Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Tai vaùch maïch röøng
Taây Moân Khaùnh töø khi coù Maïnh Ngoïc Laâu thì say meâ laém, toái ngaøy quanh quaån ôû nhaø, hai ngöôøi gaén boù chaúng rôøi. Ñeán ngaøy möôøi hai thaùng ñoù thì beân quan Ñeà ñoác ôû Ñoâng Kinh cho ngöôøi tôùi baùo tin laø seõ laøm ñaùm cöôùi ñeå röôùc con gaùi Taây Moân Khaùnh. Do ñoù Taây Moân Khaùnh, phaàn vì meâ meät Ngoïc Laâu, phaàn thì baän roän chuaån bò ñaùm cöôùi cuûa con gaùi, neân lieàn trong maáy thaùng khoâng tôùi ñöôïc nhaø Kim Lieân, khieán Kim Lieân moûi moøn chôø ñôïi, suoát ngaøy chæ ñöùng ngoaøi cöûa maø mong ngoùng. Laïi nhôø Vöông baø tôùi nhaø Taây Moân Khaùnh doø hoûi. Ñaùm gia nhaân gaùc coång nhaø Taây Moân Khaùnh thaáy Vöông baø tôùi, bieát laø do Phan Kim Lieân nhôø tôùi, laïi nhaân khi Taây Moân Khaùnh coù vôï môùi ñeïp giaøu, beøn tìm caùch xua ñuoåi. Kim Lieân thaáy Vöông baø trôû veà khoâng keát quaû laïi sai con gheû laø Ngheânh Nhi ñi lang thang ngoaøi ñöôøng, hoaëc tôùi nhöõng nôi Taây Moân Khaùnh thöôøng lai vaõng ñeå tìm kieám. Nhöng ñi khaép nôi cuõng khoâng thaáy, laïi khoâng daùm tôùi nhaø Taây Moân Khaùnh, ñaønh phaûi quay veà, ñeå roài bò Kim Lieân chöûi maéng heát lôøi, sau ñoù thì bò quyø goái vaø nhòn ñoùi... Luùc ñoù thôøi tieát noùng nöïc, haøng ngaøy Kim Lieân ñeàu sai Ngheânh Nhi xaùch nöôùc haàu haï taém cho mình, taém xong thì cho chuaån bò röôïu thòt, roài maëc moät caùi aùo luïa moûng manh, ngoài ngoùng ra ñöôøng, chôø Taây Moân Khaùnh. Chôø maõi khoâng thaáy thì chöûi ruûa Taây Moân Khaùnh laø loaïi phuï baïc, voâ tình voâ nghóa, roài laïi laån thaån laáy baøi ra boùi toaùn, ñeán khi chaùn chöôøng meät moûi thì laên ra giöôøng maø nguû. Moät hoâm trong giaác nguû chaäp chôøn Kim Lieân naèm mô thaáy Taây Moân Khaùnh cöôùi ngöôøi vôï thaät ñeïp thaät giaøu, roài ñaùnh ñuoåi mình. Ñang luùc keâu khoùc thì chôït tænh daäy, trong loøng vöøa lo sôï vöøa buoàn giaän. Ngheânh Nhi thaáy Kim Lieân ñaõ thöùc beøn böôùc tôùi hoûi: - Nöôùc ñaõ coù saün roài, dì coù taém baây giôø hay khoâng ñeå toâi söûa soaïn ? Kim Lieân hoûi qua chuyeän khaùc: - Maáy caùi baùnh gioø naøy ñaõ luoäc chín chöa ? Ñem ra ñaây tao coi. Ngheânh Nhi voäi chaïy xuoáng beáp ñem maâm baùnh leân, Kim Lieân ñeám töøng caùi roài hoûi: - Ba chuïc caùi caû thaûy, sao baây giôø chæ coøn hai möôi chín caùi ? Ngheânh Nhi ñaùp:
Nguoàn: Maây 4 Phöông

Hoài 9

- 126 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

?

