P. 1
Х. Пътят

Х. Пътят

Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Милена Иванова on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга втора ЛЮБОВТА

ПЪТЯТ
164
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга втора ЛЮБОВТА
Хората сл!а"а Мари# Маг$ал%на и вс%&и %$ин от
т#" си 'ри'о(н#!% (инали с)*ити# и "ора от со*ств%ни#
, си +ивот о*агр%ни с о,аровани%то на н%'о-натото и
, , , , н%о*#сни(ото &оито сл,аи (%ста "ора и с)*ити# (а&ар
- , и и-остав%ни 'о &)сно от н%го с% *#"а 'р%в)рнали в
, с)-нани%то ( в с'о(%ни -а н%.о (ило *%-в)-вратно
, , и-г*%но &о%то си % вс% о.% та( но ни&ога 'ов%,% н#(а
. , , , $а с% в)рн% Пов%/ на листа ти!ина с'о&о/стви% то,но
, , о'р%$%л%на (-и&а или -в& аро(ат 'ос&)р0ван% на
, , – , , врата глас $ол%т#л от ли0ата $р%*ни сл,а/ни н%.а
&оито -авинаги с% -а'%,атва"а в с)-нани%то и (о+%"а
, и-в%$н)+ вн%-а'но $а в)-&р)снат на $рго (#сто в $рг
, %$ин (о(%нт $ал%,ни и *ли-&и &ато от$авана и-г*%нит%
, %(о0ии на %$на от(инала л1*ов с'о(%н)т -а &о#то $н%с %
, , т)/ *ли-о $о нас с%$нал в отср%.ното &р%сло отново ни
… на'о(н# -а с%*% си
Ко+ит% на ро$ит%лит% в#"ват , и 'о+)лт#ват стнит%
, , , и( с% с*р),&ват о,ит% и( -а%$но с в%+$ит% висват
, , с#&а! в 'ространството но ро$ит%лит% и $%0ата и(
-а%$но с *)$%.ит% вн0и сл!ат -а%$но %$на и с).а
, , (-и&а &о#то ни&ога н% .% остар%% то,но &а&то ни&ога
. н% .% остар%#т $!ит% на ро$ит%лит% и т%"нит% $%0а
В %$ин *ол%-н%н и в%ли& (иг Мари# Маг$ал%на ви$#
, , с)$*ит% на стоти0и "ора на "ил#$и $%0а на $%с%т&и
, , "ил#$и $)рв%та на сто "ил#$и *р)(*ар,%та на "ил#$и
, +ивотни и сгра$и на (илион сл)н0а и о.% тол&ова
, , 'лан%ти а -а%$но с т#" и с)$*ата на гала&ти&ит% &оито
. о*итава"а
. С)$*ит% на вси,&и *#"а %$на&ви Мари# Маг$ал%на
, н% ви+$а!% в транса си на 'роро,и0а нито на,алото нито
, &ра# са(о ви+$а!% &а& вси,&и н% с% сл,ват в %$ин и
с). *%-&ра%н (о(%нт и &а& н#&ои от т#" (ират -а
, , , 'осл%$но -авинаги -агл)"ва/&и а $рги 'ро$)л+ават
- 'он%+% +ивот)т и( % (ал&о 'о $)л)г от то-и на н#&ои
. $рги Т# с%ти &а& на$ вси,&и т%-и &а$ри на траг%$ии и
164
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга втора ЛЮБОВТА
, , , .асти% с).%ствва н%.о &о%то ги о*%$ин#ва &о%то
. и-'итва истинс&о с)стра$ани% &)( вс#&о %$но от т#" И
. &о%то стра$а -ара$и *ол&ата на вс#&о %$но от т#"
, , Ср%$ т)л'ата нао*и&олила Мари# Маг$ал%на и(а!%
, . - %$но (о(и,% &о%то с% &а-ва!% Го!а То &ато ,% ли на/
- . силно и на/ *&вално в)-'ри% $(ит% на Св%ти0ата
“ ”, Св%ти0ата та&а нари,а"а в%,% "ората Мари#
, , Маг$ал%на $!ата и-стра$ала $о $)но с(ис)ла на
. , л1*овта А&о на Мари# Маг$ал%на / с% стрва!% ,% с%
, - на(ира в &ра&ата на вси,&и т%-и "ора ,% % 'о $ол от т#"
, – в)в вси,&о и ,% т% (огат $а р%!ат с)$*ата / $а #
, , , , о*%с#т ра-'нат и-гор#т о"л#т нарга#т или 'росто $а /
, . о*)рнат гр)* то "ората н% (исл%"а та&а Нар%&о"а #
“ ”. , св%ти0а Ка&ва св%ти0а *% та-и гр%!на $!а и-(инала
, , , стоти0и и-'итани# си -на%!% са(о т# но 'ростол1$и%то
&о%то винаги и-'итва н+$а $а на(%ри своит% во$а,и и $а
, “ ”, ги сл%$ва в%,% # *% &ороновало с титлата св%ти0а
“ ”. - , - св#та А т# *% на/ о*и&нов%н ,ов%& (о+% *и 'о о*)р&ан
- , . и 'о 'ротивор%,ив от вси,&и т#" в-%ти -а%$но
. Го!а сл!а!% $(ит% на Св%ти0ата Н%.о 'о(р)$на
. в г)р$ит% / В&л1,и cd- то и в сл!ал&ит% 'ро-в,а
, с).и#т рит)( &о/то н#&ога &ара!% с)р0%то / $а
. . 'отр)'ва Тр)гна си &)( &).и о*на$%+$%на
- Го!а *% (ла$а +%на на о&оло $ва$%с%т и $в%
. $ва$%с%т и три И(а!% в-аи(на л1*ов с %$ин (ла$%+
*ли-о !%ст
. го$ини Два(ата (%,та%"а $а с% о+%н#т и 'ри,ината $а
– тр)гнат 'о св%та *% тол&ова о*и&нов%на и ,ов%!&а
, ис&а"а $а с)*%рат (ал&о 'ари ,р%- &)ртовс&и тр$ -а $а
. органи-ират сват*ата си и $а си &'#т +или.% По#вата
на Св%ти0ата *% &ато 'р%ра+$ан% и в с).ото вр%(% &ато
. *и, *о+и -а (ла$ата $во/&а
, Го!а в)рв%!% &)( &).и и си (исл%!% ,% н% *и
- , (огла $а и-'ита 'о ,исти ,вства &)( н#&о# +%на
. &а&вито ,вства с%га и-'итва!% &)( Мари# Маг$ал%на
164
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга втора ЛЮБОВТА
, . В)-"и.ава!% / с% $ори # 'р%в)-нас#!% Говор%!% -а н%#
. 'р%$ вси,&ит% си 'ри#т%ли
К , - ол&ото в)'роси в)-ни&ва"а в (ал&ата / 'латин%но
, рса глави0а вси,&ит% -а$ава!% на Св%ти0ата и
н%-а*авно 'ол,ава!% отговори на вс%&и %$ин в)'рос $о
. , . %$ин Б%- $а ис&а са(а # 'р%в)рна в Св%ти0а -а с%*% си
. - До/$% (о(%нт)т на ра-о,аровани%то Кол&ото 'о висо&о
“ ”, - *% 'остав#на св%ти0ата тол&ова 'о гол#(а 'осл%
. , *ива!% о(ра-ата &)( н%# Го!а -а*рави ,% вс).ност
, Св%ти0ата % %$но о*и&нов%но ,ов%!&о с).%ство &о%то
- $ори и $а с% на(ира!% на 'о висо&о %вол10ионно
, - ст)'ало от останалит% "ора вс).ност си *% на/
. о*и&нов%но ,ов%!&о с).%ство 2%$ин%ни%то на
, , Св%ти0ата стр%(%+)т / $а *)$% са(а с)с с%*% си &)$%то и
, $а с% на(ира с%*и,ни#т / &о'н%+ $а на(%ри с'о&о/стви%
, - , и "ар(они# с% с*л)с&а"а с на/ с&)'ото с &о%то Го!а
– – ра-'олага!% $а *)$% наса(% с л1*овта на +ивота си с
, , . рси# син%о& ()+ от &огото .%!% $а ра+$а $%0а
В %$ин сл)н,%в $%н , с% о&а-а ,% -а $а с% го$и на
, Св%ти0ата т% $ва(ата тр#*ва $а *)$ат ра-$%л%ни в
, , , от$%лни +или.а 'он%+% Св%ти0ата ви$ит% ли та-и
, ва+авана и о*и,ана $а(а +%ла% $а *)$% са(а в сво%то
. са(от%ни%
, Го!а -а'о,на $а с% (оли &ато на *о+%ство от &о%то
. : -ависи с)$*ата / но от (олитвит% н#(а!% 'ол-а
. Св%ти0ата остава!% н%'р%&лонна В %$ин (иг от
, , 'и%$%стала &о/то са(а н% *% +%лала т# *% с()&ната в
. . 'ра"а Б% о*вин%на в %гои-)( и в *%-,вств%ност Отт&
, - натат)& -а'о,на н%/ното 'а$%ни% &а&то 'о &)сно
. , тв)р$#"а "ората Н% с% 'о$(инава!% и с)*ити% в &о%то
, . $а н% *)$% о*ргавана о*и+$ана и о"л%на На(ра-и"а #
– , , , вси,&и Го!а *)$%.и#т / с)'рг 'ри#т%лит% и(
. (ни(ит% и( 'ри#т%ли и вси,&и останали
Мари# Маг$ал%на 'ри$о*и гор,ив о'ит от то-и
. , сл,а/ Ос)-на ,% 0%ната на л1*овта и-ис&ва гол#(а
, са(о+%ртва &о#то (о+% $а *)$% 'лат%на са(о от с(%ло и
164
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга втора ЛЮБОВТА
. , силно с)р0% Т# ос)-на ,% ни&о/ в то-и (о(%нт н% % в
, с)сто#ни% $а ви$и ра-(%ра на 'лат%ната 0%на %$инств%но
(а/&ата 3%(# и н%/ната со*ств%на (а/&а ос)-нава"а
. , в%ли,ината на 'о$о*на са(о+%ртва 3а о*и&нов%нит%
о*слов%ни $!и 'ла.ан%то на 'о$о*на 0%на винаги .% %
, ни.о 'ов%,% от %гои-)( а н%$овл%твор%ни%то на
, со*ств%нит% и( н+$и *и (огло $а с)си'% го$ини го$ини
. гра$%н стро%+ в и(%то на о*.ото *лаго Тр#*ва $а и(а!
, , . о,и -а $а ви$и! и -р%ни% -а $а с)-р%!
Ни&ога н#(а!% $а 'р%стан% *ол&ата в г)р$ит% на
, Св%ти0ата ,% в 'р%$аността си &)( Хар(они#та и
, , Св%тлината 'о н%/на вина &огато н% *% готова $а +%ртва
, и$%#та в и(%то на $в% ,ов%!&и с).%ства *% и-в)р!ила
-ло и с% *% 'р%в)рнала в)в враг на т%-и ,ов%!&и
, , , с).%ства и на т%"нит% 'ри#т%ли ро$нини на т%"нит%
. , (ни(и 'ри#т%ли и с)$р+ни0и Но т# $о*р% -на%!% ,%
$)л*о&о в с)р0%то на Го!а н% "ар%сва!% в%,% то-и т)(%н
, гра$ с и-&ств%ни св%тлини &)$%то в и(%то на и-(а(но
, .асти% т# и н%/ни#т *)$%. с)'рг с% *#"а -асто#ли
. тв)р$% $)лго И ,% вс).ност Го!а о'рав$а тр$ни# си
, ! и-*ор и и-(и р)0%т% си с н%# Св%ти0ата
. 4ивот)т 'ро$)л+ава!% Т% на'рави"а сват*а -а ,$о
, - и 'ри&а- ро$и"а и( с% %$но сл%$ $рго три 'ри&а-но рси
- , , и н%*%сно "*ави $%,и0а н#&)$% &ра/ Вар!ава Пол!а и
- , ,% Го!а *% на/ .астливата (а/&а в то-и (о(%нт &огато
ви&а!% %$но сл%$ $рго $%0ата си – , Агн%!&а Дана и Д+а&
– , стрин рано на -а&с&а но н% -а*%л#-ва!% т)гата в
, , о,ит% на Гол%(и# Д+а& н%/ни# с)'рг &огото ,%сто
. с'о(%нава"(% в на!и# ра-&а- Гол%(и#т Д+а& в то-и
, (о(%нт сто%!% 'рав &ра/ 'ро-ор%0а н#&)$% в н#&о%
, , гра$,% &ра/ Вар!ава ,% гл%$а!% в 'осо&а на (ор%то
, &о%то н% (о+%!% $а ви$и 'он%+% с% на(ира!% на стоти0и
, , (или от (а/&а и( &ит%н а'арта(%нт и (%,та%!% -а ,+$и
, . страни -а ')т%!%стви# и н%от&рити н%.а С'о(%н)т -а
, , Св%ти0ата от$авна и-*л%$н#л в с)-нани%то ( .%!% $а
, ( на'о(ни ,% а&о 'он% в%$н)+ с% *% всл!ал в %$на
164
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга втора ЛЮБОВТА
, (ал&а с)ставна ,аст от $(ит% / (о+% *и с%га .%!% $а
- , гл%$а 'р%- 'ро-ор%0а 'о $овл%твор%н от&ол&ото *% в
. - , (о(%нта 3а$ 'ро-ор0ит% на %$на 'о гол#(а &).а сигрно
, – с $вор и с &,% в &,%!&а &оли*&а от'р%$ ср%$ л%"ит%
!... и$или#
164

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->