Calor i treball

Energia interna

Entalpia ∑ ∑

Entropia ∑ ∑

Energia lliure de Gibbs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful