P. 1
Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

4.67

|Views: 17,974|Likes:
Nota sejarah tingkatan 3 silabus baru yang amat padat ringkas dan murah.
Nota sejarah tingkatan 3 silabus baru yang amat padat ringkas dan murah.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/16/2014

$0.99

USD

pdf

text

original

SEJARAH TINGKATAN TIGA

BAB 2
MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
• Malayan Union (MU)) diperkenalkan tahun 1946
• Ia membangkitkan gerakan nasionalisme Melayu
• Orang Melayu menentang MU yang dianggap cuba menjajah anah Melayu ! menghapusklan
ketuanan Melayu
• Ketuanan Melayu bermaksud semangat cinta akan apa saja berkaitan bangsa Melayu seperti hak
politik" bahasa" budaya ! adat istiadat
• entangan ini melahirkan #ersekutuan anah Melayu pada $ebruari 194%
2.1 TANAH MELAYU SELEPAS KEKALAHAN JEPUN
• &epun kalah tahun 194'
• anah Melayu dikuasai #arti (omunis Malaya (#(M) selama 14 hari
• #(M banyak melakukan keganasan
• anah Melayu menjadi huru)hara
• (eadaan diselamatkan oleh #entadbiran entera *ritish (#M) atau British Military
Administration (*M+)
• *M+ , merupakan pentadbiran bercorak tentera oleh *ritish sebelum Malayan Union
diperkenalkan
Keana!an 1" Ha#$
• &epun meninggalkan anah Melayu selepas kalah
• *erlaku %kek&!&nan P&l$t$k' kerana tiada kuasa yang memerintah
• (ekosongan politik , suatu masa atau keadaan sesebuah negara atau negeri yang tidak
mempunyai sebuah kerajaan atau pemerintah
• #(M mengambil kesempatan untuk menguasai keadaan anah Melayu
• anah Melayu dikuasai oleh ca-angan tentera #(M iaitu Malayan People’s Anti-Japanese Army
(M#+&+) selama 14 hari
• entera M#+&+ dikenali sebagai %B$ntan T$a'
• M#+&+ telah menguasai , bandar" daerah. penting" balai polis ! pejabat pentadbiran kerajaan
• M#+&+ juga menjalankan/
• Undang. sendiri seperti , menghukum sesiapa yang bekerjasama dengan &epun
• Mengenakan cukai kepala" cukai harta ! cukai tanah
• +ntara keganasan M#+&+/
• Menculik ! menyeksa sesiapa yang dianggap bersubahat dengan &epun
• Menghukum penduduk yang menganiayai orang 0ina
• Merampas harta benda orang kampung
• Membunuh sesiapa yang dianggap bersalah
• 0ontoh keganasan/
• 1i *atu #ahat , #(M membunuh seorang penghulu yang dianggap bersubahat dengan
&epun
• #ega-ai 1aerah yang cuba berunding juga dibunuh
• 1i &elebu" 2egeri 3embilan , #(M mencemarkan masjid ! surau
• 1i (ampung *akor ! 3ungai Manik" #erak , #(M membakar rumah. yang berpenghuni di
-aktu malam
1
• (esan keganasan/
• *erlaku ketegangan kaum kerana kebanyakan anggota #(M orang 0ina
• #enduduk Melayu bangkit menentang #(M
• *erlaku huru)hara di bebarapa tempat di 3emenanjung anah Melayu
• 0ontoh , di *atu #ahat ! Muar , orang Melayu pimpinan (iai 3alleh (arim bergabung
tenaga menyerang orang 0ina di bandar *atu #ahat
• *erjaya dihalang oleh #ega-ai 1aerah *atu #ahat" 1ato4 Onn &aa5ar
• (etegangan kaum ini berjaya diatasi oleh #entadbiran entera *ritish
Penta()$#an Tente#a B#$t$!*
• #* , merupakan pentadbiran tentera yang diperkenalkan *ritish pada 3eptember 194'
• 1iketuai oleh (etua #ega-ai 6al 7h-al +-am , 3ir 8alph 6one
• ujuan #* , melaksanakan suatu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran a-am
diperkenalkan
• +ntara kejayaan #*9
• Menghapuskan kuasa #(M selama 14 hari di anah Melayu
• Memujuk #(M ! M#+&+ serah senjata
• (a-al ! hentikan pergaduhan kaum
• :ujudkan keamanan ! tegakkan undang.
• (esan/
• *erjaya mengamankan anah Melayu
• *ritish perkenalkan Malayan Union
2.2 MALAYAN UNION +MU,
• 1iisytiharkan *ritish pada 1 +pril 1946 di (ing4s 6ouse (0arcosa 3eri 2egara)" (uala ;umpur
• <abenor pertama , 3ir 7d-ard <ent
• MU menggantikan #* di anah Melayu
• Malayan Union merupakan/
• Usaha *ritish mengukuhkan pengaruh politik ! ekonominya di anah Melayu
• #enjajahan secara mutlak oleh *ritish
Tu-uan Penu)u*an MU
• Mengurangkan ! menga-al kuasa politik orang Melayu
• Menjimatkan perbelanjaan *ritish , 223" 22M* ! 22M*
• Menjamin terus penguasaan *ritish terhadap sumber ekonomi anah Melayu
• Memastikan sumbangan golongan imigran tidak terjejas sebagai sumber tenaga kerja" pelabur !
pengembang ekonomi anah Melayu
• Mengukuhkan pertahanan *ritish di anah Melayu ! +sia enggara
• Me-ujudkan suatu pentadbiran cekap ! seragam
• Menyediakan anah Melayu ke arah berkerajaan sendiri
• Membentuk satu bangsa Malayan Union
.$#$/.$#$ Malayan Un$&n
• MU berjaya mengubah status anah Melayu daripada nee#$ naunan kepada sebuah Tana*
Ja-a*an Ma*k&ta
• 2egeri naungan , negeri yang dilindungi oleh *ritish ! raja. Melayu masih menjadi ketua negeri
.
• anah &ajahan Mahkota , negeri yang diperintah oleh *ritish secara langsung ! berada di ba-ah
#arlimen *ritish iaitu Melaka ! #ulau #inang
• MU me-ujudkan satu pentadbiran bersi5at 0ke!atuan1
• 0iri)ciri utama/
• 22M*" 22M* ! 223 digabungkan menjadi satu unit politik
• 1ibentuk Majlis 7ksekuti5 ! Majlis Undangan Malayan Union
• Malayan Union diketuai oleh seorang <abenor *ritish yang dilantik oleh 8aja 7ngland
• (e-arganegaraan sama rata melalui prinsip -u! !&l$ yang menjadi asas kerakyatan MU
• 8aja. menjadi ahli Majlis Melayu (Majlis 8aja. Melayu) yang hanya membincangkan soal
agama Islam ! adat istiadat Melayu
• 3eorang #esuruhjaya 2egeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir
• #arlimen *ritish menjadi pemutus undang. MU
