P. 1
Sejarah Tingkatan 3 Bab 1 PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1 PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA

4.2

|Views: 56,670|Likes:
Nota sejarah tingkatan 3 silabus baru yang amat padat ringkas dan murah.
Nota sejarah tingkatan 3 silabus baru yang amat padat ringkas dan murah.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/01/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

SEJARAH

TINGKATAN TIGA
BAB 1:
PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA
1.1 PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU
• Memerintah selama 3 ½ tahun (1942 hingga 1945)
• Pemerintahan bercorak tentera
KEDATANGAN JEPUN
• Jepun diperintah oleh Maharaa Mikado Meii (1!"!#1912)
• Melancarkan Pemulihan Meii
• Menekankan pemodenan Jepun dan perindustrian
• Mencontohi negara $arat
• Jepun meluaskan kuasa di %hina bertuuan memasarkan hasil industri
• &ianggap kuasa besar setelah bera'a dalam Perang (usia#Jepun 19)5
• $era'a memodenkan Jepun dalam tempoh 3) tahun
Faktor Perluaa! Kuaa Je"u!
i. Faktor Masalah Ekonomi Jepun
• Penduduk Jepun bertambah men'ebabkan tanah pertanian kurang
• Jepun perlukan bahan mentah untuk industri seperti petroleum* biih timah dan getah
• Jepun perlukan ka+asan baru untuk pasaran hasil industri
ii. Faktor Sekatan Ekonomi
• ,merika -'arikat mengenakan sekatan ekonomi kerana Jepun menguasai %hina
• %hina dikuasai Jepun melalui Perang %hina#Jepun .edua 193/
• Jepun bertindak balas men'erang ,sia 0enggara untuk membebaskan diri
• -erangan diketuai Jeneral 0oo
• 0ahun 193" Jepun dikuasai oleh pemerintahan tentera
• 0ahun 1941 Jeneral 0oo menadi Perdana Menteri Jepun
• $eliau bera'a mengusir semua kuasa $arat di ,sia 0enggara
La!#ka$ A%al Je"u! U!tuk Me!#uaa& Ta!a$ Mela'u
i. Melalui Propaganda
• &igunakan untuk pengaruhi penduduk tempatan melalui slogan 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 dan
1-emangat ,sia4
• -logan berunsur anti#penaah $arat
• $an'ak menonolkan ime Jepun sebagai pembela negara#negara di 0imur
• Propaganda disiarkan melalui akhbar Jepun The Syonan Times 5 6aar ,sia
ii.Rancangan “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia imur Ra!a"
• -trategi 'ang sangat berkesan
• Penduduk tempatan tidak menganggap Jepun sebagai penaah baru menggantikan $ritish
1
Ke(araa! Te!tera Je"u! )& Ta!a$ Mela'u
i. Melalui Kawasan #tara di hailand
• 0entera Jepun mendarat serentak di -inggora dan Pattani* 0hailand pada ! &isember 1941
• 0entera terus mara ke Jitra* .edah
• 0entera berpecah dua
• -atu pasukan ke Pulau Pinang dan terus mara ke selatan melalui pesisiran pantai barat
• -atu pasukan lagi mengikut alan darat menuu bandar#bandar utama di negeri#negeri pantai barat
ii. Melalui Kawasan Kota Bharu
• 0entera Jepun mendarat pada ! &isember 1941
• 0entera mara ke selatan mengikut alan darat di negeri#negeri pantai timur
iii. Melalui Kawasan Sarawak dan Sa$ah
• 0entera Jepun mendarat di Miri dari %am (anh* 7ietnam pada 1" &isember 1941
• $erpecah kepada dua pasukan
• -atu pasukan mara ke .uching dan -ibu
• Pasukan kedua mara ke -abah melalui 8abuan dan -andakan
• .emudian mara ke ka+asan pesisiran pantai kedua#dua negeri terutama di bandar#bandar besar
• 0iada tentangan sengit terhadap kemaraan tentera Jepun di -ara+ak dan -abah
*ara Ke(araa! Te!tera Je"u!
i. Menggunakan kapal ter$ang perang
• &igunakan tentera Jepun untuk men'erang tentera $ritish di 0anah Mela'u
• .apal ini sebagai pelindung kepada tentera darat Jepun
ii.Menggunakan kereta ke$al penggempur
• $era'a memaksa tentera $ritish berundur
• Jepun menggunakan kereta kebal kecil dan ringan 'ang lebih mudah dikendalikan
iii. Menggunakan $ot
• $ot digunakan untuk mendaratkan tenteran'a dari kapal perang 'ang sukar berlabuh di pantai
i%. Menggunakan $asikal
• 0uuan mempercepatkan peralanan tanpa disedari pihak $ritish
• $asikal mudah untuk melalui alan sempit
Kea! Ke(araa! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u
i. Jepun menguasai anah Mela!u
• 0entera Jepun bera'a kuasai 0anah Mela'u dalam masa 1) minggu
• Pada 15 6ebruari 1942 0anah Mela'u dan -ingapura atuh ke tangan Jepun
• 8e9tenan Jeneral ,:;:Perci<al men'erah diri kepada 8e9tenan Jeneral =amashita 0omo'uki
(dikenali 1>arimau Mala'a4) di -ingapura
• Jepun gunakan strategi peperangan 'ang baik terutama kegiatan perisikan Jepun 'ang berkesan
ii. Ban!ak $erlaku kemusnahan
• .emusnahan berlaku pada in9rastruktur* ekonomi dan bangunan
• $ritish gunakan taktik 1bumi hangus4
2
• $ritish memusnahkan ambatan* alan kereta api* alan ra'a* ladang#ladang dan ka+asan
perlombongan
• 0uuann'a untuk melengah#lengahkan kemaraan tentera Jepun dan melumpuhkan ekonomi
• %ontoh kemusnahan ialah Jambatan ?uillemard di .uala .rai* .elantan dan $angunan Mu@ium
-elangor
• &i -ara+ak* $ritish membakar telaga min'ak di Miri dan memusnahkan dokumen#dokumen
keraaan
iii. Jepun gagal menguasai $ahan mentah anah Mela!u
• 0indakan $ritish bera'a menggagalkan usaha Jepun untuk menguasai bahan mentah negara
i%. Kelemahan tentera British di anah Mela!u
• 0entera $ritish 'ang terdiri daripada askar#askar Andia#?urkha* ,ustralia dan $ritish tidak
mampu men'ekat kemaraan tentera Jepun
• 0entera $ritish tidak berhasrat untuk mempertahankan 0anah Mela'u dengan bersungguh#
sungguh kecuali -ingapura
• $ritish tumpukan perhatian untuk pertahankan negara $ritain daripada serangan tentera Paksi di
;ropah
• (eimen ,skar Mela'u pimpinan 8e9tenan ,dnan beruang bermati#matian mempertahankan
