Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 33 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
Hoài 2
·- ·-·, ·-· »·, ·,··- · ·-·, ·

Laïi noùi veà Taây Moân Khaùnh tôùi chuøa Vónh Phuùc tìm gaëp vò cao taêng hoï
Thích ñeå nhôø ñoaùn giaác moäng laï nôi quaùn röôïu. Tôùi coång, vò taêng truï trì nhaän ra
Taây Moân Khaùnh taïi gaàn coång. Taây Moân Khaùnh ngaång ñaàu nhìn, treân coång coù
taám bieån vieát boán chöõ lôùn "Ñaïi huøng baûo ñieän", ñoù laø thuû buùt cuûa teå töôùng
ñöông trieàu laø Thaùi Kinh. Beân trong coång laø moät böùc töôïng Phaät Di Laëc vó ñaïi.
Töø coång vaøo, theo moät caùi haønh lang thì tôùi phoøng khaùch, nôi ñaây vò taêng truï trì
vaø Taây Moân Khaùnh phaân ngoâi chuû khaùch maø ngoài. Vò taêng hoûi:
- Laâu laém Ñaïi quan nhaân khoâng giaùng laâm nôi naøy, nay tôùi ñaây quaû laø
quyù hoùa laém. Chaéc laø Ñaïi quan nhaân vaãn ñöôïc khang an vaïn phuùc.
Taây Moân Khaùnh noùi:
- Xin caùm ôn ñaõ coù lôøi hoûi thaêm, nhöng hoâm nay toâi tôùi ñaây vì nghe noùi
chuøa nhaø coù moät vò cao taêng hoï Thích gioûi ñoaùn moäng. Phaûi vaäy chaêng ?
Vò taêng ñaùp:
- Thöa phaûi, nhöng vò hoøa thöôïng ñoù chaúng chòu chaêm chæ tuïng kinh nieäm
Phaät gì caû laø suoát ngaøy chæ nguû li bì, giôø naøy chöa chaéc ñaõ daäy. Xin ñeå baàn taêng
vaøo coi thöû.
Taây Moân Khaùnh noùi:
- Vaâng, sö phuï vaøo coi giuøm.
Vò taêng quay vaøo, tìm hoøa thöôïng hoï Thích, noùi roõ vieäc Taây Moân Khaùnh
tôùi hoûi ñeå nhôø giaûi moäng.
Hoøa thöôïng hoï Thích lô ñaõng hoài laâu, roài chaúng noùi chaúng raèng, naèm
xuoáng giöôøng ñònh nguû. Vò taêng truï trì phaûi döïng daäy, loâi ra ngoaøi dieän kieán Taây
Moân Khaùnh, nhöng hoøa thöôïng hoï Thích vuøng vaèng baûo:
- Caùi gì maø ñaïi quan vôùi chaúng ñaïi quan. Toâi ñang muoán nguû, oâng Taây
Moân Ñoâng Moân gì ñoù muoán toâi giaûi moäng thì phaûi vaøo ñaây chöù toâi khoâng ñi ñaâu
caû.
Vò taêng truï trì khoâng bieát tính sao tröôùc thaùi ñoä ñieân khuøng cuûa Thích hoøa
thöôïng, ñaønh ra ngoaøi noùi:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 34 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Thích hoøa thöôïng hieän ñang nguû, neáu quaû Ñaïi quan nhaân muoán ñöôïc
giaûi moäng thì xin caûm phieàn quaù boä vaøo ngoïa phoøng, nhö vaäy coù theå ngoài laâu
ñeå nghe ñoaùn cho ñaày ñuû roõ raøng.
Taây Moân Khaùnh gaät ñaàu:
- Vaäy cuõng ñöôïc.
Noùi roài ñöùng daäy theo vò taêng vaøo ngoïa phoøng, nôi ñaây khoâng khí thanh u,
cöïc kyø yeân tónh. Thích hoøa thöôïng ñaõ nguû khoeøo, tieáng ngaùy vang leân ñeàu ñeàu,
vò taêng truï trì laïi phaûi tôùi goïi daäy, Thích hoøa thöôïng töø töø môû maét nhìn roài noùi:
- Thì ra laø Taây Moân Khaùnh, coù moäng gì kyø laï thì noùi ñi.
Taây Moân Khaùnh ñang muoán ñöôïc giaûi moäng neân tuy nghe Thích hoøa
thöôïng goïi teân mình ra maø vaãn khoâng ñeå yù, chæ ñaùp:
- Hoâm qua toâi uoáng röôïu quaù say taïi moät töûu quaùn, roài nguû thieáp ñi maø
moäng thaáy tôùi moät ngoâi bieät thöï, coång coù deà baûy chöõ.
Thích hoøa thöôïng ngaét lôøi:
- Baûy chöõ gì ?
Taây Moân Khaùnh ñaùp:
- Baûy chöõ ñoù laø "nhaát phieân phong tín nhò phieân hoa", vieát theo loái ñaïi töï.
Vaøo trong thaáy moät khu vöôøn ñaày kyø hoa dò thaûo. Laïi coù moät caùi hoà toaøn sen
ñang nôû, maø coù nhöõng boâng sen khoâng phaûi maøu traéng, khoâng phaûi maøu ñoû ...
Thích hoøa thöôïng laïi ngaét lôøi:
- Chaéc laø maøu hoaøng kim.
Taây Moân Khaùnh giaät mình:
- Laøm sao sö phuï bieát laø maøu hoaøng kim ?
Thích hoøa thöôïng khoâng traû lôøi thaúng maø chæ noùi:
- Moäng naøy laønh ít döõ nhieàu.
Taây Moân Khaùnh lo laéng:
- Daùm xin sö phuï giaûng cho.
Thích hoøa thöôïng khoâng traû lôøi maø hoûi laïi:
- Moäng ñoù coù heát khoâng ?
Taây Moân Khaùnh ñaùp:
- Moäng chöa heát, vì luùc toâi thaáy hoa sen hoaøng kim ñeïp vaø laï ñang ñöa
tay haùi thì boãng nghe moät ngöôøi lôùn tieáng goïi, roài ñaäp maïnh vaøo vai toâi, ñoù laø
luùc toâi tænh daäy.
Thích hoøa thöôïng laïi hoûi:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 35 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Coù nhaän ra hoaëc quen bieát gì vôùi ngöôøi goïi ñoù khoâng ?
Taây Moân Khaùnh ñaùp:
- Hình nhö ngöôøi ñoù laø Voõ Toøng, ngöôøi ñaõ ñaùnh cheát maõnh hoå taïi nuùi
Caûnh Döông ngaøy tröôùc.
Thích hoøa thöôïng gaät guø:
- Neáu vaäy thì nghe baàn taêng giaûi moäng ñaây.
Noùi xong ñoïc boán caâu thô:
Moät laàn tin gioù maáy laàn hoa,
Chæ roõ hoï ngöôøi, khoâng noùi ngoa.
Sau luùc sen vaøng tay ñaõ haùi,
Uyeân öông gaëp gôõ chaúng ñaâu xa.
Taây Moân Khaùnh nghe xong ngaïc nhieân noùi:
- Toâi quaû khoâng quen bieát vôùi ngöôøi hoï Phan
(1)
naøo caû, maø cuõng khoâng
heïn öôùc nhaân duyeân vôùi ngöôøi naøo hoï Phan. Thích hoøa thöôïng baûo:
- Ñoù laø thieân cô, baàn taêng chæ coù theå noùi vaäy maø thoâi.
Noùi xong laïi quay ra giöôøng maø nguû. Taây Moân Khaùnh ñaønh theo vò taêng
truï trì trôû ra phoøng khaùch.
Uoáng traø xong, Taây Moân Khaùnh ñeå laïi ít baïc roài cöôõi löøa trôû veà nhaø. Veà
tôùi nhaø, Ñaïi An Nhi ra ñoùn, Taây Moân Khaùnh hoûi:
- Ta ñi vaéng, coù ai tôùi khoâng ?
Ñaïi An Nhi ñaùp.
- Coù ÖÙng nhò gia tôùi, ñang ngoài choà taïi phoøng khaùch.
Taây Moân Khaùnh voäi böôùc thaúng vaøo phoøng khaùch. ÖÙng Baù Töôùc ñöùng
daäy noùi:
- Ñaïi ca môùi veà.
Taây Moân Khaùnh baûo:
- Nhò ñeä xui ta tôùi chuøa Vónh Phuùc ñeå nhôû ñoaùn moäng, nhöng laõo sö hoï
Thích chæ laøm ta böïc mình maø thoâi.
ÖÙng Baù Töôùc voäi hoûi :
- Sao vaäy ?
Taây Moân Khaùnh keå laïi ñaàu ñuoâi, töø thaùi ñoä khinh ñôøi ñeán ngoân ngöõ ngaïo
maïn cuûa Thích hoøa thöôïng, roài ñöa cho öùng Baù Töôùc xem boán caâu thô ñoaùn
moäng cheùp treân giaáy. ÖÙng Baù Töôùc xem kyõ boán caâu thô roài noùi:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 36 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Boán caâu ñoaùn moäng naøy keå cuõng khoâng phaûi laø khoù hieåu. Moãi lôøi moãi
chöõ ñeàu roõ raèng, cöù theo ñoù thì töông lai ñaïi ca seõ coù moät vò taåu taåu hoï Phan,
ñaây chính laø chuyeän uyeân öông toát ñeïp. Coøn hai chöõ "sen vaøng", töùc kim lieân,
thì ta thöôøng coù caâu "tam thoán kim lieân", töùc laø sau ñoù ñaïi ca sinh ñöôïc nhöõng
ñöùa con ñeïp ñeõ ñaùng yeâu. Luùc ñoù thì boïn ñeä seõ ñöôïc uoáng röôïu möøng...
Ñang noùi thì thaáy Ñaïi An Nhi vaøo thöa:
- Coù Taï ñaïi gia tôùi.
Taây Moân Khaùnh vaø ÖÙng Baù Töôùc cuøng ñöùng daäy chaøo hoûi. Taï Hy Ñaïi an
toïa. Taây Moân Khaùnh hoûi:
- Sao tôùi treã vaäy ?
Taï Hy Ñaïi ñaùp :
- Taïi hoài naõy coøn maéc ngoài uoáng traø vôùi moät ngöôøi baïn ôû nhaø cuûa naøng
Phan Tieåu Hoàng trong ngoõ Tröôøng Xuaân, neân baây giôø môùi tôùi ñöôïc.
ÖÙng Baù Töôùc hoûi ngay:
- Coù phaûi Phan Tieåu Hoàng maø ñoâi baøn chaân nhoû xíu phaûi khoâng ?
Taï Hy Ñaïi ñaùp.
- Phaûi ñoù, baøn chaân naøng nhoû laém. khoâng quaù ba taác. Maø nhò ca hoûi laøm
gì vaäy ?
ÖÙng Baù Töôùc beøn thuaät laïi ñaàu ñuoâi vieäc Taây Moân Khaùnh nghe ñoaùn
moäng. Taï Hy Ñaïi nghe xong noùi:
- Naøng Phan Tieåu Hoàng naøy ñuùng laø hoï Phan, laïi coù nhan saéc caù laën nhaïn
sa, khoù ngöôøi bì kòp. Hay laø baây giôø anh em mình tôùi ñoù chieâm ngöôõng saéc ñeïp
cuûa naøng, thöôûng thöùc thuù vui töôûng cuõng khoâng haïi gì.
Taây Moân Khaùnh baûo:
- Baây giôø cuõng tröa roài, mình aên côm ñaõ roài ñi cuõng khoâng muoän.
Beøn quay laïi goïi Ñaïi An Nhi, baûo doïn côm röôïu. Moät laùt sau, côm no
röôïu say, ba ngöôøi keùo nhau tôùi heûm Tröôøng Xuaân...
Laïi noùi veà naøng Kim Lieân, voán chaùn gheùt ngöôøi choàng thaät thaø xaáu xí laø
Voõ Ñaïi maø thöông xoùt nhan saéc cuûa mình, ñeán khi Voõ Toøng tôùi nhaø aên côm,
Kim Lieân baét ñaàu say meâ em choàng, trong loøng chæ nghó tôùi chuyeän böôùm ong,
nhöng tröôùc veû uy nghi anh huøng cuûa Voõ Toøng, Kim Lieân vaãn thaáy e sôï. Coøn
Vöông baø, ngöôøi laùng gieàng khít vaùch, laïi laø ngöôøi gioûi ngheà duï doã ñaøn baø con
gaùi, xuùi baåy laøm chuyeän baïi hoaïi tieát danh. Ngaøy tröôùc, coù moät thöông gia buoân
baùn döôïc phaåm taïi Ñoâng Kinh say meâ moät ngöôøi con gaùi, thaân thích cuûa moät vò


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 37 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
quan trong huyeän Thanh Haø, nhöng khoâng bieát laøm sao. Sau ñoù thöông gia naøy
nhôø ngöôøi chæ tôùi Vöông baø, ñöa ít laïng baïc nhôø lo hoä, Vöông baø nhaän lôøi. Chæ
maáy ngaøy sau, Vöông baø laøm quen ñöôïc vôùi ngöôøi con gaùi ñoù, roài möôïn côù ruû
naøng ñi leã chuøa, nhöng laïi ñöa naøng tôùi nhaø mình ñeå ngöôøi thöông gia noï ñöôïc
gaëp.
Laïi coù moät ngöôøi laø Thi Ñaïi Töû, nhaø ôû tröôùc huyeän, muoán cöôùi con gaùi
cuûa Ñoâng Saùch Töû, môû cöûa haøng buoân gaïo. Ngöôøi con gaùi naøy ñaõ höùa hoân vôùi
con trai thöù cuûa Chu Ñaïi Hoä. Thi Ñaïi Töû bieát laø chuyeän mình khoù thaønh, ñang
thaát voïng thì coù ngöôøi giôùi thieäu Vöông baø. Thi Ñaïi Töû beøn ñem tieàn baïc tôùi
nhaø Vöông baø, xin nhaän Vöông baø laø meï nuoâi, roài nhôø lo chuyeän. Vöông baø
nhaän lôøi. Hoâm sau Vöông baø tôùi doø hoûi con nuoâi cuûa Chu Ñaïi Hoä laø Chu Phuùc,
Chu Phuùc ngaøy tröôùc laø gia nhaân thaân tín nhaát cuûa Chu Ñaïi Hoä.
Vöông baø keå heát chuyeän cho Chu Phuùc nghe, daën Chu Phuùc deøm pha vôùi
Chu Ñaïi Hoä raèng ngöôøi con gaùi nhaø haøng gaïo khoâng ñöôïc ñöùng ñaén, roài taëng
Chu Phuùc moät soá baïc. Chu phuùc laø ñöùa ham tieàn neân nhaän lôøi.
Chu Ñaïi Hoä voán ngöôøi ngay thaúng, gia phaùp raát nghieâm, nghe Chu Phuùc
noùi vaäy thì noåi giaän, cho goïi baø moái ñeán noùi chuyeän thoaùi hoân, Ñoâng Saùch Töû
giaän laém, noùi vôùi Vöông baø:
- Con gaùi toâi raát möïc ñoan chính, xöa nay chöa heà coù ñieàu tieáng gì. Nay
Chu Ñaïi Hoä nghe lôøi noùi khoâng ñaâu maø thoaùi hoân, bæ maët toâi. Toâi phaûi nhôø
ngöôøi laøm ñôn kieän Chu Ñaïi Hoä môùi ñöôïc.
Vöông baø nghe vaäy thì möøng laém, nhöng giaû vôø kinh ngaïc maø baûo:
- Sao laïi coù chuyeän ñoù ñöôïc. Cöù nhö toâi thaáy thì leänh aùi ñaây quaû laø hieàn
thuïc neát na, caû ngaøy khoâng ra khoûi cöûa, moät daï gìn vaøng giöõ ngoïc, leõ ra nhaø hoï
Chu khoâng coù phuùc ñeå cöôùi ñöôïc leänh aùi, vaäy maø coøn laøm boä noï kia. Nhöng
vaøng thaät ñaâu sôï löûa, leänh aùi ñaây ñaâu phaûi laø eá aåm gì. Neáu baây giôø ñem chuyeän
leân quan thì phieàn phöùc maø chaúng lôïi gì. Theo toâi thì neân tính caùch khaùc hay
hôn.
Ngöôøi cha tuy ñang giaän, nhöng nghe Vöông baø noùi cuõng coù lyù, beøn hoûi:
- Nhöng maø laøm caùch naøo ñeå giöõ theå dieän baây giôø ? Hay laø laïi nhôø mai
moái lo cho chaùu ñaùm khaùc ñeå nhaø hoï Chu bieát tay ?
Vöông baø möøng quaù noùi ngay:
- Neáu vaäy thì khoûi phaûi nhôø ai cho maát coâng maø laïi mieäng tieáng, ñeå toâi
xin taän löïc lo cho.


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 38 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
Chæ ít ngaøy sau Thi Ñaïi Töû ñöôïc toaïi nguyeän, maø Vöông baø aên tieàn ñöôïc
caû ñoâi beân. Vaøi chuyeän treân ñaây ñuû cho thaáy Vöông baø laø ngöôøi theá naøo.
Trôû laïi chuyeän Kim Lieân, Vöông baø thaáy naøng ñeïp ñeõ nhö theá maø phaûi
laøm vôï moät ngöôøi nhö Voõ Ñaïi, thì ñoaùn bieát ngay taâm söï cuûa naøng, laïi bieát naøng
khoâng coù ai baàu baïn neân laân la chuyeän troø, daàn daàn trôû thaønh thaân thieát. Vöông
baø thöôøng laõnh quaàn aùo veà cho Kim Lieân may vaù, roài tìm ñuû caùch ly giaùn vôï
choàng Voõ Ñaïi, Kim lieân.
Moät hoâm Kim Lieân noùi vôùi Vöông baø:
- Ma ma aø, ma ma thaáy em choàng cuûa toâi thaät laø haõnh dieän bieát bao. Chuù
aáy taøi ba duõng maõnh, tay khoâng ñaùnh cheát hoå döõ Caûnh Döông, maø töôùng maïo
laïi voâ cuøng ñeïp ñeõ.
Vöông baø tieáp lôøi:
- Thì toâi cuõng vaãn nghó nhö vaäy doù. Toâi cuõng coøn nghó tôùi coâ nöõa. Coâ laø
ngöôøi nhan saéc tuyeät traàn theá naøy, ñaùng leõ phaûi laáy ngöôøi choàng xöùng ñaùng, naøo
ngôø trôøi giaø cay ñoäc, baét coâ phaûi khoå. AØ maø coù leõ coâ cuõng bieát chuyeän naøy, hoâm
noï luùc coâ ra mua kim chæ, coù ngöôøi ñeå yù ñaáy nhaù.
Kim Lieân voäi hoûi:
- Coù phaûi ngöôøi maëc aùo xanh hoâm ñoù chaêng ? Maø ai vaäy ?
Vöông baø löõng lôø:
- Khoâng noùi ra thì thoâi, maø noùi ra thì laïi töùc cöôøi.
Kim Lieân noân nao:
- Ma ma aø, baây giôø khoâng coù ai ôû nhaø, xin noùi cho toâi nghe ñi.
Vöông baø cöôøi:
- Ngöôøi ñoù laø ÖÙng nhò gia, baïn cuûa Taây Moân Ñaïi quan. Ñaïi quan nhaân coù
cöûa hieäu döôïc phaåm lôùn nhaát ôû ñaây. ÖÙng nhò gia teân thaät laø Baù Töôùc, coøn Taây
Moân Ñaïi quan nhaân cöôùi moät kyõ nöõ laø Lyù Kieàu Nhi veà laøm vôï thöù nhì, ñoù laø do
coâng cuûa ÖÙng nhò gia.
Kim Lieân hoûi:
- Coøn vò Taây Moân Ñaïi quan nhaân trong nhaø coù maáy ngöôøi thieáp ?
Vöông baø ñaùp:
- Vì Ñaïi quan nhaân chöa coù con trai, ngöôøi chính thaát laïi ñaõ qua ñôøi, hieän
coù ba ngöôøi vôï. Ngöôøi thöù ba laø Traùc Nhò Thö hieän ñang beänh naëng, sôï khoâng
qua khoûi, neân Ñaïi quan nhaân hình nhö cuõng ñang muoán cöôùi theâm moät ngöôøi vôï
nöõa.


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 39 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
Kim Lieân laïi hoûi:
- Ma ma coù quen vôùi ÖÙng nhò gia khoâng ?
Vöông baø ñaùp:
- Quen chöù sao khoâng ? ÖÙng nhò gia hieän nhôø vaû Ñaïi quan nhaân nhieàu
laém, tuy coù laõnh ít vieäc taïi huyeän nhöng cuõng chaúng kieám ñöôïc bao nhieâu.
Kim Lieân hoûi:
- Hoâm ñoù taïi sao ÖÙng nhò gia laïi tôùi choã mình ôû luùc tröôùc ? Maø coù chuyeän
gì ñaùng cöôøi nhö ma ma môùi noùi?
Vöông baø cöôøi baûo:
- Chuyeän buoàn cöôøi ñoù, toâi cuõng chaúng neân noùi cho coâ nghe laøm gì.
Noùi xong ñöùng daäy ñònh ñi. Kim lieân voäi noùi:
- Xin ma ma naùn laïi aên baùnh, uoáng nöôùc traø ñaõ. Hoâm nay cuõng coù em
choàng toâi tôùi chôi thì phaûi. Baây giôø thì môøi ma ma duøng chuùt ñænh cho ngon
mieäng roài noùi chuyeän cho toâi nghe.
Vöông baø ngoài xuoáng noùi:
- Môøi maáy thöù naøy thì khoâng ñöôïc. Coâ muoán nghe toâi noùi thì phaûi môøi toâi
uoáng röôïu môùi ñöôïc.
Kim Lieân noùi:
- Röôïu thì coù, nhöng khoâng coù ñoà nhaém. Xin ma ma cöù ngoài ñaây, ñeå toâi
sai con Ngheânh Nhi noù ra phoá mua ít thòt quay veà.
Vöông baø cöôøi ôõm ôø:
- Baây giôø toâi khoâng muoán thòt quay, maø muoán nhaém röôïu vôùi thòt cuûa coâ
thì coâ coù chòu khoâng ?
Kim Lieân ñaùp:
- Ma ma muoán gì cuõng döôïc heát.
Hai ngöôøi cuøng cöôøi. Sau ñoù Vöông baø baûo:
- Thoâi thì ñeå toâi noùi cho maø nghe keûo ñeâm laïi khoâng nguû ñöôïc. Hoâm ñoù
ÖÙng nhò gia hoûi thaêm veà maáy nhaø haøng xoùm cuûa toâi...
Kim Lieân ngaét lôøi:
- Hoûi nhöõng nhaø naøo vaäy ?
Vöông baø baûo:
- Thì coâ thöû ñoaùn xem.
Kim Lieân noùi:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 40 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Haøng xoùm cuûa ma ma luùc tröôùc thì ngoaøi nhaø hoï Tröông sang troïng hôn
caû, chæ coøn nhaø baùn baùnh beân chuùng toâi vaø nhaø baùn röôïu beân kia maø thoâi.
Vöông baø noùi:
- Coâ aø, beân coâ vôùi beân toâi laø haøng xoùm khít vaùch thì cuõng nhö laø moät nhaø,
cho neân ñaõ hoûi ñeán toâi töùc laø hoûi beân naøy chöù coøn hoûi nhaø naøo nöõa ?
Kim Lieân soát ruoät:
- Neáu vaäy thì toâi quaû khoâng hieåu taïi sao, maø ÖÙng nhò gia hoûi nhöõng gì vaäy
?
Vöông baø laïi noùi laûng ra:
- Ngöôøi saùng suoát nhö coâ thì khoâng phaûi noùi nhieàu. Beân toâi chaúng coù ai
troâng nhaø, maø toâi sang ñaây cuõng laâu roài, thoâi ñeå toâi veà, coù gì ngaøy mai mình noùi
chuyeän tieáp.
Kim Lieân voäi naém caùnh tay Vöông baø níu laïi maø baûo:
- Ma ma aø, toâi ñaõ coi ma ma nhö meï thì ma ma coøn giaáu toâi laøm gì, xin
noùi cho heát ñaõ.
Luùc ñoù vöông baø môùi chòu to nhoû keå laïi heát nhöõng lôøi hoûi han cuûa ÖÙng Baù
Töôùc hoâm tröôùc, laïi khoâng queân theâm bôùt ñeå ñaùnh maïnh vaøo taâm lyù Kim Lieân,
sau ñoù caùo töø maø veà.
Sau khi nghe chuyeän Vöông baø, Kim Lieân caøng theâm chaùn gheùt choàng,
tuy nhieân coøn sôï theá löïc cuûa Voõ Toøng neân chöa daùm voäi vaõ laøm ñieàu saèng baäy,
traùi laïi coøn töï nhuû laø phaûi kheùo leùo hôn.
Moät hoâm Voõ Ñaïi baùn baùnh xong trôû veà nhaø, vaøo phoøng trong thaáy coù caùi
aùo ñoaïn haøng ôû giöõa giöôøng beøn hoûi vôï:
- AÙo naøy cuûa ai ñaây ?
Kim Lieân ñaùp:
- Chaøng maëc thöû coi xem coù gioáng ngöôøi ta khoâng ?
Voõ Ñaïi vöøa töùc vöøa theïn, maéng raèng:
- Naøng laø ngöôøi ñaøn baø traéc neát, quaàn aùo ngöôøi khaùc sao laïi ôû trong phoøng
naøy ?
Noùi xong, khoâng ñôïi vôï phaân traàn, lieàn xoâng laïi maø ñaùnh ñaù. Kim Lieân bò
ñaùnh ñau laém, neân khoùc khoâng noùi neân lôøi. Ngheânh Nhi thaáy cha noåi giaän ñaùnh
ñaäp meï keá thì sôï quaù khoùc aàm. Ñuùng luùc ñoù Voõ Toøng tôùi, beøn taän löïc can ra roài
heát lôøi khuyeân giaûi. Sau ñoù môùi hoûi nguyeân do. Voõ Ñaïi côn giaän coøn ñang böøng
böøng, töùc quaù khoâng noùi ñöôïc. Coøn Kim Lieân thì nín khoùc ñaùp:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 41 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Thuùc thuùc aø, chaúng qua chæ vì caùi aùo phaûi gioù naøy maø thoâi. Toâi ôû nhaø
phaûi may vaù theâm thaét, caùi aùo ñoù laø do Vöông baø ôû caïnh ñaây ñöa cho toâi ñeå laøm
maãu. Vaäy maø choàng toâi khoâng hoûi moät lôøi, thaáy caùi aùo laï trong phoøng laø xoâng
laïi ñaùnh toâi taøn nhaãn. Nhöng thoâi, noùi laøm gì, toâi nhö theá naøy maø phaûi chòu
nhöõng chuyeän ñau loøng nhö theá. Töø nay thì moät Voõ Ñaïi chöù möôøi Voõ Ñaïi cuõng
khoâng laøm gì noåi toâi ñaâu.
Voõ Toøng quay laïi noùi vôùi anh:
- Ca ca thaät hoà ñoà quaù, thaáy caùi aùo laï thì cuõng phaûi hoûi cho roõ raøng chöù,
chöa gì ñaõ thöôïng caúng chaân haï caúng tay nhö vaäy. Lôõ quaù tay coù phaûi laïi toán
tieàn thuoác thang maø laïi buoàn raàu hoái haän khoâng. Tuïc ngöõ coù caâu "gia ñaïo baát
hoøa, ngöôøi ngoaøi khinh reû", gia ñình ca ca chæ veûn veïn coù ba ngöôøi maø cuõng
khoâng yeân aám ñöôïc sao. Toâi xin ca ca ñöøng giaän nöõa..
