jepun melalui Perang %hina#Jepun .edua 193/ • Jepun bertindak balas men'erang ,sia 0enggara untuk membebaskan diri • -erangan diketuai Jeneral 0o o • 0ahun 193" Jepun dikuasai oleh pemerintahan tentera • 0ahun 1941 Jeneral 0o o men adi Perdana Menteri Jepun • $eliau ber a'a mengusir semua kuasa $arat di ,sia 0enggara

La!#ka$ A%al Je"u! U!tuk Me!#ua a& Ta!a$ Mela'u i. Melalui Propaganda • &igunakan untuk pengaruhi penduduk tempatan melalui slogan 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 dan 1-emangat ,sia4 • -logan berunsur anti#pen a ah $arat • $an'ak menon olkan ime Jepun sebagai pembela negara#negara di 0imur • Propaganda disiarkan melalui akhbar Jepun The Syonan Times 5 6a ar ,sia ii.Rancangan “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia imur Ra!a" • -trategi 'ang sangat berkesan

1

• 0entera Jepun ber uang untuk kemegahan negara mereka • 0entera Jepun rela mati demi Mahara a Jepun • 0entera Jepun berpengalaman kerana pernah terlibat dalam Perang %hina# Jepun i%. aktik serangan Jepun • Jepun memusnahkan Pearl >arbour di >a+aii 'ang men adi pangkalan utama tentera ,merika -'arikat di ,sia Pasi9ik pada / &isember 1941 • Jepun memulakan serangan dari utara tanah Mela'u kerana pertahanan utama $ritish tertumpu di -ingapura %. Kelemahan tentera British • 0entera $ritish tidak bersedia untuk menghadapi serangan Jepun kerana lebih menumpukan peperangan di ;ropah • 0entera $ritish kurang latihan dan kekurangan peralatan perang • ,skar Andia 'ang berkhidmat dengan tentera $ritish telah berubah sikap men adi anti#$ritish • 0umpuan pertahanan $ritish han'a di -ingapura %i. Pakatan Jepun& hailand • 0hailand memberikan laluan kepada tentera Jepun mendaratkan tenteran'a dan sebagai balasan Jepun tidak men'erang 0hailand • Jepun ber an i men'erahkan .elantan* 0erengganu* .edah dan Perlis kepada 0hailand %ii. Peranan Kesatuan Mela!u Muda 'KMM( • .MM membantu men'ebarkan propaganda Jepun kepada orang Mela'u • .MM memberi maklumat perisikan tentang 0anah Mela'u • .MM men adi penun uk arah semasa kemaraan Jepun DASAR PEMERINTAHAN JEPUN DI TANAH MELAYU a. Pe!ta),&ra! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u • pemerintahan bercorak tentera di 0anah Mela'u* -ara+ak dan -abah • 0anah Mela'u dikenali sebagai Malai Baru (Mela'u $aru) • -ingapura dikenalisebagai Syonan (%aha'a -elatan) • Pentadbiran -ingapura diasingkan daripada 0anah Mela'u • Pentadbiran Jepun di 0anah Mela'u terbahagi dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran +ila'ah i. Pentad$iran Pusat • Jepun gabungkan 0anah Mela'u dengan -umatera di ba+ah pentadbiran pusat • &iketuai Pengarah ,gung berpusat di -ingapura • &ibantu oleh Mahkamah* $iro Pentadbiran dan Ma lis Pusat

• -ara+ak* -abah dan $runei digabungkan di ba+ah pentadbiran $orneo 2tara • &iketuai oleh ?abenor Jeneral di .uching ii. Pentad$iran )ila!ah • &i ba+ah pentadbiran pusat 'ang terdiri daripada negeri#negeri • -etiap +ila'ah diketuai ?abenor Cila'ah • Degeri .edah* Perlis* .elantan dan 0erengganu diberikan kepada 0hailand sebagai menghargai ker asama • -ara+ak dibahagikan kepada tiga +ila'ah (.uching* -ibu 5 Miri) • -abah kepada dua +ila'ah (Jesselton 5 -andakan) • -etiap +ila'ah diketuai seorang ?abenor Cila'ah • &iperingkat daerah pentadbiran sama dengan pentadbiran $ritish • Mempun'ai (esiden* Pega+ai &aerah (15 buah daerah) 5 .etua 0empatan ,. Da ar Pe!ta),&ra! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u • Jepun perkenalkan pelbagai dasar • &asar Jepun sering berubah mengikut kepentingan • .eba ikan penduduk tidak di aga • Penduduk tiada hak bersuara • -etiap dasar Jepun mempun'ai muslihat tertentu • ,pabila Jepun sedar akan kalah dalam Perang &unia AA barulah Jepun membuat dasar 'ang memberi kebaikan kepada penduduk • 0u uan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan supa'a tidak kembali men'okong $ritish • &asar pemerintahan boleh dilihat dalam aspek politik* ekonomi 5 sosial i. Politik • -ultan tidak lagi men adi pemerintah negeri • -ultan han'a men adi ketua agama Aslam 5 adat istiadat Mela'u saha a • -ultan diberi elaun seperti semasa pemerintahan $ritish • 0anah Mela'u di adikan tanah a ahan Jepun • Ma lis ,gama Aslam han'a ditubuhkan apabila Jepun hampir kalah ii. Ekonomi • ;konomi 0anah Mela'u dieksploit untuk kegiatan perindustrian 5 membia'ai peperangan • Mata +ang Jepun diperkenalkan • ;konomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian digalakkan • %atuan makanan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bahan keperluan harian • 8a'anan istime+a diberikan kepada kaisha (s'arikat Jepun) iii. Sosial • -ekolah Anggeris 5 %ina ditutup bagi menghapuskan pengaruh $arat 5 %hina

• .esetiaan penduduk 0anah Mela'u ditumpukan kepada Mahara a Jepun • 8agu .ebangsaan Jepun iaitu Kimigayo din'an'ikan pada setiap pagi di sekolah • $ahasa Jepun atau Nippon-go men adi bahasa pengantar di sekolah • -atu ruangan khas bela ar bahasa Jepun dimuatkan dalam akhbar Fajar Asia • (ak'at di+a ibkan bela ar bahasa Jepun • %uti sempena hari#hari pera'aan negara Jepun diperkenalkan • 3rang Mela'u dila'an lebih baik untuk mendapatkan sokongan pemerintahan • 3rang %ina dila'an kasar kerana men'okong kera aan %hina dalam Perang %hinaEJepun • 3rang Andia dila'an baik kerana Jepun inginkan ker asama mereka bagi mengusir $ritish di Andia *o!to$ Da ar Pe!+e"u!a! • -tesen .ereta ,pi 0an ong Pagar diberi nama baru iaitu -tesen .ereta ,pi -'onan • Persatuan Perdagangan perlu menggunakan bahasa Jepun iaitu Shonan Shokai • $uda'a Jepun diiklankan dalam akhbar • Murid sekolah dan kakitangan kera aan dipaksa men'an'ikan lagu kebangsaan Jepun Kimigayo REAKSI PENDUDUK • Pelbagai reaksi penduduk tempatan seperti orang Mela'u* Andia 5 %ina i. Reaksi *rang Mela!u Reaksi Peringkat Awal • -ebahagian besar tidak menentang • Mereka mengalu#alukan kedatangan Jepun • 0erpengaruh dengan slogan Jepun 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 dan rancangan 1.a+asan .esemakmuran $ersama ,sia 0imur (a'a4 • 3rang Mela'u diberi la'anan baik oleh tentera Jepun • .MM pimpinan Abrahim >a i =aacob mengadakan pakatan sulit dengan Jepun • 0u uan supa'a 0anah Mela'u mendapat kemerdekaan Reaksi Selepas Jepun Menguasai anah Mela!u • -okongan orang Mela'u tidak kekal lama • Jepun memerintah secara tentera • &asar pemerintahan Jepun men'usahkan rak'at • -logan Jepun han'a muslihat untuk menguasai 0anah Mela'u • 0anah Mela'u tidak diberi kemerdekaan seperti di an ikan • -tatus 0anah Mela'u berubah men adi tanah a ahan • Degeri#Degeri Mela'u 2tara diserahkan kepada 0hailand sebagai balasan ker asama • &i peringkat a+al Jepun tidak mengiktira9 kedudukan ra a#ra a Mela'u

2

• .MM dibubarkan oleh Jepun • 0entera Jepun mula ke am terhadap sesiapa saha a 'ang dianggap pesalah ii. Reaksi *rang +ina • $an'ak dipengaruhi Perang %hina#Jepun 193/ • 0erlibat dengan gerakan anti#Jepun • Mereka memulaukan barangan Jepun 5 memungut derma untuk membantu Degara %hina • Pemuda %ina ramai 'ang balik ke %hina men'ertai perang menentang Jepun • .esann'a F apabila Jepun menguasai 0anah Mela'u orang %ina dila'an kasar 5 dibunuh tentera Jepun • ,da uga orang %ina men'okong Jepun untuk men aga kepentingan perniagaan 5 keselamatan n'a+a mereka iii. Reaksi *rang ,ndia • Mendapat la'anan baik daripada Jepun • 0u uan Jepun untuk mendapat ker asama orang Andia mengusir $ritish di Andia • 3rang Andia diseru bersatu padu untuk tu uan tersebut • Jepun ber a'a mempengaruhi orang Andia dalam tentera $ritish supa'a berpaling tadah 5 beker asama dengan Jepun • -ebahagian besar orang Andia men'ertai 0entera .ebangsaan Andia 5 menubuhkan 8iga .emerdekaan Andia hasil dorongan Jepun Reak & Pe!)u)uk Ter$a)a" Da ar Ke+a( Je"u! )& Ta!a$ Mela'u • Muncul gerakan anti#Jepun di 0anah Mela'u* -abah 5 -ara+ak • $ergerak secara gerila untuk menentang Jepun • Mendapat ker asama daripada tentera $ersekutu khususn'a $ritish Geraka! A!t&-Je"u! )& Ta!a$ Mela'u Mala!an People-s Anti Japanese Arm! .MPAJA/ &itubuhkan oleh Parti .omunis Mala'a (P.M) $eker asama dengan $ritish untuk mendapat bantuan ke+angan* latihan ketenteraan 5 sen ata Menggunakan taktik perang gerila

• -ultan Pahang (-ultan ,bu $akar) sebagai Pemerintah .ehormat • &iketuai oleh =eop Mahidin • $erhubungan baik dengan pasukan Force 136 0. Ger&la K&!a,alu • Pimpinan ,lbert .+ok • Melancarkan pemberontakan Ten!h tetapi gagal

Dou le

0&. Pa uka! Ger&la Datu Mu ta"$a • Men alankan penentangan di .udat 0&&. Pa uka! Ger&la )& Sa!)aka! • Men alankan penentangan di -andakan 0&&&. Pe!e!ta!#a! )& Pe & &r Pa!ta& Sara%ak • Men alankan gerakan membantu tentera $ersekutu mengusir tentera Jepun Je"u! )& A(,a!# Kekala$a! • 0ahun 1945 tentera $ersekutu mendesak Jepun men'erah diri • Jepun enggan • Pada 9 3gos 1945 tentera $ersekutu menggugurkan bom atom di di >iroshima 5 Dagasaki • 15 3gos 1945 Jepun terpaksa men'erah kalah tanpa s'arat • Jeneral -eishiro Atagaki iaitu ketua tentera Jepun di 0anah Mela'u men'erah diri kepada tentera $ersekutu di Ma lis Perbandaran -ingapura • 0entera $ersekutu di+akili 8aksamana 8ouis Mountbatten • Pada 1) -eptember 1945 pemerintah tertinggi tentera Jepun ke#3/ di +ila'ah $orneo Masao $aba men'erah kalah di -urender Point* 8abuan 1.2 KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU KESAN P3LITIK Ber1a!a Mempengaruhi Penduduk empatan .e a'aan Jepun dalam Perang &unia AA mene+askan kuasa barat memberi ke'akinan kepada orang ,sia untuk membebaskan negara daripada pen a ah Men'emarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk 0anah Mela'u* -abah 5 -ara+ak -logan Jepun 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 ber a'a mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak pen a ah $arat

a: 3rang tempatan diberi peluang men adi Pega+ai &aerah iaitu ,bang >a i 3peng (.uching) 5 .apten Mohd -alleh >a i -ulaiman (>ulu Perak) b: Abrahim >a i =aacob dilantik sebagai 8e9tenan .olonel P;0, (Pembela 0anah ,ir) iaitu pertubuhan separa tentera 5 diberi latihan oleh Jepun untuk menentang tentera $ersekutu c: &r: $urhanuddin al#>elm' dilantik sebagai Penasihat .ebuda'aan 5 ,dat Astiadat Mela'u d: &atoH 3nn Jaa9ar dilantik men adi Penga+al Makanan Degeri Johor 5 uga ahli Ma lis Mes'uarat Degeri Johor • Peluang men a+at a+atan tinggi tidak pernah diberi semasa pentadbiran $ritish iii. Jepun idak Menepati Jan1i • &asar Jepun untuk membela negara# negara ,sia tidak dilaksanakan • &i 0anah Mela'u kegiatan politik dia+asi Jepun • .ebebasan bersuara disekat • ,khbar#akhbar 'ang mencurigakan diharamkan oleh Jepun • >an'a pertubuhan pro#Jepun saha a dibenarkan akti9 • .MM 'ang ban'ak membantu Jepun uga diharamkan pada tahun 1942 • Pertubuhan politik dibenarkan bergiat semula apabila Jepun menerima tekanan tentera $ersekutu • -egala dasar Jepun mula longgar • %ontohG a: 0anah Mela'u di an ikan akan merdeka bersama Andonesia b: .esatuan (ak'at Andonesia -emenan ung (.(A-) ditubuhkan bertu uan mendapatkan kemerdekaan bersama Andonesia • .esan F konsep Mela'u (a'a 'ang diper uangkan .MM semakin kukuh i%. Ke$angkitan Semangat Ke$angsaan • -emangat kebangsaan semakin bersemarak • -emangat kebangsaan rak'at berbe@a mengikut kaum 5 berpaksi kepada Degara asal • %ontohG a: semangat kemerdekaan orang Andia untuk memerdekakan Degara Andia b: semangat kebangsaan orang %ina lebih bersi9at anti#Jepun • .esanG a Parti .omunis Mala'a (P.M) semakin berpengaruh apabila mendapat bantuan daripada pasukan Force 136 b: P.M menubuhkan MP,J, dikenali dengan nama 1$intang 0iga4 melambangkan tiga kaum utama tetapi sebahagian besar anggotan'a kaum %ina KESAN EK3N3MI i. Rancangan Ekonomi Jepun gagal • (ancangan me+u udkan 1.a+asan .esemakmuran $ersama ,sia 0imur (a'a4 gagal kerana Jepun lebih tumpukan kepada peperangan

&. • • •

i. •

• •

&&. Force ./0 • &itubuhkan tentera $ersekutu di Pahang* Johor 5 .edah untuk menentang Jepun di 0anah Mela'u • ,nggotan'a mendapat latihan daripada tentera $ersekutu di -ri 8anka • Mereka terdiri daripada pega+ai# pega+ai tadbir Mela'u &&&. A kar Mela'u Set&a .AMS/ • Melancarkan perang gerila • $eker asama 5 mendapat daripada Force 136 &0. Pa uka! 1ata!&a$ Pa$a!#

bantuan

ii. *rang Mela!u erli$at 2alam Pentad$iran Awam • Jepun menubuhkan .oa .unren o (-ekolah 8atihan .epimpinan) di -ingapura* Pulau Pinang 5 Melaka • 0u uan melatih pega+ai a+am • Jepun melibatkan orang Mela'u dalam pentadbiran • %ontohG

3

konomi 0anah Mela'u merosot b: ?a i pega+ai kera aan dikurangkan c: . +atuan Bekalan Makanan • $ertu uan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan • .eadaan semakin teruk apabila tentera Jepun merampas ubat#ubatan di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri ##################################################### 4 .ad catuan diberikan bagi memastikan tiada keluarga mendapat bekalan lebih daripada 'ang ditetapkan • %ontoh F setiap keluarga dibenarkan memiliki dua gantang beras untuk sebulan • .emudahan kesihatan ter e as teruk kerana peperangan • Cabak pen'akit merebak terutama pen'akit beri#beri disebabkan kekurangan @at makanan • $ekalan ubat sukar diperoleh kerana tidak dapat diimport • .pi Maut4 di sempadan 0hailand#$urma sepan ang /24 km • -eramai /) ribu penduduk terlibat 5 satu pertiga daripadan'a terkorban • -urat tun uk sebab dikeluarkan oleh tentera Jepun kepada sesiapa 'ang tidak hadir beker a iii. Ban!ak +iptaan Baru Muncul • . Perkem$angan Perusahaan radisional 4 .a+alan ka+asan perairan oleh kapal selam $ersekutu men'ebabkan bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun ii.malan rasuah* men'orok barang 5 pasaran gelap berlaku di merata tempat • Mata +ang Jepun dikenali sebagai 1+ang pokok pisang4 dicetak tanpa ka+alan 5 nilain'a rendah • .eperitan hidup men adikan penduduk tempatan lebih kreati9 • $an'ak ciptaan baru muncul berasaskan bahan tempatan • %ontohG a: .esanG a: >asil bi ih timah 5 getah tidak dapat dieksport ke $arat b: $eras tidak dapat diimport dari 0hailand 5 $urma c: . Penduduk Sengsara 4 akut • Penduduk dikenakan perintah berkurung 5 sekatan per alanan • Penduduk saling mencurigai satu sama lain kerana bimbang dianggap anti# Jepun • (amai men adi tali barut Jepun • (amai men adi mangsa keke aman Jepun • Ke("e&ta& sentiasa mengintip sesiapa saha a 'ang dianggap bersalah • Prinsip kempeitai adalah 1seksa dulu kemudian siasat4 • >ukuman dera 5 hukuman mati dikenakan di khala'ak ramai ii.ndustri Baru • Perusahaan tradisional digiatkan semula seperti menghasilkan min'ak kelapa* gula kelapa 5 rokok daun • 2bat#ubatan men adi semakin penting • Muncul ban'ak industri baru berasaskan sumber tempatan 'ang diusahakan s'arikat Jepun • %ontohG a: 8ori 5 kereta berkuasa +ap menggunakan arang batu b: $ahan api daripada susu getah c: 0a'ar tanpa tiup daripada getah padat d: 0ali kapal daripada sabut kelapa e: .• . Penduduk Sengsara 4 Menderita • $ekalan barang keperluan harian seperti makanan* pakaian 5 ubat sukar diperoleh • Jika adapun hargan'a melambung tinggi i%.elambu 5 kain daripada benang daun nanas 9: . Ekonomi 3an!a Menguntungkan Jepun • &asar ekonomi Jepun tidak menguntungkan penduduk • .adar ini tidak mencukupi bagi sebuah keluarga besar b: 2bi ka'u 5 keledek men adi makanan utama menggantikan nasi c: (amai penduduk $andar berpindah ke luar $andar untuk mencari kehidupan lebih baik %i.adar pengangguran meningkat • Perdagangan antarabangsa terhenti kerana sekatan ekonomi kuasa $ersekutu • . iada Kemudahan Kesihatan • .ain daripada benang nanas dihasilkan %ii. Penduduk Men1adi Buruh Paksa • -ebagai buruh paksa penduduk tidak diberi ga i • Mereka han'a diberi makanan sekadar untuk hidup • (amai penduduk 0anah Mela'u men adi buruh paksa membina 1Jalan .asut getah daripada getah keping dihasilkan b: .esanG a: .esanG a: .ertas daripada buluh* daun getah 5 lalang g: Peralatan berasaskan kulit hai+an 5 logam • Andustri 'ang tidak ekonomik 5 kekurangan bahan mentah semakin pupus KESAN S3SIAL i.esan F berlaku in9lasi kerana terlalu ban'ak +ang tetapi barang kurang iii.ereta .

J.ingHs >ouse (%arcosa -eri Degara)* .M ban'ak melakukan keganasan • 0anah Mela'u men adi huru#hara • .M 5 MP.u$a! MU • Mengurangkan 5 menga+al kuasa politik orang Mela'u • Men imatkan perbelan aan $ritish F DD-* DDM$ 5 DDM0$ • Men amin terus penguasaan $ritish terhadap sumber ekonomi 0anah Mela'u • Memastikan sumbangan golongan imigran tidak ter e as sebagai sumber tenaga ker a* pelabur 5 pengembang ekonomi 0anah Mela'u • Mengukuhkan pertahanan $ritish di 0anah Mela'u 5 .iai -alleh .M membunuh seorang penghulu 'ang dianggap bersubahat dengan Jepun • Pega+ai &aerah 'ang cuba berunding uga dibunuh • &i Jelebu* Degeri -embilan F P.arim bergabung tenaga men'erang orang %ina di bandar $atu Pahat • $er a'a dihalang oleh Pega+ai &aerah $atu Pahat* &atoH 3nn Jaa9ar • .ksekuti9 5 Ma lis 2ndangan Mala'an 2nion • Mala'an 2nion diketuai oleh seorang ?abenor $ritish 'ang dilantik oleh (a a .esanG • $er a'a mengamankan 0anah Mela'u • $ritish perkenalkan Mala'an 2nion 2.etegangan kaum ini ber a'a diatasi oleh Pentadbiran 0entera $ritish Pe!ta).etua Pega+ai >al .J.J.h+al .ampung $akor 5 -ungai Manik* Perak F P.e+arganegaraan sama rata melalui prinsip +u ol& 'ang men adi asas kerak'atan M2 • (a a2 men adi ahli Ma lis Mela'u (Ma lis (a a2 Mela'u) 'ang han'a membincangkan soal agama Aslam 5 adat istiadat Mela'u • -eorang Pesuruh a'a Degeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir • Parlimen $ritish men adi pemutus undang2 M2 Be!tuk Pe!ta).M mengambil kesempatan untuk menguasai keadaan 0anah Mela'u • 0anah Mela'u dikuasai oleh ca+angan tentera P.J.) • $M.esan keganasanG • $erlaku ketegangan kaum kerana keban'akan anggota P.ngland • .G • Menculik 5 men'eksa sesiapa 'ang dianggap bersubahat dengan Jepun • Menghukum penduduk 'ang mengania'ai orang %ina • Merampas harta benda orang kampung • Membunuh sesiapa 'ang dianggap bersalah • %ontoh keganasanG • &i $atu Pahat F P.M selama 14 hari di 0anah Mela'u • Memu uk P.M) selama 14 hari • P.uala 8umpur • ?abenor pertama F -ir . telah menguasai F bandar* daerah2 penting* balai polis 5 pe abat pentadbiran kera aan • MP.2 MALAYAN UNI3N .eadaan diselamatkan oleh Pentadbiran 0entera $ritish (P0M) atau Bri!ish Mili!ary A"minis!ra!ion ($M.+am F -ir (alph >one • 0u uan P0$ F melaksanakan suatu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran a+am diperkenalkan • .M • $erlaku huru#hara di bebarapa tempat di -emenan ung 0anah Mela'u • %ontoh F di $atu Pahat 5 Muar F orang Mela'u pimpinan .ngland 5 .ntara keganasan MP.) selama 14 hari • 0entera MP.a+al 5 hentikan pergaduhan kaum • Cu udkan keamanan 5 tegakkan undang2 • .omunis Mala'a (P.sia 0enggara • Me+u udkan suatu pentadbiran cekap 5 seragam • Men'ediakan 0anah Mela'u ke arah berkera aan sendiri • Membentuk satu bangsa Mala'an 2nion *&r&-*&r& Mala'a! U!&o! • M2 ber a'a mengubah status 0anah Mela'u daripada !e#er& !au!#a! kepada sebuah Ta!a$ Ja+a$a! Ma$kota • Degeri naungan F negeri 'ang dilindungi oleh $ritish 5 ra a2 Mela'u masih men adi ketua negeri • 0anah Ja ahan Mahkota F negeri 'ang diperintah oleh $ritish secara langsung 5 berada di ba+ah Parlimen $ritish iaitu Melaka 5 Pulau Pinang • M2 me+u udkan satu pentadbiran bersi9at 7ke atua!8 • %iri#ciri utamaG • DDM$* DDM0$ 5 DD.M mencemarkan mas id 5 surau • &i .MU/ • &iis'tiharkan $ritish pada 1 .&ra! Mala'a! U!&o! • Parlimen $ritish F pemutus undang2 M2 • ?abenor M2 # dilantik (a a .M iaitu Malayan #eople$s An!i-%apanese Army (MP. dikenali sebagai 5B&!ta!# T&#a6 • MP. F merupakan pentadbiran bercorak tentera oleh $ritish sebelum Mala'an 2nion diperkenalkan Ke#a!a a! 14 Har& • Jepun meninggalkan 0anah Mela'u selepas kalah • $erlaku 5keko o!#a! Pol&t&k6 kerana tiada kuasa 'ang memerintah • .J.d+ard ?ent • M2 menggantikan P0$ di 0anah Mela'u • Mala'an 2nion merupakanG • 2saha $ritish mengukuhkan pengaruh politik 5 ekonomin'a di 0anah Mela'u • Pen a ahan secara mutlak oleh $ritish Tu+ua! Pe!u.1 TANAH MELAYU SELEPAS KEKALAHAN JEPUN • Jepun kalah tahun 1945 • 0anah Mela'u dikuasai Parti .pril 194" di .&ra! Te!tera Br&t& $ • P0$ F merupakan pentadbiran tentera 'ang diperkenalkan $ritish pada -eptember 1945 • &iketuai oleh .J.SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB 2 MALAYAN UNI3N DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU Mala'an 2nion (M2)) diperkenalkan tahun 194" Aa membangkitkan gerakan nasionalisme Mela'u 3rang Mela'u menentang M2 'ang dianggap cuba men a ah 0anah Mela'u 5 menghapusklan ketua!a! Mela'u Ketua!a! Mela'u bermaksud semangat cinta akan apa sa a berkaitan bangsa Mela'u seperti hak politik* bahasa* buda'a 5 adat istiadat 0entangan ini melahirkan Persekutuan 0anah Mela'u pada 6ebruari 194! • • • • • 2.M membakar rumah2 'ang berpenghuni di +aktu malam • .M orang %ina • Penduduk Mela'u bangkit menentang P.digabungkan men adi satu unit politik • &ibentuk Ma lis .ntara ke a'aan P0$I • Menghapuskan kuasa P. uga men alankanG • 2ndang2 sendiri seperti F menghukum sesiapa 'ang beker asama dengan Jepun • Mengenakan cukai kepala* cukai harta 5 cukai tanah • .ekosongan politik F suatu masa atau keadaan sesebuah negara atau negeri 'ang tidak mempun'ai sebuah kera aan atau pemerintah • P. serah sen ata • .

• ?abenor dibantu oleh Ma lis ;ksekuti9* Ma lis 2ndangan 5 Ma lis Mela'u (Ma lis (a a2 Mela'u • Pesuruh a'a Degeri F sebagai ketua pentadbir setiap negeri 2.9 REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNI3N • 0erdapat pelbagai reaksi (tindak balas) • ,da 'ang men'okong 5 ada 'ang menentang &. Golo!#a! Ya!# Me!'oko!# MU: • &isokong sekumpulan kecil orang Mela'u 'ang radikal 5 golongan imigran • ,ntara golongan radikal Mela'uG • PKMM F Parti .ebangsaan Mela'u Mala'a • P.MM ditubuhkan 3ktober 1945 oleh P.M di Apoh 5 Presiden pertaman'a ialah Mokhtaruddin 8asso* .etua (e imen 1) Mela'u* P.M • API F ,ngkatan Pemuda Ansa9 • A1AS F ,ngkatan Canita -edar • BATAS F $arisan 0ani Mala'a • ,lasan sokonganG • M2 akan men'atukan sistem pentadbiran 0anah Mela'u • Mu melahirkan pentadbiran baru 5 tidak berasaskan kuasa ra a 5 pembesar Mela'u • Men'okong kerak'atan terbuka • Pen'atuan pentadbiran agama Aslam bagi seluruh 0anah Mela'u • Perca'a dengan an i $ritish akan memberi kemerdekaan kepada 0anah Mela'u • ,ntara golongan 'ang men'okong pendirian radikal Mela'uG • PKM • MDU (Malayan Democra!ic &nion) F parti politik 'ang berpusat di -ingapura 5 ahlin'a terdiri daripada 'ang berpendidikan Anggeris • AM*JA (All Malayan 'ouncil o( %oin! Ac!ion) F merupakan gabungan golongan imigran diketuai oleh 0un 0an %heng 8ock • ,lasan sokonganG • M2 menguntungkan kerana kerak'atan 'ang terbuka kepada sesiapa saha a • M&2 mencadangkan -ingapura dimasukkan ke dalam M2 &&. Golo!#a! Ya!# Me!e!ta!# MU: • &itentang keban'akan peribumi 0anah Mela'u Se,a,-Se,a, Pe!e!ta!#a! • Pe!#$a"u a! ke)aulata! 5 kua a ra+a2 Mela'u F han'a men adi ahli Ma lis (a a2 Mela'u* hilang takhta 5 maruah* pungutan @akat diletakkan di ba+ah kuasa gabenor $ritish