0anah Mela'u
Faktor Ke+a'aa! Je"u! Me!#ala$ka! Br&t&$ )& Ta!a$ Mela'u
i. Perancangan awal perang
• Jepun menggunakan propaganda untuk memenangi hati dan mendapatkan kerasama penduduk
0anah Mela'u
• Jepun menalankan akti<iti perisikan di 0anah Mela'u bagi mendapatkan maklumat untuk
memudahkan serangan
ii. Kelengkapan perang tentera Jepun
• Jepun menggunakan ban'ak kapal terbang peuang moden seperti 1Bero 6ighter4
• Jepun menggunakan kereta kebal 'angsesuai dengan keadaan muka bumi 0anah Mela'u
iii. Semangat tentera Jepun
• 0entera Jepun beruang untuk kemegahan negara mereka
• 0entera Jepun rela mati demi Maharaa Jepun
• 0entera Jepun berpengalaman kerana pernah terlibat dalam Perang %hina#Jepun
i%. aktik serangan Jepun
• Jepun memusnahkan Pearl >arbour di >a+aii 'ang menadi pangkalan utama tentera ,merika
-'arikat di ,sia Pasi9ik pada / &isember 1941
• Jepun memulakan serangan dari utara tanah Mela'u kerana pertahanan utama $ritish tertumpu di
-ingapura
%. Kelemahan tentera British
• 0entera $ritish tidak bersedia untuk menghadapi serangan Jepun kerana lebih menumpukan
peperangan di ;ropah
• 0entera $ritish kurang latihan dan kekurangan peralatan perang
• ,skar Andia 'ang berkhidmat dengan tentera $ritish telah berubah sikap menadi anti#$ritish
• 0umpuan pertahanan $ritish han'a di -ingapura
3
%i. Pakatan Jepun&hailand
• 0hailand memberikan laluan kepada tentera Jepun mendaratkan tenteran'a dan sebagai balasan
Jepun tidak men'erang 0hailand
• Jepun berani men'erahkan .elantan* 0erengganu* .edah dan Perlis kepada 0hailand
%ii. Peranan Kesatuan Mela!u Muda 'KMM(
• .MM membantu men'ebarkan propaganda Jepun kepada orang Mela'u
• .MM memberi maklumat perisikan tentang 0anah Mela'u
• .MM menadi penunuk arah semasa kemaraan Jepun
DASAR PEMERINTAHAN JEPUN DI TANAH MELAYU
a. Pe!ta),&ra! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u
• pemerintahan bercorak tentera di 0anah Mela'u* -ara+ak dan -abah
• 0anah Mela'u dikenali sebagai Malai Baru (Mela'u $aru)
• -ingapura dikenalisebagai Syonan (%aha'a -elatan)
• Pentadbiran -ingapura diasingkan daripada 0anah Mela'u
• Pentadbiran Jepun di 0anah Mela'u terbahagi dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran
+ila'ah
i. Pentad$iran Pusat
• Jepun gabungkan 0anah Mela'u dengan -umatera di ba+ah pentadbiran pusat
• &iketuai Pengarah ,gung berpusat di -ingapura
• &ibantu oleh Mahkamah* $iro Pentadbiran dan Malis Pusat
• -ara+ak* -abah dan $runei digabungkan di ba+ah pentadbiran $orneo 2tara
• &iketuai oleh ?abenor Jeneral di .uching
ii. Pentad$iran )ila!ah
• &i ba+ah pentadbiran pusat 'ang terdiri daripada negeri#negeri
• -etiap +ila'ah diketuai ?abenor Cila'ah
• Degeri .edah* Perlis* .elantan dan 0erengganu diberikan kepada 0hailand sebagai menghargai
kerasama
• -ara+ak dibahagikan kepada tiga +ila'ah (.uching* -ibu 5 Miri)
• -abah kepada dua +ila'ah (Jesselton 5 -andakan)
• -etiap +ila'ah diketuai seorang ?abenor Cila'ah
• &iperingkat daerah pentadbiran sama dengan pentadbiran $ritish
• Mempun'ai (esiden* Pega+ai &aerah (15 buah daerah) 5 .etua 0empatan
,. Daar Pe!ta),&ra! Je"u! )& Ta!a$ Mela'u
• Jepun perkenalkan pelbagai dasar
• &asar Jepun sering berubah mengikut kepentingan
• .ebaikan penduduk tidak diaga
• Penduduk tiada hak bersuara
• -etiap dasar Jepun mempun'ai muslihat tertentu
• ,pabila Jepun sedar akan kalah dalam Perang &unia AA barulah Jepun membuat dasar 'ang
memberi kebaikan kepada penduduk
• 0uuan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan supa'a tidak kembali men'okong $ritish
4
• &asar pemerintahan boleh dilihat dalam aspek politik* ekonomi 5 sosial
i. Politik
• -ultan tidak lagi menadi pemerintah negeri
• -ultan han'a menadi ketua agama Aslam 5 adat istiadat Mela'u sahaa
• -ultan diberi elaun seperti semasa pemerintahan $ritish
• 0anah Mela'u diadikan tanah aahan Jepun
• Malis ,gama Aslam han'a ditubuhkan apabila Jepun hampir kalah
ii. Ekonomi
• ;konomi 0anah Mela'u dieksploit untuk kegiatan perindustrian 5 membia'ai peperangan
• Mata +ang Jepun diperkenalkan
• ;konomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian digalakkan
• %atuan makanan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bahan keperluan harian
• 8a'anan istime+a diberikan kepada kaisha (s'arikat Jepun)
iii. Sosial
• -ekolah Anggeris 5 %ina ditutup bagi menghapuskan pengaruh $arat 5 %hina
• .esetiaan penduduk 0anah Mela'u ditumpukan kepada Maharaa Jepun
• 8agu .ebangsaan Jepun iaitu Kimigayo din'an'ikan pada setiap pagi di sekolah
• $ahasa Jepun atau Nippon-go menadi bahasa pengantar di sekolah
• -atu ruangan khas belaar bahasa Jepun dimuatkan dalam akhbar Fajar Asia
• (ak'at di+aibkan belaar bahasa Jepun
• %uti sempena hari#hari pera'aan negara Jepun diperkenalkan
• 3rang Mela'u dila'an lebih baik untuk mendapatkan sokongan pemerintahan
• 3rang %ina dila'an kasar kerana men'okong keraaan %hina dalam Perang %hinaEJepun
• 3rang Andia dila'an baik kerana Jepun inginkan kerasama mereka bagi mengusir $ritish di Andia
*o!to$ Daar Pe!+e"u!a!
• -tesen .ereta ,pi 0anong Pagar diberi nama baru iaitu -tesen .ereta ,pi -'onan
• Persatuan Perdagangan perlu menggunakan bahasa Jepun iaitu Shonan Shokai
• $uda'a Jepun diiklankan dalam akhbar
• Murid sekolah dan kakitangan keraaan dipaksa men'an'ikan lagu kebangsaan Jepun Kimigayo
REAKSI PENDUDUK
• Pelbagai reaksi penduduk tempatan seperti orang Mela'u* Andia 5 %ina
i. Reaksi *rang Mela!u

