P. 1
[Math] 1300 Math Formulas

[Math] 1300 Math Formulas

|Views: 227|Likes:
Published by David Rosario

More info:

Published by: David Rosario on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

=
mçáåí=ÅççêÇáå~íÉëW=M

ñ I=M

ó I=M

ò I=N

ñ I=N

ó I=N

ò I=£=

oÉ~ä=åìãÄÉêW=λ==
aáëí~åÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íïç=éçáåíëW=Ç=
^êÉ~W=p=
sçäìãÉW=s=
=

CHAPTER 7. ANALYTIC GEOMETRY

162

670. aáëí~åÅÉ=_ÉíïÉÉå=qïç=mçáåíë=

( ) ( ) ( )O

N

O

O

N

O

O

N

O

ò

ò

ó

ó

ñ

ñ

^_

Ç

+

+

=

=

=

=

===

=

=

Figure 123.

=
671. aáîáÇáåÖ=~=iáåÉ=pÉÖãÉåí=áå=íÜÉ=o~íáç=λ=

λ

+

=

N ñ

ñ

ñ

O

N

M

I=

λ

+

=

N ó

ó

ó

O

N

M

I=

λ

+

=

N ò

ò

ò

O

N

M

I==

ïÜÉêÉ=

`_

^`

=
λ I=

N


λ K=

=

CHAPTER 7. ANALYTIC GEOMETRY

163

========

=

=

Figure 124.

=

=

Figure 125.

CHAPTER 7. ANALYTIC GEOMETRY

164

672. jáÇéçáåí=çÑ=~=iáåÉ=pÉÖãÉåí=

O ñ

ñ

ñ

O

N

M

+

=

I=

ó

ó

O

N

M

+

=

I=

ò

ò

O

N
M +

= I=N

=
λ K=

=
673. ^êÉ~=çÑ=~=qêá~åÖäÉ=
qÜÉ=~êÉ~=çÑ=~=íêá~åÖäÉ=ïáíÜ=îÉêíáÅÉë=( )

N

N

N

N

ò

I

ó

I

ñ

m

I=

(

)

O

O

O

O

ò

I

ó

I

ñ

m

I=~åÇ=(

)

P

P

P

P

ò

I

ó

I

ñ

m

=áë=ÖáîÉå=Äó==

O

P

P

O

O

N

N

O

P

P

O

O

N

N

O

P

P

O

O

N

N

N

ó

ñ

N

ó

ñ

N

ó

ñ

N

ñ
ò N

ñ
ò N

ñ

ò

N

ò
ó N

ò
ó N

ò

ó

ON

p

+

+

=

K=

=
674. sçäìãÉ=çÑ=~=qÉíê~ÜÉÇêçå=
qÜÉ=îçäìãÉ=çÑ=~=íÉíê~ÜÉÇêçå=ïáíÜ=îÉêíáÅÉë=( )

N

N

N

N

ò

I

ó

I

ñ

m

I=

(

)

O

O

O

O

ò

I

ó

I

ñ

m

I=(

)

P

P

P

P

ò

I

ó

I

ñ

m

I=~åÇ=(

)

Q

Q

Q

Q

ò

I

ó

I

ñ

m

=áë=ÖáîÉå=Äó==

N

ò

ó

ñ

N

ò

ó

ñ

N

ò

ó

ñ

N

ò

ó

ñ

SN

s

Q

Q

Q

P

P

P

O

O

O

N

N

N

±

=

I==

çê=

Q

P

Q

P

Q

P

Q

O

Q

O

Q

O

Q

N

Q

N

Q

N

ò

ò

ó

ó

ñ

ñ

ò

ò

ó

ó

ñ

ñ

ò

ò

ó

ó

ñ

ñ

SN

s

±

=

K=

kçíÉW=tÉ=ÅÜççëÉ=íÜÉ=ëáÖå=EHF=çê=E¥F=ëç=íÜ~í=íç=ÖÉí=~=éçëáíáîÉ=
~åëïÉê=Ñçê=îçäìãÉK==
=

CHAPTER 7. ANALYTIC GEOMETRY

165

====

=

=

Figure 126.

=
=
=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->