Voõ Ñaïi baây giôø môùi noùi:
- Nhöng nhò ñeä tính xem, coù gì thì phaûi noùi ra, aùo laøm maãu thì noùi laø aùo
laøm maãu chöù sao laïi cöù im laëng. Baây giôø thì nhò ñeä nghe lôøi con ñaøn baø ñoù laøm
gì.
Voõ Toøng laïi quay sang Kim Lieân:
- Taåu taåu noùi vaäy, toâi nghó ñoù laø söï thaät, nhöng, töø nay coù quaàn aùo laï duøng
ñeå laøm maãu trong vieäc vaù may thì taåu taåu neân treo ñaøng hoaøng ôû phoøng ngoaøi
thì hôn.
Voõ Ñaïi thaáy em noùi coù lyù thì cuõng nguoâi giaän, beøn dòu ngoït baûo:
- Sao maáy hoâm nay khoâng thaáy nhò ñeä tôùi chôi, hay laø baän vieäc ?
Voõ Toøng ñaùp:
- Suoát maáy hoâm tröôùc, trong huyeän Thanh Haø naøy coù nhieàu vuï aùn phaûi
giaûi quyeát, em phaûi luoân luoân ôû beân huyeän quan. Hoâm nay coâng vieäc xong xuoâi
neân môùi raûnh rang. Neáu khoâng giuùp ñôõ huyeän quan thì caùi chöùc Ñoâ ñaàu naøy quaû
laø voâ duïng roài.
Voõ Ñaïi baûo:
- Neáu hoâm nay raûnh rang vieäc quan thì ôû laïi ñaây uoáng cheùn röôïu aên
mieáng côm cho vui.
Voõ Toøng noùi :
- Em khoâng aên uoáng gì ñaâu, raûnh thì tôùi thaêm ca ca vaø taåu taåu thoâi, vieäc
khoâng bieát ñaâu maø noùi tröôùc sôï laïi coù vieäc baây giôø.
Ñoaïn quay sang Kim Lieân:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 42 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Taåu taåu aø, vôï choàng xoâ xaùt laø chuyeän thöôøng tình, cuõng chaúng neân buoàn
giaän laøm gì.
Kim Lieân cöôùp lôøi:
- Thì vöøa roài thuùc thuùc nhìn taän maét ñoù, toâi coù caõi coï tieáng naøo ñaâu, chæ coù
anh aáy ñaùnh toâi maø thoâi.
Voõ Toøng baûo:
- Thoâi chuyeän ñaõ qua roài, neân buoâng reøm ñoùng cöûa cho ngöôøi ngoaøi khoûi
doøm ngoù.
Noùi xong caùo töø maø ñi. Vôï choàng Voõ Ñaïi laïi tieáp tuïc ñaáu khaåu moät hoài
nöõa. Vöông baø ôû saùt vaùch neân nghe roõ ñaàu ñuoâi, beøn sang goïi cöûa, ñònh vaøo
khuyeân can nhöng nghe coù tieáng Voõ Toøng ôû trong neân sôï maø quay veà nhaø.
Hoài sau, chôø cho Voõ Ñaïi ñi khoûi, Vöông baø môùi sang baûo:
- Hoâm qua laøm gì maø aàm leân vaäy ?
Kim Lieân ñaùp:
- Thì cuõng taïi caùi aùo maø ma ma ñem qua cho toâi doù. Teân vuõ phu nhìn thaáy
caùi aùo, chaúng bieát neáp teû ra sao laø ñaõ xoâng vaøo ñaùnh toâi. Thaät hoâm qua toâi bò
moät traän ñoøn oan uoång. Ma ma xem, ngöôøi nhö theá thì coøn ra caùi gì nöõa. Nhöng
noùi thaät, neáu toâi quaû coù laøm ñieàu gì thì coù ñaùnh tôùi cheát toâi cuõng chaúng sôï. Gieát
ngöôøi thì phaûi ñeàn maïng chöù ñaâu phaûi chôi.
Vöông baø noùi:
- Neáu vaäy thì loãi taïi toâi. Neáu toâi bieát Voõ Ñaïi gia nhoû nhen theá thì toâi ñaâu
coù ñöa aùo sang ñeå coâ may vaù laøm gì. Baây giôø toâi coù hoái haän thì cuõng ñaõ muoän
roài.
Kim Lieân voäi noùi:
- Sao ma ma laïi noùi vaäy ? Chaéc laø Voõ Ñaïi nghe ai noùi xaáu toâi neân môùi
kieám chuyeän ñaáy thoâi. Neáu khoâng, laøm sao haén bieát ñöôïc laø toâi ñang chaùn gheùt
haén ñeå roài kieám côù ñaùnh daäp toâi ? Chaéc laø baây giôø haén ñang nghi ngôø toâi laém
ñoù. Ma ma ôi, coù leõ toâi phaûi cheát quaù, gaëp phaûi thaèng choàng nhö theá thì soáng ñeå
laøm gì.
Vöông baø khuyeân:
- Coâ ôi, phieàn giaän laøm gì cho haïi söùc khoûe, cho phai nhan saéc. Ngöôøi ta
thöôøng noùi "soâng coù khuùc, ngöôøi coù luùc", roài cuõng coù ngaøy coâ ñöôïc sung söôùng
chöù. Coâ coøn treû ñeïp chöù ñaõ giaø xaáu nhö toâi ñaâu maø sôï.
Kim Lieân baûo:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 43 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Neáu quaû ñöôïc nhö lôøi ma ma thì toâi xin heát loøng taï Ôn trôøi ñaát.
Hai ngöôøi ñang noùi chuyeän thì con trai Vöông baø laø Vöông Trieàu sang goïi
meï veà, noùi laø nhaø coù khaùch. Vöông baø voäi ñöùng daäy caùo töø. Laïi noùi veà Taây
Moân Khaùnh cuøng ÖÙng Baù Töôùc vaø Taï Hy Ñaïi tôùi ngoõ Tröôøng Xuaân, hoûi Phan
Tieåu Hoàng. Meï Tieåu Hoàng thaáy Taï Hy Ñaïi môùi ñi ñaõ quay laïi thì laáy laøm laï,
hoûi:
- Kìa Taï ñaïi gia, ñaõ trôû laïi ñaáy ö ? Caàn gì khoâng ?
ÖÙng Baù Töôùc ñaùp thay:
- Chaúng caàn gì caû, tôùi ñaây ñeå ngaém hoa maø thoâi.
Baø meï Tieåu Hoàng toeùt mieäng cöôøi, daãn ba ngöôøi vaøo phoøng Tieåu Hoàng
môøi ngoài. Luùc ñoù thì Tieåu Hoàng khoâng coù nhaø vì ñöôïc goïi tôùi haùt taïi nhaø moät
ngöôøi teân laø Traàn Ñaïi Hoä. Taây Moân Khaùnh bieát Tieåu Hoàng khoâng coù nhaø thì
buoàn laém. ÖÙng Baù töôùc noùi:
- Ñaõ tôùi ñaây thì cöù ngoài chôø moät laùt, naøng cuõng saép veà baây giôø.
Taây Moân Khaùnh ñöa maét nhìn, gian phoøng cuûa Tieåu Hoàng traân thieát raát
trang nhaõ. Tröôùc giöôøng treo moät böùc reøm coù caëp lieãn:
Ñeïp hôn chim phöôïng, xinh hôn yeán Ñoû töï töông tö, xanh töïa thu, Treân
baøn baøy nhöõng ñoà trang trí raát deïp maét. Taây Moân Khaùnh caøng nhìn caøng laáy
laøm haâm moä laém.
Laùt sau thì Tieåu Hoàng veà tôùi. Vöøa nhìn thaáy Tieåu Hoàng, Taây Moân Khaùnh
vaø ÖÙng Baù Töôùc ñaõ cöôøi sung söôùng. Tieåu Hoàng maù ñaøo moâi thaém, soùng maùt
long lanh chieác muõi nhoû thaät xinh, naøng maëc moät caùi aùo maøu luïc coù theâu hoa,
chaân ñi haøi theâu kim tuyeán hoàng. Naøng böôùc vaøo, thaáy ba ngöôøi khaùch ngoài chôø
trong phoøng mình thì voäi uoán chieác löng ong cuùi mình thi leã ñoaïn noùi:
- Chaéc laø caùc gia gia ñaõ nhoïc coâng chôø ñôïi.
Taây Moân Khaùnh vaø ÖÙng Baù Töôùc ngô ngaån chöa bieát noùi gì thì Taï Hy
Ñaïi ñaõ noùi:
- Naøng tôùi nhaø Traàn Ñaïi Hoä khieán chuùng toâi phaûi chôø, baây giôø phaït naøng,
naøng phaûi haùt moät baøi naøo thaät hay cho chuùng toâi nghe.
ÖÙng Baù Töôùc bieát Taây Moân Khaùnh tôùi ñaây laø chæ caàn gaëp maët Tieåu Hoàng
chöù khoâng coù loøng daï naøo ngoài nghe haùt, beøn baûo:
- Thoâi, khoâng caàn phaûi haùt, baây giôø thì mình veà ñi.
Taï Hy Ñaïi cuït höùng ngoài im. Noùi vaøi caâu chuyeän vaån vô, roài ba ngöôøi rôøi
nhaø Tieåu Hoàng. Taây Moân Khaùnh baûo Taï Hy Ñaïi:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 44 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Laøm sao maø hieàn ñeä coù theå say meâ thöù ñoù, laïi coøn baûo laø nhan saéc chim
sa caù laën.
Taï Hy Ñaïi ñaùp:
- Ngöôøi ta thöôøng noùi, yeâu ai thì thaáy ngöôøi ñoù ñeïp nhö Taây Thi. Ñaïi ca
khoâng thaáy naøng ñeïp töùc laø naøng khoâng coù duyeân vôùi ñaïi ca ñoù thoâi.
Ba ngöôøi ñang vöøa ñi vöøa troø chuyeän thì gaëp Hoa Töû Hö suùng sính trong
trong boä quaàn aùo môùi töø xa ñi tôùi. Hoa Töû Hö böôùc ñeán chaøo hoûi:
- Ba ngöôøi ñi ñaâu ñaây ?
Taây Moân Khaùnh chæ vaøo Taï Hy Ñaïi maø ñaùp.
- Hai ñöùa toâi bò oâng naøy ñaùnh löøa ñaây, môùi vöøa töø nhaø hoï Phan ra.
Taï Hy Ñaïi voäi cöôùp lôøi:
- Hoa töù ca ñöøng coù nghe lôøi ñaïi ca, ñaïi ca cuõng muoán ñi chôi maø laïi baûo
laø bò toâi ñaùnh löøa. Maø töù ca ñang ñi ñaâu ñaây ?
Hoa Töû Hö ñaùp:
- Hoâm nay laø ngaøy raèm thaùng Möôøi, taïi mieáu Thaønh hoaøng coù laøm leã, trai
thanh gaùi lòch daäp dìu, neáu caùc huynh khoâng baän gì thì mình cuøng tôùi ñoù chôi.
Taây Moân Khaùnh baûo:
- Thì ra hoâm nay laø ngaøy raèm ñeä khoâng noùi thì toâi cuõng chaúng nhôù. Hay laø
chuùng mình cuøng ñi cho vui.
Boán ngöôøi cuøng tôùi con ñöôøng tröôùc mieáu Thaønh hoaøng, vaøo moät quaùn
röôïu beân ñöôøng nghæ chaân.
Beân ngoaøi, treû giaø trai gaùi chen nhau keùo vaøo mieáu. Trong khi ñoù ÖÙng Baù
Töôùc keå laïi cho Hoa Töû Hö nghe ñaàu ñuoâi caâu chuyeän naèm moäng vaø vieäc nhôø
ñoaùn moäng cuûa Taây Moân Khaùnh. Hoa Töø Hö nghe xong baûo:
- Trong mieáu naøy cuõng coù moät ngöôøi boùi baèng caùch chieát töï, teân laø Ñaïo
Linh Töû, noåi tieáng laø lình nghieäm, hay laø nhôø Ñaïo Linh Töû boùi cho ñaïi ca moät
queû.
Taây Moân Khaùnh baûo:
- Daàu sao thì cuõng chæ laø chuyeän moäng mò, chaéc gì laø chuyeän thöïc, thoâi
cuõng chaúng caàn ñeå taâm.
Hoa Töû Hö noùi.
- Ngöôøi bình thöôøng voâ söï maø cuõng tôùi nhôø boùi chôi, huoáng gì ñaïi ca coù
moät giaác moäng laï kyø, cho neân cöù boùi thöû xem sao.
Taï Hy Ñaïi tieáp lôøi:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 45 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Hoa töù ca noùi ñuùng ñoù, mình uoáng röôïu xong roài vaøo nhôø boùi moät queû
xem hung caùt theá naøo.
Sau vaøi tuaàn röôïu, Taây Moân Khaùnh ñöùng daäy ñònh traû tieàn thì Hoa Töû Hö
ñaõ ngaên laïi maø baûo:
- Xin ñaïi ca ñeå toâi, nay mai toâi coøn uoáng cuûa.ñaïi ca nhieàu chöù.
Noùi xong giaønh traû tieàn röôïu roài keùo moïi ngöôøi vaøo mieáu tìm Ñaïo Linh
Töû. Taây Moân Khaùnh thaáy hai beân haønh lang cuûa mieáu toaøn laø hình ma quyû thì
khoâng daùm nhìn, luøi laïi cho Hoa Töû Hö vaø ÖÙng Baù Töôùc ñi tröôùc, Taï Hy Ñaïi ñi
sau, Taây Moân Khaùnh ñi giöõa. Ñi tôùi caùi cöûa ôû goùc phía Taây thì thaáy moät ñaùm
ñoâng ñang bu laïi, treân töôøng ngay ñoù coù moät taám giaáy vieát ba chöõ "Ñaïo Linh
Töû". Boán ngöôøi reõ ñaùm ñoâng böôùc vaøo. Ñaïo Linh Töû thaáy vaäy hoûi:
- Chö vò caàn ñieàu gì chaêng ?
Hoa Töû Hö ñaùp:
- Thì cuõng xin boùi moät queù.
