QUYØNH HOA

laø moät naøng con gaùi ñeïp. Naøng ñaõ ñöôïc coâng nhaän laø hoa khoâi cuûa lôùp 12A8 maø khoâng phaûi traûi qua moät cuoäc thi naøo. Ñoâi maét troøn xoe vaø ñen laùy cuûa QUYØNH HOA ñaõ laøm cho bao nhieâu thanh nieân trong tröôøng say ñaém. Nhìn vaøo maët naøng hoï cöù ngôõ nhö mình bò nguïp laën trong hoà thu huyeàn bí. Thaân hình naøng thaät laø quyeán ruõ trong boä aùo daøi traéng tinh khoâi. Boä ngöïc caêng troøn vôùi phaàn thit hoàng loù ra khoûi aùo ngöïc aån hieän döôùi lôùp aùo daøi moûng ñaõ laøm cho caùc ñaáng maøy raâu phaûi nhoû giaûi theøm thöông vaø caùc baïn phaùi nöõ phaûi ghanh tî. Caùi eo cuûa naøng thon nhoû caøng laøm taêng theâm neùt ñaày ñaën cuûa hai bôø moâng troøn tròa cong cong trong lôùp quaàn traéng. OÂi caëp gioø thon daøi, nhìn xuyeân qua lôùp quaàn traéng sao maø khieâu gôïi quaù ñi thoâi. QUYØNH HOA bieát mình ñeïp vaø quyeán ruû, nhöng naøng khoâng bao giôø kieâu ngaïo maø raát laø hoaø ñoàng vôùi caùc baïn cho neân ai cuõng yeâu meán naøng. Beân caïnh neùt ñeïp hoàn nhieân ñaày quyeán ruû do thì QUYØNH HOA laïi hôi keùm thoâng minh nhöng laò raát ña tình vaø laüng lô. Saùch vôû ôû tröôøng thì naøng raát laøm bieáng ñoïc nhöng nhöõng truyeän daâm thì naøng luoân thu thaäp tìm kieám vaø khoâng bao giôø boû xoùt cuoán truyeän cheùp tay naøo ñöôïc phoå bieán trong tröôøng. Ba naøng laïi laø moät thuyû thuû taøu vieãn döông neân gia ñình naøng thöôøng coù ñaày ñuû nhöõng ñoà chôi phim aûnh cuûa ngoai quoác. Naøng haàu nhö thuoäc naèm loøng 36 kieåu aùi aân. Haàu nhö ñeâm naøo naøng cuõng phaûi töïï mình thuû daâm cho haï hoaû côn duïc vong cuoàn cuoän trong cô theå. QUYØNH HOA thöôøng hay nhôø caùc baïn trai giuùp naøng laøm baøi taäp veà nhaø. Vaø ñeå ñeàn ñaùp ôn hoï thænh thoaûng naøng thöôøng môøi hoï veà nhaø vaø coá yù aên maëc hôû hang ñeå cho hoï ñöôïc chieâm ngöôõng moät chuùt cô theå myõ mieàu cuûa naøng. Vaø thænh thoaûng naøng thöôøng hay coá yù coï boä ngöïc no troøn cuûa naøng vaøo hoï.

Caùc ñaáng maøy raâu trong lôùp thöôøng tranh nhau giuùp ñôõ cho naøng veà nhöõng moân maø naøng yeáu keùm ñeå mong ñöôïc höôûng moät chuùt aân hueä naøng ban cho. Trong lôùp HOAØNG NAM laø lôùp phoù hoïc taäp vaø anh ta la ngöôøi hoïc gioûi nhaát lôùp. HOAØNG NAM vöøa ñeïp trai vôùi caùi neùt ñeïp cuûa moät quaân töû. Baûn thaân chaøng thaät söïï laø moät quaân töû raát ñaøng hoaøng ñöùng ñaén. HOAØNG NAM thöôøng giuùp ñôõ QUYØNH HOA nhöng khoâng bao giôø chaøng daùm gheù laïi nhaø naøng vì chaøng ñaõ nghe nhieàu ngöôøi keå lai söïï ñeàn ñaùp cuûa QUYØNH HOA ñoái vôùi hoï. Ñaõ nhieàu laàn môøi moïc nhöng HOAØNG NAM khoâng ñeán, ñieàu ñoù laøm cho QUYØNH HOA raát buoàn vaø naøng ñaõ raép taâm chieám höõu traùi tim vaø thaân xaùc HOAØNG NAM. Bieát laø HOAØNG NAM seõ khoâng veà nhaø mình neân vaøo moät dòp coù baøi kieåm tra toaùn saép ñeán naøng nhôø HOAØNG NAM ôû lai giuùp cho naøng oân baøi ngay taïi trong lôùp sau giôø hoïc . Ñuùng 5 giôø chieàu thì tieáng chuoâng tan hoïc vaøng leân vaø taát caû caùc hoc sinh ñaõ vui möøng gom goùp ñoà ra veà vì ñaõ traûi qua moät ngaøy hoïc meät moûi vaø coøn phaûi veà lo oân baøi cho baøi thi ngaøy hoâm sauï Trong lôùp chæ coøn laïi mình QUYØNH HOA vaø HOAØNG NAM. QUYØNH HOA veùn maùi toùc daøi oùng möôït cuûa mình qua moät beân ñeå taêng theâm neùt ñeïp quyeán ruû hôi e leä cuaû naøng. Naøng ngöôùc maét nhìn HOAØNG NAM nhö môøi goò HOAØNG NAM böôùc qua beân baøn QUYØNH HOA vôùi cuoán saùch hình hoïc trong tay. Chaøng baét ñaàu giaûng giaûi cho naøng nghe nhöõng gì naøng khoâng hieåuï QUYØNH HOA laøm boä chaêm chuù laéng nghe vaø ghi cheùp laïi nhöõng gì HOAØNG NAM noùi ñeå traán an chaøng vaø caøng laøm cho chaøng haêng say hôn trong vieäc giaûng baøi cho naøng. Hoc ñöôïc moät luùc thì QUYØNH HOA laáy trong hoäc tuû ra moät thanh chocolate vaø môøi HOAØNG NAM aên. Naøng noùi laø Ba naøng môùi veà hoâm qua vaø mang cho naøng raát nhieàu keïo vaø naøng muoán môøi chaøng aên laáy thaûo. HOAØNG NAM laø moät hoïc sinh ngheøo, chaøng

chöa bao giôø bieát ñöôïc muøi vò cuûa chocolate laø gì. Chaøng raát vui khi ñoùn nhaän thanh keïo maø naøng cho vaø boùc ra aên. OÂi muøi vò noù ngon ngoït laøm sao... aên tôùi ñaâu thì HOAØNG NAM thaáy laâng laâng tôùi ñoù, cô theå giôø ñaây boãng nhieân noùng ran leân vì moät söïï ñoøi hoûi cao ñoä. QUYØNH HOA vöøa caén moät mieáng chocolate vaø mieáng chocolate chöa kòp vaøo mieäng thì HOAØNG NAM ñaõ choàm tôùi ngaäm laáy mieáng chocolate vaø luoân caû bôø moâi moïng ñoû cuûa naøng. QUYØNH HOA bieát laø chaøng ñaõ thaám thuoác neân naøng duøng löôõi ñöa mieáng keïo qua mieäng HOAØNG NAM roài uoán eùo löôõi caâu löôõi cuûa chaøng ra vaø muùt...QUYØNH HOA muùt ñaàu löôõi cuûa chaøng nheø nheï laøm cho HOAØNG NAM phaûi ruøng mình sung söôùng. Hai baøn tay QUYØNH HOA sôø soaïng sau löng HOAØNG NAM vaø keùo chiec aùo sômi traéng cuûa chaøng ra khoûi quaàn. Naøng leo qua baøn vaø duøng tay keùo phecmotuya cuûa chaøng xuoáng. HOAØNG NAM caûm thaáy raïo röïïc voâ cuøng nhöng chaøng laø moät thö sinh chöa bao giôø laøm chuyeän naøy cho neân chaøng cöù ñöùng thöø ra ñoù maëc cho QUYØNH HOA muoán laøm gì thì laøm. Sau khi côûi quaàn HOAØNG NAM ra QUYØNH HOA baûo chaøng ngoài xuoáng gheá vaø QUYØNH HOA baét ñaàu le löôõi lieám leân ñaàu khaát cuûa chaøng. HOAØNG NAM thaáy teâ taùi caû ngöôøi, vaø thaèng beù cuûa chaøng giôø ñaây ñaõ vöôn leân kieâu haõnh. QUYØNH HOA thích thuù buù nheø nheï nôi ñaàu döông vaät cuûa chaøng, roài töø töø ngaâm laáy ñaàu khaát cuûa chaøng vaø naøng töø töø ñöa döông vaät cuûa chaøng vaøo saâu trong coå hoïng naøng. HOAØNG NAM "uù'' leân moät tieáng voäi ñaåy ñaàu QUYØNH HOA ra, moät doøng nöôùc traéng ñuïc ñaõ tích tuï trong Nam phoït ra thaønh moät voøi nöôùc töôùi leân caû maët QUYØNH HOA. Chaøng thaáy xaáu hoå voâ cuøng vaø voäi vaøng xin loãi naøng, vaø naøng baét phaït chaøng phaûi theo naøng veà nhaø. Laàn ñaàu tieân ñöôïc moät

ngöôøi con gaùi mang ñeán cho mình moät caûm giaùc ñeâ meâ sung söôùng ñeán ngaát ngaây neân chaøng ñaõ beùn muøi nhuïc duïc vaø nhaát quyeát theo naøng veà nhaø moät phen. Veà ñeán nhaø QUYØNH HOA noùi vôùi meï laø naøng caàn phaûi oân baøi cho baøi kieåm tra saép ñeán cho neân naøng vaø ngöôøi baïn naøng phaûi veà phoøng hoïc vaø khoâng muoán coù ai quaáy raày hoï Naøng ñöa HOAØNG NAM vaøo phoøng vaø baûo chaøng ngoài chôi ñeå naøng xuoáng beáp laáy vaøi thöù gì ñeå aên. Naøng mang leân phoøng caû moät maâm naøo laø nho, chuoái, baùnh boâng lan, chocolate,vaø nhieàu moùn sa xæ phaåm maø chaøng chöa töøng aên bao giôø. Naøng ñoùng kín cöûa phoøng roài mang maâm thöùc aên ñaët leân caùi gheá gaàn giöôøng cuûa naøng. Naøng vôùi tay baät coâng taéc ngoïn ñeøn hoàng cho caên phoøng theâm môø aûo. Roài naøng ngoài leân giöôøng vaø veùn vaït aùo daøi sang moät beân nhö môøi goïi. HOAØNG NAM caûm thaáy raïo röïc trong loøng döôùi khung caûnh laõng maïn vaø tröôùc maét chaøng laø moät giai nhaân tuyeät myõ. HOAØNG NAM voäi xaø ngay xuoáng vaø quì beân naøng. Naøng QUYØNH HOA khoâng voäi vaøng naøng chæ baûo cho chaøng bieát phaûi laøm gì vaø laøm sao ñeå cho naøng ñaït ñöôïc caûm giaùc. Naøng chæ cho chaøng laøm nhöõng