Reaksi Peringkat Awal
• -ebahagian besar tidak menentang
• Mereka mengalu#alukan kedatangan Jepun
• 0erpengaruh dengan slogan Jepun 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 dan rancangan 1.a+asan
.esemakmuran $ersama ,sia 0imur (a'a4
• 3rang Mela'u diberi la'anan baik oleh tentera Jepun
• .MM pimpinan Abrahim >ai =aacob mengadakan pakatan sulit dengan Jepun
• 0uuan supa'a 0anah Mela'u mendapat kemerdekaan
5
Reaksi Selepas Jepun Menguasai anah Mela!u
• -okongan orang Mela'u tidak kekal lama
• Jepun memerintah secara tentera
• &asar pemerintahan Jepun men'usahkan rak'at
• -logan Jepun han'a muslihat untuk menguasai 0anah Mela'u
• 0anah Mela'u tidak diberi kemerdekaan seperti dianikan
• -tatus 0anah Mela'u berubah menadi tanah aahan
• Degeri#Degeri Mela'u 2tara diserahkan kepada 0hailand sebagai balasan kerasama
• &i peringkat a+al Jepun tidak mengiktira9 kedudukan raa#raa Mela'u
• .MM dibubarkan oleh Jepun
• 0entera Jepun mula keam terhadap sesiapa sahaa 'ang dianggap pesalah
ii. Reaksi *rang +ina
• $an'ak dipengaruhi Perang %hina#Jepun 193/
• 0erlibat dengan gerakan anti#Jepun
• Mereka memulaukan barangan Jepun 5 memungut derma untuk membantu Degara %hina
• Pemuda %ina ramai 'ang balik ke %hina men'ertai perang menentang Jepun
• .esann'a F apabila Jepun menguasai 0anah Mela'u orang %ina dila'an kasar 5 dibunuh tentera
Jepun
• ,da uga orang %ina men'okong Jepun untuk menaga kepentingan perniagaan 5 keselamatan
n'a+a mereka
iii. Reaksi *rang ,ndia
• Mendapat la'anan baik daripada Jepun
• 0uuan Jepun untuk mendapat kerasama orang Andia mengusir $ritish di Andia
• 3rang Andia diseru bersatu padu untuk tuuan tersebut
• Jepun bera'a mempengaruhi orang Andia dalam tentera $ritish supa'a berpaling tadah 5
bekerasama dengan Jepun
• -ebahagian besar orang Andia men'ertai 0entera .ebangsaan Andia 5 menubuhkan 8iga
.emerdekaan Andia hasil dorongan Jepun
Reak& Pe!)u)uk Ter$a)a" Daar Ke+a( Je"u! )& Ta!a$ Mela'u
• Muncul gerakan anti#Jepun di 0anah Mela'u* -abah 5 -ara+ak
• $ergerak secara gerila untuk menentang Jepun
• Mendapat kerasama daripada tentera $ersekutu khususn'a $ritish
Geraka! A!t&-Je"u! )& Ta!a$ Mela'u
&. Mala!an People-s Anti Japanese Arm! .MPAJA/
• &itubuhkan oleh Parti .omunis Mala'a (P.M)
• $ekerasama dengan $ritish untuk mendapat bantuan ke+angan* latihan ketenteraan 5 senata
• Menggunakan taktik perang gerila
&&. Force ./0
• &itubuhkan tentera $ersekutu di Pahang* Johor 5 .edah untuk menentang Jepun di 0anah
Mela'u
• ,nggotan'a mendapat latihan daripada tentera $ersekutu di -ri 8anka
• Mereka terdiri daripada pega+ai#pega+ai tadbir Mela'u
"
&&&. Akar Mela'u Set&a .AMS/
• Melancarkan perang gerila
• $ekerasama 5 mendapat bantuan daripada Force 136
&0. Pauka! 1ata!&a$ Pa$a!#
• -ultan Pahang (-ultan ,bu $akar) sebagai Pemerintah .ehormat
• &iketuai oleh =eop Mahidin
• $erhubungan baik dengan pasukan Force 136
0. Ger&la K&!a,alu
• Pimpinan ,lbert .+ok
• Melancarkan pemberontakan Doule Ten!h tetapi gagal
0&. Pauka! Ger&la Datu Muta"$a
• Menalankan penentangan di .udat
0&&. Pauka! Ger&la )& Sa!)aka!
• Menalankan penentangan di -andakan
0&&&. Pe!e!ta!#a! )& Pe&&r Pa!ta& Sara%ak
• Menalankan gerakan membantu tentera $ersekutu mengusir tentera Jepun
Je"u! )& A(,a!# Kekala$a!
• 0ahun 1945 tentera $ersekutu mendesak Jepun men'erah diri
• Jepun enggan
• Pada 9 3gos 1945 tentera $ersekutu menggugurkan bom atom di di >iroshima 5 Dagasaki
• 15 3gos 1945 Jepun terpaksa men'erah kalah tanpa s'arat
• Jeneral -eishiro Atagaki iaitu ketua tentera Jepun di 0anah Mela'u men'erah diri kepada tentera
$ersekutu di Malis Perbandaran -ingapura
• 0entera $ersekutu di+akili 8aksamana 8ouis Mountbatten
• Pada 1) -eptember 1945 pemerintah tertinggi tentera Jepun ke#3/ di +ila'ah $orneo Masao
$aba men'erah kalah di -urender Point* 8abuan
1.2 KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU
KESAN P3LITIK
i. Ber1a!a Mempengaruhi Penduduk empatan
• .ea'aan Jepun dalam Perang &unia AA mene+askan kuasa barat memberi ke'akinan kepada
orang ,sia untuk membebaskan negara daripada penaah
• Men'emarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk 0anah Mela'u* -abah 5 -ara+ak
• -logan Jepun 1,sia 2ntuk 3rang ,sia4 bera'a mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan
untuk menolak penaah $arat
ii. *rang Mela!u erli$at 2alam Pentad$iran Awam
• Jepun menubuhkan .oa .unreno (-ekolah 8atihan .epimpinan) di -ingapura* Pulau Pinang 5
Melaka
• 0uuan melatih pega+ai a+am
/
• Jepun melibatkan orang Mela'u dalam pentadbiran
• %ontohG
a:3rang tempatan diberi peluang menadi Pega+ai &aerah iaitu ,bang >ai 3peng (.uching) 5
.apten Mohd -alleh >ai -ulaiman (>ulu Perak)
b: Abrahim >ai =aacob dilantik sebagai 8e9tenan .olonel P;0, (Pembela 0anah ,ir) iaitu
pertubuhan separa tentera 5 diberi latihan oleh Jepun untuk menentang tentera $ersekutu
c:&r: $urhanuddin al#>elm' dilantik sebagai Penasihat .ebuda'aan 5 ,dat Astiadat Mela'u
d: &atoH 3nn Jaa9ar dilantik menadi Penga+al Makanan Degeri Johor 5 uga ahli Malis
Mes'uarat Degeri Johor
• Peluang mena+at a+atan tinggi tidak pernah diberi semasa pentadbiran $ritish
iii. Jepun idak Menepati Jan1i
• &asar Jepun untuk membela negara#negara ,sia tidak dilaksanakan
• &i 0anah Mela'u kegiatan politik dia+asi Jepun
• .ebebasan bersuara disekat
• ,khbar#akhbar 'ang mencurigakan diharamkan oleh Jepun
• >an'a pertubuhan pro#Jepun sahaa dibenarkan akti9
• .MM 'ang ban'ak membantu Jepun uga diharamkan pada tahun 1942
• Pertubuhan politik dibenarkan bergiat semula apabila Jepun menerima tekanan tentera $ersekutu
• -egala dasar Jepun mula longgar
• %ontohG
a:0anah Mela'u dianikan akan merdeka bersama Andonesia
b: .esatuan (ak'at Andonesia -emenanung (.(A-) ditubuhkan bertuuan mendapatkan
kemerdekaan bersama Andonesia
• .esan F konsep Mela'u (a'a 'ang diperuangkan .MM semakin kukuh
i%. Ke$angkitan Semangat Ke$angsaan
• -emangat kebangsaan semakin bersemarak
• -emangat kebangsaan rak'at berbe@a mengikut kaum 5 berpaksi kepada Degara asal
• %ontohG
a:semangat kemerdekaan orang Andia untuk memerdekakan Degara Andia
b: semangat kebangsaan orang %ina lebih bersi9at anti#Jepun
• .esanG
a Parti .omunis Mala'a (P.M) semakin berpengaruh apabila mendapat bantuan daripada pasukan
Force 136
b: P.M menubuhkan MP,J, dikenali dengan nama 1$intang 0iga4 melambangkan tiga kaum
utama tetapi sebahagian besar anggotan'a kaum %ina
KESAN EK3N3MI
i. Rancangan Ekonomi Jepun gagal
• (ancangan me+uudkan 1.a+asan .esemakmuran $ersama ,sia 0imur (a'a4 gagal kerana
Jepun lebih tumpukan kepada peperangan
• .esanG
a:;konomi 0anah Mela'u merosot
b: ?ai pega+ai keraaan dikurangkan
c:.adar pengangguran meningkat
• Perdagangan antarabangsa terhenti kerana sekatan ekonomi kuasa $ersekutu
• .esanG
!
a:>asil biih timah 5 getah tidak dapat dieksport ke $arat
b: $eras tidak dapat diimport dari 0hailand 5 $urma
c:.a+alan ka+asan perairan oleh kapal selam $ersekutu men'ebabkan bahan mentah tidak dapat
dihantar ke Jepun
ii. Ekonomi 3an!a Menguntungkan Jepun
• &asar ekonomi Jepun tidak menguntungkan penduduk
• ,malan rasuah* men'orok barang 5 pasaran gelap berlaku di merata tempat
• Mata +ang Jepun dikenali sebagai 1+ang pokok pisang4 dicetak tanpa ka+alan 5 nilain'a
rendah
• .esan F berlaku in9lasi kerana terlalu ban'ak +ang tetapi barang kurang
iii. Penduduk Sengsara 4 Menderita
• $ekalan barang keperluan harian seperti makanan* pakaian 5 ubat sukar diperoleh
• Jika adapun hargan'a melambung tinggi
i%. +atuan Bekalan Makanan
• $ertuuan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan
• .ad catuan diberikan bagi memastikan tiada keluarga mendapat bekalan lebih daripada 'ang
ditetapkan
• %ontoh F setiap keluarga dibenarkan memiliki dua gantang beras untuk sebulan
• .esanG
a:.adar ini tidak mencukupi bagi sebuah keluarga besar
b: 2bi ka'u 5 keledek menadi makanan utama menggantikan nasi
c:(amai penduduk $andar berpindah ke luar $andar untuk mencari kehidupan lebih baik
%i. Ban!ak +iptaan Baru Muncul
• .eperitan hidup menadikan penduduk tempatan lebih kreati9
• $an'ak ciptaan baru muncul berasaskan bahan tempatan
• %ontohG
a:.asut getah daripada getah keping dihasilkan
b: .ain daripada benang nanas dihasilkan
%ii. Perkem$angan Perusahaan radisional 4 ,ndustri Baru
• Perusahaan tradisional digiatkan semula seperti menghasilkan min'ak kelapa* gula kelapa 5
rokok daun
• 2bat#ubatan menadi semakin penting
• Muncul ban'ak industri baru berasaskan sumber tempatan 'ang diusahakan s'arikat Jepun
• %ontohG
a:8ori 5 kereta berkuasa +ap menggunakan arang batu
b: $ahan api daripada susu getah
c:0a'ar tanpa tiup daripada getah padat
d: 0ali kapal daripada sabut kelapa
e:.elambu 5 kain daripada benang daun nanas
9: .ertas daripada buluh* daun getah 5 lalang
g: Peralatan berasaskan kulit hai+an 5 logam
• Andustri 'ang tidak ekonomik 5 kekurangan bahan mentah semakin pupus
KESAN S3SIAL
i. Penduduk Sengsara 4 akut
9
• Penduduk dikenakan perintah berkurung 5 sekatan peralanan
• Penduduk saling mencurigai satu sama lain kerana bimbang dianggap anti#Jepun
• (amai menadi tali barut Jepun
• (amai menadi mangsa kekeaman Jepun
• Ke("e&ta& sentiasa mengintip sesiapa sahaa 'ang dianggap bersalah
• Prinsip kempeitai adalah 1seksa dulu kemudian siasat4
• >ukuman dera 5 hukuman mati dikenakan di khala'ak ramai
ii. Penduduk Men1adi Buruh Paksa
• -ebagai buruh paksa penduduk tidak diberi gai
• Mereka han'a diberi makanan sekadar untuk hidup
• (amai penduduk 0anah Mela'u menadi buruh paksa membina 1Jalan .ereta ,pi Maut4 di
sempadan 0hailand#$urma sepanang /24 km
• -eramai /) ribu penduduk terlibat 5 satu pertiga daripadan'a terkorban
• -urat tunuk sebab dikeluarkan oleh tentera Jepun kepada sesiapa 'ang tidak hadir bekera
iii. iada Kemudahan Kesihatan
• .emudahan kesihatan tereas teruk kerana peperangan
• Cabak pen'akit merebak terutama pen'akit beri#beri disebabkan kekurangan @at makanan
• $ekalan ubat sukar diperoleh kerana tidak dapat diimport
• .eadaan semakin teruk apabila tentera Jepun merampas ubat#ubatan di pasaran untuk kegunaan
mereka sendiri
#####################################################
1)

Penduduk tempatan tidak menganggap Jepun sebagai penjajah baru menggantikan British Kemaraan Tentera Jepun di Tanah Melalui Kawasan Utara di Thailand Tentera Jepun mendarat serentak di Singgora dan Disember 1941 Tentera terus mara ke Jitra, Kedah Tentera berpecah dua Satu pasukan ke Pulau Pinang dan terus mara ke pantai barat Satu pasukan lagi mengikut jalan darat menuju negeri-negeri pantai barat Melayu Pattani, Thailand pada 8

i. • • • • •

selatan melalui pesisiran bandar-bandar utama di

ii. Melalui Kawasan Kota Bharu • Tentera Jepun mendarat pada 8 Disember 1941 • Tentera mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur iii. Melalui Kawasan Sarawak dan Sabah • Tentera Jepun mendarat di Miri dari Cam Ranh, Vietnam pada 16 Disember 1941 • Berpecah kepada dua pasukan • Satu pasukan mara ke Kuching dan Sibu • Pasukan kedua mara ke Sabah melalui Labuan dan Sandakan • Kemudian mara ke kawasan pesisiran pantai kedua-dua negeri terutama di bandar-bandar besar • Tiada tentangan sengit terhadap kemaraan tentera Jepun di Sarawak dan Sabah Cara Kemaraan Tentera Jepun i. Menggunakan kapal terbang perang • Digunakan tentera Jepun untuk menyerang tentera British di Tanah Melayu • Kapal ini sebagai pelindung kepada tentera darat Jepun ii.Menggunakan kereta kebal penggempur • Berjaya memaksa tentera British berundur • Jepun menggunakan kereta kebal kecil dan ringan yang lebih mudah dikendalikan iii. Menggunakan bot • Bot digunakan untuk mendaratkan tenteranya dari kapal perang yang sukar berlabuh di pantai iv. Menggunakan basikal • Tujuan mempercepatkan perjalanan tanpa disedari pihak British • Basikal mudah untuk melalui jalan sempit

2

i. • • • •

Kesan Kemaraan Jepun di Tanah Melayu Jepun menguasai Tanah Melayu Tentera Jepun berjaya kuasai Tanah Melayu dalam masa 10 minggu Pada 15 Februari 1942 Tanah Melayu dan Singapura jatuh ke tangan Jepun Leftenan Jeneral A.E.Percival menyerah diri kepada Leftenan Jeneral Yamashita Tomoyuki (dikenali “Harimau Malaya”) di Singapura Jepun gunakan strategi peperangan yang baik terutama kegiatan perisikan Jepun yang berkesan

ii. • • •

Banyak berlaku kemusnahan Kemusnahan berlaku pada infrastruktur, ekonomi dan bangunan British gunakan taktik “bumi hangus” British memusnahkan jambatan, jalan kereta api, jalan raya, ladang-ladang dan kawasan perlombongan • Tujuannya untuk melengah-lengahkan kemaraan tentera Jepun dan melumpuhkan ekonomi • Contoh kemusnahan ialah Jambatan Guillemard di Kuala Krai, Kelantan dan Bangunan Muzium Selangor • Di Sarawak, British membakar telaga minyak di Miri dan memusnahkan dokumen-dokumen kerajaan iii. Jepun gagal menguasai bahan mentah Tanah Melayu • Tindakan British berjaya menggagalkan usaha Jepun untuk menguasai bahan mentah negara iv. Kelemahan tentera British di Tanah Melayu • Tentera British yang terdiri daripada askar-askar India-Gurkha, Australia dan British tidak mampu menyekat kemaraan tentera Jepun • Tentera British tidak berhasrat untuk mempertahankan Tanah Melayu dengan bersungguh-sungguh kecuali Singapura • British tumpukan perhatian untuk pertahankan negara Britain daripada serangan tentera Paksi di Eropah • Rejimen Askar Melayu pimpinan Leftenan Adnan berjuang bermati-matian mempertahankan Tanah Melayu Faktor Kejayaan Jepun Mengalahkan British di Tanah Melayu i. Perancangan awal perang • Jepun menggunakan propaganda untuk memenangi hati dan mendapatkan kerjasama penduduk Tanah Melayu • Jepun menjalankan aktiviti perisikan di Tanah Melayu bagi mendapatkan maklumat untuk memudahkan serangan ii. Kelengkapan perang tentera Jepun • Jepun menggunakan banyak kapal terbang pejuang moden seperti “Zero Fighter” • Jepun menggunakan kereta kebal yangsesuai dengan keadaan muka bumi Tanah Melayu iii. Semangat tentera Jepun 3

• • •

Tentera Jepun berjuang untuk kemegahan negara mereka Tentera Jepun rela mati demi Maharaja Jepun Tentera Jepun berpengalaman kerana pernah terlibat dalam Perang ChinaJepun

iv. Taktik serangan Jepun • Jepun memusnahkan Pearl Harbour di Hawaii yang menjadi pangkalan utama tentera Amerika Syarikat di Asia Pasifik pada 7 Disember 1941 • Jepun memulakan serangan dari utara tanah Melayu kerana pertahanan utama British tertumpu di Singapura v. Kelemahan tentera British • Tentera British tidak bersedia untuk menghadapi serangan Jepun kerana lebih menumpukan peperangan di Eropah • Tentera British kurang latihan dan kekurangan peralatan perang • Askar India yang berkhidmat dengan tentera British telah berubah sikap menjadi anti-British • Tumpuan pertahanan British hanya di Singapura vi. Pakatan Jepun-Thailand • Thailand memberikan laluan kepada tentera Jepun mendaratkan tenteranya dan sebagai balasan Jepun tidak menyerang Thailand • Jepun berjanji menyerahkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis kepada Thailand vii. Peranan Kesatuan Melayu Muda (KMM) • KMM membantu menyebarkan propaganda Jepun kepada orang Melayu • KMM memberi maklumat perisikan tentang Tanah Melayu • KMM menjadi penunjuk arah semasa kemaraan Jepun DASAR PEMERINTAHAN JEPUN DI TANAH MELAYU a. • • • • • Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu pemerintahan bercorak tentera di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru (Melayu Baru) Singapura dikenalisebagai Syonan (Cahaya Selatan) Pentadbiran Singapura diasingkan daripada Tanah Melayu Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu terbahagi dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran wilayah

i. Pentadbiran Pusat • Jepun gabungkan Tanah Melayu dengan Sumatera di bawah pentadbiran pusat • Diketuai Pengarah Agung berpusat di Singapura • Dibantu oleh Mahkamah, Biro Pentadbiran dan Majlis Pusat • Sarawak, Sabah dan Brunei digabungkan di bawah pentadbiran Borneo Utara • Diketuai oleh Gabenor Jeneral di Kuching 4

ii. • • • • • • • • b. • • • • • •

Pentadbiran Wilayah Di bawah pentadbiran pusat yang terdiri daripada negeri-negeri Setiap wilayah diketuai Gabenor Wilayah Negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu diberikan kepada Thailand sebagai menghargai kerjasama Sarawak dibahagikan kepada tiga wilayah (Kuching, Sibu & Miri) Sabah kepada dua wilayah (Jesselton & Sandakan) Setiap wilayah diketuai seorang Gabenor Wilayah Diperingkat daerah pentadbiran sama dengan pentadbiran British Mempunyai Residen, Pegawai Daerah (15 buah daerah) & Ketua Tempatan

Dasar Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu Jepun perkenalkan pelbagai dasar Dasar Jepun sering berubah mengikut kepentingan Kebajikan penduduk tidak dijaga Penduduk tiada hak bersuara Setiap dasar Jepun mempunyai muslihat tertentu Apabila Jepun sedar akan kalah dalam Perang Dunia II barulah Jepun membuat dasar yang memberi kebaikan kepada penduduk • Tujuan untuk mendapat sokongan penduduk tempatan supaya tidak kembali menyokong British • Dasar pemerintahan boleh dilihat dalam aspek politik, ekonomi & sosial i. • • • • • Politik Sultan tidak lagi menjadi pemerintah negeri Sultan hanya menjadi ketua agama Islam & adat istiadat Melayu sahaja Sultan diberi elaun seperti semasa pemerintahan British Tanah Melayu dijadikan tanah jajahan Jepun Majlis Agama Islam hanya ditubuhkan apabila Jepun hampir kalah

ii. Ekonomi • Ekonomi Tanah Melayu dieksploit untuk kegiatan perindustrian & membiayai peperangan • Mata wang Jepun diperkenalkan • Ekonomi sara diri untuk pengeluaran makanan harian digalakkan • Catuan makanan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan bahan keperluan harian • Layanan istimewa diberikan kepada kaisha (syarikat Jepun) iii. Sosial • Sekolah Inggeris & Cina ditutup bagi menghapuskan pengaruh Barat & China • Kesetiaan penduduk Tanah Melayu ditumpukan kepada Maharaja Jepun • Lagu Kebangsaan Jepun iaitu Kimigayo dinyanyikan pada setiap pagi di sekolah • Bahasa Jepun atau Nippon-go menjadi bahasa pengantar di sekolah • Satu ruangan khas belajar bahasa Jepun dimuatkan dalam akhbar Fajar Asia 5

