VÙæù] ä’u

gzZ]ŸZ‹Z6
 )—
®

]!
ZŽÆr
 ™c
™i*
Ññ

†µ o:çŠÒ oÒ gÎ^Ãi…æ] ämˆri

VÝæ• ä’u
 )—
®

†µ o:çŠÒ oÒ &m‚uæ ᕆÎ
VÌnÖ^i

~zk

evZY «*
Ññ

y{wŠ ¬tg ¤·Y Ãß Z1Z
Vä_e]… æ l^Úç×ÃÚ
http://www.quransunnah.com
mtak32@yahoo.com


 ٰ   

* 
  * 

 
 
‫    ۔۔۔‬ 
       
    

‫ (۔‬$ % &' % # ! " * 


 5 [UPLOAD]  9 
: َ . %  /   01  23!4  5 6 78 % )*+ , - *

‫< (۔‬/  

‫  (۔‬D 5 B C4 %  / #A@ 5 ?=4 > * 
 

  K 
   L 5 / M N O P   Q   πST ،V W  ، 9 H  IJ 5 FG <E  * 
 
[
‫۔‬X  / Y 5 
Z4

** ** 

 
 
 5 cd % a # b 4` < ^ _  
   ] \  
       
    
**
‫۔‬X g4hi 5 e6 cf  IJ 
 

‫۔‬X p o=  mn! ، k*l 46 cf $ % FG # b j  4` < ^ _  H ** 

[
: ubvw t  $ % bs 5 r ] \ q O cf %    
Z4   L 
 
    
    
 y

webmaster@kitabosunnat.com
www.kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com
TO VIEW URDU BOOKMARKS PLEASE RIGHT CLICK ON
SIDE PANEL & SELECT [ WRAP LONG BOOKMARKS] OPTION

}p„
z
•™

qçñ

g Ñ•

1

:wzZz)l

1

6
15
18
25
27
34
36
39
43
45
50
54
55
56
62

ó ó79IŠ ˜z]óÃ `zy
c VL L:1•w DZ
óì
ó ®
$
`zy

c V6Vâ ›L L:2•wDZ

óì
ó 7ÌZŽq
Š 4
Æ®
 )—L L:3•wDZ
óì
ó ³ #ÅY fgzZkg Zæ ®
 )—L L:5Ô4•wDZ
óì
ó x » »Y fÉ 7»VŠY+Š VL L:6•wDZ
óì
ó pwÅVƒ Õ{gzZkg ZæVL L:7•wDZ

óì
ó 
@ Yc
¯÷ZÃIY6ݬ~VL L:8•w DZ

ó¸
ó s ÜÆVãæxsÑZ•gzZ#
Ö ÑZœL L:10Ô 9•w DZ
ó ó•D™4Š'

igzZƒ6VÍß VIZ L L:11•w DZ
óì
ó 7w¦ÑðÃÅ«—L L:12•wDZ

ó¸
ó Xb s§ÅVzm
ôZÃ VL L:13•w DZ

ó ó•È zgÐV1ÂÅr
 ™~âåVIZ L L:14•wDZ
ó¸
ó XÐVÍßÆnC
Ù k1Z *
ÑñL L:15•w DZ

ó óD™7]Z Zs§Å] ŸZ ‹ZáZzVL L:16•w DZ
ó ó76
b)•ïŠgzi6
bcáZzVL L:17•wDZ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

68

óì
ó 6„ Zezª
H®
 ) —{ŠŽñL L:18•w DZ

17

71

t„œ

18

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com
TO VIEW URDU BOOKMARKS PLEASE RIGHT CLICK ON
SIDE PANEL & SELECT [ WRAP LONG BOOKMARKS] OPTION

•™
77
80
82
84
86
89

qçñ

:xzŠzÂ7

21

ì +Š *
™Ø{ÃvZ[ Â~®
•
á ZzígzZ]zˆ
ì +Š *
™Ø{c ~
vZwÎgÃ
®¤Z

{^
Y~ÝzgÅg
uzyWŒ
Û »œÅ+ ŠÆ®
 )—

105

wßZžœÆsßgzZÛ
 g {Ô+
 Gg

119

20

ì +Š *
™Ø{cvZÃ] ZŠ „x Ó

bÑÅ]q ˜Zzp ÖZë ZÆg
Š q Z

114

19


þ Hp°Å+ Š

93
106

g Ñ•

22
23
24
25
26

ó óÞZGL L:wßZžœª

27

ógó œbÑc
m!
DL L:wßZžœZuzŠ

28

ó ó]oS0
ZÐVÍg )
L L:wßZžœZŠ

29

125

}Èc
w Z¸Zd
ÁŠ ‰Æ®
 )—

30

126

*
™ Za ¢ÑZzÝ~VÍß :w¸ª

31

128
132
131
137
141
146

ì ]gz¢Åœc+Š :w ¸ZuzŠ


*™HHgzZ GD™D™:w ¸ZŠ

•†cä™hŽ~VÍßë :w ¸åa

yWŒ
Û Q 5yZZ¬äx Z™/ô:w¸VZv0
ì „ZeD%Æ™f :w¸Ù

ì @
ƒÝqÐJ
 7ÐV1ÂD:w¸VZ ‚

32
33
34
35
36
37

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

•™

qçñ

g Ñ•

1 52

ì YYZhŽÃVÍß„=g fƽÅbcsÜ:w¸VZ^W

38

158
161
166
167
171
173
174
176
181

ì 7‘•
Û ðî
 )—:w¸VZâ

c
Î7‰
Ü z~®
 )äVM•D™{znZ ‹Z6
V:w ¸VZΊ
w ZÎõ 0
Ð+'

» ZÆ®
 )—

?ì Hw¦ÑÅ+Š V:w ZΪ

?ce*
ƒHs@» Vz]úŠ :w ZÎ ZuzŠ

?ce *
ƒH[ »» Vz]úŠ :w ZÎZŠ

?ì @
Yƒ„
 gŠ {oÐ\
gŠ Åi úgzZÝH:wZÎ åa
?ì È H »\
gŠ Åi úgzZÝ:wZÎVZv0
Wsw
y

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

39
40
41
42
43
44
45
46
47

www.KitaboSunnat.com

77

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Ü n u†Ö ] à Ûu †Ö ] ²] Ü Še

Â7
( äi^Ò†eæ ²]èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]
=7ç+…ˆe 7çj‰æ•( 7çnñ^ãe
o³Ò g³‰ Üa…æ] o³Ò ¸• p†³nÚ 1Þ oF³³Ö^³³Ã³iæ Õ…^³³fi²]
p…^Ûa àm• äm …æ] 1a oãÒ…6nÚ àm• ØÛÓÚ 1ßµ] oe^nÚ^Ò
(7æ‡æ… ä‰(7ç×2 1òÖ 1Ò Œ] 1ñ^³q• 1³ŠnÒ6³nÚ o³+‚³Þ‡
oÒ kßv³Ú k³í³‰ oŠnq …^Òƒ] äjì^³‰•ç³ì…æ] 7ç³fÎ]†³Ú
oÒ Ü`Êæ Ü× xnv‘ 1Ò &m‚uæ ᕆΠäÓ×e 6n`Þ l…憳•
oÒ àm• o`m …æ] (1a l…憕 oÒ ØÛ Ðe^_Ú 1Ò kß³‰…æ]
! 1a kßvÚ oÏnÏu…æ] xnv‘
oò+ oÒ l^e 6nÚ c…^e 1Ò kßvÚ o‰] 6nÚ h^jÒ †¿Þ †m‡
äqçi km^`Þ ä³Ò 1³a •…]„+ 1‰ l]†–u Ý^Û³i ¸•( 1a
6nñ^Ú†³Ê äÖ^_³Ú^³Ò h^jÒ Œ ] >i^‰ 1Ò p…]• g³Þ^³q †³nÆ…æ]
!äm†Ó•(6nñ^3e 1‰ p•^e†e çÒ l†ì•…æ]^nÞ• oßµ]…æ]

Å *Š ~g7 h
•
á É]
) x Ó ~g ø izgC
Ù y ´Z ZuzŠ q
Z PMÐ ÏZ x Z™Mg ‡

\Wž @
ì HÐ oÅ y´Z ÏZ i ¸W»k

’KZ Ìä ë ÙZ ì ;gƒ í: Zizg Ð ]
)
*ŠgzZ +ŠÆ\ WÐ ~vi !
ÅV/¡ŽnY ÅwzKs§Å®
 ) kZzÂÅ]Z|
:žì eÎLä\WH•T eÞ7Ð\ Wëì „g™Š !
'
VâzŠ

+Š {zì „g Y ~ŠÃy›C
Ù ]úŠ Å+Š T™È+ Š » \¬z ug nvZ /
?ì H

?ì Hœ{zì „g YðÎoÑÅœTnÆ+Š kZ /
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

78

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

?ì YY¹ VÅ+ŠÃ Vz]úŠ Åi úgzZÝ¡H /

?ì ]úŠ Å+ Š bŠ]úŠ Å ó ó´g¢»äƒÐvZ¼ƒ
 L LH /

WQ ó¸
y
ó n
g¢»äƒÐvZ¼ƒ
 Ll
L gñžì ]Š ÞÅyWŒ
Û /

?‰ƒÔŠÆyYÅ ~
 *™ÑlIZ6
¯ÅT¶]úŠ H{z

Æ®
 ) —ž• T e*
™ iÃ\ WëIÐ ä™lˆ[ZŽ »] ÑZÎx ÓyZ

sWÆœ£gzZ ]c
ÃÔg° ZÔZ
•®
 ) —L Ly Z>[Âq
Z ÌIÐ kZ ~ }g !
+'

» ZgzZ ã!
~È- ŠÆ®
 ) —z9»[ ÂkZ •`™ù •
á,
ÚZ=g &
ë ó ~
ó

[Â {z ~g øh
•
á ž c
W7w DZtÃ]Z|‰¯
 !
Æ T åŒ6]c
ÃgzZZ
•Æ
E
GG3©E38É 7Æ ®
VŒ ä ]Z|‰2ì k
J

’q
Z s ÜÆ e
È- ŠgzZ ï
 )—
yZ ÒZ~}g !
ÆXì 0
ð4Š'
iÃ]c
ÃgzZZ
•ßyZ6®
 ) —ä ëž –Ì

Æ [Z1ZÆ ]c
ÃgzZ Z
•~ ëèÑq • 7Ì… Y 𸠗ḠáÈgzZ| 7
ëgzZ • ]c
ÃgzZZ
•Æ +'
» ZÆ ®
 ) —tž å–t Ð 
s Ÿz Ì~ ]*

•ß +'
Z
» ZgzZ ã!
»®
 ) Tž ¶Å Ð zz kZ0
¶
Å ] c
ÃgzZ Z
•ß yZ ä
Äy )g »n Z { Zp$
Ë ™7x »6ÕòsZgzZ ´Š 9ÌL®
 ) {zVƒïqÆ]c
ÃgzZ

X Vƒ: VYg •
á uÐ" _
ÆígzZ4Ì

ìg X é~ Z=g &

…Ì]ÑZÎgzZ ]ÑDZvŠ¼Æ Mg ‡‰~ KkZ

tëÃ7Æ]gz¢ÏZpOðƒ kC]gz¢Å™¼h
'
× 6®
 ) —…6
¯ ÅT

Y «*
ÑñŠ *Z}g ø ~ wzZz)• ñƒ¢qQg !
Z~ #
q
Ö }
5 W³[ÂÃk

i
År
 ™ c
™i *
Ññ[» ³ñÆ w qZ bcgzZ ÉgÆ ®
 ) —ä ~zk

er
 ™vZ

ˆÆkZ[ ZgzZH7ˆ
Ü ¬et‹å» q ÊƮ
 ) —á Zz äYG 7Ð+
Y
kZ • ìg™7~ Ýzg Åg
uz y WŒ
Û ] ŸZ ‹Z ! ZŽ 6®
 ) —6
gîÆ xzŠzë
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

79

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

ÅÒÃeC
Ù Åä™g (Zk

’i§ûx ¬gzZy‚ W.
Þ W!
Æ[¸*KZ äë~ [Â

tÐ +
Y ÅMg ‡‰IÐ kZèY Ù{Š .Zg7 ½Ð [ ÂkZx Z™Mg ‡ž @
ì

}p‰Æó ó~sWÆœ£gzZ]c
ÃÔg °ZÔZ
•®
 ) —Lž
L ¶ðƒwßñe
D

•ž ¶~Š Ìq :Z !ÃMg ‡LZt ä ë~ [ÂkZèÑq • ±ŠgzZÂe
Z
.
XÌŠŽz!
nZ•V-g!
Å,gzZ y›ZèYÐVƒÂ[ Z1Z‰Æ]c
ÃgzZ

ž•g‡ÐwŠµëgzZìB‚ê Z~Šg^~g øNƒwßñ]c
DtÐ+
YÅMg‡

û%q
Z~]gßÆk

’5q
Zë¯
 !
ÆT ðâ •
Û ðZ ‚
Û ZÈ ~g ø ä VrZŠŽz!
nZ

…ì ~g ZŠ)f 5 W*
™ iÐ ñZg KZ~}g !
Æ[ÂkZ[ ZgzZ•B‚Æ\WQ
X Çìgg OZ»é~ ZÆ\ W

X }WX ñâ •
Û ‚=ÂÅ Ô™¿gzZ {o9Ã
 ë\¬vZžì ¬Š

þ Ü׉æ äe^v‘]æ äÖ• o×Â æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× ²] oבæ þ
x?Zz

y{wŠ ¬tg ¤·Y Ãß Z1Z
~ó1â427 wÍ ÑZ ßg 25

http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

80

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

?ì Hp°Å+Š

w®bSZ ~›9gzZ ~g g 9{zì ðâ•
Û ä~
 *™Ñ p°Ž ÅxsZ +Š
:žì
^ß×Î èvn’ßÖ] àm‚Ö] Ù^Î "
# ofßÖ] ᜠp…]‚Ö] ÜnÛ³i à³Â ™
ÜãjÚ^Âæ ànÛ׊ÛÖ] èÛñŸæ äÖ牆Öæ äe^³jÓ³Öæ ²Ù^³Î à³Û³Ö
—än× ÐËjÚþ

|$E
ó ó ÷ L gLzZì „ ZpíªÃ+Š :c
â•
Û ä~
 *™Ñžì e
ZzgÐ ñ~g ZŠ±L L

ÔnÆ[ÂÔnÆvZc
â•
Û ä~
 \Wì 
*™c¾Ø{ Š
Y7•ëÃä™Ø{
ñƒ D™ bÑÅg
ukZó ónÆVâ ›x ¬gzZ nÆÁqÆVâ ›Ô nÆwÎg

:ž•˜ ò~zâx âZ~bÑÅ›9

ÅuÑgzZ ñY c
ÑyZZ6vZžìt Š Z%Ð ä™Ø{ nÆvZÃ+Š ü

ÔñYHuF
ì @
YHg (ZŠ ÒZŽ ~ w°z w ¾]ÌÅvZ ÔñY Å Ô

]â ÅZgzZ ]Ô›Ô ®
 ¤ZÔñY c
Š gZŒ
Û u 0
Ã]Z f ÅvZ Ð ÷Õ x Ó
ñY Å]Š „mZÔñY H[ AZÐã•
Û *
gzZCgzZ ñYHs Z ‹Z»

s MZ Ô s ZîÔ i * Ô g 2

Ô Š@Ô qÃgÔ x ª } x lZ ] Å ]Š „gzZ

x Óy ZªñY HØ{ cvZsÜX 8ZgzZ7ZÔ¬ŠÔ] ‡œÔã!
ÛÔ
Œ
Xì @
B+ Š 
*™m{~«£ÆvZ)ÃvZ~gñZ

wi *
nZgzZ 6x¯Æ vZžì t Š Z%Ð ä™Ø{ n Æ [ÂÃ+ Š

bSZB‚Æ x¯Æ vZÃ] !
Å ËÐ~ t‘ÔñY3g yZZ 6äƒ
Åx¯ÆvZÔÆ™¬c
]!
ÅvZÃ]!
Åt‘ÑZzG
žñYH: y Ò™5
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

81

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

hz% h ÂÃszwÆ yWŒ
Û ÔñYH ZŠ Z h » ]zˆgzZ ñY Å ]zˆz W

wVZz xEÔ ]â© Zn Z Ô ñY Å: p’ÅvZ x¯=g f Æ sz@
ß
c™
ñYH ¿6]Xn ZÔñYH„ g¨6]¿ Úz ÷zgzZ ñYŒÃ

c™gzZ t*
gzZmSgzZxÀnZgzZ ñYHÌ6ЕúÆ]·?gzZ

ÅvZ~ t £x ÓyZ : ñY Å®
•
á ZzíÅxEÆ kZ ÔñYHg ±Z»
Xì @
B+ Š *
™m{~«£ÆÃx ÓvŠÃ[ Â

ÆkzÔñYÅ& ¤ÅwÎgžìtŠ Z%Ðä™Ø{nÆwÎgÃ+ Š

Å
®¤Z ÅwÎg~ 4z%ZÔñYc
Ñ yZZ6kZì Š
c
ŠÃwÎg DŽ=g f

z ]úŠ Å<Ñðƒ ðÑmZÔñYH{0

iÃVžmZÔ ñY ÅŠæ mZÔñY

Å- Âz WmZÔñYH„g¨~ x|z pÆ g
Š q Z mZÔñY Å V
wÎg~ ]:Sx ÓyZ ªñY śР[ôZgzZ š
 I ZnZÔñY
Xì @
B+ Š *
™m{ÐwÎg)Ã

éZ~ hžì t Š Z%Ð ä™Ø{ n ÆVâZxª Ë[ZÃ+ Š

~ szcÔñYc
W7Ð x Z•Zz [Š ZgzZ t Ü ZB‚ê ZÔ ñY Åzç

 ÔñY Å6i§ƒ
Z
 oPE

zÒ7Z6”
gzZ ñY Å
®¤Z éZ ~
ê ZÔñYH m
Ð ]zŒ s Üê Z •g D™ì‡Ã > ZÃigzZ i ú{ z J
¤

kZ ª ñYH m
Ð ä;•Z¯Z KÑ0ê ZÔñY HŠ ˜ pB‚
¤
Xì @
B+Š *
™m{B‚Æy Zxy›~«£Æ+
Z‡x ¬Ãu|

Vzq +Z~ hê Zžì t Š Z%Ð ä™Ø{ n Æ Vâ›Ã+ŠgzZ

LZÔVƒ ¯
 !
» }g Äê Z~ ]y
Wz*Š Ž ñYH m
Ð VÂ!
¤
gzZ

ÅVñ{éZÔƒY0¯
 !
»e
f Znê ZŽ ñY »zgпkZC
Ù ÃVð;
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

82

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

%ZB‚Æ mïgzZ ò3
ÔñYH w ì» yvgzZ œê ZÔñY Å Ù7 {Š6

3g6V IggzZ ñY Å ] ³ Å Vz(ÔñYH æ¾5.Z ù4ZgzZ szH!
@D
z {i »6]ñgzZ ñY Å Ï6g FÔ ñYHx ¬Ãxs~ yZÔñYH

KZ éZp Å T}™I ¿i§gzZ ]!
„z n ê Z Ô ñY Zƒ q
Ñ~

Œx Zw6zZ LZÃä™w â0
Æ ]³gzZ w â Ô yYê ZÔƒ‚
g n Æ ] Zf

+Š *
™m{B‚ÆVâ ›~« £Æ VÇ)ÿi§kZ ªñY

ì +Š *
™Ø{cvZÃ]ZŠ „x Ó

û ì @
B

„g}Š ]úŠ Å+Š ÏZ {zHì „gx˜KKñVZ _Ž ®
 ) {z /

?ìgÃè~bÑmZgzZg
uÑ!
zgqŽì

xܬŠƒt Š Z%Ð ä™Ø{ cvZÃ+Š q
Š 4
Æ®
 )T /

Ë ƒ IZÆ ä™x » » +Š Hƒ ^
$
Y*
™g (Zaz» VÍg )

~ ]Š „+F
ce*
ƒx¥gzZì ]Š „ÝZ „¬Š ._Æy â•
Û Æ~
 *™Ñ²ì
X å„6
XÆazs %Z ÝZÐx ¸KZ» ~
 *™Ñž

: òúŠ t QgzZƒH y›Ã\W LZ Ž ì (Z ‘•
Û ðû Vâ › H /
 ) —n kZì ;g}Š ]úŠ s§Å ~
®
 wÎgnZgzZvZ {zžƒ@

?Š Åäƒ6hn Z ]!
tÂì îŠ ð3Š ðƒ C™ (ZC
Ù „c
ì 9t ¤
Z
x *
» ä™yÒ bc Å ]‡œgzZ eÔ {izgÔ i ú+Š VèY $
Ë 07
[»»®
 ) —²ì \
gŠgzZ b &Z ÅZ
•ÑÝZ »+Š VÉ 7
ßÉ • u0
6
gî´sÜ: Ð yÒ ÆZ
•òsZ 9ÃvŠ Å yZgzZ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

83

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

[» eZgzZ ®
 ) —~ ä™x ¬ ]c
©=g &
nÅZ
•òsZ)gzZ
X •77

hZ yZžce*
ƒ x¥p• Ì'!
hZgzZ VÒp¼ ~ ®
 )—

~È-ŠgzZ —²ì °» „ {oß q
Z ¡n Æ ¶Š™Š !
'
ÃVÂ!
NŠ~[  ~g ø\W,åÅX•ë!
M
•Ð ¹Æ®
Z
)

Tì ®
 ) Iè +Z Ìq
Z ðÃ~*Š ž• M
C \ WH 2•

Ϲ Ì~ <
Ø Zè ð|c
~Š·Ô zy }ƒ : „ ! p ðÃÐ }u~
yZgzZÐ,™p°Å<
Ø ZèyZ6¯ÅVçpyZ éZ\WH•ŠŽñVÒp

z ÒZÃ]gz¢gzZ ÌZ Å}ox Zú~g ø |gŠÔÐ •e*
ƒ ï•
á~

]Q e ~ C
Ù ªÅ®
 ) —{z n kZ• Dƒ ܇РK9
XkZ• D Y µ~G@
gzZ e
×Å®
 ) kZ™ƒ W
OÐ VE!
Û gzZ
Œ

`g {ÐðsZI¹Zž åg]Hy
W»VEc
Š ‡ž-b§kZ\ WÃ

òs ZgzZ Ëc
¸”
Æ > ZÃigzZ {izg c
¸ ~g ïZ Ð i ú {zHÔŠ
c
Š gZŒ
Û

òs Z q
Z {zž ¶âZ sÜ] !
É 7žì C
Ù ªs ™Ô¸ ug @
Æg Ã

—²‰ØŠg ZŒ
Û `g {Ð0I{z n kZ¸~g ïZÆ]t»{o

s ÜÆ {oÆ x Z™/ôÌ~© Â{o+'

» ZÆ ®
 ) ~È-ŠgzZ

èY• xê} ({Š c
i ÌÐ VEc
Š ‡vßt Ð g ±Z kZ• n
g {o

Ю
 ) —Zg øgzZì AzZgzZ ë Z {Š c
i ÌÐ ]t »{o© Â{o

—LZgzZ B™„
 gŠ Z
• LZ vßt ¤
Z ªì ¸ Ìs %Z ~Š ã

ðÃÐyZ Zg øÂB¯._Æ<
 Ãg »i§ÆV2B™ b &ZÅ[ »
Xì 7s %Z
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

84

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Ø{ÃvZ[ Â~®
•
á ZzígzZ]zˆ
ì +Š *

:c
â•
Û Š•
á g Z~*™y WŒ
Û ä\¬vZ

oÊ ÜãnÉ Ø• àm„Ö]þ Ÿ^ÛÂ] àm†ŠìŸ^e ÜÓòfßÞ Øâ ØÎ ™
ÔòÖæ] þ^Ãß‘ áçߊvm ÜãÞ] áçfŠvm Üâæ ^nÞ‚³Ö] é³^³nv³Ö]
ÜãÖ ÜnÏÞ¡Ê ÜãÖ^ÛÂ] k_fvÊ äñ^ÏÖæ Üãe… l^mªe ]æ†ËÒ àm„Ö]
— MLQ ÌãÓÖ] é…ç‰ þ ^Þ‡æ èÚ^nÏÖ] Ýçm

ÅTž {z?ì yÃ~ {g Ä{Š c
iÐ ƒ
 Ð g ±ZÆ wqZ N CÃ ?ë H L Lª

vß {z t |gŠÔì ;g™ wqZ iZ ¹ {zž ;g@
™ y át {zgzZ ˆ {g {
Ñ ~*Š œ
yŠÆ#
Ö ªÔ‰ƒ]g ¸wqZx Óê Z:ÔH¬ »] ‡5gzZ]c
WÅ[g LZäVM•
IgzZ `g Zpä + ¬ÒZ ¥#»`™e
WkZó óÐ,™7„ ì‡zi ZF
c w qZ yZ ë

WkZ®
e
 ) —~gzŠ kZgzZ•f
™+ŠÃq ZºZ©âŠ•‚ŠpKZŽì c
Šg ZŒ
Û Ã®
$

Æ DIZÔì 
@Yc
0
Ðgîm{~ ®
 ) kZó ó¬ »] c
WÅvZ L è
L Yì CWÃt Z]»

ÅvZžì t ¬iÐ ]c
WÅvZÔ¬ ~Š NZ }uzŠgzZ ¬iq
Z• 9zŠ Ŭq
Š 4
::ñYHnZ²ZÐKgzZ"7
Ã[Â

]zˆ Å ÃvŠ ñO Æ yWŒ
Û ~ VògzZ ] ¬½Z LZ ®
 )Ž /

Å xE ( 15) {gG c KÃyWŒ
Û žƒ B
g {ot gzZƒ C™®
•
á ZzígzZ

Æ yWŒ
Û { zH ƒ Î #
Ö ÌB; Ð +
 ÅKÃy WŒ
Û n kZ ì ]gz¢
?ì $
Ë ƒI ZÅä™x » »+Š®
 )+ZHgzZì 7>%Åi¬B‚

gzZ ì ŠoÑ *
ƒ)´ cKg
uc
Wq
e
Z Å y WŒ
Û+
Y q
Z ®
 )—
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

85

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Ì›Zžì C™™Èt ª
»z Å]zˆÅw qZbc{Š™A
%Æ
r ™
c ™i+
Y ~uzŠ

ìt w ZÎÂì ]gz¢HÅ"7[ÂÅg
uc
‚ÅyWŒ
Û Ð µ ZQì g
uz yWŒ
Û
cKÃy Z • è~ w qZ bcä 
r ™
c ™i ]c
WŽ Å yWŒ
Û H/

ô=Å ] c
WyZž ì t [ ZŽ eZ ¤
Z?ì 7]gz¢Å xE ( 15) {gG

7]gz¢ÅxE{gG cKÃ]c
Wy Z :
 kZì ~Š™ä 
r ™
c ™i
¹!
H • $
Ë W™]c
WÅ yWŒ
Û Ð ô=¤
Zžì @
ƒ Za t w ZÎQ ì

?•7ŠŽñ§ ·ÅY fcKÃyWŒ
Û

( 15) {gG cKÃyWÛŒž• n
g {ot ¤
Z +'

» ZÆ ®
 ) —/
x ÈZ » ä2ÃxE yZ~ Vizg î>X\gzZ Vg LZ Q Âì ]gz¢Å xE

xEyZ HÔ• D™VY rZ „6äN
g'gÎP ÅyWŒ
Û ñOÆ ä™

?ì 7x » »+Š *
2gzZGÃ

ì
@Y c
0
?Zzg$
~ +'
» ZÆ®
 ) —̬tgzZì ~Š NZ¬n~uzŠ Ŭ

ZZ žì I »s ¦ Z~}g !
Æ Tì ¢qÐtZ@ [ Â ~(Ð ƒ
 Å 4}wVmZ
Å
Û tZ@ª XXᕆÏÖ^Ò ä³m]‚³a
ZÐ~Y f} (
q
Æ<
Ø è4x é)ž Z0Z)´Ôì#â ÅyWŒ

mZ ì >k

RZ [ Â q
Z Å yZ~ Z
•gzZ ì èbÑÅtZ@ ~ Vz¢âä V,Z•
G
kZì Å Œ ðÒŒ¢0̇~uzŠì Å pÑ! Z0w¾q
Z• ðƒ’B‚ÆkZ²ÑzŠ
:žì ~70Ô69mÆ[Â
Üñ^Î Üm‚Î Ý¡Óe Ü×ÓjÚ oÖ^Ãi äÞ] Äe^ŠÖ]æ Œ•^ŠÖ] س‘Ÿ] ™
Ÿæ p…牟æ p†’e ‹nÖ å†nÆ •]‡ lç‘Ÿæ ͆ve ‹nÖ ä³i]„³e
o× lŸŸ• änÊ^ÛÚ p†’fÖ]æ p…çŠÖ]æ oe†ÃÖ] ^Û³Þ]æ o³e†³Â
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

86

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
— oÖ^Ãi ä×Ö] Ý¡Ò

kZì ì‡B‚Æ ] Zf ÅkZì *Šx¯ » kZ1ì @
™x¯ à¬vZ L Lª

ì ãZ‡:x¯ »kZgzZì i ZzW: •szw:Æx¯ÆkZgzZì 7Z]
Ð

ðƒ wi *
ÁÂt~ Tx¯ ãZ‡gzZ ~gÎÔ! ²É ì ! ²: ì ~gÎ:
Å
x¯ » vZ ~ |ÁÂt~ Vâ !
i yZÔ• C™ ª
ÑŠ 6ö:XWZ x¯•

óì
ó 7

vZžì Š
HyÒ {o~}°‡kZgzZ•ÀF»vZ x¯ÁÂtžìt È

p ÖZ%x¯ » à ¬vZZ
 :ì 7i ZzWðÃÅx¯ÆkZgzZ•7Ìp ÖZÆx¯Åà ¬

i ZzWÅà ¬vZZ
 ªZƒ pgzZÀF»x¯ÆvZÉ Zƒ: x¯ » à ¬vZ yWŒ
Û t ÂZƒi ZzW%z

» à ¬vZyWŒ
Û {ŠŽñk0
}g øgzZ ‹7x¯ ðà » à ¬vZ ä LƒQ Â$
Ë }Š 7ð‹
~ p ÖZ yZ~ [»—» {okZ LZ r
 ™
c ™ižì î<Ez ¸ Zƒx¯ »gzZ Ë7x¯

:•ìg™g ÖZ

ÐWgzZ û • p ÖZ {Šñ•
Û Æ[£z [8Ôì x¯ »ŠqpÑvZx¯ ü
Å
nZ·ù »[ ZŠ WVâzŠ n kZì x¯ » Áqz [8ö:X Zx¯ ü • D â •
Û
û 7myWÛŒbc / ì ~gz¢Ú'
B‚

Ë ƒ IZ Åä™x » »+Š {zHƒ {ot»+'
$
» ZÆ®
 ) T,™êŠpMg ‡

ì +Š *
™Ø{c ~
vZwÎgî
 ¤Z

y›C
Ù È» ä™Ø{ n Æ wÎgÃ+Š q
Š 4
Æ®
 )T/

,. LZ LZÿC
Ù ñOÆ ¶Š ]úŠ Å q nZ Å ~
 *™Ñ sÜÃ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

87

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

?ì $
Ë ƒIZÅä™x » »+Š {zHƒ*
™N @
ÅÅ
ã0
»

vZ wÎg·Ð y !
~
i ÏZgzZ-7Ý»vZwÎg·Ð y!
i „q
ZH /

?ì 7uÑB‚ÆwÎg bŠg Z Œ
Û x â ZCZÃVzuzŠ ñOÆ

\WLZ ÐõgzZ Z
 ZzÃÇáZz ä™ÇgzZì @
Y¹Ç& ®
 ¤Z Å Ñ)

>gÎ6
gîÆ w Vì CYá ÌJ
v!
uÑÃy¨
Z ]‡zZ ‰ÇtèÑq• ëªÃ

:žìŠ •
á g Z »\¬vZ~>ÂZ

á] •]…] àÛÖ àn×Ú^Ò ànÖçu àâ •Ÿæ] àÕ†³m l]‚³Ö]ç³Ö]æ ™
—NOO é†ÏfÖ] é…ç‰ þ èÂ^•†Ö] Üjm

|ŠzŠ k'
zŠ ï»ÃV”LZ {z• Se*
™å]æ Å
®ŸgŽ 'gúà ZzV”L Lª

˜~ 㢂㠢£ZY
 *
ÑñxsÑZ •Ý¬ 4g•ñƒ D™ bÑÅe
WkZó óNö

^\ !
Vâ Žì nÆkZ]ætgzZ ñö |ŠzŠJ
k'

zŠÃ^LZžì ¬ÃVâ ªLž
L•

WkZ ]æ ð•Z ª ó óì ^
e
Y ̶~ kZ :gz•e*
™ Zg7 ]æ Å äö |ŠzŠ Æ
Š•
á g Z ñƒ D™yÒ~s ›ÑZ >gÎä\¬vZÃXÏZˆnZì ˆ~Š™yÒw ‚zŠ~

:ž c
â•
Û

äjÕææ ^â†Ò äÚ] äj×Ûu ^Þ^FŠu] äm‚Ö]çe á^³ŠÞŸ]^³ß³n‘ææ ™
—MR Í^ÏuŸ] é…ç‰ þ ]†`• áç%×F$ äÖ^’Êæ ä×Ûuæ ^â†Ò

c
VZÜeZ ä Vâ mZèY c
Š ¬»yˆZB‚Æ+-Zz LZÃy¨
Z äëgzZ L Lª

`™e
WkZ ó óì ~ { â M*
Zr|ŠzŠgzZ *
VZ ÜgzZ Ð 1 H Za jZgzZ Ð 1

bÑÅ kZì ˆÅyÒ w ‚ ðJ e ª {â M]æ ÅJ
äZr|ŠzŠ³Ð äVZ Ü~
äö |ŠzŠgzZì {âb ]æÁi Z ÁÅÜÐzg Å`™e
WkZžì ¹äDIZ ñƒ D™

yÒ Ð p ÖZ yZ~ y % >gÎä \¬vZÃXÏZˆ n Zì w ‚zŠ ª{â äa ]æ Å
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

88

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
:ž c
â•
Û

äÖ^’Êæ àâæ o×FÂ ^ßâæ äÚ] äj×Ûu äm‚Ö]çe á^ŠÞŸ]^ß³n‘ææ ™
—MP á^ÛÏÖ é…ç‰ þ Ôm‚Ö]çÖæ oÖ†Ó•] á] ànÚ^ oÊ

ú6úäVâ mZèY~}g!
Æ+-Zz LZÃy¨
ZŤzäë L Lª

+-Zz LZgzZ Z÷}™]žceÃy¨
ZpO~k'
zŠ c
Zr|ŠzŠgzZ 3g~ù ÐZ™ VZ

Š q ZgzZì w‚zŠ sÜ]æÅ
g
®Ÿgž Zƒ"
U
Ð mÀyZ Å *™yWŒ
Û óì
ó gyN»

w ¸Æò•1Zx âZp7x
®Ÿg ðÃˆÆ w‚zŠžì ŠŽñs
 ZÜÅ] !
kZ Ì~

D™g ïZ» mÀy Z Å yWŒ
Û +ªs ¦ ZpO ì w ‚ ðJ e ]æ Å 
®Ÿg ._Æ
Åe
WÅy%>gÎÏZ6
gîÆw V•ïŠ ò :»äƒw‚ ðJ e]æÅ
®Ÿg gzZ•
:ž•˜ ñƒD Î^â»Ò~ã ¢‚KZ 㢣ZY
 *
Ññݬ4ñƒD™ bÑ
~ÒZgzZ ¨
¸ g ±Z!
ì ðƒ yÒ w ‚zŠ VŒ Ž ]æ Å äZr|ŠzŠ L L

ðÃk0
Æ yZ• DC w‚ ðJ e ]æ ÒZ Ž•
ò 1Z x â Z Ô ì Æ ] ZŠ ¬

14•e
Wy% >gÎ ÙZj/ì „ w ‚zŠ q
Š 4
Æ g/Ôσ ?ŠgzZ

ó ó㢣ZY
*
Ññ‚dZŠú*
ÑñÀF

ŠŽz!
ÆäƒmÀãZz âZ Åg
uz yWÛŒž: Ä•
á »Çìt yâZgDZ *
Zzv*
Z

t ‚̈Æäg ¦
w‚Î{gG` WŽ ?Š {z σ?Š ðÃk0
Æò•1Zx â Zž Š
c
å<X²t

x â Z~«£Æy WŒ
Û ä ]Z|+ª b§kZ ÏñW7J
#
Ö ªvZY ¶
ZgzZ ðW7

Žž• n
g yZZ ë²ì c
Š™q
ÑÌB‚Æ \¬z ug nvZÃx â ZÆ™g (ZÃw ¸Æ
X °% Z C
Ù º•
Û ë!
pì å~ x é¹8E
ZgzZ wßZ {z ì k0
}g ø ` WxsZ +Š
•D™ÒÃÅäZ™gz!
¸åÃkÜZx Zú™ Î {È» ó óσ?Š k0
Æx â Z}g øL L~

aÎtgzZì 7g » {g e ðà ZÎÆ ÇÅx Z™[Z k0
}g ø [ZgzZì Š
ƒ ù Ÿ +Š ÝZ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

89

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Æ •ñàßZ LZ ä ®
 )q
Z& ì Š
™g (Z ^Åq
’q
Z~ äâ i kZg¦gzZ

LZ q
ZC
Ù ª•
 ã0
»N.LZ LZ¿ÙCžì c
Š™ qzÑ It 5'
gzZì 1™g (Z6

Ëâ b§ÏZgzZ Åòw•
á x â Z w•
á }™ÇÅò•1Zx â Z {zì 4Ž }™¿6b)Æx â Z

x â Zq
ZgzZVZ.q
Zn}g øä\¬zug nvZèÑq,™~zcÅx â Z LZ LZÌUgzZ

ÃË{z´Æ~
 *™Ñ ž7^
Y c y›Ì˪•_7Ýë »Tì c
Š™gH

~õg @
sîÅw ‚Î{gGÅxsZèY}™q nZozæ)gzZ?Š š mZnŠg Z Œ
Û x â Z CZ Ì
Š 4
q
}g ø x Ó{z Å#
Ö }
Å+Š6gîLZ LZ ä VM• }g*+$gzZ[Zg Ñ"

ÌÅ Ë{z´Æ ~
vZ wÎg·qnZ ozæ)gzZ ?Š š p• x Z•Z .
Þ ‡gzZ ö*.
Þ ‡
kZ k\ZgzZ ]ª~ KkZ pì ?Š MZ&
*
ƒvZ wÎg » ~
 *™ÑèYì 7^
Y

 ) kZgzZì 
®
@Yc
Š x *
»‘•
Û ÃVß Zz ¶Š ]úŠ Å qnZ Åg
uz yWŒ
ÛZ
 ì @
ƒ‰
Ü z
y• W}i ~ p°mZì „g}Š ]úŠ ÅÅ
 ã0
» ,.LZ LZgzZ Å‘¸îWŽÃ

X C™7]!
Å‘¸®
 )tžì 
@Y ¹gzZ•D Yñ5"!Æ

uzyWŒ
g
Û »œÅ+ŠÆ®
 )—
{^
Y~ÝzgÅ

:ž•D WÃïŠ]úŠtˆÆi ún•
Û ~KC
Ù WZg ZÆ®
) —

]Z|x ÓÔσ]!
~}g !
ÆœÅ+ŠgzZ¢zyZZˆÆi ú†ü

û ǃ{Z
ùvZY ¶
ZÔOgp=žì lgZ*Ð

ŜŠ+Š %Z@
ƒ7„™f ðû ¢z yZZ Âì Cƒ qzÑ]!
 ˆ nZ
Z

+Šžì 
@Yc
Z™tgz!
ÿC
Ù gzZì CYj™ W6`zy

ˆÆ]Ü„PŽì CY ~Š ]úŠ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

90

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Æ{izg• Ái Z Ác
- x *
CZ¿C
Ù Z åE<XÅì œÅ+Š ¸gzZì n•
Û 6
¿C
ÙÂ
nÆVÅ

ì g•Xì 
@YÑï~]gßÅV o)7Z• D Z•x *
LZvߎQ ñZ•gz¢n

^ÑCZ ÌÃá Zz%1^ÑŠpZ
 ì @
WÌ{z‰
Ü zq
ZÂñYÑ1g !
g !
Z^ÑðÞ
¤

$
®
Å `zy
{Š™Š XZ Å
r™k1Z*
Ññvßt Ôì Ì»®
 ) —wq¸ì 4•s
r âŠz wŠ LZ ê Z Špž• ëB‚Æ g ZƒkZ~ >C
Ù KZ x » » Y m
ZgzZ œÅ +ŠÃ

$ÌÅY fyZáZz ä™x » »+Š vßtQžì CYƒ tZg bSZ®
$
Å `zy

t Ì~

yWŒ
Û ä \¬z ug nvZ• Dƒìg™x » » + Š=g fÆk

½zk

’Ž Èa7Ìä™
:c
â•
Û ~}g !
ÆŠ Z•
Û Z 2~R•
Û Šp,Z~*™

ð^Žm àÚ Ø–m ²] á^Ê ^ߊu åœ†Ê ä×Û ðç‰ ä³Ö à³m‡ à³Û³Ê] ™
²] á] l]†Šu Üãn× ԊËÞ g³a„³i¡³Ê ð^³Žm à³Ú p‚³ãmæ
—T†›^Êé…ç‰ þ áçÃß’m^Ûe Ün×Â

TvZžßyYƒŠ
Ä~ÃmZ¿{zgzZƒŠ
c
Š™+'
× ¿Z'
eZ c T L Lª

wŠ LZ6w qê Z\ W:ì êŠ e
Z@ ì LeÃTgzZì ꊕg Z7
~ „Zeì LeÃ

+Šn ZgzZvZ äV,Z ªó ó• D {{z ^ÑŽ ì } Y [pvZ—" , ™: k\Z~
G-W8
y-ž ö ì ~Š™gl„Zenê Z ävZ¯
 !
n Zì c
Š™ì‡Ÿ»ä{^ÑŽ6

yZÔ•6
Z@{z•D™wìt~Y LZ{z[ZgzZì c
e
Š™+'
× nê Z¿Z'
t»yZä
:c
â•
Û Š•
á g Z6
x £}uzŠ ä\¬vZ~}g !
ÆŠ Z•
ÛZ

oÊ ÜãnÉ Ø• àm„Ö]þ Ÿ^ÛÂ] àm†ŠìŸ^e ÜÓòfßÞ Øâ ØÎ ™
ÔòÖæ] þ^Ãß‘ áçߊvm ÜãÞ] áçfŠvm Üâæ ^nÞ‚³Ö] é³^³nv³Ö]
ÜãÖ ÜnÏÞ¡Ê ÜãÖ^ÛÂ] k_fvÊ äñ^ÏÖæ Üãe… l^mªe ]æ†ËÒ àm„Ö]
— MLQ ÌãÓÖ] é…ç‰ þ ^Þ‡æ èÚ^nÏÖ] Ýçm

ÅTž {z?ì yÃ~ {g Ä{Š c
iÐ ƒ
 Ð g ±ZÆ wqZ N CÃ ?ë H L Lª
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

91

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

vß {z t |gŠÔì ;g™ wqZ iZ ¹ {zž ;g@
™ y át {zgzZ ˆ {g {
Ñ ~*Š œ
yŠÆ#
Ö ªÔ‰ƒ]g ¸wqZx Óê Z:ÔH¬ »] ‡5gzZ]c
WÅ[g LZäVM•
IZgzZ `g Zpä + ¬ÒZ ¥#»`™e
WkZ ó Ð
ó ,™7„ ì‡zi ZF
c w qZ yZ ë

Ñ~ }g !
Æ VÍß,Z ¸ f
 ™+ ŠÃ q Z ºZ ©â Š •‚Šp KZŽ ì c
Š g ZŒ
Û Ã®
$

:c
â•
Û ä~
 *™

à é•^jÎ oß$‚u oÂ]‡æŸ] ^ß$‚u Ù^Î é†nÇÛÖ] çe] ^³ß³$‚³u™
é†nÇÛÖ] çe] ^ß$‚u ‚Îæ p…‚íÖ] ‚nÉ o³e]æ ÔÖ^³Ú à³e ‹³Þ]
áçÓn‰ Ù^Î "
# ofßÖ] oÖ] Äq… Ü$ ‚nÉ oe] à ‹³Þ] à³Â
ØÃËÖ] áçònŠmæ ØnÏÖ] áçߊvm ÝçÎ èΆ³Êæ Í¡³ì o³jÚ] o³Ê
Üãi¡’ÃÚ äi¡‘ ÜÒ‚u] †Ïvm ÜãnÎ]†i ‡æ^rmŸ ᕆÏÖ] ᨆÏm
àÚ ÜãŠÖ] Ñæ†Ú àm‚Ö] àÚ áçΆÛm ÜãÚ^³n‘ Ä³Ú ä³Ú^³n‘æ
æ Ð×íÖ] †• Üâ äÎçÊ o× ]æ‚i†³m o³ju áç³Ã³q†³m Ÿ ènÚ†³Ö]
²] h^jÒ oÖ] áç‚m åç×jÎ æ Üã×jÎ àÛ³Ö oF³eç³› èϳn׳í³Ö]
]çÖ^Î ÜãßÚ ²^e oÖæ] á^Ò Üã×i^Î àÚ oò• oÊ äß³Ú ]糊nÖæ
—‚Ûu] ‚ßŠÚ å]æ…þÐn×vjÖ] Ù^Î Üâ^Ûn‰^Ú ²] Ù牅^m

s %Z ~ #
Ö Z ~÷d
kc
â•
Û ä~
 *™Ñžì e
ZzgÐ ñ~g}
G1ZL Lª

Ðg ±ZÆ wqZpÇ}™'!
à Zzh
 {ñwŠgzZ hZ e
.Ž ǃ Za {z¤
q
Z ¯
 !
Æ

«£ÆVzi úéZ ?ÔÇ} FZ7nÐ ²ÆyZyWŒ
Û 1Çñ 7yWŒ
Û {z¤
{zÔǃÖ

bSZÐ +Š vß {zÔÐõHÃVzizg LZ~«£Æ Vzizgê ZgzZÃVzi úKZ~
vß+F
~ t‘x Ó{zÔ ÇnY7c
$
N
ßæZQì @
YòÐ y¾¾b§TÐN Yò

s§Å [ ÅvZà ?{zÔÐ , ™wyÐ {z¤
kZŽ c VÍßyZ ì ~Ÿp:Ð Vƒ

w=q
Š 4
ÆvZ {zÇ}™wyB‚ê ZŽ Ôǃ7̼Р~kZ k0
ê Z²ÐNš
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

92

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

+G
éZ þG3ÒC c
â•
Û ä~
 \ WσH ã¶
gzZ ]â ´ éZ ~
 wÎg Æ vZ } Zž Š
Y7Ôǃ
ó óσ#
Ö ´

# ²] Ù牅 kÃÛ‰ Ù^Î ”^ÃÖ] à³e 憳۳ à³e²]‚³f ™
"
ᕆÏÖ] ᨆÏm цŽÛÖ] ØfÎ àÚ ojÚ] àÚ Œ^Þ] t†ín‰ Ùçϳm
ÜãßÚ t†ì ^Û×Ò Ä_Î á†Î ÜãßÚ t†ì ^Û×Ò ÜãnÎ]†i ‡æ^³r³mŸ
ÜãßÚ t†ì ^Û×Ò é]†Ú 醎 o× é•^m‡ ^â‚ oju Ä_ΠᆳÎ
‚Ûu] ‚ßŠÚ å]æ…þÜãjnÏe oÊ Ù^q‚Ö] t†ím oju Ä_Î á†Î

~÷d
kžì ‹Ð ~
 *™µ ä~• D â •
Ûm
ñ ¬ 0 z /0vZ† L Lª

nÐ ²ê Z y WŒ
Û pÐ Vƒ _7y WŒ
Û ŽÐìÐ +
Y Åtævᬒ #
Ö Z

ó ódžB‚ÆwYŠ {z¤
~y
W»yZÆJ
VŒÐ•g ä
~~œC
Ù vßtÇ} F
Z7
oÊ t†ím "
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^Î •çÃŠÚ à³e ²]‚³f à³Â ™
ᕆÏÖ] ᨆÏm Ý¡uŸ] ð^`ˉ á^߉Ÿ] ']‚u] ÝçÎ á^ÚˆÖ] †³ì•
àÚ áçΆÛm èm†fÖ] †nì ÙçÎ àÚ áçÖç³Ï³m ܳãnÎ]†³i ‡æ^³r³mŸ
h^jÒ p„Ú†jÖ] å]æ… þ ènÚ†Ö] àÚ ÜãŠÖ] цÛm ^ÛÒ à³m‚³Ö]
— àjËÖ]

x ¸q
Z~ äâ i ~y
Wž c
â•
Û ä~
 *™Ñžì e
ZzgÐñŠ&0vZ†L Lª

nÐ ²ê Zy WŒ
Û pг7yWŒ
Û {zÐVƒï•
á vß=ÁgzZ yZŽ â~Tφ

b§TÐN Y ò bSZ Ð +Š pÐ,™'!
hZ ¹C
Ù „ vß {zÇ} F
Z7

Šg Zz~ÃÅg
Š q Zx Ó ã½É›z ~g g g
Š q Z ÅnkZ ó óñY òg 0
g WÐg D¾

 ~ äâ iÆ $öÔ• èE4)Z ì YŽì HÜÃg
Z
Š q Z yZ sÜä ëVŒ 1• ðƒ

x ÓZ åE<XÅå@
WÃt Z]»g
Š q Z yZŽ 劎ñ» `g Zp{z¤
q
Z sÜŠ
HÜÃg
Š q Z yZ

 ZÜ~ g
s
uÑ!
zgqÅ£Zµpì H{™E
» `g Zp~ bÑÅg
Š q Zy Zä DI Z
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

93

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Šg Zz~ g
Š q ZyZì @
ƒx¥ƒ
 opOÇìg À
~ ~œC
Ù {z¤

tžì ŠŽñ]!

áÈ~ äâ iC
Ù Ž nYH[Õ"Ã{z¤
kZž @
ñY Å bÑÅ] q ˜ZgzZ p ÖZ ‰

Xì ;g @
¯g DCZÃVâ ›á ¸

bÑÅ]q ˜Zzp ÖZëZÆg
Š q Z

Vt…]çì

Tå‘•
Ûq
ZÐ~ V¸•
Û {ZeÆVâ ›tžì –äDI Z~ p°Å `g Zp
&
4E
7Ô îG
Z {™E
Æ X‰ñ•
á ]‚ Å
Ð x *
Æ {gŠ ÚgzZt#Ô ] Z{Ô‘g Zi ZÔîG
0kG
0.ÀCÔÄ!

‰ðƒwi *
~ hÆg ñŽÃ]c
Wx Ó{zgzZ¸D™[ÅáZz ä™{L{k
ƒ
 tì M
¸ ë F
Ð ƒ
$
 ~ ] ‡‘x ÓæZñ/0vZ†:
 ÏZ¸ D™Vð6Vâ ›ÃyZ

:ž c
â•
Û äV,Z Š
HÄc
gŠ~}g!
Æ`g ZpШ
ñ ¤! Z0ZZ

 gzZ

`zy
„ Ðzz Åu ¸ Ьä V,ZèYceI7•
Û »Ã `g Zp ü

D™ Á¹ Š c
ÅvZ Â ¬oc
â•
Û ?• ¬o {z H Š
Y7 Q ì Hg (Z

Š c
Å „ vZ x •
á gzZ ðÆ ©• D™ {Š c
i ¹ Š c
Å vZ  `g Zp²•

Æ Tì c
Š •Ãy Z ä y-gzZì ðWÄW6yZ |gŠ• Tg~
ÏZ}vß LZŽ ' F
7]!
Å Ë• ‰ƒ }¾gzZñ0
Zt :

t• _7
ÁÂ :gzZ• F
k

½: Å Vâ ›}uzŠgzZ• … â Ã

û wzZ¢Vâ²Z©z)´i Zg
•Z]¸/ì nq
ZÅ["gzZª
˜

Ю
 ) —{ŠŽñ: i ZñeZ¤
Zì Åp°Ž Å `g Zpä ñ¨
¤! Z0ZVŒ

ËÐWÆ] !
ÅݬLZ ÌvßÆ®
 ) —ªì CY ð0
t˜ÅzgŠ •Z ÂñYH

Š- *
ÑñY ]|žŽ e
Z@ q
Z 6gîÆ wV• _7Á ŠË:gzZ F
7Å
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

94

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

t {zì Èg »B‚Æñ~(®
 ) —6TgzZì ˆ~ŠÃ®
 ) —Ð +
Y Å
r™
bcÔˆy WÛŒbc{Šñ•
Û ;@
Å
r ™
c ™i·*
Ññg
•Z •]| ü

:žì

e bcÔypgbcÔìzŠz wzZz]‡œbcÔ™f bcÔ VbcÔi ú
sÜÔ ` ´uZz»ä{ŠŽñÅVâ ›;@
Å
r™dZ x ðZ *
ÑñgzZ

ÃyZ Ì™Ö ~ ðËgzZ ì ú
gzZ -7~ ½¦½Z ÃX•Á ¸

û 102mãˆgà*
Ññi Z~z0
»Š- ·*
ÑñY ]|{™E
/ì -7

½¦½ZÃX•Á¸ sÜüžì ™f .
Þ ‡6gîm{]t» Y ]|VŒ

x *
»·ùÆ b‚g yZžì zz ¸ û ì -7ÃyZ Ì™Ö ~ ðËgzZì ú
gzZ -7
~
yZgzZŠ
HwqbcÆ™sp6¯ Å[ òZ ‰~ˆ & åŠ
3g [ »—~ Y Z’Z

6gîm{ å[ƒx *
¹ ~¡DIZ [ »—žì Ìt G :
$
q
ZÐ ~ [ òZ

kZY fÐzz Åäƒï•
á ~[ »—Æ]c
Zzgt¬gzZÉÑÅ]‡œbcgzZ e bc

kZÆ™{eÃ] ‡œgzZ e bcä] Zg (Z[ !
g ZÆ®
 ) —pO¸nZg *
°»Ð

kZ Š
c
Š 3g wzZzwqZ bcx *
» b‚gvŠÆ bc²c
ŠÄgxzŠzwqZ bcx *
»
èÑqì [YHuzá[»—ž ˆÅÒÃŶŠ W@
t áDI Z Æ™spx *

ì [ »» ®
 ) kZ ~ ^ÅxzŠgzZ wzZzw qZ bc Ì` W[ » —å|gŠ

X •„g YðJ 7gzZ S7
Ì` W~[ÂkZ'!
°Zy

gzZÉÑx Ó¹!
ì t•
Û »x *

É 7SÅi úgzZÝÃkÜZ x ZúÑÝZ »®
 ) kZžce*
ƒ x¥Ìt 2

É 7®
 ) —c®
 ) kZÐg ±Z kZì *
Z™gzZ *
™ `zy

nÆVzizg•gzZVg
:ž•˜ {zì [¯t»r
 ™k1Z*
Ññ]oeZ gzZì Vziñ{Š c
ix *
`g Zp

ce *
ƒŽ {z ZuzŠÔ• D™ {zgzZce*
ƒ: Ž {zÂq
ZÔ•%Z zŠ {z ü
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

95

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

'
.-E
Æ Š°!çEE
• D™ Zg ZÍÃäZ™ 9Æ i úgzZÝwzZ%Z Ô D™7gzZ

t {z D™7ŽgzZÔ7ÑtèÑqԃѻq
’kZž 6ž• D™
4E
5…#yZž
íz èuF
™hgÃÁx LZ J
Z
 žB™êt n Æ èEG

gÁè]”» kZgzZ ÌÅÁxÔÐì7C
Ù !
³Ãq
’kZÆ™g (Z

g Zâ ZÆy ZgzZä™ 9ÆÝÛ
 z²B‚ÆÁx»y ·ŠÆ»gzZ »zÂ

k1Z *
ÑñK
 k / ¯ Š äƒ7Za ¦

Ù qZ Åä™wJÆ]»'
C
z
û 122m

VÜãnÎ]†i

pÐ ³7yWŒ
Û vß {z ªó ó²c
Ù L L• Dƒ pÆ Tì ¦Å > ¸F
þÂt
E
Ýq[Z NsÜÃp ÖZÆyWŒ
Û vß{zž ZƒtÈeZ Ç} F
Z7nÐV ðG3Òh4X3éZyWŒ
Û

ÂÌËž ǃtwq »ÒZÐzzÅäƒ[²)gzZtæIZgzZг7
Ð+
 Åä™

p ÖZÆ yWŒ
Û =Z fƒ B~gz¢)Ì*
™ÒÃÅ + YgzZÐVƒ … Y 7È»

bÑÅÂkZ~ g
•Z]¸;@
KZyâ ²Z©z)´Çƒ7W


Ù 6
C
Vߊê Z»•¢gzZ
:þž•˜ ñƒD™

yWÛŒžì Åg (Z ~zcÅŠzŠ%`g Zpä ®
$
I Z Ì~ äâ i}g ø ü

¿:gzZ• D™g¨~ pn Z: • B°»ÃÏZgzZ• f
 | 7ÂÆ

¢g
•Z ]¸/Çg ñXÐ VÍßyZvZ• _7Ð +
 Å ä™

û wzZ

yWŒ
Û ] NŒ
Û pOØâ •
Û ±5¿i§»®
 ) —[ZˆÆh
| 7
ô=tÅÂkZ

:ž•D â •
Û
r™c
™i ñƒD™yÒ»[ZŠ W~KÆ_ ZÑz[ ZŠ WÆ

{zÇìg &܇Р[ ZŠ WÆ ] N Œ
Û Ã\ WLZ ¿Žžì –äBß ü
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

96

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

û 8myWÛŒbc / Çìg @
™¹F
~A
Z%Æ[ Œ
Û
:ž•i ZBg ñƒD™y Ò_ ZÑÅy WŒ
Û ] NŒ
Û gzZ

p~C
Ù ªq
Zžì t C
Ù ªÔÈ » äƒ í!
gzZC
Ù ªÆ pÑyWŒ
Û ü

bc / &7¿C
Ù ÃX• pm!
ZgzZ ì &¿C
q
Ù ÃX•

û 18myWŒ
Û

:ž•D â •
Û ñƒD™ ô=mZˆn Z

'
Z'
¿C
Ù ~]zˆÅX•ñâ•
Û p ÖZn ZŠ Z%ÐC
Ù ªäY x‰ ü

/ • Dƒ ZŠ Z¦Z ø
 Ž• ¨
 _z pn ZŠ Z%Ð í!
gzZì

û 18myWÛŒbc
Vá^_nŽÖ] á†Î

Û ~ KÆ y*ck

i
x ¬ÀF» Tì ZƒŠg Zz~ e
ZzgŠ ¼Â» y éŒG3kIÅZ yŒ

F
{Š c
iy Œ
Û Â|gŠì H{z¤

Æy-ÀFeZ ä‰²ì Š
H-»y -6

:W» VzqzŠ ðÃ~ p ÝZ nZ 1 ì Zƒ w EZ~ pÆ y™ cKaÔ -þ

Æ VzgLzŠ c
*
™ ¦~^„ q
ZÃ{/gzZ ec
*
hŽ~ Ïg q
ZÃVŠZzŠ }ì M*
hŽ ~

ì
@Y ¹ y Œ
Û ÌÃVââ i á Zz äWvŠ ˆ q
 b§ÏZ ì 
@Y¹ y Z Œ
Û Ãä3B‚ q
Z

Q: âi »/ôªˆ nZQì : â iZ÷yzÅZíc
â•
Û ä~
 *™Ñ~ g
uq
Zž 6
y éŒG3kIÅZ yŒ
Û ~g
•Z ] ¸ä Vâ ²Z©z)´gzZì yzÅZíÌ: âi »É@
ªˆn Z

:žì –ñƒD™c6
ÂÆ

VâzŠ Æ y-žì Š Z%t c
• äÃzŠÆuÆ y- +
Y Å tæ ü

Ôy j
jZÔyZk
ZÔt Z² +
Y ¹æÆ Üæ ª• +
Y ÏZ {z¤
} (

Ž} (} („Ð V Œžì @•
á õg @
gzZ • oÆ y0
YgzZ uÔy
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

97

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

û x΢g
•Z] ¸/•ñƒZa
Û ~g
Š q Z yZ ª
¹æžì ~Š¸t ä ~
 *™ÑÆ™w EZ » y éŒG3kIÅZ yŒ

qƒÅ `gÎ b§TgzZÐ Vƒg ÇŠæÆ y -Ž Ð ì{z¤
gzZ È) ¼ Ð V ¸´

uÆy-ÌŠ Z•
Û ZÆVo) yZ b§ÏZ•CY’~*Š ~g ‚3™mZˆÆäƒ
‰ÐN Y’~*Š ~g ‚³Ã

V Ý¡uŸ] ð^`ˉ á^߉Ÿ] ']‚u]

Vƒ D™'!
hZ~C
Ù ªŽgzZVƒ =ÁgzZ Vƒ yZŽ ⎠• Š Z•
Û Z {zŠ Z%Ð kZ

]q ˜Z ÅyWŒ
Û 2ƒ:6wßZÆ g
uz yWŒ
Û ËŠ ã
éZgzZ Vƒ õÖ¡'!
éZp

g ïZ» g
Š q Z Š¼g
u +”
ž 6Vƒ f
 Ð ¹! ²ñOÆ h
 Ð <ÑÃ
ÌvßÆ®
 ) —b§ÏZ•D™iÐ ¹! ²Ã]q ˜Z ´ŠŠ¼§{Åä™

+Š VèY•ï Š™Å6+Š VÃp ÖZ yZ ñƒ D™ÒÃgzZ `zy
pÆŠ ˜gzZ ]ó

} 7^g !
ZŸt ¤
q
ZèYì ¿i§u*
ç ð •Z q
Zt ì Cƒ ÒÃgzZ `zy
Ì~

qzÑ It ðÃÀ¤
Z ñƒ º6¿i§ÏZ }ÇñY {g7¹!
Ág ÌðûxsZ +ŠQÂ

ÛZ {z • ä
 0Z~i úÐi§m{q
Z vߎ n kZ •¬Š pÆ > &ž Ç}Š™

Ð\ ÆÈyŠ Zg ‚~ {izg vߎ n kZ• Æ äY ug pÆ xßž Ǿ ðÃQ•
¹!
̼Р~ xsZ +ŠgzZÇ} 7^Ÿ„p
Ð Ñq
Z bSZ :• ÛZ Ì{z• Tg

ª¶ðƒÐ `g ZpY Z’Z Åi§kZžì @
ƒx¥Ð w¸Æñ/0vZ†gzZÇñY {g7

ŽgzZ¸ ïŠg ZŒ
Û•
Û »gzZuæÃVâ ›g …k
™}Šg Z Œ
Û uÑÃ[ ‚g ZÆx ZwgzZ {z(`g Zp

Vð 6ƒ
 À5gzZG™gzZY m
ZÃyZ•ðƒŠg Zz~ [!
Æ VGhugzZtW

ë~øÚÏZ¤
Z[ Zì ï•
á Ã
 gzZì x ¬ÇÐg ±Zƹ! ²Âž¸ëgzZ¸

`g ZpèYì ÐWB; zŠ ÌÐ `g Zp®
 ) —ž•âŠ ë ÂB {^
Y»®
 )—
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

98

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

¿6®
$
•‚ŠpKZÂáZz®
 )—²¸… ZŠ¤
y¨
Z•
Û »Ã>%Æ{L{k
sÜÂ

Æ~â år
 ™ZsÑZ *
Ññ6gîÆ]o•ï Š™ `g {ÌÐ+
¨
ZÿáZE™:

:Øâ •
Û ± 5, k

’tðƒhЯ

‰ „Ä%™ï'ñƒ¢qmq
ZÆ yZ ~ #
Ö }
Åvg )
q
Z ü
Åg í^Å\Wž@Š] !
Ðq
Z™ WVŒHn²Ôì ]!
H Y7ävg )

^ÏÅ È ÂñWZ
 QÔ ƒ Ϋ q
Z ?c
â•
Û ävg )
yZì CWÃ^Ï

ÃÏÅ© ^Åc LZ ÂñW™ Ϋ Z
 QÔƒ W™ ÎgzZ« q
Z¹Ô ðWÃ

ä ¿kZÔ ðWÃÏÅy¨
Z^Åc LZ Âc
ÎgzZ« q
ZZ
 ˆnZ ðW
E
ÜVƒsW Â~ ¶g0
Z LZ}g v! Z æ:tž c
â•
Û ä vg )
ÂHÄc

™BÑZ ]ª“z ]!
¯ / ðWÃg0
Z} ÷»„ +z ¶ª
q ~g v

û 299

¸ D™ 1 q6V\W)q ¸ D W~KìY 
r™ m
+Z†{ •
á ü

CZ ä 
r™ { •
á Y7 :
 » kZ ä ¿q
Z¸ D™ ¬Š 7OŠ ZOŠ ZgzZ

ñ¢ƒ
 ÆVñŠ Wg ezŠS~KìYx Óž ¬ŠÔc
ŠÄg6
uÆkZ)q

Ãí Vƒ @
W~ ]gßkZ~Ðzz ÏZ c
â•
Û • ìgQgÈÔØƒÔ È Ô
2¸'
»ÑZ ˆ)ì Cƒ y.6ËgzZ • D WÃ{)z gÈ È ƒ

( 18D 17 ™
r™~â åZsÑ Z

DQ D Ϋ n kZvßÆ®
 ) —i zZž ðƒ¢|tÐ ] c
© yZ

Ái Z ÁnÆ äW~ ^Åy¨
ZÃy¨
Zž Zƒx¥ 3U
ñYƒ à Zz Vâ ¨
Z ^ÅyZž•
I
È vß{zq
Š 4
ÆVÍßÆ®
 ) —Œ7« vߎ éS5ÅU
ì Cƒ]gz¢ÅVg&
tž ©• B7Y ²ZgpgŠÃ] !
ËÅ}uzŠ Ë{z´ LZ vßt n ÏZ•‰k

ògzZ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

99

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

ÝqÐV1Â{Š%DtÃY fyZž•ë]!
tîWgzZ D Ñ7~§{ÌÃx Z™Y fvß

‰ì ÝqgœbÑÐzzÅäÎ- …²ì Zƒ
VÜâç×jÎ^Ê

{)z´g ÔŠ c
*
™ÒÔ*
±Ô bŠg âÃ}uzŠ q
Z~ ðZ±• Dƒ pÆ ä™wy

žì ¬c áZz äg ¦
Ð t ‚Æ ~i úž 6Dƒ 7*
™O(C
Ù pÆ w yª
& ‡ÿ
X: ÌÐ äUgzZ äâ :Ð {g •
á Z¤
Z ÑZz äg*Ðt ‚~ i úªþ y-: ÃîÏG

«Š c
bŠ ‡Š Ðgzi É 7*
™ OŠ Z% Ð ä± V Œ ì k

Ñ {z èY z±Ð kZ QÂ
:c
â•
Û ä\¬vZ~*™yWŒ
Û b§ÏZìŠ Z%bŠ™

— OL äeçjÖ] é…ç‰ þáçÓÊ©m oÞ] ²] Üã×i^Î ™

ck

i b§ÏZ ìŠ Z% ¶ ÔŠ c
}™uhÔ }™Ò6òg »zV- Š· vZ ª

ì ¸Š Z%ÌÐkZì ZƒŠg Zz¬Ž »w yÐ{z¤

áZzäWÐ+
YÅtæÌ~g
Š q Z
X •gg•u'
ås ÜÆV- o$

yZÉ ,-Ze:gÏÐWVƒz¤
yZDIZgzZhIZž
VÐn×vjÖ] Üâ^Ûn‰

+G
Ä
C
Ò
Ò
C
3
I þ Z ù-ÿ ì @
W~ g
u q
Z *
ƒ —c
-&

ñÔ*
™I• pÆ þG

ùÿ~ e
Zzg ~uzŠgzZ c
â•
ÛÅ Iä \WÐ á
 ™|0
!
I~K¬ Ði úªþ > Õä}ÅZ
G
G-Ê
GÒC-.
G
C
Ò
4
¨
3
$
E
}
Ò
ä~
 *™Ñ ªþ èG Z Ñzx &ZîZ ð Ñÿ ì ~e
Zzg ~uzŠq
Z•p ÖZÆþ þG Z
©z)´VƒÆñ0
!
IŽúÆ VÍßy Z:ð7: i úúÆV˜ñƒ DÎ c
â•
Û
:ž•˜yâ ²Z
G
+
"&

ñw !
Æu{zžìtn¾Ð kZì ˆðC þG3ÒCŽ ã¶
ÅVæg {¹äzü

ÂB™g (Zvß{ZeÃ] !
hZ¤
ZèYì Z'
*
Zruž À
7tÐ kZgzZÐ,™¾I~

i úž7t È » kZ c
â•
Û yÒ *
™ ZŠ Z b§hZ { izggzZ i ú» Væg {‰ CYƒ 7~'{z
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

100

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

+G
ÃVÍß™|0
!
|0
!
ô {zžì Š Z%t Ð þG3ÒCž ¹ä V¿gzZì Z'
*
™ ZŠ Z b§hZ {izg

û wzZ¢g
•Z]¸/ÐN è

V Ù^q‚Ö] xnŠÛÖ] ÄÚ Üâ†ì] t†ím oju áçq†ím áçÖ]ˆmŸ

Š q Zó óÇþ †B‚Æ w Y-Z [{z¤
g
~y
W»yZž ©Ð •g ä
å {z¤

tL Lª

pÆ T ì fp â Ð ó óVŠ L L Â Ž ì x *CÌ q
Zó ów YŠ L L ÂtÑZz äƒ Šg Zz~
zgq~Tì wYŠ ¿{zC
Ù Ðg ±Z ~½Z åE<XÅ*
™~i ‚ •gzZ*
ÖÔÜ1^ÑÔ bŠ »ðŠ•

}™g (Z lzg ÅnkZ~ ] 5çÆ xsZgzZ + ŠŽ ¿{z6gîm{N Y ð0
]ÌÑ!
G
GE
#- g$
ê Z Z ðš. Ýâ g
Š q ÑZ ðåÂc
y1Z˜yß YŠ yâ²Zy
K ° yr Lž
L ì ZƒŠg Zz ~ g
u q
Z
Š q ZgzZ '!
g
+Z {zà ?Ð VƒZa L Ñg k vß ¼~ äâ i íW ªó ó Áƒ !
KÑz
ÆòOŠ ?
Ø gzZŠ OZ kZ {z ªÏVƒ”äŠ Z]
Zz!
W}g v:gzZ ÏVƒ”ä?ŽÐN ‹

ÅVÂ!
EÅ+ŠÃ?gzZ•áZzò ¾gzZD¹ž 6ÐNšÃ?s§ÅVÂ!
y ZKZB‚

‰gzZÐVƒ {o$
gzZ I YÐ +Š {z {Š6
gŠ σ ~g kÅyZƒ
 tèÑq• Dš s§
{ZeÌŠp™ ‹gzZ澘7g
Š q Z®gzZ qçñvß{zž ¹ñƒ D™ ô=Åg
ukZ ä
,™ c
‹]c
© ]{ðgzZ'!
Åx¯D¹ä‰gzZÐ,™{ ZeÌÃVzuzŠgzZÐVƒ

 }uzŠ ZÎÆuÑòŠ W¤
ƒ
Zž c
â•
Û äw
ò •
á x â Zž 6ì H IÐDkZäxèÑqÐ

ì 4}Ðäƒsz^~x¯DtÂìgw'~Vƒk

VèÏn×íÖ]æ Ð×íÖ]†• Üâ

tŠg Zz~ g
Š q Z ck

i ó óǃ +F
Ðg ±ZÆËKZ~ t‘x Ó{z¤
$
{zL Lª

D Z™gz!
w ì×zgÊpŽŠ Z•
Û Z ‰~gzŠ kZgzZì @
ƒx¥y Ò»Îâð•Zq
ZC
Ù „ ]!

t6
Tì (Z{z¤
q
ZÐ~VßZzp
g òúŠ »xsZpǃ ÌöW¾Iq
Š 4
ê Z„¸•

, ZZ
•Š¼É 7{oë!
Z ðÃ~Z
q
•Æ {z¤
kZèYì @
WtŠ ™œ °œyÒ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

101

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

•Æ {z¤
Z
kZ }ì » s¦I Z {z¤

t gzZ• áZz ¶Š™xâÃxsZŽ • D Y ñ0
]!
kZì 1Ð #
Ö zy ä s¦I Z,»ŠŽß Z]uzgzZì @
Yc
0
{o»ŠŽß Z >uz~

yZ… • D™·_» ó óVz« Z L L~
– +Fë Z Æ #
Ö zy ë Z
 ž ì t ]o»

~g ‚ž•D C… ó«
ó Z LtL ì @
Wä
{žB‚Æ[ @
z[ W~g7 tûŠŽß Z]uz~
Ge
Zu~ qC
Ù g3ZgzZì •Æ è%Åg3Zì Œ6Vjzg ªóæ
ó L L;hz™]¡

ó ó/Z*
Z L Lä ` 'gµ°ßg•6
¯ ÅTì Ìó ówÖ L L^q
Z ÅŠŽßZ >uz ÏZì ñƒ

} (Æ s¦gzZ åZƒ Za ~ ~ó ~œ ~Š{ot» wÖX ð0
]à¹gzZ c
Î ïÈ »
G
Ä
4]0ZÔ ! ²0Z +-Z [ž‰¸ b‡n Zv‚Z} (
4›E
5BEZ *ÆZ†Ô ã é)gÒ5ÅZÔ èEG
DZ†gzZ öÐE

s¦IZgzZ1g »ÐVÇ)äs¦IZ Ì{o»wÖb§ÅŠŽß Z>uz{)zå*

Æ yZ¸ b‡Æó óm{ wÖL Lòg »Š· p~ 76òg »zŠ·~ KkZ [NZ ÃÅ


@Y™wÖ~ {)z x?Zm}c
x?Zmk

³]|‰VzÈ [HLZ \¬vZ q
Š 4
9{o¸pì
>uz ä V> ªyZgzZ Š
0ó óx ¬ wÖL LÂ c
W~ Y 5ßZ
 Ð ‰ÂÆ îG
0.:XE
[g×C
Ù Å *Š n¾0

60

Ôk
l

òÔ © Ô ÈÉ Vâ ¨
Z x ÓsÜ: ³Zg –»,ÆŠŽß Z

t‘gzZÛ{ªì [g „†gzZì †„[g óì
ó vZ „] Ñ» Lž
L ~jt ]úŠ éZgzZ ÑZe ¯
‰ì 7t•
Û ðû

\W,åÅX• ë!
•Ð ¹Æ ®
Z
 ) ~È- ŠgzZ —žt x¯Ýq

z~g ø[Ât•M
d
NŠ~ós
ó WÆœ£gzZ] c
Ãg °ZZ
•®
 ) —L L[ Â ~g ø
Xì [ø
Šj6www.quransunnah.com ïHG3J" ‚
VÜãÚ^n‘ ÄÚ äÚ^n‘æ Üãi¡‘ ÄÚ äi¡‘ ÜÒ‚u] †Ïvm

Æ`g Zp óÐ
ó õH~«£Æ} izggzZi úÅyZÃVzizggzZVzi úKZ ? L Lª

¸ D™g (Z ]” ð•Z~ A çÆ } izggzZ i úvß {zž• ˜ õg @
IZ~ }g !
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

102

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

tgzZ¸ DYƒ¾Ñ n
g n
g} izggzZ å
@Y7y¶
6¸â ê ZÐ Š@]ÒžJ
VŒ
¸gzZì ®
 )—Åä™~zcÅw qZÆXì 
@Y c
0
?Zzg$

~5ßyZi§
bcÆ 
r ™
c ™i6
gîÆ w V~ KkZì „g Y ~Š ~KC
Ù ]úŠ ,ì œ{z
:Øâ •
Û ±5ä%PÐw qZ

]Zgž Zƒ„Ú Z »’izgq
Zž•D â•
Û •~5ßg• ò uZßZ† • ü

ű]gzp@e
.q
Zž ¬Š~ [ Zp‰ ^gÌ`ªzzŠ ZgzZÃ

ì 9•w'~ÄJ
V»Ž ÅVƒ 0
ÆTì ñƒêk]§g!
ĵØP ä kZˆ nZ Vƒ~ Ô~¾~™ÒÃ~ Ô~÷ž

k':ež• ë ÇVƒÎ7Ã]Zgž à 3ngzZ`ZÐ [Zpt X ñ 7
û 65m i úbc / S7
ÐçzÆY (i úÅ ðJ

,i ú ~g ‚Ð çz „ q
Z J
yŠ {g !
žì –r » 
r™¦q
Z ü

ž D Yg*,Z yŠ FFðW7"
âÅj
 ÚJ
 k'{gG gzZ³7
û 68mi úbc / ¶CW: "
âÅ™qðÃ
Å
çz„q
Zi úÅ ðgzZY (J
k'

k•žì –0ÆòïG
E4h. Z0G ü
G.Å
ä òà Zçx â Z H „ (Z J
k'
:ežì –0Æ ç,-š Z 1ZgzZ S7Ð

žì "
U
]!
tÐ& §ÆF
ZÂÐÉ@
:ež HÜÐV¨
ò ¤1Z

¿¸ J
k':e »‰Ð~ yZ¸ _7
i úÅ ðÐçzÆ Y ({z
c
:e c
Mž ˆÅÜqt Ð ]Ò¹Â0Æ òWZ x âZ ]|X ;g

û 70mi úbc / S7
Ðçz„q
ZògzZY (k'
k•

,Z ÚyŠ F Fž ‹ 0Æ ~g=Zg 
r™ °°Z† { •
á *
Ññ ü
¼ ZÎÆy ¡PÆñe Å|ŠzŠ"g žZzHg ZlÅ‘
 x Óž D Yg*
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

103

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u


r™gŠ ØZ†{•
á *
Ññ]|xŠ { 4q
ZÆ ]|û%q
Z ¶Cƒ:

wzÚ¼ ]|Ç ñYƒ ¹ üž H n²Ð ~
 Î ä { Š%vZgâ

bc / ì ;gƒÝq¯ »¼
 v:Zž c
â•
Û ä ]| ÂD â •
Û7
û 33mypg

ñƒ D â •
Û N @
Å ~zc Å]Ñ©¦Ñ)z w ë)gzZó*
g »2ZIÆ 5ßyZ

:ž•˜
r ™
c ™i

1| 7ÃyZÐ { ó~uuž D Y‘7Ðzz kZ]Ñ©tÆVÍg )
ü

È KZž•D Y‘Ðzz kZÉ ñYc
ŠÈ6y Z {Lm¸ðÃc
ñY

bc /} zYHx ÈZ » ä™Zg7 'ß Z ‚gzZ ñYH qnZ »yZ ¬ZñÆ
û ypg

VÜãnÎ]†i ‡æ^rmŸ ᕆÏÖ] ᨆÏm

‰Æy*ÏZgzZ ó óÇ} FZ7nвê ZyWŒ
Û 1г7
yWŒ
Û vß{zL Lª

òã?v0Zƒq ñƒ D™ bÑÅp ÖZyZ•Ìp ÖZÆó î
ó`
¦izXÑL L~g
Š q ZvŠ

:ž•˜~~g ]ZìbÑÅ~g g 9

— äÖæ‚Ûe Ü×ÃÖ] áæ• ¼ÏÊ ÀËvÖ] Ð×Ãje å•]†Ú á^Ò á] ™

óÐ
ó Og mÐ ¡sÜñOÆ ä™Ýq D»yWŒ
Û vß {zžìt Š Z% L Lª

tž ZƒtÈ:ì @
ƒÐ²{Š c
iÐ{Š c
igzZÐy !
iÔÐVŠƒm»yWŒ
Ûh
?èY

—ðƒ Å ì‡Å 
r™ k1Z *
ÑñgzZ ÏŒ+ŠÃ„ h
?gzZ ] PŒ
Û Å yWŒ
Û sÜ®
)

k,Š6xE ( 15) {gG cKÃyWŒ
Ûq
Š 4
Æ Tì CWtŠ ™œ °œ]!
t 6®
)

~e
Wq
Z ÅyWŒ
Û är
 ™
c ™i *
Ññc ä™"
U
ÃtÃß kZ LZž ©ì oÑ *
ƒ
:ž•˜ {zpOà Ze™J
p’

http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

104

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

™f Æ yˆ Zg• ~ ™Z {gÎ Ã äYƒ Š cnZ ä : •
á \¬ h ü

àÚ ØãÊ †Ò„×Ö á•†ÏÖ] ^³Þ†³Šm ‚³Ï³ÖæZZ ðâ •
Û Ò6kZg !
g !
gzZ c
â•
Û

ÑZz䙡ì ðÃì 3g™™c䙡Ãu 0
x¯äëž XX †Ò‚³Ú
û 62myWÛŒbc /

kZ ä +¬ÒZ%Zì H7ÀF
t »e
WkZ LÌä ËÐ~ +¬èÑq

ˤStèYì H™fƤS°ŸZq
Z ÅyWŒ
Û g•ÃäYƒ ¡ÆyWŒ
Û 6x £

kZ Å yWŒ
Û Ã^â °ŸZ kZÆ +¬ä 
r™c
™i²CY ð0
7~ [Â ~uzŠ Ì
Ììdq
ZB‚B‚Æäƒy WÛŒp’Žì ðâ •
Û ÒÃxñèŶŠg Z Œ
Û ÀF
»e
W

:ž•D â•
Û
r ™
c ™iñƒD™yÒ»[ ZŠ W~KÆ_ ZÑz[ZŠ WÆyWŒ
Û ] NŒ
Û Ôì
{zÇìg &܇Р[ ZŠ WÆ ] N Œ
Û Ã\ WLZ ¿Žžì –äBß ü

û 8myWÛŒbc / Çìg @
™¹F
~A
Z%Æ[ Œ
Û

:ž•i ZBgr
 ™c
™i ñƒD™y Ò_ ZÑÅy WŒ
Û ] NŒ
Û gzZ

p~C
Ù ªq
Zžì t C
Ù ªÔÈ » äƒ í!
gzZC
Ù ªÆ pÑyWŒ
Û ü

bc / &7¿C
Ù ÃX• pm!
ZgzZ ì &¿C
q
Ù ÃX•

û 18myWŒ
Û

:ž•D â •
Û ñƒD™ ô=mZˆn Z

'
Z'
¿C
Ù ~]zˆÅX•ñâ•
Û p ÖZn ZŠ Z%ÐC
Ù ªäY x‰ ü

/ • Dƒ ZŠ Z¦Z ø
 Ž• ¨
 _z pn ZŠ Z%Ð í!
gzZì

û 18myWÛŒbc

VØÃËÖ] áçònŠmæ ØnÏÖ] áçߊvm ÝçÎ

 ) —ó óǃZ'ð•Z¿»yZ1Ç}™hZ¹ '!
®
Ž ǃ {z¤
(Zq
ZtL Lª
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

105

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

:ž•D WÃï Š]úŠtˆÆi ún•
Û ~KC
Ù WZg ZÆ

ì ¿g~ +Š åLZ ! x» Ń
 ëgzZ Å\W~÷ä \¬z ug nvZL L

ˆÆi ú† ì ]gz¢ÅœnÆ kZ ñYWù~ Ï0

i ~g ø + Št

óì
ó „
 ZpgŠ Å•
ÑÐ]Z|x Ó\WÔσ]!
~}g !
ÆœÏZ
¦ÃVÍßžì 
@YHt¿úÆkZ1ì Cƒx¥hZg å¨Gi±C
Ù „] !
tgzZ]úŠt

ÆyZgzZ• D Y ñ‹® F L ÑÆVÍg )
ñOÆ ¶Š ½Åg
uyWŒ
Û Æ™

Vzi úÔVÉh ZŠ éZ vßgzZì 
@Y c
;ÃZ
•ßgzZì 
@Y »zgÐ g
uyWŒ
Û ÃVÍß=g f

—L LyZÄxq
Z,h
èmZ•DYƒï•
á ~®
 ) éZ™ƒ W
OÐ ã!
i[l
gzZ
5G4J& W•Æó }
ó Èd
ÁŠÆ®
)
Xì „g W~] ,{ åE

wßZžœÆsßgzZÛ
 g {Ô+
 Gg

:žì Š
c
â•
Û Š•
á g Z~*™yWŒ
Û

Üm†Ú àe] oŠnÃe^ßnËÎæ ^ß׉†e ܳ↳$œ o³×³Â^³ß³n˳Πܳ$ ™
æ èÛu… æ èÊ]… åçÃfi] àm„Ö] hç×Î oÊ ^ß×Ãq æ ØnrÞŸ] äßniœæ
²] á]ç•… ð^Çje] Ÿ] Üãn× ^ãß³fjÒ^³Ú^³âç³Â‚³je] ènÞ^³fâ…
†n%Òæ Üa†q] ÜãßÚ çßÚœ àm„Ö] ^ßni^Ê ^ãjm^Â… Ðu ^âçÂ…^ÛÊ
— NS ‚m‚vÖ] å…ç‰ þ áçω^Ê ÜãßÚ

ä ë ÅY «gzZ 5Ã*%0Z }ú ê ZgzZ5ÃVßÎgú Æ y Z ä ë L Lª

 GggzZà Øg Ô ÃÄZg~ Vߊ ê Z ä ëÑZe Å q nZ mZ äVMgzZ gZ ¹Z
+

{zQå*
™Ýq Ÿg ÅvZ Ñ » kZ åH7n•
Û 6yZ ÐZ ä ë ä V,ZÃTÑïÔÃ

Åy Z1ì`
Z nÆ yZ ñÑ yZZ vߎ Ð~ yZ :ì hž 6n™7ZŠ Z heZ

óì
ó ÉÃe
ÒZ

http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

106

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

 »Tðƒ~âY 340 Z’Z {
:
Z‡!
Å+
 Gg~ +Š ñƒñÑÆx?Zm}

ä Vzg ZŠ +Š6
gîƳGg (Z ä V26*Š c VßZz½6+ŠŽ ¸ x s Zz T
r{z

ñYc
XÃ+Š LZž åt sÜÑ» kZgzZH cg » Vƒ õ
Z gzZ V¡Æ™uF
ÃV- Š !
W
Y •Z ~Š·Ž ñYHg » c 䙨£»Ý byZÃ\ WLZÆ™g (Z Ï0

i Å ÙÃJgzZ

~ yZyd~Š·~«£ÆVÇ|2¸ìg YÇgZzg6òg »Ð +
Y ÅVzI
¹ c VÇ|*
™Ýq ~ F
6V- Š· Ì=g fÆVzø o Z åE<XŸ ÐW¹ Ì
'
:ˆ¿g6VßßZ&Š ã
Å+
 GgpOå

:%Æx ZoZÆ
®¤ZÅwÎg›h
”B‚ÆvZ

:{oë!
»gœbÑ c
m!
DÔ ã-D~«£ÆkzD

:]oS0
ZB‚ÆVÍg )
LZ~«£Æ•Z'

zbÑŠ

:wßZª

:wßZ ZuzŠ

:wßZ ZŠ

:ó óÞZGL L:þ wßZžœª

wßZ kZ1ì CWÃw ëgzZg¢" ¹C
Ù „ Šã
t ÅÛ
 g {gzZ s¦Ô +
 Gg

x »Ð0~ ] ZŠ „ž¸t {z ñƒ A
%6Vß Zz ä™g (Z +
 Gg ]Z W
ZŽ ~³Æ
,¼ mZÔì CYƒge˄澘7
,ÅXIÅŠ XZ ¼+Z ÅÉÑgzZŠ
1
Å•qÆ s¦ëZ
 ž @
•ìg™ÜB‚Æg "ZÐ yWÅZƒÆ~ŠŠñ*
Ññë

:ž•˜
r™~ŠzŠñÙ.
Þ » »VâzŠB‚Æã‚Wx Z™Mg‡Â,™yÒÃ]:S

ž•ÆnkZ¼ {z•‰ G y Ò]ѾŽÆVÍßyZ~Vz™E

ÆY 1zZð|

w-Š q
Z {z J
 {â bÔ å‚
g ñVZ ú1» &

7806ŸLZ ‰
Ü zC
Ù k- g k  »tg\Z
4G
5_- Â
澘(ÌÐ c ä kðG3E
h%n ZÔ•g ¦»ÃŸ^'nZ V ª~C
Ù igzZ ;g @
Î~

kç‚ÂÔ;g Z7
~,.Èq
ZJ
w‚&gzZ ;g @
Q ñVZyiz»&

7 150{z ņc
g
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

107

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

4X3 ÂÔ¶CYƒ g ZŠ1$
™… ~ ã0
½·Ž å@
3 h{z sÜ
yŠ :e y- g éhG
J
w‚&y Y Âàz q
J
Z ðÎ7"Ã}i ä kZJ
w ‚:egzZ ;g Z7~ V- h Ä
Zg –»y "q
Z'nÆx Zg W¨
:gzZ ´L{z: yZgzŠÆ]æ~g7kZ ;g Z9~]Š „
34)\ÂÔå
 ÕäJ& 6Z y ðJG
V
@Y c
Ñ n n ZÃg ZÂZ C
Ù Ž å ur{z sÜZ½ mZgzZå©
á

{ziŠ q
ZÔå@
™‘Ã yŠ :e }g7 ¬ Ð 7 ZC
Ù ì @
ƒg Ñ~ Y 1zZg ·Æ VÇ|Ž

„ +Z {z•ˆÅyÒVÒpŽ ÅY 1zZ ð|ÆgzŠ kZÔ;g Z968
N
ZJ
q
w‚q
Z}g7

s1ÐZ LgzZ;g lñ{Ç!
{ zJ
w‚ 30ƶt p°Åà zËÔ•~ 7
~½ÐVß V
X¸ñƒ“s§C
Ù dl
Æ] âZ™ÅVCz„, ZÔŠ
¬Š:

Žž åt Ã`» yZ~ ] 5ç ã¨
ZpO ¶6›ÅvZèa Š ã
Å+
 Gg \
X
54e ´Š ^ » ,îi ~g ‚ {z Å› ã¨
LZjZ ~*Š Ž èG4G
ZÐZƒLe ›ÅvZ ¿

Œ }¾g
Z¾p¤
ZLž
L ì HxzÞ ÂÔ• f0
!
B‚Æ V”w!
gzZ V“ð¸+-Zz

N \!
Z¾p ¤
ZÔÆzg N nŠôZz»|ŠzŠ N Vâ ~¾p¤
ZÔa
 Ð •™wZ e•!
~
%ñ· ²Wq
Z™0

zgßÆ\ !
gzZ™hgÃ
 ÌQ ÂÔñY 4ÐW}¾c1zg

óì
ó ò ¾„·g" ~A çkZèY YhzŠs§Å} }ÆÇ

ñ~¶^»Ã ºgÆb ïgzZ åc
Š™x ZwÇ!
nÃÏ0

i Y ZzŠi Z ä +
 Gg kZ

›ZgzZ }Šg â Ç!
ÃÑLZ òŠ Wž å
@YŒt w¾ » Ï0

i ãqzggzZ { À 0
Ô å1 x »Ð

ž å~gz¢=ZbŠg âÃéZpq
Š 4
ÆVÍßy Z} hg: ¹!
éZpðÃÅ]¯ãK
J
J
mZ ÂZ7{gzŠ »+
 Gg6kZ Z
 å\!
»V”zŠ øÒ&*
ÂÔì Be
¾Ã+
 Z³Ð kZ

mY ZzŠiZÃ~çKZ„]Zg«Å~Š •
á äyñZÂÔŠ
ƒµ ZÐkZ {zgzZ ˆ{g Czg ~ç
ÏZЕg µ ZÐ }uzŠ q
Z Y òž 1™ð t ·Ñ!
äVâzŠgzZ c
‹÷z6„
 •Å

ð|Ð ]uZzÆb§kZÔŠ
ƒg ZÛ•™hgÃ~ç KZ „ ]Zg «Å ~Š •
á ë Z'
ZÂ b§
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

108

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
X •} 7
}½}™E

ÆY 1zZ

zz Å+
 Gg kZ Z
 ì @
ƒ qzщ
Ü z kZ [!
u *
ŠgŠÐ ƒ
 » +ŠÆ +
 Gg

¹F
ãqzgž Š
H Za g¦tgzZŠ
c
Š ^»¸g »y¨
ZÐJ
Š ÑzZgzZÇÔ ð¸Ô\ !
Ô Vâ Ð

0:
M
 »ä™…¸ÐŠ c
ÅvZÃy ¨
ZŽ}Š^»ÃV¤gx ÓyZòŠ Wžìk


¦
*tc
Â*
™‚ 澘7
Ξ• X ] uZz iz-Š ,Z ,Z~Vz™E
Æ Y 1zZ \pO•
éZˆ VÎ'¸ Tg ~ {Õ{ ðõ
Z q
Z Å^ð¸b n ZgzZ W7 Âà z q
Zì @

™v¸ „™NŠÐgzŠÃVâ d
Ô âV;zYÐ Vœ LZ {zgzZ Zƒx¥Ø»yZÃV â Sh1
H-4E
&
9J (kZ~ž ¹™ m mgzZ Ðäzgæ¾£ G
Ù !
C
Vâ Ô1™È { iZzgŠgzZ‰ - ~} vLZ

~HVßNŠ Õ
 ~g v~ ¤
Zǃ yvH Zg vVƒ ðWÚ Š»™^ÐgzŠ âZ ~

ÔЎЕV;ÆZ}
ëž c
ŠÈÐVâgzZÑÅ: {i ZzgŠ äVCzyZ1Vƒ7Vâ ~g v
-d
§n Z \!
Ô;g T
¸ w ‚ 27™hgÃ\ !
Vâ Ž ì »y ðG3.GÂru*
ŠgŠ {Š c
i ÌÐ kZ

ì V¹{zž `Ø jZ ‰ ’q
Š 4
zgzŠ Z
 dl
Æe
Ñz Åd
Ô ¶{0

iV â Š

%~

5ÄÑäkZÔ¶: ]i YZž ZŠÃ]gúËV;z1â6{Õ{mZ cYÐkZ ~g e"

Ôc
Š™g ïZs ™ävZ à zkZ1}Š 3Š ]gßKZ™òC
Ù !
c
á šg0
ZÐZ Âc
žÅ~
g
•

vZ à z A
~h
Š yY™4 •zg »y
WgzZ „g ~ 76} iZzgŠÆ { Õ{ {z yŠ &gzZ ] Zg &

X Å ¬Š Å]ngzZñ¸²W6
lÑÅVâñW™ò
r™

»`ƒ¿q
Zž 6 C'ÌB‚ÆŠ ÑzZgzZÇð¸äVCz yZ ~ŠgŠ" „ +Z

D³Z!‚J WLZ {zgzZZ 7{gzŠ » +
 Gg6kZ q
 k ž åòŠ Ww¥p>YZ {zžìr

}Š wïÐ wŠÃ›Åd
ž å~gz¢c ¹Fã qzg mZV;zÔàY~{Õ{q
Z³Ãd

•Æ{Õ{Q•g CY ÅV`t ‚ÆV\WmZ6d
 x9n ZJ
]æ q
Z ¬pO
X}Š N~c
gŠÐZÐB;LZ™ Yž c
Š¬nZä

http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

109

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

V- È0
Å nkZžce ãƒ7.ßtÃË澘7
ÈyZ 0Р+
 Gg

 Gg ~I Y •Z Å nkZ c
+
åŠ
H •Æ wßZ ËÆ +
 Gg Ð<
Ø è I Zc_»

Æ ]Zg¦: ZI Y •Z yZ~Šzu KZ J
V-œ&x » GÉ ¶4ZŠ Ð „ qzÑ~
~gz¢ðÃÌ*
ƒ {” ~Š •
á )c ~gŠ 0
Z~gzŠ ðZ’Zž í‚ì ;g @
q
™ØZ'
× Js Ü

gzig¦¸ » ò ¾Cg CgQ å@
YŒsÃáZz ä™Ì6Ð ]©Y ZŠi Z%Z å7

±5 ~ ]uZzÑ!
zgqä Mg ‡k

¦¼ ÅXñƒ µZz ]Ñq {z~³)Š
@
ñ

ä•qÆò ¾kZá ZzäƒZa ÐÄÃÅd"É CYƒ7»VŒ]!
t pðâ •
Û
Z•z Åì‡wVq
q
ZÆ™“
 ZŠ'
Ð ã%
{çÃ0z ÕÆ nC
Ù ÆŠ·s§q
Z y ˜
kZgzZáZz 仿v WÅ]Ðs ÜÆ VÇ|„ LZž ¬Š ä † 0Ì©Š „

¸ 77 „<
Ø Zg ð|~ Vß Zz ä™ÒÃÅ ¶Š™u {™°ÃVƒ¤
³ #~ v W

zz mZ¸ D™ Hvßt wŽ Å ã'
]zlgzZ àpÔ·g" Vzg ZŠ¸g RŒ
Û LZÝZgŠ

Iè7ZÐVÍßXpO¸D Y0!%C;tgzZ¸D Y%]!
ã¨
_
ZÆyZÐ
m íJ
 ~œ ¶a ¸  •Z Å 0z Õt~ «£ Æ y Zå@
ƒ s %Z

kZtg\ZÔ¸ n
g]ÐJs ÜÆ}uzŠ q
Z ºÛ•t ¸`ƒ Za º•
Û 80ã½~

ú6Kg 0
Å k±*
å Z ä u Æ º•
Û ík

Z ¬ V;zÔå Zh 3Z Z (q
Z » “: ZgZz ‘•
Û
×
Š
ÐVp •
á g ZŠg { Æ™ ^æZgzZIà ï™ ññ ] GZg ~g Z.Ð Vƒ Õ{ mZÔH

Ýq„Ã{z¤
´Å~ ^Z
 QB™/ÂÐ {oLZ {zž @Š
¸ZŠÃVñê ZgzZ

:c
â•
Û Š•
á g Z~*™yWŒ
Û ä\¬ug nvZÔŠ
H¼ƒ
 ¸s ÜÆ‘•
Û ík

Z ÂZƒ

ÜÓÖ †ËÇmæ ÜÓffvm oÞç³Ã³fi^³Ê²] áç³fv³i ܳjß³Ò á] سΠ™
—OM ᕆÛ ٕ é…ç‰ þ Ünu†Ö]…çËÆ ²]æ ÜÓeçÞƒ

Ç}™›Ð?ŠpvZÔz™q nZ~÷ƒD™›ÐvZ?¤
Z ! Ñ} Z£ŠÈ L Lª
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

110

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

y*»žg Ie
WkZ ó ì
ó ÑZz ä™3gÔ ä™s çvZgzZ Ç}™g¦

gŠ Ð Vƒ æ ~g vgzZ
:žì ZƒŠg Zz~g
uì @
YWt ‚™ƒãZzh
'
× =g fÆžg Ig
uq
Z

z Ö^³Ú à³e ‹³³Þ] à³Â™
t]æ‡] lçne oÖ] ¼â… è$¡$ ð^³q Ùç³Ï³mÔ
]æ†fì] ^Û×Ê "
# ofßÖ] 鳕^³f à³Â áç³Öª³Šm "
# o³fß³Ö]
äÖ†ËÆ ‚Î "
# ofßÖ] àÚ àvÞ àm] ]çÖ^Ï³Ê ^³â ç³Ö^³Ï³i ܳãÞ^³Ò
oב] oÞ^Ê^Þ]^Úœ Üâ‚u] Ù^Î ! †ìªi^³Úæ ä³fÞƒ à³Ú Ý‚³Ï³i^³Ú
^Þœ †ì• Ù^Îæ ! †_ÊœŸæ †â‚Ö] Ýç‘œ ^Þ] †ì• Ù^Îæ ! ]‚eœ سn׳Ö]
ÜjÞ] Ù^ÏÊ "
# ²] Ù牅 ð^rÊ !]‚eœ tæˆiœ ¡Ê ð^Šß³Ö] Ùˆ³jÂœ
äÖ ÜÒ^Ïiœæ ² ÜÒ^ŽìŸ oÞ] ²]æ ^Úœ ]„Òæ ]„³Ò ܳj׳Πà³m„³Ö]
gÆ… àÛÊ ð^ŠßÖ] tæˆiœæ ‚Î…œæ oב]æ ( †_Êœæ Ýç‘œ o³ß³Ó³Ö
— |^ÓßÖ] h^jÒ p…^ífÖ] å]æ… þoßÚ ‹n×Ê oj߉ àÂ

Å~
 \ WgzZ ñW6yÆ ~
 *™Ñ m¾Z &ž• D â •
Û´
ñ â 0 ÷Z L Lª

gzZëV¹ ¹äV,Z Š
c
Š}Š[ ZŽ 7Z»THw ZÎÐ]Z0` Zzi Z0Æ]Š „

äq
ZÐ ~ yZ :• ‰ØŠ™s ç{k
ÔŒ Zx ÓÂÆ~
 \W~
 *™Ñ V¹

7{izg LÇVƒgÐ { izgå ~¹ä }uzŠ ÔÇVƒg w'~ i úÃ] Zgå ~¹

ÑZ
 QÔ ÇVz™7~Š •
á LgzZÇVƒggzŠ Ð VÂgúå ~¹ ä }ŠgzZ ÇVzhg

ÐvZ {Š c
iЃ
 ~?~nÅvZ c
â•
Û ä~
 \W ÂN W'!
téZ~DÆ~
 *™

{izggzZ Vƒ‚
g Ì{izgÔ Vƒ Ì@
ÎgzZ Vƒk7Ìi ú~ 1Vƒ‚
g ò ¾gzZ Vƒ@
ge
7Ð ~ ë{zì @
hñìÐ <
 ~÷ŽÅgŠ c
Ô• ÅÌVc
Š•
á ä~gzZVƒ Ì@
hg

ñƒZa {z¤

, Z Ì~ #
Ö ZÅ ~
 *™Ñ ÌŠŽz!
nZžì x £»k\Z e
.p óì
ó

›B‚ÆvZÉ Œ7°»cg ÖZÆ›ÅvZÃ<
 gzZ qnZ Å ~
 *™Ñ äVM

ÆÞZGkZgzZ ˆÅw EZ b ˜Z ÅÞZGnn ZgzZHg (Z3 Zg »0§{Åg ÖZÆ
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

111

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

‚fékZ[Zì _ Y ð3Š~],¸*ÃMg‡¡q
ZmZ ZƒuŽ »+
 Gg:

:ž•˜ {zØâ •
Û ±5yÒt»
r ™
c ™i *
ÑñÆ®
 ) —ñƒn
g~

Ði úƒ: {Š c
iú1»w ÈzI Zªƒä-Ž y ›{zì —g.
Þ ‡Z(ü

vZÔ}Šg Z*/Æ™ñ6Tƒ.
Þ ‡Æ}g Z*sÜ~izgƒ5jZz•
Û Zz
Ôƒ {Š c
i_ Z÷: Ô} zY%Ð ~¢ÔƒZ 7~ ò ,ƒ@
™ b§hZ]Š „Å

û 14Ô13mi úbc / Vƒ{Š c
iáZzäzg:

D â•
Ûk

’(q
Z• yuZ ¥g ~ p°Å +
 Gg 6]â £Š¼
r ™
c ™i

{Ð*Š <
Ø Zgq
ZV;zZƒ
6Y¤
q
Zg* Z÷ž•ëh
i0uZß Z† ü

:ž•

ÔÑ1: ÌQZg åiŠ ~uzŠQÑ1: {z ~ŠiZzW™È<
Ø ZgÃkZ ä~ åLg

Ø Zg ~ž ÎìgzZZƒ î<Eás§~÷{z  Zg å ä~ Z
<
 iŠ ~ŠQ

@
™WmZ~ ðc
º mZ Ôƒ@
g e Ð vZŽ ì @
ƒ ¿{z <
Ø Zg Ô Vƒ 7
mZÔƒ@
™]6
VzmZÔƒèZg6
Vh~k

¼n ZÔƒ@
™ñ6
Vƒ šmZÔƒ

?f à LZ ~ «£ Æ Ñ mZÔƒLg Ð äZ Ât ‚ Æ Ñ

nZÔƒ@
™~ b
¬Ð ‡ mZÔƒ ÑZz ä™®
 ¤Z Ån»]gŠmZÔƒ‚
g
g ZË Ã]Zgƒ‚
g {izg~ yŠÔƒLg ~„‰
Ü zC
Ù Å [ Z± n ZgzZ [ ˆ

'!
t ~TÔƒ ~Š Zh Z’mZ ä wZÎÆ•yZygzZspÆ3ÔƒLg

Ë}žVƒŠ
ÖVŒÐ î<EzkZVƒÂ c
»E
Ùq
Z Â~Ôì <
Ø Zg {zVƒ
ðZ (Å: •
á \¬ hvßì ]!
H Y7 Ð kZ ä ~ ÔVƒ 3: ^»Ã

zd
i mZgzZ›Å *Š sÜ ¹ä kZÔì ZƒN
I¸g ïZ ÌQ• … YÃ

Žì {z ¿•¬gzZg Zfì y »Vƒk
*ŠÔì 3g h ¸g »yZ ä“
i
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

112

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

x », ZgzZ ñYƒ î<Eá+
Y Å: •
á VvZgzZ }Š N Ð wŠ LZjZ

û 429Ô428m]‡œbc / ,Š™d
Œ
Û Æ: •
á VvZŽ}™g (Z
:ž•˜
r ™
c ™i ñƒD™p°ÅÔ¬6
x £}uzŠq
Z

kZgzZƒ Š
ƒhZzB‚Æ™fÆZ}
Ôìg 
@YÐ ~ŠpKZŽì {zÔ¬ ü

nZƒ c
Š °ä ‡g Zâ ZÃwŠn ZÔƒ8 Š s§ÅvZÐ wŠÔƒ@
™ ZŠ Z h»

„: •
á \¬hc
ÍÔƒx¯ » „vZ ƒ@
™x¯¤
ZÔƒ!\ »[ZÑ™f » Z}
n
û 175m ™fbc / ì @
â•
Û x¯Ðy !
i mZ

 ¸ì m{ c]áÒwEZeZgzZì »y!
:
i ! ²Gžce*
ƒx¥

 kZ Ì]Z|Y ZÄgzZ@
™7wEZ c ec
ÇÔ Vâ KZ ¿Ìðà ó óGL Lžì

g Ñ~g Fq
Zó óGL L~b ˜ZÅ¥DVW'
h
è•D™wEZ~KÅ]©^
Y *
Ã
g8E
Wæ~ qY : âi |gŠÔì CYƒ ãZágzZ ㆪ C^Å y¨
Z èG4) ì @
ƒ
:žìŠ •
á g Z »\¬vZž 6¸D™]Š „ÅyZ™È/
¸ÃVzŠqLZ
—MMS ð^ŠßÖ] é…ç‰þ ð^$^Þ] ²] áæ• àÚ áç‚m á] ™

ç e¸ … â /
¸Ã[g LZèa WæªóÃó {Š â 1ZÎÆvZt Dgå7L Lª

äY 5ßÃ,ÏZ~0#
Ö Z¸ D™~]gßÅGg ÖZ»Ég KZ +
Y Å[g LZ

0Z+ -Z [º Z •ÆY 5ß6
gîÆ]oHg ÖZ 5'

»ÚÅGs§ÅvZgzZ Hg (Z Ì

:žì –ƒ±5k½Zt» °hZ! ²

ÇZm8/ì @
™ÄÐkZŠ%Z
 ì @
ƒ]gßÅ]gúå\¬vZ ü

û 230™

:žì èÌäãU
³ZŠë°ßg•Åy *zy]!
¸gzZ

ZƒC
Ù ª Z]
Z]
~ Y ¡
Z z Y Z b
ZÆ y ZÉ ~ k]Æ VÂgúm{ \¬vZ ü
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

113

6
KãÅg
uzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
û 2™ã!
gx â Z] !
¯/

` Wpì _ Y Åy Ò Ì,mZŠ
HB‚Æ [g ‡Zz m³nçŽ~ +
 Gg

t6
gîÆ]o•ìg WÃ} 9~•ÏZ…Ì+'
» ZÆ®
 ) —t¾~sß
:Øâ •
Û ±5[ ¯

rg ÃÆ‹Š j@•gæÔ•vg )
q
ZÆ{àâ
r™x?Z†*
Ññ ü
Åy Z Z
 ‰ á p=~*Æ ~È g *ŠmvZ G
î*9g ~âå]|•
yÈ: åk0
}g ø ˆ Æ {â &zŠ c
â•
Û ÂHgr¸ ìg â•
Û ~È g *Š

x ª V;zgzZ ‰ á p=yÈ: åл » ]g c
i Vƒ Ç LZt pO*
YW

ƒ Y W:ZzVƒ nZg *
~ž c
Wâ » 
r™-Zz ê Z ˆ Æ {â q
Z pH

Tž c
Z•[ ZŽ „Špä~â å]|Ôì ~gz¢#
Ö }
Å-Zzn}g v

uzg Ãy ZgzZ7^
Y *
Y~ #
Ö }
Å-Zz Z÷%n Z VƒZƒÎ~~ q

]ŸZ‹Z 6®
 ) — / c
â•
Û Ág ™}Š Ä܈ Æ {â &gzZ 1
û 210m
r ™
c ™i *
Ññi Z] !
ZŽê ZgzZ

Á¼ Ð +
 Gg Ì~nç kZ sßpåž{» +
 Gg *
™¼Å ÉÑ

D â•
Ûk

’~z0
ZdZ 1Z¦*
Ñññƒ Dâ •
Û ¶g ]§ öZÎÅ 
r™k1Z *
Ññ}7
\W~x ªÆ{{
ÏZ¸¾Ñz~Ð Z’Z ( 
r™k1Z *
Ññ) \W ü
E
©*
q Ì»uÐ î<Ez ,Z 7{gzŠ »nm {q
Z»uŠgŠ Ô ˆƒ [Z æ:¡Å

:ž•


r™£ZŠ&œ}Š Zñ™Æ „{
*
ÑñÔ åe*
Ì*
™{>6‡ž

ïŠ Zr ã0
V⊠¹~ nZ%Z ‰ž åt i§àSïZgzZ Ô¸ Òç
J

*
Ññ1¸M
hg ã0
c]æ{Š c
igzZM
™“
 ZŠ'
ÃÌ6kZvßÁ¹Ô
http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

114

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

~g7 Å Òç ._Æ 
®¤ZgzZ ~È0
Å wßZ ª ` Z'
× mºLZ ä
{ž~ Ï0
¤

i ~g7 Åy ZŽ Ð u³gzZ ~Š Zg Z] ¸Š ZŠ Z}
KZgzZ Å
®¤Z
k'õ0
̈ nZÔ\ 7ã0
ï» k'
]‚gzZHÌ6Zg7 Ð ã 0
ì „g
û 55m]úŠ ´Š éZgzZk1Z*
Ññ / \ ã0
x *
ñZ'

J

:ž•˜~}g !
ÆãÑp›vg )

Ë
r ™
c ™i~KÆÉÑÏZ

tž¸ D â •
Û gzZ Dg â 6VC H KZÃ} hÃ{zÂCƒ :¼6yZ Z
 ü

ž¸D™ ¹ÌtgzZ••{Š c
iÚÅ} h˜}÷nÆ¥
 V 1H
ë7ÔÐN Yá™ Zh Z „zZgŠ}g ‚Ƽ
 ž•BV- x Z™/ô

{zžñYƒx¥ÌÅyZž @
Ð,™ØZ'
× b§hZ~VŽgŠyZÐyZ
û 431m] ‡œbc / •ñWhgÃVzŠç'MúLZÌ

:ógó œbÑc
m!
DL L:wßZžœZuzŠ

³,uuÅ+Š k0
Æòg »èY ZƒZa~á|¬Ðƒ
 g¦»m!
D

{ z¯
 !
Æ¿
 h
”B‚ÆV- Š·2¶:ŠŽñ<
 ãZzgzZ<Ñ×ðÃc ä™

Ù !
C
ä Y f\ž Zƒt³Ôå7ŠŽñ)*
Z@ ì Y ðÃ~ gZ ËgzZ¸Æ hgÃ] Zg Â
e

 gzZ,Š™qzÑ ã™4ZŠ~ +ŠÈ$
Z
55™ƒWOÐVh§gîÆWægzZ•Æ
5#nŠg ZŒ
Û m!
DÃygzZ•kZÂðVZi ZzWäVÍß{·Z 9‰s ÜÆ Vo$
yZ

à Z[½gzZ ÑÉ H
Ô ¹FãqzgÃT¶q
ZÐ~ Vo$
7Z Ì+
 GgÔŠ
c
Š™Èì»

yWŒ
J
Û wz4
Ð~œ~ŠÉ¸7vßà ©ðÃ>%ÆtkZgzZŠ
c
Šg Z Œ
Û az»vZ

Æx?Zm}~}Š ]Æ xEm!
èY¸`ƒ_C~ kZY f'
» Z \„x Ó ã½
X ¶7f~ËÅäVZiZzWs ÜnZ å;g YZh —ùŽ »+Š

http://www.quransunnah.com

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

115

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

ÒZž ðƒÝqq=+ZÐZˆn Z Hg (Z äÛ izZ {o»m!
D~xsZ

DLÔŠ
¹DIzÐZ L‰ G g (Zx *
Zn nZgzZ c
¯ Šã
KZÃÏZ äV¸•
Û { Ze

ÐìgœbÑÐZ®
 ) —+z ¦ZŠ Ås¦À` WgzZ Š
¹x AZzÙ}Ô Š
¹ ã-

ñƒ D™s
 ZÜmZ ?ì @
ƒ ÝqþgzZ ?ì @
ƒ ÝqÐ V¹ ?ì Hm!
Dt Ôì

˜~ÇZ m8[Âg•KZì @
YZg å™Èº Z •Î! ²0Z +-Z [îuÆY 5ß
ÚÔ_¨ÔVâ ²Zr
 ™Ôï»y ¨
ZÐ x £ÏZ• f
 ÑÐ x £T ü

:ž•

û •f

~ wqZ bcpO ì „ q
Z ~
â»m!
DgzZ kz Dq
Š 4
Æ Y 5ßž Zƒx¥:

:ž•˜ ñƒD™yÒ_ ZÑÅyWŒ
Û ] NŒ
Ûr
 ™c
™i

p~C
Ù ªq
Zžì t C
Ù ªÔÈ » äƒ í!
gzZC
Ù ªÆ pÑyWŒ
Û ü

bc / &7¿C
Ù ÃX• pm!
ZgzZ ì &¿C
q
Ù ÃX•

û 18myWŒ
Û

:ž•D â •
Û ñƒD™ ô=mZˆn Z

'
Z'
¿C
Ù ~]zˆÅX•ñâ•
Û p ÖZn ZŠ Z%ÐC
Ù ªäY x‰ ü

/ • Dƒ ZŠ Z¦Z ø
 Ž• ¨
 _z pn ZŠ Z%Ð í!
gzZì

û 18myWŒ
Û bc

7{oŽ »m!
DpM
™7Â] P`
Åì c™Ã*™yWŒ
Û ]Z|t ÝZgŠ

ZŠ Z¦Z ø
 ¨
_z pZ
 èYì @
Yƒ c™„Šp nyWŒ
Û Ðzg mZ• D™

£t |gŠ u™yÃêeZ7ƾgzZ fƒxpƾ~XÌËQ Âñƒ
:ž ZƒŠ •
á g Z~ìZ {gΞ 6ì ðâ•
Û ä\¬vZ~y WŒ
Û Šps
 ZÜ,ì »wÎggzZÑ
http://www.quransunnah.com

116

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
— ÜãnÖ] ÙˆÞ^Ú Œ^ß×Ö ànfjÖ †Ò„Ö] ÔnÖ]^ßÖˆÞ] ^Úæ ™

bÑmZW ZzÆVÍß \Wž @
ì Hwi *
6\ WyWŒ
Û t ä ë!~
 Ñ } Z L Lª

Ž »]c
WÅ *™y WŒ
Ûq
Š 4
ÆVßZzp
g {o»m!
D² óì
ó Š
Hwi *
cyZŽ , Š™

ÈÇ»yZÉ @
ƒ7È Ç»yZ {zì @
YH³Ðzg ÅpÆp ÖZê ZÈ
ÏZì @
ƒÝqvZ+
»„
 Zg {Z'
Ð=g fÆx AZx|{zgzZì @
ƒg˜~µÅp ÖZyZ

:ž•D™yÒr
 ™c
™i=g fÆw Vq
Z~w qZbcÃDIzc
x AZ
G-!
?q
?gzZ Ý ¬ çE
ZŽ ò~êyZE •Z
 žìg•r » y
ò ™0 Z¦ ü

àS6yZ Å r
 ™¦gzZ ñƒ¢q ~ #
Ö }
År
 ™¦¸ kgægzZ
G
Ü z Zg ‚gzZ c

Š uzgÐ {)z ò :ög D

z kgŠ Áx}g ‚ÃyZ Âðƒ î<Eð$

gØ Z(ä VÍßì bŠ V1ÇgzZ nZ‹Z „ x » Â » x Zúc
Š™w'~ ™f

ˆ V⊼ {)z {)zc
Š™ ùŸÃ •gzZc
Š™xzøà *ŠÐ «oÆ •ž c
î
är
 ™¦• D™]zˆÅvZ x¯‰
Ü z Ë •ž Zƒ x¥Ãr
 ™¦
pΕx Z²Z »´Š$
gzZ j0

i6r
 ™¦ÔH„ Þ 7Q Âc
Š™IÌjZ

]zˆ[Zž c
â•
Û är
 ™¦ÂŠ
8
gwŠgzZ Š
ƒW
Z»™f6
•ˆizg „P
/ ì H„Þ7 žA sg çz xE{z6ÂC
ÙC
Ù ÂÑÅu 0
x¯zŠ™ qzÑ

û 80mxÎ`™f bc

Iz7Z ÌtèY•Dƒi *" ÌÐ w”Æg
uDÏLZY 5ßb§ÏZ

:ž• â •
Û ±5]g „tðƒhЯÆr
 ™c
™i6
gîÆwVì @
YƒÝq6

{Š c
iÐ LZ ä ?ž HÄc
gŠÐå]|ä ¿q
ZÐ~ w$

Z ü

©Üæ û% q
Z~ ì ¬Š V; Ñ äâ•
Û Ôì ¬Š Ìà z ðà ÑZzû%

{zž ¬Š Ã_öòt Zi°Z†x âZ ä~ å¢ q ~KÅ ~
 vZ wÎg~
http://www.quransunnah.com

117

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
äà q
Z Æ KgzZ ì ;g Í g
u k0ê Z …gzZ• ìg ‹ g
Š q Z

Ù Š ?ž ¹Ð yZŽ kZ ä~ì ´ {eÇgu6VZ
yZŽ q
Z~

kZ ?Dƒ7q
ÑB‚ê Z ?ì ;gÍhuÅ ~
 kŠZg—…ž7
Ž • vß {z(kZž ÎìgzZH] ZZ s§~÷: c
VZu Â: ä yZŽ

kZž: • F
Ð t ZigŠpŽ •{z VŒgzZ• F
 huІÆt Zig

ä kZVƒ yÃ~ƒ C Âì 9IZg v¤
Zž c
â•
Û ä å]|Ð †Æ

kZž• Dâ •
Û å]|• å\ W Âì 9„
 Z•
Û¤
Zž ¹gzZ c
VZuCZ
E
• Ì,Z à z ‰Æ : •
á VvZž *
Y ä ~Ð
Ð zz Åû%E ð½58E

û 129Ô128me bc / } T7~

huÐ t Zig ñOÆ t Zi°Z†gzZ – »sg çz xEÆ yWŒ
Û Ð W
Zƙf :

Âì ©
Î- g ezŠŽ —C
Ù gzZì @
BgœbÑ~íb ˜ZÅ®
 ) —*
ƒÝqzgŠ »G

Åg
uzyWŒ
Û c
]!
ÅݬË{zQì Z7^65 ZgÆgœbÑ{zžì ©
™tŠpø)

{z Â
É 7—ðÃgœbÑÇèÑq @
Ñ7~§{ÃÃÅ Û*
ÌËà Zz äY Å~Ýzg

\¬vZ~*™yWŒ
Û ž 6ì @
ƒ6¬ c
ì @
ƒ6yZZgzZ6
„ Ze c
ì @
ƒ6
Z@gœbÑ
e

:ž c
â•
Û Š•
á g Zä

h]„ ÜãÖæ ²] àÚ g–Æ Üãn×ÃÊ ]…‚‘ †ËÓÖ^³e |†³• à³Ú ™
—MLRØvßÖ] é…ç‰ þÜn¿Â

óì
ó [ Z±Z(n nZgzZì … »vZ6kZ ƒc
Š wÅc¬BCZ äT L Lª

*™Ñ]g t
,c
žâ äx?Zm.ñ¬Š ,ì @
ƒgœ bÑÌ6xs ZgzZyZZ b§ÏZ

:c
â•
Û ä\¬vZ0ÆgœbÑÆÎâkZ ˆ~ŠÃ~

à³Ú …ç³Þ o³×³Â ç³ãÊ Ý¡³‰¡³³Ö å…‚³³‘²] |†³³• à³³Û³³Êœ ™
http://www.quransunnah.com

118

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
— NN†ÚˆÖ]þäe…

:ó ì
ó @
ƒ6gâÐ +
Y Å[g LZ {zÂ}Š wÅc xsZB»T\¬vZL Lª

Ô™¿gzZyZZe
Z@gzZì —0ЄZe c
Z@É 7—ÇgœbÑž Zƒx¥
e

$
®
gzZx ZoZÆwÎg<
 Ô™¿²•ë÷ùÆZ
•9y ZZgzZì x *
»´ùÆ

—²ì Cƒ6
û9gzZDÆg
uyWŒ
Û Šã
Å Ô™¿gzZy ZZgzZì @
ƒ³»nZ²ZÐ

 !
¯
Æ ¶Š™ozæB‚Æ k,Š 6xE( 15) {gGÃûz DÆ g
uz yWŒ
Û ~®
)

Xì [0
gZŒ
Û ·No6
gîiûzD»g
uzyWŒ
Û

˜ Ð g
ª
uz y WŒ
Û Åy Z Ì:
 ÝZ » „ZeÅ `g Zpž•D™yÒõg @
IZ

~•
 häVÍg )
yZá Zz ä™ ô=ãâ ðÅ]c
W‰ÅyWŒ
Û 7Z¯
 !
ÆT¶

u~ g
g
•Z ]¸;@
KZ yâ ²Z©z)´:
 ÏZ¸ n
g ]oS0
Z {zÐ XÑZ e

:þž•˜ ñƒD™ bÑÅÂq
 ZÆ

yWŒ
Û žì Åg (Z ~zc ÅŠzŠ% `g Zpä ®
$
IZ Ì~ äâ i}g ø ü

¿:gzZ• D™g¨~ pn Z: • B°»ÃÏZgzZ• f
 | 7ÂÆ
û wzZ¢g
•Z] ¸/ñXÐVÍßyZvZ•_7
Ð+
 Åä™

Kà yWŒ
Û b§ Å ®
 ) —{ŠŽñ {zž åt Â:
q
Z» „Ze Å `g Zp ª

ÝZÆ DIzc
m!
DÌvß {zž åt :
 ZuzŠgzZ¸ xzøÐ =ÂÅ䙄g¨›ZgzZ

 ) —t{Š™{g»ÅVAßc
®
•DƒY 5߉¸{Š Z-Š „,ZÆg » f Zz™f ªwßÑZ
:ž c
â•
Û ì#
Ö }
7Ðy Ò~y
WòÆr
 ™Š- *
ÑñY ]|Šp]oeZì
ÑA$
OjZ Z
 ž å™ Zf (ZgzZ ~i ú(Z ( Yg { ) êE0Z L
Þ ‡» ñZ]| ü

ß™¼ ƒ
 ¹ä kZ„e T»y!
i mZ äVÍß}½~׉
Ü z D™

/Vƒg @
™™f »vZJ
÷‚ ~y
WÆ Ï0

i~ž @
I»#
Ö y!
i ~÷p
http://www.quransunnah.com

119

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
û 49™x »—

Ö Z ~÷L
#
Þ ‡»ñZž åc
â•
Û ä~
 *™Ñ~}g !
ÆT»¿kZåw qtª

ä~
 *™Ñ~}g !
Æ {z¤
g ÇÌ6gzZ ~i úkZÆ `g ZpgzZǃ y¨
Z @gzZ h$

»

DÆ g
uz y WŒ
Û vß t ž å ¸ sÜ :
 eZgzZ ó ó• È Æ 3vß tLž
L åc
â•
Û
X¸ñƒÑúÆg »f Z•‚Šp™hgÃ

:ó ó]oS0
ZÐVÍg )

L L:wßZžœZŠ

žJ
Z
 ìgg D»] )z T
rh
”J
‰
Ü z kZ äZÆ x?Zm}

~!~ x Zúá|ˆ nZ c
Š 7w$
Ð eé Â{o™ƒ 4ZŠ~ á|ä Ö7
} ]
ZŠ LZÃðZ'kZC
Ù ~ tØÆ ®
•
á ZgzZ WÂ~ <
Ø è LZ GgzZ ðƒ qzÑA
Ð

kgƒpO à á ( ÅVzŠq*Š ä 46Y 1zZÔ¶w=~ VÍß x ¬Ž Š
@
™4ZŠ ~
J$
&
E
" gzZ Î äYY7ÃV ð.gBE

Æ*%gzZð}(Å øm WgzZ
ÏZ ÎäYc
og Zq»…™(Å G
é5ÒG

Gð|pOìg~ ºc
ÅËgzZƒ^ÔƒZnŽ ¸ B{¦g Z}
ÿkZ x Zúèa b§
VŒ Æ VÇ|Ð ÷ŸÆVáZ™ÅVÍß „,ZgzZ Š
ƒ w=g¦¸ » e
Ñz Ì~

Æ ]oS0
Z ¡Vß Zz ™gzZ ä™yÒÃ÷ŸyZgzZIƒ m
_ÁÂ ÅnY 1zZ >™E


1™txgzZr¯
 !

Z~ +Š Æ vZžŽ ) Ñ‚ Z
q
 Zƒ ‰
Ü z kZ i ¸W» +
 Gg g0
Z Æ á|

ð|ÆgzŠ kZpOŠ
c
Š™spÐ g¦ßÆ ÉÑà ( ì — d
¦.
Þ ‡z [£
ž¶tp°Åà zËÔ•~ 7~½ÐVß V„ +ZÅÉÑ{z•ˆÅyÒVÒpŽ Å 1zZ

Ð y" q
ZÃ\WLZ ä ËÔŠ
¬Š : s1 ÐZ LgzZ; g lñ{ J
w‚ ( 30)M{z

]Z|¼ Ôå‚
g ñVZ ‰
Ü zC
Ù ú1 ~g ¸ ðÃÔ å‚
g } « Y ¡
Z LZ ðÃÔå3g |0
!
http://www.quransunnah.com

120

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

, Z:¸Tg·‰
Ü zC
Ù vg )

¼ Ô¸Tg~VzG ãZ6
c
Vƒ.Èc
VyÆVzgâ Y
VƒÕ{B‚Æ ]oVc
A ÅyZˆÆ ä%gzZ¸ ñƒ“ s§C
Ù dl
Æ VCz „

à ©)<
Ø ZgŽ ÌÐ~VCz{0

iÉ „g:ŠzöJ
VzŠ%sÜ]otQ'Y¿g~
G
E
H
rE
"
4
5
3
©
H
G
5
½
G
G
Æ x Zú]!
t Q @
Yc
Š™ « ï u » äƒvZ à zÐZ @
3Š ]Ñ¾Æ ÉÑgzZ è c
g
: Zg 2

6{ÇgŠ Å à z Ë: Ë„mZ ñYƒŠiux{k
ðÃÐ ËTž ˆ~Š Z™d‚f

„g W~VñŠÆVÖZg *Š „zˆn ZÔ ÏñYƒÐ¶Š®Ã al
gzZ {Õ{c
äJ m

à ©)ÅVÖZgž¶t{zðƒZ
 ñÅwÝkZqŽ6
gîm{Ôåi q
Ð Z {§»yZg Z•
Û ÐT
G
rE
4
5
G
g
Ð ¹ÂˆƒZa ]o{ C" c yZ~x ZúZ
 ™NŠ ]ѾÆÉÑÅyZgzZ è c
~ ïÆ*Š uF
ä VrZgzZ ‰ƒ 4ZŠ~ VÖZg™X k]Æ 7zgŠ vß„
 6

vZ~ *™yWŒ
Û n ÏZ ‰ 3] â Ð y Z*Š ¨
¤} (} (
ž c
Åg !
zg » (Z» *Š Ô

:ž c
â•
Û ä\ ¬

áç×Ò^nÖ á^fâ†Ö]æ …^fuŸ] àÚ ]†n%Ò á] ]çßÚ• àm„Ö]^³ãm]^³m ™
—OP èeçjÖ]þ ²] Ønf‰ à áæ‚’mæ Ø›^fÖ^e Œ^ßÖ] Ù]çÚ]

Ð i§ë!
wâ »VÍß ( yGg ) °ßgzZ ( g xZ ))´ ÒZ! Vß Zz yZZ } ZL Lª

VŒžìg¨.
Þ ‡] !
Z~`™e
q
WkZó ó•È zgÐ5 ZgÆvZÃVÍßgzZ•D 3

ÅVâ ›ªVß Zz y ZZ [ æ+1ì ;gƒ» Vƒ Z§IèÆ VÇ|gzZV- Š· {™E

VÍßyZ {ZeÃkÜZx Zú~ VáZ¸* b§Tžì {g •
á Z "q
Z +
Y kZŽ ì +
Y

gzZ ò ¾gzZ» *Š uF
äVMHä VÍßyZgzZ å@
YŒKg åZ6+ŠÃ]!
ÅXHä
XÇ ñW=g fÆ Š Z•
Û Z y Zg _
ZgzZ „ZeÌ~ #
Ö Z kZ b§ÏZ åZƒc
eg ö » ]g Ó
[ØZ} (} (
gzZÐVƒ2~]oS0
Z ñƒ Ù ŠÃò ¾gzZDê Z äkÜZx ZúÃ

—Ã} }ÆwÎgw‡zvZw‡DIZŽ ~ äâ i}g øž•Ù Š ëpOÐ,i ZâÐ
http://www.quransunnah.com

121

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

t åÃg
uz yWŒ
Û Ž vß{z²7ÄðÃZÎÆ*
Ññc
•B‚Æx *
ê Z•ñƒÇg

º Z •c +'
» Z LZ• ïŠ ]úŠ ÅÅ
 ã0
» ,.LZ LZgzZ x âZ LZ LZ ñOÆ

—6
gîÆw V•D™[NZ »[ØZ‰åÃÑZ >$

igzZ]|dZÔ#
Ö ÑZœÔWZx âZÔ

:ž•˜r
 ™c
™iØâ •
Û ±5]g „tÐw qZbcÆ®
)

~ Ââ *
 ™Ì‡·*
r
Ññ]|xsÑZ›²ì Š
ƒgzŠ¼p¤
Z: â i {z ü

{Š%vZgâ„{
r
 ™£Zæg *
ÑñkŠZ]|Š •
á g ÑZÚgzZ {uvZ kŠ

V\WÌZ©{z1¶C™ c
â•
Û gëÃ[¨Æ*+¢q ~gzWp=Å

•]|dY Æ e
Z@ kËgzZ xsZ +ŠŠëyZ² Zƒ7gzŠ {Š c

5ŸÅZ
£Z 2*
Ññ]|ÔmvZ G
î*9g r
 ™°°Z†{ •
á ]|ÔmvZ îG*9g åE

•gæ {Š%vZgâr
 ™ZsÑ Z*
Ññ]|#
Ö ÑZœÔmvZ îG*9g r
™

~g Y`nÆ +
 Zgâz Ï0

i nÆ[¨{Š%™ƒ Ü~*: Ñ‚Æ
û 5myWŒ
Û bc/ ¸D â •
Û [Z§ÃVÎ\ ÆGgzZ¸D™ c
â•
Û

„zž Ze6+ŠgzZ wâ ÆVÍß6
gîx ¬ž Zƒ x¥Ð e
WÑ!
{gÃè Å/pZ >gÎ:

]oS0
Z éZ kÜZ x Zú¯
 !
Æ [ØZ} ha EÑ ÐWÆVñ*
ê• s Ze vß

~}g !
Æ`g ZpÐ ñ¨
¤! Z0ZZ
 pOåÌ» `g Zp˜Z ¸gzZ•D Yƒ2~

:ž c
â•
Û äV,ZŠ
HÄc

ñ0
Z t :
 Æ T ì c
Š •Ã yZ ä y-gzZ ì ðWÄW6yZ ü

• … â Ã ÏZ}vß LZ Ž ' F
7]!
Å Ë• ‰ƒ }¾gzZ

["gzZª
 ˜t• _7
ÁÂ:gzZ• F
k

½: ÅVâ ›}uzŠgzZ
û wzZ¢Vâ ²Z©z)´i Zg
•Z] ¸/ì nq
ZÅ

0‰
Ü z kZxñè ]ot 1ì 7— xñè ðôg ]oÐ VÍg )
6
gî~Š ã

http://www.quransunnah.com

122

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

]YgŠ&ëVŒÃ]oc
Š OZñ0
Z kZgzZ ñY1™Š OZJ0
Z6
VÍg )
LZZ
 ì CY

X •D™yÒÐs
 ŸzÆ™„~

:óŒï( 1)

Åä™sz@
mZß c
9{z {Zp]!
Ù Åvg )
C
ËLZ Z
 p7— ~'óŒ

Å+'
» Z~kZžìtV
¶ÝZÅs¦gzZì @
BóŒïtÂñY à™g (Zlzg

ì CY ÅÒÃÅä™sz@
eC
Ù mZƒ: VY ̳# ôÜÆ g
uz yWŒ
Û {z {Zp]!
+-Z [6
gîÆw Vì @
YHg¦x{k
'³#ÆmÀÃ]!
ÌËÅcgzZ •LZgzZ

kZì ó óÇZ m8L L[Â q
Z éZì –º Z •~ w qZ bcä r
 ™c
™i& ! ²0Z
G$
~â åZsÑZ *
Ññ#
Ö ÑZœpǃ:¾IÂŽ ñY ¹ ` ZcÅ ïGG3©G

0
igzZ¬¤
ZÃ[Â
Ð
Å[ÂkZ~Tì ðâ•
Ûk

’óÇ
ó Zm8i° ê ¹ÅZmSL Lx ¯bÑÅ[ÂkZ är
™
ðâ •
Û [Å ä™ q Ê=g fÆ ]Þz@
gzZ, y»ŠŽß Z >uzXgzZ ]!
nZ‹Z .
Þ ‡C
Ù
:žñƒg66
™t~ S~y
WÅ[ŠŽz!
nZ1ì

èap7^
YÃË*
ƒb‡»Tì ßÇ!
Xtž Zƒt»x £žÜ ü

û 7^
YÌÅ6yZ=Zì ~Š ¿ZÅ •tt

Ðzz mZ {Zp7^
YW6kZƒ Ìß ]!
ðÃÅ •LZžÖ™ »]oìt

HÐkÜZx ZúV;zƒw qt»Y fÆ„¡T:ñY 7
~„ ZeŠ Z®Mq
Z Å0#
Ö Z

Ù 46Y f¸ :Ð,™“
C
 ZŠ'

™WÅnË~ }g !
Æ Y f LZ {zž ñY ¿gyZ
:žì Š •
á g Z »\¬zug nvZ~ògŸZ >gΞ 6ì „gŠ ã
Å‘¸~#
Ö Z
—Üãßne ^nÇe Ü×ÃÖ] Üâ ð^q^Ú ‚Ãe àÚ Ÿ] ]çΆËi^Úæ ™

y†» ~ F
'
6
}uzŠq
Z:
 eZgzZì Zƒ„ˆÆäYWD‘¸~ #
Ö ZC
Ù L Lª
http://www.quransunnah.com

123

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

~KÃXËž å7g » c + â Ã]!
kZ¯
 !
ÆóŒï{z¤
Ìðêó óå
~ F
'6Ý ¬LZ ÅݬÆ{z¤
}uzŠ~]gßÅä™t(ZèYì Åtä ݬn Z

X îŠ 7]i YZ ¦

Ù Å]!
C
kZ]oS0
Z²Ï} 7
ã™t~'
Z'
Ái ZÁc

:—Ç( 2)

x¥gzZ ì @
BæY Çc
—Ç¢
yâ ?Š šÃò :c
w ¸ CZf Æ ¿¥Ë
I
kª oZggzZ #
Ö Z q )Z éS5ÅU
Ôg
u 3U
ÔyWŒ
Û izZ•,qg esÜ?Š~ +Šžce*
ƒ
c
ƒ³»·_LZnZ { Zp¿tgzZì @
™¿6¬ËÆ g
u c
y WŒ
Û ¿ðä
ZpO ¦Ñ

6
TXÌðû+Š b§ÏZì `g {Ðp°Åǃc
CÐZB‚Æ?Š äݬË

ÇÌ*
™¿6
kZƒH~
ZÐZ=g fƦÑkªäËÐ ~DI Zc
ƒŠ
ƒq ) Z»#
Ö Z
sÜ~X kZ ñYƒ s %Z yxgŠ Æ Y f~X T%Z ì `g { Ð p°Å

Ë 07?Š ~ KkZ q ðÃ~Š{z´n Z g
$
u}uzŠ yWŒ
Ûq
Z• u ,qzŠ

iÐ g
uyWŒ
Û XC
Ù »+ Š g
uIZžì ß6gî¬c_t Ð+
YÆ+ªpO

zyWŒ
Û sÜ~ b)°%Z²•u,qg eÑ!
{gÃè~b)x ¬èYN 3ŠÆ™

X •ug
u

Æò•1Zx â Z nÆ 4ž 6ì @
YHx ZoZ »ÇÅ,m{ Ë~ —Ç

{z {Zpσ7u]!
Å Ë ZÎÆ òw•
á x â ZÃw•
á b§ÏZgzZ Cƒ7^
YÇÅ Ë{z´

ª bŠ™ ,@
Æ x â Z LZÃ] â© ZÆ g
uz yWŒ
Û :ƒ: VY „ ¬ZñÆ g
uz yWŒ
Û
x *
»h
™t6
¯ Åw ¸Æx â Z LZ¡^
YÃ^
Y *
gzZ ^
Y *
Ã^
YÔx ZwÃw 'gzZ w 'Ãx Zw

yZ #
Ö è ÅÇÅnkZ~ *™yWŒ
Û ì @
YH6Š ã
Å]oS0
Z ¡(ZgzZì —Ç
:žì ˆðâ•
Û ~p Ö Z

http://www.quransunnah.com

124

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
—OMäeçjÖ]þ²] áæ• àÚ ^÷e^e…] ÜãÞ^fâ…æ Üâ…^fu] ]æ„íi] ™

ä#
Ö Z kZ ó óå1¯[g CZÃY 5ßgzZY •LZ ñOÆvZäòg »zŠ·yZL Lª

Y 5ßgzZØŠ ,
Î] Zg (ZÆvZ=g fÆÇÃY •ñƒ º6xŠuÆòg»zŠ·Ì
Xì 1¯[gÆ™Š XZb ˜ZÅ ó óÈ© ÂL ÃL

:È©Â( 3)

u z yWŒ
g
Û n kZ ì F
6:sßèYì Š XZ Åsßn~Št ÅÇ

Š XZn~ŠtÅÇäVAßyZpOå7x » »'ÆVAßÌ*
™]d’z]Þz@
~
0<Ñz +Š „¬»cnZ nn Z[Z Š
ƒŠ Zi W„Ð ~È0
¦ÑÅnC
Ù ª~ TÅ

'â ÐZƒ: VY „ s Ü ôÜÆ <Ñz +Š {Zp]!
ðƒ hÐìÆcn Z ªŠ

+ Yt Ãh
%gzZì <ÑÝZgŠ „w¸»cªì ~gz¢gzZxi ÑnÆh
%*
™¿6
kZgzZ

ÅÈ© ÂÔì 7Âs ÜÆ <Ñz +Š w¸ðà »cn Zž7]i YZ ÌÆ WÎ c
:ž•Dâ •
Ûk

’~,‚`Vbcr
 ™c
™i *
ÑññƒD™p°

ÂÂDƒ7,@
Æè%Å}uzŠx »}¾¤
Zž•D â •
Ûk

’ò º Z • ü
Z åE<XÅìg @
™} @W½/Í Y™7w ÙZ Ð ]÷ZpÅÑLZ ÌL

nZgzZ™~g Z*#
Ö }
ÅkZƒ~ wŠ}¾x Z •ZäA ¿(Z ðÃN
éZpðÃKZ ~¾gzZ}™s¥ì eb§T~•{zž{g™0{Š%t ‚

Z™i Z •Z Ð kZÆzgÐq TgzZ™ ~¢~ zŬn Zìg:

Ö¾ ÃäYÖÔÐñZg KZž:ЬÆkZ1™&Â}™¬»ä™
û } Š 5ÐvZÃ] Zf ~¾ž @
™[~lˆÅï» •žì ~gz¢Z åE<XÅY

)l»ÀF
zŠg Zn Zì u]ZŠ Zæ Zx *
»Tì è[Âq
Zä„{
£Zæg •gzZ
http://www.quransunnah.com

125

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

{°‡!
Z »È©Ât ä „{
q
£Zæg *
Ññ~ [ Â kZÔì –ä r
 ™c
™i *
Ññ
:ž•˜ {z•ÆTì Hì‡yZÄ

nZ ~ *ŠžÇg ¢ » kZ 0Æ •LZž• ëjZ È©  ü
A&
Vƒ Ì Y x}uzŠ~ äâi kZÍgzZ Yà7ðÃJ
[£ð½£E{z´
z$
ª
Åq
ZÏZ )6Š°w2Z÷1Vƒ ÌéÐn»s ™zZ4ZgzZ

y.6z {n Z6ƒ ǃ: Ýqt ÃTgzZì Ág Z(»u|È© ÂÎÔ Çƒ
ÌÃ\¬ hñYƒ uh : VY Zƒ\
 ~ kËgzZ Ç}Q ¯ ðYC
Ù gzZ

û 65Ô64mu]ZŠ ZæZ / σ: { Zz6
ÇÅkZ
$ zDËû%zx £tà cìÆY 5ßžce*
ÅÞZG¡É 76
Šã
ÅîªG©EG
ƒx¥

:ž•˜Øâ •
Û ±5yÒt»r
 ™c
™i6gîÆ]o•D YVJ
x £kZ {zÐzz
kZgzZƒ Š
ƒhZzB‚Æ™fÆZ}
Ôìg @
YÐ ~ŠpKZŽì {zÔ¬ ü
nZƒ c
Š °ä ‡g Zâ ZÃwŠn ZÔƒ8 Š s§ÅvZÐ wŠÔƒ@
™ ZŠ Z h»

„: •
á \¬hc
ÍÔƒx¯ » „vZ ƒ@
™x¯¤
ZÔƒ!\ »[ZÑ™f » Z}
n
û 175m ™fbc / ì @
â•
Û x¯Ðy !
i mZ

hÐìÅc LZ nn Zžì ]!
òi ÑÂÇÇg {o»nkZ¤
Z¿ÌðÃ[ Z

Å]oS0
Zt σ~zgŠÆ yâ •
Û Æ \¬vZ ¬Zñc
ƒ ³#Æ <Ñ{z { Zp] !
ðƒ
Xì òZg~sߎì ^+ F
Ö

wZ ¸Zd
ÁŠ‰Æ®
 )—

( slogans)} Èc
http://www.quransunnah.com

126

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

»Tì Cƒ[ x»q „z~Lg â ÔìgzŠ » ~i !
g 3ZgzŠ » ` Wžì } Y ¿C
Ù

[x»g ZzyZ „z Ì~ e
g/y²{ŠŽñ b§ÏZƒ ]gzpì ,gzZƒYZg 3Z

1™! lÃ]!
kZ äŠ Z•
Û Z ägzZi ]eÆ` WèYVƒ d
ÁŠ} ÈÆX• D0
gZŒ
Û

•C7
^s§ÏZzŠ7
 ;s§T7Z•Vc
–ƒÂkÜZx Zúªó óx ÅÑ»x Z¶Z Lž

Š XZ}Èd
ÁŠ,Z‰ñƒD™g (ZÃlzg ÏZ Ìä+'
» Z‰Æ®
 ) —pO

~] ,yZpOì „gƒÝqq=à{~ kÜZx Zúî
 ) —6Š ã
ÃX•G
ë›ñƒ| ú ÆVzÈyZÆ™là {Š6» VzÈd
ÁŠ „ ,Z¼ Æ ®
 )—

=ÂÅvZ {zh
•
á •n
g ¢
 & Åä™g¨gzZKWÎŽ vß {zž @
ì ;g Y c
Ñt ‚Ã

X •gpôÐäƒg ë¤
~8
gëx ZŠÆ®
 ) —Ð

:*
™Za¢ÑZzÝ~VÍß :w¸ª

t [ ZŽ eZ Âì x » » Y f*
™ VÅ +Šžì @
Y HnZ‹Zt Z
 6®
 )—

Ý»VÍß sÜÂë:gz ì c
Š Äg äVÍßÉ 7ä ë ®
 ) —x *
Zg øž ì @
Yc
Š
!Z ÑL L ª ¢ÑZz Ý {zgzZ• † c ä™Za ¢ÑZz Ý~Vâ ›gzZ ä™ „
 gŠ

ó ó¢ » äƒ: ¼ Ð)Æ vZgzZ ¢» äƒ Ð vZ¼ ƒ
 Lž
L ì t È» óv
ó Z ÑZ

H «ävZ|gŠ {zÂc
Š¼ …ä¿Ë¤
Zžì CY ÅyÒt mZ bÑgzZ ñYH Za

äƒÐvZ¼ƒ
 pc
Š œävZ|gŠ {zÂZƒÝq œðÃÐ ]Z f Åˤ
Z b§ÏZ

ä™Æ÷gzZ•D™ª
ÑŠ6÷p ÖZÆó óä™ c
äƒLè
L Yì ³*
bÑt Å¢Æ

Ì}'
gzZ•DƒÌiZw dZgzZ ZƒvZ Ƕû÷C
Ù Ðg ±ZkZì @
Y¹¶ÃÃá Zz

ðû y¨
Z ÌËž Zƒt È eZ ÂñY3g ¢» äƒÐvZ¼ ƒ
¤
Z ª• Dƒ

tÂì @
™ *
i c
ì mZež ZeÔì @
™~ga ¿ðä
Zž 6ZƒvZ +
»Z'
c
ƒYZ {z { Zp÷
http://www.quransunnah.com

127

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

KZ ~g øtû ǶÃÆ ÷C
Ù žce*
ƒ x¥2Zƒ»vZ ÷tvZf çÉ Zƒ: eZ ÷

 opO,™wú6¾Iv߉h
ƒ
•
á Ã]!
kZ ~g øgzZì {o»Y 5ßtÉ 73Z6f

Ƕû÷C
Ù Y 5ßžñYƒx¥ÃMg ‡ž @
,Š™7w Vq
Zë6
x £kZì @
ƒx¥
>™E
L L[ Œ6] § öZÎÅ„{
£Zæg *
ÑñÝ ¬~È- Š szcpO• … â „vZ
:žì `gŠ~ì H;@
ä_÷r
 ™ÞZ Ô¬·*
Ññ&óæ
ó °Z

gz–Å ~Š !
Ww °Z🞠c
â•
Û Š•
á g Z ( ä „{
£Zæg *
Ññ)g !
Z ü
q

}j6ykÆ ~&

g Ët~gzg –g !
Z‰h
q
% Vc

&
g Ϲ~
Z1Nƒ¢q nÆ ]g c
q
i År
 ™VxLZ V*h
%ƒ
 ¸ ñƒ

Vx c
Š [ZŽ ä V- &

g ðW7VY ã#žá1 r
 ™Vx ðW7~&

g
¹~ ¹ä kZ ÂÃ]g c
i År
 ™Vx^ ¹ ZžÐ kZ ä ër
™

Æ ]g c
i~ ÔÏVƒ 3ŠìHÃr
 ™VxVƒ {(zg ¹gzZVƒg Ç {k

ÐZVc

&
gpO*
Ñgz¢k0
}g øÐZ?Y 7¹är
 ™Vx7.
Þ ‡

¹ä kZ?‰N W7VY ?! Y7 äVxÂðWt ‚ {z Z
 N W³
! á1 r
 ™V xVƒCâÑñƒ D WÃ]g c
iÐzzÅ ð(zgY ]|

v W™Ít ~&

góì
ó „z yÃÑZz äZ™gzZ yÃÑZz ä™ L Lƒ CâÑVY ?
6
ìÆc, ZL 1
L Vƒg…k
z{ (zgp¤
Z> ¸ÑzwjÑà 1™ƒØgzZˆƒÑ$

^’Z {zgzZ ‰ {g™ƒ {qÑ Âr
 ™VxˆÆ kZó ó C™7Ì[%

û 242m2`æ°Z >™E
/ ~Š

¢»äƒ:¼vZ)gzZ¢»äƒÐvZ¼ƒ
 È »©Ýž Ç} 7
'â :
Ž ì @
Y H¨ÐLv
L Z ÑZ ¶ÃÑL LÃx|kZÆ yZZ ~ b ˜Z Å Y 5ßèYì ß ´g

x|t»©Ý(Ë~ g
uz y WŒ
Û Hžì @
ƒZa Ìt w ZÎVŒ ì Ð nÅŠŽß Z >uz
http://www.quransunnah.com

128

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

T!‚gq
Z» ~à— ÞZ Ô¬ b§ÏZ ?ì „gQ CCÃVÍß®
 ) —Ž ì Š
HyÒ

Ý~!‚g kZpO ì yÒ» Vz•b g•Æ ®
 ) —~ kZì ó ó'!
bL LyZÄ»
:žì –ñƒD™yÒÈ»

û 10™'!
b/äYø*
zø q(C
Ù Ã\¬vZ~ÈÆÝ ü

{ŠŽñŽì Š ã
gzZ a
Å{oë!
gzZßÆóŠó Žß Z >uzLtL ÃgzZ{o¸|gŠ²

+Š ° p’*
™y Ò s ÜÆ Y A Å wÎg n Z gzZvZ p»©ÝH 2ì º Z ¬ » gzŠ
?ì 7

:ì ]gz¢Åœc+Š :w¸ZuzŠ

žƒ@
YH: {Š ¬Zg !
g !
» ]!
kZ~ Tƒ@
ƒ(Z q ½Z ðà „ h
•
á »®
 )—

V;z• D™·_» g
uz yWŒ
Û ëZ
 s Ü'
nZp óì
ó ]gz¢Åœc +Š L L

œÅ+Š~[ÂËKZ äËÌÐ~x Z™$öM7™f ðûqËÅx *
œ…

^+'
» ZÆ ®
 ) —Ž ì w e ~C
Ù zŠ q
Zt |gŠ H7ì‡[ !
ðÃÐ yZÄÆ
Å~
 \W • D™{™E
»]§Åx Z™/ôgzZ ~
 *™Ñ vßt Z
+
Y q
Z• ìg

ÆœÌÃwyzŠ ˜gzZÃ^z ]óÆx Z™/ôb§ÏZÔ• D™¨Ð œÃ Vz ]úŠ
ÐG
$
Y¹œÌÃ]5çz ] ZŠ „]b§ÏZÔ• D™™fÐ Â
/ôÌc ê ›z ½gzZì @

ÃZC
Ù „ZC
Ù s§C
Ù Ãñ0
Z Æ yz‚ b§T Ô ì @
Yc
Š g ZŒ
Û œÌ*
ƒ ¦c
» x Z™
Â

sÜÌcä™y ÒÃ~Ï0

i ~g7Åx Z™/ôgzZ ~
 *™Ñî
 ) —b§ÏZì @
W
58™Š- *
‰õÁE
ÑñY ]|Ð ó óx » —L ^
L Â6
gîÆ w Vì @
WÄ œÂq
Z
:ì #
Ö }
7žÜ »] ZŠñ•
Û

ëÔì ÅB‚Æum{ q
Z ä ñx Z™/ôgzZ ~
g—Ž ì œq
Z /
http://www.quransunnah.com

129

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
X Z6i§Æy ZÃœkZž•T e

kZ Ôì 6^ðZ’Z œ~÷žŒV- {z }™ qzÑœy ¨
ZŽ [Z/
X ¶Åä~
g—Žì )6
^kZ D™D™Ã

 ÅîJ
+
V;z™Ägt ‚Ãuð•Z kZÆ œÃáZz ä™x »C
Ù/
Xceã™

]|~o kZƒC7:È ÅJ
VáÓcä`x Â~oT/

X Åœä~
·

kZœ~g7 KZ ñOƶŠ ”Å ð¾ÃVß ZzÜæ ä~
·]|/

Ï0

i ã¨
Zž H ì‡u(Z q
Z» œÅ +ŠgzZ ðZ™gzZ Å ~ w‚ kŠ

VâzŠ yZÔ¿» 侪
zŠz wâ Ôw¸NŠ lgz6ÅVß ZzyÔ• 2 »Ž ~

~Š š
 F
+ZÃx Z™/ôgzZc
J (ÐWÃ¿Æ œÅ+Š™Zrg!
g !
ÃVp

¹‰
Ü z TgzZ ñY¹ÃVVgz Z ñY¹Ãå
~ 5 ZgÆvZ ‰
Ü z Tž

X N Yò™hgÃV练
 ñY¹cV˜gzZñY

-‘
 Ô- Ô ‚Š Z%Âì @
Yc
Š kgŠ » œÃ®
 ) KZ Z
+
Y ~uzŠ ²

±5 ]g „t Ð wßZ {Šñ•
Û Ð+
Y Å +'
» Z6gîÆ ]oì @
ƒ `zy

Ð VzygzZ

:žì –Øâ •
Û

ª,™ì‡c äƒ {0

iÆ œà Zzi úÝkZ K
 F
Åœ~g Zzß ü

X ,™~î}uzŠq
ZgzZ~îLZq
ZÔ,™‚zŠ~ß

kZ~V²LZ LZÔN YGg »òŠ W6x £C
Ù c% Z e6K
 F
ÃœkZ

q ½ZßC
Ù ÔñYc
¯ ‚f » ä™Æ œkZ » VÍßž ,™œÅ ]!
X Vƒo
 Zvßcäg Z*]Zg6
(-‘
)

http://www.quransunnah.com

130

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Û ™ ¯ È) c yŠ &&ÔñY Å ì‡K
 F
: ;â Å œ b§ÏZ

X ñ¯Ä»å
~·»yŠ&CZŠ•
Ûq
ZC
Ù gzZN Y È~g ZŽz

LZ ~ œkZ { âg e~ w ‚gzZ ñY Å ì‡K
 F
Åœ: Ñ‚ b§ÏZ

Z¹zC
q
٠ƒ: È Å{ âg e~w ‚¤
ZgzZN Y G ay

Ù !
C
Ð Áx
œkZB‚Æ ðÎq
- &iŠ q
Z~ /x ÓÁi Z ÁgzZìC
Ù !

Áx LZgzZƒZa 9
 oB‚Æ V<x ÓÅœž @
,™ ay

gz¢~

û 41™x »—/n ^™a
œtB‚Æ

[ñOn Z%Z7{™E
ðûœÅnkZ~ g
uz yWŒ
Û ž [YH™fž 6

:ž 6ì M{™E
»ÒÃgzZ

á^Ò ÔòÖæªÊ àÚ©Ú çâæ ^ãnÉ^ãÖ oÉæ é†ì¤] •]…œ à³Úæ ™
—MUð]†‰Ÿ] é…ç‰ þ ]…çÓŽÚ ÜãnÉ

{zgzZì @
™ ( ¿) ÒÃn n ZgzZì ‚
g ( ¢) {Š Zg Z» ]y
WŽ Ð ~ ? L Lª

:žì6
x £}uzŠq
ZgzZó ì
ó wJ.
Þ ‡z[ x»ÒÃÅX•vß„, ZƒÌð¸
—OU ÜrßÖ] é…ç‰þoFÉ^Ú Ÿ] á^ŠÞ¡Ö ‹nÖ áœæ ™

Š Z%Ð ó ó[L LVŒžìC
Ù ªs ™óì
ó ÅÒÃäkZ ÅTì „zcy¨
Z L Lª

ƒ cvZØ{¿Ôƒ 9{oz yZZ Z
 ì wJ‰
Ü z kZsÜÌÔ™¿gzZì Ô™¿

Ù g ±ZÆ {oz yZZèY•Š ®…Ñ„ VÐ~ ¿Æ Y 5ß²ƒ ._Æ <
C
 gzZ

à ` 'gµgzZ! ²0Z}VßZzp
g {o»ŠŽß Z {uz Ái Z Ác
ì‚
g {o»ŠŽßZ >uz °ß

{zB‚ÆTÇ`ZB‚ÆÏZ¿C
Ù yŠÆ#
Ö ªžì wßZ»+ŠtgzZì } âgz¢vZ à z
y â Ý ¬q
Z »+ Š c
vZ à z%Z} â 7Ñà ㊠‡£ZxÝ¿ðä
Zž 6å‚
g]o~ *Š

—b§ÏZǃ„B‚Æãc
Š ‡£ZxÝ{zÌ+ŠÆ#
Ö ªÂì ‚
g]oB‚ÆkZ™
http://www.quransunnah.com

131

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Æ®
 ) —p•D™g ÖZ »]P'

c
dÑÐ}oÆŠŽß Z >uzŠ Z•
Û Z ÒZÆ®
)

7ZgzZ ì Ì]oàŠ éZB‚Æ yZ• n
g {o»ŠŽß Z >uz vߎ Ð~ +'
»Z

79ÌyZZ6]y
W»Y 5ß'
» ZÆ ®
 ) —2• D i ZâÌÐ ]!
ØZ} (} (
gîÆwV•zb
òi Ñq
Z »]y
WyZZžŽ •D™#Å c izŠz ¼
 Y 5ßx ÓèY

:ž•D â •
Ûk

’r
 ™c
™iÔƒ±5]Š „tÅwqZbcÆ®
 )—6
k0
ËÂÎ äƒw ÙZ »yZ‰
Ü zT• vg )

g•ò~geŠŠ éhI.&]| ü

ÂN â •
Û Y «ª
zŠ V#V #ż
 Ã\ W: •
á \¬hžÅ ¬Š äáZzá

}÷B‚Æyâ ‚zi ‚}g ‚ LZ ¼
 Ð k'MÑ äâ•
Û Ô} 7|

zÂOŠ Z™ U ÃÐ s§Å: •
á VvZÂÌiŠ q
Zì „g CƒC
Ù ªt ‚

nZ~Ñ äâ•
Û ÂÅSÅÝäˉ
Ü zÆw ÙZÃìzg]|gzZ Å7
û 184m ™fbc/7„ } Yb§hZÃ)

sfzgqt]o»TìŠ ®Ìx ZoZ »<
 gzZmÜ Z~¿ÆY 5ßÒZ b§ÏZ

:ž•˜r
 ™c
™i~wqZbcpOì ŠŽñ~§Zz

åÃyŠŽ å»±q
ZnZ åÏz7q
Z Z÷~†Ãž•D â•
Û u •0· ü
~A sÜž Š
ƒ(Z™ÄÎ{zX åLg~g ÃZµØgzZi ú½] ZggzZ ‚
g {izg

LZû% q
Z~ X ƒ ŒjZ {gf ?¹Ð í ä -Zz n Z X Š
{g {lgzZ

Æ™xsgzZ c
W{z c
š ÐZ ä~ X Zg*Ð t ‚ {z X å Zƒ ´6} i ZzgŠ

{gt » ¶~ œ\ Wh
•
á RÎ ì {zž åH „ qzÑ I ä ~ Š
Ö
yÃBŠž åHðtB‚Æ VñP Æî ä~ y YR X Ð, Š

nš s§ÅvZgzZ ÅœgzZÒÃäV,Z}™ÒÃ{Š c
i~]Š „¿
ðà ZÎ}÷Ð~ yZ ‰B‚ÆgzugzZ Ùp ~(
‰ ñš {z Z
‰
http://www.quransunnah.com

132

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

 Ð}H {zǃ@
Z
ƒC
Ù ª 6yZ û%zŠ~ yŠ ¿Z÷ X ;g 7¹!
gzZ ÐéZ G }@W} (äVâ ZŽ â yZ yYRXÐN 0
„@
ÛZ
` ™JZ »±{z ˆ nZ ‰ {gžvß ë™ÍÃXÎ ä™yÒ }@W
Š

û 24mi úbc / Š
ƒÁgÌ{z‹äëyŠ}Š

Ù ª6yZ û%zŠ~ yŠ ¿Z÷Lž
C
L ì s ÜÆ mÜZ] t» yZŽ â {gÃèVŒ

¿» yZŽ â °ßkZžì @
™C
Ù ª]t ªóÐ
ó N 0
„@
ÛZ Z
 Ð}H {zǃ@
ƒ
D¿»VâZŽ â °ßyZ2åÌc« £B‚ÆV¹‚LZÉ 7Ø{cvZsÜ
ñƒ “Ð0&7¿(Z ðÃ{z´Æ w yzŠ ˜~ +Š:¤

zåÌs ÜÆ <
 6

{@WgzZœ{z¸žce*
ƒx¥:ñYƒÁgÐ*Š òŠ WgzZ ñYH._Æ<
 gzZ
[Z• D š ™ƒ} 9ˆÆVz i ú~KizgC
Ù x•
á ðvßÆ ®
 ) —s§,ì
XceãoíÅE¬KZ¹Z•ëŽ6
g åkZÅyZvߎ

:*
™HHgzZ GD™D™:w¸ZŠ

ïZ• ìg òvߎB‚Æ ®
 ) kZžì @
YHnZ‹Zt Z
 6®
 )—

Žžì @
Yc
Št[ ZŽ eZ •7•ZzÌÐ Vzq~Š ã
Å+Švß{z]!
ÅgzŠ Â*
ƒÝ ¬
wZÎ6kZì b &Z KZŠpÉ 7b &Z ÅVz)ÑÝZ »yZ• ä
~®
 ) kZvß

»Y m
ZÃx »kZQ Âì b &Z KZŠpÑ»Vß Zz ä™ `zy


 ) kZ¤
Zžì @
ƒZat
• HD™D™ëžì @
Yc
Št Ð s§Å®
 ) —[ZŽ eZ?ì @
Y¹VY x »

Y Å]Z|\ž 6ì „ (z [ZŽt Ð s§Å®
+
 ) —• D™ HHgzZ

y Òt Ð +
Y Å] Z|+ªc
óq
ó Z~ &gzZ &~ q

Z L Lªì g ZŒ
Û Z » ÞZ© ÂÐ

ž7x¥…[Zó ì
ó c
Š™ ¦6ÇÅVñâZg eÃ0#
Ö Z ä¾!
ÕÅ\¬vZLž

http://www.quransunnah.com

133

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

tì @
Y ¹ *
™ ¦Ã䙄~g eÃqq
Z•ÆTì yâ ‡¨
Ã{z~2Z¸Æèc
g
„ yZ I© ÂÃX • b Zzg ZèY ì HæWgŠ „ Ð ]Z|\„¸ ä ] Z|+ªç

ó ó*
™ HHgzZ GD™D™ Lž
L ìÄq
Z Ì{Èt»®
 ) —b§ÏZìž{»
¥#n ZpOì hc 䙄
 gŠ i úgzZÝ»VÍß®
 )t w–Æ ®
 ) —èY

äÆ ®
 ) —Ð VÍß,Z Â n
g7ÌD~Š ã
» +Š Ž • vß {z 6
gîòi Ñ
Q•HÐ}uzŠ q
Z]Z|ätžìt Š Z%Ð kZ¤
ZgzZ ?•M
JH]Z|

Š Z•
Û Z ñƒ† 6-èY ?• H“
gzZ• HHÐ }uzŠ q
Zžì @
ƒZa t wZÎ

çz c IÔ ì @
ƒ ³[» c "7Ô• Dƒ ³Ð ¬ ]Ñ©gzZ ] ‡zZ Æ
Go!
JH * òŠ W~ ]gß+Z • mº{)z 'gΉŠyWŒ
Û gzZ ] éE
5B- z ø•
Û Æ <gzZ
Ž núÆay

^gzZ‰
Ü z ;Ô VGùÅ^~ äâiÆ`zy
ªì YJHgzZì ì Y

{Š c
iÐ÷peq
Z¡GD™D™gzZ*
™HH:ǃ'
Z'
Æäƒ: {z ¨Y5

6gîÆ wVì x *
» ½ÅbcsÜDq
Š 4
Æ +'
» ZÆ ®
 ) —2ì 7¼

:ž•D â •
Û ƒ±5e
Z@tcVß Zzå
~q ½Zq
ZÅr
 ™Š- *
ÑñY ]|
wŠÔ$Ð [Š Z Â$c ½Z
 Ôì » ½x » ZuzŠˆ Æ ]úŠ ü

g—Ôƒ{™Zè»bcÔƒZƒ!
~
ŠÐÑÅDñƒ ñÑÆ~
vZwÎg
ðÃgzZƒ à {Ð ½z ]úŠ ‰
Ü zŽgzZN Y ÅŠ c
N ¬Š ðƒ ðâ •
Û ½Å

ň yWŒ
Û c
N Y³7…Zâ~ kZƒ : ‰
Ü z kZ Ìx » ~gz¢ZuzŠ

ñ Y Å#
Ö }
Å{È ËÆvZ c
ñY;g w'~ Äz™f c
ñY Å]zˆ
û 69™( wßZ~Š ã
{Šñ•
Û ÆŠ- ·*
ÑñgzZk1Z·*
Ññ)x »—/

:•†cä™hŽ~VÍßë:w¸åa

http://www.quransunnah.com

134

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

y›ÒZ~ d
•
Û x ZŠ)ì {Èd
ÁŠ q
Z Ìt Ð~ VzÈÆ ®
 )—

[ZŽ uIzŠ eZ Â}™W6
g »i§c
[ »Æ®
 ) —Ì®
 ) c
¿Ž 2•DY W
SÅhŽ ÏZóƒ
ó Dh Â?•D™hŽ~VÍßë Lž
L ì @
Yc
Š ¸Ð +
YÅ]Z|—
:žì Š
HÜÐá ZjÆk

½~y
WÅr
 ™Š- *
ÑñY ]|ñƒD™

Ôi ú~*Š äT ÇñY c
ÑòŠ Wq
Z~ #
Ö ªžì y*»g
uq
Z ü
ä ] !
ËmZèY ÇñYc
-Z e~ [ Z± {z1ǃH¼ ƒ
 VÔeÔ {izg

á ÛZwÅ Âq
Z kZ LZ¬¨Y¹Ð kZÔσ à Ze & ¸~ #
Ö Z

gzZ {izgÔi úk0
ÆTǃ òŠ WZuzŠ q
ZgzZ àyvÃ#
Ö ZÐzz ÅT
Ð[Z N¹jZ1ǃ@
g e¹Ð[ Z±ÆvZ {zgzZσ¶¹Å{)ze

äž ¨Yc
CjZì Ðzz Å¿¾}÷x™tž Çi7Šp{z¨YZi Zâ

ug Š Y q
Z ÑZz äƒZa ~ #
Ö Z Ð T ¶½]!
Z 6µñV#
q
©EÅ•q
ZÏZ}¾ƒ
 tåŠ
ƒZahŽÆh ÂñOgzZåŠ

ì [ ZNgzZ, » ûE
û 53™( wßZ~Š ã
{Šñ•
Û ÆŠ- ·*
ÑñgzZk1Z·*
Ññ)x »—/

~g
ukZžì @
ƒZat wZÎ1ì t · ZÐg
ukZ {Š™y ÒÅY ]|…

5#Æ ®
 ) —t Z]»áZz ä™h ÂgzZ?ì ®
 ) —Ht Z]»áZz ä™hŽ

 wÎg >ÎZ…ž @
~
• º6x £gzZ‰
Ü zƃÆ~
 *™Ñ ënnZ ?7c

Ü zkZ ðƒÑgzZwÎgq

Z¨ƒÅ ~
 *™Ñ‰
Ü zTÔñYï[ ZŽ »w ZÎkZÐ
på: ‘¸ðÃÐg ±Z Iè~ yZgzZ¸ #
Ö Z Åx?Zm³• ZáZz•gÆ)(l

‘•
Ûq
Z ˆ#
~V¸•
Û zŠ #
Ö ZtÅx?Zm³• Z ÂHi ¸W» Vz]úŠ ä~
 *™ÑZ

0ÔŠ ãY»Vß Zz ä™wJxsZgzZ ~
Š
 \ W‘•
Û ZuzŠ² Š
0g ÇŠæz ò q » ~
 *™µ
Ù ªs ™ ?c
C
Š wZ e‘¸~ #
Ö Zq
Z ä ~
 *™Ñv Zf çž Ç ñY1t È eZH[ Z
http://www.quransunnah.com

135

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

[£É 7xñè ‘¸{zƒ Za6Š ã
Åë!
z hŽ ‘¸{zž Zƒt È » kZ ª7žì

W6®
 ) —DIZŽ [Zì xñè{zƒ6Š ã
Å 4Š Ñ!
#gzZ ð‡´Ô ã—Ž‘¸{z²ì
Hµ ZÐ ®
 ) kZÃVÍß6Š ã
#c
ð‡´c
ã—žì @
ƒtÑ» yZ H • D™

ƒÃ®
 ) kZZ
Z ¯~z*ŠŽ Ð äƒ ï•
á ~®
 ) —Æ VÍßžì @
ƒÑtc
ñY
ÃVß Zz ä™W6®
 ) —Q Â7(Z GgzZ7(Z¤
ZN Yƒ Ýq …Z
Z¯{z ìg

žì ÃûÌòúŠt»®
 ) —2ì 7„
 gŠ GbŠx Z²Z»ä™h ÂgzZ ä™Za ‘¸

]uzZuzŠgzZ#
Ö Z]uzq
Zì @
ƒ»nzŠ hŽžce*
ƒx¥•D™ ZahŽ ~#
Ö Zë

 ) —pì — xñèq
®
Z yc
Š Z ]uz²ì q Š°z [£q
Z #
Ö ZŠ ŽZgzZ yc
ŠZ
X •Ü‡ÐKÃt•
Û á ZzäYñ0
ÎâÆVâzŠy ZŠ Z•
Û ZDÁgzZ/â


ZgzZì ~gz¢*
Yc
0
»_ ZÑ&yxgŠÆ Vo)c
Š Z•
Û ZzŠ c hŽ c
Ö Z]uz
#

ñ0
g ZŒ
Û yc
Š Z]uzÉ 7#
Ö Z]uz hŽ c
Š ŽZtƒa*
ÌoÑq
Z ðÃÐ~ yZ c
_ ZÑ

òúŠ » äBäZ » Ñ „ q
ZgzZ Vƒ à Zz "7Ý„ q
ZÈ)c
m¾Z VâzŠC
Ù „ {Zp Ç

:•sfzgq_ ZÑ&tÅ#
Ö ZŠ ŽZVƒB
g

9VŒƒ : s%Z~ Z
•gzZVƒ 9Z
•ÆVƒz¤
VâzŠ

X1

Ð x Z™/ôŽ {o{zC
Ù gzZƒ "
U
Ð x Z™/ôŽ ì {o{zŠ Z%Ð {o
I
ì {o»Bß{o»Š ðAXgÅZ >uzc
ŠŽß Z>uz}ì {oë!
ƒ: "
U
Z {z• … YÇ ¢Æ {okZ DI ZŽ [ Zì 7"
¤
U
Ð x Z™/ôŽ

Â,™x » »+ŠpB‚ÆVß Zzp
g]oS0
ZÐY 5ßc
B‚ÆY 5ß
X ÇñY¹7#
Ö ZŠ ŽZÊ ŽZkZ

È»Š ŽZB‚Æ•$

èYƒ: •$
ðÃÐ~Vƒz¤
VâzŠ

X2

._Æ yâ •
Ûq
ZÆ ~
 *™ÑgzZì sŠ ZáÆ h
™tî
$
mZ
http://www.quransunnah.com

136

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Æ®
$
I Z ªó óÑZe™xâÃxsZ ä kZ Å-ÂÅ ®
$
IZ ä TL L

IZèYì ~gz¢{Š c
i *
™h
Š FéZÆ™s%Z ñOÆ ä™Š ŽZB‚

 ™ ~â åZsÑZ *
r
Ññݬ ~È-Š szcÔ• `g {Ð <
 I Z®
$

:ž•D â•
Ûk

¾ Z'
ÃG™x c
}™¿#Åx Z™/ô~ ]1)Z c
~Z
•¿Ž ü

~Z
•Ž • {z ®
 û Zz <
 I ZèYì `g {Ð ®
 û Zz <
 I Z {z
G
G
5Ò¨3ÅZ°Š OÑZ/Vƒ6
û 89™Š ¿ÑZz åG
i§Æx Z™/ô
Æ ~h
F
âgµ1ZÉ 76{oÆ x Z™/ôŠps ¦ Zžce*
ƒ x¥gzZ

ä ~gzg –£Z2*
Ññݬ ~È- Š} (¹ q
Z s Z ‹Z eZ•6{o
:ž•˜ì H~p ÖZyZ

]¬z•
Û vZh ®
 ) ~g ‚ ~g øgzZ Y x }g øgzZ ëž ce'Y ü
Å
vZèg"
U
0yˆ•1ZWZx â Zx é)ž Zx â Z]|»ñZÇ•ª~

gµ1Z x â ZgzZ ~ÄZ dZ 1Z x â Z• zc ~ ]c
Š NZ z wßZgzZÔ Æ Å
G
$ §gzZ ÔÆ¿vZ èg ~h
F
â
D¬Ÿì Ýq [^
ZÃë~Bßñ é<X§G
GE
( ŸgzZ ¼ Y xÉii§gzZ Ôt åE
5kI©$ ]Z|
i§gzZtgŠ ‡]Z|îG
0;XE
E Ÿ+Å
IZ ñfZ
•ª åE
5©.ÅZZåE
5 Z / B‚ÆevZègtŠgz˜Y xÄ%
û 30Ô 29mÈ- Š<

ËÆg
uz yWŒ
Û ªk‚ Z ~Š ã
Å+Š ÌðÃÐ ~VâzŠ

X3

B‚Æ g
u +”
c
Û<
 I Z ðä
Z}ƒ: ”
ic
~ûÀc
zb

X ǃ7#
Ö ZŠ ŽZtÂì @
™Š ŽZB‚Æg ±Z´Š

•Ù Šë ÂB{^
Y»hŽ c
Š ŽZ òúŠÆ®
 ) —ë¤
Z~ÝzgÅ_ ZÑÑ!
zgq
http://www.quransunnah.com

137

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

~Š ã
Ž yWŒ
Û É 7¸gzZì 7„ [ !
ðÃÐ }u »Z
•~ [»Æ ®
 ) kZž

„z sÜ7x ÈZ ðû ½Å g
u b§ÏZì q N̽mZì [ Š{o6gî
{zC
Ù žce*
ƒx¥Ô• è~ wqZ bcŽ •CY ð‹æ¾˜7
ÃVÍßg !
g !
Š q Zz ]c
g
W
~]¬½ZgzZÖWKZÃ[Â+Z Ëðƒ èÅݬÌËñOÆg
uzy WŒ
Û Ž®
)

[ÂkZ { Zpì C™ Za ‘¸~ #
Ö Z {z 7t · ZÃVâ ›}uzŠÐ Tì CJ 7f7
bcÆ®
 )—¤
Z6gîÆwVƒ: VY{íf „H »g
Š q ZgzZ]c
W„XÅyWŒ
Û~
~kZžñY¹ÐyZgzZ ñYH7~#
Ö }
ÅV- w'
𸴊ƄV-È-ŠÃw qZ
Ã]!
kZ ~w'
H ÂN ‹ 澘7[Ât \W~ ]¬½ZgzZ ÖWKZ Z åE<XÅì g
uz yWŒ
Û

ìg
uzyWŒ
Û ~<
 yé[ÂÅV- w'

žñY¹Ð]Z|—¤
Zc
Ð, ™Zg ZÍ
]Z|—]!
tH Â, ™ c
Š kgŠ Ì»<
h
 y éLL(Åw qZbc]Z|\WZ åE<XÅ
kZ Âz™ 1kgŠ »g
uz y WŒ
Û žñY¹t ñOnZ¤
Zp7žìC
Ù ªs ™?σ ZgZÍÃ

Æg
uzyWŒ
Û Ã}g e" kZžì ]!
{et%Zσ7]P`
Åg ïZÃy›ÌËÐ

Zƒx¥:Ôn™: ] P`
Åá
 ~ kgŠŠŽz!
Æ• e {zžƒc
Š Zg e Ú Z ä ~ßñnZ6D
‘•
Û É 7Š ŽZ~ #
Ö Z {z}Š kgŠ »[ ~uzŠ Ë™hgÃg
uz yWŒ
Û Ž®
 ) {zC
Ùž

¶Š¬» ~zcÅ ~
 \ W™yâ x â ZgzZwÎgÃ~
 *™ÑŽ ®
 ) {zC
Ù b§ÏZì „g™ Za

 ) —:Ôì ‘•
®
Û Ì{z}Šg ZŒ
Û VZ.ÑZz äu k\ ´ŠgzZx âZ CZÃäZ ËñOÆ
Xì 7¼ ZÎÆÆðŠgzZ^Ñ¡ ó ó•†cä™hŽ~VÍßë Lž
L òúŠt»

:yWŒ
Û Q5yZZ¬äx Z™/ô:w¸VZv0

x ÈZ »½ÅyWŒ
Û vßtžì @
Y HwZÎ c
ì @
YHnZ ‹Zt Z
 6®
 )—

Q5yZZ¬äx Z™/ôLž
L ì @
Yc
Št [ZŽ eZÐ+
YÅ®
 ) Â?D™7VY
http://www.quransunnah.com

138

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

 ™Š-*
r
ÑñY ]|Ãy)g »Æ®
 ) —áZEY6
-žì :
 ¸ ó ó5yWŒ
Û
:žì e
Z@~š

tÐ+
Y Å

Ѓ
 Ôì ´g w'Ã\WLZ~ Vñ»g e '~ äâiÆå
 kZ ü

òÀc]úŠ kZÔbŠ ]úŠ ÅwqZáZz yZZgzZ Å¢z yZZÔì q «
x »—/ì »½x » ZuzŠˆÆ]úŠÔÐVƒ‚àSgzZ fƒ‚

û 67™( wßZ~Š ã
{Šñ•
Û ÆŠ- ·*
ÑñgzZk1Z·*
Ññ)

Z ñƒ D™s
q
 Ÿz mZ σ Åq ¾½gzZ• ë £ ½~ ®
 )—

:ž•˜ì `gŠ]g„t•ÆyZÄÆó xó |»½L Lx £}uzŠ

LZ=g fƕg F
g !
g !
gzZG
B‚ÆtØgzZz»bcx|»½ü
G
i§9n ZŽì *
™ Za tØz tzf {z»w é›E4]IZzu ìZÆwqZnZgzZ+ Š
EE!
]ÒÅbcsÜŠ OZ6ûLZ:ƒŠ°¡: Ôƒuøz ö|© s§ÅI6
rg à LZ Æ™ Za ~ LZ tØ b§ ~g7» w qZ y Z )g f Æ ª
zZ'
×
X} 7]Š ¬Å{Š .ZgzZInZÐDI Z~] ‡zZ

%ZÔ ñY1J(h
'
× x ÈZ » e bc~ äâ iÆe {z´Æ wqZ bc

ò 1Z *
k
Ññ]|gzZ ]§z}z g
uz à tzfz Š Z¦Z ø
 6
gî—

x » —/N Y ¿g~ ·_ CZf LZ {)z ] ª“gzZ öZÎ Å r
™
û 46Ô45™( wßZ~Š ã
{Šñ•
Û ÆŠ- ·*
ÑñgzZk1Z·*
Ññ)

Ðw qZ¢zyZZ Lž
L ì @
ľZ'

³tÐ ]ZŠñ•
Û yZÆ+'
» ZÆ®
 )—

Wg ZÆ ®
 ) —žì :
 ¸ ó óì @
ƒZa Ð g ZƒÅ bctØ» wqZgzZ ì @
ƒ Za

wqZ yZZ¤
Zžì @
ƒZat wZÎV Œó óyWŒ
Û Q 5yZZ¬ä x Z™/ôLž
L •ët5'
VèY 5Ð V ¹yZZ äV,Z ñƒy ›~ Ï0

i VŽ x Z™/ô{zQ Âì @
ƒZa Ð
http://www.quransunnah.com

139

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Æ®
 ) —2 @
Y5y ZZÆ™¿6Xbcê Z:gzZ¸ ]â ©Z ¦Ñ: Â~ Ï0

i
 ) —vߎèÑq ¨Y5ˆÆIyZZ yWŒ
®
Û ž• D™ÒÃÅäZ™gz!
t vß

ï•
á 6 ~®
 ) —ž A• Dƒ I Y „ ãZÐ yWŒ
Û Ì{z•`g Z¦

/~g7~
2ì d
•
Ûq
Z¡yWŒ
Û Q³yZZ¬žòúŠt»®
 ) kZžì @
ƒ"
U
Ð kZ äƒ

ì [Â Å {o6
gî~Š ã
yWŒ
Û žì } Yt ¿C
Ù ÑZz p
g /Zz ÌÏà ©Ð yWŒ
Û

„e
.z»] â© Z²ì Œ6}pÆ ]*ZZ sÜzðåa &*™yWŒ
Û èY

sŠ ZáÆ ä™¬B‚Æ yWŒ
Û GyZZÐ q ËvŠ™hgyWŒ
Û Ðg ±Z kZì ¾

mZì H¢z yZZ 2Yƒ7Ýq¼gzZ ZÎÆ „ZeñOÆ ¢z yZZÐ Tì
:žì ðƒyÒbSZ~~
 ~tg
uË%q
Zp°
Üjò•^Û oÞç׉ "
# ²] Ù牅 Ù^Î Ù^³ÎzŒ]†³Ê o³e] à³Â ™
ð ^jm]æ é¡’Ö] Ý^Î] Ù^Î Ý¡‰Ÿ]^³Ú²] Ù糉…^³m سq… p•^³ß³Ê
Ù^Î ànÏnÖ] ^ÛÊ Ù^Î ”¡ìŸ] Ù^³Î á^³Û³mŸ] ^³Û³Ê Ù^³Î é³^³Òˆ³Ö]
—oÏãnfÖ] å]æ… þ Ðm‚’jÖ]

Z :g7ƒ T eÞ 7Ž c
q
â•
Û ä~
 *™Ñû%q
Z• D â•
Û ñkZ•
Û ! Z ó óª

ÔbŠ > ZÃigzZ*
™ì‡i úc
â•
Û ä~
 \W ?ì HxsZ ~
 wÎgÆvZ} Z HÄc
gŠ ä¿
ó ó& ¤c
â•
Û ä~
 \ W?ì H¢Y7QÔ mÜZ c
â•
Û ä~
 \ W?ì HyZZY7Q

Š q Z 9tºvŠ²ì ìY%Zì ®Ðzz ÅäƒË%Ðg ±ZÆ•g
g
ut

ì È» yZZ q
Š 4
Æ®
 ) —.
Þ W!
n Z ì Cƒ Ì& ¤Å y*n Z Ð
:žì ]g „t]ogzZ,mZ óv
ó ZÑZŠ°ÑL ì
L È »¢gzZóv
ó Z ÑZ¶ÃÑL L

Ô=g fƽÔ=g fÆ]úŠÔ ÏN Y Åg (ZÕ
 ÎÅœ6
i úgzZÝ ü

Ãä™èZgÆ „vZ ¡~ ƒ
 yZÔ=g fÆ ™fÔ=g fÆ b)z bc
http://www.quransunnah.com

140

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
¨YH ïZ¢•ìg Y ñCÆ]y
Wz*Š «ozZ
Z ¯ŽgzZ¨Y c
¯+

Šzu KZ ¢ Z
 žƒ Z
 „ Ýq'!
tgzZ 5Y Å7ÅyZ +
p

ª$Å: mÜ Z™ W~gziÆ ¢Ôìg~Šzu KZ mÜ ZgzZìg~
Âëª$Å:tâ Å¢™ W~gziÆ mÜZgzZB¯ +
 ÅYÆgŽ Z

û37™x »—/7c
ÇA¼ƒ
 t7x¥•ìg™Ãä™èZgÃvZ

spÐ 3gzZ*
™¿c kZgzZ ´g éZpÅ ¼
 c y›Ëq
Š 4
Æ Y 5ß

ñƒ D™tÊŽzÆ3z¼
 ¿C
Ù Éì 7^
Y*
™uF
Ãã â•
Û *
ÅvZnn ZgzZ ´g

—gzZ ì @
Y ¹vZ ÑZŠ°ÑÃä™ c Ÿg ÅvZ sÜ%Æge Æ 3gzZ ÓÑ Æ ¼

 ™c
r
™i ñƒ D™™f » °ßq
Z „ ,ZgzZ• D™¨Ð ¢ ÐZ á Zz ®
)

:ž•D â•
Ûk

’~wqZbc
k0
ËÂÎ äƒw ÙZ »yZ‰
Ü zT• vg )

g•ò~geŠŠ éhI.&]| ü

ÂN â •
Û Y «ª
zŠ V#V #ż
 Ã\ W: •
á \¬hžÅ ¬Š äáZzá

}÷B‚Æyâ ‚zi ‚}g ‚ LZ ¼
 Ð k'MÑ äâ•
Û Ô} 7|

zÂOŠ Z™ U ÃÐ s§Å: •
á VvZÂÌiŠ q
Zì „g CƒC
Ù ªt ‚

û 184m ™fbc/Å7

ì °» g
u¸ sÜc ä™ue {Š6»^ÑnZì CWü
 ŽÃVAßyZ

Ë:gzZ‹äy» Ë: ¬Š äçWË:&ì q +Z ¼
 Lž
L c
â•
Û ä~
 *™Ñ~T

nZpH7òúŠ »Ú ŠÃ¼
 Lä x Z™/ôV W'
h
èóì
ó eÌg ¦eZ c wŠÆ

 ÏLZ °ßt² B7s ÜÆmÜZjZgzZ•n
¼
gzig WgzZéZpż
 {zŠŽz!

Æ mÜ ZÃspÆ 3gzZ éZp Å ¼
 Én
g7éZpÅ ¼
 ÌQ• ÌÙ ŠÃ
54X@
²¶ÅÝqÐ yWŒ
Û ½Å¢z yZZ ä x Z™/ôîÂG
ƒ"
U
Ð kZ• … Y s Ü
http://www.quransunnah.com

141

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

)gzZ bc•‚Špá Zz äY G g » ~ Ýzg Å,z y ã*
- ¢z yZZ ä Y 5ß

B‚B‚(C
Ù ½Å ]*ZZgzZ {™E
» 3gzZ ¼
 ~ yWŒ
Û Ôì HÝqÐg »f Z y%

KZ Ìä x Z™$ö2¸ _â { C Ð 3gzZ Ôż
 G™xx Óì :
 ¸•

—ž Zƒ x¥:• G ì‡[ Z1ZÆ `â { C Ð 3gzZ ÔÅ ¼
 ~g
Š q Z Ã

t]!
9gzZì »ðŠgzZ^Ñ6
gî¬ó óy WŒ
Û Q5yZZ¬äx Z™/ôLž
L òúŠt»®
)
¶]gßiÅ„yWŒ
Û Ì]§Å ~
 *™ÑŠp25„Ð yWŒ
Û y ZZäx Z™/ôžì

½Å „ yWŒ
Û |gŠ Ì{z ÅÝqÐ ~
 *™Ñ ä x Z™/ôš
 F
z ½ŽÐg ±Z kZ

:ì „ZeD%Æ™f :w¸Ù

uZgŠ Z» | Å — kZÔ*
™ kCÔ'TÔ'YÃ q Ë• Dƒ pÆó óDL L

b ˜Z Å<Ѳì @
Y ¹Ý¬ÃáZzp
g D¢gzZZ• » — ËgzZ *
™Ýq ¢c
*

~}g !
Æ] Z|DIZ „,ZgzZƒ‚
gD{ Zp§{ »g
uzy WŒ
Û Žì @
Y¹ÐZݬ~
:žìŠ •
á g Z»\¬vZ

—NT †›^Êþ ð^Û×ÃÖ] å•^f àÚ ²] oŽím ^ÛÞ] ™

ÅDIZ6
x £}uzŠ q
ZgzZó ó•Y fá Zz äg e {Š c
iÐ ƒ
 ÐvZ—"L Lª

:ž c
â•
Û ñƒD™yÒ¤

—U†ÚˆÖ]þáçÛ×ÃmŸ àm„Ö]æ áçÛ×Ãm àm„Ö] pçjŠm Øâ ØÎ ™

oÑÅ™fB‚Æ Dž Zƒ x¥:ó ó• '
Z'
áZz p
g: DgzZá Zz DH¼ L Lª

ÐWvZY ¶
Z!Zj»Tì c
â•
Û ™f IZÄDIZ ä\¬vZÉì 7w¦ÑðÃÅäÎ
6x £q
Z ñƒ ï Š [ZŽ » ]ŸZ‹Z ‰6®
 ) —r
 ™c
™ipì ;g W~gT
:ž•˜ ñƒïŠ]o»„ZeÅD%Æ™f

http://www.quransunnah.com

142

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
ž¸Ý ¬ùÆxE ã• WgzZ<ÑKZŠ·dŠÔ7x *
»+ Y sÜD ü
/Í7ÆJ
VÆ*
ÆVÆ*
Æ~
 kŠZg—
Þ ÆŸÆyZž í‚'gzZ õG
L

/ c
Š {Z
à ðÃÃyZ ä + Y sÜÆ VÂ!
y ZHpåDÃy Z Ì0Æ
û 15™]!
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6

)

:èY7„
 gŠ6
Y ¯Å];Ž z‰w Ñ+ Ztпi§ÆV-Š·»r
 ™c
™i
Æ^z»gÅDLZY f~Š·¤
ZÔ¸7Ý ¬~Š·x Óž=Z

VYyZZŠ Z•
Û Zò ¬gzZÝ ¬)Q ÂñÑ7yZZ:

:i z Z

X ñ Ñ7

ì ß It=Zì ¹™f IZÃY f~Š·äyWŒ
Û ~ìZ>gÎ
„Ze ÂDƒÌ™f IZB‚B‚ÆäƒDI Z~Š·¤
ž
Z

X D 7
:~

gzZ•ï Šgzi Z (
6
™fzD+ '

» ZgzZäÆ®
 )—

yZ™fzDtHp•D™Â…õzÖW{°‡!
nn Z

:3U

I
: éS5ÅU

LZgzZ LZvßtHgzZ ?ì @
0
™{Š â Z6hwJÃ] Z|

Åä™sz@
6i§^
Y *
z^
YC
Ù ÅwqZzwZ ¸ZßÆ+'
»Z

?D™7ÒÃ

ÂŽ .
Þ £nZ ¢
™¢q~ wŠ »]!
ËÔ¢
™pôÃq Ë• Dƒ pÆ ó ™
ó fL L
g ±Z kZ´gŠ c
Ãqc
] !
Ëñƒ pÆ ó ó™f L L Z åE<XÅbŠ >• p)ì ó ó´L L{z ì @
W
6]â £Š ¼~ *™yWŒ
Û Âtž 6Ôì @
Yc
ŠÈ™f ÌjZƒ Z
 ñ» ã;ŠŠ c

:žì \¬~g !
Š•
á g ZÔŠ
¹™fÃkz6
x £q
Z }ì ZƒwEZ

ÜÓßÚ Øq… o³×³Â ܳӳe… à³Ú †³Òƒ Ü³Ò ð^³³q á] ܳjfr³Â æ] ™
http://www.quransunnah.com

143

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
— RO Í]†ÂŸ] þ áçÛu†i ÜÓ×ÃÖæ ]çÏjjÖæ ÜÒ…„ßnÖ

g ZŠ¸{ zž @
Zƒ wi *
™f6¿q
ZÐ~ „ ?žƒ D™À6]!
ÏZ ?H L Lª

:ž ZƒŠ •
á g ZÔ Š
¹ÃÙf6x £q
ZgzZ ó óñY H3g6
?ž @
Ã?ñ¯sgzZ}™

Üâæ åçÃÛj‰]Ÿ] '‚vÚ Ü`e… à³Ú †³Òƒ à³Ú ܳãni ^³m^³Ú ™
— Nð^nfÞŸ] þ áçfÃ×m

gzZ ó ó• f
¯ ö eZt ì @
W™f *ÌŽ Ð s§Å[gÆ yZ +
Y ÅyZ L Lª

:ž ZƒŠ •
á g ZÔ Š
¹™fÃ*™yWŒ
Û 6
x £q
Z

— QL ð^nfÞŸ] þ áæ†ÓßÚ äÖ ÜjÞ^Ê] äßÖˆÞ] Õ…^fÚ †Òƒ ]„âæ ™

-(q
ZgzZ óƒ
ó D™g ïZeZ ÌQ?Hì Hwi *
äëÙfáZz•
'
kZ L Lª

:ž ZƒŠ •
á g ZÔ Š
¹™fÃ[Æ

èÃÛrÖ] Ýçm àÚ é]ç×’×³Ö p•ç³Þ ]ƒ] ]ç³ß³Ú] à³m„³Ö] ^³ãm] ^³m ™
ÜjßÒ á] ÜÓÖ †nì ÜÓÖ]ƒ ÄnfÖ] ]æ…ƒæ ²] †³Òƒ o³Ö] ]ç³Ã³‰^³Ê
— U èÃÛrÖ] þ áçÛ×Ãi

ƒ Y hzŠ s§Å™fÆ vZ ? ÂñY ~Š }Š yZf Z yŠ Æ- !ß Zz yZZ } Z L Lª

Ã<Ñz + Š6x £q
ZgzZ óƒ
ó … Y ?¤
Zì 4¹~ h}g vt zŠ hg|
 z•
Û zh
y

gzZ
:ž ZƒŠ •
á g ZÔ Š
H¨Ð™f

— U †rvÖ] þ áç¿ËvFÖ äÖ ^Þ]æ †Ò„Ö] ^ßÖˆÞ àvÞ ^Þ] ™

ÃDI Z6x £q
ZgzZ ó ó•áZz 䙫™mZ „ëgzZ Hwi *
Ùf ÏZäë L Lª

:ž ZƒŠ •
á g ZÔ Š
¹™fI Z

Øa] ]ç×òŠÊ Ü`nÖ] ouçÞ Ÿ^q…Ÿ] Ô׳fÎ à³Ú ^³ß³×³‰…] ^³Úæ ™
— PO ØvßÖ] þ áçÛ×Ãi Ÿ ÜjßÒ á] †Ò„Ö]

Z :¶CY Åkz +
¤
Y ÅX•ìg ¬Ã„ VzŠ%ëÌIÐ~
 \W L Lª
http://www.quransunnah.com

144

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
:ž ZƒŠ •
á g ZÔ Š
¹™fÃi ú6
x £q
ZgzZ ó ó ß™Äc
gŠÐ™f IZ Â… Y7?
þ p†Ò„Ö é]ç×’Ö] ÜÎ]æ oÞ‚fÂ^Ê ^Þ] Ÿ] äÖ] Ÿ ²] ^³Þ] o³ß³Þ] ™
— MP ä›

z™]Š „~÷:7ðà ëÑÆ ]Š „ ZÎ}÷VƒvZ „ ~ —" L Lª

Wz¹g0
Z LZ ó ™
ó f L Lž Zƒx¥Ð ]c
Wx ÓyZ ÅyWŒ
Û ó zó ™ì‡i úc™f}÷gzZ

É M7._nZ¿»xgzZ g
Š q ZèY79¢
Š Z%ŠgzЙf n kZì ‚
gx|
:ž•˜r
 ™c
™iž 6ìi§»VAß•$

t

¿Tì òZg~Vh§ƒ
 ÆBßx ÓgzZì wßZÝZ »s¦™f ü
VvZŽgzZ Š
Á{ i ZzgŠ »îJ
: •
á VvZnn Z Š
Á{i ZzgŠ »™f c

ì 7¶Åq Ëk0
Æ: •
á VvZžì @
0
ì L eŽ { z Š
VJ
: •
á
û 61m™fbc /

6
gîÆ]oì ™f Rg b§Åðî._nZì p°Ž Å™fq
Š 4
ÆY 5ßgzZ

:ž•˜r
 ™c
™iØâ•
Û ±5]g „tÅwqZbc

 8gzZgzu]z'Ô ]¯Ô •
+
'
Ž~ x *
u 0
Æ!ZâøÔ!°VvZ ü
bc / ƒ[Î^g Åx *
u 0
kZ yŠ¼Ž 7—Ð ¿,Z Ë{zì
û 5m™f

yWŒ
Û Æ™ÀF
ß Up» e
Wq
Z Å™Z >gÎä r
 ™c
™ižì :
 ¸ GgzZ

:ž•D â•
Ûk

’{z~w qZbcpOÔì HyÒRgwz4
Ñ»

c
â•
Û ™f Æ yˆ Zg• ~ ™Z {gÎÃ äYƒ Š c
nZ ä : •
á \¬ h ü
E
u 0
x¯äëž ó™
ó æðÿ£™åE
ÓÉyWÅZ *
^;zL L ðâ •
Û Ò6
kZg !
g !
gzZ
û 62myWŒ
Û bc/ÑZz䙡ì ðÃì 3g™™c䙡Ã
http://www.quransunnah.com

145

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
:ž c
â•
Û ñƒD™yÒwz4
Ñ»yWŒ
Û \¬vZ²
]çÖæ] †Ò„jnÖæ äi^m• ]æ†e‚nÖ Õ…^fÚ ÔnÖ] å^³ß³Öˆ³Þ] h^³jÒ ™
—NU” é…ç‰ þ h^fÖŸ]

nZ øZŠ IZgzZ ,™„zg¨~ kZ x Óž @
ì ˆÅ wi *
= Z [Â ugItL Lª

c
™i w– ¤
Zì Zƒ wEZ ó ó™f L LÂ Ì~`™e
WkZ VŒó ó,™Ýq ÃÐ=g f

ó ó,™¡Ã[Â kZWž @

L ǃtÀF»e
WkZQ ƒ*
™¡ c
Rg p» ó ó™f L Lr
™
ÒZÆyWŒ
Û Éì 7~gz¢ðÃ*
ƒWc 䙡ÃyWŒ
Û ž•… Yƒ
 ]!
tèÑq

<Ñž Zƒx¥:Ôì @
ƒ1™å¡ „IÐ/Åäƒ Ú!
z •¬ä VM•{zƒq
~kZñÅ<
 gzZD»g
uzy WŒ
Û É 7)Æ}uzŠq
Z ó óDL gLzZ ó™
ó f Lþ L~b ˜Z Å
Æ ZwzZ b
gzZ äƒ {$
ZŽ t ‚n ZgzZ ] ‡5ÐvZ~ wŠÆ y¨
ZŽ ¿C
Ù ÑZz äYH

» ó ów ™zL LñOÆ] ‡5ÐvZY 5ßèas Ü'

n ZpÔ ÇñB ó™
ó fLÇ
L g-Ãg¦

Š 4
q
ÆY 5ßpO•B^
Y*
Ã䙿~ ÓÑÆ Zb
gzZspÆZwgzZ• n
g {o
ÏZgzZ• D™¡ p» ó ó™f L Lvßt =Zì @
ƒ´g¢q~ wŠ LZÃvZ x| » ó ó™f L L

Hx¯„
 Zg { Z'ÐvZ=g f n ZÆ yZ w–gzZì ÌZ ~(Å™f q
Š 4
Æ Y 5ßn

©t {Š™k
e

’År
 ™c
™i~ø ÚÏZ[Zì @
YHÝqD„
 Zg {Z'ÐvZgzZì @
Y
:ž•˜ÔØâ •
Û ±5
G-!
?gzZ ݬ ç?Eq
ZŽ ò~êyZE •Z
 žìg•r » y
ò ™0 Z¦ ü

àS6yZ Å r
 ™¦gzZ ñƒ¢q ~ #
Ö }
År
 ™¦¸ kgægzZ
G
Ü z Zg ‚gzZ c

Š uzgÐ {)z ò :ög D

z kgŠ Áx}g ‚ÃyZ Âðƒ î<Eð$

gØ Z(ä VÍßì bŠ V1ÇgzZ nZ‹Z „ x » Â » x Zúc
Š™w'~ ™f

ˆ V⊼ {)z {)zc
Š™ ùŸÃ •gzZc
Š™xzøà *ŠÐ «oÆ •ž c
î
http://www.quransunnah.com

146

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

är
 ™¦• D™]zˆÅvZ x¯‰
Ü z Ë •ž Zƒ x¥Ãr
 ™¦
pΕx Z²Z »´Š$
gzZ j0

i6r
 ™¦ÔH„ Þ 7Q Âc
Š™IÌjZ

]zˆ[Zž c
â•
Û är
 ™¦ÂŠ
8
gwŠgzZ Š
ƒW
Z»™f6
•ˆizg „P
/ ì H„Þ7 žA sg çz xE{z6ÂC
ÙC
Ù ÂÑÅu 0
x¯zŠ™ qzÑ

û 80mxÎ`™f bc

~g7] !
tÂó ì
ó „ ZeD%Æ™f Lž
L Ogt ‚Ãw ¸kZÆ®
 ) —ë¤
Z[ Z

à Zz äƒ ÝqÐ V1 {Š%q
Š 4
Æ®
 ) —ó óDLž
L ì CYWt ‚™ƒ ãZz b§

ä™Ýq D„
 Zg { Z'
ÐvZ ó™
ó f L L² • ]*
kZ VâzŠ ßgzZ 9~ X• ] â¥

™fq
Š 4
Æ®
 ) —+Åsß=Zì 7ykZ ðût~T•ëÃ=g fÆ

yzçsÜ~hwJÆ¿ÌË™f c
Džìt|²ì 7¼ ZÎÆ„ZeD%Æ

S0
ZÐ VÍg )
LZŽ • M
™Š Z•
Û Z „z sÜwJÃh6
gîip• M
™ZŠ Zg ZŠ™„ »

X Vƒn
g¢
 &ÅWΙƒF
Ñ!
ĮnC
Ù gzZVƒn
g:]o

:ì @
ƒÝqÐJ
7ÐV1ÂD:w¸VZ‚

:žì @
â•
Û \¬vZñƒD™yÒÃkzx lZ~*™yWŒ
Û

h^³ru ð]…æ àÚ æ] ^³nuæ Ÿ] ²] ä³Û׳ӳm á]†³ŽfÖ á^³³Ò^³³Úæ ™
é…ç‰ þ ÜnÓu o× äÞ] ð^Žm^Ú äÞƒ^e ouçnÊ Ÿç‰… س‰†³mæ]
—QM p…çŽÖ]

nZ )Ã] !
Ë}™Y ØZvZžtñZÎâ Ô}™x¯ÐkZvZž7ëÑÃÆË L Lª

Y Az ]i Y Z ÅvZŽ Ǹ•
Û c
( HÐ x?Zm.ñ6)}™x¯ÐúÆ{Š6
c
( 6wŠ

ä ë~ ] ,¸* óì
ó ÑZz Õ—vZ—"Ô( ì kz yWŒ
Û 6)}™kz ._Æ
D™¨Ð DIzÃÏZ Y 5ßì ™f » Y ØZ T~ e
WkZgzZ åH{™E
»DIzc
m!
D
http://www.quransunnah.com

147

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

nkZpƒ: ]P`
Å䙊gÃËž @
•ïŠ™7nŠx *
»DIzÃq ZºZ6fC
Ù KZgzZ•

:ž 6•CƒZ
¬_ Zщ6
Y ØZÆ

™Z f c
ݬnnZì YƒÃ¿ÌËY ØZÐ+
YÅ\¬vZ

X 7oÑðÃ*
ƒsc

: iz Z

\¬vZÉ 7«6]¸c
Ø eCZ f KZÅ¿ÌËY ØZt
>

:3U

07?Š c®
 ) Ëc
¿}uzŠ ËY ØZ»¿q
ZË

I
: éS5ÅU

Xì @
™Y ØZ LeŽgzZì Le;gzZì LeZ

s§Åy-Ƀ:Ðs§ÅvZY ØZtžì eèY Y

Ü ZœÅ¿Ë2ì mZewì~Vߊ Ìy-èYƒÐ

Ã[˜ c
ðCÅËÐT7k0
}g ø: eðÃÌ»iY

Xn Y*
Y

¦z•
Û ËÆ+Š c
ì Yƒ~gñZ~z*ŠsÜY ØZÿÌË
yWŒ
Û jZž}™òúŠt¿ðä
ZªÇƒ~zb
ËÆZ

:oZg

¦ÑÇÅZV#Æ+Š c
ì ðƒY ØZô=Åe
WV#Å

Džce¢
™Âðƒx¥=g fÆDIzc
Y ØZÐZw

Å~
 *™Ñ +ŠŠä\¬vZèYì N
Ñ¿{z6

hÆ]t¶c
†ŸZðÃ~+Š »¿Ë[ Zc
Š™„~Ï0

i

Xì sŠ ZáÆ% Zež Ze6

Iz»Y ØZ c Y 5ߪ
z$
Å]ÒÆ™f ._Æ{oÆ Y 5ßžce*
ƒx¥
4)g8E
Æ ]oÔì @
™Ýq DgzZì @
ƒ x¯ëÐ vZ °ßèG
ì @
Y Á{i ZzgŠ » Dm!
c
D

:ƒ±5yÒt»r
 ™c
™i6

http://www.quransunnah.com

148

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
¿TÔì òZg~Vh§ƒ
 ÆBßx ÓgzZì wßZÝZ »s¦™f ü
VvZŽgzZ Š
Á{ i ZzgŠ »îJ
: •
á VvZnnZ Š
Á{i ZzgŠ »™f c

/ 7¶Åq Ëk0
Æ: •
á VvZžì @
0
ì Le Ž { z Š
VJ
: •
á

û 61m™f bc

Vzh
%gzZ VzŠ¤
•
á LZB/BÉ 7=g f Æ ÷ñc
V1 Dt °ßˆ n Z

:ž•D â•
Û (#
Ö ÑZœ ) ~â år
 ™ZsÑ Zž 6ì @
™v~

LZ Á ¹ä ~Ñ ¶Š: {à CZ= r
 ™Y q ]|g !
Z ü
q

Æ Ùp]|™Ít • â •
Û «Ð J
¼ ì 3g H~ V1Â [
g k0
! ‰ ó óì 3g H ~ V1ž ì t  s V; ð¸ V ; L Lc
â•
Û gzZ ‰ Á}g â
£Š °~v WÃV1ª( Ág Z1hgâi Z ZgBÁg*
gŠ tgzœz[ Âœ)

û 71m'
»ÑZˆ/ <×zgÐgâÆhÃJ

" Åc LZ äkZì {™E
»MÆx *
„{•
á ~ 30D 29 mYZ >™E

‰b§ÏZ

~Š™ «{z ¶´Š¼ Ž ÚãqzggzZ1ÎÐ CY KZÃkZ äc n kZ ¶Å#
Ö }
•Z
9*
ÎÐJ
 »LƒÃ~
 *™Ñ²ˆƒ‚îG
0;XÅZÄcz e
ÑzOŠ ZgzZ ÎBÐJ
OŠ Z
QÔVƒ7ZƒJ 7~c
â•
Û ä\Wð7( œ†³³³³³³³Î]) ¹äLƒV;zpìgÃè~~g g

Ã~
vZwÎgì ~g
ukZ ( Ð×ì p„Ö] Ôe… ܉^³e œ†³Î]) ¹gzZc
J 7
Ã\WäLƒ

:ž c
â•
Û }™¥#Ã~
 *™Ñ ä\¬vZ~*™yWŒ
Û gzZ c
WDÐäJ 7ÆLƒ
]ƒ^ÊóäÞ•†Îæ äÃÛq ^ßn× á] äe ØrÃjÖ ÔÞ^ŠÖ äe Õ†³v³i Ÿ ™
—èÚ^nÏÖ] é…ç‰ þäÞ•†Î Äfi^Ê äÞ]†Î

{z Z
 É ³7:B‚B‚Æ yZ ,™: ~¢\W‰
Ü zÆ"7ÆLƒL Lª

vZ wÎg Ì~ e
WkZ‰óì
ó )f}g øbŠ J 7gzZ *
™ ¦eZgzZ³7\W Â,™ »™| 7
http://www.quransunnah.com

149

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

ÃJ
 7Ð äJ 7"7DCZY 5ß²ì Š
c
C{Š™ÝqÐ ½ÅLƒÃDÆ~

t »vâV; ì 7szc~ Vâ ¨
Z=g ft » ÃÅDÔ • D™vÐ äÎÐJ

Ö ªŸ»kz ã-%Zì [ƒ {[ Z Ì,zŸ»ÞZkzèYì Yƒ½i§
#
• D™ÝqD™hŽBÐJ
Æ •LZY 5ßž7¸ sÜgzZì ÑZz•g ~g Y J

DÐ J
 „ LZ {z• Dƒ`™ð B2Å„z ™fgzZ• Dƒ ñƒ ã {Š c
iŽÉ
:ž•˜r
 ™c
™iž 6•f
™Ýq

{Š c
iÐ LZ ä ?ž HÄc
gŠÐå]|ä ¿q
ZÐ~ wZ$
Z ü

©Üæ û% q
Z~ ì ¬Š V; Ñ äâ•
Û Ôì ¬Š Ìà z ðà ÑZzû%

{zž ¬Š Ã_öòt Zi°Z†x âZ ä~ å¢ q ~KÅ ~
 vZ wÎg~

äà q
Z Æ KgzZ ì ;g Í g
u k0ê Z …gzZ• ìg ‹ g
Š q Z

Ù Š ?ž ¹Ð yZŽ kZ ä~ì ´ {eÇgu6VZ
yZŽ q
Z~

kZ ?Dƒ7q
ÑB‚ê Z ?ì ;gÍhuÅ ~
 kŠZg—…ž7
Ž • vß {z(kZž ÎìgzZH] ZZ s§~÷: c
VZu Â: ä yZŽ

kZž: • F
Ð t ZigŠpŽ •{z VŒgzZ• F
 huІÆt Zig

ä kZVƒ yÃ~ƒ C Âì 9IZg v¤
Zž c
â•
Û ä å]|Ð †Æ

kZž• Dâ •
Û å]|• å\ W Âì 9„
 Z•
Û¤
Zž ¹gzZ c
VZuCZ
E
Ð zz Åû%E ð½58E
• Ì,Z à z ‰Æ : •
á VvZž *
Y ä ~Ð

û 129Ô128me bc / } T7~

uz yWŒ
g
Û gzZ•BÅÐ D! ÂÃ\WLZŠ Z•
Û ZÆ®
 ) —žì :
¸

7Ìß
 s ™L Lèa áZz ®
 ) —p• Ù Š Ð ÃÅ ]g ›ÃVß ZE™] !
Å

D{z» g
uz yWŒ
Û žì t ] ZŠg Zzi§» yZpO•Zc ¿6w VÅ ó ó7ÌDWt ‚
http://www.quransunnah.com

1 50

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

kZì àJ
ë~]gßÅV1 Zƒ@
™ð^ »V- œ~³ÆVØz»ÅDI ZŠ Z®ÑŽ

AzZ »®
 ) kZ *
™ `g {6
gîiÐ Ï0

i ÅVÍßÃD! ÂkZgzZ *
™ »Š OZ »VÍßÐ6

"7gzZì @
ƒÝqÐJ
É 7Ð V1ÂDLž
L •DQ ë¸ vßtpOìÑ

t ðƒ hÐ ¯Æ r
 ™ c
™i6gîÆ ]oó ó•Æ)gzZ W
ñ) j§zz%Æ äJ 7
:ž•˜ÔØâ •
Û ±5]g „

•T e*
™ òZg=g fÆq
’kZ KZëi§Ž »š
 F
z½òÀÅ+Š ü

gîx ¬V;zÐi§ÏZgzZå òZg~ äâ iÆ~
 kŠZg—i§„zsÜ

} ñƒ Š XZ~ e kZ j§gzZŽ~ˆÔå@
Yc
5gzZ5 +Š6

äVÍß[Z1H Za äXŠ q]gz¢ÃyZÎ{)z ½! ÂgzZ;@
z"

ì c
Š > Ç!
Ãi§Æ äâ i Æ ~
 g—gzZ ì 1™ÝZà ÏZ sÜ
/ì $
Ë Y ~ŠÐi§ÏZsÜš
 F
z ½òÀgzZì „zi§ÝZèÑq

û 122Ô121™]!
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6

)

z ½òÀLž
L ì.
Þ ‡Æ ä™^â6
gîm{] t» r
 ™c
™i~ ]g „kZ

V- œi§Ž » š
 F
z ½~ xsZ Ý ¬}g7 ªó ì
ó $
Ë Y ~Š Ði§ÏZ sÜš
 F

ì ðƒ Åg (Z ä ®
 ) —Ž ì ½ÅVz•b yZi§9Éì 79{zì òZgÐ
:ž•˜r
 ™c
™i ñƒD™y ÒAÅVz•b yZ

Šg ZzÇ!
7»VŠYì x » »Y fVžwDZt6®
 ) —Å+-Zx Âü

CY ðZ™wÅ „ yZ• D Y ñC•b sÜ~ VéZž =Z @
ƒ7
wßZÆy Zì @
Y5ogŠoà/à™ Yá6gîÆx \ Ä yZgzZì

~uzŠ Ë{z´ÆgñZb yZžìt V Z‚B‚Æ Vz•bžì Ìt ~

û 28™] !
ZŽÆ]ŸZ‹Z6

 )/ƒ: w'~q
http://www.quransunnah.com

15 1

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

›x Z™ ZÔ™f »vZgzZ D» bcÔ i úÔ¢ÑZzÝ : • •b ³Æ ®
 )—

*™yWŒ
Û yÒ ïZ 5nŠ•ŽÃ~
 *™Ñ ä \¬z ug nvZ .
Þ W!
n Z²+
 mÜ ZgzZ

:žì \¬~g !
Š•
á g Zì ZƒB‚Æp ÖZyZ~

äi^m• Üãn× ç×jm ÜãßÚ Ÿç‰… ànnÚŸ] oÊ &Ãe p„³Ö]ç³â ™
oËÖ ØfÎ àÚ ]çÞ^Ò á] æ èÛÓvÖ] æ h^jÓÖ] ÜãÛ×Ãmæ ÜãnÒˆ³mæ
—N èÃÛrÖ] é…ç‰ þànfÚ Ù¡•

yÒ ]c
WÅvZ7ZŽ 5wÎg Ð~ „ yZ6VÍß| 7yZ ä Tì „zL Lª

„Ze?vß {z IÐ kZ²ì êŠ ½ÅÕz [ Â7ZgzZì @
™u 0
7ZgzZì @

Æš
 F
z ½òÀÆ ~
 *™Ñ ä \¬z ug nvZ ~`™e
WkZó ¸
ó ñƒ} 7
~
ò ZŽÃVÍßyZì b & ZzÃ=g fÆ] c
WÅvZ6•¬~ kZì H{™E
»Vz•g e

}uzŠÔì xzø6gî ¬Ð kZ ®
 ) —²•7C
Ù â Æ xE ( 15) {gG ª •

Ô}oÆ y¨
ZŽ ~Š š
 F
ÅvÐ ]Z”
x Óy Z ªì š
 F
ÅÏ À 0
ªÉ H
6

ä™{Šß WÃ}Ñ çÆ y¨
ZgzZ wâ Æ y¨
ZÔ k]Æ y ¨
ZÔ bzg Åy¨
ZÔ ŸÆ y¨
Z
Å
E
[Â6•}ŠÔì u 0
6gî´Ð æ¾5.Zù4„¿ÇÑ»®
 ) —²•‘
¯
 !
»
8
g
E
¸agzZÔì ï•
á i úsÜ~ Vz•Æ®
 ) —Ð èG4) ì ½ÅøZ•
Û z ]â ©Z ª
Æ®
 ) —Žì ½Åb)áZz äYG ~
ZÐkZgzZ bÑÅ]â ©Z ªÕ6•
òúŠ »r
 ™c
™iŠŽ z!
n Zì @
ƒZa‘¸ÐkZ®
 ) —w–èYì·No~gš
„z sÜ• T e*
™ òZg=g fÆq
’kZ KZëi§Ž »š
 F
z ½òÀÅ+Š Lž
L ìt

D Lž
L w¸t» ®
 ) —žce*
ƒ x¥:ó óå òZg~ äâ iÆ ~
 kŠZg—i§

uzyWŒ
g
Û ]oðÃäì q ZºZ6f KZ éZ¡óì
ó @
ƒÝqÐJ
É 7ÐV1Â

Xì 7~
http://www.quransunnah.com

15 2

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

:ìYYZhŽÃVÍß„=g fƽÅbcsÜ :w¸VZ^W

 ) kZLž
®
L ì ;gå nZ‹Zt Ð +
Y ÅY fÆ„A
kx Ó6®
 )—

VÅ+Š »VÍß, ZgzZ • Dƒ#Ðg ±Z dxk!
{z• ìgòc Vvߎ g0
ZÆ
ì *
hŽÃVÍß x » » ®
 ) —ž ì @
Yc
Š t [ZŽ eZ óì
ó u *
ç„ e
.Â
c

pO7~gz¢ðÃ*
ƒ ݬ c äƒ ï•
á ~®
 ) kZ =Z D r7Ãb)vßtgzZ
:ž•˜r
 ™c
™i

i7 b)ª fâ ã0
»0 ‚ \ Z
 Ôì *
¯‚ \ »+Š=g fÆbc ü
ÐY fw•
á w•
á Ôi7ÐY f44ªÔkÐ, .LZ LZž} å<X²Â

 )/• M
 ^™ a
ƒ
 V- i7 Ð Y f LZ g
Q ZÔi7

û 106™]!
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6

tÂì YYZhŽ „=g fÆbcÃVÍߤ
Zr
 ™c
™iw–ì @
ƒZatw ZÎVŒ

ì Cƒë ZЃ
 qŽ~ KÆVz]úŠ ?Zƒ: x¥VYÃwÎgnZgzZvZ¯sp¾

`» VÅÑC
Ù žì î<Ez ¸ì © Â{o+F
ë ZÐ ƒ
 ~Z
•gzZ b &Z ÅZ
•ì {z
b â†ì H{™E
»]úŠ Åx Z™Y m
ZZ~*™yWŒ
Û ä\¬vZì „g]úŠ Å©Âi ¸W

:c
â•
Û ñƒD™™f »x?Zm

Ÿ á]þànfÚ †m„Þ ÜÓÖ oÞ] äÚçÎ oÖ] ^÷³uç³Þ ^³ß³×³‰…] ‚³Ï³Öæ™
•çâ å…ç‰ þ ÜnÖ] Ýçm h]„ ÜÓn× Í^ì] oÞ] ²] Ÿ] æ‚fói
— NR(NQ km•

ä™g ZŠ¸6
gî ãZz »~ ¹ ä kZ Âs§ Å x ¸mZ Ã b â 5 ä ë ª

mŠðˆn Zìg e »[Z±ÆyŠ u *
ŠgŠq
Z6?=z™: ]Š „ÅËZÎÆvZžVƒÑZz
:c
â•
Û ñƒD™™f »x?Z

http://www.quransunnah.com

15 3

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
äÖ] àÚ ÜÓÖ^Ú ² ]æ‚fÂ] ÝçÏm Ù^Î ]÷•çâ ܳâ^³ì] •^³Â o³Ö] æ ™
— QL km• •çâ å…ç‰ þ áæ†jËÚ Ÿ] ÜjÞ] á] å†nÆ

à ?z™]Š „ÅvZVÍßÆ x ¸} Z ¹ä kZ 5Êðð¸Æ yZ s§ÅŠ ¬gzZ ª

ñƒ D™™f »x?Zm Ô™gzZ• Šq•‚Šp Ât ì 1¯ ŠqÃVzuzŠ ä ?žì H

:c
â•
Û

äÖ] àÚ ÜÓÖ^Ú ²] æ‚fÂ] ÝçÏm Ù^Î ^÷vב Üâ^ì] •çÛ³$ o³Ö]æ ™
— RM km• •çâ å…ç‰ þ å†nÆ

Šqðà Zg vZÎnZ z™]Š „ÅvZ x ¸} Z ¹ä kZ 5à ԙ+
Y ÅŠVgzZ ª

:c
â•
Û ñƒD™™f »x?Zm-gzZ7

äÖ] àÚ ÜÓÖ^Ú ²] æ‚fÂ] ÝçÏm Ù^Î^÷fnÕ Üâ^ì] àm‚Ú oÖ]æ ™
— TP km• •çâ å…ç‰ þ å†nÆ

Zg vZÎnZz™]Š „ÅvZx ¸} Z ¹äkZ 5Ã-ð¸nZs§Å+ægzZª

:HÐp ÖZyZi ¸W»]úŠ KZäx?Zm•Z'
ZgzZì 7ŠqðÃ

á] ÜÓÖ†nì ÜÓÖ]ƒ åçÏi]æ ²] ]æ‚fÂ] äÚçÏÖ Ù^Î ƒ] Üna]†e]æ ™
^ÓÊ] áçÏ×íiæ ^÷ß$Fæ] ²] áæ• àÚ áæ‚fÃi ^ÛÞ] þáçÛ×Ãi ÜjßÒ
‚ß ]çÇje^Ê ^·… ÜÓÖ áçÓ×ÛmŸ ²] áæ• àÚ áæ‚fÃi àm„Ö] á]
å…ç‰ þ áçÃq†³i ä³³nÖ] ä³³Ö ]憳³Ó³•]æ å悳fÂ]æ ч†³³Ö] ²]
—MS(MR km• lçfÓßÃÖ]

~g v~ÏZ Âõ?¤
Zzg eÐ ÏZgzZÅvZz™]Š „¹Ðx ¸KZä•Z'
ZZ
ª

vZtig CZ :7´ âÆq Ën}g v{zƒ ”7?ΙhgÃvZ—"ì ð>

ÆVz]úŠ Å ~
 *™Ñ¤
ZgzZЃ Y™^ß ?s§ÅÏZz™ZŠ Z]»ÏZgzZz™lˆk0
Æ

Æ kZì Œ„6]úŠ Å© Âz9z ÒZ » yWŒ
Û gzZì yWŒ
Û {z ÂñY ¬Š Ã[ »
http://www.quransunnah.com

15 4

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

yZ•ìg™ ZŠ Z<
 Åx Z™Y m
ZÆ™x » » Vz]úŠ {zž•D™òúŠt vߎ [ Zs Ü'
]{ðgzZ L ÑÒZ ÌbctgzZì Œ6bcx Ó »x Ó{z ñY¬ŠÃ[»—Æ
c
~ ä•Z ®
 )tžì @
7IB‚Æ k\Z} (™NŠ ÿi§kZÆ ®
 ) —•
Tq™ÅZ
•z<ѪåHäw0
Â~á|x »Žì „g™x »„zw1… Y
Åxs Z +Š kZ ä \¬vZèa pˆ’b§Åv WÅk+
YC
Ù á|Ð î<Ez Å

ì c
Š™gz¢ØÐZ6gîi%Zn™7Âc™<Ñtn kZì à ~g ZŠ)f Å«™

wYÆbc¹ZZÃb)Æ+ŠgzZ,™„
 gŠZ
•LZkÜZx ZúžÆkZñOgzZ

» nZ ‹Z kZ ˆ’~ *Š ~g ‚ Ù Š „ Ù Š ®
 ) —ž Zƒ „z³ä Š
c
Šª~

YÅWæzg ñèa k%óe Åx Z™Y m
+
Zžì @
Yc
Štxk!
Ð+
YÅ]Z|—[ ZŽ

9z ÒZôZz » ®
 ) —² ¶]gz¢”Z Å ]úŠ ÅZ
•gzZ Å© ÂV;z n kZ ¶

¬]!
tèÑqì 7]gz¢VZP ÅyÒÆZ
•gzZ© ÂVŒ n kZì Ð Vâ›
ì 6x £ ÏZÐg ±ZÆZ
•Š Z®Mq
Z ÅVÍßáZz ä WÃy›C
Ù „ ` W7„
 gŠ

kZ•}g*‰ ÌÐ yZvß}g øÐg ±Z ÆZ
•‰É ¸vßxs Zi ZI6T
$ z bÑÃZ
ŽlWæì ]gz¢”ZÅä™yÒB‚Æ ûiE
•vŠÆxsZgzZ© Â` Wn

ì @
WÃt•
ÛC
Ù „ ~+ŠÆVâzŠ¸D™ Y7ÅVzGŽÜæŠè ·gzZ¸D™ Y7Å 7çje

ðÃ{z¸ Çg ¯ "
Ž äl WæÐ~ y Zå„q
Z uÑ »VâzŠÐg ±ZÆÝZ1
&
B
( IÐ äâiÆ yZÐ g ±ZÆ yZŽ ¸ õ+g E
Æ VÍß yZ {zÉ ‰7V»gñà ì
x ¬ðÃÌ{z¸D™ H]Š „ÅVzGXÜæ›·gzZ¸}g*yxgŠÆyZvß Ô™gzZ
¸ ` g*vß Ô™gzZ ( yxgŠ Æ yZ Ž ‰,G Å VÍß yZ {zÉ ‰7,G

Zi ZIgzZ‰B
g yZZ Ì6\¬vZŠŽ z!
Æä™ Y7 ÅVzGgzZ ÅVG~¸„ VâzŠtgzZ

ÅÎâ¾löWÅuÑ~}okZgzZ å@
Yc
0
{oŽ ~}g !
Æ\¬zug nvZxs
http://www.quransunnah.com

1 55

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
:ZƒŠ •
á g Z~x ÅÑZ {gÎì HyÒ6
] â£Zäy WŒ
Û jZ¶
^†–i äÞç‚i †vfÖ]æ †fÖ] l^Û×¾ à³Ú ܳӳnr³ß³m à³Ú سΠ™
²] ØÎ þ àm†ÓŽÖ] àÚ àÞçÓßÖ å„â àÚ ^Þ^Fr³Þ] à³ò³Ö èn˳ìæ

å…ç‰ þ áçÒ†Ži ÜjÞ] Ü$ h†³Ò Ø³Ò à³Úæ ^³`ß³Ú Ü³Ó³nr³ß³m
— RP(RO km• Ý^ÃÞŸ]

jZƒDg å?Z
 ~Vzƒ0
ZÆ~ F
z .à ?ì êŠ] •yÃg7~
 Ñ} Zª

ÐN Yƒ~ Vzg Z*]}¾ë Â~Š ]•Ãëä¤
Zžñƒ ëtíígzZ™ Z¥
¥

ž Zƒx¥Ð kZƒ D Y7~uÑÐQ ?ÂÐ1C
Ù ì êŠ ]•Ã ?vZZ
 QzŠÈ
3š.G'g ‚ñƒ ñ¯ LZ ÂD Y7~¤~(Ëvß{zZ
ŠæÄvZØ{™hgÃVzŠ ðE

c
gzZŠæ Zc
ñOÆŠævZc
Ì6µñ,Zžìt wq »VÍß}g ø²¸ Dg ånÆ
:ZƒŠ •
á g Z~Y ZuÑZ{gÎgzZ•Dg å™È ¤ÂWZ_¨

^Û×Ê å^m]Ÿ] áç‚i àÚ Ø³• †³v³fÖ] o³Ê †³–³Ö] ܳӳŠÚ ]ƒ]æ ™
ð]†‰Ÿ] å…ç‰ þ ]…çËÒ á^ŠÞŸ] á^Òæ Üj•†Â] †fÖ] oÖ] ÜÒ^Fr³Þ
— RS km•

D Y wÈà ?Šq}g ‚ {z ƒ D Y ú~ ¤g0
Z Æ g« ?Z
ª

¢ìÐvZ ?Âì @
Wá 6.™}Š ]•Ã ?vZ Z
 Qƒ Dg åZÎÆvZ ?Ε

ÌÂDY ú~ yÃîg0
ZÆg«Z
 vß {z ªì „ÑZz 䙬 Ây¨
ZgzZƒ f

vg )

gzZ 1zZÆy Zžìt {zì {oŽ »VÍß}g ø²¸Dg ånÆŠæÄvZØ{
•íÊæ Åy Z6
µñ,Z

:c
â•
Û ~÷-{gÎgzZ

ÄÛŠÖ] Ô×Ûm àÚ] š…Ÿ]æ ð^³Û³ŠÖ] à³Ú ܳӳ·†³m à³Ú سΠ™
ovÖ] àÚ knÛÖ] t†ímæ knÛÖ] àÚ ovÖ] t†ím àÚæ…^’³eŸ]æ
http://www.quransunnah.com

15 6

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
‹Þçm å…ç‰ þ áçÏji ¡Ê] ØÏÊ ²] áçÖçÏnŠÊ †ÚŸ] †e‚m à³Úæ
— OM km•

ÅyZì ´ â yÃgzZtigÐ }iz y• WÃyZì êŠ yÃÐ yZg7 ~
 Ñ} Z ª

¸ ¬»Tì yÃgzZ {Š%Ð }0

igzZ {0

iÐ }Š%ì mïyÃgzZ » VÂg wgzZ Vo•
Vzq
Š 4
ÆyZž Zƒx¥ÐkZƒ Dg e7ÐÏZ ?VYQzŠÈ Â!vZÐ}t ?ì

Ï0
igzZ ´ â »ä™s¥~ ]Z f éZŠpgzZ ´ â »] Zg (ZÆ ä™tgzZ ä™Y «Æ
c
ƒ ã™Ô~™âžìt wq » VÍß}g ø² å„ \¬z ug nvZ sÜ´ â » ]ñgzZ

ÎÉ • n
g s§Å „ ] Zg Z'
× cg CZƒ ~
 q ÅY ËÐ ~g F ËQ c
ƒ éZpÅŠ ÑzZ

:ZƒŠ •
á g Z~y%{gÎgzZì @
Y Hlˆg Z'
× Z(
„Ú Zƒ]gz¢~(

ØÎ ²] àÖçÏnÖ š…Ÿ]æ l]çÛŠÖ] Ð×ì àÚ Ü³ãjÖ^³‰ à³ò³Öæ ™
— NQ km• á^ÛÏÖ å…ç‰þ áçÛ×Ãm Ÿ Üâ†%Ò] Øe ² ‚ÛvÖ]

Ð}t ?H Za ä¾Ã}igzZVâ • Wž, ™wZÎÐ yZ\W¤
Z ~
 Ñ} Z ª

ì @
ƒ"
U
Ð kZ•7… Y ÒZÐ~ yZpì nÆ„vZp°x ÓzŠÈ Â!vZ
E
ì:
 H{z æ:Wžì @
ƒZat [Z wZÎ Z åE<XŸ … â Ä \¬vZ {z ÌÛ{ »] Ñ»kZž

:ZƒŠ •
á g Z~%²Z {gÎì „~yWŒ
Û Ì[ZŽ eZ Š
c
Šg Z Œ
Û uægzZ•
Û »¹Z¯
 !
)
ð^³nÖæ] ä³³Þæ• à³Ú ]愳í³i] à³m„³Ö]æ “³Ö^³í³³Ö] à³³m• ² Ÿ] ™
oÊ Üãßne ÜÓvm ²] á] oFËÖ‡ ²] oÖ] ^Þçe†ÏnÖ Ÿ] Üâ‚fÃÞ^³Ú
þ …^ËÒ hƒ^Òçâ àÚ p‚ãm Ÿ ²] á] áç³Ë³×³jí³m ä³nÊ Ü³â^³Ú
— O km• †ÚˆÖ] å…ç‰

à z CZÃVzuzŠ ™hgÃvZ ä VÍßXgzZì Ø{ n Æ „vZ +ŠžßyY ª

Œ
d
Û Ð vZ …tž @
• D™n kZ sÜ]Š „Å VzŠqyZ ë • ë {z ì 1¯

Z@ ÃVz•
e
Û » L ÑvZgzZ• D™s%Z {z ~ T eZ Ç}™êvZ —", Š™
http://www.quransunnah.com

157

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

KZÐ \¬z ug nvZ ª åH Z×ÝZÐ x ¸KZ » ~
 *™Ñž Zƒx¥Ð kZêŠ 7
ÏZÆy Zì uÑ~|„ *
¯Ùg \~yxgŠÃËgzZ*
™:Ô„
 Zg {Z'
»]Y q ^
Y
:žì \¬~g !
Š•
á g Zì Š
H ãZzb§kZ6
x £}uzŠÃuÑ

áçÖçÏmæ ÜãÃËßm Ÿæ Üa†³–³mŸ^³Ú ²] áæ• à³Ú á悳fómæ ™
oÊ Ü×ÃmŸ^Ûe ²] áç³ò³fß³i] سΠ²]‚³ß³Â ^³Þæ^³Ã³Ë³• ðŸç³â
å…ç‰ þ áçÒ†Žm ^Û oF×Ãiæ èßvf‰ š…Ÿ] oÊ Ÿæ l]çÛ³ŠÖ]
— MTkm• ‹Þçm

:gzZ • $
Ë à œÃyZ:Ž • D™]Š „ÅVzq +Z ZÎÆvZ vßt gzZ L Lª

¸ÅVzq +ZÃvZ ?Hž £ŠÈ\W• Ùg \}g ø k0
ÆvZtž• ëgzZ yv
uÑÆ VÍßyZì F

'
gzZ u 0
{zÔ~ }i:gzZ~ Vâ • W: Ô•7x¥ÃvZŽ ƒ ï Š

~Vâ ›Æ` WŽ åuÑÑZz{oÆlg\¸ {z c
WnÆÔÅuÑTxsZ c
Í óÐ
ó
yWŒ
Û pO ì ¬ÝZgŠ *
W: i !
Ð ¿kZ ÌŠŽz!
Æ ä™Òg !
g !
gzZì @
Yc
0
îW

Æ ` W]gz¢Å b &Z ÅZ
•ž• M
 È ë ñƒ n
g ÃæÃmÀx ÓyZ Å *™

kZ ÂizZ+'
» ZÆ®
 ) —p¶ÃWæzg ñIk'Î{Ša Îì „ âZ ÌÃVâ›
~Š ã
b Æ ®
 ) —ž• f
Zry Y™ÈtÂB Ì™¤
ZgzZ D™7„tÃ|
ä~
 *™ÑèYì 7]gz¢ÅkgŠÆ© ÂÐ {eZ åE<XÅì ï•
á Ì©Ý~ ]ï
ì 9tó ó ƒ Y0
b #gzZ¼vÑZ!Z Ñ!Íß Lž
L ¸ë ¸ ~
 \W ÂHi ¸W» Vz]úŠ KZZ

4ZŠ~xs Z+Š™| 7ÃÝkZvߎžìtw ZÎ1å¸ i ¸W`»]úŠ Å ~
 *™Ñž

©ÂjZ Hƒ yWŒ
Û [» »TgzZ å7yWŒ
Û [ » »yZ H ? å@
ƒH[ » »yZ¸ Dƒ
ZsÜp»vÑZ!Z щ
q
Ü zkZ2?ì CY {g]gz¢ÅÚgzZ ËnÆKÃZ
•vŠgzZ

ŠŽñÑp»vÑZ!Z Ñ` W²7ŠqðÃZÎÆvZ ªc
CÃVÍßä~
 wÎgÆvZŽ å„
http://www.quransunnah.com

158

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

c
@» \¬vZ {zì ~ ] Ñ» ̼Ž gzZ7ŠŽñ̼ ZÎÆvZ ªì @
YHÌvÑZ

CYW7©ÂÐìvÑZ!ZÑ¡` W=Zì ¬ ôÜŽì @
BŠŽß Z]uz {otìt‚
ðÃÐ}u» {o²•b)6•}uzŠgz bc6•¬~gšÆ®
 ) —p
:ž•˜r
 ™c
™f ñƒD™yÒAÅgškZLZpOì 7„™f

6
¿òŠ WÐÏZgzZì x £»y ZZŽì @
ƒ¢6`
ZÆw qZÐbc ü
Ôǃg »6¿{z Z
 ǃA
Âkˆ Z »]gz¢Åä™x¥b)ì @
ƒŠ âW

Æ ]ŸZ‹Z6V®
 ) /ì {Š c
i ÌZ Å bc q
Š 4
} g ø =Z

û 113™]!

ÆVgzZÒÃÅ®
 ) —vß~*Š ~g ‚‰
Ü z kZžì C™òúŠt ®
 )—

Ô ~Š·Ô ð|Ô zyHžì t w ZÎZgø 6kZ• ìgƒ 4ZŠ~ x sZ vßg Ñ" Ð :

?• ìgƒ y›Ð ä‹gzZG
Æ bc¡ƒ
 ƃ
 ~w'
gzZÛÔ ~C
Ù 1Ôã c
Š‡

Æ{o„{ Z({ZpäËgzY m
ZÆvZž ZƒtÈeZQÂì ó óV;L L[ ZŽ »®
 ) —¤
Z

?1¯7y›Ã *Š ~g‚Ð ½ÅbcsÜVY äV,Zc
¯ ÔŠ CZÃ
 ™CÃZ

?ì HgzZ ?ì V¹[ »—{zžì @
ƒa t wZÎQ Âó ó7L Lì [ ZŽ »®
 ) —¤
ZgzZ

• ìgƒ y›6B; Æ ®
 ) —vßVÅÑgzZVzg ZD
Ù ®
 ) —w– ª
z$
ÅT

ÐKtë:Ôì wqZbcsÜr
 ™c
™iw–Â{z•… YÃ[»—TëèY

Xì YYZhŽ~:WÃVß Zzp
gZ
•Zb§¾Ð½Åbc¡ž•Ü‡

:ì 7‘•
Û ðî
 )—:w¸VZâ

• p~Š ã
Æ}Š â kZ ._Æ kg Ã0ZC
Ù â Æ ¹Ôì •Ðó ót•
Û L L‘•
ÛÂ

gzZ hªŠ
¹ ó óy ‡•
Û L LÌÃy WŒ
Û Ðg ±Z ÏZÔbŠ™µ ZgzZ bŠ™Z]
Ð ~uzŠÃq q
Z
http://www.quransunnah.com

15 9

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

ÆäÑxsZê Zž Š
¹n ÏZó ótzgÃL LÌÃt
ñ zg Ã/b§ÏZÔÑZz ¶Š™µ Z µ ZÃë!

‘•
Û ~ b ˜Z Å<ÑgzZ Š
ƒZ9™^eÐ wÅ & •
Û µ Zq
 Zt ‚Ƭxs Zˆ
Zƒ:g ZŠS
ŠÐ hÆäBy›LZpƒŠ
ƒµ Z™–
 nÐðs ZIŽ Š
¹ÐZ

:žì @
W~g
Š q ZÔƒ

áZz ä™™f eZ c
Š[ •z sîq
ZÃx Z™/ôizgq
Z ä ~
 *™Ñ ü

cŠ wŠgzZ ,7/ @W~g øÐ[kZÆ ~
 \Wž• D â •
Û !ô

Z (¹ {zÇìg {0

iˆ }÷¿Ž c
â•
Û ä~
 \W~[kZ ‰ƒ {Ši

x Z™/ô}÷gzZ~÷?‰
Ü zÆs%ZkZ c
â•
Û ä~
 \WÔÇAŠs %Z
kZ ¢
ño ¢Ð VÕZŠÃ<
 ~÷gzZ*
™ q nZ Å fƒ +”Zg Y #Ž

[!
yZÑZ [Â >‡gzZ äzâ 0ZgzZ ~èF
ÔŠ ƒ ZŠ1Z Ô£Z He
ZzgÃg
u
ut Å ~
g
 \WgzZì Š
HÜÃg
ukZ •Æ wZz [2 !
x JÑZ

M‘•
Ûq
Z sÜÐ ~ yZ Ï ñY #
~ V ¸•
Û y#
Ö Z ~÷žì Ì

[ÂÆ > Z‡gzZ ä ~èFH e
Zzg Ãg
u kZ fƒ 5ƒ
 ¹!
ǃ
ûì Š
c
ÑÌÃg
ukZ•ÆwZz[ 2 !
x JÑZ[ !
yZÑZ

6hº•
Û x ÓÆ#
Ö ZÅ~
 \Wžì ðâ•
Ûs
 Ÿz ä ~
 *™Ñ~g
ukZ

Y #Æ\WgzZ~
 *™ÑŽ ǃ„z‘•
Û {zgzZǃ6h‘•
Ûq
ZsÜÐ~yÉ fƒ7
äƒZa‘¸~0#
Ö Z+
Yq
ZV˜~g
Š q ZyZÔǃZc¿6
i§Æ/ô+”Zg
»®
 )—Ðg ±ZkZ ǃ „‘•
Û Ì{z¤
ÑZzä0
]•ì Š
c
Š CÌt•zˆ~Š¸DÅ

sŠ ZáÆä™ `g{Ð {z¤
Y *
Ã\ WLZÐì„ LZŠp ó ó•7‘•
Û ðÃë Lž
L g ZÜZt
 Z'ðÃMZ&
{z¤
c
‘•
Û žce*
ƒx¥Ôì Š
¹„‘•
Û ÌÃ{z¤
áZz ä0
]•èYì

:žìŠ •
á g Z»\¬vZ~*™yWŒ
Û ž 6Ôì 7

http://www.quransunnah.com

1 60

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
ÜãßÚ èÎ†Ê ØÒ àÚ †ËÞ Ÿç×Ê èÊ^Ò ]æ†ËßnÖ áçßÚ©ÛÖ] á^Ò^Úæ™
ÜãnÖ] ]çÃq… ]ƒ] ÜãÚçÎ ]æ…„ßnÖæ àm‚Ö] oÊ ]çãÏËjnÖ èËñ^³›
—MNN èeçjÖ] é…ç‰ þ áæ…„vm Üã×ÃÖ

ZÐ ~‘•
q
ÛC
Ù Æ y Zžce : Vƒ} 9òƒ
 ž c Ýñì 7L Lª

ó}
ó ™g ZŠ¸7ZÂL ßs§Åx ¸KZ {z Z
 ž @
gzZ}™Ýq™Å+Š {zž @
†{z¤
N
g

:ž ðâ •
Û ¬ŠÐ\¬vZä.ñÂc
Š™g ïZЊ ˜äx ¸Åx?Zm.ñZ
 b§ÏZ
àneæ ^ßßne цÊ^³Ê o³ì]æ o³ŠË³Þ Ÿ] Ô׳Ú] Ÿ o³Þ] h… Ù^³Î ™
—NQ é‚ñ^ÛÖ] é…ç‰ þànω^ËÖ] ÝçÏÖ]

:ÔVƒY™7~ {Zg ~¾ÃyY Å ð¸LZgzZ KZsÜ~! [g}÷} ZL Lª

ä™ì‡Ã¬ÆvZ¤
Z‘¸ž Zƒx¥:ó }
ó Š™& ¸yxgŠÆx ¸ÉÃkZgzZ}g øÂ[ Z
xñèƒ~A çÆ{oc
]â ©ZÆ+ ŠZ
 ‘¸¸%Zì ^
YƒcDÆ+ŠgzZ
:žì \¬~g !
Š•
á g Zž 6ì

ÔnÖ] ^ßnuæ] àm„Ö]æ ^uçÞ äe o‘æ ^Ú àm‚Ö] àÚ ÜÓ³Ö Å†³• ™
Ÿæ àm‚Ö] ]çÛnÎ] á] oFŠnÂæ oF‰çÚ æ Ünâ]†e] äe ^ß³n‘æ ^³Úæ
—MO pF…çŽÖ] é…ç‰ þ änÊ ]çΆËji

gzZ åŠ
HgH6}gzZ .ñÔ•Z'
ZÔ6b âŽ ì Š
HgH+Š „z n }g vL Lª

uz y WŒ
g
Û ª~
â Æ +Š b§ÏZó zó ™Za : ‘¸~ kZgzZz™ì‡Ã+Šž ¶ˆÅN @
g (ZÃq~ŠËÆ™uF
ÃVâzŠ c
Häg
u+”
‰*
™uF
Ãq
Z ËÆ™& ¸~
qNÌ‘¸tì 1™g (ZÃw qZbc™hgýÅg
uzyWŒ
Û ä®
 ) —‰¢
™

:žì \¬~g !
Š•
á gZ~KkZì

—MLO á]†ÛÂÙ• þ ]çΆËi Ÿæ ^ÃnÛq ²] Øfve ]çÛ’jÂ] æ ™

x¥:ó zó 7:~‘¸gzZßx åÐ ï¢Ãg
uz y WŒ
Û ªÏg ÅvZ™ïƒ
 L Lª
http://www.quransunnah.com

1 61

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

{zC
Ù b§ÏZ ñJ 7
gzZñ 7
Ã[ ~uzŠ Ë™hgÃ[ ÅvZŽ ®
 ) {zC
Ù žce*
ƒ

gzZ}Š ]úŠ ÅÅ
ã0
»,.LZ LZ ñOƶŠ]úŠ Å q nZÅwÎgÆvZŽ ®
)
gzZ }ŠÃVzuzŠg (Z» ä` x » ]Ñ»B‚ Æ vZc
™hgÃvZ ®
 ) ðà b§ ÏZ

É 7‘•
Û sÜgzZ‘•
Ûq
Z6
gîD{z}Šg Z Œ
Û Y 1zZ#
Ö }
r
 ™gzZw Z$

ZÔÚÔ_¨¹Z

—ÌŠŽ z!
n Z • ŠŽñ ?Zz$
~ ®
 ) —V c
0ZÑx Ótž k\ZgzZ ì ‘•
Û ë!

z +'
» ZÆ ®
 ) —:óì
ó 7‘•
Û ðî
 ) —L ž
L ì g Zh
úŠ Å ] !
kZ ®
)
Xì 7¼ {Š c
iÐÆðŠgzZd
•
Ûq
Z¡òúŠt»WZg Z

:c
Î7‰
Ü z~®
 )äVM•D™{znZ‹Z6
V:w¸VZΊ

t ™ ßÂ@
707[ ZŽ » nZ ‹Z ËZ
 Ð +'

» Zz WZg ZÆ ®
 )—

=Zó óc
Î 7‰
Ü z~ ®
 ) äVM• D™vß {z nZ ‹Z6®
 ) —Lž
L •ë

:ž•˜6
x £q
Zr
 ™c
™iž 6,™nZ‹ZQN Ή
Ü zB‚Æ®
 )\ W¬
åZƒ~ „ gz–Ž ~ q ½Z —q
Z ä r
 ™q ~g ‡ ` ÒZ [»ü

™ÖC
Ù !
ŽgzZN Y G™ ß~ x »Ž • wJ.
Þ ‡ {zÂnZ‹Zž c
â•
Û
ÂA
}™nZ ‹Z ðÙßg0
Z¤
ZÔD™Zƒ7wJ.
Þ ‡{z}™] ŸZ ‹Z

x »jZ ˆ Æ äƒ 4ZŠèY7@
™nZ ‹Z ðÃÑZz íg0
Z pì Ç

Þ ‡Ž • ]ŸZ‹ZÆC
.
Ù !
 ž Zƒ x¥Ð kZ Ôì @
ƒ
Yƒ x¥{Z
û

û 91™]!
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6V®
 )/•7wJ

LZ~ ®
 ) ˤ
Z ¿ÌðÃèYì d
¾z Є Z (wßZt» ®
 )—

ðÃÐZ¤
ZèY Ç}™nZ‹Z6q
’c
 ) kZðY {zƒZƒï•
®
á B‚Æ} Š Zg ZgzZŸ
6òs Z®
 ) Å ~ŠzŠñ*
ÑñÃË}ǃ7„ï•
á ~®
 ) kZ {zÂǃnZ ‹Zc
w DZ
http://www.quransunnah.com

1 62

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

{zƒnZ ‹Z6
„xs Zÿˤ
Z b§ÏZǃ7„ï•
á ~ òs Z ®
 ) {zÂǃnZ‹Z
—Ðg ±Z kZ Ç}™7¬Ð äƒy›c
Ç}™7ˆÆäƒ y›nZ ‹ZCZ

ÈB‚Æ~
í úŠ ]!
t ëÌŠŽz!
nZT¾Ôì ¿.
Þ ‡*
gzZwë)¬wßZt»®
)

ª•7Zc¿Ì6wßZw ë*
kZ ñƒ ñ¯„LZ+'
» ZÆ®
 ) —ž•M

•Ž » nZ ‹Z kZÂñY „WnZ‹Z ðÃgŠ *
zf •
á LÐ +
Y ÅÆ y)g » 4LZ¤
Z

zY Zg WÅ+'
» Z 0ÆVÅ+-Zx Âr
 ™c
™ipOì #
Ö }
7]oq
ZeZì @
ƒ

*
Ññ#
Ö ÑZœÑxEC
Ù b•gæ kgæ .‚r
 ™Ý°Z†*
Ññ•ÆyZÄÆ]ZŠ •
á gZ
:ž•D™ÜÐáZjÆ~â åZsÑ Z

à Z ]úŠŽB‚Æ®
 ) —~ž –Ã*
ÑñÐcZ™är
 ™q
Z ü

ZÆ®
q
 ) —Ãx •
á Åg Z ÂZ ë1Vƒ@
™'

Z'•
Ñì CY nÆvZ

[Z N »Vzi úÄÑ ] ‚ÃVß Zz äY6‚ž c
â•
Û ~ y Ò LZ ä r
™
ì M[ ZN »ÄÑq
Z sÜÃVß Zz"7
i ú~~: {x ZwKèÑqì M
ž åJ 7
~>Z[ ZŠ W÷zÆ~â å]|èÑqÔ ðW7~™¼ ] !

ä*
Ññ6
TÔc
Š™y Òù äV,ZÂ7Ðn•
ÛZ
 ÂÔìtñn•
Û Vt

ìZñÆ <Ñ] !
ŽgzZ £Š™uF
ÃgñZ ~zb
,Zž c
Š â•
Ûk

’U¿
û 103™] !
ZŽê ZgzZ] ŸZ ‹Z6
 )—/•g D™¿6
®
kZ ñW

óá
ó ¯ ~ 3*
1CZ {zá1^Ñ™ú1yY6í¿Ž Lž
L åc
â•
Û ä~
 *™Ñ

wÎgnZgzZv Z ä kZc
Í Âá1 ^Ñ% n x *
»~
 wÎg c
v Z~ +ŠgŽ Z ¿Ž p

»~
 wÎgn Zc
vZsÜ*
™y Ò»[Z Nz`
Z6x »ÌËÆ+ŠèYÑ1^Ñ6
VâzŠ ~

]!
ŽgzZ £Š™uF
ÃgñZ ~zb
,Z Lž
L • D â•
Û @
OŠ @
™Æ ®
 ) —pì £

+Z HgzZ?ì @
Y¹ bŠ [ZŽ »nZ‹ZÃÏZH ó ó•g D™¿6kZ ñWìZñÆ<Ñ
http://www.quransunnah.com

1 63

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

yz¬ozæ)nkZî
 )+
Y Å+'

» ZÆTì B
gqZ Åä™x » »+Š ®
)
 )—žce*
ƒx¥2?ƒÝq
+'
» ZLZ! pÅä™: ]Z ZsçŽG3µ]ŸZ‹Zî

:ž•˜Ôƒ±5yÒt»r
 ™c
™i6
gîÆ]oÔì B~XgzÐ

7] ZZs§Å]ŸZ ‹ZƤ2žì nZ‹Zxt 6
Vß Zz Vü
s§ÅnZ ‹ZwñwÍçšžn kZì ½nZ‹Zt q
Š 4
}÷D™

Ð î<Ez ÅxWÆ Áx LZ ÂÃ]Z|á Zz Vm<!
ì Y™ î<EÂyÃ

LÌä'
» Z Ô,™]Z Z s§Å ] ŸZ‹Z½,Zž „g7›•
Û âZ

Ô „gÐ s§C
Ù h Y1 Å ]ŸZ‹Zå6#
Ö ÑZœ]|ÔH7]Z Z
žtÅZ'Y7$Ì~ª
qËy¨
Z ÂÐnZ‹Zžì Š •
á g Z »]|

ê ZgzZ ]ŸZ‹Z6®
 ) —/,™} zW~™ŽgzZ ,ŠÌä2

û 149Ô148™]!

nZ ‹Z6kZƒ‚
g òúŠ » ä™x » » + Š c
ƒ;g™x » » +ŠŽ {z¤
c
 ) ÌðÃ
®

ó óñ; ñ;LQ
L c
ó•
Ûó »V#•
Û »•
Û » L 6
L ˜ÅË{z%Z@
ƒ7x » »'Æy›x ¬ÌË*

Åä™7ÃnZ ‹Z Ë6gî~k

½c
~k

’6®
 ) ËòŠ Wx ¬ ðÃpì YÎÂ}ÈÆ

@
™ Zƒ »DIZ sÜx » » 䙈
Ü ¬~ ]gßÅnZ ‹Z»®
 ) ˪@
™7L]P`

~™ŽgzZ ,Š Ì Ã¤2Lž
L • ìgâ •
Û ~ p ÖZ yZ ðZ ‚
Û Z ]³Å Y fr
 ™ c
™igzZ
wZŠ Lž
L ì @
™~i âÅ] !
k Z [|ZgzZ ¿i§t Ð +
Y Å®
 ) —: ó ó,™} zW

: Zz6ðà Š]ŸZ‹Z Æ ¤2ž @
ƒ7Zìt¦

Ù » hIZ :gz óì
C
ó gz¢Ñ» ¼~

]ŸZ‹Z6
 *™ÑgzZ6
~
xsZ ä\¬z ug nvZž 6Ô•g D™ì eè%ŽgzZ,™
\
A+
¾
£
E
*™yWŒ
Û » ]ŸZ‹Zê ZÉ c
Š™7i Z0
ZÃæ (ÅäZ-Š ¡Ã]ÑZÎÆ Vß Zz ä™

Xì Š
c
Š[ZŽ Üæ~

http://www.quransunnah.com

1 64

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Ñ!
zgqgzZì Ìó ó›x Z™Z L•
L q
ZÐ~Vz•bg•Æ®
 ) —VW'
è
h

ë ›x Z™ ZÃÏZ Wg ZÆ ®
 ) —HÔì c
Wt ‚†i§Ž » r
 ™c
™i~ s Z¤
Zc
]!
mZ Â}™nZ ‹Z ðÃZ
 gzZz™x Z™ Z eZìg @
5V;~V; ~g vðÃJ
Z
 ž ?•
 ) äVM•D™vß{z nZ ‹Z6®
®
 ) —Lž
L ñY¹tgzZ ñYc
Šg Z Œ
Û kZ‡Ã

—DI ZŽQ c
ì C™8
ðe¡»›x Z™Z®
 )tžìC
Ù ªs ™:ó óc
Î7‰
Ü z~
ê ZgzZ C™x Z™Z gz¢:gz „â 7„ y›®
 ) t à yZ • D™ nZ‹Z 6®
)
~ *™yWŒ
Û Ž ì „z w q »yZÝZgŠÔï Š:g ZŒ
Û kZ‡ +'
» ZÆ®
 ) —Ã]ŸZ‹Z

:ž c
â•
Û yÒä\¬vZ

ÜÓÞçÖ^m Ÿ ÜÓÞæ• àÚ èÞ^_e ]æ„íjiŸ ç³ß³Ú] à³m„³Ö] ^³ãm]^³m ™
oËíi^Úæ Üãâ]çÊ] àÚ ð^–ÇfÖ] l‚e ‚³Î ܳjß³Â^³Ú æ•æ Ÿ^³fì
é…ç‰ þ áç×ÏÃi ÜjßÒ á] kmFŸ] ÜÓÖ ^ßne ‚Î †³fÒ] ܳâ…悳‘
— MMT ᕆÛ Ù!

¶( Wæzg ñ ) {zÔz™:q
ÑZÎÆVJZ~Vzi Zg LZÃË!ß ZzyZZ} Z L Lª

ÅyZ #Š éZì C7
ò( LL )Ôì ~1 ~g vÂÙpéZÔ~! Zy
~gvD™7

~Š™C
Ù ª ä ëÔì™| (
}Ð kZ {z• n
g {æ7~ Vߊ LZ {z¼ŽgzZ Ð y !
i
ó ó ßx »Ð=?¤
Z6
?V*¶
éZ•

ÏZì ‚
g wÅoÑq
Z*
Ή
Ü z~ ®
 ) n ä™nZ‹Z6®
 ) —ª

:ž•˜6x £q
Zr
 ™c
™iñƒ D™s
 ŸzÅoÑ

V~™Xž åc
å<X²y ´ÑZZg0
ZÆJ÷~*Æg »ÑZÖñä~ü
p6
Z]2}g ‚gzZ•g k0
q
}g øizg:e {z•D W7]2Ã

/ÐN Yƒi]2}g ‚vZ¶
ZÔOgÈ y!
iJ
ž²kZgzZ,Š™É
http://www.quransunnah.com

1 65

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
û 91™]!
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6

)

«tgzZì ~gz¢*
Ϋ q
Z Ái Z ÁIÐ ä™nZ‹Z6®
 ) —ž Zƒx¥:

É ïŠ7ë[ ZŽ eZ•D YƒgzŠðY]ŸZ‹ZƤ2Ð kZgzZì ~gz¢VY

à Ð1zZ+-Zx Â]ª“Ž ¨Yï„Šp[ZŽ •ï Š™7e
©q
Zt ‚ÆMg‡
:ž•˜Ôì HÜ~[ÂKZäã¢+-ZŠ&ËZ egzZì ˆ

ݬ~ž ;e ä kZ Z
 åI ZŠ%gzZ Dr
 ™· g
» T åc q
Z ü

÷zgŠ Ì~ž VƒLe ~ž ¹Ð \ !
LZ ä kZÂVƒ W~ g§

D â•
Û Æ\ !
gzZYZ¹¹äkZÔ™«q
Z¬ž ¹ä\ !
n Z7ç³ß³e
P Ð kZ ä \!Ô c
W~ #
Ö }
Å \!
ÂZƒ x Ó{z Z
 c
Š ^6« „

}g v«t z™gzZ« q
Z ¹ä\ !Ô c
Š [ZŽ »ƒ
 yZ äkZi7b)
ä\ !ÔZƒ¢q~#
Ö }
Å\!
Q HgzZ« q
ZäkZÔZƒ7qŠÎn
Z g
q
¹ä\ !Ô c
Š[ ZŽ »¼Ð~yZäkZG ] ÑZÎPQÐkZ

ä\ !Ô Zƒ¢q~ #
Ö }
Å\!
QgzZHgzZ« q
Z äkZpOz™gzZ«

ž åŠ
ƒ w'(Z~ h»±{z1G Äc
gŠ b)PÐ kZQû%q
Z
û 110mwzZmØ{yZZ / e} Š:[ ZŽ »w ZÎÌË

gzZ Ç}™wZÎ HŠp{zÂñYƒxzø„Ð ¢
 &ŶŠ [ ZŽ »wZÎy¨
ZŽ [ Z

Ðe
© kZgzZ•D™Z
¬oÑÅ- 6¤2áZz®
 ) —n ÏZÔÇ}™Ð ¾

‘zZgzZV-¤
eÔ ] !
ØZ} (} (ê Z • t¾~ sßvߎž ˆƒx¥Ìt q q
Z

N
»« ~Kä Ë• Dƒvßñƒ L »- ƒ
 tèYce*
37»ðŠ LÐH

«»]j{”Š XZ »#
Ö ÑZœä Ë Âì @
ƒN
»«»g
 Ë b§ÏZ6Gä Ë Âì @
ƒ
Ð ~(
ÌË;ì g Zl+Zq
Z#~ {°‡! ˆ b çŽi8E
žce*
ƒx¥gzZì @
ƒ5
http://www.quransunnah.com

1 66

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

=g fÆTì ð» Z +Zq
Z Ì« b§ÏZì CYƒ# ¶g {zÂñYc
Š [¢Ð ¶g ~(
h

LZá Zz®
 ) —~ wì}g ø :Ôì YY H#Ã)´gzZݬ} (Ð} (ÌË

c
Î7‰
Ü z~®
 ) äVM•D™vß{z nZ ‹Z6®
 ) —ž•F ~òúŠ kZ

Xì @
Yƒ„ 6d
ÆcgÃè~§Zzw q ïZì @
ƒ1Ή
Ü zäVMìC
Ù ªèY @
ƒ

wZÎõ0
Ð+'

» ZÆ®
 )—

žì @
ƒx¥ƒ
 oIÐä™7]ÑZÎLZt ‚Æ+'
» ZÆ®
 )—

~KkZN YØŠ™Üw Z¸Z‰Æ+'
» ZÆ„yZ~}g !
Æq
’Å®
 )—

:ž•˜r
 ™c
™i D™p°Å®
 )—gzZ V
(
E
-ŸB
CG
¶ åE
; Æ Ëx \ ðÃgzZ • Æ ¶Š àx \ sÜpÆ T Vü

B‚Æ Y f V~ x¯Æ '

» Z XÔ7~gz¢Ç!
*
ƒ ݬeZ WZz Æ
:gzì Š
c
Š™t :Z eZ™™x ¬ÃÂÆV~|{zì ˆÅ™f mº

~ VÅ yZž n kZ @
ƒ7Šg Zz Ç!
wDZt6®
 ) —Å+ -Z x Â


 )/ì CY ðZ™wÅ „ yZgzZ• D Y ñCÙ•b sÜ

û 28™]!
ZŽê ZgzZ]Ÿ‹Z6

:ž•˜r
 ™c
™i ñƒD™yÒÃÌZgzZe
Š ÃZÅ®
 )—

Vƒ@
™y´Z »] !
kZIŠ 8
ÑŠŽz!
Æäƒ {Õ{IZgzZ•gæ IZŠp ü
/ì aZgzZÆ{Š c
iÐ { Õ{gzZ kg ZæÐzz ‰x » ~gz¢gzZòÀtž

û 3™]!
ZŽê ZgzZ]Ÿ‹Z6

)

 ™c
r
™i ñƒ s Ze Ýzg6ò}á ZEƒæW'
Ð ¦)Å®
 ) —b§ÏZ

:ž•D â•
Ûk

http://www.quransunnah.com

167

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

—~gøžì y*t(Š¼~ ]ª“Æ { Š%vZgâ ~ŠŠ ]| ü

s ™gzZ•D 7
} Àu 0
*
zu 0
ÆnC
Ù ~kZì zÅ! ðŠ ®
)

q ´Š ÅVzhz™7VÅÑž Y™7g ïZ ÌðÃÐ kZgzZ• Dƒ
ª

g Z¦
z{zÔ¸ … Y7ÌÃi úÝŽ • ,Z VÅÑ7Vzg ZD
Ù Ô ˆƒ4
mZ {z¸ ‰ Vd
Œ
Û Æ¬Ðg ±ZÆw ZjZ LZvߎgzZ‰ 0™Z fgzZ

]!
ZŽ Æ ]ŸZ‹Z6V®
 ) /‰ƒ 4ZŠ ~ u| Y xÐ •
'
û 86™

bŠ à»x \ ¡È» Vžì À
tžÜ eZ ÂñYH ŠÃ]‚ ½Zy Z¤
Z[ Z

à ZEY ~Š~ kg Zæ VÅVz•b yZgzZì ŠzöJ
Vz•b mºx \ »®
 ) —gzZì

Vhz™~½ *ŠÐ •
'
ÅVz•b yZgzZì ÆgzZ aZ {Š c
iÐ ög D
Åg
uz yWŒ
Û
4ZŠ~ u| Y x{z¸ ‰ Vd
Œ
Û Æ¬vߎž ©ì ˆƒ4ª
 q ´Š ÅVâ›
X {)z{)z•‰ƒ

:?ì Hw¦ÑÅ+Š V:wZΪ

P Ð ~ x ¸C
Ù ªìtñn•
Û +Š Vžì t · Z »DIZx Ó~ KÆ +Š V

:žì e
WtÅy WŒ
Û ?Š mZgzZì @
YƒŽ‚Њ Z•
Û Z†n•
Û tÂ,Š™ ZŠ ZÃn•
Û kZÌŠ Z•
ÛZ
Íæ†ÃÛÖ^e áæ†Ú^mæ †níÖ] oÖ] áç‚m èÚ] Ü³Ó³ß³Ú à³Ó³jÖæ ™
—MLPá]†Û ٕþáçv×ËÛÖ] Üâ ÔòÖæ]æ †ÓßÛÖ] à áçãßmæ

ðZ'
gzZ }Š ¬» ngzZ ñš s§ÅíÃVÍߎ ce*
ƒ {z¤
q
Z~ ?gz¢L Lª

¦ÑÅ V+
Y q
Z V ˜~ e
WkZó ó• á Zz äƒ [ x»Ž • vß ¸gzZÆzg Ð
Åäƒ D»”
gzZ szc6Vß Zz ä™x » » +Š V+
Y ~uzŠ•zì Š
Hç» w

óì
ó bŠ àx \ sÜpÆ VLž
L ì 79It» r
 ™c
™i :Ôì ˆÅZ
¬ ÌoÑ
http://www.quransunnah.com

168

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

E&
Ð ÏZ*
Y VJ
u ~y
WÅA çc
ÑË•Dƒ pÆTì Ð ó óüÒE
L LÂ VèY

X *
YVÃé ãKKZ »y¨
Zì p»Tì ó óº
 •L LÂ

~Yõ
Z Ô åg Zæzg ZŠ » Ï0

i ÅyZ6ã0
Ô¸ Tg DQ ~Vƒ õ
Z dtŠ !
Æ [²

Rq
Zå ã 0
»Vƒ.Æ] â£x¤
p¶Sg¿gÏggzZwze6
X¸Dƒ,.}}

vßtcÑkZ $
Ë V7J
 RÅ ã0
Ïg ÅwzeÐzz ,ì @
YF
ZnÒZÔLg76

 ã0
J
wzež @
ïŠ|0
!
B‚Æó óY •
á g L LªÏgÅwze&¸n
g Z•»ÏgB‚LZå
" L LÃ} •Æ Ïg kZÔ ñY V
5G
îœE
ªì @
Yƒ ãZz x|» ó ó VL LÂÐ VŒÔ¸ ë ó óG
G3ÒE

Zg7 bSZökZ mZÂY V7J
x|ËÐzz Å ¶~ Š Z¦Z CZ f KZ y¨
Z q
Z¤
Z
G
E
$
5š© L L[!
óg D

~TìÐ ó óÿG
Æ! ²m» V2ñY VJ
ÑLZ {zžñYc
Š™

Z ñƒ D™Ýq DZhðZhðª óg’ ì È» ó ó½Lž
q
L 6ì @
Y c
0
x|»
SC+Gg D
ÏZ *
Yá J
Šñƒ D ¯ éE

Ã]g qËì p» óy
ó L Lb§ÏZ )J
x £³
Æ ux ÓZ ñƒ D™ bÑ óg’ ÅgñZ ë Z x ÓÆ +Šž Zƒ È » ó ó+Š VL L b§
Zž 6YY¹7VÅ+ŠÃN @
¤
Åzb
q
Z¡c
Ágq
Z ËÆ+Š ª*
Yá J
x £

Ã]úŠ Å%ZzZÆ +ŠgzZÇ ñY¹]úŠ Åi úÉ 7+Š VÐZÂð7
i úž ñY ¹ÃË

kÜZx Zúx OZgzZx ÈZ »X•%ZzZ,ZzŠ > ZÃigzZi úÐ ~%ZzZgzZì @
Y¹szH!
%Z

`zy
nŠg ZŒ
Û ~g ZŠ)f KZÃ]úŠ Åi ú» ®
 ) —ªì )f ÆVâZxÉ 7)f Æ
«£ nZ² Å 7n•
Û z xi Ñ6yZ ävZŽ ì *
™xi ÑÃ — +Z q
Z 6\W LZ*

:ž c
â•
Û ñƒD™yÒwz4
Ñ»yWŒ
Û \¬vZž 6ì n•
Û 6
y›C
Ù G»yWŒ
Û~
]çÖæ] †Ò„jnÖæ äi^m• ]æ†e‚nÖ Õ…^fÚ ÔnÖ] å^³ß³Öˆ³Þ] h^³jÒ ™
—NU” é…ç‰ þ h^fÖŸ]

nZ øZŠ IZgzZ ,™„zg¨~ kZ x Óž @
ì ˆÅ wi *
= Z [Â ugItL Lª
http://www.quransunnah.com

1 69

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

„zg¨~ g
uz yWŒ
Ûq
Š 4
Æ +'
» ZÆ ®
 ) —² ó ó, ™Ýq ÃÐ=g f

]Z|t§{ÅÑkZgzZì Ýq]g '6xE ( 15) {gGÃXì _Z÷ÅVÍßyZsÜ
:ž•D â•
Ûk

’r
 c
™i6
gîÆwVÔ Èa7ÌÐä™p’~g
Š q Z

 6#
ƒ
Ö Z KZ = ž ì Š
H ÜŠ •
á gZ» ~
 *™ Ñ~ ]c
Zzg ‰ ü

äƒ {Š c
i ]q :~z*Š6yZžt q
ZÔì sp »Vzq &{Š c
iÐ Vzq

pÑyWŒ
Û žt }uzŠÔÑ äƒZaŠÐ}uzŠq
ZÐzzÅT'

nZèÑqÔ}™ÒÃÅKÈ eZ¿C
Ù žñYƒx ¬gŠkZ~ :W

Vbc / } Y 7ðà ZÎÆ v Z ÃX • ,Z Ð ¹ ¨
_z p
û 27™

Ôì HÜB‚Æá ZjÆ ãZdÐ 9nZz (nZ ä r
 ™c
™iÃg
u kZ

óƒ
ó : c ŸgÅvZŽ yÒ»DkZL ì
L yZÄeZì Hì‡[!
Ž ä(F
 ™6
r
ukZ
g

:ž•tp ÖZÝZÆg
ukZgzZ

Ÿ ÙçÏm "
# ofßÖ] ÄÛ‰ äÞ]p
z †Ã•Ÿ] ÔÖ^Ú o³e] à³Â pæ…æ ™
á]æ ( ]悉^vjÊ ^nÞ‚Ö] ÜãÖ †%Óm á] '¡$ Ÿ] ojÚ] o׳ Í^³ì]
Ü×Ãm ^Úæ (ä×mæ^i oÇjfm àÚ©ÛÖ] å„ì^m h^jÓ³Ö] ܳãÖ x³j˳m
‚ß àÚ ØÒ äe ^ßÚ] áçÖçÏm Ü×ÃÖ] oÊ áç퉆Ö]æ ²] Ÿ] ä×mæ^i
çÖ^fm Ÿ åçÃn–nÊ Ü× ]ƒ] ]æ†m á]æ h^fÖ]]çÖæ] Ÿ]†Ò„m^Úæ( ^ße…
—†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ… þ än×Â

&6#
Ö Z KZ=ž ‹Ð ~
 *™Ñ ä~žì e
ZzgÐñ~ÄÑZ ´ â ! ZL Lª

Z {z :
q
 Æ T ñYƒ ]ÒÅ w â Æ*Šžt q
ZÔ 7sp »q Ë{Š c
i Ð Vzq
}™lˆ]Þz@
›ZgzZáÅ[  y›q
Zžt }uzŠgzZ'䙊Р}uzŠ
http://www.quransunnah.com

170

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

m
z6£Z xÝÔ y{ £Z ¦u }ì Š
0¬» yWŒ
Û I Y z ò ¬C
Ù ~ äâ i {ŠŽñž 6
g cÎg~ DvߎgzZÔ} Y7ðÃZÎÆ vZÃ] Þz@
n
yZèÑq {)z £Zg ZuZ ËZ egzZ

„ øZŠ IZÐ kZgzZÔ ñÑyZZ6x ÓkZëì Ð +
Y Å[g}g øŽž•ë {z•

]c
WsÜÉ 7»]c
Wx ¬ ÅyWŒ
Û ~g
u kZžìC
Ù ªs ™ó ó• D™ÝqÃ

ÆvZx|»y ZèÑqÐ'úÆ]c
WyZvßZ
 ÇñW: âiq
ž
Z ì {™E
»]·?

yZZsÜ6]c
Wy ZëžÐ}¸ sÜ~}g !
ê Z ÌDIZž ©} Y7Ìðà ZÎ
yWŒ
Û gzZ p’îW*
™Vð 6KÃx|Æ ]c
WvŠ ÅyWŒ
Û Ãg
u kZpOÔ• n
g

Xì sŠ ZáÆ#Š

vß Âσ k\ Z
 èY ì *
¯‚ \ » +ŠÃVÍßÑ» Vž ì @
Y t¹ xk!

mZzzgzZ7mðÃÐ |»Tì£zGq
Z¡t pÐ,™ÝqD»+ŠŠ lŠp

- ñOÆ ä3Š 3 Zg » g
uz yWŒ
Û æZÂì CƒZa k\ Å +Š~VÍßZ
 žìt
Æäƒ[ §
Z 6
c
gŠÆwΰZw ‡vZw ‡c äuk\ gzZì @
Y c
Š 3Š3 Zg »{izg•gzZ

t òúŠQgzZì Š
c
Š w˜„¬C
Ù i »Z
•ßV˜ ì CY ~Š ½Å,.LZ LZ ñO
4ZŠ ~ u| Y xc
‰ 0™ ZfÔ ‰ 0g Z ¦

zÐ •
'Å®
 ) —vßžì @
YH

n n ZèY Cƒ7ÌÃËÐ~ y Z =ÂÅ ä™Ýq D» g
uz yWŒ
Û p‰ƒ

~ +'
» ZÆ ®
 ) —èY D W7ÌÃ Y xê Zh
•
á Ž ì ]gz¢ÅxE ( 15) {gG

LZ r
 ™c
™iŠp}ìC
Ù â»xE{gG yZ {zž Zg*7ÐÃ~g ø LòúŠt Ì» ËÐ
ƒÝq]g '6xE{gGÿˤ
Z[ Z• D™™fÐ ÄÆ ó ó{g » *
L 6
L x £C
Ù Ã\ W

c
™i WZg Z Æ ®
 ) —HgzZ7c
Ç ñW~ {%i Æ ^ÑI ó ó{g » *
L ÃL \WLZ eZ

„ ó ó{g » *
L LÃ\WLZr
 ™c
™i ª1zÉ å7^Ñt¤
ZgzZ ?•g »c + â N
ÑÃr
™
èY Hxx`
Æ™]P`
Åä™yÒ x|gzZ bÑÅg
uz yWŒ
Û äV,ZQ ¸ B
http://www.quransunnah.com

171

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
Xì x » »C
Ù âÆxE ( 15) {gGÂtê Zw–

:?ce*
ƒHs@» Vz]úŠ :wZÎZuzŠ

ÃVÇ)s@ ÝZ »]úŠ Å+ Šž• •Zz XÐ ] !
kZ~ KÆ +Š V

DI Z ÒZ ]!
tÔ ì V~Vâ ›s@ ÝZ » ®
 ) —²ì *
Z™kÙzg Ð xsZ
:žì CY Åts
 ŸzmZÐ+
YÅ+'
» ZÆ®
 )—Ôì rZe~)ZÃ

èÑq7]gßðÃÅ]úŠ~y ZgzZì cVÇ)]úŠžì$è ü

6¿z yZZÃVâ › b§ÏZ ì CY ~Š ]úŠ Å xsZÃVz) b§T
4ZŠ ~xsZ¸ ï Š ]úŠÃyú•
Û x?Zm.ñ‰Ôì CY ~Š c% Z e

Ôä0
{g Ö Ð T
rÔÀÂÔi úÔyZZ ïŠ ]úŠÃLZuZ µgzZ Åäƒ
û 28™x »—/cä™Ýq! x»Å+ g ZŠ

jZƒ s§Å VÇ)*
g åc
*
štZ
 gzZÔ• Dƒ *
g åc
*
š pÆ ó ó>úŠ L LÂ

ÆÎânnZ~] ‡zZZƒs§ÅVâ ›*
g åc
*
š¸Z
 p•ë ó ó>úŠ L L

%Z n n Z~ KÆ øZ•
Û c
+Š y»g Z }• Cƒ wEZ ]q ˜Z ZÐ g ±Z

p ÖZÆ Sz (F
n n Z ~ sfÆ …Zâz ò²ì Cƒ wEZ b ˜Z ÅszH!

kZ²{)zì ðƒ äz b ˜Z Åš
 F
z ½c ]úŠ Å¿z Db§ÏZ• Dƒ wEZ

¹Ãg å+Zó ó>úŠ L LVW'
h
èÔì Cƒ wEZ b ˜Z ÇÅ Vz >úŠ c Ë).
Þ W!
Æ

zƒ6wJÆ >úŠ kZ%Zì ~gz¢c ]•~zZy
Z Åúæ *
™wJgzZ bŠ [ZŽ »Tì @
Y
7ƒ6ä™wJÆ+Š ª ó ó+-Z ° {™ Z ÑLž
L ì wßZ»xsZ cg ñèYì 7{ Z™ Z

meZ ì „g }Š ÃVâ › ]úŠŽ Å i úgzZ Ý ®
 ) —s Ü'n Z pÔ ì

—y›ðä
Z :Ôì xi Ñ "
.6g ïZgzZ ì Z
 Zz*
™wJ» Tì Ð szH!
%Z
http://www.quransunnah.com

172

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

TVYQÂ7¤
Z ?ì B
gg (Z »¶Š ZwjZ®
 )H Âì @
™g ï Z »]úŠ kZ Å®
)
X ï Š7,
ÎÃÏZì x »t»

7ï•
á ~ ]úŠŽ ì CY ~ŠÐZ ]úŠžce 6gŠ c
Ì]!
t~ KÆ ]úŠ

]úŠ Å ä3ˆ Æ äYƒ qzÑ*
3 • D™x ÈZ » ä3~ y LZ ë¤
Z}Ôì

Ð~Vß Zzä3 *

ZpH7qzÑ*
3J
ÌZäVMÏñY~ŠÃVÍßyZsÜ
yZ6§ñkZ •D 3*
3s ÜÆ[ZŠ ìZgzZ n
g7nÅ[ZŠ WÆä3Š Z•
Û Z‰c
ðÃ

¿ðÃZ
 Ðg ±Z kZ ÇñY ¹ b & Zc
Sz ½É 7]úŠÐZ ÏñY ÅøiuŽÃ

Ã¿Æ \
gŠ kZÔƒ ÷gzZ ðÃc
i úc
ñY H„
 gŠÝeZ { ZpQƒg Zh
úŠ » äƒ y›

ì x » »Y fš
 F
z½gzZσwEZb ˜ZÅš
 F
z½nnZÉ YY¹7¦

Ù ]úŠ
C

%Zì m{B‚ÆVÇ)sÜVz]úŠž Zƒx¥:Ô•_g ZzÆY m
Z „Y fèY

»VÍß, ZèYì 4ZŠ~ Vz]úŠ 8ÌoÅ{oÆyZ ÂVƒ[Zy

•êy›{z
Z
g t ÒZÐVÇ)vß,ZÐg ±ZÆ {oLZpì ~ Vâ ›6
n
gî~C
Ù ªg Ñ

ÆWæèY¶Ìs§ÅLZu ZµB‚B‚Æyú•
Û ]úŠ Åx?Zm.ñnÏZÔ•

Ðð.ñwÎgÆvZ äVrZž ©å[ƒŠ !
Ì{o» LZuZ µ Ðzz Å•g •â
'
Ì]Š „™ ¯Zô~ ÏŠŽñ) Å íöP\ñQgzZ Å„
 ZpgŠ Å ä¯ZôÐ n¾Å ]Š „

b &Z Å {oèY Yƒ7t :Z » ]úŠ Å nkZ 6q
’Å ®
 ) —pÑ ä™

b &Z Å {oÐ b & Z ÅwqZžìtû®
 ) —gzZ7„ ï•
á ~gšÆ ®
)

t x Z™Y m
Z Â$
Ë ƒÐ wqZ ¡b &Z Å {o¤
ZèY79tÃt pì CYƒŠ lŠp

KZ KZ à™7b & Z Å{oJ
Z
 ä x Z™Y m
Zs Ü'
n ZpD™g (Zgz¢g »i§
sÜc
$
›)s@» Vz ]úŠžce*
ƒ x¥:Ô ~Š7(FÅ w qZÃ#
Ö ZgzZ x ¸

Xì ª
˜¡bŠ]úŠ Åw qZÃVâ ›x ¬»®
 )—=Z•M
ƒy›{o
http://www.quransunnah.com

173

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

:?ce*
ƒH[»» Vz]úŠ :wZÎZŠ

:ž c
â•
Û Š•
á g ZñƒD™¥#Ã~
 *™Ñ ä\¬zug nvZ

ØÃËi ÜÖ á] æ Ôe… àÚ ÔnÖ] ÙˆÞ]^Ú È³×³e Ù糉†³Ö]^³ãm]^³m ™
p‚ãmŸ ²] á] Œ^ßÖ] àÚ ÔÛ’Ãm ²]æ äjÖ^‰… k³Ç³×³e^³Û³Ê
—RS é‚ñ^ÛÖ]þ àm†Ê^ÓÖ] ÝçÏÖ]

wi *
s§Å\WÐ +
Y Å[gÆ\WŽ < VÅqkZ\ W~
 wÎg} Z L Lª

Ã\ WvZ—"gzZ H7ZŠ Z h» Vä \Wž k yYÂH7(Z ä \W¤
ZgzZì ðƒ
x Z™Y m
Z 6x £ }uzŠ q
ZgzZ ó óêŠ 7e
Z@ÃVz•
Û » vZgzZÔ ÇÇg pôÐÑÆ VÍß
:ž c
â•
Û ñƒD™yÒ[ »—»**
ê ZgzZ

²] Ÿ] ] ‚uœ áçŽím Ÿæ äÞçŽímæ ²] lŸ^‰… áçÇ×fm à³m„³Ö]™
—OU h]ˆu¢] þ ^fnŠu ²^e oËÒæ

ËZÎÆvZgzZ¸ Dg eÐ „vZgzZ¸ D™ H VÅ] â©ZÆvZvß{zL Lª

+Š ]â ©ZgzZ g
uz yWŒ
Û®
 ) —²ó óì °» ch
 [ˆvZgzZ Ô¸ Dg e 7Ð

yWŒ
Û žì CY ~Št?ŠÐ+
YÅ VIZgzZì ùñ¯[ »CZÃw qZbcñOÆ
bc²ì @
ƒZa s%ZÐ yÒÆ ]â© ZgzZì ]gz¢ÅxE{gG c ½Åg
uz

• ŠŽñžg Ig
Š q ZgzZ ]c
W ãWŒ
Û Ì~ w qZ bc2ì YYZ hŽÃVÍßÐ yÒ Æ
ï•
á ~ [ ÅÝ ¬Ë¤
Zžìt [ ZŽ eZì „ VÅg
uyWŒ
Û VÅw qZ bc=Z

Û Âg
uz yWŒ
Û Q Âì CYƒ ½Å g
uz yWŒ
Û Ð ]zˆÅ g
Š q ZgzZ ] c
W ãWŒ
Û
ÌY f ~w'
gzZ g
u +”
gzZì Ì~ V1Â Å VEc
Š ‡Ôì Ì~ V1Â Å ]Z|

ï•
á ~ V1Â ÅY fƒ
 y Z H• f
 Zg –„ » g
uz yWŒ
Û c ä™"
U
ÕñLZ

·i p
Ð År
 ™c
™i *
ÑñQ Â7¤
Zì YY¹½Åg
uzyWŒ
Û Ã½Åg
Š q ZgzZ]c
W
http://www.quransunnah.com

174

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
X$
Ë ƒ7Ýq½Åg
uyWŒ
Û ÌÐw qZbc"

?ì@
Yƒ„
 gŠ {oÐ\
gŠÅi úgzZÝH :wZÎåa
:žìŠ •
á g Z »\¬zug nvZ~*™yWŒ
Û

]çÃfjiŸæ èÊ^Ò Ü׊Ö] o³Ê ]ç³×³ì•] ]ç³ß³Ú• à³m„³Ö] ^³ãm] ^³m ™
—NLT é†ÏfÖ] é…ç‰ þànfÚ æ‚ ÜÓÖ äÞ] á^_nŽÖ] l]ç_ì

~zc ÅV2ZgÆy-gzZƒ Yƒ 4ZŠ}g7 Æ}g7 ~ +Š !ß Zz yZZ} Z L Lª

¬» ~g Zˆ@
åÅxsZÃyZZ IZ ä\¬z ug nvZVŒó ì
ó ÔŠ î Zg v{z—" z™:

~:W»yZÐäWB‚B‚Æ] â© ZVâzŠ yZgzZì »zgÐ~g Zˆ@
Åy-gzZì c
Š
y-bŠ™uF
UŠ NZ c
nÉgzZ ¢
yâÃ]â ©Z ‰c
Z ËÆxsZžì á
q
t m
º•
Û ÌæJ
 ` W~ õg @
!‚Î{gGÅxsZžì ¸ Ì|gzZì á
:
 » ~zc Å

D™m{Ð ‰Ã] â ©Z‰Æxs Z {zž¶6q ÏZŠ ã
ÅÒZÐ~ yZ ñW~ŠŽ z
4hb¸ê Z ñW~ŠŽz º•
vŠnŠg ZŒ
Û ÝZÃ]â© Z ‰Æ xsZ ä èEG
Û Ìæ ª¸
Ü zåq

’q
Z ¡~ Y Z’ZŽ {z¤
{zC
Ù íÅ sz@
Ð,gzZ yc
¹! ²Å]â ©Z

ì „g™Ìq
’Å®
 ) —‰
Ü z kZ tÅnÏZgzZŠ
`á
‘•
Û B‚B‚Æ äg*

g ZŒ
Û ÝZ» +ŠÃ¬Æ VgzZì C™ÒÃÅä™iÐ ¹! ²Ã]q ˜Z ÅŠ ˜z ]ó

c
™iž 6ì îŠg ZŒ
Û +ŠÃi§m{ {Š™Š XZ LZ2ì îŠgZ Œ
Û ,@
eZÃ]â ©Z ¹!

:ž•D â •
Ûk

’6
x £q
Zr
™

Ãz÷z x » »®
 ) —ž• DƒZa =Z sÜ]ŸZ ‹Z}g ‚ ü

ì ¿x Âm{q
ZŠ Z%Ð VV Œžìt |ÝZèÑqÔì @

m{¼ÔB‚ÆVßßZ m{Ô~ wjâ CúŠgzZ ´Š Æ nm{ q
Z ª
G
T*
g Z*Ï0

i ._Æ x Z¤

z6m{Ôñƒ D™ ~È0
Å w é›E4]IZz w qZ
http://www.quransunnah.com

175

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

¼ Å t Ü Zz w qZÔñ(/ZzgzZ mÐ +ŠÔƒ ¹F
~ ª ãZZÐ

¸Š Z%Ð VVŒ nºZ} 7]Š ¬ Å ã!
Û à âz ãY c +ŠgzZƒ b & Z
Œ

û 132™]!
ZŽê ZgzZ]Ÿ‹Z6V®
 )/ì x Z¤

z6
im{

—x ¬ Æ x Z™Y m
Z ¤
Z .
Þ »» x Z¤
z6—m{ kZ ñƒ ñâ •
Û Ær
 ™c
™i

:ž•D Wt ‚] ïsfzgqÂñYHÐx Z¤

z6

Ãz÷zx Z¤
z6
»®
 ) —² åÃz÷zx » »x Z™Y m
Z

: iz Z

~È0
Åì÷zî
 ) Wg ZÐ +
YÆ+'
» ZÆ®
 ) —É 7

x žœq
ZÉ 7s§Å¿x Âm{ Ë]úŠ Åx Z™Y m
Z


:3U

X ó óñYÅ: ÅgzZËZÎÆvZ]Š „Lž
L åyZÄ»T¶s§Å¿
I
Z]¸~g7KZÑeZH Zawjâ CúŠz´ŠŽ äx Z™Y m
q
Z
: éS5ÅU
z ´Š q
Š 4
Æ®
 ) —²åx ª»xsZ +ŠÆ™ Ü6x £ ~œ

%„
LZ~˜Í˜ÍÆ*Š Æ™ `zy
Ð V¸´ LZ LZ Š Z%Ð wj â CúŠ

Xì *
;Ãs¦+Š™ àÃWg Z

G
Z
¶Å+Š åÉ 7Åw é›E4]IZz wqZ m{¼ ]úŠ Åx Z™Y m

:oZg

Xì ŠzöJ
Vz•b]úŠ Å®
 ) —²

Ýž7„
 gŠ òúŠt»®
 ) —ž• M
ÈB‚Æ¢ë~ Ýzg Å] ïyZ

´Š ®
 ) —Ãq Tžìt |É ì Cƒ„
 gŠ ª
q ´Š ÅVÍßÐzz Åi úgzZ
tgzZì ÄgzZ 8IÔ Sh ZŠÔ ~È0
Åi úÅ®
 ) —Wg Z {zì C™¨Ð \
gŠ Ū
q

 ) —Ð ¦‚z ÅX•g ÏÆ ®
®
 ) —É 7i âÅ\
gŠ Ū
 q ´Š ,q

Å ~Š !
'ÅZ
•7ÅwqZ ¨py ZÃy ›x ¬q
Z ª•D™g DÊ Z•
Û Zh
è+'
» ZÆ
http://www.quransunnah.com

176

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
Xì ZŠÎ µq
Z6gîDŽì C7
ã™ZŠ Z~]gß

:?ì ÈH »\
gŠ ÅiúgzZÝ:wZÎVZv0

—~ ],¸*ët‹eZì C™„
 gŠ b§¾ÃÝÆkÜZx Zú®
 )—

Åä™{Š ¬Z eZpO •`™yÒ •Æó ów ¸ªL L~ y ZÄÆ w Z¸Z d
ÁŠÆ ®
)
yÒeZì {oH » +'
» ZÆ ®
 ) —0Æ \
gŠ Åi ú%Z 7]gz¢VZP [ Z

*™Ñ~ e
Zzg q¯%q
Z Å›9~KkZ ÇñYWt ‚=g fÆ]Y!Zjsfzgq

 ~tyâ •
~
Û ÏZó óH¬ä kZ ÅuF
i úÅú1yY ä T Lž
L ì ŠŽñyâ •
Û ãZz» ~

:ž•D â•
Û y Ò~p Ö Z y Z r
 ™c
™i *
ÑñŠpÐZì {oŽ »x Z™/ô~ÝzgÅ
0vZ†]|ÔñŠ&0vZ†]|Ô/
ñ ]|ž 6ñ/ô} (} (ü

ì•
Û »ÑZz ähgi ú™ú1 yYg±šžì ¸ <
Ø è »]Z|{)z k
ñ „
¸ Ì» òug I0ZgzZt
ò ƒZg 0 t GZ ÔòN
 0 £Z x âZ ]|Ð~[Z

û 26mi úbc / ì @
YHÜ<
Ø è

:ž•D â •
Û ñƒ D™Ü<
Ø èCZˆn Z

: ZŠ Z n•
Û gzZ ðà b§ÏZÇg: {izg LÔñ7: i ú/x Ó¿ðä
Z ü

ŽgzZì @
ƒ{ k
eZ @
™7ZŠ ZÃn•
Û TÔ7•
Û »{zƒ:”
eZªÆ}™

û 36mypgbc / ì M`
Z»yZì @
™ZŠ Zw qZ

É 7*
¯~i úÃ]Z|~i ú"ÑÝZ» VÅ®
 ) —žìC
Ù ªs ™:

—žì :
 ¸ • ~Š ¬Æ i úÐ „¬ Ž • ] Z|~ i ú{z s@ ÝZ »®
 ) kZ

[NZ »]
)ñOÆVze ZÆVØÓögzZÙJvŠgzZVÃg 0
ÔVzg Zi !
c VKZ®
)

i úÔ { izg6
i§ÆY 5ßÃV-i úyZQgzZn Yc
¯ g DÐ ã‚WÃ] Z|~i úž @
ì C™
http://www.quransunnah.com

177

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

bcÅr
 ™c
™iÃV- i úá ¸áÈy Z cÑkZnY c
Ñ6
Vh§ÆK Z%gzZ™fÔ
Æw Vì CY ~Š (F
Å¿6i§¦Ñ)Æ]Z|Y 5ßV˜ ì CY ð‹æ¾˜7
w qZ

:ž•˜Vƒ±5]Zg „tÅwqZbc6

,i ú ~g ‚Ð çz „ q
Z J
yŠ {g !
žì –r » r
 ™¦q
Z ü

ðÞ D Yg*,Z yŠ FFðW7"
âÅj
ÚJ
k'{gGgzZ³7

û 68mi úbc / ¶CW: "
âÅ™q
Å
Ð çz „ q
Zi úÅ ðgzZ Y (J
k'
k•žì –0Æ òïG
E4h. Z 0G ü
G.Å
ž HÜÐV¨
ò ¤1Zäòà Zçx âZ H„(ZJ

k'
:ežì –0Æ ç,-š Z1ZgzZ S7
yZ¸ _7
i úÅ ðÐçzÆY ({zžì "
U
]!
t Ð & §ÆF
ZÂÐ É@
:e

ˆÅÜqtÐ ]Ò¹Â0ÆòWZx â Z]|X ;g¿¸J
k':e »‰Ð~
û 70mi úbc / S7Ðçz„q
ZògzZY (k'
k•c
:ec

xgzZ[Z ‰~ X• ‰ G Ü]uZzÆ ÎâÏZÐ ¹ ÌgzZ b§ÏZ

‰ G [™]uZz Æ ]Š „¦Ñ) Å b§kZ +
Y Å yZ ™á x *
ÌÆ G™
Ã]uZzyZŽgzZ ÇñYƒó$
{ Z({ ZpÐs sZyZ {zǃ6
’]¡¿Ž 澘7Ε
E
èY ÇÆðŠB; Њ æ:z =KZ~6Æ ä™ÇÅ]uZz yZ {zÇŒz »+ ŠgzZ s
G
34J& YƒÈg »6q Ës ÜÆ]¡y¨
]‡zZÆ] Zg @
ƒ7µÌL³eZ ðG
Z ðÃZ

~g7 å 1ì ]Š „ G k
Y~{¼n Zì c
¯ nÆ’6
gî~Š ã
ä \¬vZÃ

yWŒ
Û ¸gzZì 7ƬnÆ=gzZ¡ã¨
ZŽì ¿~¡)*
™]Š „™v Y ]Zg
:ž c
â•
Û Š•
á g Zä\¬vZ~ï'
× {gÎì ̬»

— O ØÚˆÛÖ] å…ç‰ þ ¡n×Î äßÚ “ÏÞ]æ] äË’Þ ™

]{ðÆ nkZ r
 ™c
™i [Z < ]Š „~ ]Zg ÁÌÐ kZ c
]Zg SŠ Wª
http://www.quransunnah.com

178

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

D™ ~igz s ÜÅ¬Æ yWŒ
Û ä s sZ}g øž• T e bŠ W
@
tHÆ™Ü]uZz

yWŒ
Û s sZ }g ø 7¦

Ù ~Šg Z*~ ]Š „]Zg ~g7 Úw‚ k• c
C
:e ñƒ

LZ {zèY• M
 yâ ë ƒ;g¤
Zi§t » 5ß%Z M
™7(Z Ls Ü¬Æ g
uz
E
ËÆ òG
5¢ß» r
 ™c
™i =Z• ìg DƒgzZ• M
ƒ Š Zi WÐ ~È0
¦ÑÅ nC
Ù Ï

¶Š »ðŠÃkÜZx Zú*
{»w dZ yZ~}g !
ÆG™xnÆ% Ze {Š66÷¦Ñ)
kZì ®
$
•‚Špq
ZŽ ¿t VÅi úgzZÝ2ì sŠ ZáÆäÎo6G™xgzZ

! lÐ ]uZz‰y Z {i0
Z eZ ð0
]oS0
ZgzZ0gŠT~®
 ) —WZg Z0Æ

:Øâ •
Û ±5Ô•ìg™Ü:%g•VŒëŽì YYc
Î

yZ Z
 ñƒ 4ZŠ~ w hgzZ‰ƒg F¹ ¬ w‚P r
 ™{•
áC
Ù ¤ü
ž ¹gzZN W~ } # k0
Æ yZ ²zg Å +-Zz Æ yZˆ™ª
q Å

áÃ{ •
áC
Ù ¤gzZ ñWº •
Û zŠpO•ìg™g OZëì ‰
Ü z»½V˜Œ Z

V;z‰ á6Vâ • WÃbzg År
 ™{•
áC
Ù ¤gzZì *
ƒ7V; ÆvZž‰

ž‰ƒ y.6] Z|VâzŠtÔ ðƒ ] ‡5Ð ~gƒÑ Z£ZgzZ Š- *
Ññ

k1Z *
Ññ]!
tQ 1Z• ä V xvZjZå{•
áC
Ù ¤ñ ZÑZz ä™x » »]úŠ

:Zzà {•
áC
Ù ¤gzZ Å e
D Ð ~
 g —™ Y ä VrZ ˆ ½Ð r
™
èÅyZgzZ¸` 0
] Ãz~ wh{ •
áC
Ù ¤~ yZgzŠ ÏZ ¹ÃäY~*Š

 ™ {•
r
á Šp§Zzt ‰ y™^ŠpgzZÆJZ r
 ™ {•
á ž å;g Yc
Ñ yÃ
G
.¬AXÅZfVƒ;g™Üb§ÏZgzZc
z ]uZzPÆ ]ñgzZ Ï0

i Å çE
‹= ä

Lg â Š- 2„ /yMÒ»pz¼gâ£ZgâËZ eWz6
i Z] Z@x
û 40Ô39™yÎ 0
ÔgƒÑg Zi !
zŠg ZÔ

ó~
ó sWÆ] ª“Æã!
L Z®
 ) —L L[ ÂKZr
 ™~u(@
ü
http://www.quransunnah.com

179

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
g !
Z ~ KÅ ~Ò»» Zg 'ž c
q
Cär
 ™q
Z • ˜ 618™

‚Z
 p‰ÖÌr
 ™{z nÆk

Š¼ ¯x Z¤

z6
»‚ðW®
)

¿»{Z
Ãz`
Z} (¿ÑZz‚tÍg )
gzZ2zŠ L‰LñƒyÒb§kZbcÆ

ì už
Ú Zì už
Ú ZxŠC
Ù ÑZz½~{ZgkZì ¿»/
ñ ôzY m
ZèYì

à z Š ÑzZ à Zz äƒ Za vZ Y ¶
Z ÂñY76]gúnq ËÃÅáZz ½ ¤
Z
û σZa

žì Š c
b§hZ= • ˜ ~ 16 mÆgÃè [ Âr
 ™ ~u(@
ü
-A#G
ñƒ} 9÷Z z —g•q
Z ~ q ½ZÆ| ¥
[@
6Ig7 öG~‰1â967

ñƒ D™¨ÐŠ ˜ Ãx » kZ N ‹hu FÅŠ ˜ ¤ä VrZ¬

B; Zg fì Le *
%]ñÅñ¢yÃyÃÐ ~ \ Wž ƒ Ct [Z ‚ c
â•
Û

Ž N VZB; ð¸ {z YZ c
â•
Û ä sßñ Âc
VZ 7B; Z
 ä ËN VZ

kZQ c
Š VZB; ä ƒ
 ƃ
 • T e *
%]ñ ( Å@Wª)} h˜

Á Âì ~ wŠ ÕÅä%]ñÅ} h˜¤
Zžìt Â]!
E‚c
â•
Û ˆÆ
7q
û Ç} 7
„ bŠ~{ZgÅvZ ÂîÏOF
ZÁi Z

ñƒ D™ÃsÜÐgñZx Ó ¹!
Æ+ Š ®
 ) Žž,™êŠpx Z™Mg ‡[ Z

s§Å] !
kZ H *
™¾IÚ Z~}g !Æ y»g Zn Zƒ ðƒ Ð~ \
gŠ Åi úgzZÝsÜ

gzZÔì _™ì‡e kg]g @
gzZ@¬q
Z~%1^Ñ6
x *
Æ+Š®
 )t@
™7„Š y¶

{gÃè Y ZzŠgzZ¬Š Åe
Z@ c VÍßÆ ®
 ) kZ ñOÆäƒï•
á ~®
 ) +Z ë[ Z

?•M
™ HgzZ {z´Æ

wZÎpì h䙄
 gŠ i úgzZÝ»VÍß®
 )tžì Ìt òúŠ »®
 )—

BÃ >gÎq
Š 4
Æ›•
á } ?ì $
Ë ƒ„
 gŠ i úÅ Ë% G Ýq D» b)Hžì t
http://www.quransunnah.com

180

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Š q ZgzZƒ~ÇúÆx â Zc
g
ƒÅ¿Š»Ô~u c
ƒ~˜i ú{Zpì n•
Û ~«gC
Ù Åi úC
Ù
 ) —Z
®
 pì ë!
i ún Zñ7:BÖZ >gÎ~i ú¿Žì "
U
¸ ÌÐÄ

 gŠi úžž ǃx¥b§¾tQ Â7„ ]i YZ ÅäCb) °%ZÃäÆ

ÅËgzZ7]i YZî
 ) kZÌÅäCy»g ZzøZ•
Û Æi úZ
 Ôì ë!
i úžgzZì

¦ƒÅVÍßñZÎx » »®
 ) kZQÂ7î
 ) kZ]i Y Z Å b & Z mZƒ[ Zy


Ìãc
Š ‡Âi úQ Âì *
¯ ~i úÃVÍß¡Ñ» ®
 ) kZ¤
ZgzZ ?ZƒH {Š c
iÐ ä™

ñYá ~ ¼
 7Z i úŃ
 yZ H• _7Ì~C
Ù 1gzZ• _7ÌÛÔ• _7
—w q¸gzZ•ë!
•gzZs ÜÆ~
Z
 wÎg<
 i úyZèY7žìC
Ù ªs ™?Ï

:žìŠ •
á g Z»\¬vZ~*™yWŒ
Û Ôì Ì»®
)

]ç×_fi Ÿæ Ù牆Ö] çÃn›] æ ²] çÃn›] ]çßÚ• à³m„³Ö^³ãm]^³m ™
—OO ‚ÛvÚ é…ç‰þÜÓÖ^ÛÂ]

kZ ó zó ™:Š !
'
Ãw qZ LZgzZz™~g ZŠ'
â •
Û Å~
 wÎgn ZgzZvZ!ß Zz yZZ} ZL Lª

 wÎg<
~
 Ž ì wJ„z ¿gzZì wzZoÑy ZZ 9nÆ¿ž Zƒ "
U
Ð`™e
W

c_»¿VŒ èY ñYH%Æ \
gŠ ÅZ
•Ž ì ŠzŠ%gzZ ë!
¿{zC
Ù ªƒ ._Æ
¬ZñÆ~
 wÎg<
 Žì wJ.
Þ ‡¿„z sÜÌ»yZZ I ZgzZì Ð yZZ I ZsÜ
x¥¬» ~
 wÎgn ZgzZvZ~ b)x ÓÆ i úžì ~gz¢c 䙄
 gŠ i ú:Ôƒ
É 7Ð äÖ Æb) °%Z¬» ~
 wÎgnZgzZvZ~ b)°%ZèYñYH

Xì @
ƒx¥Ðä™ïÅb)°%Z

http://www.quransunnah.com

181

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

Wsw
y

!Ǹ—m
³

\WÔì c
ÎŒ 6Š ã
ÅóŒgzZ {
( ¬Ã®
 ) —ä\ Wžì ¢ …

)gzZxq
Zî
 ) —Gä \WÔì {i Z0
Z ! l…»] ‚ˆ ZgzZ] !
mï6Æ
_

£» ã ZZgzZgŠ.
Þ ‡] !
Æ\Wq
_
Š 4
}g øÔì Hg (Z™™q
’gzZ®
 )ï

°»mïgzZ {
(¡c ä™Ýq3 Zg »e
Z@žce*
ƒx¥p• ._ÐÆ

*
™ „6
gîLZÃ\ Wx »tgzZ ì Cƒ ]gz¢”Z ÌÅ DgzZ ïB‚B‚n ZÉ 7

b‡ÅÇ®
 ) —{ŠŽñÉ ì 7b‡6gî¬Å ïz D®
 ) —{ŠŽñèY ǃ
³B‚LZ7ZÉ ñY»zg:ÐVÇZ'
ÃVÍßžì wßZgzZi§¸ »®
 ) kZgzZì

ðZ'Š lŠp {z Ð äY w$
wj â b§kZN Y ñÎ} izg•gzZ -gzZ ñYH `zy

i úgzZ • ï Š™uF
ÃVÇZ'
¹Ü ZŠ¼vßÐ ¹žì Ì@
ƒ(ZGgzZÐ,Š hg

ÅkÜZx ZúÐzz ÏZgzZ• f
ñ ÄgzZ 8IgzZ• f
Äg Sh ZŠÔ • D YƒÈ0
Æ{izg
E
-X!
:E
ä™—i ZzWs ÜÆ ÷ Æ®
 ) —QgzZì CYƒ WO¢¹Ð®
 ) —e
ÒZ

—Š Z®MÅY f̉
Ü zkZžìt|²Cƒ7g »ÌÃäOŠy »6
g åÅDIZá Zz
V˜ • ìg á ÷‚ ~ gzŠ kZ ë ` Wž ì t ¤pB
g 7t · Z Ð ®
)

g 3ZÌËgzZ•Ù ŠÃe
ÒZ Åx ZúÉ 7ÃbÑŠvßV˜ì ™6
ëÒÅe
g/

‰gzZ ÄÔ8 IÔSh ZŠ ~g3Z Å ®
 ) —èÑq• D Y ƒ W
O ¢ ¹ Ð ~i !
~g øgzZì sî¹ „
 zÅ]*
v´Š Ç~« £Æ {izggzZ i úž 6wqZ ~C
Ùª

Dƒ k‚ ZgzZŠ ã
Å+ Š wqZz wdZkp¸¤
ZèYìžÜq
Z»„
 zÏZ "Ãk

i
/ô~ õg @
òsZ Åw ‚Î{gGèÑq D â•
Û 7¦

Ù ó óÈÆ3L ÃL `g Zp ~
C
 *™Ñ Â
http://www.quransunnah.com

182

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

`g Zp{z¶6
zgŠ +F
—Ðg ±ZÆ~i !
 ZggzZw dZzwqZ®

 ) ðä
ZˆÆx Z™

~xsZ +ŠèY ðâ •
Û#
Ö è~ p ÖZJÅ `g Zpä ~
 *™ÑŠŽ z!
nZ ¶®
 )Å

Xì 7öRðÃÅe
¬gB‚Æ{o$

pì ee
¬gB‚Æ¿$

g66•g} a
B‚Æ ®
 ) —Ã] Z|\ WÒZŽ ]!
Z VǸ —m
q
³

—̈ Æ äYƒ C¤
wŠgzZ u‡~}g !
Æ ¿ÇÑÆ ®
 ) —ž ©ì C™
—¤
Z L Lžì t {z ì k
^z»g ~(¹ q
Z~ ä™uF
ÃzçgzZ ö Å ®
)

} (
WQ•D™yÒv߉뉞 6•V„ZegzZ÷ÕgŠkZªZz~®
y
)

Æ äâ i {ŠŽñžì t [ ZŽ eZ ó óÈ zg 73 Zg » ®
 ) kZ™ÁVY Y fÝ} (

h{zžì c
Š ¾b§kZ ~ ËÆV- g6mZgzZ ] ZŠ ¢ LZÃݬ} (
Ù ä Vâ Zx
C

: g ZÍ *
ÃVâZx{ŠŽñŽ • M
™yÒ Ð ~
 wÎg Ÿ
ÃVÂ!
„ yZ sÜÐ~ VÂ!
„g™x » ._ÐÆI ÅVâ Zx{ŠŽñ®
 ) —ž• … Y b§hZ ëgzZ ,g*

¹ÜZ)gzZ òsZ)c
ß ËÆVâ Zx{ ŠŽñV;zƒ q ½Z Ìðû ®
 ) —èYì

ÌЙf Å Å!
Š˜ ®
 ) —2 ì @
YŒx ZwÌÃyÒ n Z — Â ` îZ6¿i§

)z›{ŠŽñx Ó}g ø,q„ VâzŠtgzZì I
¸gzŠÐã0
ÂÉ0
ž 6ì CZ<
Í (Z
yc
Š Z]uzÒ~(
¹~uzŠq
ZÅgzŠ {ŠŽñkZVW'

è•[¨%e
h
.ÃVâZx›
Ž • yZx›)gzZ ›{ŠŽñx Ó}g ø g ZŠbgzZ§ ZÆ• {¤
³i Å TìX »

nË6Š ã
Å®
$
gzZ <
 Ô6Š ã
Å h*
gzZ hÔ6Š ã
Å<
Ø è ~ V2 c
g éZž• T e

{ç{Š c
iÐ ƒ
 Ã#
Ö ÓÌËÝZgŠèY ñ0
äƒ: Za ~ kÜZx ZúZ×gzZŠ Yðû

s ÜÆ VâZxLZ xŠ £Iè ]‡zZ ÒZèYì @
ƒ 7gŠ Ð xŠ £IègzZ ´Šå

X •ŠŽñBVg Ñ" ÅTì á
:
 »Ø{ÆVáÓgzZì @
YƒiÃ%6
’
q

x » {zC
Ù gzZ ]!
{zC
Ù pO ì +
¨
Z <
Ø èZ(Ð ƒ
 žì t,» y c
Š Z ]uz
http://www.quransunnah.com

183

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u

žì |T
Þ Zq
Zt gzZcebŠ™uF
ÐZƒ :
 »g _
ZgzZ s%Z yxgŠÆ Vâ ¨
Z

kZ :• ðƒ „6Š ã
Å<
Ø è ]‡zZ ÒZ (gzZ ]Ã%Z +F
”Æ õg @
h
ã¨
Z õg @

Y 5ßèYì 7Á b§ËÐKáÚq
ZŠŽ z »Y 5ßc VâZxÆ*Š ~g ‚Ðg ±Z
E
-X!
:E
+ŠgzZ ÷ Æ Y 5ß®
 ) —{ŠŽñgzZ ì 7öR ðìŠÅ!
Š ˜ ~ +Š Æ

 ¸gzZì ÃgàÅVâ Zx{ŠŽñx Ó®
:
 ) —{ŠŽñÌÐg ±ZkZ:Ôì y'
× Ç6

—Ž DI Z ‰]‡zZÎÉ • DZ<
Í Ð ¿#îWÅ®
 ) —Y f} (x Óžì

s ‡zZèÑqì CY ÅøiuÆ™Ô~ s ‡zÑZ ] Zgiz 7Z • D™¿#Å®
)

ŠŽz!
n Z1ì „g™7x »6ÕòsZ 9®
 ) —tž•D™tÃ] !
kZ Ìk

æÆ
Ð+
Y Åx © dZ ÌÃ]g (Z[ !
g ZÆs ‡zÑZ]ZizèY CY ~Š ”?î
 ) kZ
X ñY c
Š ä™x »Ð~Š Zi W~]
)x ÓÅoî
 )kZžì @
ƒ¬¸

ñ;Ð +
Y Å •qÆ s¦žì lg Z*¸ ~g ø Ð VǸ —x Ó:

èY,™:Š !
'
Ã]y
WgzZ *Š KZ™ú~ ( ®
 ) —)w YÆw dZz wqZ ¨pñƒ

x *
Æ+
 Gg ̬ÐxsZŽì ~g Fq
ZŠp]Z &

É 7` ´»n% ãqzg Ës¦

zŠg— q
Z ˆ Æ yZZgzZ xsZÃs¦kZ L•q Æ s¦ ` WÔ¶ŠŽñ~*Š Ð

yˆ Z L Ls¦èÑq ì @
Yc
Š x *
» ó óò ¾L ÃL s¦kZ LgzZ • D™¨Ð ó óyˆ ZL L

ì ;g @
ƒ hÑÃVáZŠ¼ÌIÐ xsZŽ ì óé
ó » ò ¾L Lt |gŠÉ 7ó óò¾c
Ø{gzZÔì DØ{ »g
uzyWŒ
Û ` ´uZz»kZgzZìg D» ~g FkZ Ì0#
Ö Z ` WgzZ

$öªG™xÉ 7ÐVß Zzä™·_»g
uzyWŒ
Û ™ Î8Å,ggzZ yD
ug nvZÔì @
ƒ Ýq Ð ä™·_» g
uz y WŒ
Û ~ Ýzg Å bÑgzZ ‚Å +¬gzZ

:žìŠ •
á g Z »\¬z

ð^Žm àÚ Ø–m ²] á^Ê ^ß³Šu å œ†Ê ä×Û ðç‰ äÖ àm‡ à³Û³Ê] ™
http://www.quransunnah.com

184

6
KãÅ
guzyWŒ
Û®
 ) — V Ýæ• ä’u
²] á] l]†Šu Üãn× ԊËÞ g³a„³i¡³Ê ð^³Žm à³Ú p‚³ãmæ
— T †›^Ê é…ç‰þ áçÃß’m^Ûe Ün×Â

vZžßyYƒŠ
ƒ {h
I~ÃmZ¿{zgzZƒŠ
c
Š™+'
× ¿Z'
eZ cT L Lª

wŠ LZ6w qê Z \W: êŠ e
Z@ ì LeÃTgzZì ꊕg Z7
~ „ Zeì LeÃT

+Šn ZgzZvZ äV,Z ªó ó• D {{z ^ÑŽ ì } Y [pvZ—" , ™: k\Z~
GW8
 !
n Zì c
Š™ì‡Ÿ »ä9^ÑŽ6
y-ž ö- ì ~Š™gl„Zenê ZävZ¯
X •6
Z@{z•D™w ìt~Y LZ {z[ZgzZì c
e
Š™+'
× nê Z¿Z'
t»yZä

uz yWŒ
g
Û gzZ ñXÐ ä{^Ñ6x *
Æ +ŠÃƒ
 ë \¬ug nvZžì ¬Š

gzZ •qJsÑÃ ïgzZ k

’kZ ~g øgzZ ñâ •
Û Y « =ÂÅ Ô™ ¿gzZ ûz D9»

X }WX ñ¯=g f Å]•Åƒ
 ë~]y
WgzZ»x ¬e
Z@cVÍß
—É¡fÖŸ]^ßn×Â^Úæ™

http://www.quransunnah.com