ÖÙng Baù Töôùc hoûi:
- Ñaïi ca ñònh nhôø boùi baèng chöõ gì ?
Taây Moân Khaùnh khoâng bieát neân laáy chöõ gì, chôït nghó ñaây laø mieáu Thaønh
hoaøng, beøn noùi:
- Chöõ Hoaøng.
Ñaïo Linh Töû hoûi:
- Baây giôø muoán bieát veà vieäc gì ?
ÖÙng Baù Töôùc noùi:
- Ñaïi ca toâi ñang muoán tìm moät ngöôøi, baây giôø muoán bieát tôùi ñaâu thì tìm
ñöôïc.
Ñaïo Linh Töû traàm ngaâm moät luùc roài noùi:
- Cöù theo chöõ naøy thì ngöôøi muoán tìm cuõng ôû quanh quaát ñaâu ñaây chöù
khoâng xa. Vaû laïi chöõ naøy laø keát cuïc cuûa chöõ Vöông, nhö vaäy thì phaûi tôùi nhôø
moät ngöôøi hoï Vöông thì môùi keát quaû.
Taï Hy Ñaïi hoûi:
- Ngöôøi hoï Vöông naøy laø quen hay laï ?
Ñaïo Linh Töû loay hoay treân giaáy moät luùc roài noùi:
- Baûo raèng quen thì cuõng khoâng quen, maø laï thì khoâng haún laï, hoaëc coù theå
nhôø moät ngöôøi teân Baù lieân laïc giuøm cuõng ñöôïc.
Hoa Töû Hö voäi chæ vaøo ÖÙng Baù Töôùc maø baûo:


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 46 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
- Nhò gia ñaây chaúng phaûi coù chöõ Baù hay sao.
Taï Hy Ñaïi cöôøi:
- Neáu vaäy thì nhaát ñònh phaûi nhôø ÖÙng nhò ca tìm môùi ra.
Boán ngöôøi cuøng cöôøi. Taây Moân Khaùnh traû tieàn roài keùo caùc baïn ra, vöøa ñi
vöøa naém tay ÖÙng Baù Töôùc maø baûo:
- Vieäc boùi chöõ naøy cuõng laï. Lôøi ñoaùn moäng chöa hieåu noåi, baây giôø laïi
theâm chuyeän boùi chöõ nöõa, thaät laø chæ ñeo theâm phieàn naõo vaøo ngöôøi. Thoâi baây
giôø anh em mình tôùi nhaø Lyù Queá Thö baûo doïn tieäc tieâu khieån ñi.
Hoa Töû Hö noùi:
- Lyù Queá Thö laù ai, maø nhaø ôû ñaâu ?
ÖÙng Baù Töôùc ñaùp:
- Nhò ca khoâng bieát ñaâu, ñoù laø chaùu gaùi cuûa nhò ñaïi taåu Lyù Kieàu Nhi nhan
saéc maën maø ñaùng yeâu laém, mình cuøng tôùi ñoù cho vui.
Boán ngöôøi ra khoûi mieáu ñeå tôùi nhaø Lyù Queá Thö...
Laïi noùi veà Voõ Toøng, töø khi nhaän chöùc Ñoâ ñaàu trong huyeän thì ñöôïc huyeän
quan quyù troïng yeâu meán laém, phaøm vieäc gì quan troïng ñeàu giao cho Voõ Toøng,
vì vaäy chaøng raát baän roän, ít coù thôøi giôø nhaøn roãi, ngay caû anh ruoät laø Voõ Ñaïi maø
naêm ba ngaøy chaøng môùi tôùi thaêm ñöôïc moät laàn. Luùc ñoù Tri huyeän Thanh Haø,
sau hôn hai naêm nhaän chöùc, ñaõ daønh duïm ñöôïc moät soá vaøng lôùn, ñang muoán tìm
moät ngöôøi taâm phuùc ñem veà Ñoâng Kinh cho gia quyeán caát giöõ, nhöng chaúng tin
töôûng ñöôïc ai.
Tri huyeän sôï raèng giöõa ñöôøng bò quaân gian chaën cöôùp, neân muoán tìm moät
ngöôøi vuõ löïc ñeå nhôø caäy. Moät hoâm ñang suy nghó thì chôït nhôù tôùi Voõ Ñoâ ñaàu,
môùi nhaän ra raèng ngoaøi Voõ Ñoâ ñaàu laø trang haûo haùn taøi söùc hôn ngöôøi thì khoâng
coøn ai laøm noåi vieäc ñoù nöõa. Laäp töùc Tri huyeän cho môøi Voõ Toøng vaøo trong maø
baûo:
- Ta coù moät ngöôøi thaân thích hieän laøm quan ôû Ñoâng Kinh, ñoù laø quan
Ñieân tieàn Thaùi uùy hoï Chu. Ta muoán vieát moät phong thö vaán an ñoàng thôøi göûi
moät ít leã vaät tôùi Chu Thaùi uùy, nhöng coøn sôï boïn cöôøng ñaïo doïc ñöôøng, neáu ñöôïc
Ñoâ ñaàu giuùp cho thì ta môùi yeân loøng. Ñoâ ñaàu cuõng ñöøng laáy côù khoå cöïc maø töø
choái, xong vieäc ta seõ troïng thöôûng.
Voõ Toøng thöa:
- Tieåu quan ñöôïc töôùng coâng ñeà cöû, leõ naøo daùm töø nan, traùi laïi chæ mong
muoán ñöôïc sai baûo ñeå ñeàn ôn tri ngoä.


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 47 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
Tri huyeän möøng laém, töï tay troùt ba cheùn röôïu môøi Voõ Toøng, laïi ñöa möôøi
laïng baïc laøm loä phí.
Voõ Toøng trôû veà phoøng laøm vieäc cuûa mình, baûo lính naáu côm, roài chuaån bò
moïi thöù, ñònh hoâm sau laø leân ñöôøng ngay. Sau ñoù tôùi nhaø anh, vöøa gaëp luùc Voõ
Ñaïi ñi baùn baùnh veà. Voõ Toøng noùi:
- Ca ca aø, thöôïng quan sai em ñi Ñoâng Kinh coù vieäc, ngaøy mai laø leân
ñöôøng, laâu thì ba thaùng, choùng thì cuõng phaûi moät thaùng môùi veà ñöôïc, vaäy em tôùi
kính môøi ca ca tôùi Ñaïi Hoøa Laâu cuøng em duøng cheùn röôïu, mieáng côm tröôùc khi
anh em taïm bieät. Sôû dó em môøi ca ca vì khoâng muoán laøm maát coâng taåu taåu phaûi
naáu côm.
Voõ Ñaïi laïnh luøng:
- Nhò ñeä cöù ñi ñi, chaéc toâi khoâng gaëp laïi nhò ñeä ñöôïc nöõa.
Voõ Toøng ngaïc nhieân:
- Ca ca noùi gì laï vaäy ? Em ñi gioûi laém laø vaøi thaùng laïi veà ñaây, sao laïi baûo
laø khoâng gaëp ñöôïc nöõa ?
Luùc ñoù Kim Lieân ñang ôû phoøng trong, nghe Voõ Toøng noùi seõ ñi Ñoâng Kinh
thì möøng laém, nhö laø nhoå ñöôïc caùi ñinh trong maét, beøn töôi cöôøi böôùc ra noùi:
- Thuùc thuùc ñaáy ö ? Sao maáy hoâm nay khoâng thaáy laïi chôi ?
Voõ Toøng quay laïi ñaùp:
- Chaøo chò, maáy hoâm nay khoâng tôùi ñöôïc vì coâng vieäc beà boän, ngaøy mai
laïi phaûi leân ñöôøng ñi Ñoâng Kinh.
Kim Lieân hoûi:
- Ñi chöøng bao laâu thì veà ñöôïc ?
Voõ Toøng ñaùp:
- Laâu thì ba thaùng, choùng thì moät thaùng.
Kim Lieân cöôøi:
- Laøm gì maø mau nhö theá ñöôïc ?
Roài laïi thaáy Voõ Ñaïi xoác laïi khaên aùo, Kim Lieân khoâng bieát hai anh em
ñònh ñi ñaâu, chæ noùi:
- Hai anh em sao chaúng gioáng nhau, moät ngöôøi thì nhoû beù, moät ngöôøi thì
cao lôùn, ñi ra ngoaøi, ngöôøi ta ñaâu bieát laø hai anh em, maø chæ nghó laø baïn beø vôùi
nhau maø thoâi.
Voõ Toøng khoâng noùi gì, böôùc ra cöûa tröôùc. Voõ Ñaïi quay laïi daën vôï:
- Anh em toâi khoâng aên côm nhaø ñaâu, ñoùng cöûa laïi ñi.


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 48 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
Kim Lieân baûo:
- Coù ñi aên uoáng thì chaøng cuõng neân ñem theo tieàn baïc.
Voõ Toøng ñöùng ngoaøi cöûa noùi:
- Thoâi, toâi coù ñem tieàn ñaây roài.
Hai anh em tôùi töûu quaùn Ñaïi Hoøa Laâu choïn baøn ngoài. Voõ Toøng hoûi:
- Ca ca uoáng röôïu gì ?
Voõ Ñaïi ñaùp:
- Röôïu gì cuõng ñöôïc.
Voõ Toøng beøn goïi hai hoà röôïu vaø ít ñoà aên, roài troùt röôïu ra moät chung lôùn,
hai tay naâng leân vaø noùi:
- Em xin kính môøi ca ca chung naøy, hoâm nay em coù vaøi ñieàu muoán thöa
vôùi ca ca.
Voõ Ñaïi tieáp laáy chung röôïu maø hoûi:
- Chuyeän gì vaäy ?
Voõ Toøng noùi:
- Ca ca laø ngöôøi hieàn laønh yeáu ñuoái, em ñi xa chæ sôï coù keû khinh lôøn aùp
böùc ca ca.
Voõ Ñaïi noùi:
- Laøm gì coù chuyeän ñoù.
Voõ Toøng noùi:
- Tuy nhieân ca ca cöù neân giöõ gìn laø hôn. Baây giôø ca ca neân ñi baùn ít baùnh
thoâi ñeå veà nhaø cho sôùm, ñöøng gheù ñaâu aên uoáng gì caû. Veà tôùi nhaø thì ñoùng cöûa
cho chaët, vôùi vôï con cuõng neân ít lôøi ñi. Coù keû naøo tôùi buoâng lôøi khinh maïn thì cöù
nhòn ñi, ñôïi em veà roài seõ tính. Neáu ca ca nghe lôøi em thì xin uoáng caïn chung
röôïu naøy.
Voõ Ñaïi tay caàm chung röôïu noùi:
- Nhò ñeä noùi raát ñuùng, toâi xin nghe lôøi.
Voõ Toøng laïi noùi:
- Hay laø ca ca ñöøng ñi baùn baùnh nöõa laø toát nhaát, ca ca cöù ngoài nhaø coøn
tieàn baïc chi duïng haøng ngaøy thì ñeå em cho ngöôøi ñem tôùi. Nhö vaäy thì em ñöôïc
hoaøn toaøn yeân taâm.
Voõ Ñaïi noùi:
- Ñöôïc roài, nhò ñeä cöù yeân taâm, toâi nghe lôøi laø ñöôïc.


Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguoàn: Maây 4 Phöông - 49 - http://vietkiem.com
Convert to pdf by Mickey
Noùi xong naâng chung uoáng caïn, Voõ Toøng cuõng uoáng theo. Laùt sau aên
uoáng xong, Voõ Toøng ñöa Voõ Ñaïi veà nhaø roài öùa nöôùc maét chia tay maø veà huyeän.
Saùng sôùm hoâm sau, Voõ Toøng mang theo haønh trang vaø khí giôøi phoøng
thaân, chôû leã vaät cuûa huyeän quan baèng moät con laïc ñaø leân ñöôøng ñi Ñoâng Kinh.
Veà phaàn Kim Lieân, toái hoâm tröôùc thaáy choàng veà nhaø lieàn hoûi:
- Thuùc thuùc môøi chaøng uoáng röôïu, coù noùi chuyeän gì khoâng ?
Voõ Ñaïi thaät thaø ñem nhöõng lôøi daën doø cuûa em keå heát cho vôï nghe. Kim
Lieân khoâng noùi gì, trong loøng caêm giaän Voõ Toøng laém. Hoâm sau Voõ Ñaïi theo
ñuùng lôøi em, chæ ñi baùn baùnh töø saùng tôùi quaù tröa laø ñaõ veà nhaø. Veà tôùi nhaø laø
ñoùng chaët caùc cöûa neûo roài vaøo phoøng ngoài. Kim Lieân thaáy vaäy buoàn böïc laém,
beøn noùi:
- Ñaøn oâng ngöôøi ta ngoaøi giôø laøm vieäc cuõng phaûi coù beø baïn, phaûi ñi chôi
ñaây ñoù. Ñaèng naøy chaøng cöù ru ruù xoù nhaø, cöûa neûo thì ñoùng im æm, khoâng sôï xoùm
gieàng ngöôøi ta cöôøi cho hay sao ?
Voõ Ñaïi noùi:
- Ai cöôøi keä hoï, em toâi noùi ñuùng, thaø vaäy maø laïi traùnh ñöôïc nhöõng chuyeän
loâi thoâi.
Kim Lieân laïi noùi khích:
- Chaøng laø thaân ñaøn oâng maø khoâng laøm chuû ñöôïc cuoäc soáng cuûa mình vaø
cuûa gia ñình hay sao maø cöù phaûi nhaát nhaát ñeå cho ngöôøi ngoaøi ñieàu khieån vaäy ?
Voõ Ñaïi xua tay:
- Thoâi thoâi, lôøi em toâi noùi laø vaøng laø ngoïc, laïi daën toâi ñöøng nhieàu lôøi vôùi
vôï con, toâi khoâng noùi nöõa ñaâu.
Töø ñoù Voõ Ñaïi ngaøy ngaøy laøm theo ñuùng lôøi em daën...

………………………………………………………………………..

(1-) Chöõ "phieân" cuõng ñoïc laø "phan"

o0o