Reaksi Orang Melayu Reaksi Peringkat Awal • Sebahagian besar tidak menentang • Mereka mengalu-alukan kedatangan Jepun • Terpengaruh dengan slogan Jepun “Asia Untuk Orang Asia” dan rancangan “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya” • Orang Melayu diberi layanan baik oleh tentera Jepun • KMM pimpinan Ibrahim Haji Yaacob mengadakan pakatan sulit dengan Jepun • Tujuan supaya Tanah Melayu mendapat kemerdekaan Reaksi Selepas Jepun Menguasai Tanah Melayu • Sokongan orang Melayu tidak kekal lama • Jepun memerintah secara tentera • Dasar pemerintahan Jepun menyusahkan rakyat • Slogan Jepun hanya muslihat untuk menguasai Tanah Melayu • Tanah Melayu tidak diberi kemerdekaan seperti dijanjikan • Status Tanah Melayu berubah menjadi tanah jajahan • Negeri-Negeri Melayu Utara diserahkan kepada Thailand sebagai balasan kerjasama • Di peringkat awal Jepun tidak mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu • KMM dibubarkan oleh Jepun • Tentera Jepun mula kejam terhadap sesiapa sahaja yang dianggap pesalah ii. India & Cina • • • • • i. Reaksi Orang Cina • Banyak dipengaruhi Perang China-Jepun 1937 6 .• • • • • Rakyat diwajibkan belajar bahasa Jepun Cuti sempena hari-hari perayaan negara Jepun diperkenalkan Orang Melayu dilayan lebih baik untuk mendapatkan sokongan pemerintahan Orang Cina dilayan kasar kerana menyokong kerajaan China dalam Perang China_Jepun Orang India dilayan baik kerana Jepun inginkan kerjasama mereka bagi mengusir British di India Contoh Dasar Penjepunan Stesen Kereta Api Tanjong Pagar diberi nama baru iaitu Stesen Kereta Api Syonan Persatuan Perdagangan perlu menggunakan bahasa Jepun iaitu Shonan Shokai Budaya Jepun diiklankan dalam akhbar Murid sekolah dan kakitangan kerajaan dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan Jepun Kimigayo REAKSI PENDUDUK Pelbagai reaksi penduduk tempatan seperti orang Melayu.

latihan ketenteraan & senjata • Menggunakan taktik perang gerila ii.• • • • • Terlibat dengan gerakan anti-Jepun Mereka memulaukan barangan Jepun & memungut derma untuk membantu Negara China Pemuda Cina ramai yang balik ke China menyertai perang menentang Jepun Kesannya – apabila Jepun menguasai Tanah Melayu orang Cina dilayan kasar & dibunuh tentera Jepun Ada juga orang Cina menyokong Jepun untuk menjaga kepentingan perniagaan & keselamatan nyawa mereka iii. Malayan People’s Anti Japanese Army (MPAJA) • Ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) • Bekerjasama dengan British untuk mendapat bantuan kewangan. Sabah & Sarawak Bergerak secara gerila untuk menentang Jepun Mendapat kerjasama daripada tentera Bersekutu khususnya British • • • Gerakan Anti-Jepun di Tanah Melayu i. Johor & Kedah untuk menentang Jepun di Tanah Melayu • Anggotanya mendapat latihan daripada tentera Bersekutu di Sri Lanka • Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu iii. Pasukan Wataniah Pahang • Sultan Pahang (Sultan Abu Bakar) sebagai Pemerintah Kehormat • Diketuai oleh Yeop Mahidin • Berhubungan baik dengan pasukan Force 136 v. Force 136 • Ditubuhkan tentera Bersekutu di Pahang. Gerila Kinabalu • Pimpinan Albert Kwok 7 . Reaksi Orang India • Mendapat layanan baik daripada Jepun • Tujuan Jepun untuk mendapat kerjasama orang India mengusir British di India • Orang India diseru bersatu padu untuk tujuan tersebut • Jepun berjaya mempengaruhi orang India dalam tentera British supaya berpaling tadah & bekerjasama dengan Jepun • Sebahagian besar orang India menyertai Tentera Kebangsaan India & menubuhkan Liga Kemerdekaan India hasil dorongan Jepun Reaksi Penduduk Terhadap Dasar Kejam Jepun di Tanah Melayu Muncul gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu. Askar Melayu Setia (AMS) • Melancarkan perang gerila • Bekerjasama & mendapat bantuan daripada Force 136 iv.

Pasukan Gerila Datu Mustapha • Menjalankan penentangan di Kudat vii. Sabah & Sarawak Slogan Jepun “Asia Untuk Orang Asia” berjaya mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak penjajah Barat • • • • • • • i. Penentangan di Pesisir Pantai Sarawak • Menjalankan gerakan membantu tentera Bersekutu mengusir tentera Jepun Jepun di Ambang Kekalahan Tahun 1945 tentera Bersekutu mendesak Jepun menyerah diri Jepun enggan Pada 9 Ogos 1945 tentera Bersekutu menggugurkan bom atom di di Hiroshima & Nagasaki 15 Ogos 1945 Jepun terpaksa menyerah kalah tanpa syarat Jeneral Seishiro Itagaki iaitu ketua tentera Jepun di Tanah Melayu menyerah diri kepada tentera Bersekutu di Majlis Perbandaran Singapura Tentera Bersekutu diwakili Laksamana Louis Mountbatten Pada 10 September 1945 pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37 di wilayah Borneo Masao Baba menyerah kalah di Surender Point. Orang tempatan diberi peluang menjadi Pegawai Daerah iaitu Abang Haji Openg (Kuching) & Kapten Mohd Salleh Haji Sulaiman (Hulu Perak) b. Pulau Pinang & Melaka • Tujuan melatih pegawai awam • Jepun melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran • Contoh. Dr. Ibrahim Haji Yaacob dilantik sebagai Leftenan Kolonel PETA (Pembela Tanah Air) iaitu pertubuhan separa tentera & diberi latihan oleh Jepun untuk menentang tentera Bersekutu c. Orang Melayu Terlibat Dalam Pentadbiran Awam • Jepun menubuhkan Koa Kunrenjo (Sekolah Latihan Kepimpinan) di Singapura. Labuan 1. a. • • • ii.• Melancarkan pemberontakan Double Tenth tetapi gagal vi. Pasukan Gerila di Sandakan • Menjalankan penentangan di Sandakan viii. Burhanuddin al-Helmy dilantik sebagai Penasihat Kebudayaan & Adat Istiadat Melayu 8 .2KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU KESAN POLITIK Berjaya Mempengaruhi Penduduk Tempatan Kejayaan Jepun dalam Perang Dunia II menewaskan kuasa barat memberi keyakinan kepada orang Asia untuk membebaskan negara daripada penjajah Menyemarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk Tanah Melayu.