Bentuk Penta()$#an Malayan Un$&n
• #arlimen *ritish , pemutus undang. MU
• <abenor MU ) dilantik 8aja 7ngland
• <abenor dibantu oleh Majlis 7ksekuti5" Majlis Undangan ! Majlis Melayu (Majlis 8aja. Melayu
• #esuruhjaya 2egeri , sebagai ketua pentadbir setiap negeri
2.2 REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNION
• erdapat pelbagai reaksi (tindak balas)
• +da yang menyokong ! ada yang menentang
$. G&l&nan Yan Meny&k&n MU3
• 1isokong sekumpulan kecil orang Melayu yang radikal ! golongan imigran
• +ntara golongan radikal Melayu/
• PKMM , #arti (ebangsaan Melayu Malaya
• #(MM ditubuhkan Oktober 194' oleh #(M di Ipoh ! #residen pertamanya ialah
Mokhtaruddin ;asso" (etua 8ejimen 1= Melayu" #(M
• API , +ngkatan #emuda Insa5
• A4AS , +ngkatan :anita 3edar
• BATAS , *arisan ani Malaya
• +lasan sokongan/
• MU akan menyatukan sistem pentadbiran anah Melayu
• Mu melahirkan pentadbiran baru ! tidak berasaskan kuasa raja ! pembesar Melayu
• Menyokong kerakyatan terbuka
• #enyatuan pentadbiran agama Islam bagi seluruh anah Melayu
• #ercaya dengan janji *ritish akan memberi kemerdekaan kepada anah Melayu
• +ntara golongan yang menyokong pendirian radikal Melayu/
• PKM
• MDU (Malayan Democratic Union) , parti politik yang berpusat di 3ingapura ! ahlinya
terdiri daripada yang berpendidikan Inggeris
• AM.JA (All Malayan Council of Joint Action) , merupakan gabungan golongan imigran
diketuai oleh un an 0heng ;ock
• +lasan sokongan/
• MU menguntungkan kerana kerakyatan yang terbuka kepada sesiapa sahaja
>
• M1U mencadangkan 3ingapura dimasukkan ke dalam MU
$$. G&l&nan Yan Menentan MU3
• 1itentang kebanyakan peribumi anah Melayu
Se)a)/Se)a) Penentanan
• Pen*a5u!an ke(aulatan ! kua!a #a-a2 Melayu , hanya menjadi ahli Majlis 8aja. Melayu"
hilang takhta ! maruah" pungutan ?akat diletakkan di ba-ah kuasa gabenor *ritish
• Ta6a(un &#an Melayu te#*ak$! , sistem beraja" bahasa Melayu" tulisan &a-i" (etuanan
Melayu tercabar ! orang Melayu akan hilang tanah air
• (erakyatan yang terlalu liberal , jus soli mengancam status quo orang Melayu ! jumlah orang
Melayu terancam akibat kerakyatan imigran terlalu mudah
• Me6)anta* t$n(akan S$# Ha#&l( Ma7M$7*ael 6enan7a6 #a-a2 Melayu , turun takhta !
tidak diberi masa cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat 2egeri
.a#a Penentanan Te#*a(a5 MU
• 1alam > bentuk , secara indi@idu" melalui akhbar ! secara kolekti5
$. Se7a#a In($8$(u3
• #eranan Dat&1 Onn Jaa9a#
• #ada .> &anuari 1946 beliau menulis surat kepada akhbar Utusan Melayu
• ujuan , menyeru orang Melayu mengadakan kongres ! menubuhkan UAMAO (United Malays
Orani!ation)
• Ra-a2 Melayu membantah MU , menghantar surat kepada 3etiausaha anah &ajahan kerana
dipaksa menerima MU
• Ke!an ) bantahan orang Melayu menimbulkan kesedaran raja. Melayu supaya berganding bahu
menentang MU
• S&k&nan , tindakan orang Melayu disokong )eka! 5ea:a$ B#$t$!* yang pernah berkhidmat di
anah Melayu seperti $rank 3-ettenham" 8AO :instedt" 3ir $rederick :eld ! 3ir 0ecil
0lementi
• Mereka menentang cadangan MU secara terbuka dalam akhbar "he "imes di ;ondon
$$. Melalu$ Ak*)a#3
• Menyuarakan bantahan melalui akhbar Ma-l$!; Utu!an Melayu ! 4a#ta Nea#a
• Ak*)a# Ma-l$! , akhbar pertama menyeru orang Melayu menentang Mu
• Utu!an Melayu , pada 1. Oktober 194' menyeru raja. Melayu ber5ikir jika MU tidak ditentang
• 4a#ta Nea#a , pada 14 2o@ember 194' menggesa orang Melayu menentang MU
$$$. Se7a#a K&lekt$9 +Be#a6a$/Ra6a$,3
• #enentangan lebih berbentuk penyertaan masyarakat iaitu !e7a#a (e6&n!t#a!$; 6enu)u*kan
5e#!atuan2 Melayu; 6enu)u*kan K&n#e! Melayu 1<"= > 6ena(akan #a5at u6u6
aA Orang Melayu mengadakan (e6&n!t#a!$ !e7a#a a6an
• 0ontoh demonstrasi/
• 1i +lor 3etar , seramai '= === orang
• 1i (ota *haru , seramai 1= === orang
• 1i &ohor *haru , orang ramai berkumpul di hadapan Masjid 3ultan +bu *akar
• ujuan demonstrasi/
4
• Membantah cara 3ir 6arold MacMichael memperoleh tandatangan raja. Melayu
• Membantah MU yang akan menghapuskan kedaulatan negeri. Melayu ! kedudukan orang
Melayu sebagai anak negeri
• 0ontoh slogan yang digunakan/
• Banah Melayu 6ak Melayu" Malayan Union idak 1ikehendakiC
• B*ersatu eguh *ercerai 8obohC
). Menu)u*kan 5e#!atuan2 Melayu
• banyak persatuan Melayu ditubuhkan ! dihidupkan semula
• tujuan , menentang Mu secara berorganisasi
• contoh , #ersatuan Melayu erengganu ! #ersatuan (ebangsaan Melayu 3elangor
• persatuan. menghantar tele#a6 ! surat bantahan ke #ejabat anah &ajahan di ;ondon
• mereka menolak sama sekali pentadbiran MU
• contoh , elegram #slamic $oice of Malaya" #ulau #inang
7. Menu)u*kan K&n#e! Melayu 1<"=
• K&n#e! Melayu 5e#ta6a diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 di (elab 3ultan 3ulaiman"
(ampung *aru" (uala ;umpur
• 1ihadiri 41 buah persatuan dari seluruh 3emenanjung anah Melayu
• 1irasmikan oleh 3ultan 3elangor iaitu 3ultan 6ishamuddin +lam 3hah ! menderma sebanyak
D'==
• #engerusi (ongres Melayu yang pertama , 1ato4 Onn &aa5ar
• 6asil kongres , bersetuju menubuhkan United Malays %ational Orani!ation (UMNO) atau
#ertubuhan (ebangsaan Melayu *ersatu (#7(7M*+8)
• Mendapat sambutan hebat
• Orang ramai memba-a sepanduk patriotik menentang MU
• ampil berucap , -akil kaum Ibu iaitu 0he Ma?nah ! -akil kanak.
• (ata. B:ahai bapa. kami" peliharalah hak. kami sementara kami besarC menjadi pendorong !