caùch maø naøng thöôøng duøng ñeå thuû daâm tröôùc ñaâî Chaøng laø moät hoïc sinh gioûi vaø raát thoâng minh neân hoïc ñaâu laø hieåu ñoù. Chaøng hoân nheï leân vaønh tai cuûa naøng roài hoân leân caàn coå traéng ngaàn cuûa naøng laøm cho naøng phaûi co ruùt laò vì nhoät nhaït. Chaøng veùn vaït aùo sau cuûa naøng leân roài luoàn tay qua löng naøng vaø côûi chieác aùo ngöïc naøng ra, chaøng nhìn thaáy hai ñaàu vuù naâu hoàng cuûa naøng aån hieän sau laøn aùo vaø chaøng cuùi xuoáng ngaäm luoân ñaàu vuù cuûa naøng qua laøn aùo. Chaøng vaø naøng ñeàu thaáy sung söôùng vaø nöùng leân ñeán toät ñænh. Naøng veùn aùo leân cho chaøng xem chieác buïng traéng phau vaø phaúng lì cuûa naøng. OÂi caùi loã ruùn saâu cuûa naøng caøng laøm cho chaøng theâm kích thích. Chaøng

côûi moùc quaàn naøng ra vaø keùo phecmotuya xuoáng. Naøng nhoåm moâng leân cho chaøng deã daøng keùo quaàn naøng vaø luoân caû quaàn xìlip cuûa naøng xuoáng. Chaøng say ñaém nhìn vaoø aâm hoä naøng vôùi moät ñoâi maét ngaïc nhieân tröôùc neùt ñeïp daâm ñaõng maø taïo hoaù ñaõ ban cho naøng. Chaøng vuïc maët vaøo ñaùm loâng meàm maïi nôi aáî Vuøi mieäng chaøng caûï vaøo aâm hoä naøng laøm cho QUYØNH HOA thaáy teâ meâ. Duø cho daâm ñeán ñaâu QUYØNH HOA cuõng vaãn caûm thaáy sô haõi söïï ñau ñôùn aùm aûnh coâ trong nhöõng chuyeän naøng ñaõ ñoïc. Naøng bieát neáu khoâng laøm cho naøng ra khí thieät nhieàu thì noù seõ ñau ñôùn laém. QUYØNH HOA vôùi tay laáy moät chuøm nho, duøng mieäng caén moät traùi vaø ñöa vaøo mieäng cho chaøng. Naøng muoán chaøng aên cho löôõi cuûa chaøng khoâng bi khoâ quaù. Sau ñoù QUYØNH HOA ngoài dang haùng ra, moät chaân ñeå leân giöôøng vaø thoû theû chæ cho HOAØNG NAM lieám chim mình. HOAØNG NAM tuy hoi sôï nhöng chaøng ñaõ vuïc maët vaøo aâm hoä naøng roài maø khoâng thaáy hoâi, maø ngöôïc laïi chaøng laïi thaáy noù raát loâi cuoán. Chaøng duøng tay banh nheï chim naøng ra roài leø löôõi lieám vaøo giöõa hai meùp moät caùi. Chaøng ngöôùc maët leân nhìn naøng thì thaáy naøng ngaån maët leân cao maét nhaém nghieàn ra chieàu sung söôùng laém. Chaøng beøn lieám theâm hai ba laàn nöõa. Vaø boãng nhieân chaøng thaáy coù moät ma löc naøo doù khieán chaøng ngaäm laáy vaø nuùt laáy nuùt ñeå cuïc thòt nhoû trong aâm hoä naøng. Naøng oaèn ngöôøi leân vì sung söôùng. Cöûa aâm hoä naøng noùng ran vaø co thaét lieân hoài. Naøng ñöa cho chaøng theâm moät traùi nho vaø baûo chaøng ngaäm vaøo mieäng moät phaân nöûa roi ñöa vaøo cöûa mình naøng cho noù haï hoaû moät chuùt. Chaøng laøm theo lôøò naøng, dí traùi nho maùt laïnhh vaøo caùi loã beù nhoû hoàng hoàng vaø ñi qua ñi laïi, boãng döng chaøng khoâng bieát voâ tình hay coá yù ñaõ duøng löôõi ñaåy traùi nho voâ loàn naøng. Naøng nhö bò ñieän giaät baät tung leân vaø haåy caû aâm hoä mình cuøng traùi