a. semangat kemerdekaan orang India untuk memerdekakan Negara India b. Ekonomi Tanah Melayu merosot b. Hasil bijih timah & getah tidak dapat dieksport ke Barat b. Gaji pegawai kerajaan dikurangkan c. Rancangan Ekonomi Jepun gagal • Rancangan mewujudkan “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya” gagal kerana Jepun lebih tumpukan kepada peperangan • Kesan. semangat kebangsaan orang Cina lebih bersifat anti-Jepun • Kesan. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) ditubuhkan bertujuan mendapatkan kemerdekaan bersama Indonesia • Kesan – konsep Melayu Raya yang diperjuangkan KMM semakin kukuh iv. PKM menubuhkan MPAJA dikenali dengan nama “Bintang Tiga” melambangkan tiga kaum utama tetapi sebahagian besar anggotanya kaum Cina KESAN EKONOMI i.d. Jepun Tidak Menepati Janji • Dasar Jepun untuk membela negara-negara Asia tidak dilaksanakan • Di Tanah Melayu kegiatan politik diawasi Jepun • Kebebasan bersuara disekat • Akhbar-akhbar yang mencurigakan diharamkan oleh Jepun • Hanya pertubuhan pro-Jepun sahaja dibenarkan aktif • KMM yang banyak membantu Jepun juga diharamkan pada tahun 1942 • Pertubuhan politik dibenarkan bergiat semula apabila Jepun menerima tekanan tentera Bersekutu • Segala dasar Jepun mula longgar • Contoh. a. a. Dato’ Onn Jaafar dilantik menjadi Pengawal Makanan Negeri Johor & juga ahli Majlis Mesyuarat Negeri Johor • Peluang menjawat jawatan tinggi tidak pernah diberi semasa pentadbiran British iii. a. Beras tidak dapat diimport dari Thailand & Burma ekonomi kuasa 9 . Kadar pengangguran meningkat • Perdagangan antarabangsa terhenti kerana sekatan Bersekutu • Kesan. Kebangkitan Semangat Kebangsaan • Semangat kebangsaan semakin bersemarak • Semangat kebangsaan rakyat berbeza mengikut kaum & berpaksi kepada Negara asal • Contoh. a Parti Komunis Malaya (PKM) semakin berpengaruh apabila mendapat bantuan daripada pasukan Force 136 b. Tanah Melayu dijanjikan akan merdeka bersama Indonesia b.

Lori & kereta berkuasa wap menggunakan arang batu b. menyorok barang & pasaran gelap berlaku di merata tempat Mata wang Jepun dikenali sebagai “wang pokok pisang” dicetak tanpa kawalan & nilainya rendah • Kesan – berlaku inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi barang kurang iii. Ubi kayu & keledek menjadi makanan utama menggantikan nasi c. Kertas daripada buluh. Kadar ini tidak mencukupi bagi sebuah keluarga besar b. pakaian & ubat sukar diperoleh • Jika adapun harganya melambung tinggi iv. Banyak Ciptaan Baru Muncul • Keperitan hidup menjadikan penduduk tempatan lebih kreatif • Banyak ciptaan baru muncul berasaskan bahan tempatan • Contoh. Bahan api daripada susu getah c. a. a. Kasut getah daripada getah keping dihasilkan b. Tali kapal daripada sabut kelapa e. • • • Ekonomi Hanya Menguntungkan Jepun Dasar ekonomi Jepun tidak menguntungkan penduduk Amalan rasuah. Kawalan kawasan perairan oleh kapal selam Bersekutu menyebabkan bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun ii. Penduduk Sengsara & Menderita • Bekalan barang keperluan harian seperti makanan. Kain daripada benang nanas dihasilkan vii. a. Kelambu & kain daripada benang daun nanas f. Tayar tanpa tiup daripada getah padat d. Perkembangan Perusahaan Tradisional & Industri Baru • Perusahaan tradisional digiatkan semula seperti menghasilkan minyak kelapa. Ramai penduduk Bandar berpindah ke luar Bandar untuk mencari kehidupan lebih baik vi. gula kelapa & rokok daun • Ubat-ubatan menjadi semakin penting • Muncul banyak industri baru berasaskan sumber tempatan yang diusahakan syarikat Jepun • Contoh. Catuan Bekalan Makanan • Bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan • Kad catuan diberikan bagi memastikan tiada keluarga mendapat bekalan lebih daripada yang ditetapkan • Contoh – setiap keluarga dibenarkan memiliki dua gantang beras untuk sebulan • Kesan.c. daun getah & lalang g. Peralatan berasaskan kulit haiwan & logam • Industri yang tidak ekonomik & kekurangan bahan mentah semakin pupus 10 .

Tiada Kemudahan Kesihatan • Kemudahan kesihatan terjejas teruk kerana peperangan • Wabak penyakit merebak terutama penyakit beri-beri disebabkan kekurangan zat makanan • Bekalan ubat sukar diperoleh kerana tidak dapat diimport • Keadaan semakin teruk apabila tentera Jepun merampas ubat-ubatan di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri ----------------------------------------------------- 11 .i. • • • • • • • KESAN SOSIAL Penduduk Sengsara & Takut Penduduk dikenakan perintah berkurung & sekatan perjalanan Penduduk saling mencurigai satu sama lain kerana bimbang dianggap antiJepun Ramai menjadi tali barut Jepun Ramai menjadi mangsa kekejaman Jepun Kempeitai sentiasa mengintip sesiapa sahaja yang dianggap bersalah Prinsip kempeitai adalah “seksa dulu kemudian siasat” Hukuman dera & hukuman mati dikenakan di khalayak ramai ii. • • • Penduduk Menjadi Buruh Paksa Sebagai buruh paksa penduduk tidak diberi gaji Mereka hanya diberi makanan sekadar untuk hidup Ramai penduduk Tanah Melayu menjadi buruh paksa membina “Jalan Kereta Api Maut” di sempadan Thailand-Burma sepanjang 724 km • Seramai 70 ribu penduduk terlibat & satu pertiga daripadanya terkorban • Surat tunjuk sebab dikeluarkan oleh tentera Jepun kepada sesiapa yang tidak hadir bekerja iii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->