- Quaû tình toâi cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu caùi, coù theå dì ñeám laàm chaêng

Kim Lieân ñeám laïi laàn nöõa roài baûo: - Tao ñeám laàn hai roài, ba chuïc caùi ban naõy laø ñeå ñôïi gia gia ñeán aên, sao maøy daùm aên vuïng maát moät caùi roài baây giôø coøn choái ? Con khoán naïn kia, maøy chæ gioûi aên haïi thoâi, roài maøy bieát tay tao. Noùi xong saán tôùi loät quaàn aùo Ngheânh Nhi ra, roài laáy roi maø quaát tuùi buïi maáy chuïc roi lieàn, vöøa ñaùnh vöøa noùi: - Maøy aên vuïng maø khoâng chòu nhaän thì baø ñaùnh maøy traêm roi cho maøy cheát. Ngheânh Nhi hoaûng quaù, chaép tay van laïy roài noùi: - Dì ôi, xin ngöøng tay, toâi ñoùi quaù lôõ aên maát moät caùi, xin dì tha cho. Kim Lieân cöôøi gaèn. - Tao bieát ngay maø, khoâng maøy thì coøn ai vaøo ñaây, thaät laø thaân löøa öa naëng, nhöng tao hoûi maøy, maøy aên vuïng, sao laïi daùm baûo laø tao ñeám loän ? Môùi nöùt maét ranh maø ñaõ aên khoâng noùi coù. Con khoán naïn, tao ñaùnh cho maøy phaûi boû nhaø naøy maø ñi hoaëc maøy cheát thì thoâi. Noùi xong laïi nghieán raêng maø ñaùnh, Ngheânh Nhi keâu khoùc aàm yõ. Luùc Kim Lieân ñaùnh ñaõ moûi tay thì thaân theå Ngheânh Nhi ñaõ choã tím choã xanh röôùm maùu, luùc ñoù Kim Lieân môùi chòu ngöøng tay, cho Ngheânh Nhi ñöôïc maëc quaàn aùo roài baét ngoài quaït cho mình. Laùt sau, Kim Lieân vaøo trang ñieåm loäng laãy roài ra ñöùng ôû trong reøm ngoùng ñôïi Taây Moân Khaùnh. Chôït thaáy Ñaïi An vai ñeo moät caùi tuùi lôùn, cöôõi ngöïa ñi qua. Kim Lieân voäi goïi laïi hoûi: - Coù vieäc gì maø ñi ngang ñaây vaäy ? Ñaïi An luùc tröôùc vaãn thöôøng theo Taây Moân Khaùnh tôùi nhaø Kim Lieân, laïi thöôøng ñöôïc Kim Lieân cho tieàn, neân nghe goïi, beøn xuoáng ngöïa böôùc laïi ñaùp: - Gia gia toâi sai toâi ñi bieáu ít quaø cho ngöôøi ta. Kim Lieân môøi Ñaïi An vaøo nhaø roài hoûi: - ÔÛ nhaø coù chuyeän gì khoâng maø suoát maáy thaùng nay ta khoâng thaáy maët gia gia ngöôi ñaâu caû. Hay laø ñaõ coù baø coâ naøo khaùc roài ? Ñaïi An ñaùp: - Gia gia toâi coù baø naøo coâ naøo ñaâu, chaúng qua laø trong nhaø nhieàu chuyeän baän roän quaù neân khoâng raûnh maø tôùi thaêm nöông töû ñöôïc thoâi. Kim Lieân noùi:
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 127 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

- Duø laø nhaø coù vieäc baän thì cuõng phaûi cho ngöôøi tôùi baùo tin cho ta bieát chöù, sao laïi maát maët maát muõi maø laïi baët voâ aâm tín luoân nhö vaäy ? Ta thaät khoâng ñöôïc yeân loøng chuùt naøo. Ñaïi An khoâng bieát traû lôøi sao ñaønh im laëng. Kim Lieân laïi hoûi: - Maø ôû nhaø chuyeän gì baän roän quaù vaäy ? Ngöôi noùi ta nghe. Ñaïi An chæ cöôøi hì hì maø khoâng ñaùp. Kim Lieân nghi ngôø laém, hoûi doàn: - Chuyeän gì vaäy ? Sao ngöôi khoâng chòu noùi ? Ñaïi An cöôøi ñaùp: - Thì cuõng laø chuyeän baän roän trong nhaø, nöông töû xoi moùi laøm gì ? Kim Lieân baûo: - Naøy, ta noùi thaät, ngöôøi khoâng noùi thì ta seõ oaùn ngöôi suoát ñôøi ñoù. Ñaïi An ngaàn ngaïi: - Nhöng neáu toâi noùi cho nöông töû nghe thì nöông töû khoâng ñöôïc cho gia gia toâi bieát môùi ñöôïc. Kim Lieân baûo: - Ñöôïc roài, ta quyeát chaúng noùi ñaâu. Ñaïi An beøn ñem ñaàu ñuoâi caâu chuyeän Taây Moân Khaùnh cöôùi Maïnh tam nöông, keå cho Kim Lieân nghe. Khi Ñaïi An keå xong thì nöôùc maét Kim Lieân ñaõ daàm deà töø bao giôø. Ñaïi An lo sôï noùi: - Ñoù laø nöông töû eùp toâi noùi chöù quaû tình laø toâi ñaâu coù muoán noùi. Kim Lieân laûo ñaûo döïa vaøo cöûa gaït nöôùc maét thôû daøi than: - Thaûo naøo ta naèm mô thaáy gia gia ngöôi cöôùi vôï, quaû laø khoâng sai söï thaät. Ñaïi An aø, ta vôùi ngöôi duø sao baáy laâu nay cuõng laø coù tình coù nghóa, cho neân ta cuõng caùm ôn ngöôøi ñaõ cho ta bieát chuyeän vöøa roài. Noùi xong nöôùc maét laïi laõ chaõ tuoân rôi. Ñaïi An aùi ngaïi noùi: - Nöông töû aø, nöông töû ñöøng khoùc laøm gì. Nöông töû coù theå vieát vaøi chöõ ñeå toâi ñem veà, theá naøo gia gia toâi cuõng tôùi ñaây. Kim Lieân ñau khoå noùi: - Thoâi, laøm nhö vaäy chæ phieàn ngöôi maø thoâi. Hoâm nay ta caùm ôn ngöôi laém, hoâm naøo ngöôi tôùi ñaây, ta khaâu moät ñoâi haøi taëng ngöôi. Maáy hoâm nay ta chôø gia gia ngöôi tôùi maø khoâng thaáy, ta coù laøm saün ít baùnh cho gia gia ngöôi, baây giôø thì ta môøi ngöôi aên vaäy.

Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 128 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Noùi xong goïi Ngheânh Nhi laáy baùnh ra, boùc ñaët treân ñóa môøi Ñaïi An aên. Trong khi ñoù, khoâng hieåu nghó sao, Kim Lieân laïi vaøo phoøng laáy giaáy hoa vaø buùt möïc ra vieát nhö sau: Ai kia ñaõ roõ loøng ta. Giôø ta xin möôïn giaáy hoa toû lôø. Tröôùc kia nhö ñuõa coù ñoâi. Roän raøng keát toùc, boài hoài trao khaên. Loøng ai giôø ñaõ nguoäi daàn. Thì xin traû laïi taám khaên ngaøy naøo. Vieát xong, nieâm phong laïi, böôùc ra ñöa cho Ñaïi An maø baûo: - Nhôø ngöôi ñöa giuøm cho gia gia, ta ôû ñaây töøng ngaøy töøng giôø troâng ñôïi, hy voïng raèng gia gia ngöôi seõ tôùi. Ñaïi An cuõng vöøa aên xong, nhaän thö roài caùo töø leân ngöïa, Kim Lieân daën: - Ngöôi veà noùi vôùi gia gia raèng ta oaùn giaän laém, neáu gia gia ngöôi khoâng chòu tôùi ñaây thì ngöôi noùi theâm laø nay mai ta seõ ñích thaân ngoài kieäu tôùi nhaø. Noùi xong taëng Ñaïi An ít tieàn. Ñaïi An noùi: - Nöông töû cöù yeân taâm, toâi seõ heát loøng. Ñoaïn giuïc ngöïa maø ñi. Töø ñoù Kim Lieân ñöùng ngoài chôø ñôïi, heát ngaøy noï sang ngaøy kia maø vaãn khoâng thaáy boùng daùng Taây Moân Khaùnh ñaâu. Moät hoâm döôøng nhö khoâng coøn kieân nhaãn ñöôïc nöõa, Kim Lieân chôø töø saùng tôùi toái maø chaúng thaáy gì thì hai haøm raêng ngoïc nghieán chaët, ñoâi maét phöôïng leä traøo, goïi Vöông baø doïn tieäc röôïu, hai ngöôøi cuøng ngoài aên uoáng roài ruùt caây traâm baïc treân ñaàu, taëng Vöông baø, sa leä nhôø Vöông baø tôùi nhaø Taây Moân Khaùnh môøi ñeán cho mình gaëp maët. Vöông baø baûo: - Baây giôø toái roài, sôï laø khoâng laïi ñaâu. Thoâi ñeå saùng mai toâi ñi sôùm cho. Kim Lieân noùi: - Toâi taëng ma ma caây traâm baïc naøy maø, ma ma cöù ñi giuøm ngay ñi. Vöông baø laø loaïi ngöôøi "maùu tham heã thaáy hôi ñoàng thì meâ", tieác caây traâm baïc neân ngaàn ngöø moät chuùt roài ñöùng daäy ñi. Saùng hoâm sau tænh daäy, voäi goïi Ngheânh Nhi, sai sang hoûi tin töùc beân Vöông baø. Ngheânh Nhi trôû veà thöa laø Vöông baø ñi ñaâu töø saùng sôùm roài. Trong khi ñoù Vöông baø ñang ôû ngoaøi coång nhaø Taây Moân Khaùnh, hoûi ñaùm gia nhaân thì chuùng traû lôøi laø khoâng bieát gì caû. Vöông baø khoâng bieát tính sao, beøn ngoài ngoaøi
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 129 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

ñöôøng maø chôø. Laùt sau, chôït thaáy vieân quaûn lyù tieäm döôïc phaåm laø Phoù Nhò töø trong böôùc ra, Vöông baø voäi chaën laïi chaøo roài hoûi: - Xin cho toâi hoûi thaêm moät chuùt, chaúng hay Ñaïi quan nhaân coù nhaø khoâng ? Phoù Nhò ñöùng laïi baûo: - Baø töø ñaâu tôùi hoûi Ñaïi quan nhaân coù chuyeän gì sôùm quaù vaäy? Hoâm qua laø ngaøy sinh nhaät cuûa Ñaïi quan nhaân. Toái qua trong nhaø ñaõi tieäc, caû ngaøy hoâm qua Ñaïi quan nhaân ôû nhaø tieáp khaùch, tôùi toái thì cuøng baïn beø ñi chôi, suoát ñeâm khoâng veà nhaø. Maø baø tôùi tìm Ñaïi quan nhaân coù chuyeän gì vaäy ? Vöông baø khoâng ñaùp, chæ vaùi chaøo roài ñi. Tôùi ñaàu ñöôøng Vöông baø chôït troâng thaáy Taây Moân Khaùnh cöôõi ngöïa töø xa ñi tôùi theo sau coù hai ñöùa gia nhaân, voäi chaïy tôùi giaät gioïng maø goïi: - Ñaïi quan nhaân! Cho toâi hoûi caùi naøy ñaõ. Noùi xong chaïy tôùi giöõ cöông ngöïa maø níu laïi. Taây Moâ Khaùnh aên chôi uoáng röôïu suoát ñeâm qua, giôø ñoù cuõng chöa heát hôi men, nghe vaäy beøn leø nheø hoûi: - Coù phaûi Vöông baø ñaáy khoâng ? Chaéc laø Phan thò nhôø baø tìm ta chöù gì ? Vöông baø ngheån coå leân noùi nhoû maáy caâu. Taây Moân Khaùnh baûo: - Hoâm qua gia nhaân coù veà noùi cho toâi nghe roài. Toâi bieát Phan thò ñang oaùn giaän toâi laém. Ñöôïc roài, ñeå toâi tôùi ñoù ngay baây giôø. Noùi xong trôû ñaàu ngöïa ñi. Vöông baø ñi theo, thænh thoaûng laïi noùi vôùi Taây Moân Khaùnh vaøi caâu. Tôùi nôi, Vöông baø chaïy vaøo baûo: - Nöông töû ôi, toâi ñem ñöôïc Ñaïi quan nhaân tôùi ñaây roài. Möøng nheù. Kim Lieân nhö ngöôøi cheát soáng laïi, voäi chaïy ra cöûa ñoùn tieáp Taây Moân Khaùnh xuoáng ngöïa, tay phe phaåy caùi quaït maø böôùc vaøo. Kim Lieân chaøo hoûi roài baûo: - Laâu quaù chaúng thaáy Ñaïi quan nhaân laïi. Chaéc laø vui vaày gaén boù vôùi taân nöông neân queân caû toâi chöù gì ? Phaûi roài, toâi baây giôø coøn ñaùng gì cho quan nhaân ñeå maét tôùi nöõa. Taây Moân Khaùnh noùi: - Naøng ñöøng coù nghe lôøi thieân haï, laøm gì coù taân nöông naøo. Chaúng qua laø ñaùm cöôùi con gaùi toâi neân trong nhaø baän roän quaù khoâng raûnh rang maø ñeán vôùi naøng ñöôïc ñoù thoâi. Kim Lieân baûo: - Baây giôø maø chaøng coøn noùi doái sao ? Naøy, con ngöôøi coù môùi nôùi cuõ thì sau naøy roài khoâng ra gì ñaâu. Baây giôø chaøng phaûi theà ñoäc thì toâi môùi tin.
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 130 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Taây Moân Khaùnh noùi: - Toâi maø phuï naøng thì trôøi haïi toâi, baét toâi beänh taät khoå sôû maø cheát... Kim Lieân nghieán raêng: - Ñoà phuï baïc, giôø naøy maø coøn noùi ñöôïc nhö vaäy hay sao. Noùi xong, saán tôùi giaät chieác khaên treân ñaàu Taây Moân Khaùnh lieäng xuoáng ñaát. Vöông baø voäi cuùi xuoáng nhaët leân baøn maø baûo: - Kìa, nöông töû sao laïi laøm vaäy ? Coi sao ñöôïc ? Kim Lieân laïi saán tôùi ruùt chieác kim caøi toùc cuûa Taây Moâ Khaùnh xuoáng coi. Chieác kim naøy laø do Maïnh Ngoïc Laâu taëng, nhöng Kim Lieân khoâng bieát, chæ nghó laø cuûa moät kyõ nöõ naøo maø thoâi, beøn giaáu vaøo tay aùo roài noùi: - Neáu quaû chaøng khoâng coù thay loøng ñoåi daï thì toâi seõ traû laïi cho, khoâng maát ñöôïc ñaâu. Taây Moân Khaùnh chæ bieát than: - Laøm caùi gì maø kyø cuïc vaäy khoâng bieát. Caùi ñoà caøi toùc ñoù chính laø cuûa naøng. Hoâm tröôùc ta giaáu ñi, naøng tìm maõi khoâng thaáy ñoù baây giôø queân roài sao ? Kim Lieân xæa xoùi: - Naøy, ñöøng coù noùi laùo, ñöùa treû leân ba cuõng khoâng nghe ñöôïc, ai maø tin. Noùi xong, thaáy trong tay Taây Moân Khaùnh coù caùi quaït raát ñeïp, beøn giöït laïi maø coi, thaáy coù ñeà baøi thô thì nghi laø cuûa ngöôøi ñeïp naøo cho, lieàn nghieán raêng beû gaõy ngay laøm ñoâi. Taây Moân Khaùnh baát bình noùi: - Caùi quaït ñoù laø do ngöôøi baïn cuûa toâi laø Boác Chí Ñaïo taëng cho toâi, toâi khoâng daùm duøng, cöù caát ñi, maõi hoâm qua môùi laáy ra, vì hoâm qua laø ngaøy sinh nhaät cuûa toâi. Vaäy maø naøng laïi beû ñi laø theá naøo ? Kim Lieân hôi hoái haän vì caûm thaáy mình hôi quaù, chöa bieát tính sao thì Ngheânh Nhi böng traø ra. Kim Lieân beøn môøi Taây Moân Khaùnh ngoài uoáng traø roài quyø ngay xuoáng maø khoùc. Vöông baø mæm cöôøi: - Noùi cho haû roài baây giôø laïi ôû ñoù maø khoùc. Thoâi ñeå toâi xuoáng beáp. Kim Lieân cuõng ñöùng daäy cuøng Ngheânh Nhi doïn deïp baøn gheá ñeå doïn tieäc ñaõi Taây Moân Khaùnh. Laïi laáy ra nhöõng taëng vaät nhoû ñeå daønh taëng Taây Moân Khaùnh nhaân ngaøy sinh nhaät, goàm moät ñoâi haøi theâu haït cöôøm maøu huyeàn, hai ñoâi taát theâu, moät xaáp khaên tay theâu, vaø moät chieác traâm caøi toùc coù gaén hai boâng sen vaøng, treân coù khaéc maáy caâu thô nhö sau: Thieáp coù boâng sen tònh deá. Taëng cho chaøng ñeå caøi ñaàu. Öôùc mong sao chaøng giöø maõi.
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 131 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Ñeå thieáp khoâng coøn khoå ñau. Taây Moân Khaùnh xem caùc taëng vaät, trong loøng cuõng hôi xuùc ñoäng. Kim Lieân quay vaøo goïi Ngheânh Nhi ñem röôïu ra, roùt môøi Taây Moân Khaùnh roài suïp xuoáng laïy boán laïy chuùc thoï Taây Moân Khaùnh. Taây Moân Khaùnh voäi ñôõ daäy. Hai ngöôøi keà vai uoáng röôïu, muoân phaàn ñaèm thaém. Vöông baø cuõng ñöôïc môøi leân nhöng uoáng vaøi cheùn röôïu xong thì Vöông baø caùo töø maø veà. Sau vaøi tuaàn röôïu, Taây Moân Khaùnh cho gia nhaân ñem ngöïa veà, coøn mình thì ôû laïi vôùi Kim Lieân ñeâm ñoù... Noùi veà Voõ Toøng, rôøi huyeän Thanh Haø vöôït ñöôøng ñeán Ñoâng Kinh, vaøo Chu thaùi phuû, ñöa thö vaø leã vaät, ôû laïi vaøi hoâm roài caàm thö traû lôøi, quay veà Thanh Haø. Ñöôøng ñi vaát vaû gian nan, luùc ñi thì trôøi baét ñaàu noùng nöïc, luùc veà thì trôøi chuyeån sang möa daàm, lieân mieân khoâng döùt. Luùc ñi thì vaøo ñaàu haï khi veà thì ñaõ sang thu. Vöøa ñi vöøa veà cuõng maát tôùi boán thaùng. Suoát thôøi gian treân ñöôøng thieân lyù, nhöõng luùc aên nguû naèm ngoài, Voõ Toøng ñeàu thaáy loøng daï boàn choàn, taâm thaàn hoaûng hoát khoâng yeân, beøn sai moät ngöôøi cöôõi ngöïa gioûi, choïn moät con ngöïa thaät toát, cöôùp ñöôøng veà tröôùc, baùo tin cho Tri huyeän an loøng, laïi vieát moät phong thö baûo ñöa cho anh mình, coøn mình seõ veà sau. Ngöôøi kî só tôùi huyeän Thanh Haø vaøo trình vôùi Tri huyeän tröôùc roài trôû ra tìm nhaø Voõ Ñaïi. Tôùi nôi thaáy cöûa ñoùng, beøn goïi cöûa. Luùc ñoù Vöông baø cuõng ñang ñöùng ôû cöûa nhaø, thaáy vaäy beøn böôùc sang hoûi: - Chuù hoûi ai vaäy ? Ngöôøi kî só ñaùp: - Toâi laø ngöôøi cuûa Voõ Ñoâ ñaàu. Ñoâ ñaàu sai toâi veà tröôùc ñöa thö cho ngöôøi anh. Vöông baø hôi giaät mình voäi baûo: - Voõ Ñaïi lang ñi vaéng roài, coù thö gì chuù cöù ñöa cho toâi, bao giôø Voõ Ñaïi lang veà thì toâi ñöa laïi cho cuõng ñöôïc chöù gì. Ngöôøi kî só ngaàn ngöø giaây laùt roài moùc thö ra ñöa cho Vöông baø, sau ñoù leân ngöïa ñi ngay. Vöông baø voäi quay vaøo nhaø, theo coång sau sang nhaø Kim Lieân. Kim Lieân vaø Taây Moân Khaùnh vui vaày hoan laïc gaàn suoát ñeâm qua neân giôø naøy vaãn chöa daäy. Vöông baø ñaäp cöûa phoøng raàm raàm maø baûo:

Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 132 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

- Ñaïi quan nhaân ôi, nöông töû ôi, daäy mau, daäy mau! Voõ Toøng sai ngöôøi ñem thö veà tröôùc cho Voõ Ñaïi ñaây naøy. Toâi ñaõ nhaän thö giuøm ñaây naøy. Daäy mau ñi, khoâng neân chaäm treã. Taây Moân Khaùnh ñaõ thöùc giaác nhöng chöa daäy, coøn ñang naèm caïnh Kim Lieân, nghe Vöông baø noùi vaäy thì laïnh toaùt ngöôøi, voäi ñaùnh thöùc Kim Lieân daäy, môû cöûa môøi Vöông baø vaøo. Vöông baø ñöa thö cuûa Voõ Toøng cho Taây Moân Khaùnh. Taây Moân Khaùnh laáy ngay ra ñoïc thaáy trong thö noùi laø treã laém thì ngaøy Trung Thu seõ veà tôùi. Kim Lieân cuõng tôùi beân gheù maét ñoïc thö. Ñoïc xong hai ñeàu cuoáng leân. Taây Moân Khaùnh run gioïng baûo: - Ma ma aø, nhö theá naøy laø nguy ñeán nôi roài. Ma ma coù caùch naøo che giaáu giuøm cho chuùng toâi, chuùng toâi höùa seõ traû ôn xöùng ñaùng, chöù baây giôø chuùng toâi khoù theå xa nhau. Maø thaèng Voõ Toøng veà ñaây thì chuùng toâi taát phaûi xa nhau, nhö vaäy ñaâu ñöôïc. Vöông baø cöôøi baûo: - Xin cöù bình tónh, coù gì ñaâu maø phaûi cuoáng leân theá ? Ngöôøi ta thöôøng noùi, "luùc nhoû laáy choàng thì do cha meï, luùc lôùn laáy choàng thì do chính mình", chuù baùc anh em cuõng chaúng laøm gì ñöôïc. Baây giôø thì cuõng gaàn tôùi traêm ngaøy cuûa Voõ Ñaïi roài, nöông töû neân thænh maáy vò hoøa thöôïng tôùi laäp ñaøn caàu sieâu cho Voõ Ñaïi roài ñem baøi vò Voõ Ñaïi ra laøm leã hoûa thieâu. Sau ñoù nhaân luùc Voõ Toøng chöa veà tôùi, Ñaïi quan nhaân toå chöùc ngay moät leã cöôùi nhoû, dem moät chieác kieäu tôùi röôùc nöông töû veà laøm vôï laø yeân. Voõ Toøng veà ñaây thì hai ngöôøi ñaõ thaønh vôï thaønh choàng roài, noù cuõng chaúng noùi gì ñöôïc nöõa. Maø coù gì thì luùc ñoù mình cuõng deã aên deã noùi. Nhö vaäy khoâng phaûi laø dieäu keá hay sao ? Taây Moân Khaùnh baûo: - Ma ma noùi phaûi laém, chæ coøn caùch ñoù maø thoâi. Sau ñoù maáy ngöôøi baøn ñònh laø ñeán ngaøy moàng saùu thaùng taùm laø traêm ngaøy cuûa Voõ Ñaïi, laøm leã xong thì ñeán toái moàng taùm seõ cöôùi Kim Lieân... Thaám thoaét ñaõ ñeán ngaøy moàng saùu thaùng Taùm, Taây Moân Khaùnh sai ñem ít baïc vuïn tôùi ñöa cho Vöông baø, nhôø tôùi chuøa Baùo AÂn môøi saùu vò hoøa thöôïng tôùi caàu sieâu cho Voõ Ñaïi roài ñeán toái thì laøm leã thieâu kinh. Vöông baø baän roän suoát ngaøy hoâm ñoù, ñeán toái, khi cuoäc leã xong xuoâi thì Taây Moân Khaùnh nghæ ñeâm vôùi Kim Lieân. Tröôùc ñoù, luùc laøm leã ñoát linh vò, hoøa thöôïng sai ngöôøi vaøo môøi Kim Lieân ra laïy baøn thôø. Luùc ñoù Kim Lieân ñang nguû daät döïa trong phoøng, mieãn cöôõng böôùc ra thaép höông haønh leã. Saùu vò hoøa thöôïng nhìn thaáy Kim Lieân thì loøng daï roái bôøi, queân ca tuïng nieäm, maát heát caû thieàn taâm Phaät tính. Leã xong thì Taây Moân Khaùnh
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 133 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

cuõng vöøa tôùi, Kim Lieân beøn quay vaøo doïn tieäc trong phoøng, vui thuù cuøng Taây Moân Khaùnh. Taây Moân Khaùnh baûo Vöông baø: - Moïi chuyeän ôû ngoaøi, xin ma ma cöù tuøy nghi giaûi quyeát. khoâng phaûi goïi nöông töû ra nöõa. Vöông baø cöôøi khanh khaùch baûo: - Toâi bieát roài, cöù ñeå ñaáy toâi lo cho. Noùi xong cöôøi toe toeùt maø böôùc ra. Beân ngoaøi, caùc vò hoøa thöôïng ñang thu doïn ñoà ñaïc, nhöng vì chöa heát ngaån ngô tröôùc saéc ñeïp cuûa Kim Lieân neân cöù naán naù chöa veà. Moät vò hoøa thöôïng böôùc tôùi thau nöôùc gaàn cöûa soå ñeå röûa tay, boãng nghe beân trong coù tieáng ñaøn baø cöôøi khuùc khích, roài laïi nghe nhö coù tieán ñaøn oâng troø chuyeän, beøn ngöøng röûa tay, im laëng nghe ngoùng. Nguyeân phoøng nguû cuûa Kim Lieân chæ ngaên caùch vôùi phoøng ngoaøi baèng moät böùc töôøng moûng, giöõa coù cöûa soå che reøm, ñöùng gaàn cöûa soå coù theå nhìn vaøo trong vaø nghe roõ moïi chuyeän. Vò hoøa thöôïng voäi ñöùng neùp vaøo moät beân cöûa soå roài heù maét nhìn vaøo thaáy Kim Lieân vaø Taây Moân Khaùnh ñang khuùc khích ñuøa giôõn treân giöôøng. Caïnh giöôøng, taám reøm baèng luïa sa xanh voâ tình ñöôïc keùo sang moät beân, ñaàu giöôøng coù ñoâi goái uyeân öông, cuoái giöôøng coù moät caùi chaên boïc luïa hoàng ñöôïc xeáp laïi goïn gheõ. Taây Moân Khaùnh vaø Kim Lieân hoaøn toaøn khoâng hay bieát laø coù ngöôøi ñang nhìn vaøo phoøng, neân cöù töï nhieân nhö khoâng. Ngoaøi naøy hoøa thöôïng nhìn moät laùt roài quay ra ræ tai cho vò hoøa thöôïng khaùc, chæ phuùt choác laø caû saùu vò hoøa thöôïng ñeàu bieát chuyeän ong böôùm nhô baån beân trong. Sau doù caùc vò doïn deïp ñoà ñaïc roài caùo töø veà chuøa, khi keùo nhau ra veà, caùc vò cöôøi vang khoù hieåu. Taây Moân Khaùnh trong phoøng nghe ñöôïc, chôït giaät mình, voäi goïi ngayVöông baø vaøo, baûo laáy ít baïc ra chaïy theo taëng cho caùc hoøa thöôïng. Caùc vò nhaän baïc roài ñònh trôû vaøo ñeå caûm taï Kim Lieân, nhöngVöông baø gaït ñi. Caùc vò baûo nhau: - Thoâi, ñöøng laøm phieàn thí chuû nöõa. Ñoaïn nhìn nhau cöôøi maø ñi. Thaät laø: Beân töôøng coù maét coù tai,. Song sa cuõng coù ngöôøi ngoaøi ñöùng troâng. o0o

Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 134 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful