P. 1
VІ. Разкаянието на ангела

VІ. Разкаянието на ангела

Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Милена Иванова on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2014

pdf

text

original

АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ

РАЗКАЯНИЕТО НА
АНГЕЛА

Нека не заблужа!а"е #!ер$и!и%
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
, – $итател и а раз%&ни" $е !&и$к# т#!а
, , '#каната за тан( &"%ната на #бу!ките
– &!ете)ите бели #ежи не &е &лу$!а*а !
, , реални% +изи$е&ки жи!#т на !а"ата а &е
- , &б,!а*а ! ена руга '# !и&-а реалн#&т
- к,ет# н%"а-е ни)# '# и&тин&к# #т
. !заи"ната и" л.б#! и &'#елен#&т
Ала нужн# бе а из"инат #)е "н#г#
, ",$ителни и тежки г#ини на раз%ла
#кат# еин ен &,бата #тн#!# )е-е а ги
– , &ре)не не% к#%т# !инаги г# бе т,р&ила и
, , #$ак!ала 'рез (ели% &и зе"ен жи!#т и нег#
, ангел ! $#!е-ки #браз и '##бие к#/т# &е
бе #брек,л '# &!#/ на$ин на С!е)ената
. , битка Е!а т#га!а к#гат# ангел,т
, #&,знае-е $е нег#!и%т жи!#т е $а&т #т
, , битка $и%т# $а&т бе и не/ни%т жи!#т
'ре&казаниет# )е-е а &е &б,не и !а"ата
. )%*а а &е &ре)нат ! е/&т!ителн#&т
Д#т#га!а и !а"ата тр%б!а-е &а"#тн#
. а из!,р!%т ',т% &и
, Д#кат# за Мари% Магалена из,нка на
, ,лг#!е$ен и ",,р р# раз%лата а
, изглежа-е кат# "иг #т !е$н#&тта и т%
благ#арение на !р#ената &и &ила и
т,р'ение "#же-е а жи!ее ! &а"#та (ели
, , !ек#!е т# за ангела к#/т# те',р!а тр%б!а-е
а &е 'реб#ри & у&л#!н#&тите на жи!#та и
знае-е "н#г# #бре '# как!# к#'нее у-ата
, . "у раз%лата изглежа-е #к#н$ателна
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
Мн#г# г#ини на изжи!%!ани &тра&ти и
, - битки )%*а а #т"инат #кат# на/ накра%
, ангел,т к#/т# !&е '#!е$е 'ри#би!а-е
, $#!е-ки зе"ни $ерти и 'ри!и$ки )е-е а
, , #&,знае $е еин&т!ената битка к#%т#
, и&тин&ки &и е за&лужа!ала е бил "#"ент,т !
к#/т# т#/ не % &'р% и т% &и тр,гна за!инаги
. #т нег#
, 0#неже бе ангел наарен #т б#г#!ете &
, , жи!#т ли-ен #т &траание и б#лка н# н#&е)
, '# бул#т# на тленн#т# &и т%л# !елика у-а
, !енага &ле разл,ката т#/ у&ети за 'р,!
, . ',т и&тин&ка 'аре)а б#лка С"%та-е &е за
#&тат,$н# неу%з!и" и бр#ниран &
б#же&т!ена &ила а у&т#%!а на !&%к#
, , &траание н# е!а &ега разбра $е и"а
, б#лки к#ит# не "#гат а б,ат 'ре##лени
. &а"# &,& &илата на !#л%та
Т#$н# ! т#зи "иг б#г#!ете г# ли-и*а #т
&!#%та благ#&л#!и% и г# 'ре!,рна*а !
. , 'р#&т#&",ртен В у-ата "у зе/на 'разн#та
к#%т# &а"# и&тин&ката л.б#! "#же-е а
. за',лни За 'р,! ',т ! &!#% крат,к "лаежки
, , жи!#т ангел,т за'лака & т#'ли $#!е-ки
. &,лзи
С,лзите "у не &'ира*а ни и н#)и
, , '#ре и ак# &"етне-е $е ги е 'ре##л%л те
. &е !р,)а*а #тн#!# 'ри !&%к# ',лн#луние
, , Лик,т на Венера Ве$ерни(ата не
. изблен%!а-е 'ре !з#ра "у нит# !ен,ж
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
, Д#ри и ! #бла$ни !е$ери к#гат# ник#/
– руг на &!ета не % &,зира-е т#/ % !ижа-е
и т% (%лата 'р#,лжа!а-е а жи!ее !
. , "и&лите "у 0рекра&на & ,лги г,&ти к#&и и
, , без,нни #$и к#ит# из'у&ка*а л,$и & ли(е
- б%л# и &!етнал# #ли(ет!#рение на
, б#гин%та А+р#ита т% &"у)а!а-е &,ни)ата
. и &а"#тните "у н#)и
, , И&тин&ки%т гер#/ ",ж,т ли-ен #т
, и&крената л.б#! на и&тин&ката жена &е
- 'ре!р,)а ! на/ &кр,бн#т# &,)е&т!# на
. Зе"%та Т#/ !е$е не на"ира у#!лет!#рение
, , нит# ! битките нит# ! &,н% нит# ! *раната
, , или на'итките а &е 'ре!р,)а ! р#б на "е$та
, к#%т# &ле кат# &е е &б,нала !неза'н# е
. - - #тлет%ла Н%"а '# #ка%н# и '# не)а&тн#
, &,)е&т!# #т т#зи ",ж #&т#/н# за
, &,&траание за)#т# "акар и & ангел&ка
, . у-а ! $#!е-к# т%л# т#/ &и #&та!а ",ж
, Вен,ж '#знал л.б#!та !е$н# &е &тре"и к,"
. не%
Ак# тук '#'итате н%к#/ бел#!ла&
- ",ре( ! как!# &е &,&т#и на/ г#л%"ата
, : $#!е-ка ",ка &игурн# )е !и #т!,рне
- , Н%к#га и аз б%* так,! н# за разлика #т
, !а& н%"а* )а&тиет# а &ре)на
. , л.б#!та 0#г#нен #т '#игра!ки #т
, унизителен за #&т#/н&т!#т# "и &"%*
'ре'#$ет#* а зажи!е% &а"ин !
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
. 'у&тин%та Са"#тн# изжи!%н#т# "и
&траание "е изигна к," небет# и та"
'#лу$и* #'р#)ение за !&и$ките &и
. , гре*#!е Ала $#!ек к#/т# е бил
благ#&л#!ен #)е 'рижи!е & и&тин&ка
, л.б#! к," жена &траал е !&еки "иг за
, тази л.б#! е у&'%л а нажи!ее
. гре*#!ете &и #)е на "лаини С т#!а
т#/ &е изига ! 1#жиет# (ар&т!# '#$ти
, - !енага за)#т# н%"а '# г#л%"а &кр,б и
, лек за у-ата #т #нези к#ит# "у ар%!а
. и&тин&ката л.б#!