• Ta(a)u! ora!# Mela'u ter$ak& F sistem bera a* bahasa Mela'u* tulisan Ja+i* .etuanan Mela'u tercabar 5 orang Mela'u akan hilang tanah air • .erak'atan 'ang terlalu liberal F jus soli mengancam s!a!us )uo orang Mela'u 5 umlah orang Mela'u terancam akibat kerak'atan imigran terlalu mudah • Me(,a!ta$ t&!)aka! S&r Harol) Ma:M&:$ael (e!#a!:a( ra+a2 Mela'u F turun takhta 5 tidak diberi masa cukup untuk berunding dengan Ma lis Mes'uarat Degeri *ara Pe!e!ta!#a! Ter$a)a" MU • &alam 3 bentuk F secara indi<idu* melalui akhbar 5 secara kolekti9 &. Se:ara I!)&0&)u: • Peranan Dato8 3!! Jaa;ar • Pada 23 Januari 194" beliau menulis surat kepada akhbar 2tusan Mela'u • 0u uan F men'eru orang Mela'u mengadakan kongres 5 menubuhkan 2:M:3 (&ni!e" Malays *rgani+a!ion) • Ra+a2 Mela'u membantah M2 F menghantar surat kepada -etiausaha 0anah Ja ahan kerana dipaksa menerima M2 • Ke a! # bantahan orang Mela'u menimbulkan kesedaran ra a2 Mela'u supa'a berganding bahu menentang M2 • Soko!#a! F tindakan orang Mela'u disokong ,eka "e#a%a& Br&t& $ 'ang pernah berkhidmat di 0anah Mela'u seperti 6rank -+ettenham* (:3 Cinstedt* -ir 6rederick Celd 5 -ir %ecil %lementi • Mereka menentang cadangan M2 secara terbuka dalam akhbar The Times di 8ondon &&. Melalu& Ak$,ar: • Men'uarakan bantahan melalui akhbar Ma+l& < Utu a! Mela'u 5 1arta Ne#ara • Ak$,ar Ma+l& F akhbar pertama men'eru orang Mela'u menentang Mu • Utu a! Mela'u F pada 12 3ktober 1945 men'eru ra a2 Mela'u ber9ikir ika M2 tidak ditentang • 1arta Ne#ara F pada 14 Do<ember 1945 menggesa orang Mela'u menentang M2 &&&. Se:ara Kolekt&; .Bera(a&-Ra(a&/: • Penentangan lebih berbentuk pen'ertaan mas'arakat iaitu e:ara )e(o! tra &< (e!u,u$ka! "er atua!2 Mela'u< (e!u,u$ka! Ko!#re Mela'u 1=4> ? (e!#a)aka! ra"at u(u( a: 3rang Mela'u mengadakan )e(o! tra & e:ara a(a! • %ontoh demonstrasiG • &i ,lor -etar F seramai 5) ))) orang • &i .ota $haru F seramai 1) ))) orang • &i Johor $haru F orang ramai berkumpul di hadapan Mas id -ultan ,bu $akar • 0u uan demonstrasiG

• Membantah cara -ir >arold MacMichael memperoleh tandatangan ra a2 Mela'u • Membantah M2 'ang akan menghapuskan kedaulatan negeri2 Mela'u 5 kedudukan orang Mela'u sebagai anak negeri • %ontoh slogan 'ang digunakanG • 10anah Mela'u >ak Mela'u* Mala'an 2nion 0idak &ikehendaki4 • 1$ersatu 0eguh $ercerai (oboh4 ,. Me!u,u$ka! "er atua!2 Mela'u • ban'ak persatuan Mela'u ditubuhkan 5 dihidupkan semula • tu uan F menentang Mu secara berorganisasi • contoh F Persatuan Mela'u 0erengganu 5 Persatuan .ebangsaan Mela'u -elangor • persatuan2 menghantar tele#ra( 5 surat bantahan ke Pe abat 0anah Ja ahan di 8ondon • mereka menolak sama sekali pentadbiran M2 • contoh F 0elegram ,slamic -oice o( Malaya* Pulau Pinang :. Me!u,u$ka! Ko!#re Mela'u 1=4> • Ko!#re Mela'u "erta(a diadakan pada 1 hingga 4 Mac 194" di .elab -ultan -ulaiman* .ampung $aru* .uala 8umpur • &ihadiri 41 buah persatuan dari seluruh -emenan ung 0anah Mela'u • &irasmikan oleh -ultan -elangor iaitu -ultan >ishamuddin ,lam -hah 5 menderma seban'ak J5)) • Pengerusi .ongres Mela'u 'ang pertama F &atoH 3nn Jaa9ar • >asil kongres F bersetu u menubuhkan &ni!e" Malays Na!ional *rgani+a!ion (UMN3) atau Pertubuhan .ebangsaan Mela'u $ersatu (P;.;M$,() • Mendapat sambutan hebat • 3rang ramai memba+a sepanduk patriotik menentang M2 • 0ampil berucap F +akil kaum Abu iaitu %he Ma@nah 5 +akil kanak2 • .ata2 1Cahai bapa2 kami* peliharalah hak2 kami sementara kami besar4 men adi pendorong 5 penguat semangat per uangan • Ko!#re Mela'u Ke)ua diadakan pada 3) hingga 31 Mac 194" • 0u uan F membantah pengis'tiharan M2 'ang akan diadakan pada 1 ,pril 194" • &ihadiri 9 +akil persatuan2 negeri Mela'u • Mes'uarat diadakan di pe abat akhbar Ma lis di .uala 8umpur • Memutuskan 3 perkara pentingG (i) Meminta ra a2 Mela'u memulaukan ma lis pelantikan -ir ;d+ard ?ent sebagai ?abenor M2 (ii) Meminta orang Mela'u 'ang dilantik menganggotai sebarang ma lis pentadbiran

6

M2 memulaukan pelantikan itu (iii) Menuntut orang Mela'u berkabung selama / hari dengan melilitkan kain putih pada songkok ). Me!#a)aka! ra"at u(u( • &iadakan semasa la+atan 8:&: ?ammans 5 &a<id (ees Cilliams (ahli Parlimen $ritish) di setiap bandar pada Mei 194" • 0u uan la+atan untuk melihat se auh mana orang Mela'u benar2 menentang M2 • 3rang Mela'u berkumpul di -ingapura* Johor $haru* Muar* $atu Pahat* (embau* -eremban* .lang* .uala 8umpur* Apoh* ,lor -etar 5 ?eorge 0o+n • 3rang Mela'u memba+a sepanduk 'ang mengutuk M2 5 -ir >arold MacMichael

• Me+u udkan satu organisasi nasional • Men aga kepentingan politik 5 ketuanan Mela'u • Mema ukan pendidikan orang Mela'u • Melindungi kepentingan orang Mela'u tetapi belum bersedia menuntut kemerdekaan &&. Ta$u! 1=4=B • Men alankan 9ungsi sebuah "art& &a a$ (berkaitan politik 5 pentadbiran) di 0anah Mela'u 'ang sempurna sebagai pen'atu bangsa Mela'u • Men alankan ikhtiar 5 langkah dengan tu uan mendirikan sebuah kera aan merdeka 'ang memerintah 0anah Mela'u • Mema ukan orang Mela'u dalam hal berkaitan dengan perkara siasah* keba ikan hidup* kebuda'aan 5 ikhtisas (berkaitan ekonomi) • Men adi pelindung kedaulatan tanah air • Mula menuntut kemerdekaan Per+ua!#a! Toko$ UMN3 • 0okoh2 2MD3 terlibat secara langsung dalam a+atankuasa penggubalan perlembagaan 2MD3 tahun 1949 • ,ntaran'aG &. Dato8 3!! Jaa;ar • =ang &ipertua 2MD3 pertama (194"# 1951) • Merupakan pengasas 2MD3 • Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan .uala .angsar 5 ;ngland • -ebelum memimpin 2MD3* beliau bertugas sebagai Pega+ai 0adbir Johor 5 +arta+an 'ang terkenal • 0ahun 194" dilantik men adi Menteri $esar Johor kerana ber a'a memulihkan keamanan di $atu Pahat semasa pergaduhan kaum (keganasan 14 hari) • Merupakan orang pertama men'eru orang Mela'u bersatu secara berorganisasi di peringkat nasional • $eliau mencadangkan ditubuhkan sebuah parti politik bertu uan menentang M2 • $er a'a mengan urkan .ongres Mela'u 194" di .uala 8umpur • -umbangan terbesar F men'atukan orang Mela'u seluruh -emenan ung 0anah Mela'u 5 ber a'a menumbangkan M2 • Men ela ah ke seluruh 0anah Mela'u untuk menun ukkan kepada $ritisih bantahan orang Mela'u terhadap M2 • $er a'a memu uk ra a2 Mela'u memulaukan upacara pelantikan -ir ;d+ard ?ent sebagai ?abenor M2 • Men adi ahli a+atankuasa 'ang menggubal Perlembagaan 2MD3 tahun 1949 • $eliau mengambil beberapa perlembagaan parti luar negara sebagai panduan

&&. Dato8 Pa!#l&(a Buk&t Ga!ta!# .1=CD1=D=/ • Dama sebenar F ,bdul Cahab bin ,bdul ,@i@ • Merupakan -etiausaha ,gung 2MD3 pertama • $erpendidikan di ,nderson -chool* Apoh* Perak 5 Anner 0emple* ;ngland • ,pabila M2 diperkenalkan beliau menubuhkan Perikatan Mela'u Perak F tu uan men'okong .ongres Mela'u menggagalkan M2 • $eliau men adi .etua $ahagian 2MD3 Perak dari tahun 194!#1953 &&&. Dato8 N&k A$(e) Ka(&l N&k Ma$(u) .1=C=-1=EE/ • Merupakan ,hli Ja+atankuasa 2MD3 Pusat 5 .etua 2MD3 .elantan • Mendapat pendidikan di -ekolah Ma lis ,gama Aslam* .ota $haru 5 Maktab Mela'u .uala .angsar* Perak • $eliau melan utkan pela aran ke 8incolnHs Ann* 8ondon* ;ngland • $eliau men adi peguam 'ang bertauliah • Pernah men adi -etiausaha .era aan Degeri sebelum men adi Menteri $esar .elantan tahun 194!#1955 &0. Aa&!al A,&)&! ,&! A$(a) .Aaa,a/ F 1G=D-1=E9 • &ianggap seorang intelektual Mela'u • &igelar Pendeta $ahasa Mela'u 'ang ulung • $erasal dari .ampung $ukit .erdas* $atu .ikir* Jempol* .uala Pilah* Degeri -embilan • 0erlibat dalam .ongres Mela'u tahun 194" • &atoH 3nn Jaa9ar meminta beliau menguruskan persidangan kongres tersebut • $eliau uga mencadangkan kepada &atoH 3nn Jaa9ar supa'a menambah perkataan 1kebangsaan4 atau na!ional ke dalam &ni!e" Malays *rgani+a!ion (2M3) men adi &ni!e" Malays Na!ional *rgani+a!ion (2MD3) Per+ua!#a! ? Perke(,a!#a! UMN3 • $er a'a mema ukan orang Mela'u dalam bidang politik* ekonomi* sosial 5 pendidikan • -ebuah parti 'ang memper uangkan perpaduan orang Mela'u seluruh -emenan ung 0anah Mela'u • 2MD3 me+akili kepentingan orang Mela'u 'ang men adi dasar per uangan 2MD3 • Per uangan utama 2MD3 ialahG • Menumbangkan M2 • Men'atupadukan orang Mela'u • Memper uangkan Kketuanan Mela'uH • Menghapuskan semangat kenegerian 5 kedaerahan orang Mela'u • Me+u udkan sebuah parti politik bercorak kebangsaan

Pera!a! Kau( 1a!&ta @ Kau( I,u Dala( Me!e!ta!# Pelak a!aa! MU • Memainkan peranan penting men'okong penuh per uangan 2MD3 menentang M2 • ,ntaran'aG • Hal&(a$to! Ma+&) F pemimpin .aum Abu 2MD3* (embau berucap dalam perhimpunan kaum ibu membantah M2 • Dat&! Pute$ Mar&a$ I,ra$&( Ra $&) F -etiausaha .aum Abu 2MD3 'ang pertama F telah mengetuai $ahagian Canita Perikatan Mela'u Perak 5 bergabung tenaga dengan kaum lelaki men'okong .ongres Mela'u 194" • *&k#u Aa$ara A,)ulla$ F berucap menentang M2 di $atu Pahat • &i -elangor* Persatuan .aum Abu -elangor telah ditubuhkan khusus menentang M2 • Peranan kaum ibu ini telah mendapat pu ian daripada &atoH 3nn Jaa9ar 2.4 PENUBUHAN UMN3 • .eputusan penubuhan 2MD3 dibuat dalam .ongres Mela'u 194" di .uala 8umpur • Pada 11 Mei 194"* seban'ak 29 buah persatuan menandatangani penubuhan 2MD3 di Astana $esar* Johor $haru • =ang &ipertua pertama F &atoH 3nn Jaa9ar Tu+ua! Pe!u,u$a! UMN3 • Men adi +adah per uangan orang Mela'u bagi memperkasa kema uan bangsa • 0u uan penubuhan berubah mengikut keperluan semasa • %ontoh perubahanG &. Ta$u! 1=4>B • Menentang Mala'an 2nion • Men'atukan orang Mela'u daripada seluruh -emenan ung 0anah Mela'u

7

• •

• • • •

• Mema ukan pendidikan orang Mela'u • Mengusahakan kema uan ekonomi 5 keba ikan orang Mela'u $eberapa mes'uarat agung diadakan di bandar2 besar %ontohG • Jun 194" F di .ota $haru* .elantan • 0ahun 194! F di Pulau Pinang 5 dirasmikan -ultan .edah iaitu -ultan $adlishah • $iasan'a mes'uarat agung 2MD3 dirasmikan oleh sultan atau ra a2 Mela'u setempat • Menun ukkan per uangan 2MD3 direstui 0ahun 194" F P&a#a( UMN3 1=4> dibentuk 'ang merupakan perlembagaan 2MD3 pertama 0u uan F sebagai garis panduan untuk 2MD3 bergerak Piagam ini mempun'ai 5 bab 0ahun 1949 F Perle(,a#aa! UMN3 1=4= 'ang pertama diluluskan untuk men adikan 2MD3 sebuah parti politik 'ang kukuh

• Merupakan ke a'aan penting kepada per uangan orang Mela'u Ru!)&!#a! A%al Ke Ara$ Pe!u,u$a! PTM i. Rundingan Menolak Pelaksanaan M# • -e ak Januari hingga Mei 194" orang Mela'u mengadakan bantahan secara aman • 0u uan F menolak M2 • Mei 194" F ra a2 Mela'u mengadakan pertemuan dengan $ritish di .uala .angsar • 0u uan F men'ampaikan pandangan menolak M2 • Jun 194" F rundingan 2MD3 dengan $ritish di Pulau Pinang • .esanG • $ritish mengadakan rundingan rasmi dengan ra a2 Mela'u 5 2MD3 • (a a2 Mela'u 5 2MD3 men'erahkan satu memorandum men'atakan bantahan terhadap M2 secara rasmi ii. Rundingan Menu$uhkan P M • Pada 25 Julai 194" Ja+atankuasa ;ksekuti9 ditubuhkan • &ianggotai pega+ai kanan $ritish* +akil ra a2 Mela'u 5 +akil 2MD3 • Perbincangan rasmi diadakan beberapa kali di .ingHs >ouse* .uala 8umpur • $eberapa tuntutan dikemukakan* antaran'aG a: (a a2 Mela'u 5 orang Mela'u menolak semua prinsip 5 struktur M2 b: Mereka mahukan sebuah bentuk persekutuan bagi seluruh -emenan ung 0anah Mela'u c: Mereka menolak kerak'atan jus soli d: Mereka mahu tara9 negeri naungan bagi negeri Mela'u dipulihkan semula e: Mendesak ra a2 Mela'u men adi ketua negeri2 Mela'u • .esan rundinganG • $ritish setu u membentuk P0M kerana tidak mahu orang Mela'u menentang secara kekerasan • $ritish tidak mahu Parti .omunis Mala'a mempengaruhi orang Mela'u • -ikap sederhana orang Mela'u 'ang sentiasa beker asama dengan $ritish 5 sikap pemimpin2 2MD3 sentiasa berunding men'edarkan $ritish • $ritish mengubah dasarn'a 5 melaksanakan dasar )ekolo!& a & (proses membebaskan negeri 'ang di a ah) 'ang digalakkan oleh P$$ • (undingan berakhir dengan termeterai Per an ian Persekutuan 0anah Mela'u pada 21 Januari 194! • Pada 1 6ebruari 194! P0M dibentuk 5 ma lis menandatangani diadakan di .ingHs >ouse* .uala 8umpur

*&r&-*&r& Uta(a PTM 1=4G • .onsep Ra+a Ber"erle(,a#aa! diperkenalkan • Ma+l& Ra+a2 Mela'u ditubuhkan menggantikan Ma lis Mela'u • Perl&!)u!#a! & t&(e%a diberikan kepada orang Mela'u 5 diletakkan di ba+ah kuasa Pesuruh a'a 0inggi $ritish • S'arat kerak'ata! diperketatkan • Se,ua$ "er ekutua! )&,e!tuk dengan gabungan 11 buah negeri2 Mela'u kecuali -ingapura • Pesuruh a'a 0inggi $ritish men adi .etua Persekutuan 5 dibantu Ma lis Mes'uarat ;ksekuti9 5 Ma lis Mes'uarat Perundangan Persekutuan Per,eHaa! A!tara Pe!ta),&ra! PTM De!#a! MU: PTM P0$* (a a2 Mela'u Ma lis Mes'uarat ;ksekuti9* Ma lis Mes'uarat Perundanga n Persekutuan 5 Ma lis (a a2 Mela'u -ultan* Menteri $esar 5 Ma lis Mes'uarat Degeri -ultan negeri $ahasa Mela'u $ahasa Anggeris 5 Per,eHaa! Ketua Pe!ta),&ra! Kua a Per&!#kat Pu at MU ?abenor $ritish Parlimen $ritish

La(,a!# UMN3 • Men adi identiti 2MD3* antaran'aG .&/ Lo#o UMN3 F dalam tulisan Ja+i iaitu perkataan PEKEMBAR .&&/ *o#a! kata F 5HIDUP MELAYU6 F dicipta oleh &atoH 3nn Jaa9ar untuk men'atukan ahli 2MD3 • %ogan kata ini sebenarn'a merupakan slogan Pergerakan Mela'u -emenan ung Johor pimpinan &atoH 3nn Jaa9ar sendiri • $ulan Mac 195) F cogan kata ini ditukar kepada 5Mer)eka6 atas cadangan +akil Pemuda $ahagian 2MD3 $atu Pahat iaitu -'eikh ?harieb (aub .&&&/ Be!)era UMN3 F terdiri drpd +arna merah* putih* kuning 5 hi au • Mera$ F keberanian • Put&$ F kesucian 5 keikhlasan • Ku!&!# F lambang ra a • H&+au F keris hi au lambang agama Aslam 5 tamadun Mela'u • Pemilihan bendera diputuskan dalam persidangan 2MD3 di Apoh* Perak pada Jun 194" • &icadangkan oleh Akatan -etia .ampung $aru* .uala 8umpur • $endera 2MD3 pertama kali dikibarkan pertama kali pada Mes'uarat ,gung 2MD3 di Pulau Pinang 2/ Julai 194/ 2.D PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1=4G • Persekutuan 0anah Mela'u ditubuhkan pada 1 6ebruari 194! • 0u uan F menggantikan M2 (P0M)

Kua a Per&!#kat Ne#er&

Pesuruh a'a Degeri2 5 Ma lis Mes'uarat Degeri ?abenor $ritish $ahasa Anggeris

Ketua A#a(a ? A)at Ba$a a Pe!ta),&ra!

Per,eHaa! Kerak'ata! PTM De!#a! MU: PTM • %us soli terbuka kepada Rak'at Ra+a 5 Rak'at Br&t& $ • Pemoho n 'ang lahir di luar negeri tetapi bapan'a adalah rak'at ra a atau rak'at *ara Me!)a"atka! Kerak'ata! MU • %us soli bagi mereka 'ang lahir di M2* -ingapur a 5 tanah a ahan $ritish 'ang lain

Se:ara kuatkua a u!)a!#u!)a!#

8

$ritish • Pemoho n 'ang berusia 21 tahun* tiada rekod ena'ah 5 bersetu u taat setia kepada P0M • Mereka 'ang berusia 21 tahun 5 tela$ t&!##al ela(a G ta$u! )ar&"a)a 12 ta$u! di 0M serta boleh bertutus $ahasa Mela'u atau $ahasa Anggeris

Se:ara "er(o$o!a!

• Pemohon 'ang tinggal selama 5 tahun daripada / tahun dari tarikh permoho nan • ,nak angkat pemohon 'ang telah men adi rak'at M2

• •

*ara Fa$a(a! Ko(u!& Ter e,ar D& Ta!a$ Mela'u &i 0M ia disebarkan melalui Parti .uomintang (.M0) 5 Parti .omunis Dan'ang ; en komunis sebarkan )ak'a$ ko(u!& di kalangan orang %ina melalui kesatuan seker a* persatuan2* kelas2 malam 5 penerbitan &i kalangan orang Mela'u* 9ahaman komunis disebarkan melalui Parti .omunis Andonesia (P.A) pada tahun 1924#193) 3rang Mela'u tidak berminat dengan 9ahaman komunis keranaG • $ertentangan dengan agama Aslam 5 adat resam orang Mela'u • 6ahaman komunis tidak mengakui ke+u udan tuhan (ateis) • .omunis menggunakan kekerasan 5 ke@aliman untuk mencapai matlamat

• $ritish membekalkan sen ata kepada MP,J, melalui 6orce 13" PKM Sele"a Je"u!: • -elepas perang tamat* pihak Pentadbiran 0entera $ritish (P0$) meminta MP,J, dibubarkan 5 men'erahkan sen ata • P.M bersetu u bubarkan MP,J, • -ebalikn'a P.M tidak men'erahkan semua sen ata 5 sembun'ikan sebahagiann'a • 8angkah mengatasi F $ritish memba'ar J35):)) kepada setiap anggota MP,J, 'ang men'erahkan sen ata 5 menerima satu beg beras • P.M 'ang men'usup masuk dalam kesatuan seker a terlibat secara akti9 dalam pergerakan politik Ke#a!a a! Ko(u!& • 0ahun 194! beberapa orang +akil P.M menghadiri Persidangan Pemuda .omunis ,sia di %ulcutta* Andia • Persidangan ini menggalakkan parti2 komunis mengadakan pemberontakan bersen ata bagi mencapai matlamat • .esan persidangan F P.M menubuhkan unit gerila Malayan 0aces 1i era!ion Army (M(8,) • P.M memulakan pemberontakan 5 keganasan* antaran'aG • P.M men'erang ladang 5 lombong milik s'arikat ;ropah • %ontoh F P.M musnahkan ladang di .ampung -impang 0iga* -itia+an* Perak kerana penduduk enggan beker asama • P.M men alankan akti<iti keganasan dengan men'erang balai polis* membakar kilang* membakar bas* merosakkan landasan kereta api 5 membunuh orang 'ang bersubahat dengan $ritish • Menakik pokok getah F tu uan melumpuhkan ekonomi $ritish 9.2 LANGKAH MEMBANTERAS AN*AMAN K3MUNIS Pe!#& 't&$ara! Darurat • Pengganas komunis membunuh 3 orang pengurus ladang berbangsa ;ropah di -ungai -iput* Perak • Peristis+a ini menggemparkan $ritish • .esann'a F Jun 194! Pesuruh a'a 0inggi $ritish* -ir ;d+ard ?ent mengis'tiharkan darurat di seluruh 0M • 0u uan F melindungi kepentingan ekonomi $ritish di 0M • .esan # $ritish .uatkuasakan 2ndang2 &arurat 194! • 2ndang2 ini membolehkan $ritish menahan sesiapa saha a 'ang dis'aki terlibat dalam kegiatan komunis • Pasukan keselamatan dibenarkan menggeledah rumah kediaman* memindahkan penduduk ke penempatan baru atau memagar

SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB 9 AN*AMAN PARTI K3MUNIS MALAYA ? DARURAT • P.M cuba menggulingkan sistem pemerintahan sedia ada untuk digantikan dengan Re"u,l&k Ko(u!& Mala'a 9.1 PENYUSUPAN ? KEGIATAN PENGGANAS M3MUNIS A al-U ul Fa$a(a! Ko(u!& • .omunisme diasaskan oleh Karl MarI pertengahan abad ke#19 • .arl MarL F tulis buku The 'ommunis! Mani(es!o. Das 'api!al 5 The /erman ,"eology • Merupakan 9ahaman 'ang menentang golongan ;eu)al 5 &("er&al& secara kekerasan untuk menggantikan pemerintahan bercorak 9ahaman komunis • Feu)al F sistem kemas'arakatan 'ang dikuasai golongan bangsa+an • I("er&al& F negara 'ang men a ah atau mengenakan kuasa pemerintahann'a ke atas negara lain • .omunisme memper uangkan mas'arakat tanpa kelas* memiliknegarakan tanah 5 perindustrian • 6ahaman komunis dianuti beberapa negara seperti (usia 5 %hina

Pe!u,u$a! PKM • P.M ditubuhkan pada tahun 193) • 0u uan P.M F menubuhkan (epublik .omunis Mala'a • P.M melatih ramai ka)er 5 men'usup masuk ke dalam kesatuan seker a • Ka)er F anggota baru P.M 'ang dilatih untuk men adi pen'okong 'ang taat setia • P.M cuba bertapak di -ara+ak tetapi gagal • 0ahun 1935 kegiatan P.M men adi semakin agresi9 • ,ntara kegiatann'aG • Mempengaruhi peker a limbungan kapal* peker a kereta api* pelombong bi ih timah* peker a ladang 5 kilang • Menggalakkan kegiatan sabota * mogok 5 tun uk perasaan membantah kenaikan cukai • P.M melancarkan mogok 5 sabota untuk melumpuhkan ekonomi $ritish • $uktin'aG • &i lombong arang batu di $atu ,rang* -elangor F seramai "))) orang melancarkan mogok 5 mengambil alih lombong • $ritish menghantar 3)) orang polis untuk tamatkan mogok • .esan F ramai pemimpin %ina dihantar balik ke %hina 5 pemimpin P.M ditahan PKM Se(a a Je"u! Me!#ua a& TM: • P.M mena+arkan ker asama kepada $ritish untuk menentang Jepun • ,nggota P.M dilatih dalam taktik perang gerila di -ekolah 8atihan .has 1)1 di -ingapura • -ekolah ini men adi markas pasukan gerila menentang tentera Jepun di 0anah Mela'u • P.M membentuk Malayan #eople$s An!i%apanese Army (MP,J,) atau 0entera ,nti#Jepun (ak'at 0anah Mela'u

9

ka+asan kampung 'ang dis'aki pendudukn'a membantu pengganas komunis Br&t& $ Me!#$ara(ka! PKM ? Part&2 Ya!# Ber$alua! K&r& • P.M diharamkan pada 23 Julai 194! • Parti2 politik ber9ahaman kiri 'ang per uangkan kemerdekaan uga diharamkan sepertiG • ,ngkatan Canita -edar (,C,-) • Akatan Pemuda 0anah ,ir Mela'u (P;0,) • Pemuda (adikal Mela'u (P;(,M) • Parti .ebangsaan Mela'u Mala'a (P.MM) • Parti >i@bul Muslimin Me("er,e arka! Pa uka! Ke ela(ata! &. Me!a(,a$ A!##ota Pol& ? Te!tara • Pasukan polis disusun semula 5 diperbesar hingga seramai /) ))) orang • $ritish memba+a masuk askar dari negara2 .oman+el seperti dari ,ustralia* De+ Bealand* ,9rika 0imur 5 6i i • 0u uan # menghapuskan ancaman komunis di 0M &&. Me!u,u$ka! Pa uka! 3ome 5uard • &itubuhkan di peringkat kampung • 0u uan F membantu pasukan polis 5 tentera men aga keselamatan • ,nggota terdiri daripada kaum lelaki 5 +anita • .esanG • Meniupkan semangat 'ang berkobar2 untuk mempertahankan negara di kalangan rak'at • -ultan -elangor memberi kata2 semangat kepada pasukan ini • Pesuruh a'a 0inggi $ritish* -ir >enr' ?urne' berasa kagum dengan kesanggupan 5 keberanian orang Mela'u mela+an pengganas komunis secara berhadapan • -eramai 24 ))) orang Mata2 K$a Mela'u (Special 'ons!a les) telah dilatih 5 dihantar menga+al ladang 5 ka+asan lombong 'ang terpencil • Pasukan keselamatan mengebom 5 melakukan serangan hendap ke atas ka+asan 'ang men adi sarang komunis dengan bantuan 0entera 2dara $ritish Ra!:a!#a! Br&## • &ilancarkan oleh -ir >enr' ?urne' tahun 195) • Pengarah 3perasi ialah 8e9tenan Jeneral -ir >arold (o+don $riggs • (ancangan ini melibatkan penempatan semula penduduk di ka+asan pinggir hutan ke ka+asan penempatan baru • &igelar Kkampung baruH • %ontoh F kampung baru di -eberang Perai* Pulau Pinang • 0u uan F men'ekat bekalan makanan* +ang* maklumat 5 ubat#ubatan kepada pihak komunis

• 0indakan ini sangat berkesan melumpuhkan gerakan M&! Yue! di 0M apabila penduduk setinggan %ina dipindahkan ke kampung baru • M&! Yue! F ditubuhkan oleh P.M untuk memberi maklumat* bekalkan makanan 5 ubat kepada pengganas komunis • ,nggotan Min =uen F peker a lombong 5 ladang *ara Pelak a!aa! Ra!:a!#a! Br&## • -eramai 4)) ))) orang penduduk setinggan %ina dipindahkan ke lebih 4)) buah kampung baru di seluruh 0M • .ampung baru dilengkapi kemudahan asas seperti tempat tinggal* sekolah* kemudahan kesihatan* bekalan elektrik 5 air paip • Aa dipagari dengan ka+at berduri 5 dika+al ketat oleh Special 'ons!a les (-%) • -etiap ketua keluarga diberi kad catuan makanan bagi memastikan setiap anggota keluarga memperoleh bekalan makanan secukupn'a • Pergerakan keluar masuk setiap penduduk dika+al selia setiap masa • .era aan uga melaksanakan program 5Geraka! Kela"ara!6 F tu uan memastikan pihak komunis tidak mendapat sebarang bekalan makanan* sen ata* maklumat 5 ubat • $riggs men'okong penubuhan Malayan 'hinese Associa!ion (M%,) pada tahun 1949 untuk membantu setinggan %ina di kampung baru • M%, merupakan pertubuhan sosial mas'arakat %ina 5 men alankan akti<iti kutipan derma melalui ualan loteri keba ikan • .utipan ualan loteri didermakan kepada penduduk %ina di kampung baru La!#ka$-La!#ka$ Ke ela(ata! Ya!# D&lak a!aka! Br&t& $ Ba#& Me!##e("ur Pe!##a!a Ko(u!& D& Ka("u!# Baru &. Me!#a)aka! Sekata! Jala! Ra'a • 0u uan F mencegah bekalan makanan* ubat 5 maklumat sampai ke tangan komunis • 0anpa barang2 keperluan ini pengganas komunis terpaksa keluar dari tempat persembun'ian mereka • Aa memudahkan pasukan keselamatan menggempur pengganas komunis &&. S& te( Pe!)a;tara! Ke,a!# aa! • 0u uan F menga+al pergerakan penduduk • -etiap penduduk berumur 12 tahun atau lebih mesti dida9tarkan 5 diberi kad pengenalan untuk membe@akann'a dengan pengganas komunis Ke a! Ke+a'aa! Ra!:a!#a! Br&## • $er a'a melumpuhkan rangkaian gerakan P.M • -okongan terhadap P.M semakin merosot

• &alam Mes'uarat Ja+atankuasa Pusat di Pahang* P.M mengambil keputusan mengurangkan keke aman terhadap orang a+am • P.M berundur ke selatan 0hailand Pera!# Sara; • Merupakan rancangan $ritish menghapuskan pengganas komunis melalui kempen 5(e(e!a!#& $at& ? ;&k&ra! rak'at6 • 0ahun 1952 -ir ?erald 0empler dilantik men adi Pesuruh a'a 0inggi $ritish di 0M 5 Pengarah ?erakan • $eliau menggantikan -ir >enr' ?urne' 'ang mati dibunuh dalam serangan hendap oleh komunis ketika dalam per alanan ke $ukit 6raser • -ir ?erald 0empler men'edari penggunaan kekerasan 5 sen ata semata2 tidak akan ber a'a menghapuskan pengaruh komunis Ke("e!2 ? La!#ka$2 Ya!# D&lak a!aka! Br&t& $ U!tuk Me!+a'aka! Pera!# Sara; &. Ke("e! 5Bula! Pe!)u)uk Ta!a$ Mela'u Me!e!ta!# Ko(u!& 6 • &ilaksanakan dengan a'an'a • Penduduk pelbagai kaum bersama2 memba+a sepanduk mengutuk keganasan komunis • Penduduk membakar patung2 komunis &&. Me!#e)ar R& ala$ Me!e!ta!# Ko(u!& • (isalah diedarkan ke seluruh 0M • Perang sara9 ini menimbulkan kebencian penduduk terhadap keke aman komunis • Penduduk rela hati mena+arkan diri men'ertai pasukan keselamatan 5 polis untuk mempertahankan tanah air &&&. Ko! e" 5Ka%a a! H&ta(6 ? 5Ka%a a! Put&$6 • .a+asan hitam merupakan ka+asan 'ang terdapat kegiatan komunis 'ang akti9 5 dikenakan "er&!ta$ ,erkuru!# • Perintah berkurung F larangan kepada setiap indi<idu daripada keluar rumah bermula am " petang hingga " pagi • .a+asan putih ialah ka+asan bebas daripada ancaman komunis • %ontoh ka+asan putih F Melaka* 0erengganu* .edah* Perlis 5 Degeri -embilan • Aa diis'tiharkan oleh -ir ?erald 0empler pada tahun 1954 &0. Br&t& $ Melo!##arka! S'arat Kerak'ata! Ke"a)a 3ra!# *&!a • 0u uan F menarik sokongan orang %ina terhadap usaha perang sara9 • 0ahun 1952 seramai 1:2 uta orang %ina 5 1!) ribu orang Andia men adi +arganegara 0M • Aa menun ukkan pengorbanan orang Mela'u terhadap kaum lain demi perpaduan 5 kese ahteraan rak'at

10

0. Br&t& $ Me!a&kka! Ju(la$ Ha)&a$ Te!ta!# Ger&la Ko(u!& • &iberikan kepada mereka 'ang ber a'a menangkap 5 memberi maklumat berkaitan komunis • %ontohG • >adiah menangkap %hin Peng hidup atau mati seban'ak J25) ))) • %hin Peng merupakan -etiausaha P.M 'ang berasal dari -itia+an Perak 5 nama sebenarn'a 3ng $oon >ua • >adiah untuk menangkap atau membunuh orang kanan %hin Peng seban'ak J2)) ))) • 0a+aran hadiah ini telah disiarkan dalam surat khabar The S!rai!s Times pada 1 Mei 1952 di -ingapura 0&. Pera!a! Sulta! ? Me!ter& Be ar • -ultan 5 menteri besar setiap negeri sering mengingatkan rak'at tentang langkah2 kera aan menentang komunis • %ontohG • Sulta! Pa$a!# # sentiasa ingatkan rak'atn'a angan terpeda'a dengan an i komunis 5 orang Mela'u 'ang men'okong komunis dianggap pengkhianat negara • Me!ter& Be ar Pa$a!# F mengingatkan orang ramai keke aman 0entera $intang 0iga • Dato8 3!! Jaa;ar F men'eru rak'at membantu kera aan menghapuskan komunis di 0M • .era aan berusaha menimbulkan kebencian rak'at terhadap komunis dengan menggelar mereka sebagai pengganas 0&&. Me!#uatkua aka! Peratura! *atua! Bekala! Maka!a! • Pengganas komunis 'ang terdesak terpaksa bercucuk tanam untuk mendapatkan bekalan makanan sendiri di dalam hutan • Pasukan keselamatan ber a'a gagalkan rancangan komunis dengan men'embur racun ke ka+asan tanaman tersebut Pe!#a("u!a! Bera(a&-Ra(a& 0u uan F menggalakkan pengganas komunis men'erah diri Pada tahun 1955 seban'ak 4) uta r& ala$ 5 12 uta "a "e!#a("u!a! diedarkan dalam bahasa %ina* Mela'u 5 0amil setiap hari Ra)&o Mala'a men'iarkan s'arat ta+aran pengampunan itu Po ter ditampal di serata tempat Ikla! 5 %a'a!# #a(,ar digunakan untuk membantu penduduk memu uk pengganas komunis men'erah diri

• 0unku ,bdul (ahman ber an i ika diberi mandat akan berunding dengan pihak komunis • Pada 3ktober 1955* %hin Peng menulis surat kepada 0unku ,bdul (ahman untuk mengadakan rundingan • Pada 2! 5 29 &isember 1955 pertemuan antara 0unku ,bdul (ahman dengan %hin Peng diadakan di pekan $aling* .edah iaitu di -ekolah Anggeris $aling • (undingan ini di+akili olehG • Cakil kera aan P0M F 0unku ,bdul (ahman* &a<id Marshall 5 0un 0an %heng 8ock • Cakil P.M F %hin Peng* %hien 0ien 5 (ashid Maidin • 0unku ,bdul (ahman meminta supa'a %hin Peng (e(,u,arka! PKM< (eletak e!+ata ? (e!'era$ )&r& • %hin Peng pula mengenakan s'arat iaitu PKM $a!'a aka! letak e!+ata ? (e!'era$ )&r& ek&ra!'a kera+aa! ,er etu+u (e!#aku& PKM e,a#a& e,ua$ "art& "ol&t&k 'a!# a$ • >asiln'a F pertemuan tersebut #a#al kerana 0unku ,bdul (ahman enggan bertolak ansur dengan s'arat %hin Peng • ,lasan 0unku ,bdul (ahmanG • 6ahaman komunis tidak sesuai dalam kehidupan mas'arakat berbilang kaum di 0M • $eliau sedia berunding dengan P.M pada bila2 masa ika P.M berubah 9ikiran • 0M mencapai kemerdekaan semasa undang2 darurat belum ditamatkan lagi • ,pabila 0M merdeka pengaruh komunis semakin merosot • Pada 31 Julai 19") kera aan is'tiharkan darurat tamat

• 0u uan $ritish F supa'a P.M tidak mempun'ai alas an untuk meneruskan per uangan mereka &0. Pe!u,u$a! Mala!an +hinese Association .M*A/ • Merupakan usaha menarik minat orang %ina melibatkan diri dalam politik berhaluan kanan • .esanG • 3rang %ina mula memberi ker asama 5 membantu kera aan membanteras komunis • $er a'a mengikis pandangan negati9 penduduk tempatan terhadap orang %ina 'ang menganggap semua orang %ina adalah pengganas komunis Ke a! Eko!o(& &. Ke$&)u"a! Rak'at T&)ak Te!tera( • .eganasan komunis men'ebabkan rak'at tidak dapat men alankan kegiatan harian &&. Ke(u !a$a! Ke(u)a$a! A a • $erlaku kemusnahan sistem perhubungan* entera melombong* kemudahan a+am &&&. Ga!##ua! Ter$a)a" Buru$ La)a!# • .eadaan ini men e askan pengeluaran sumber ekonomi negara • (amai peker a ladang berasa tidak selamat untuk beker a &0. Per,ela!+aa! Kera+aa! Me!&!#kat • .era aan membelan akan seban'ak J25) ))) hingga J3)) ))) sehari semasa darurat • &alam tempoh 12 tahun kera aan membelan akan seban'ak J/21:9 uta bagi tu uanG • Membeli peralatan ketenteraan untuk mengukuhkan pertahanan • Memperbesar pasukan keselamatan* menambah bilangan polis* tentera 5 2ome /uar" untuk melindungi keselamatan rak'at 0. Pe(,a!#u!a! Luar Ba!)ar Tera,a& • .era aan lebih menumpukan perhatian kepada usaha membanteras komunis 5 darurat • 8ebih ditumpukan kepada pembangunan di perkampungan baru • .esan F pembangunan luar $andar kurang diberi perhatian Ke a! So &al &. Ke:e)eraa! ? Ke(at&a! • (amai anggota pasukan keselamatan* pengganas komunis 5 orang a+am terkorban • ,khir tahun 195)#an umlah 'ang dikenal pasti ialahG • -eramai 21 231 orang a+am 5 tentera terbunuh 5 cedera

9.9 KESAN DARURAT Ke a! Pol&t&k &. U!)a!#2 Darurat 1=4G • &iperkenalkan kerana keke aman 5 keganasan komunis • 0u uan F membendung gerakan kebangsaan berhaluan kiri +alaupun bukan bercorak komunis 5 uga gerakan Min =uen &&. Kelo!##ara! S'arat Kerak'ata! • &iberikan kepada orang bukan Mela'u tahun 1952 • 0u uan F menarik minat mereka supa'a tidak memihak kepada komunis &&&. Br&t& $ Me!'e#eraka! Pe(,er&a! Ke(er)ekaa! • &arurat men adi 9aktor penting $ritish memberikan tara9 berkera aan sendiri kepada rak'at 0M • Aa disuarakan $ritish sebelum Pertemuan $aling diadakan

• •

• • •

Perte(ua! Bal&!# • &alam Pilihan (a'a Ma lis Perundangan Persektuan tahun 1955* Parti Perikatan mengemukakan (a!&;e to 'ang men an ikan kemerdekaan segera 5 menamatkan darurat

11

ntara .a!# aa! • &asar ini berorientasikan kandungan sukatan pela aran 0M sendiri • 0u uan F memupuk cintakan tanah air di kalangan generasi muda • Penggunaan bahasa pengantar 'ang sama diharapkan dapat memupuk perse9ahaman antara kaum ##################################################### SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN 4:1 12 .u!#a! Kau( • 0empoh darurat 'ang pan ang memberi kesan kepada hubungan kaum di 0M • 0ahun 1949 ditubuhkan 'ommuni!y 1iaison 'ommi!!ee (%8%) atau Ja+atankuasa >ubungan . Pe!)u)uk H&)u" Se!# ara ? Me!)er&ta • Peperangan menentang komunis berlangsung selama 12 tahun • Aa memba+a kesengsaraan hidup penduduk 0M • . Ma ala$ Hu.aum • 0u uan F mengeratkan ker asama antara kaum di 0M &0. Pelak a!aa! Da ar Pela+ara! Ke.ntaran'aG • Penduduk sukar bergerak • -ukar mendapat bekalan makanan • 0erpaksa mematuhi pelbagai undang2 'ang dikenakan kera aan • Penduduk luar bandar tidak dapat men alankan akti<iti harian • Pekebun kecil tidak dapat mengusahakan pertanian kerana larangan perintah berkurung • 0erpaksa bergantung kepada makanan seperti ubi 5 keledek kerana catuan bekalan makanan sama seperti @aman pendudukan Jepun &&&.• -eramai "133 orang komunis terkorban pengganas &&.

ustralia) • 0uan bin Malik (>akim Mahkamah 0inggi Andia) • 0uan .gama Aslam di adikan agama rasmi persekutuan tetapi agama lain boleh diamalkan • -emua perkara dipersetu ui berdasarkan semangat tolak ansur antara kaum • Aa membolehkan kera aan berdemokrasi dengan konsep (a a $erperlembagaan dibentuk • Pemimpin Mela'u 5 bukan Mela'u men'okong pakatan • %adangan -uruhan a'a (eid diterima Parlimen $ritish pada Jun 195/ • &ra9 Perlembagaan Merdeka dibentang untuk diluluskan oleh Ma lis Perundangan Persekutuan • 2pacara menandatangani Per an ian Merdeka 195/ diadakan pada 15 3gos 195/ antara (a a2 Mela'u dengan $ritish di .uala 8umpur • Aa ditandatangani oleh =ang di#Pertuan .( • 3rang ramai memberi sokongan padu 13 .() sebagai .edudukan istime+a orang Mela'u dikekalkan tanpa men e askan hak kaum lain i<: Anstitusi (a a2 Mela'u 5 konsep (a a $erperlembagaan dikekalkan <: $ahasa Mela'u di adikan bahasa kebangsaan tetapi bahasa %ina 5 0amil boleh dikembangkan 5 men adi bahasa pengantar di sekolah masing2 <i: .bdul (ahman (.etua Menteri berunding dengan (a a2 Mela'u 5 $ritish untuk mendapatkan kemerdekaan • $ersetu u adakan mes'uarat rasmi dengan $ritish • (ombongan Merdeka dibentuk • 0erdiri daripada 4 +akil (a a2 Mela'u 5 4 +akil Parti Perikatan • (ombongan ke 8ondon diketuai oleh 0.erak'atan secara jus soli kepada mereka 'ang lahir di 0anah Mela'u iii: .edua2 pihak bersetu u tandatangani per an ian • .bdul >amid (Pakistan) Perle(.onsep (a a $erperlembagaan dikekalkan <i: Pembahagian kuasa antara .Anggo!a 0om ongan Mer"eka3 a: Cakil Parti Perikatan • 0unku .( 5 rombongan diiringi Pemuda 2MD3 Melaka • 0.2 PENYEDIAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU: • $agi negara bakal merdeka seperti P0M* sebuah perlembagaan 'ang dipersetu ui semua kaum amat penting • Parti Perikatan bersetu udengan penubuhan suruhan a'a bebas F -uruhan a'a (eid Suru$a!+a'a Re&): • &ibentuk pada Mac 195" • 0u uan men'usun perlembagaan P0M • &ipengerusikan 8ord Cilliam (eid • 0ugas -uruhan a'a (eidG i: Merangka sebuah pelembagaan bagi P0M ii: Membentuk 5 menentukan kuasa kera aan pusat 5 negeri iii: Men amin kedudukan khas (a a2 Mela'u i<: Me+u udkan rupa bangsa P0M • -uruhan a'a ini menerima seban'ak 131 memeorandum daripada pelbagai pihak termasuk (a a2 Mela'u • 6ebruari 195/ -uruhan a'a (eid keluarkan dra9 perlembagaan untuk dibahaskan oleh penduduk 5 parti politik tempatan • $eberapa cadangan asal dipinda untuk memuaskan hati semua pihak • .etua) • 0un &r Asmail • 0un >:-: 8ee • 0un .ingHs >ouse* .hmed .a#aa! Mer)eka: D.bdul .o!#a! Mer)eka: • 2ntuk merundingkan kemerdekaan Persekutuan 0anah Mela'u dengan $ritish di 8ondon • $eberapa keputusan dicapai sebagai asas perundingan • &ibentuk satu per an ian F Per an ian 8ondon Per+a!+&a! Lo!)o!: • &ipengerusikan oleh 8ord 8ennoL#$o'd iaitu -etiausaha 0anah Ja ahan $ritish • (undingan berlangsung dari 1! Januari hingga ! 6ebruari 195" • .bdul (ahman Abni 0uanku Muhammad (195/# 19")) di .ntara perkara 'ang dipersetu uiG i: 0arikh kemerdekaan ditetapkan pada 31 3gos 195/ ii: -uruhan a'a bebas dilantik untuk gubal Perlembagaan Merdeka iii: Parti Perikatan tidak akan ambil alih perniagaan $ritish atau kepentingan $ritish di P0M i<: Per an ian pertahanan dengan $ritish ditandatangani bagi men aga keselamatan 5 kepentingan ekonomi $ritish di P0M <: .ntaran'aG i: -ebuah negara persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa pusat dan negeri ii: .( is'tiharkan tarikh merdeka dengan seruan merdeka • 3rang ramai men'ambut laungan KMerdekaH dengan penuh semangat D.gong pertama iaitu 0uanku .bdul (ahman (0.1 R3MB3NGAN MERDEKA: • 0u uan rombongan untuk mendapatkan kemerdekaan • &iusahakan oleh Parti Perikatan a+al tahun 194" • 0unku .era aan Degeri diteruskan SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB D KEMERDEKAAN NEGARA 91 3G3S 1=DE • (ombongan Merdeka kembali ke 0anah Mela'u pada 2) 6ebruari 195" • &isambut meriah dalam perhimpunan besar di Padang Merdeka* $andar >ilir* Melaka • 0.ngland) • -ir Cilliam Mckell (bekas ?abenor Jeneral .bdul (a@ak b: Cakil (a a2 Mela'u • &ato Panglima $ukit ?antang • .era aan Pusat dengan .@i@ 3thman • &atoH Mohd -eth • &atoH Dik .uala 8umpur Ahli Suruhanjaya 0ei"3 • 8ord Cilliam (eid • -ir A<or Jennings (.amil Matla(at Ro(.

ntara kandunganG i: P0M mencapai tara9 negara merdeka 5 berdaulat setara9 negara lain di dunia ii: (a a2 Mela'u 5 (atu .gong (.ngland tandatangani Per an ian P0M 195/ bagi membentuk P0M iii: -emua penguasaan (atu .ntara atur cara ma lisG i: 2capan +akil (atu .gong iii: Pembentuk sebuah Parlimen 'ang mempun'ai &e+an (ak'at 5 &e+an Degara i<: Perdana Menteri sebagai ketua pentadbiran dibantu sebuah kabinet <: .ngland 5 Parlimen $ritish ke atas DD..erak'atan terbuka kepada sesiapa 'ang lahir di 0anah Mela'u 5 kerak'atan secara permohonan dengan s'arat tertentu uga diberi pertimbangan <iii: .emudian ia ditulis semula dalam tulisan (umi • .elantan* 0erengganu* Perak* Melaka 5 Pulau Pinang <i: PM merupakan negara demokrasi 'ang mengutamakan kese ahteraan rak'at • Perlembagaan ini tidak dapat dilaksanakan kerana -ara+ak diserang oleh Jepun dari tahun 1941 hingga 1945 Sara%ak Sele"a Kekala$a! Je"u!: • -elepas P& AA $ritish perkenalkan Pentadbiran 0entera $ritish (P0$) pada 1) -eptember 1945 • .etua negara ialah =ang di#Pertuan .edudukan istime+a orang Mela'u diteruskan tanpa mengurangkan hak +arganegara lain D.nthon' $rooke iii: Masalah ke+angan kerana -ara+ak musnah akibat perang 5 %harles 7'ner $rooke tidak mempun'ai sumber ke+angan untuk bangunkan semula -ara+ak #eris!i5a #enyerahan Sara5ak3 • &isember 1945 rundingan dibuat antara %harles 7'ner $rooke dengan $ritish • $rooke di+akili ?erard 0: Mac$r'an diutus untuk dapatkan tandatangan ketua2 bumiputera 5 pemimpin tempatan dalam Ma lis 0ertinggi -ara+ak • ?erard 0: Mac$'ran ber a'a mendapatkan persetu uan dengan cara tipu helah • ! 6ebruari 194" %harles 7'ner $rooke is'tiharkan keputusan persetu uan Ma lis 0ertinngi -ara+ak untuk serahkan -ara+ak kepada $ritish • timbulkan bantahan pelbagai pihak terutama orang Mela'u 5 Aban • .ngland ii: Cakil (atu .uala 8umpur • -tadium ini dibina khas untuk upacara peris'tiharan kemerdekaan negara siap sehari sebelum ma lis • 0u uan pembinaan stadium F untuk melahirkan identiti kebangsaan kepada negara 'ang merdeka • &isaksikan ribuan rak'at • (a a2 Mela'u berseri2 dengan pakaian songket berkilau 5 dipa'ungi pa'ung dira a • (a a2 Mela'u duduk berbaris di pentas khas • Cakil (atu .9 PEMASYHURAN KEMERDEKAAN: • $ermaksud peris'tiharan atau pengumuman penting • Pemas'huran kemerdekaan bererti P0M telah bebas daripada pen a ahan selama2n'a Per& t&%a Pe(a '$ura! Ke(er)ekaa!: i4 #eris!i5a Se elum #emasyhuran3 • $endera 2nion Jack diturunkan di hadapan Padang .(&.M seban'ak / kali dengan disambut oleh hadirin Maksu" Sim olik Di Se alik #enyerahan 6a!ikah #emasyhuran Kemer"ekaan3 • Menandakan kuasa politik negara dikembalikan semula kepada pemerintah tempatan • Menandakan P0M bebas setelah dikuasai selama 44" tahun • Pemulangan dilakukan $ritish dengan penuh tertib 5 bersopan • 8aungan merdeka menandakan laungan semangat 5 kegembiraan rak'at • Aa menandakan segala per uangan rak'at berhasil untuk membina sebuah negara 'ang berdaulat 5 merdeka Ka!)u!#a! Pe(a '$ura! Ke(er)ekaa!: • &ikenali sebagai &okumen Pemas'huran .etua Degara P0M) iii: 0.ntara peranan P0$ ialahG i: Mengembalikan ketenteraman -ara+ak ii: Memulihkan ekonomi -ara+ak iii: Mengemas kini pentadbiran -ara+ak • -ara+ak dikuasai P0$ sehingga 1 Julai 1945 SARA1AK DISERAHKAN KEPADA KERAJAAN BRITISH • $ritish berusaha mengambil alih pentadbiran -ara+ak daripada keluarga $rooke • %harles 7'ner $rooke ambil keputusan serahkan -ara+ak kepada $ritish • %harles 7'ner $rooke merupakan (a a Putih -ara+ak 'ang terakhir • .uala 8umpur tepat am 12:)) tengah malam 3) 3gos 195/ • .1 PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SARA1AK • -ara+ak dikuasai oleh keluarga $rooke • 0ahun 1941 %harles 7'ner $rooke perkenalkan Perlembagaan 1941 sempena Pera'aan 1)) 0ahun Pengambilan -ara+ak 14 .ntara sebab2 'ang mendorong pen'erahan -ara+ak kepada $ritishG i: &esakan kera aan $ritish agar keluarga $rooke serahkan -ara+ak demi pelaburan $ritish ter amin di -ara+ak ii: Pertikaian keluarga $rooke F %harles 7'ner $rooke sudah tua 5 ingin bersara tetapi tiada +aris pengganti kecuali anak saudaran'a ..emerdekaan 195/ • &itulis dalam 2 bahasa F bahasa Mela'u (0ulisan Ja+i) 5 bahasa Anggeris • .emudian bendera P0M dinaikkan oleh beberapa orang pemuda 2MD3 • &isaksikan ribuan rak'at dengan sorakan* tepukan gemuruh 5 laungan merdeka ii4 #eris!i5a 2ari #emasyhuran3 • &ilakukan pada pagi 31 3gos 195/ dengan penuh gemilang di -tadium Merdeka* .elab -elangor* .era aan persekutuan dibentuk dengan nama Persekutuan 0anah Mela'u ii: .terbatal i<: Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa pada 31 3gos 195/ <: P0M 'ang merdeka mengandungi F Johor* Pahang* D9* -elangor* .( melaungkan seruan M.ngland men'erahkan dokumen peris'tiharan kemerdekaan kepada =ang di#Pertuan .gama Aslam sebagai agama rasmi P0M <i: $ahasa Mela'u sebagai bahasa kebangsaan <ii: .kibatn'a Pe abat 0anah Ja ahan meminta %harles 7'ner $rooke dapatkan persetu uan pen'erahan -ara+ak secara perundangan 5 demokrasi • %harles 7'ner $rooke meru uk kepada Ma lis Degeri • -etelah bersidang selama 3 hari Ma lis Degeri luluskan (ang 2ndang2 Pen'erahan -ara+ak atau 'ession Bill • 1! undi men'okong pen'erahan 5 1" undi menentang • 2sul pen'erahan disokong oleh ahli bukan bumiputera SEJARAH TINGKATAN TIGA BAB > PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SARA1AK DAN SABAH >.( membaca peris'tiharan tersebut dengan lantang i<: 0.• Mempun'ai beberapa 9asal penting* antaran'aG i: .li@abeth iaitu &uke o9 Cellington bersedia dengan +atikah pen'erahan kuasa • .edah* Perlis* .

esanG # berlaku tun uk perasaan besar2#an setiap 1 Julai # terbesar di .rden %larke • Penentangan bertambah hebat apabila $arisan Pemuda Mela'u ($PM) mengadakan perhimpunan 'ang dihadiri 25) orang per+akilan bumiputera seluruh ca+angan $PM Reak & ? T&!)aka! Br&t& $: i4 0eaksi Bri!ish #eringka! a5al3 • .kibatn'a 22 buah sekolah kera aan terpaksa ditutup • -eramai 5" orang pela ar Maktab Perguruan Mela'u -ara+ak meninggalkan penga ian 5 membantah pekeliling tersebut • .rden %larke dilantik ?abenor $ritish pertama di -ara+ak GERAKAN ANTIPENYERAHAN DI SARA1AK • Pen'erahan -ara+ak kepada $ritish dibantah orang Mela'u 5 Aban • ?erakan ini berlaku dari 194" hingga 1949 • Mas'arakat Mela'u diketuai &atu Patinggi .bol 'ang sanggup berkorban masa 5 tenaga • Faktor Berlaku!'a Geraka! A!t&"e!'era$a! Sara%ak: • Pen'erahan -ara+ak bertentangan dengan Perlembagaan 1941 -ara+ak 'ang men an ikan kera aan sendiri • %harles 7'ner $rooke membuat keputusan sendiri tanpa berunding dengan ketua2 bumiputera 5 melalui tipu muslihat • $arisan Pemuda Mela'u meminta .+al 195)#an $ritish kukuhkan kedudukan di -ara+ak c: $ritish kekal berkuasa hingga tahun 19"3 LANGKAH KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SARA1AK • .ntara tindakan $ritishG a: $ritish giatkan usaha untuk melemahkan gerakan dengan pecahbelahkan perpaduan kaum b: $ritish galakkan penubuhan 9oung Malay Associa!ion (=M.esan#kesanG a: 0ahun 194/ gerakan antipen'erahan makin lemah akibat pelbagai propaganda $ritish b: ?olongan muda $PM -ibu tubuhkan K(ukun 0iga $elasH 'ang bercorak radikal F bersumpah hapuskan pemimpin .uching pada 1 Julai 194/ disertai P.nthon' $rooke (anak saudara) dilantik sebagai (a ah -ara+ak 'ang baru demi meudahkan tuntutan kemerdekaan -ara+ak PENENTANGAN ? REAKSI BRITISH *ara Pe!e!ta!#a!: i4 Menghan!ar Sura! Ban!ahan • ?olongan antipen'erahan bertindak menghantar surat bantahan* ka+at 5 telegram kepada $ritish • $ritish tidak mengendahkan bantahan ii4 Menampal #os!er • Poster ditampal di seluruh pelosok kampung • -etiap kampung dikerah membuat poster 5 sepanduk • .esann'aG a: $ritish ber a'a lumpuhkan gerakan antipen'erahan b: .+aln'a $ritish anggap gerakan antipen'erahan bersi9at sementara 5 tidak lama • .+ang (ambli Mohd &eli c: $u ang -untong d: Morshidi -idek • .M-* $PM 5 P&# membantah pelantikan ?abenor -ara+ak pertama iaitu -ir %harles .) 'ang sokong pen'erahan -ara+ak kepada $ritish c: $ritish melaga2kan orang Mela'u dengan orang &a'ak supa'a kedua2 bertelagah d: $ritish memburuk2kan pe uang gerakan antipen'erahan dengan menuduh per uangan mereka han'a untuk kekalkan hak istime+a orang Mela'u -ara+ak saha a • • • $ritish persenda* hina 5 cemuh golongan antipen'erahan dalam ma lis2 rasmi mereka .• Pada 1 Julai 194" $ritish is'tiharkan -ara+ak sebagai Ja ahan Mahkota $ritish • -ir %harles .ber+ein telah pergi ke T&!)aka! Pe!e!ta!#a! Rak'at Sara%ak: • $ritish dapati golongan antipen'erahan daripada kalangan kakitangan kera aan terutama guru Mela'u • &isember 194" $ritish keluarkan notis iaitu Pekeliling Do:9 • Aa berkaitan amaran $ritish kepada kakitangan kera aan supa'a tidak terlibat dalam gerakan antipen'erahan • Aa menambahkan lagi kemarahan kepada $ritish • 2 .nggeris8 b: 7Sara5ak A"alah 2ak Kami4 1e urkan Kolonial8 iii4 #engli a!an Kaum 6ani!a • Canita terlibat dalam demonstrasi penentangan • .pril 194/ seramai 33! orang kakitangan kera aan meletakkan a+atan • -ebahagian besar adalah guru Mela'u • .ntara kata2 'ang ditulis ialahG a: 7Kami Mem an!ah "engan Sekeras-kerasnya A!as Tin"akan Brooke Menyerahkan Sara5ak Kepa"a Kolonial .M.ebangsaan Mela'u -ara+ak (P.M-) ii: $arisan Pemuda Mela'u -ibu ($PM-) iii: $arisan Pemuda -ara+ak ($P-) i<: Persatuan &a'ak -ara+ak (P&-) • ?erakan sebagai -ara+ak penentangan ini dikenali ?erakan . ibah .ntaran'aG a: .bang >a i .aum ibu $PM seperti Puan -hari9ah >a ah -ipah 0uanku 3thman* &a'ang 6au@iah 5 %ikgu .ntipen'erahan b: ka+asan pedalaman untuk mendapat sokongan 5 simpati orang Aban .diketuai %ikgu 8il' .aum ibu P.bdillah bin &atu Patinggi >a i Mohammad .assim • $eliau merupakan ketua datu2 mas'arakat Mela'u 5 kaum Mela'u terpela ar 5 seorang bekas guru • $antahan turut disertai olehG i: Persatuan .nggapan $ritish meleset kerana gerakan mendapat sokongan rak'at -ara+ak • .ntara langkah 'ang diambilG i4 #en!a" iran Sara5ak Disusun Semula3 • $ermula tahun 194" • 0u uan memudahkan pentadbiran -ara+ak • -ara+ak terbahagi 5 bahagian • -etiap bahagian diketuai seorang (esiden $ritish • -etiap bahagian pula dibahagikan kepada beberapa daerah 'ang diketuai seorang Pega+ai &aerah ii4 #em en!ukan Majlis Tempa!an3 • &ibentuk oleh $ritish pada 194/ 15 .nggota (ukun 13 'ang lain dipen arakan • $ritish mengharamkan Persatuan Mela'u -ara+ak • .ropah 5 Mela'u 'ang bersubahat (osli &hobi (anggota (ukun 13) ditugaskan membunuh -ir &uncan -te+ard iaitu ?abenor -ara+ak ke#2 di -ibu (osli &hobi merupakan pe uang (ukun 13 'ang sanggup berkorban diri untuk bebaskan tanah air $eliau menulis sa ak dalam 2tusan -ara+ak menggunakan nama samaran 1i"ros iaitu berta uk KPanggilanMu =ang -uciH e: ii4 0eaksi Bri!ish Secara Kekerasan3 • 3 &isember 1949 -ir &uncan -te+ard mela+at -ibu • $eliau ditikam oleh (osli &hobi dengan sebilah pisau • -eminggu kemudian -ir &uncan -te+ard meninggal dunia di hospital -ingapura • $ritish bertekad gunakan kekerasan perangi golongan antipen'erahan • Mereka 'ang didapati bersalah dihukum gantung sampai mati iaituG a: (osli &hobi b: .

-.• 0u uan beri peluang kepada ahli2 dilantik ambil bahagian dalam pentadbiran tempatan • 6ungsi Ma lis 0empatanG a: Menguruskan pela aran rendah b: $ekalan air c: Jalan ra'a d: .(J.nak -ara+ak (P.(AP) LANGKAH KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SABAH • $ermula tahun 195) langkah2 diambil oleh $ritish untuk melatih penduduk tempatan ke arah berkera aan sendiri • .ntara sebab -abah diserahkan kepada $ritishG a: &esakan pelabur 5 pemodal . • $ermula tahun 19") • $ritish pinda perlembagaan • 0u uan menambah umlah pemimpin kaum bumiputera sebagai ahli tidak rasmi dalam Ma lis 2ndangan • -emua ahli dilantik bukan dipilih oleh rak'at melalui pilihan ra'a tetapi oleh ?abenor $ritish i>4 #ilihan 0aya Majlis &n"angan3 • &iperkenalkan tahun 19"2 PENUBUHAN PARTI P3LITIK DI SABAH • $an'ak parti politik di -abah muncul selepas pengumuman gagasan Persekutuan Mala'sia oleh 0unku .-.) d: $arisan (ak'at Jati -ara+ak ($.) >.-) c: Parti Pesaka .ong • Pen'erahan -abah tiada tentangan hebat penduduk tempatan • Penentangan han'a dilakukan oleh +aris ..along Dingkan • 0u uan penubuhanG a: Per uangkan hak 5 kepentingan orang Aban -ara+ak b: Mendapatkan kemerdekaan bagi -ara+ak i>4 Barisan 0akya! %a!i Sara5ak <BA0%ASA=3 • &itubuhkan pada 4 &isember 19"1 • &iasaskan oleh &atu 0uanku >a i $u ang bin 0uanku 3thman • Matlamat penubuhanG a: Menuntut hak istime+a penduduk bumiputera b: Pertingkatkan tara9 hidup bumiputera -ara+ak c: Me+u udkan keharmonian rak'at d: -elamatkan rak'at dari ancaman komunis e: Menuntut bahasa Mela'u di adikan bahasa kebangsaan >4 #ersa!uan 'ina Sara5ak <S'A=3 • &itubuhkan pada Julai 19"2 • &iasaskan oleh Cilliam 0an • Matlamat F berusaha ke arah perpaduan orang %ina >i4 #ar!i #esaka Anak Sara5ak <#?SAKA=3 • &itubuhkan pada 3gos 19"2 • &iasaskan oleh 0emenggung Jugah • Matlamat F membantu orang &a'ak mencapai perpaduan 5 men amin hak dalam perlembagaan PENUBUHAN PERIKATAN SARA1AK • Perikatan -ara+ak dibentuk pada Do<ember 19"2 • 0u uan menghadapi pilihan ra'a tahun 19"3 • Menang 13! kerusi • Perikatan -ara+ak terdiri daripada gabungan parti2 politik sepertiG a: Parti .ntara parti politik -abah sebelum 19"3G i4 #er!u uhan Ke angsaan Sa ah Bersa!u <&SN*=3 • &itubuhkan pada 23 &isember 19"1 • &iasaskan oleh 0un &atu Mustapha bin &atu >arun • Matlamat penubuhanG a: Per uangkan hak kaum $umiputera Muslim b: Men adikan bahasa Mela'u sebagai bahasa kebangsaan 16 .pril 195/ dengan umlah keahlian seramai 1) orang PENUBUHAN PARTI P3LITIK DI SARA1AK • 0ahun 195" diperkenalkan Perlembagaan -ara+ak • $eberapa parti politik ditubuhkan sehingga tahun 19"3* antaran'aG i4 #ar!i Bersa!u 0akya! Sara5ak <S&##=3 • &itubuhkan pada 12 Jun 1959 • &iasaskan oleh 3ng .ee >ui 5 -tephen =oung • Matlamat penubuhanG a: Me+u udkan perpaduan 5 kesetiaan rak'at -ara+ak b: Men'atupadukan kaum di -ara+ak ii4 #ar!i Negara Sara5ak <#ANAS=3 • &itubuhkan pada 9 . • Jumlah ahli dipinda pada tahun 195" • Pindaan berkuatkuasa mulai .pril 19"1 • &iasaskan oleh -tephen .sia 0enggara kerana -abah berada di tengah2 alan perdagangan antara -ingapura 5 >ong .ntaran'aG i4 Memperkenalkan #erlem agaan Baru..er a 5 Ma lis 2ndangan ditubuhkan • Cakil2 anak negeri diberi peluang terlibat dalam pemerintahan negeri sebagai ahli tidak rasmi dalam Ma lis 2ndangan • 0okoh tempatan terlibat sepertiG a: &onald -tephens b: 0un &atu Mustapha &atu >arun ii4 Menga"akan #ilihan 0aya Majlis Tempa!an.M8) b: $arisan Pemuda ($.P) b: Parti Degara -ara+ak (P.ebangsaan -ara+ak (-D. • $ermula tahun 1952 • 0u uan untuk memilih per+akilan secara demokrasi iii4 #in"aan #erlem agaan.esihatan e: Menga+al perbelan aan 9: Mengutip cukai kepala 5 cukai2 lain iii4 #in"aan Ahli Majlis Negeri : Ahli Majlis Ter!inggi.bang >a i Mustapha • Matlamat penubuhanG a: Me+u udkan keharmonian kaum di -ara+ak b: Menuntut pendidikan percuma bagi sekolah rendah c: Mempertingkatkan kedudukan politik* ekonomi 5 sosial bumiputera iii4 #ar!i Ke angsaan Sara5ak <SNA#=3 • &itubuhkan pada 1) .esultanan -ulu 'ang anggap -abah sebagai milikn'a • Pertubuhan 'ang ada di -abah han'a ber uang perbaiki keadaan politik 5 ekonomi sepertiG a: Persatuan .ropah supa'a men aga kepentingan b: Mengeksploitasi sumber bahan mentah -abah seperti ka'u balak* kelapa kering* tembakau 5 hasil tradisional c: Men amin kedudukan 5 keselamatan $ritish di .ebangsaan Mela'u 8abuan (P.D.pril 19") • &iasaskan oleh &atu Patinggi . • $ermula tahun 195) • Melalui Perlembagaan* Ma lis .) e: Persatuan %ina -ara+ak (-%.a$ Sele"a Je"u! kala$: • -elepas P&2 -abah ditadbir oleh Pentadbiran 0entera $ritish (P0$) • P0$ berusaha kembalikan keamanan 5 ketenteraman • Pemerintahan P0$ berakhir mulai 15 Julai 1945 SABAH DISERAHKAN KEPADA KERAJAAN BRITISH • Pada 2" Jun 194" $ritish tantdatangani per an ian dengan -$2$ • Mengikut per an ian* $orneo 2tara men adi tanah a ahan $ritish mulai 15 Julai 194" • .bdul (ahman • $an'ak parti politik ditubuhkan dalam tempoh 15 bulan selepas itu • .2 PERUBAHAN PENTADBIRAN KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DI SABAH Sa.

delphi* -ingapura 2/ Mei 19"1 • Mendapat sambutan positi9 pemimpin2 +ila'ah terbabit • Julai 19"1 Ja+atankuasa Perundingan Perpaduan Mala'sia (JPPM) ditubuhkan • 0u uan adakan rundingan dengan pemimpin2 +ila'ah terlibat • 0iga bulan kemudian 0unku .ntara parti politik terlibatG a: 2D.3 b: 2-D3 c: -%.ntaran'aG a: Pertubuhan .0A() pimpinan 8ee .bdul (ahman memba+a idea ini ke &e+an (ak'at • ?agasan ini mendapat liputan meluas akhbar $erita >arian F 1Mela'u (a'aI %adangan 0engku dapat sambutan4 MATLAMAT PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA i4 Mempercepa!kan Kemer"ekaan3 • -ara+ak* -abah 5 -ingapura bersai@ 5 berpenduduk kecil sukarkan usaha mendapat kemerdekaan sendiri • Mempercepatkan kemerdekaan -abah* -ara+ak 5 -ingapura ii4 Keseim angan Kaum3 • Mengimbangi penduduk Mela'u 5 bumiputera dengan bukan bumiputera dalam Persekutuan Mala'sia iii4 Memajukan Sosioekonomi3 • Cu udkan satu ka+asan pasaran ekonomi lebih luas • Men'atukan sumber tenaga manusia 5 sumber asli di kalangan negeri • >apuskan sekatan cukai di kalangan negeri Persekutuan • Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar PENUBUHAN PARTI PERIKATAN SABAH • 0u uan penubuhan Parti Perikatan -abah untuk ambil bahagian dalam pilihan ra'a tahun 19"2 • Parti perikatan sabah mendapat ke a'aan cemerlang • .esann'aG a: -emua parti politik di -abah bergabung membentuk Perikatan -abah pimpinan &onald -tephens antaran'a ii4 #er!u uhan Ke angsaan Ka"a+an Bersa!u <&NK*=3 • &itubuhkan pada 3gos 19"1 • &iasaskan oleh &onald -tephens atau 0un 6uad -tephens • Matlamat penubuhan F men aga kepentingan 5 memelihara hak orang .1 GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • Merupakan cadangan penggabungan 0anah Mela'u* -ingapura* -ara+ak* -abah 5 $runei • &itadbir dalam satu unit politik IDEA PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • %adangan dikemukakan oleh 0unku . d: Pasok Momogun SEJARAH TINGKATAN TIGA 17 .a'a2 -edomon 5 ?:-: -undang • Matlamat penubuhan F melindungi kepentingan penduduk di ka+asan pedalaman -abah E.3) F men'okong b: Pertubuhan .sokong idea pembentukan tetapi uga cadangkan pembentukan Mela'u (a'a merangkumi Andonesia ii4 Singapura3 • Parti 0indakan (ak'at (P.bdul (ahman • Merupakan per uangan untuk bebaskan -ara+ak* -abah* -ingapura 5 $runei daripada pen a ahan $ritish • ?abungkan negeri2 berkenaan dengan 0anah Mela'u 5 membentuk Persekutuan Mala'sia *ADANGAN TUNKU ABDUL RAHMAN • 0unku .at: i4 Tanah Melayu3 • -ambutan menggalakkan daripada parti2 politik 0anah Mela'u • -okongan rak'at ditun ukkan melalui perhimpunan pela ar di 2ni<ersiti Mala'a • 0erdapat perbe@aan pendapat tentang cara pelaksanaan tetapi penduduk terima prinsip gagasan • %ontohI Parti P.ada@an &usun iii4 #ersa!uan 'ina Sa ah <S'A=3 • &itubuhkan pada 3ktober 19"2 • &iasaskan oleh . Reak & Ne#er&2 Terl&.ebangsaan .2 REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA • 0erdapat pelbagai reaksi* daripadaG a: Degeri2 0erlibat b: Degara2 Jiran c: Degara2 $arat a.uan =e+ sokong gagasan • ?agasan ini dapat selamatkan P.c: d: Per uangkan agama Aslam sebagai agama rasmi Menukar nama $orneo kepada -abah BAB E MALAYSIA YANG BERDAULAT • Mema ukan tara9 hidup rak'at -ara+ak* -abah 5 $runei i>4 Keselama!an : Kes!a ilan Negara3 • -elamatkan -ingapuea 5 -ara+ak daripada atuh ke tangan komunis E.ebangsaan -abah $ersatu (2-D3) F men'okong c: Parti $ersatu F a+aln'a men'okong dengan s'arat -abah merdeka dahulu tetapi akhirn'a sokong tanpa s'arat d: Parti &emokratik F a+aln'a men'okong dengan s'arat -abah merdeka dahulu tetapi akhirn'a sokong tanpa s'arat e: Pasok Momogun F a+aln'a menentang kerana anggap -abah perlu bersatu dengan -ara+ak 5 $runei tetapi akhirn'a sokong tanpa s'arat • .hoo -iak %hie+ 5 Peter %hin • Merupakan gabungan 2 buah parti iaitu Parti $ersatu 5 Parti &emokratik • Matlamat penubuhan F melindungi hak orang %ina i>4 #asok Momogun3 • &itubuhkan pada Januari 19"2 • &iasaskan oleh 3rang .sia 0enggara • $ertempat di >otel .0A( daripada dikuasai parti2 berhaluan kiri • ?agasan ditentang oleh $arisan -osialis 5 Parti (ak'at -ingapura kerana anggap gagasan adalah idea $ritish untuk kekalkan pengaruh • (e9erendum (pungutan suara) diadakan bagi tu uan menin au pendapat penduduk -ingapura • >asiln'a F penduduk -ingapura sokong gagasan iii4 Sa ah3 • -uara hati rak'at ditun ukkan melalui penubuhan parti2 politik baru • .ada@an $ersatu (2D.bdul (ahman kemukakan cadangan semasa ma lis makan tengah hari Persatuan Carta+an2 8uar .

bell • >asil laporanI i: satu per tiga penduduk -abah 5 -ara+ak men'okong ii: satu per tiga penduduk sokong tapi dgn s'arat kepentingan mereka dilindungi iii: satu per tiga penduduk ingin -abah 5 -ara+ak merdeka dahulu sebelum sertai Mala'sia • laporan keseluruhan didapati semua penduduk -abah 5 -ara+ak setu u sertai pembentukan Mala'sia P.-.ntara reaksin'a adalahG a: Parti Degara -ara+ak (P.andungan utama per an ianI i: -emua urusan hal eh+al luar men adi tanggung a+ab kera aan Persekutuan ii: . • Perlembagaan Persekutuan Mala'sia digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan 0anah Mela'u (P0M) 5 0untutan 2) Perkara • 9 Julai 19"3 F Per an ian Persekutuan Mala'sia ditandatangani di Malborough >ouse* 8ondon • .P) pada a+aln'a menentang kemudian men'okong c: Parti $ersatu (ak'at -ara+ak (-2PP) menentang kerana menganggap -ara+ak perlu bersatu dengan -abah 5 $runei saha a d: $arisan (ak'at Jati -ara+ak ($.8..+aln'a men'okong pembentukan Mala'sia • Menteri 8uar Andonesia* &r: -ubandrio utus surat tahniah kerana usaha tersebut • .lasan menentang F $runei akan men adi tanah a ahan sekiran'a men'ertai Persekutuan Mala'sia • Parti (ak'at $runei cadangkan penubuhan .esultanan -ulu milikn'a • $ritish tidak mela'an tuntutan kerana dianggap tidak berasas • 8aporan -uruhan a'a %obbold 5 -uruhan a'a P$$ sahkan rak'at -abah setu u men'ertai Mala'sia :. Ne#ara2 Barat: • &isokong oleh kera aan $ritain 5 .merika -'arikat • Mereka sokong keranaG a: Pembentukan Mala'sia dapat mempercepatkan proses kemerdekaan -ingapura* -ara+ak* -abah 5 $runei b: Pengaruh komunis uga dapat disekat E.A menuduh Persekutuan Mala'sia sebagai neokolonialisme (pen a ahan baru melalui tekanan ekonomi) -ebenarn'a P..202...gama Aslam merupakan agama rasmi Persekutuan kecuali -ara+ak 5 -abah tetapi agama lain bebas diamalkan iii: $ahasa Mela'u merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Anggeris 5 bahasa lain masih boleh digunakan i<: $agi -ara+ak 5 -abah* bahasa Anggeris kekal sebagai bahasa rasmi sehingga 1) tahun selepas pembentukan Persekutuan Mala'sia <: -ara+ak 5 -abah diberikan kuasa menga+al hal eh+al imigresen 5 perkhidmatan a+am <i: (ak'at bumiputera di -ara+ak 5 -abah mendapat tara9 'ang sama dengan orang Mela'u di Persekutuan 0anah Mela'u 8angkah 1I • 2/ Mei 19"1 F gagasan Persekutuan Mala'sia dicadangkan oleh 0unku .khirn'a pada Julai 19"3 $runei menarik diri daripada men'ertai Persekutuan Mala'sia kerana tiada kata sepakat dalam 2 isu berikutG a: Asu min'ak b: Asu kekananan -ultan $runei dalam pelantikan sebagai =ang di#Pertuan .pril 19"2 F penubuhan -uruhan a'a %obbold • Matlamat F menin au pandangan penduduk -ara+ak 5 -abah • >asil laporan F bersetu u sertai Mala'sia 8angkah 4I • 3gos 19"2 F penubuhan Ja+atankuasa antara ..(J.nak -ara+ak (P.D P.omunis Andonesia (P.9 Per+a!+&a! ? Per ekutua! Mala' &a 8angkah2 .A tergugat dengan pembentukan Mala'sia 'ang akan men'ekat pengaruhn'a Presiden -oekarno berhasrat men'atukan Andonesia dengan 0anah Mela'u membentuk F Andonesia (a'a 8angkah 4I • Penubuhan (e9erendum -ingapura • Matlamat F menin au pendapat penduduk -ingapura • >asil F bersetu u sertai Mala'sia 8angkah 5I • 3gos 19"3 F penubuhan -uruhan a'a P$$ • Matlamat F menin au semula pandangan penduduk -ara+ak 5 -abah atas permintaan Andonesia 5 6ilipina • >asil F penduduk -abah 5 -ara+ak setu u sertai Mala'sia 8angkah "I • 1" -eptember 19"3 Persekutuan Mala'sia F peris'tiharan ii4 Filipina3 • Menentang pembentukan Mala'sia kerana mendak+a -abah sebahagian +ila'ah .gong .(-.) men'okong penuh e: Parti Pesaka .nthon' .) men'okong penuh 9: Persatuan %ina -ara+ak (-%.e .esann'aG a: -emua parti politik -ara+ak ambil keputusan sertai Persekutuan Mala'sia kecuali -2PP b: Parti2 tersebut membentuk Perikatan -ara+ak c: Menang pilihan ra'a Ma lis &aerah pertama tahun 19"3 >4 Brunei3 • Adea gagasan disokong kuat -ultan 3mar .@ahari • .D.ebangsaan -ara+ak (-D.) • Matlamat F bincangkan hak 5 kepentingan -abah* -ara+ak 5 $runei untuk dimasukkan dalam perlembagaan • >asil laporan F tuntutan 2) perkara -abah ( uga dipersetu ui oleh -ara+ak) dicadangkan 5 dimasukkan dalam perlembagaan 18 .li -ai9uddin • Aa ditentang oleh Parti (ak'at $runei pimpinan .) men'okong penuh • .bdul (ahman 8angkah 2I • Julai 19"1 F penubuhan Ja+atankuasa Perundingan Perpaduan Mala'sia (JPPM) • Matlamat F memberi penerangan kpd pemimpin2 -ara+ak 5 -abah • >asil laporan F penubuhan -uruhan a'a %obbold 8angkah 3I • 6ebruari hingga .rah Persekutuan Mala'sia Per& 't&$ara! Pembentukan -uruhan a'a %obboldI • 0u uan F mendapatkan pandangan penduduk -abah 5 -ara+ak tentang pen'ertaan dalam Persekutuan Mala'sia • .-.=-A.D?A-=0A>.alimantan 2tara F terdiri daripada $runei* -ara+ak 5 -abah • Parti (ak'at $runei melancarkan pemberontakan apabila usul menentangn'a ditolak Ma lis 2ndangan Degeri $runei • (undingan dilaksanakan hingga ke sata2 akhir • .era aan (J.b: c: 5 0un &atu Mustapha bin &atu >arun Perikatan -abah menang pilihan ra'a Ma lis &aerah 19"2 (ak'at -abah sepakat men'okong gagasan a: b: c: i>4 Sara5ak3 • . Reak & Ne#ara J&ra!: i4 .n"onesia3 • .khirn'a pendirian Andonesia berubah 5 tidak men'okong gagasan keranaG d: 0erpengaruh dak'ah Parti .hli F Muhammad ?ha@ali bin sha9ie* Cong Po+ Dee* 8ord %obbold (Pengerusi)* &a<id Catherston 5 .-) pada a+aln'a menentang kemudian men'okong penuh b: Parti .D M.:M: .(.A) P.era aan .

uala 8umpur • -eban'ak 1)1 das tembakan meriam 5 laungan KM.bdul (ahman 5 Presiden -ukarno • • • • 19 .e .ebebasan beragama • $ahasa Anggeris sebagai bahasa rasmi • Amigresen di ba+ah kuasa kera aan negeri • Mala'sia men adi nama persekutuan • &asar pela aran sedia ada dikekalkan • Peruntukan kerusi parlimen • Pelantikan ketua negeri oleh ratu $ritish 5 =ang di#Pertuan .gong K3NFR3NTASI DAN PERDAMAIAN • Maksud kon9rontasi # sikap penentangan terhadap penubuhan Persekutuan Mala'sia oleh Andonesia 5 6ilipina • -ebab2 berlaku # Andonesia 5 6ilipina enggan iktira9 penubuhan Mala'sia • kesanI # berlaku kon9rontasi 5 tentera Andonesia menceroboh beberapa ka+asan di -emenan ung* -ara+ak 5 -abah # hubungan Andonesia 5 Mala'sia tegang • .gong kepada 0unku .bdul (ahman • 1" -eptember 19"3 # 0unku .• Asi per an ian kemudian dimasukkan dlm Perlembagaan Persekutuan Mala'sia • Memorandum Per an ian Persekutuan Mala'sia bagi -abah 5 -ara+ak di+akili &onald -tephens • &okumen pemas'huran Persekutuan mala'sia diserahkan oleh 'ang di# Pertuan .(&.ota kinabalu* -abah • $erita penubuhan Persekutuan Mala'sia disiarkan oleh akhbar $erita >arian .ntara 0untutan 2) Perkara -abahI • 0iada agama rasmi • .rah Perdamaian Mala'sia # Andonesia • Mei 19"3 # (undingan 0idak (asmi di 0ok'o antara 0unku .A) 2saha .on9rontasi didalangi oleh Parti .omunis Andonesia (P..uching* -ara+ak 5 di ..H seban'ak / kali dilaungkan • Pengis'tiharan dilakukan di .bdul (ahman (Perdana Menteri) bacakan &eklarasi Penubuhan Persekutuan Mala'sia di -tadium Merdeka* .

• Isi perjanjian kemudian dimasukkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia Memorandum Perjanjian Persekutuan Malaysia bagi Sabah & Sarawak diwakili Donald Stephens Dokumen pemasyhuran Persekutuan malaysia diserahkan oleh yang diPertuan Agong kepada Tunku Abdul Rahman 16 September 1963 .Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo antara Tunku Abdul Rahman & Presiden Sukarno • • • • 20 . Kuala Lumpur Sebanyak 101 das tembakan meriam & laungan ‘MERDEKA’ sebanyak 7 kali dilaungkan Pengisytiharan dilakukan di Kuching.hubungan Indonesia & Malaysia tegang • Konfrontasi didalangi oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) Usaha Ke Arah Perdamaian Malaysia Indonesia • Mei 1963 . Sabah Berita penubuhan Persekutuan Malaysia disiarkan oleh akhbar Berita Harian • • • • • • Antara Tuntutan 20 Perkara Sabah: • Tiada agama rasmi • Kebebasan beragama • Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi • Imigresen di bawah kuasa kerajaan negeri • Malaysia menjadi nama persekutuan • Dasar pelajaran sedia ada dikekalkan • Peruntukan kerusi parlimen • Pelantikan ketua negeri oleh ratu British & Yang di-Pertuan Agong KONFRONTASI DAN PERDAMAIAN • • Maksud konfrontasi sikap penentangan terhadap penubuhan Persekutuan Malaysia oleh Indonesia & Filipina Sebab2 berlaku . Sarawak & Sabah .berlaku konfrontasi & tentera Indonesia menceroboh beberapa kawasan di Semenanjung.Indonesia & Filipina enggan iktiraf penubuhan Malaysia • kesan: . Sarawak & di Kota kinabalu.Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri) bacakan Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia di Stadium Merdeka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->