penguat semangat perjuangan
• K&n#e! Melayu Ke(ua diadakan pada >= hingga >1 Mac 1946
• ujuan , membantah pengisytiharan MU yang akan diadakan pada 1 +pril 1946
• 1ihadiri 9 -akil persatuan. negeri Melayu
• Mesyuarat diadakan di pejabat akhbar Majlis di (uala ;umpur
• Memutuskan > perkara penting/
(i) Meminta raja. Melayu memulaukan majlis pelantikan 3ir 7d-ard <ent sebagai <abenor
MU
(ii) Meminta orang Melayu yang dilantik menganggotai sebarang majlis pentadbiran MU
memulaukan pelantikan itu
(iii) Menuntut orang Melayu berkabung selama E hari dengan melilitkan kain putih pada
songkok
(. Mena(akan #a5at u6u6
• 1iadakan semasa la-atan ;A1A <ammans ! 1a@id 8ees :illiams (ahli #arlimen *ritish) di
setiap bandar pada Mei 1946
• ujuan la-atan untuk melihat sejauh mana orang Melayu benar. menentang MU
• Orang Melayu berkumpul di 3ingapura" &ohor *haru" Muar" *atu #ahat" 8embau" 3eremban"
(lang" (uala ;umpur" Ipoh" +lor 3etar ! <eorge o-n
'
• Orang Melayu memba-a sepanduk yang mengutuk MU ! 3ir 6arold MacMichael
Pe#anan Kau6 4an$ta ? Kau6 I)u Dala6 Menentan Pelak!anaan MU
• Memainkan peranan penting menyokong penuh perjuangan UM2O menentang MU
• +ntaranya/
• Hal$6a*t&n Ma-$( , pemimpin (aum Ibu UM2O" 8embau berucap dalam perhimpunan
kaum ibu membantah MU
• Dat$n Pute* Ma#$a* I)#a*$6 Ra!*$( , 3etiausaha (aum Ibu UM2O yang pertama , telah
mengetuai *ahagian :anita #erikatan Melayu #erak ! bergabung tenaga dengan kaum lelaki
menyokong (ongres Melayu 1946
• .$ku @a*a#a A)(ulla* , berucap menentang MU di *atu #ahat
• 1i 3elangor" #ersatuan (aum Ibu 3elangor telah ditubuhkan khusus menentang MU
• #eranan kaum ibu ini telah mendapat pujian daripada 1ato4 Onn &aa5ar
2." PENUBUHAN UMNO
• (eputusan penubuhan UM2O dibuat dalam (ongres Melayu 1946 di (uala ;umpur
• #ada 11 Mei 1946" sebanyak .9 buah persatuan menandatangani penubuhan UM2O di Istana
*esar" &ohor *haru
• Fang 1ipertua pertama , 1ato4 Onn &aa5ar
Tu-uan Penu)u*an UMNO
• Menjadi -adah perjuangan orang Melayu bagi memperkasa kemajuan bangsa
• ujuan penubuhan berubah mengikut keperluan semasa
• 0ontoh perubahan/
$. Ta*un 1<"=A
• Menentang Malayan Union
• Menyatukan orang Melayu daripada seluruh 3emenanjung anah Melayu
• Me-ujudkan satu organisasi nasional
• Menjaga kepentingan politik ! ketuanan Melayu
• Memajukan pendidikan orang Melayu
• Melindungi kepentingan orang Melayu tetapi belum bersedia menuntut kemerdekaan
$$. Ta*un 1<"<A
• Menjalankan 5ungsi sebuah 5a#t$ !$a!a* (berkaitan politik ! pentadbiran) di anah Melayu
yang sempurna sebagai penyatu bangsa Melayu
• Menjalankan ikhtiar ! langkah dengan tujuan mendirikan sebuah kerajaan merdeka yang
memerintah anah Melayu
• Memajukan orang Melayu dalam hal berkaitan dengan perkara siasah" kebajikan hidup"
kebudayaan ! ikhtisas (berkaitan ekonomi)
• Menjadi pelindung kedaulatan tanah air
• Mula menuntut kemerdekaan
Pe#-uanan T&k&* UMNO
• okoh. UM2O terlibat secara langsung dalam ja-atankuasa penggubalan perlembagaan UM2O
tahun 1949
• +ntaranya/
6
$. Dat&1 Onn Jaa9a#
• Fang 1ipertua UM2O pertama (1946)19'1)
• Merupakan pengasas UM2O
• Mendapat pendidikan di Maktab #erguruan (uala (angsar ! 7ngland
• 3ebelum memimpin UM2O" beliau bertugas sebagai #ega-ai adbir &ohor ! -arta-an yang
terkenal
• ahun 1946 dilantik menjadi Menteri *esar &ohor kerana berjaya memulihkan keamanan di *atu
#ahat semasa pergaduhan kaum (keganasan 14 hari)
• Merupakan orang pertama menyeru orang Melayu bersatu secara berorganisasi di peringkat
nasional
• *eliau mencadangkan ditubuhkan sebuah parti politik bertujuan menentang MU
• *erjaya menganjurkan (ongres Melayu 1946 di (uala ;umpur
• 3umbangan terbesar , menyatukan orang Melayu seluruh 3emenanjung anah Melayu ! berjaya
menumbangkan MU
• Menjelajah ke seluruh anah Melayu untuk menunjukkan kepada *ritisih bantahan orang Melayu
terhadap MU
• *erjaya memujuk raja. Melayu memulaukan upacara pelantikan 3ir 7d-ard <ent sebagai
<abenor MU
• Menjadi ahli ja-atankuasa yang menggubal #erlembagaan UM2O tahun 1949
• *eliau mengambil beberapa perlembagaan parti luar negara sebagai panduan
$$. Dat&1 Panl$6a Buk$t Gantan +1<BC/1<C<,
• 2ama sebenar , +bdul :ahab bin +bdul +?i?
• Merupakan 3etiausaha +gung UM2O pertama
• *erpendidikan di +nderson 3chool" Ipoh" #erak ! Inner emple" 7ngland
• +pabila MU diperkenalkan beliau menubuhkan #erikatan Melayu #erak , tujuan menyokong
(ongres Melayu menggagalkan MU
• *eliau menjadi (etua *ahagian UM2O #erak dari tahun 194%)19'>
$$$. Dat&1 N$k A*6e( Ka6$l N$k Ma*6u( +1<B</1<DD,
• Merupakan +hli &a-atankuasa UM2O #usat ! (etua UM2O (elantan
• Mendapat pendidikan di 3ekolah Majlis +gama Islam" (ota *haru ! Maktab Melayu (uala
(angsar" #erak
• *eliau melanjutkan pelajaran ke ;incoln4s Inn" ;ondon" 7ngland
• *eliau menjadi peguam yang bertauliah
• #ernah menjadi 3etiausaha (erajaan 2egeri sebelum menjadi Menteri *esar (elantan tahun
194%)19''
$8. @a$nal A)$($n )$n A*6a( +@aa)a, E 1F<C/1<D2
• 1ianggap seorang intelektual Melayu
• 1igelar #endeta *ahasa Melayu yang ulung
• *erasal dari (ampung *ukit (erdas" *atu (ikir" &empol" (uala #ilah" 2egeri 3embilan
• erlibat dalam (ongres Melayu tahun 1946
• 1ato4 Onn &aa5ar meminta beliau menguruskan persidangan kongres tersebut
• *eliau juga mencadangkan kepada 1ato4 Onn &aa5ar supaya menambah perkataan BkebangsaanC
atau national ke dalam United Malays Orani!ation (UMO) menjadi United Malays %ational
Orani!ation (UM2O)
E
Pe#-uanan > Pe#ke6)anan UMNO
• *erjaya memajukan orang Melayu dalam bidang politik" ekonomi" sosial ! pendidikan
• 3ebuah parti yang memperjuangkan perpaduan orang Melayu seluruh 3emenanjung anah
Melayu
• UM2O me-akili kepentingan orang Melayu yang menjadi dasar perjuangan UM2O
• #erjuangan utama UM2O ialah/
• Menumbangkan MU
• Menyatupadukan orang Melayu
• Memperjuangkan Gketuanan Melayu4
• Menghapuskan semangat kenegerian ! kedaerahan orang Melayu
• Me-ujudkan sebuah parti politik bercorak kebangsaan
• Memajukan pendidikan orang Melayu
• Mengusahakan kemajuan ekonomi ! kebajikan orang Melayu
• *eberapa mesyuarat agung diadakan di bandar. besar
• 0ontoh/
• &un 1946 , di (ota *haru" (elantan
• ahun 194% , di #ulau #inang ! dirasmikan 3ultan (edah iaitu 3ultan *adlishah
• *iasanya mesyuarat agung UM2O dirasmikan oleh sultan atau raja. Melayu setempat
• Menunjukkan perjuangan UM2O direstui
• ahun 1946 , P$aa6 UMNO 1<"= dibentuk yang merupakan perlembagaan UM2O pertama
• ujuan , sebagai garis panduan untuk UM2O bergerak
• #iagam ini mempunyai ' bab
• ahun 1949 , Pe#le6)aaan UMNO 1<"< yang pertama diluluskan untuk menjadikan UM2O
sebuah parti politik yang kukuh
La6)an UMNO
• Menjadi identiti UM2O" antaranya/
+$, L&& UMNO , dalam tulisan &a-i iaitu perkataan PEKEMBAR
+$$, .&an kata , %HIDUP MELAYU' , dicipta oleh 1ato4 Onn &aa5ar untuk menyatukan ahli
UM2O
• 0ogan kata ini sebenarnya merupakan slogan #ergerakan Melayu 3emenanjung &ohor pimpinan
1ato4 Onn &aa5ar sendiri
• *ulan Mac 19'= , cogan kata ini ditukar kepada %Me#(eka' atas cadangan -akil #emuda
*ahagian UM2O *atu #ahat iaitu 3yeikh <harieb 8aub
+$$$, Ben(e#a UMNO , terdiri drpd -arna merah" putih" kuning ! hijau
• Me#a* , keberanian
• Put$* , kesucian ! keikhlasan
• Kun$n , lambang raja
• H$-au , keris hijau lambang agama Islam ! tamadun Melayu
• #emilihan bendera diputuskan dalam persidangan UM2O di Ipoh" #erak pada &un 1946
• 1icadangkan oleh Ikatan 3etia (ampung *aru" (uala ;umpur
• *endera UM2O pertama kali dikibarkan pertama kali pada Mesyuarat +gung UM2O di #ulau
#inang .E &ulai 194E
2.C PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1<"F
%
• #ersekutuan anah Melayu (#M) ditubuhkan pada 1 $ebruari 194%
• ujuan , menggantikan MU
• Merupakan kejayaan penting kepada perjuangan orang Melayu
Run($nan A:al Ke A#a* Penu)u*an PTM
i. Rundingan Menolak Pelaksanaan MU
• 3ejak &anuari hingga Mei 1946 orang Melayu mengadakan bantahan secara aman
• ujuan , menolak MU
• Mei 1946 , raja. Melayu mengadakan pertemuan dengan *ritish di (uala (angsar
• ujuan , menyampaikan pandangan menolak MU
• &un 1946 , rundingan UM2O dengan *ritish di #ulau #inang
• (esan/
• *ritish mengadakan rundingan rasmi dengan raja. Melayu ! UM2O
• 8aja. Melayu ! UM2O menyerahkan satu memorandum menyatakan bantahan terhadap
MU secara rasmi
ii. Rundingan Menubuhkan PTM
• #ada .' &ulai 1946 &a-atankuasa 7ksekuti5 ditubuhkan
• 1ianggotai pega-ai kanan *ritish" -akil raja. Melayu ! -akil UM2O
• #erbincangan rasmi diadakan beberapa kali di (ing4s 6ouse" (uala ;umpur
• *eberapa tuntutan dikemukakan" antaranya/
aA 8aja. Melayu ! orang Melayu menolak semua prinsip ! struktur MU
bA Mereka mahukan sebuah bentuk persekutuan bagi seluruh 3emenanjung anah Melayu
cA Mereka menolak kerakyatan jus soli
dA Mereka mahu tara5 negeri naungan bagi negeri Melayu dipulihkan semula
eA Mendesak raja. Melayu menjadi ketua negeri. Melayu
• (esan rundingan/
• *ritish setuju membentuk #M kerana tidak mahu orang Melayu menentang secara kekerasan
• *ritish tidak mahu #arti (omunis Malaya mempengaruhi orang Melayu
• 3ikap sederhana orang Melayu yang sentiasa bekerjasama dengan *ritish ! sikap pemimpin.
UM2O sentiasa berunding menyedarkan *ritish
• *ritish mengubah dasarnya ! melaksanakan dasar (ek&l&n$!a!$ (proses membebaskan
negeri yang dijajah) yang digalakkan oleh #**
• 8undingan berakhir dengan termeterai #erjanjian #ersekutuan anah Melayu pada .1 &anuari
194%
• #ada 1 $ebruari 194% #M dibentuk ! majlis menandatangani diadakan di (ing4s 6ouse"
(uala ;umpur
.$#$/.$#$ Uta6a PTM 1<"F
• (onsep Ra-a Be#5e#le6)aaan diperkenalkan
• Ma-l$! Ra-a2 Melayu ditubuhkan menggantikan Majlis Melayu
• Pe#l$n(unan $!t$6e:a diberikan kepada orang Melayu ! diletakkan di ba-ah kuasa
#esuruhjaya inggi *ritish
• Sya#at ke#akyatan diperketatkan
• Se)ua* 5e#!ekutuan ($)entuk dengan gabungan 11 buah negeri. Melayu kecuali 3ingapura
9
• #esuruhjaya inggi *ritish menjadi (etua #ersekutuan ! dibantu Majlis Mesyuarat 7ksekuti5 !
Majlis Mesyuarat #erundangan #ersekutuan
Pe#)eGaan Anta#a Penta()$#an PTM Denan MU3
PTM Pe#)eGaan MU
#*"
8aja. Melayu
Ketua
Penta()$#an
<abenor
*ritish
Majlis Mesyuarat 7ksekuti5" Majlis
Mesyuarat #erundangan
#ersekutuan ! Majlis 8aja.
Melayu
Kua!a
Pe#$nkat
Pu!at
#arlimen *ritish
3ultan" Menteri *esar ! Majlis
Mesyuarat 2egeri
Kua!a
Pe#$nkat
Nee#$
#esuruhjaya 2egeri. !
Majlis Mesyuarat 2egeri
3ultan negeri Ketua Aa6a > A(at <abenor *ritish
*ahasa Melayu ! *ahasa Inggeris Ba*a!a
Penta()$#an
*ahasa Inggeris
Pe#)eGaan Ke#akyatan PTM Denan MU3
PTM .a#a Men(a5atkan
Ke#akyatan
MU
• Jus soli terbuka kepada Rakyat
Ra-a ! Rakyat B#$t$!*
• #emohon yang lahir di luar negeri
tetapi bapanya adalah rakyat raja
atau rakyat *ritish

Se7a#a kuatkua!a un(an/
un(an
• Jus soli bagi mereka yang
lahir di MU" 3ingapura !
tanah jajahan *ritish yang
lain
• #emohon yang berusia .1 tahun"
tiada rekod jenayah ! bersetuju
taat setia kepada #M
• Mereka yang berusia .1 tahun !
tela* t$nal !ela6a F ta*un
(a#$5a(a 12 ta*un di M serta
boleh bertutus *ahasa Melayu
atau *ahasa Inggeris
Se7a#a 5e#6&*&nan
• #emohon yang tinggal
selama ' tahun daripada E
tahun dari tarikh
permohonan
• +nak angkat pemohon
yang telah menjadi rakyat
MU
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA
1=

• •

Di Kampung Bakor & Sungai Manik, Perak – PKM membakar rumah2 yang berpenghuni di waktu malam Kesan keganasan; • Berlaku ketegangan kaum kerana kebanyakan anggota PKM orang Cina • Penduduk Melayu bangkit menentang PKM • Berlaku huru-hara di bebarapa tempat di Semenanjung Tanah Melayu • Contoh – di Batu Pahat & Muar – orang Melayu pimpinan Kiai Salleh Karim bergabung tenaga menyerang orang Cina di bandar Batu Pahat Berjaya dihalang oleh Pegawai Daerah Batu Pahat, Dato’ Onn Jaafar Ketegangan kaum ini berjaya diatasi oleh Pentadbiran Tentera British Pentadbiran Tentera British PTB – merupakan pentadbiran tentera yang diperkenalkan British pada September 1945 Diketuai oleh Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam – Sir Ralph Hone Tujuan PTB – melaksanakan suatu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran awam diperkenalkan Antara kejayaan PTB: • Menghapuskan kuasa PKM selama 14 hari di Tanah Melayu • Memujuk PKM & MPAJA serah senjata • Kawal & hentikan pergaduhan kaum • Wujudkan keamanan & tegakkan undang2 Kesan; • Berjaya mengamankan Tanah Melayu • British perkenalkan Malayan Union 2.2MALAYAN UNION (MU) Diisytiharkan British pada 1 April 1946 di King’s House (Carcosa Seri Negara), Kuala Lumpur Gabenor pertama – Sir Edward Gent MU menggantikan PTB di Tanah Melayu Malayan Union merupakan; • Usaha British mengukuhkan pengaruh politik & ekonominya di Tanah Melayu • Penjajahan secara mutlak oleh British Tujuan Penubuhan MU Mengurangkan & mengawal kuasa politik orang Melayu Menjimatkan perbelanjaan British – NNS, NNMB & NNMTB Menjamin terus penguasaan British terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu Memastikan sumbangan golongan imigran tidak terjejas sebagai sumber tenaga kerja, pelabur & pengembang ekonomi Tanah Melayu Mengukuhkan pertahanan British di Tanah Melayu & Asia Tenggara Mewujudkan suatu pentadbiran cekap & seragam Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri Membentuk satu bangsa Malayan Union 2

• • • •

• • • •

• • • • • • • •

• • • • •

Ciri-Ciri Malayan Union MU berjaya mengubah status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada sebuah Tanah Jajahan Mahkota Negeri naungan – negeri yang dilindungi oleh British & raja2 Melayu masih menjadi ketua negeri Tanah Jajahan Mahkota – negeri yang diperintah oleh British secara langsung & berada di bawah Parlimen British iaitu Melaka & Pulau Pinang MU mewujudkan satu pentadbiran bersifat ‘kesatuan’ Ciri-ciri utama; • NNMB, NNMTB & NNS digabungkan menjadi satu unit politik • Dibentuk Majlis Eksekutif & Majlis Undangan Malayan Union • Malayan Union diketuai oleh seorang Gabenor British yang dilantik oleh Raja England • Kewarganegaraan sama rata melalui prinsip jus soli yang menjadi asas kerakyatan MU • Raja2 menjadi ahli Majlis Melayu (Majlis Raja2 Melayu) yang hanya membincangkan soal agama Islam & adat istiadat Melayu • Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir • Parlimen British menjadi pemutus undang2 MU Bentuk Pentadbiran Malayan Union Parlimen British – pemutus undang2 MU Gabenor MU - dilantik Raja England Gabenor dibantu oleh Majlis Eksekutif, Majlis Undangan & Majlis Melayu (Majlis Raja2 Melayu Pesuruhjaya Negeri – sebagai ketua pentadbir setiap negeri 2.3REAKSI PENDUDUK TEMPATAN TERHADAP MALAYAN UNION

• • • •

• •

Terdapat pelbagai reaksi (tindak balas) Ada yang menyokong & ada yang menentang

i. Golongan Yang Menyokong MU: • Disokong sekumpulan kecil orang Melayu yang radikal & golongan imigran • Antara golongan radikal Melayu; • PKMM – Parti Kebangsaan Melayu Malaya • PKMM ditubuhkan Oktober 1945 oleh PKM di Ipoh & Presiden pertamanya ialah Mokhtaruddin Lasso, Ketua Rejimen 10 Melayu, PKM • API – Angkatan Pemuda Insaf • AWAS – Angkatan Wanita Sedar • BATAS – Barisan Tani Malaya • Alasan sokongan; • MU akan menyatukan sistem pentadbiran Tanah Melayu • Mu melahirkan pentadbiran baru & tidak berasaskan kuasa raja & pembesar Melayu • Menyokong kerakyatan terbuka 3

Penyatuan pentadbiran agama Islam bagi seluruh Tanah Melayu Percaya dengan janji British akan memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu Antara golongan yang menyokong pendirian radikal Melayu; • PKM • MDU (Malayan Democratic Union) – parti politik yang berpusat di Singapura & ahlinya terdiri daripada yang berpendidikan Inggeris • AMCJA (All Malayan Council of Joint Action) – merupakan gabungan golongan imigran diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock Alasan sokongan; • MU menguntungkan kerana kerakyatan yang terbuka kepada sesiapa sahaja • MDU mencadangkan Singapura dimasukkan ke dalam MU

• •

ii. Golongan Yang Menentang MU: • Ditentang kebanyakan peribumi Tanah Melayu Sebab-Sebab Penentangan Penghapusan kedaulatan & kuasa raja2 Melayu – hanya menjadi ahli Majlis Raja2 Melayu, hilang takhta & maruah, pungutan zakat diletakkan di bawah kuasa gabenor British Tamadun orang Melayu terhakis – sistem beraja, bahasa Melayu, tulisan Jawi, Ketuanan Melayu tercabar & orang Melayu akan hilang tanah air Kerakyatan yang terlalu liberal – jus soli mengancam status quo orang Melayu & jumlah orang Melayu terancam akibat kerakyatan imigran terlalu mudah Membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengancam raja2 Melayu – turun takhta & tidak diberi masa cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri Cara Penentangan Terhadap MU Dalam 3 bentuk – secara individu, melalui akhbar & secara kolektif Secara Individu: Peranan Dato’ Onn Jaafar Pada 23 Januari 1946 beliau menulis surat kepada akhbar Utusan Melayu Tujuan – menyeru orang Melayu mengadakan kongres & menubuhkan U.M.O (United Malays Organization) Raja2 Melayu membantah MU – menghantar surat kepada Setiausaha Tanah Jajahan kerana dipaksa menerima MU Kesan - bantahan orang Melayu menimbulkan kesedaran raja2 Melayu supaya berganding bahu menentang MU Sokongan – tindakan orang Melayu disokong bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu seperti Frank Swettenham, R.O Winstedt, Sir Frederick Weld & Sir Cecil Clementi Mereka menentang cadangan MU secara terbuka dalam akhbar The Times di London

• • • •

• i. • • • • • • •

ii. Melalui Akhbar: 4

• • • •

Menyuarakan bantahan melalui akhbar Majlis, Utusan Melayu & Warta Negara Akhbar Majlis – akhbar pertama menyeru orang Melayu menentang Mu Utusan Melayu – pada 12 Oktober 1945 menyeru raja2 Melayu berfikir jika MU tidak ditentang Warta Negara – pada 14 November 1945 menggesa orang Melayu menentang MU

iii. Secara Kolektif (Beramai-Ramai): • Penentangan lebih berbentuk penyertaan masyarakat iaitu secara demonstrasi, menubuhkan persatuan2 Melayu, menubuhkan Kongres Melayu 1946 & mengadakan rapat umum a. Orang Melayu mengadakan demonstrasi secara aman • Contoh demonstrasi; • Di Alor Setar – seramai 50 000 orang • Di Kota Bharu – seramai 10 000 orang • Di Johor Bharu – orang ramai berkumpul di hadapan Masjid Sultan Abu Bakar • Tujuan demonstrasi; • Membantah cara Sir Harold MacMichael memperoleh tandatangan raja2 Melayu • Membantah MU yang akan menghapuskan kedaulatan negeri2 Melayu & kedudukan orang Melayu sebagai anak negeri • Contoh slogan yang digunakan; • “Tanah Melayu Hak Melayu, Malayan Union Tidak Dikehendaki” • “Bersatu Teguh Bercerai Roboh” b. • • • Menubuhkan persatuan2 Melayu banyak persatuan Melayu ditubuhkan & dihidupkan semula tujuan – menentang Mu secara berorganisasi contoh – Persatuan Melayu Terengganu & Persatuan Kebangsaan Melayu Selangor • persatuan2 menghantar telegram & surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London • mereka menolak sama sekali pentadbiran MU • contoh – Telegram Islamic Voice of Malaya, Pulau Pinang c. Menubuhkan Kongres Melayu 1946 • Kongres Melayu pertama diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur • Dihadiri 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu • Dirasmikan oleh Sultan Selangor iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah & menderma sebanyak $500 • Pengerusi Kongres Melayu yang pertama – Dato’ Onn Jaafar • Hasil kongres – bersetuju menubuhkan United Malays National Organization (UMNO) atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PEKEMBAR) • Mendapat sambutan hebat 5

Persatuan Kaum Ibu Selangor telah ditubuhkan khusus menentang MU • Peranan kaum ibu ini telah mendapat pujian daripada Dato’ Onn Jaafar 2. Seremban. • Halimahton Majid – pemimpin Kaum Ibu UMNO. Johor Bharu. Klang. Gammans & David Rees Williams (ahli Parlimen British) di setiap bandar pada Mei 1946 • Tujuan lawatan untuk melihat sejauh mana orang Melayu benar2 menentang MU • Orang Melayu berkumpul di Singapura.4PENUBUHAN UMNO Keputusan penubuhan UMNO dibuat dalam Kongres Melayu 1946 di Kuala Lumpur Pada 11 Mei 1946. Mengadakan rapat umum • Diadakan semasa lawatan L. Muar.D. Johor Bharu Yang Dipertua pertama – Dato’ Onn Jaafar 6 • • • • • .• • • • • • • • Orang ramai membawa sepanduk patriotik menentang MU Tampil berucap – wakil kaum Ibu iaitu Che Maznah & wakil kanak2 Kata2 “Wahai bapa2 kami. Rembau berucap dalam perhimpunan kaum ibu membantah MU • Datin Puteh Mariah Ibrahim Rashid – Setiausaha Kaum Ibu UMNO yang pertama – telah mengetuai Bahagian Wanita Perikatan Melayu Perak & bergabung tenaga dengan kaum lelaki menyokong Kongres Melayu 1946 • Cikgu Zahara Abdullah – berucap menentang MU di Batu Pahat • Di Selangor. Batu Pahat. peliharalah hak2 kami sementara kami besar” menjadi pendorong & penguat semangat perjuangan Kongres Melayu Kedua diadakan pada 30 hingga 31 Mac 1946 Tujuan – membantah pengisytiharan MU yang akan diadakan pada 1 April 1946 Dihadiri 9 wakil persatuan2 negeri Melayu Mesyuarat diadakan di pejabat akhbar Majlis di Kuala Lumpur Memutuskan 3 perkara penting. (i) Meminta raja2 Melayu memulaukan majlis pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor MU (ii) Meminta orang Melayu yang dilantik menganggotai sebarang majlis pentadbiran MU memulaukan pelantikan itu (iii) Menuntut orang Melayu berkabung selama 7 hari dengan melilitkan kain putih pada songkok d. Kuala Lumpur. Ipoh. Rembau. sebanyak 29 buah persatuan menandatangani penubuhan UMNO di Istana Besar. Alor Setar & George Town • Orang Melayu membawa sepanduk yang mengutuk MU & Sir Harold MacMichael Peranan Kaum Wanita / Kaum Ibu Dalam Menentang Pelaksanaan MU Memainkan peranan penting menyokong penuh perjuangan UMNO menentang MU Antaranya.

beliau bertugas sebagai Pegawai Tadbir Johor & wartawan yang terkenal Tahun 1946 dilantik menjadi Menteri Besar Johor kerana berjaya memulihkan keamanan di Batu Pahat semasa pergaduhan kaum (keganasan 14 hari) Merupakan orang pertama menyeru orang Melayu bersatu secara berorganisasi di peringkat nasional Beliau mencadangkan ditubuhkan sebuah parti politik bertujuan menentang MU Berjaya menganjurkan Kongres Melayu 1946 di Kuala Lumpur Sumbangan terbesar – menyatukan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu & berjaya menumbangkan MU Menjelajah ke seluruh Tanah Melayu untuk menunjukkan kepada Britisih bantahan orang Melayu terhadap MU 7 • • i. kebajikan hidup.• • • Tujuan Penubuhan UMNO Menjadi wadah perjuangan orang Melayu bagi memperkasa kemajuan bangsa Tujuan penubuhan berubah mengikut keperluan semasa Contoh perubahan. Tahun 1946. Dato’ Onn Jaafar Yang Dipertua UMNO pertama (1946-1951) Merupakan pengasas UMNO Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Kuala Kangsar & England Sebelum memimpin UMNO. • • • • • • • • • • . kebudayaan & ikhtisas (berkaitan ekonomi) • Menjadi pelindung kedaulatan tanah air • Mula menuntut kemerdekaan Perjuangan Tokoh UMNO Tokoh2 UMNO terlibat secara langsung dalam jawatankuasa penggubalan perlembagaan UMNO tahun 1949 Antaranya. • Menjalankan fungsi sebuah parti siasah (berkaitan politik & pentadbiran) di Tanah Melayu yang sempurna sebagai penyatu bangsa Melayu • Menjalankan ikhtiar & langkah dengan tujuan mendirikan sebuah kerajaan merdeka yang memerintah Tanah Melayu • Memajukan orang Melayu dalam hal berkaitan dengan perkara siasah. i. Tahun 1949. • Menentang Malayan Union • Menyatukan orang Melayu daripada seluruh Semenanjung Tanah Melayu • Mewujudkan satu organisasi nasional • Menjaga kepentingan politik & ketuanan Melayu • Memajukan pendidikan orang Melayu • Melindungi kepentingan orang Melayu tetapi belum bersedia menuntut kemerdekaan ii.

Dato’ Nik Ahmed Kamil Nik Mahmud (1909-1977) • Merupakan Ahli Jawatankuasa UMNO Pusat & Ketua UMNO Kelantan • Mendapat pendidikan di Sekolah Majlis Agama Islam. England • Beliau menjadi peguam yang bertauliah • Pernah menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri sebelum menjadi Menteri Besar Kelantan tahun 1948-1955 iv. Perak • Beliau melanjutkan pelajaran ke Lincoln’s Inn. Jempol. Negeri Sembilan • Terlibat dalam Kongres Melayu tahun 1946 • Dato’ Onn Jaafar meminta beliau menguruskan persidangan kongres tersebut • Beliau juga mencadangkan kepada Dato’ Onn Jaafar supaya menambah perkataan “kebangsaan” atau national ke dalam United Malays Organization (UMO) menjadi United Malays National Organization (UMNO) Perjuangan & Perkembangan UMNO Berjaya memajukan orang Melayu dalam bidang politik. Batu Kikir. London.• • • ii. Kuala Pilah. Perak & Inner Temple. ekonomi. • Menumbangkan MU • Menyatupadukan orang Melayu • Memperjuangkan ‘ketuanan Melayu’ • Menghapuskan semangat kenegerian & kedaerahan orang Melayu • Mewujudkan sebuah parti politik bercorak kebangsaan • Memajukan pendidikan orang Melayu • Mengusahakan kemajuan ekonomi & kebajikan orang Melayu 8 • • • • . Kota Bharu & Maktab Melayu Kuala Kangsar. sosial & pendidikan Sebuah parti yang memperjuangkan perpaduan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu UMNO mewakili kepentingan orang Melayu yang menjadi dasar perjuangan UMNO Perjuangan utama UMNO ialah. • • • • Berjaya memujuk raja2 Melayu memulaukan upacara pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor MU Menjadi ahli jawatankuasa yang menggubal Perlembagaan UMNO tahun 1949 Beliau mengambil beberapa perlembagaan parti luar negara sebagai panduan Dato’ Panglima Bukit Gantang (1905-1959) Nama sebenar – Abdul Wahab bin Abdul Aziz Merupakan Setiausaha Agung UMNO pertama Berpendidikan di Anderson School. Zainal Abidin bin Ahmad (Zaaba) – 1895-1973 • Dianggap seorang intelektual Melayu • Digelar Pendeta Bahasa Melayu yang ulung • Berasal dari Kampung Bukit Kerdas. England Apabila MU diperkenalkan beliau menubuhkan Perikatan Melayu Perak – tujuan menyokong Kongres Melayu menggagalkan MU • Beliau menjadi Ketua Bahagian UMNO Perak dari tahun 1948-1953 iii. Ipoh.

• Jun 1946 – di Kota Bharu. Perak pada Jun 1946 • Dicadangkan oleh Ikatan Setia Kampung Baru. Rundingan Menolak Pelaksanaan MU • Sejak Januari hingga Mei 1946 orang Melayu mengadakan bantahan secara aman 9 . Kuala Lumpur • Bendera UMNO pertama kali dikibarkan pertama kali pada Mesyuarat Agung UMNO di Pulau Pinang 27 Julai 1947 2. Kelantan • Tahun 1948 – di Pulau Pinang & dirasmikan Sultan Kedah iaitu Sultan Badlishah • Biasanya mesyuarat agung UMNO dirasmikan oleh sultan atau raja2 Melayu setempat • Menunjukkan perjuangan UMNO direstui Tahun 1946 – Piagam UMNO 1946 dibentuk yang merupakan perlembagaan UMNO pertama Tujuan – sebagai garis panduan untuk UMNO bergerak Piagam ini mempunyai 5 bab Tahun 1949 – Perlembagaan UMNO 1949 yang pertama diluluskan untuk menjadikan UMNO sebuah parti politik yang kukuh Lambang UMNO • Menjadi identiti UMNO. putih.• • • • • • Beberapa mesyuarat agung diadakan di bandar2 besar Contoh.5PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 • • • Persekutuan Tanah Melayu (PTM) ditubuhkan pada 1 Februari 1948 Tujuan – menggantikan MU Merupakan kejayaan penting kepada perjuangan orang Melayu Rundingan Awal Ke Arah Penubuhan PTM i. antaranya. kuning & hijau • Merah – keberanian • Putih – kesucian & keikhlasan • Kuning – lambang raja • Hijau – keris hijau lambang agama Islam & tamadun Melayu • Pemilihan bendera diputuskan dalam persidangan UMNO di Ipoh. (i) Logo UMNO – dalam tulisan Jawi iaitu perkataan PEKEMBAR (ii) Cogan kata – “HIDUP MELAYU” – dicipta oleh Dato’ Onn Jaafar untuk menyatukan ahli UMNO • Cogan kata ini sebenarnya merupakan slogan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor pimpinan Dato’ Onn Jaafar sendiri • Bulan Mac 1950 – cogan kata ini ditukar kepada “Merdeka” atas cadangan wakil Pemuda Bahagian UMNO Batu Pahat iaitu Syeikh Gharieb Raub (iii) Bendera UMNO – terdiri drpd warna merah.

Mereka menolak kerakyatan jus soli d. wakil raja2 Melayu & wakil UMNO Perbincangan rasmi diadakan beberapa kali di King’s House. Kuala Lumpur Ciri-Ciri Utama PTM 1948 • Konsep Raja Berperlembagaan diperkenalkan • Majlis Raja2 Melayu ditubuhkan menggantikan Majlis Melayu • Perlindungan istimewa diberikan kepada orang Melayu & diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British • Syarat kerakyatan diperketatkan • Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri2 Melayu kecuali Singapura • Pesuruhjaya Tinggi British menjadi Ketua Persekutuan & dibantu Majlis Mesyuarat Eksekutif & Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Perbezaan Antara Pentadbiran PTM Dengan MU: 10 .• • • • • Tujuan – menolak MU Mei 1946 – raja2 Melayu mengadakan pertemuan dengan British di Kuala Kangsar Tujuan – menyampaikan pandangan menolak MU Jun 1946 – rundingan UMNO dengan British di Pulau Pinang Kesan. • • • • Rundingan Menubuhkan PTM Pada 25 Julai 1946 Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan Dianggotai pegawai kanan British. Mereka mahu taraf negeri naungan bagi negeri Melayu dipulihkan semula e. antaranya. • British setuju membentuk PTM kerana tidak mahu orang Melayu menentang secara kekerasan • British tidak mahu Parti Komunis Malaya mempengaruhi orang Melayu • Sikap sederhana orang Melayu yang sentiasa bekerjasama dengan British & sikap pemimpin2 UMNO sentiasa berunding menyedarkan British • British mengubah dasarnya & melaksanakan dasar dekolonisasi (proses membebaskan negeri yang dijajah) yang digalakkan oleh PBB • Rundingan berakhir dengan termeterai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 21 Januari 1948 • Pada 1 Februari 1948 PTM dibentuk & majlis menandatangani diadakan di King’s House. a. Mereka mahukan sebuah bentuk persekutuan bagi seluruh Semenanjung Tanah Melayu c. Mendesak raja2 Melayu menjadi ketua negeri2 Melayu • Kesan rundingan. Kuala Lumpur Beberapa tuntutan dikemukakan. Raja2 Melayu & orang Melayu menolak semua prinsip & struktur MU b. • British mengadakan rundingan rasmi dengan raja2 Melayu & UMNO • Raja2 Melayu & UMNO menyerahkan satu memorandum menyatakan bantahan terhadap MU secara rasmi ii.

Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan & Majlis Raja2 Melayu Sultan. Menteri Besar & Majlis Mesyuarat Negeri Sultan negeri Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris Perbezaan Ketua Pentadbiran Kuasa Peringkat Pusat Kuasa Peringkat Negeri Ketua Agama & Adat Bahasa Pentadbiran MU Gabenor British Parlimen British Pesuruhjaya Negeri2 & Majlis Mesyuarat Negeri Gabenor British Bahasa Inggeris Perbezaan Kerakyatan PTM Dengan MU: PTM • • Jus soli terbuka kepada Rakyat Raja & Rakyat British Pemohon yang lahir di luar negeri tetapi bapanya adalah rakyat raja atau rakyat British Pemohon yang berusia 21 tahun. Raja2 Melayu Majlis Mesyuarat Eksekutif. 11 .PTM PTB. Singapura & tanah jajahan British yang lain • • • • Secara permohonan • Pemohon yang tinggal selama 5 tahun daripada 7 tahun dari tarikh permohonan Anak angkat pemohon yang telah menjadi rakyat MU …………………………………………………………………………………. tiada rekod jenayah & bersetuju taat setia kepada PTM Mereka yang berusia 21 tahun & telah tinggal selama 8 tahun daripada 12 tahun di TM serta boleh bertutus Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Cara Mendapatkan Kerakyatan • Secara kuatkuasa undang-undang MU Jus soli bagi mereka yang lahir di MU.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->