, , Ак# аз #б%!ени%т за &!ете( #т !а&
, 'р#!,згла&ени%т за 'р#р#к б%*
, &ре)нал &р#ната &и у-а би* &е
#тказал #т #бр#!#лн#т# изгнани$е&т!#
. ! 'у&тините и г#рите 1и* 'рег,рнал &,&
. &,р(е неблаг#арни% жи!#т ! &!ета Н#
н%"а* )а&тиет# а % &ре)на и зат#!а
, избра* труни% н# &ла,к ',т а &е
- . &кита" &а" &а"и$,к
, 1ие/ки ангел !,'л,тен ! $#!е-ка
, , теле&на 'л,т #нзи к#/т# &ре)не &!#%та
– еин&т!ена л.би"а &!#%та &р#на
– , , у-а т#/ &игурен &," би 'ре'#$ел
, а #&тане ! &!ета ! реи(ите на
, #бикн#!ените *#ра и та" &ре
, . #б)е&т!#т# би '#т,р&ил ',т% &и
. Т#!а &е &лу$и и & ангела Сле
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
, раз%лата & Мари% Магалена &а"#тата г#
. !р,*лет% и &кр,бта за!ла% у-ата "у Тези
$у!&т!а б%*а аб&#л.тн# н#!и за нег# и "у &е
, &т#ри $е за "иг из'ит!а '#!т#рн# б#лката #т
, ражанет# $и/т# &'#"ен &",тн# н#&е-е у
. &ебе &и
, – Н#)ите &е 'ре!,рна*а ! ни а ните
. , ! безкра/на аг#ни% В#/ник '# у-а "акар и
, #блаа!а) &крити ле$ител&ки таланти $рез
, к#ит# без а и&ка леку!а-е *#ра изба!%/ки
, ги #т у-е!ните и" б#ле&ти т#/
'р#,лжа!а-е а из',лн%!а !#/ни-ки% &и
,лг и а &е 'ри,ржа к," ар"е/&ката
. и&(и'лина
1лаг#арение на !р#ена
, интелигентн#&т и у&,рие ! у$ениет# т#/ бе
за!,р-ил & #тли$ие М#р&ката -к#ла за
, #+и(ери и &ле ,лги &китани% '# &!ета
ре-и а &е у&тан#!и за н%к#лк# г#ини на
. , к#раб 2елта "у бе т!,ре !и&#ка какт#
'##ба!а-е на благ#р#ник и ари&т#крат #т
: нег#!и% р# на%!а-е &е на &'#лу$ли!а
. кариера и #бра за'лата Какт# и на т#!а а
&тане еин ен ка'итан на &!#/ &#б&т!ен
. к#раб
Д,лб#к# ! &ебе &и #ба$е к#'нее-е а
, &'а&и &!ета $рез б#же&т!ената "узика к#%т#
. 'и-е-е
. В#/ник & у-ата на "узикант Ор+е/
жи!ее-е ! нег# и "у бе '#кр#!ител на&ре
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
"#р&ките бури и безкра/ните ,лги
. ',те-е&т!и% ! #ткрит# "#ре
, 0#не така &"%та-е #кат# не &е
– , &бл,&ка & Мари% Магалена &критата т,"на
. $а&т #т &!#%та ли$н#&т
, , С,)ата &утрин к#гат# т% &и тр,гна т#/
, #&,зна к#лк# ни)#жн# е !&и$к# за к#ет# бе
, , . "е$тал ак# не бе # не% за а / г# &'#ели
Оттук натат,к за'#$на &ку$ни%
, "#р%-ки жи!#т на !#ин к#/т# изл%з,л
- на&ре б#/н#т# '#ле на на/ !ажната &и
, . битка бе &разен !енага #т !рага
, , , Иеал,т "у "е$тата "у !&и$к# #н#!а
, така !ажн# # т#зи "#"ент &е #каза ена
, . без'л#на *и"ера ли-ена #т &"и&,л
- Ил.зи%та "у за '# #б,р &!%т ник#га н%"а-е
, , а г# на'у&не н# т#/ !е$е бе узнал $е не е
, т#лк#!а бр#ниран &ре)у &кр,бта $е не е
, т#лк#!а неу%з!и" к#лк#т# &и "и&ле-е 'реи
. &,б#!ни% "#"ент
За '##бна &кр,б лек !&е #)е не е
, , из"и&лен за)#т# л.б#!ната ",ка е &т,'ал#
. не#б*#и" ета' #т е!#л.(и%та на $#!е(ите
Д#кат# и '#&лени%т $#!ек на тази Зе"% не
, , #ткрие &!#%та &р#на у-а &!#%та '#л#!ина
, , за к#%т# !инаги е к#'н%л и не &е &лее & не%
. &!ет#!ни%т "ир е не"и&ли"
Ин#'ланет%ните #т Де&а #та!на !е$е г#
. зна%т Те*ни%т жи!#т е у&тр#ен '# &,!&е"
. , , разли$ен на$ин Ние *#рата !&е #)е т,р&и"
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
. , &р#ните &и у-и В тези &ла!ни г#ини
, е'#*ата на неи!и"ата Небе&на битка
!ии"а &а"# за н%к#и и интуити!н# у&е)ана
, #т #&таналите &ли!анет# &,& &р#ната у-а
. е неизбежн# К#лк#т# и а &е 'р#ти!и" на
, . '##бн# &ли!ане т# е 'ре#'реелен#
Мн#г# #т на& !е$е у&'%*а а #ткри%т
. &!#%та '#л#!ина Други !&е #)е &е #'ит!ат
, а &ле!ат ',т% &и кат# &т#и$е&ки &е
. 'р#ти!#'#&та!%т на &,битиет# За т#!а те а
не &,у"%!ат а разграни$ат !&е #)е и&тината
, #т л,жата &а !ин#!ни 'рераз&,,(ите
, &тра*#!ете !ну-ени и" #т Кн%за на т#зи
. &!%т
, . , Кн%з,т &е б#ри за а #(елее В у*#!ен
ез#тери$ен 'лан т#!а не &а така наре$ените
, , &или на зл#т# и "рака или %!#ла какт# е
, 'риет# а &е каз!а а "атериалната &трана на
, еин и &,) у* или &,)е&т!# к#ет# е $а&т #т
. т%л#т# на 'ланетата Зе"%
К#лк#т# '#!е$е у-и &е &ле%т ! ен# и &е
- , !ле%т ! С!е)ени% Граал '#н%тие 'риет# #т
, ре!ните за а б,е #б%&нен н#!и%т ета' на
- - е!#л.(и%та т#лк#!а '# "алк# у-и )е &е
, . !,'л,)а!ат ! теле&ни +изи$е&ки #б!и!ки
, От т#!а &ле!а $е б,е)ет# на "атериалната
+#р"а на т#зи &!%т е #бре$ен# и еин ен т#
- , )е 'ре"ине к," '# !и&-а не"атериална
, +#р"а на &,)е&т!у!ане к#гат#
&,!ре"енните +изи$е&ки жи!#тин&ки $#!е(и
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
, )е &е 'ре!,рнат ! б#г#!е или &,)е&т!а 'ри
, к#ит# )е 'ре#блаа!а не+изи$е&ката
не"атериалната у*#!на +#р"а на
. &,)е&т!у!ане
, С,еинени и &лети ен# ! руг# &!,рзани
, & и&тин&ка л.б#! !е $#!е-ки &,)е&т!а
&а"и '# &ебе &и )е 'ре&та!л%!ат н#!# %р#
, , на &илата и )е 'ритежа!ат #&,зната или не
– "#)та а 'ре#браз%!ат (ели &!ет#!е какт#
, . тези на т%* така и тези '# т%* А #т т#!а
, губи &а"# "атериалната груба +#р"а на
, , &,)е&т!у!ане к#%т# не е #телна #т на& а е
. $а&т #т на& И т% )е &е б#ри за &!#ет#
– , #(ел%!ане #кра/ т#$н# какт# &е б#ри и
. !&%ка руга +#р"а на &,)е&т!у!ане
, С т#!а ние не т!,ри" $е #три$а"е
, "атери%та а &а"# $е раз!итиет# е
. неизбежн# Неизбежна е тран&+#р"а(и%та /
, . ! у*#!на енерги% и #братн#т# Ет# за)#
, "н#г# ",ри у"#!е жи!ели 'реи на& на
, т#зи &!%т каз!ат $е ! еин "#"ент н%"а а
, и"а разлика "ежу зл# и #бр# $е !&и$к# е
, , $а&т #т 1#га #т В&е"ирната Разу"на Ду-а
, к#%т# 'ри&,&т!а !,! !&и$к# ! еин "#"ент
, к#/т# не е нит# "инал# нит# б,е)е &'#ре
, . зе"ните разбирани% а е на&т#%)е
, 0р#зира/ки и&тината ",рите из'ит!ат
. &а"# &,&траание Неизбежен е зак#н,т и
, ник#/ не "#же а на'у&не кр,г#!рата !
к#/т# е бил &,заен кат# бр,нка #т
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
. безкра/на !ерига ДНК или &'иралата на
– . жи!#та т#!а е ен# и &,)# не)#
. О&,зна!анет# на т#зи зак#н н#&и &"ирение И
. у&е)ане за !е$ен жи!#т 3&е)анет# за !е$ен
. жи!#т е на$ал#т# на без&",ртиет# Н# тези
&л#!а &ле!а а б,ат т,лку!ани на
, #бикн#!ен#т# у"#зрителн# разбиране !
. $#!е-ки% у" Сле!а а б,ат '#'и!ани &,&
, , - &,р(е & #!ерие & !%ра какт# !,рбата 'ие
, жи!ителна !#а #т реката и / &е #!ер%!а
. кат# / благ#ари
, К#гат# н%к#/ &траа #т ли'&а на л.б#!
, (%лата !&елена "игн#!ен# узна!а т#!а
, &,&траа!а "у из'ра)а "у л,$и&тите &и
, . енергии за а г# '#кре'и
, Сле кат# Мари% Магалена г# #&та!и
. ангел,т &е '#$у!&т!а ,лб#к# за&егнат
, Макар и ангел т#/ и"а-е ",жк# &а"#л.бие
, и $#!е-ка г#р#&т к#ит# т% така лек# и
. , же&т#к# нарани Нит# т% нит# т#/ #&,зна*а
, !енага как!# &е &лу$!а за)#т# и за !а"ата
. т# #/е кат# гр," #т %&н# небе
0,р!#на$алн# из'ита ,лб#ка б#лка и
, раз#$ар#!ание !&е ен# (ели%т нег#! &!%т
. &е бе &ринал 1#лката &е за"ени &
, , #зл#бление и #биа '#&ле & 'резрение а
. накра% &е #'ита а забра!и !&и$к#
, , Ми&ле-е &и $е е у&'%л н# #)е ',р!и%
, ',т к#гат# Мари% Магалена у&тан#!и &илна
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
, теле'ати$на !р,зка & нег# (%лата "у
у!ерен#&т бе разк#лебана и заблуата &е
. &т#!ари ! 'ра*та , В&и$ки 'рераз&,,(и
, &тегнали кат# ! "енге"е &,)е&т!#т# "у &е
, разлет%*а & 'и&,(ите на 'р#буени 'риле'и
. и ангел,т &е из'ра!и 'ре г#лата и&тина
Нит# за "иг не бе 'ре&та!ал а #би$а
. , Мари% Магалена Обикна % на "ига к#гат# %
. !и% за ',р!и ',т на к#раба
О&,зна как!а #гр#"на гре-ка е
, из!,р-ил #нази утрин к#гат# & (%л#т# &и
, &,р(е г# "#ле-е а % &'ре а не % 'у&ка а
, . &и #тие ала т#/ не г# &т#ри Т% наи&тина
, знае-е "н#г# '#!е$е #т нег# за #н#!а к#ет#
ги &!,рз!а-е #)е #т &а"#т# на$ал# и не &е
. бе у&,"нила нит# за "иг ! $у!&т!#т# &и
Из$и&тен# #т бул#т# на &,"нениет# и
, не#!ериет# т#!а $у!&т!# % бе #бзел#
, , - (%лата # ,н#т# на у-ата / 'ра!е-е % '#
- . $и&та и '# &илна #т нег# ! #нзи "иг
, К#лк# без&,нни н#)и нер!и и изли-н#
, &траание )%*а а б,ат &'е&тени ак#
“ , ” “ т#га!а бе #тг#!#рил & а #&тани или "#л%
, ”. те не &и #ти!а/ Н# т#/ 'ре'#$ете а
&траа без",л!н# и % #&та!и &а"а а
, на'ра!и изб#р '#е"а/ки (%лата
. , #тг#!#рн#&т Т% т#$н# кат# &,!,р-ената
, Сита н%к#га 'ре Ра"а бе 'риела
, из'итаниет# & #г,н и г# бе из,ржала н#
!,'реки !&и$к# Ра"а изг#нил Сита #т
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
. (ар&т!#т# &и
, В&,)н#&т ангел,т #ри и т#!а не &т#ри
. не % изг#ни
- ! Ник#га н%"а а &и г# 'р#&т% Та аз #ри
. не &е #'ита* а % &'ра Нит# за "иг не
'#"и&ли* за '#&ле&т!и%та и али
. н%к#га )е % !и% #тн#!# Отбл,&на* %
, - , или не '# &к#р# &е #тр,'на* за)#т#
, т% 'риналежи на руг а аз не "#га а
'ри&т,'% &!е)ените за'#!еи и а б,а
. &а"# за ена &е"и(а & не% Т% за "ен е
не)# '#!е$е #т л.б#!ни(а за ена
. , &е"и(а И&ка* % &а"# за &ебе &и за (%л
, , . жи!#т # кра% на ните &и за!инаги
. В&и$к# бе #бре$ен# 0#&ле т% )е-е а
, &е !,рне 'ак 'ри &!#% &,'руг а аз а
#&тана &а"#тен и не)а&тен & л.б#!та
. ! &и Оказа* &е т#лк#!а &лаб Вин#!ен ли
, , &," $е #н#!а $у!&т!# ! &,р(ет# "и
за!ла%л# (%л#т# "и &,)е&т!# за
т#лк#!а кратк# !ре"е е така
, - !&е#б*!атн# и $и&т# $е и на/ "алк#т#
"у нак,рн%!ане #т #б&т#%тел&т!ата "е
? уби!а
, Така 'ла$е-е и !ика-е ангел,т а лек
за б#лката . "у н%"а-е Т#/ бе и&крен 'ре
, . &ебе &и ник#га не л,же-е Л.б#!та "у к,"
, Мари% Магалена бе и&тин&ка кат# к,"
АЛЕКСАНДРА ДАРИЙСКА – : МАРИЯ МАГДАЛЕНА И АНГЕЛЪТ Книга трета ДЯВОЛЪТ
, &,)е&т!# жена и б#гин% ен#!ре"енн# и
, , +акт,т $е т% не е &!#б#на а !е$е е ала
, #бет а б,е &,'руга на руг г# нарани
. же&т#к#
Не ! л,жа и не ! из"а"а и&ка-е а
. , жи!ее ангел,т Не желае-е а крае не)#
. к#ет# не "у 'риналежи 0ре'#$ита-е а
, 'регл,тне #тр#!ата н# не и а #",р&и
. л.б#!та &и
, В гла!ата "у избу%*а "#рални (енн#&ти
!,з'ита!ани и #тглежани &т#ти(и г#ини #т
, 'раеите "у #т р##на$ални(ите и ините
. '#к#лени% на нег#!и% р# Т#/ не желае-е
, а 'рел.б#е/&т!а & не% а а % #би$а $и&т#
. , и и&крен# Н# к#гат# разбра $е !е$е е
, #б!,рзана и е зак,&н%л !и% "е$тата &и
, – . не#&тижи"а а &ебе &и жал,к и &"е-ен

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->