nho baén vaøo mieäng chaøng. Nöôùc nhôøn cuûa naøng ñaõ ræ ra raát nhieàu, raát öôùt aùt. Thaèng beù cuûa chaøng cuõng ñaõ cöùng ngaéc töïï luùc naøo. Naøng voäi vaøng côûi quaàn chaøng ra, caàm laáy döông vaät aâm aám cuûa Nam ñaët vaøo giöõa hai meùp loàn vaø vuoát ve döông vaät cuûa chaøng baèng aâm hoä cuûa naøng cho döông vaät chaøng thaám ñaày daâm thuûy cuûa naøng. Ngay ñaàu döông vaät cuûa Nam luùc naøy cuõng coù moät ít chaát khí trong trong. Chaøng dí ñaàu khaát cuûa mình xung quanh cöûa mình naøng nhö moät con ong muoán huùt maät hoa. Chaøng khoâng thaønh thaïo trong vieäc huùt maät neân caùi voøi cuûa chaøng khoâng sao ñöùt voâ ñöôïc. Hoa mæm cöôøi roài naøng ñaët löng xuoáng giöôøng, naøng giô chaân leân cao vaø baønh roäng ra. Roài naøng tìm laáy döông vaät cuûa Nam vaø ñaët vaøo loàn mình. Naøng baûo chaøng haõy aán nheï voâ roài laáy ra, roài laïi aán voâ. Nam nhö moät con ong chaêm chæ thuït ra thuït vaøo nhe nhaøng ñeàu ñaën. Caû chaøng vaø naøng ñeàu thaáy hôi ran raùt khi ñaàu döông vaät caïï vaøo thaønh aâm hoä cuûa naøng, nhöng raát kích thích. Nam ñaõ ñöa ñöôïc moät nöûa döông vaät cuûa mình vaøo aâm hoä cuûa Hoa. Boãng döng Hoa can ñaûm haåy maïnh moâng naøng leân moät caùi vaø ñu laáy coå Nam. Theá laø döông vaät cuûa chaøng baây giôø ñaõ ngaäp saâu trong loàn naøng. Hoa caûm thaáy ñau laém neân naøng quaëp chaân oâm ngang moâng Nam maø chòu. Duøng cöûa mình naøng co thaét laò vì dauï Nam mot tay oâm ngang eo Hoa, coøn tay kia chaøng ñöa xuoáng rôø nheï leân hai moâng troøn laüng cuûa Hoa. Söïï nhoät nhaït ñaõ laøm cho Hoa coù laïi caûm giaùc vaø naøng baét ñaàu môû cöûa mình ra. Nam ñaët naøng naèm laïi treân giöôøng. Baây giôø thì Nam ñaõ coù theå keùo gaàn heát döông vaät cuûa mình ra roài laïi ñuùt vaøo loàn naøng. Luùc ñaàu Nam coøn nhaáp nheø nheï, daàn daàn chaøng laøm nhanh hôn, vaø khi nghe Hoa reân ræ. Thoáng khoaùi quùa thì chaøng nhaáp thaät nhanh thaät maïnh cho ñeán khi moät luoàng khí aám noùng ñöa leân töø tinh hoaøn chaøng qua döông vaät chaøng vaø ñi

thaúng vaøo aâm hoä Hoa. HOA söôùng rôn leân vaø öôõn mình cho thaät saùt vôùi döông vaät cuûa chaøng vaø naøng khoâng muoán cho noù tuoät ra ngoaøi. Nam ruøng mình trong ñeâ meâ vaø naèm ñeø leân ngöôøi Hoa ñeå cuøng naøng höôûng thuï nieàm sung söôùng sau maøn cuïp laïc .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful