Sogyal Rinpoche

MEDITÁCIÓ
Tibeti könyv életről és halálról

ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST 1996

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Sogyal Rinpoche: Meditation Ed. by Patrick Gaffney and Andrew Harvey. Rigpa Fellowship, San Francisco HarperCollins Publishers, 10 East 53rd Street, New York, NY 10022. Fordította: Lakatos Anna Szerkesztette: Dobi Ildikó és Bakos Attila Sorozatszerkesztő: Novák András Copyright © Sogyal Rinpoche 1994 Hungarian translation © Lakatos Anna 1996 Hungarian edition © Sweetwater P E. 1996 Cover design © Sweetwater R E. 1996 ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó: a kiadó igazgatója Tipográfia: SZŰCS Bt. Dunakeszi Nyomta: Typopress Kft. Budapest Felelős vezető: Kovács Gábor igazgató ISBN 963 528 147 1 ISSN 1219-2422

Előszó
„A meditáció elsajátítása a legnagyobb kegy, amivel ebben az életben megajándékozhatjuk önmagunkat. Ennek segítségével indulhatunk el az igaz természe­ tünket felfedező utazásra, amelynek során megtalál­ hatjuk a helyes élethez és a halál küszöbének átlépé­ séhez szükséges rendíthetetlenséget és meggyőző­ dést." E válogatásban Sogyal Rinpoche, a buddhista me­ ditáció mestere, a nagyra értékelt Tibeti könyv életről és halálról című művéből kínál szenvedéllyel átitatott, és nyilvánvaló gyakorlati hasznú bevezetést a meditáció gyakorlásába. Szándéka szerint minden olvasóját a megvilágosodáshoz vezető ösvény felfedezésére ösz­ tönzi. A tudat igaz természetéhez való hazavezetésé­ hez nyújt egyszerű és gyönyörű irányítást.

3

Padmasambhava

„Olyan,

Mint

Én"

Padmasambhava, a „Becses Mester", „Guru Rinpoche", a tibeti buddhizmus megalapítója, jelen korunk Buddhája. A szobor a VII. sz.-ban, a tibeti Samye-ban készült. A Mester a szobrot nézve megjegyezte: „Olyan, mint én", majd megáldotta e szavak kíséretében: „Most már ugyanaz, mint én!"

és szerteágazó. Tanít Ameriká­ ban. valamint a magasra érté­ kelt. Európában. majd 1974-ben tanítani kezdett Nyugaton. a könyvében írottakon alapuló tréninge­ ket vezet. Tanításának könnyedsége és világossága. Ausztráliában és a Távol-Keleten. és e század né­ hány legnagyszerűbb buddhista mesterénél tanult. amelyek az életről és a halál küszöbének átlépéséről való spirituális gondoskodást kínálnak. Tanulmányait Delhiben és az angliai Cambridge-ben végezte.A szerzőről Sogyal Rinpoche Tibetben született. 5 . Tibeti könyv életről és halálról című műve Sogyal Rinpochét a tibeti buddhizmus egyik legnépszerűbb tolmácsolójává emelték a világban. Nagyon kevés tanító rendelkezik Sogyal Rinpochéhoz fogható kommunikációs készséggel.

ahol leült egy nyugodt helyen álló fa alá.az iratok elmon­ dása alapján . míg meg nem találja az igazságot. amint a Vénusz fénye felha­ sította a derengő eget. beteg vagy szomorú.„sehol senki nem volt haragos. a megvilágosodást. senki sem vétkezett. mint 2500 évvel ezelőtt az igazságot sok-sok életen át kereső ember érkezett Észak-Indiába. A hagyomány szerint alko­ nyatkor legyőzte a káprázat minden sötét erejét. elnyerte évszázados türelme. a világ teljesen megnyugodott." Ez az ember Budd­ haként vált ismertté. Thich Nhat Hanh vietnámi mester gyönyörű szavakkal ír Buddha megvilágoso­ dásáról: Gautama előtt végre megnyílt az életek sokaságán keresztül őt fogva tartó börtön ajtaja. mintha elér­ te volna a teljes tökéletességet. és másnap kora hajnalban.Az elme hazavezetése Több. Óriási eltökélt­ séggel megfogadta: nem kel fel mindaddig. fegyelme és hibátlan összpontosítása jutalmát: elérte az emberi létezés végső célját. A börtön őre a 7 . Ebben a szent pillanatban maga a Föld is „üdvösség­ től mámorosan" megremegett. és . senki nem volt büszke.

Az ég tö8 . és soha nem épült fel újból. a hatalom és a törekvés börtönfa­ lait még vastagabbá tette a születés. és valódi arcát megnézni.. Az érzések. a tudatlanság gyökereként pedig elménk ál­ landóan csapongó természetét. Amikor ez megtörtént. a be­ tegség és a halál okozta szenvedés.. felette és körülötte az éggel. Buddha békés. hogy a meditáció nyitott. A megtévesztett gondolatok végtelen hullámaival elborított elme tévesen osztotta fel a va­ lóságot alanyra és tárgyra. mintha azt mutatná. mint a börtönőrt megragadni. a börtön eltűnt. Ezekből a megkülönböztetésekből hibás nézetek fakadtak. az ehhez való kulcs az elme hazavezetése igaz természetéhez a meditáció gyakorlásán keresz­ tül. létezés­ re és nem-létezésre. énre és nem-énre. Az elme zaklatottságának megszüntetése magának a szamszárának a vé­ gét jelenti. égi tudatállapotában mégis jelenlévők.tudatlanság volt. földiek és evilágiak maradjunk. születésre és halálra.1 Buddha a valódi természetünk felőli tudatlansá­ gunkban meglátta a szamszára2 minden gyötrelmé­ nek okát. amint a viharos fellegek rejtik el a Holdat és a csillagokat. amely elméjét akképpen burkolta homályba. Nem volt más te­ endő. alázatos méltósággal ült a földön. a vágyak. az öregség.

A meditáció a megvilágosodáshoz vezető út. ahogy a madár is hidat jelent a szellemi és a fizikai világ között. amely előtt nincse­ nek akadályok. viszonylagos és közönséges létezésünk színte­ re. A meditáció elsajátítása a legnagyobb ajándék. Úgy egyesí­ ti a tudat égszerű. halhatatlan mivoltát tünékeny. a menny­ országnak a Földdel való kapcsolódását. A meditációban felvett testtartás kifejezi a tökéle­ tesnek a viszonylagossal. és ennek során megtalálhatjuk a helyes élethez és a halál küszöbének átlépéséhez szükséges rendíthetetlenséget és meg­ győződést.kéletes természetünket jelképezi. Csak ennek segítségével indulhatunk el az igaz ter­ mészetünket felfedező" utazásra. ha­ landó természetünk földjével. A Föld a valósá­ gunk. és amely határtalan. az égnek a talajjal. közvetlen és új volt számomra. Az elme csiszolása Sok ezerszer kellett már a meditáció különböző módjait tanítanom. amikor szerte a vi­ lágon mind több ember válik jártassá a meditáció 9 . Szerencsére oly korban élünk. amit ebben az életben önmagunknak adhatunk. ám minden alkalommal más és más.

ame­ lyek bebörtönöztek bennünket mindennapi életünk megszokott terébe. örökké külső tevékeny­ ségekkel és belefeledkezésekkel terheljük magunkat. A meditáció ennek szöges ellentéte. Egyre inkább elfogadott módszer. Általában igazi énünktől eltérítve. mivel minden igyekezettől és nyugtalanságtól mentes. szabad állapot. a sebesség és az erőszak örvényében. vagy birtoklásra irányuló vágy. A gyakorlás során fokozatosan megszabadu­ lunk azoktól az érzelmektől és a fogalmaktól. igazán megtapasztalhatjuk és megízlelhetjük a megszokott szabályok mögötti teljes létezésünket. amelyben nincs verseny. a szerzés. remény vagy fé­ lelem. A vallá­ si dogmákat átalakító és egyúttal a vallás lényegét ké­ pező gyakorlat ez. amely szárnyalva legyőzi a kulturális és vallási akadá­ lyokat.gyakorlásában. Törekvés nélküli állapot. hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek létezésük igazságával. a birtoklás és a teljesítés uralja. nyugtalan küzdelemben élünk. 10 . Megfeszített. szerzésre. Teljes elsza­ kadást jelent attól. vagy a teljesítés éhsége. amelyben nem létezik elfogadás és elutasítás. és követóit képessé teszi arra. A meditáció se­ gítségével visszatérhetünk önmagunkhoz. Életünket a verseny. végtelen tevé­ kenykedessél vesztegetjük életünket. sem heves és nyugtalanító csatározás. ahogy „rendes körülmények kö­ zött" működünk.

akkor az a zűrzavar sötét mesterévé és a szenvedély rabjává válik. ha meditációban az illúzióktól való megsza­ badulásnak szenteljük. hanem először is működésének fél­ reérthetetlen és tényleges megismerését. haragosan válaszoljunk minden kihívásra. Olyan tu­ dáshoz juthatunk így. amely szellemi tanításokból és meditációs gyakorlásban való személyes tapasztalás11 . megismeri alapvető üdvösségét és ere­ dendő tisztaságát. Ám. szerezzünk. nyugta­ lanok és szomorúak. körmönfontan és természetellenes alkalmazkodással szolgálva azt.A buddhista meditáció mesterei ismerik az elme rugalmasságát és alakíthatóságát. idővel. fegye­ lemmel és helyes gyakorlással elménk kezdi felol­ dozni magát. hogy féltékenyek legyünk. reménytelenek és kapzsik le­ gyünk. vagy a gondolkodás gyökeres megvál­ toztatását jelenti. arra taní­ tott. türelemmel. anélkül is. Ha őszinték vagyunk. hogy mikor elménket átadjuk a fejetlenségnek. Tehát minden a gya­ korláson és a szokás hatalmán múlik. hogy megpróbálnánk előidézni őket. Az elme „nevelése" egyáltalán nem annak erősza­ kos legyőzését. „Gyakorlottságunk" révén e negatív érzelmek ön­ kéntelenül élednek fel bennünk. Valójában a szamszára már tökéle­ tesen kiképzett bennünket a maga számára. nagyon is jól tudjuk. Tanításával bármi lehetségessé válik.

oroszlánjait. medvéit. úgy. vagy a táncos egyszerű kecsessége csak óriási. gyakorlott használatára és egyre hajléko­ nyabbá tételére fordíthatjuk. és megvalósul a teljes boldogság. hová vezet bennünket a meditáció. Shantideva. Valamennyit megköti az elme fölötti uralom. Minden felelem eltűnik. sz-i buddhista mester így mondta: Ha az elme ezen elefántját minden oldalról megkötözik a figyelem szálai. legteljesebb és legelőnyösebb használatá­ ra. És csupán az egyetlen elme megfékezése mindet legyőzi. démonokat és szörnyeket. Mivel az elméből származik minden f élelem és mérhetet­ len fájdalom4 Ahogy az író gyakran évekig tartó fárasztó tanulás során sajátítja el a kifejezés keresetlen szabadságát. Minden ellenséget: (érzelmeink) tigriseit. amikor kezdjük megérteni. elefántjait. Majd ezt a megértést az elme megfé­ kezésére. türel­ mes eróTeszítéssel érhető el.ból származik. a saját elménk mesteré­ vé válására. kígyóit3 És mind a pokolnak őrzőit. akkor életünk legnagyszerűbb törekvéseként ahhoz köze- 12 . a VIII.

és igazi valónkba. lelkese­ désünket. kínzóan nyugtalan. kik vagyunk igazán. A meditáció szíve A meditáció célja elménk éghez hasonlatos termé­ szetének felébresztése. Mit árul ez el az életmódunkról? A sok-sok különböző szemlélet megoszt bennün­ ket. illetve melyik­ ben hinnünk. értelmünket és fegyelmünket kívánja meg. mint mondják. tiszta tudatossá­ gunkba való beavatás. Sok ellentmondásos hang. Az Egyesült Államokban az embereknek több. mint 13 százaléka szenved valamiféle mentális rendellenességtől. Nem tudjuk. akiknek tudata. Nem furcsa. A meditáció nyugalmában. vagy melyik oldalunkkal kellene azonosulnunk. amelyet elménk elfoglaltságai és zaklatottsága közepette oly régen elveszítettünk. parancs és 13 . a teljes élet és a halál alapját alkotó változatlan. ami legmélyebb állhatatosságunkat. hogy valami szórakozás után kapkodna? Modern városi életünk során hason­ latossá válunk a halál utáni állapotban lévő gyötrődő lényekhez. csendjében megpil­ lantjuk és visszatérünk ahhoz a mély belső termé­ szethez.ledünk. hogy elménk néhány pillanatnál tovább nem képes nyugodt maradni anélkül.

így hívjuk ezeket: Helyes kezdés. Gyakorlásunkat és életünket valamennyi lény meg­ világosodásáért ajánljuk fel. Buddha tanítása szerint három dolog határozza meg azt. A meditáció tehát az elme hazavezetése. mi­ szerint saját magunknak. A múlt minden buddhája ennek szellemében így imádkozott: 14 . és hogy ennek megvalósítása a tudatlanság­ tól való megszabadulást. a béke és a boldogság elérésének mód­ jává. A Helyes kezdés abból a tudatosságból fakad.érzés harcol belső életünk irányításáért. Tehát a meditációs gyakorlat kez­ detekor minden alkalommal ez vezérel bennünket. senki sin­ csen „otthon". ezért min­ denfelé szétszóródunk minden irányba. helyes folytatás és helyes befejezés. valamint minden érző lénynek legbensőbb lényege alapvetően buddha ter­ mészetű. avagy magunk és mások megvilágosodásának hatékony eszközévé válik-e. a szenvedés végleges meg­ szüntetését jelenti. hogy meditációnk pusztán a pillanatnyi ki­ kapcsolódás.

amelyben az el­ me természetének felismerésével eltöltve belépünk a gyakorlás szívébe. váljon cséppé a minden buddha ténykedésének óceánjában. látszólagos és álom­ szerű. a lények felszabadításáért végzett fáradhatatlan törekvésükben. A Helyes befejezés az a mód. A minden élő azonosságába vetett hittel. Ajánljuk fel a lények hosszan 15 ." A jutalom a pozitív erő és a jótétemény. a gyakorlásból sugárzó béke és a boldogság. és igaz odaadással így imádkozunk: „Ezen gyakorlásból származó bármely jutalom szolgálja minden lény megvilágosodását. miszerint minden dolog lényegét tekintve „üres". túlzott vonzódástól és ellenszenvtől mentesen.Ezen gyakorlat ereje és igazsága által: Minden lény legyen boldog és legyen birtokában a boldogság forrása. ahogy meditációnkat. Soha ne váljanak el a szent boldogságtól. Szabaduljon meg a szenvedéstől és a szenvedés okától. A Helyes folytatás az a lelkiállapot. Éljenek mind nyugalomban. annak minden jutalmát felajánlva lezárjuk. amely szenvedés nélküli. ahonnan a ragaszkodás-nélküliség bármiféle fogalmi vonatkozástól mentes magatartása. valamint annak megértése fakad.

teszi meditációnkat valóban megvilágosítóvá és hathatóssá. s azok. hogy mi. valamint annak érdekében. vagy áramol­ jon szét. Közvetlenebb szinten a világ békéjének. így biztosítva gyakorlásunk üdvének mara­ dandóságát. végsó hasznára. és maradandó boldogságban részesüljünk. hogy tiszta erejéből semmi se szivárogjon el. megvilágosodásuk érdekében. ragaszkodástól mentes állásfog­ lalás és az azt lezáró felajánlás . a gyakorlás felajánlói.a megfelelő késztetés. Longchenpa. azon elmélkedjünk a legmélyebb értelem­ ben véve. keve­ sebb nem elégséges. akiknek felajánljuk azt. a gyakorlást megerősítő. és gondoskodjunk arról. sót még a felajánlás maga is lényegileg „üres" és látszólagos. tökéletes jól-létben éljen. E három szent alapelv . a tibeti mester gyönyörűen ábrázolja ezeket. A tanítások alapján zárjuk le a meditációt." 16 ." Miként Nyoshul Khenpo mondja: „A tökéletes megvilágo­ sodás megvalósításánál több nem szükséges. hogy mindenki szűkölködéstól és betegségtói mentesen. mint „az igaz gyakorlás szívét. Majd a való­ ság káprázatos és álomszerű természetének tudatára ébredve.tartó. szemét és erejét.

E két tudati mozzanat három dolgot eredményez. levált darab­ jai lecsendesülnek. Egy idős asszony kérdezte valaha Buddhától.Az éber figyelem gyakorlása A meditáció az elme hazavezetése. amelyek sok életen keresztül gyűjtöttek erőt. és olykor még alapvető természetünk ragyogásának pislákoló fényét is megpillantjuk. ami felmerül. vagy a bennük való elmerülés helyett fontos azokat. amikor a kútról fel­ húzza a vizet. Azt a tanácsot kapta. valamint a helyes nézőpont névvel illetik. amelyet elsőként az éber figyelem gyakorlásával valósíthatunk meg. mi­ ként meditáljon. hamarosan az éberségnek és a végtelen nyugalomnak a meditá­ cióval azonos állapotát éri el. E lecsendesedésben jobban megértjük önmagunkat. feloldódnak és összebarátkoznak. Másodsorban a figyelem gyakorlása hatástalanítja negativitásunkat. Az érzelmek elnyomása. a szétszórt elme hazavezetésének és ezáltal létezésünk különböző megjelenéseire való összpontosításának gyakorlását az elme megnyugvása. tudva azt. erőszakosságunkat és szilaj érzel­ meinket. gondolatainkat és bár­ mit. a lehető legteljesebben és legnyi17 . ha így cselekszik. Először is szemléletmódunk hadiállapotban lévő. Az éberségnek. legyen tudatá­ ban keze minden mozdulatának.

szenvedéstől való megszabadulás és átható nyugalom fakad. azaz a valódi természetünket jelentő alapvető jó­ ságot és kedvességet hagyjuk felragyogni. és azzá a meleg éghajlattá válni. beburkol és oltalmaz. Az alábbiakból megértjük. Harmadsorban e gyakorlás elénk tárja. Tibeti mesterek szerint a bölcs nagylelkűség a határtalan tér sajátosságával ren­ delkezik. melegsége és meghittsége. figyelmünk és az elménknek mind jobb és jobb összpontosítására szolgáló. aminek révén igazi Jó Szívün­ ket. felfedi lé­ nyegében Jó Szívünket. kezdjük magunkat jól érezni a bőrünkben. miért hívom a meditá­ ciót a béke. amelyben létezésünk virágba borul. Nyitottságunk. az igazi és legtökéletesebb leszere­ lésnek. 18 . E gyakorlás mások és ön­ magunk gyógyításának a leghatékonyabb formája. lassan leszereli negativitásunkat. Ebből fájdalomtól. az erőszakmentesség és a nem ártás való­ di gyakorlatának. mint napfényta­ karó. a ké­ sőbbiekben kifejtett módszerek valamelyikének használata fokozatosan.tottabban megfigyelni. mivel feloldja és megszünte­ ti a bennünk lévő kegyetlenséget és sértettséget. Csak ez után válunk igazán hasznossá mások számá­ ra. Majd a gyakorlás eltávolítja belőlünk a kímélet­ lenséget és a sérelmet.

Természetes emelkedett béke A meditáció tanítását gyakran ekképpen kezdem: „Vezesd haza a tudatodat! Engedj el! Lazíts!" A meditációs gyakorlás egésze e három döntő pontban foglalható össze: vezessük tudatunkat haza. Elménk hazavezetése annak a helyes nézőpont állapo­ tába való eljuttatását jelenti a figyelem gyakorlásán keresztül. és fel­ oldani az elme feszültségeit. Még mélyebb értelem- 19 . mint nyitottnak lenni. félelem és gyötrelem a ragasz­ kodó elme sóvárgásából keletkezik. aztán lazítsunk. misze­ rint minden fájdalom. Legmélyebb értelemben véve az elme ha­ zavezetése annak befelé fordítását. hogy hagyjuk felszabadulni és a meditáció ihletettségében szertefoszlani. amely képessé tesz min­ den ragaszkodást elengednünk a szívünkből. Mindegyik mondat sok szinten visszhangzó jelentéseket hordoz. és az elme termé­ szetében való időzést jelenti. Mélyebb szinten az elme természetének fokozódó megértéséből faka­ dó megvalósítás és bizalom ösztönöz arra a mély és természetes nagylelkűségre. engedjünk el. A felszabadulás a tudatnak a ragaszkodás börtöné­ ből való kiszabadítása annak felismerése által. Végül lazítani annyi. Ez a legmagasabb ren­ dű meditáció.

vagy vaj20 . Amely hasonlatos a szamszára végtelen óceánjában dühöngő hullámok Könyörtelen tombolásához. Meditáláskor mindig ösztönzően hat rám Nyoshul Khenpo e verse: Pihentesd természetes. megszokott önmagunk kelepcéjéből. Szökjünk meg csöndben nyugtalan. Az e folyamatot előidéző' tibeti szavak „a Rigpa alatt létrejövő lazítás" érzékelését sugallják.ben elménk valódi természetében. magasztos békében. Olyan ez. és pihenjünk valódi természetünkben. kimerített elméd. hagyunk min­ den gondolatot és érzelmet magától leülepedni és megsemmisülni az elme természetének állapotában. így ernyedünk bele igaz természetünkbe. magasztos békében A karma és az ideges gondolatok által Reménytelenül legyőzött. minden szemcse önként helyezkedik el. a Rigpában pi­ henni. mint sima felszínre maroknyi homokot önteni. érzelmektől és gondolatoktól üldözött elménkre. mint napon hagyott jégkockára. legyünk a lehe­ tő legtermészetesebbek és legnyitottabbak. Gondoljunk megszokott. Időzzünk a természetes. engedjünk el minden ragaszkodást. Mindenekelőtt nyugodjunk meg.

aki hosszú és fárasztó munkanap végén hazafe­ lé igyekszik a mezőkön át. tuda­ tunkat megbékítve. mozdulatlanul. tökéletes természetünk mérhetetlen és szeplőt­ len egén. egyszerűen csak létezik. Ha kemények és hidegek vagyunk. Tehát meditáláskor alapvető fontosságú az elme 21 . anélkül. hogy ragaszkod­ nánk bármihez is. hara­ gunk megsemmisülését érezzük majd. nincs miért nyugtalankodnia. Egész álló nap dolgozott. és lassanként elillan a zavarodottságunk. immár minden ag­ godalmát. Minden negativitásunk leszerelését. és most tudja. mindent megvaló­ sított. amit csak akart. hogy szétszórt elménk össze­ szedje erejét a csendesült elmélyedésben. gondját teljesen elengedve.tömbre. ahogy a ködfátyol felosz­ lik. ta­ láljunk módot arra. csöndben ülve. majd otthonában belesüp­ ped a tűzhely előtt álló kedvenc karosszékébe.5 Nyugodtan. és ébresszük fel magunkban a helyes nézőpont tudatosságát és látás­ módját. Milyennek érezzük eme állapotot? Dudjom Rinpoche szokta mondani: képzeljük el azt az em­ bert. elégedetten. enged­ jük meg ezen erőszakot meditációnk napfényében elolvadni. semmi sem maradt befejezetlen. gondolatokat jönni-menni. hagyjuk a felmerülő érzelmeket. Hagyjuk a békét működni magunkban.

nincs kérdésem. vajon a „megfelelő" állapotban vagyok-e. és így. az egyszerű pihenésre ösztö­ nözve. valamint la­ zítani. Minden erő­ feszítés és küzdelem abból fakad.helyes belső környezetének kialakítása. Amikor a megfelelő kedélyállapot és a megnyí­ lás bekövetkezik. a tudat természetében idő­ zöm. akkor a meditáció erőfeszítés nél­ kül jön létre. a közönséges elme nincs többé jelen. akkor nincs szükségünk semmilyen meditá22 . hogy nem vagyunk nyitottak. ké­ pes vagyok igen gyorsan hazavezetni azt. Nincs bennem erőfeszítés. Meditációs módszerek Ha elménk képes önként. tehát a helyes környezet megteremtése nélkülözhetetlen a meditáció valódi megvalósulásá­ hoz. Nyugodtan ülök. saját természetével össz­ hangban lecsendesülni. Csak hagyom az elmémet meg­ nyugodni. éberség és rendíthetetlen bizonyosság. Amikor a tu­ dat természetében időzöm. pusztán mélységes megértés. vagy sem. Alapvető bizalomban egyszerűen csak létezem. vagy kételyem afelől. Néha nem használok semmiféle különleges mód­ szert a meditáláshoz. különösen ihletett állapotban. Nincs semmi lényeges tennivaló.

" A módszer gyakorlásának folytatásával a meditáció lassanként kialakul. valamint a gyakorláson keresztül ki­ fejlesztett. kompa yin". zavarodottsága miatt alkalmas eszközre van szükségünk előidézéséhez. Nem 23 . változékony állapotaink megismerését. önmagunkon végzett munkába való bete­ kintést.ciós módszerre. ami bármely sajátságos helyzetben. saját különböző. Ám ne feledjük: a módszer mindössze eszköz. Amint mondják. Egy erre utaló tibeti mondás így hangzik: „Gompa ma yin. hogy pillanatról pilla­ natra összehangoljuk az elme lényegi természetének megértését. Ezen keresztül elsajátítjuk azon módszer al­ kalmazásának művészetét. Megfelelő gyakorlásán keresztül érjük el e teljes jelenlét tökéletesítését. „a meditáció nem törekvés. Ekkor valójában nem is volna cél­ szerű bármi mást alkalmazni. illetve nehézségben megfelel elménk e környezetének átalakítására." Vagyis a meditáció nem más. Azonban legtöbbünk számára nehéz ezt az állapotot közvetlenül elérni. és elménk féktelensége. mint szokássá tenni annak gyakorlását. szó szerinti fordításban azt jelen­ ti: „A meditáció nem megszokás. nem pedig a meditáció maga. s ez a valódi meditáció. „Alkalmas" alatt azt értem. Egyszerűen nem ismerjük felkeltésének módját. hanem természetes beleolvadás.

állandóan változó gondolataink és érzelmeink heves szélviharai legyezik. amit „csinálhatunk". először le kell csöndesítenünk a környezetét. Hiszen a modern világot megigézik a gépek és a különféle szerkezetek. Másfelől mindenféle zaj és zava­ ró körülmény sokkal kisebb hatással lesz ránk. Mielőtt uralmat szerzünk elménk felett. A nyugati világ emberei hajlamosak az általam me­ ditációs eljárásnak nevezett módszerbe való belemerülésbe. ha már tökéletesítettük a gyakorlást. A láng csak akkor ég majd állhatatosan. hanem aminek ösztönösen kell történnie. A hétköznapi elme gyertya láng­ jához hasonlatos: ingatag. ha meditációnkban rendíthetetlenséget találtunk. fel-fellobbanó. érzelme­ ink nyugtalanságát. amit „testtartásnak" is nevezhetünk. Ám a meditáció megvalósulásához nyugodt és kedvező feltételeket kell teremteni. tehát az elme valódi természetének megpillantá­ sa és a benne való időzés csak akkor veheti kezdetét. amikor már megszelídítettük gondolataink.olyasvalami ez. amikor le tudjuk csöndesíteni az azt körülvevő leve­ gőt. de csak olyankor. Ám a meditáció messzemenőn legfontosabb arca nem a technika. ihletett és alkotó módja. az itt élők a tisztán gyakor­ lati eljárások szenvedélyének rabjai. ha­ nem a lélek: gyakorlásunk azon megfelelő. 24 .

Az alábbiakban leírt testtartás némileg talán eltér azoktól. akkor testi kényelmetlen­ séget tapasztalunk. amelyeket olvasóim megszoktak. ez egész testtartásunkat oly módon be­ folyásolhatja. és könnyebben támadnak nehéz­ ségeink. hogy sokkal természetesebben és erő­ feszítés nélkül tudunk ülni. Elme és test egymással kölcsö­ nös kapcsolatban áll. hogy elménk nincs teljes össz­ hangban testünkkel . akkor a medi­ táció és a megvalósítás önként létrejön". és az elme természetének megvalósításá­ ból fakadó bizalom összehangolása. Testtartásunk és szellemünk ih­ letettsége révén természetes módon valósul meg a meditáció. Tehát nagyon fontos a testünknek. Ellenben ha elménk nyugodt és ihletett ál­ lapotban van. A testtartás és a szellemi beállítottság kö­ zött összefüggés van. A testtartás­ sal való foglalkozás nem titokzatos fontoskodás. Amikor úgy ülünk. a Rigpa felébresztését elősegítő ösztönzőbb környezet kialakítása.A testtartás A mesterek szerint: „Ha kedvező állapotot hozunk létre testünkben és környezetünkben.ha például nyugtalanok va­ gyunk és valami elfoglal -. Dzogchen 25 . a helyes testtartás felvételének lényege a meditációt.

mintha rendíthetetlen. és amelyet rendkívül hatásosnak tartok. azaz prána akkor könnyen áramlik a test finom csatornáin keresztül. Üljünk ezért úgy. A „belső energia". bármennyire vasta­ gok is a csúcsa körül kavargó fellegek. Szándékunk a teljes megértésnek és az elme termé­ szete megpillantásának összegzése. Fejünk kényel­ mesen kiegyensúlyozott a nyakunkon. A hegy tökéletesen természetes és nyugodt. állhata­ tos fenségű hegyhez volnánk hasonlatosak. amit beépítünk meditációnkba. Ily módon ül­ ve. bármilyen erő­ sek is a szétzúzni igyekvő szelek. hagyjuk elménket felemelkedni és magasba szár­ nyalni. és megta­ lálja igazi nyugalmi állapotát. az ülés módjával lé­ tezésünk lényegét fejezzük ki. szándékunknak és testtartásunknak hegyhez hasonlatosnak kell lennie. la­ zának. E testtartás leglényegesebb sajátsága a hát „nyíl­ egyenesen" tartása. Az említett tanítások azt mondják. s magam is a mesteremtől ta­ nultam. Semmit se erőltessünk! Gerincünk alsó része természetes módon görbül. mintha „arany érmék halmaza" lenne.ősi tanításaiból ered. Tehát szándékunk megnyilvánul a testtartásunkban és ösztönzi azt. ám függőlegesnek kell lennie. Vállunk és felsőtestünk hordozza a testtartás erejét és kecsessé- 26 .

kb. Általános gyakorlati tanács. ha pedig unott és álmos. akkor gyakorlásunk kezdetén segítségünkre lehet. akkor felemelni azt. 45 fokos szögben ma­ gunk elé. 27 . jobb lesüllyeszteni tekintetünket. jó és rossz. A keresztezett lábak élet és halál. és az éleslátás világossága kezd felderengeni. férfi és női alapelvek. ha egy időre becsukjuk szemünket.gét. Ülhetünk széken is. Nem szükséges tel­ jes lótusz-ülésben. Ha a külső zavaró körülményekre érzékenyek va­ gyunk. szamszára és nirvána egységét fejezik ki. s erős egyensúlyban. ez eló'rehaladott jógagyakorlásban kiemelt fontosságú.6 Szemünket hagyjuk nyitva: ez igen fontos részlet. hogy hátunkat egye­ nesen tartjuk. ám mindig legyünk biztosak abban. lazán elengedett lábbal. tekintetünk békésebbé és nyu­ godtabbá válását tapasztalhatjuk. fokozatosan nyis­ suk ki a szemünket. a kettősségek nélküli állapotot. és nyugod­ tan fordítjuk befelé figyelmünket. Ha nyugalmunk megalapozott. Üljünk keresztbe tett lábbal. hogy amikor elménk féktelen. akkor tekintetünket felemeljük. Most nézzünk or­ runk vonala mentén lefelé. ám minden feszültségtől mentesen kell tartanunk. alkalmas eszközök és bölcsesség. Ha elménk nyugodt.

ré a szem sarkát és zig azt jelenti: látni. Emellett a meditáció nem a világtól való elfordulásnak. áthatóbbá válni. Semmi különösre ne összpontosítsunk. úgy meditációnk és te­ kintetünk egymástól elválaszthatatlanul. hasonló­ képpen olvadnak egybe. vagy a megváltozott tudatállapot ré- 28 . nyugalom és nagyobb egyen­ súly tükröződik. tekintetünkben több béke. Tanításai szerint meditációnk és tekintetünk az óriási óceán mérhetetlen kiterjedéséhez hasonlatosan le­ gyen mindent átható.szemünket jobban kinyitjuk. hogy te­ kintetünk magává a megtestesült szánalommá. és egyre tágasabbá. hogy Chenrézig könyörületes szemével minden lény szükségét látja. így lágyan és gyengéden tükröződjön szemünkben a meditációnkból sugárzó könyörület avégett. mindentáthatóvá és óceánhoz hasonlóvá váljék. könyörület. Ez kifejezi. helyette kissé forduljunk befelé. tekintetünket hagyjuk kiter­ jedni. amiben Chen a szemet. Látásunk maga is észrevehetően kiterjedtebb. Nyi­ tott szemmel kevesebb esélye van annak. hogy el­ aludjunk. Ezt ajánlja a Dzogchen-gyakorlás. és egyenesen magunk elé nézünk. Ahogy szándékunk és testtartásunk. nyitott és végtelen. A könyörületesség buddhájának tibeti neve Chenrézig. A szem nyitvatartásának számtalan oka van.

Ezért meditáció közben nyitva. azok üresek. stb. azok lényegileg üresek. az észlelethez való ragaszkodás nélkül. a ta­ pintást. Ahogy Dudjom Rinpoche mondta: „Noha különbö­ ző' formák észlelhetőek. az ürességben formákat érzékelünk. mégis. nem pedig csukva tartjuk a szemünket. ragaszkodás nélkül hagyjuk meg annak.a látást. amely „bölcsesség-csatorná­ kon" keresztül a szemhez kapcsolódik. önmagunk igaz megismerésének. az élethez és a világhoz való viszonyulásunk egyenes módja. hogy ragaszko­ dásunk belépne az érzékelésbe. Összes érzékszervünket . A Dzogchen különleges fényességű gyakorlata ér­ telmében bölcsességünk minden világossága a szív­ központban lakozik. A szem a fé- 29 . azok üresek. Hagyjuk a hallást a hallásban.természetesen nyitva hagyjuk olyan­ nak. Habár különböző hangok hallhatóak. . Ellenkezőleg.vülethez hasonlatos tapasztalásába való szökés eszkö­ ze." Bármit látunk. mind­ azonáltal az ürességben hangokat érzékelünk. Az élet kirekesztése helyett nyi­ tottak és békések maradunk mindennel kapcsolat­ ban. Ugyancsak különféle gondolatok merülnek fel ben­ nünk. ami. a látást a látásban anélkül. amilyen. a hallást. mégis az ürességben gondolato­ kat észlelünk. hallunk.

Kezünket pihentessük kényelmesen a térdünkön. elernyedő „Aaaa" hangot ejtenénk ki. és több humorral foglalkozunk velük. Ugyanakkor még inkább felis­ merjük viszonylagos helyzetünket. ezért nyitva tartjuk annak érdeké­ ben. mintha mély. ezért könnyebben és ba­ rátságosabban tudjuk elfogadni rossz tulajdonságain­ kat. Ám. Valójában önmagunkat. és bátorítva annak felbuk­ kanását. Ezt a helyzetet az „elme kényelemben és nyugalom­ ban" tartásának nevezik. mint rejtett buddhát kezdjük méltányolni. mivel hagy­ tuk. Azután 30 . Igy e testtartás felvételekor játékosan buddhát utánozzuk.7 Meditáció közben kissé hagyjuk nyitva ajkunkat. A száj enyhén nyitva tartásáról és a főképpen szájon át történő lélegzésről azt mondják. és azok kisebb mértékben gördítenek akadá­ lyokat tudatunk és meditációnk útjába. hogy e csatornákat ne zárjuk el.normális körülmények között . hogy a saját buddha-természetünkben való ör­ vendetes bizalom töltsön el. hogy a kalandozó gondolatokat létrehozó „karmikus szelek" keletkezé­ se .így kevésbé va­ lószínű. Reményszikra és játékos kedélyállapot rejlik ben­ ne.nyesség „kapuja". saját buddha­ természetünket elismerve. amely mindannyiunk buddha-természetének tit­ kos megértéséből fakad.

hiszen a buddhizmusban számtalan meditációs módszer létezik. í. A légzés megfigyelése Ez az ősi módszer a buddhizmus minden iskolájában fellelhető. de éber pihentetése. amelyeket bárki alkalmazhat és hasznosít­ hat. Elég. hogy ezen örvendetes hit ösztö­ nözzön bennünket: e megértésből és bizalomból ter­ mészetesen száll föl a meditáció. Három meditációs módszer Buddha a negatív érzelmek megszelídítésének és lecsendesítésének 84. a lélegzet Isten lelkét 31 . buddha­ természetünk szilárd alázatosságának és méltóságá­ nak átérzésére ösztökéljük magunkat. A lélegzés élet. Én magam három olyan meditációs technikát találtam különösen hatékonynak a modern világban. Ezek: a lélegzés „figyelése". ha egy­ szerűen hagyjuk. A judaizmusban ruah. létünk alapja és elsődleges kifeje­ ződése.meditáció közben az önbecsülésnek. Figyelmünknek a légzésen való könnyed.000 különböző módját tanította. a tárgy felhasználása és a mantra recitálása.

Buddha tanításában a lélegzetet. e nyitott térben! Majd a következő lélegzetvételkor ne összpontosítsunk rá. mély lélegzés. Meditáció közben lélegezzünk természetesen. a kereszténységben ugyancsak mély kapcsolat van a lélegzet és a Szentlé­ lek között. és a nyugodt. mert nélküle semmi sem bírhatna élettel. amint lélegzetünk eloszlik a valóság mindent átfogó kiterjedésében. Még egy ilyen egyszerű gyakorlat is nagyon sokat segít. ahogy mindig tesszük. Tehát amikor a lélegzeten megfelelően munkálkodva lecsendesítjük az elmén­ ket. Képzel­ jük el. Gyakorlás közben fontos. Időzzünk e szünetben. Tudatosságunkat könnyedén összpontosítsuk a kilégzésre. Áramoljunk ki a léleg­ zettel. amely betölti a teremtést.jelenti. hogy ne bonyolódjunk 32 . Valamennyi ragaszkodásunkat minden kilég­ zéskor engedjük el. mennyire pihentető lehet néhány percnyi egyedüllét feszültséggel terhes időszakban. akkor ezzel egyszerre és önkéntelen mozdulattal megszelídítjük és csiszoljuk azt. Ragaszkodásunk oldódásával a kilégzés és a belégzés között természetes szünetet észlelünk. és bocsássuk szabadon. hanem tudatunkat továbbra is pihentessük benne. mivel ez tartja mozgásban tudatunkat. vagy szanszkritul pránát a „tudat járművének" tartják. Valamennyien ta­ pasztaltuk már.

elemzésbe. Majd valami lehámlik rólunk és felszabadul. Ne összpontosítsunk azonban túl erősen a légzés­ re. az igazi jelenlét a fontos. nem pedig pihentetőnek és meg­ nyugtatónak találják a légzés figyelemmel kísérését. Mindemellett néhányan csaknem bezártsá­ got kiváltónak. figyelmünknek kb. A következő módszer segítségükre lehet. Légzésünk „figyelése" helyett inkább hagyjuk ma­ gunkat fokozatosan azonosulni vele. Lassanként a lélegzés. mintha azzá válnánk. 33 . egésszé teljesedünk. vagy belső fecsegésbe. Ne tévesszük össze az elménkben zajló roha­ nó tudósítást („Most belélegzem. Ahogy lélegzésünk felól egyre éberebbé válunk. a maradék 75 százalékot nyugodtan és nyitottan pihentessük. a lélegző" és a lélegzet eggyé válik. A figyelem eme egyszerű folyamata megszűri gondolatainkat és érzelmeinket. most kilélegzem") a figyelemmel. mintha öreg bőrt vedlenénk le.szellemi fejtegetésekbe. a kettősség és az elkülönítés feloldódik. 25 százalékát szenteljük en­ nek. úgy leszünk egyre jobban és jobban jelenlé­ vők minden szétszóródott oldalunkat visszagyűjtve önmagunkba.

amelynek jelentése: Becses Mester. Azonban valami. Padmasambhava spirituális személyiségének roppant erejével átadta Buddha tanítását Tibetnek. Dilgo Khyentse Rinpoche mondta róla: „Sok hihetetlen és hasonlíthatatlan mester élt Tibet nagyszerű földjén.mint például Buddhának. A szobor a mester életében készült. Valamilyen tárgy felhasználása A második módszer. mint a virágok vagy a kristályok. még erőteljesebb. Használhatunk az ihlet sajátságos érzését fel­ idéző természetes szépségű tárgyat. Mint Én" nevű szobrát ábrá­ zoló fényképpel. a Hó Birodalmában. században meg is áldotta. a hozzá fűződő személyes kapcsolat miatt arcának látása saját természetünk igazságával és ösz­ tönzésével összeköt bennünket. a tudatnak egy tárgyon való könnyed pihen­ tetése. aki azt Tibetben. a VIII. Második Buddhaként ismert. Krisztus­ nak. minden buddha könyörü- 34 . és a tibeti nép a gyengéd hangzá­ sú Guru Rinpoche névvel illeti. amelyet sokan hasznosnak talál­ hatnak. Mesterünk az igazsággal való élö össze­ köttetés.2. aki a legna­ gyobb szánalmat és áldást. mégis mind közül Padmasambhava az egyetlen. vagy különösen mesterünknek a képe -. ami az igazságot testesíti meg . Sokan különleges kapcsolódást éreznek Pad­ masambhava „Olyan.

békében Padmasambhavával időzni. ami megóvja a tudatot". 3. hogy a ragaszkodás nél­ küli tudatállapotba. A mantra. valamint a szufizmusban. zavartak. így nevezik azt. Mély nyugalom van e tekintet meghittségében. Amikor idegesek. illetve 35 . Mantra mormolása A tibeti buddhizmusban.letességét és bölcsességét árasztja a lények felé e ne­ héz korban. Bárki imádko­ zik hozzá. a meditáció állapotába juttasson bennünket. az ortodox kereszténységben és a hinduizmusban úgyszintén gyakran használatos a tudat mantra hang­ jának összekapcsolása. hatalmában áll kívánságunk azonnali teljesítése. ami megvédi az elmét a rossztól. Egyik tulajdonsága. hogy az azonnali ál­ dás nyújtásának erejével rendelkezik. vagy ami saját elménk­ tól óv bennünket. és figyelmünket könnyedén irá­ nyítsuk az arcára." Ez által ösztönözve tegyük szemünk magasságába képének másolatát. akármiért könyörgünk is. vagy érzelmileg épp sérülékenyek vagyunk. Majd hagyjuk tudatunkat nyugodtan. különösen a tekintetére. meghatározása sze­ rint „az. s szinte ki­ robban a fényképből azért. a mantra éneklése.

átalakító. ezért egyedülállóan gyógyító. vala­ mint finom testünkön dolgozunk. a pránán utazik. abban az átható csöndben időzve. mesterét és megvalósult lényét. Nyugodtan. Egész életnyi gyakorlás után időnként még most is ámulatba ejt a mantra ereje. Padmasambhava mantráját. A tudat a lélegzet finom energiáján. spirituális erővel átitatott szótag szellemi igazságot tömörít. hogy átalakítja annak energiáját és légkörét. Néhány éve a francia­ országi Lyonban előadást tartottam 300 főnyi. Vagy kántáljunk ösztönző módon. ami néha követi. Mantrát kántaláskor tehát lélegzetünket és energiánkat megtöltjük annak eleven erejével. több36 . védelmező" erővel rendelkezik e zűrzavaros korban. és a hang formájában megtestesüld igazság. és hagyjuk azt lélegzetünk­ kel. a buddhák beszédeinek áldásával rezeg. Hogyan lehetséges ez? A mantra a hang lé­ nyege. amely a test szövevényes csatornáin keresz­ tüláramolva megtisztítja azokat. Minden. így közvetlenül tudatunkon. mély figyelemmel kántáljuk. Tanítványaimnak az OM AH H U M VAJRA GU­ RU PADMA SIDDHI H U M (Tibeti nyelven: Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung) mantrát javaslom. továbbá min­ den buddháét.kántálása képes tökéletesen megváltoztatni tudatálla­ potunkat azáltal. valamint tudatosságunkkal lassanként egyesülni.

idejük legnagyobb részét vég nélküli. A délután végére teljesen kimerültem.nyire háziasszonyokból és gyógyítókból álló hallga­ tóságnak. ha nem kavarták fel" . Gyakran hasonlítom a meditációban időző elmét sá­ ros vízzel teli korsóhoz: minél tovább hagyjuk a vi37 . Akkor elkántáltam azt a mantrát. Hatása megdöbbentett: néhány percen belül visszanyertem az energiámat. úgy tűnt. Egész álló nap tanítottam. tehát tapasztalatból tudom.mondja a híressé vált szólás. miként a víz is természeténél fogva áttetsző és tiszta. amilyen. az egész teremre pedig tompa. „Ha az elme nem kimódolt. hogy hagyjuk meg olyan­ nak. Épp. kifogyhatatlan kérde­ zésemmel akarják eltölteni. Mestertől származó leírás szerint a meditáció „a térben. ez akkor nem csak véletlen „csoda" volt! Az elme a meditációban Mit kell tehát „tennünk" elménkkel a meditáláskor? Egyáltalán semmit. amit a fentiekben leírtam. Idő­ ről időre átéltem ehhez hasonló élményeket. a körülöttünk lévő" légkör átalakult. az egész hallgató­ ság ismét élénknek és elragadónak mutatkozott. a semmiben lebegő tudat". úgy önmagától áldott. nehéz légkör telepedett.

zet beavatkozás nélkül mozdulatlanul. ne törekedjünk megbékítésére! Ne legyünk túlságosan ünnepélyesek. hogy megtalálja valódi sajá­ tosságát. ne érezzük azt. Nagyon keményen igyekezett összpontosítani. mint az egész világegyetemet tartalmazó égre! Különleges egyensúly Mint minden művészetben. hagyva a víz természetes tisztaságát keresztül fényleni. Azután 38 . és ne terheljük elménket. még a meditáció gondolatát is engedjük el! Hagyjuk meg testünket. ne csapjuk be semmivel. ha meghagyjuk változatlan és természetes állapotában. Egyszer egy Shrona nevű szerzetes a meditációt tanulmányozta Buddha egyik legközeleb­ bi tanítványával. és megfájdította a fejét. az áldást és tisztaságot. Az elme igazi természete olyan. Meditáláskor ne tegyünk erőfeszítéseket ellenőrzésére. lélegzésünket olyannak. Nehézsége támadt a helyes lelkiál­ lapot kifejlesztésében. Ügyeljünk tehát arra. annál jobban süllyednek le az aljára a piszokszemcsék. hogy valami különös szertartáson ve­ szünk részt. amilyen! Gondoljunk úgy önmagunkra. úgy a meditációban is finom egyensúlynak kell lennie az elengedés és az éberség között.

Gondolatok és érzelmek: a hullámok és az óceán Azok. hogy még a lazítás gondolatát se közelítsük. .Egyik esetben sem. az elméddel pontosan ez a helyzet. lazíts. Végeze­ tül Buddhához folyamodott segítségért. valójában oly lazák. gyak­ ran mondják: gondolataik zabolátlanul viselkednek. hogy elaludt. Meditációban ez a legfontosabb szempont. vagy amikor azok lazán lógtak? . amikor éppen jól voltak felhúzva. akik kezdenek meditációval foglalkozni. ám ugyanakkor le­ gyünk elengedettek. Legkevésbé sem azt 39 . és még csapongóbbak. mégis lazíts.Mikor csaltad elő vinádból a legszebb hangot? Akkor-e. Shrona híres zenész volt. mielőtt szerzetessé vált. Azzal bátorítom őket: ez jó jel. sem túl feszesen.Világi életedben nem vina -játékos voltál? Shrona bólintott. . Tudván.Nos. amikor a húrokat feszesre húztad. Akkor. Tibet sok női mestere közül egy." Helyez­ zük készenlétbe éberségünket. mint valaha is annak előtte. sem túl lazán.olyannyira ellazította elméjét. Ma Chik Lap Drön mondta: „Légy éber. Buddha ezt kérdezte tőle: . éber.

úgy a gondolatok és az érzelmek a tudat sa- 40 . teafű nél­ küli teát kérni:" Mindaddig. Néha azt gondolják az emberek. amelyet csak az alkalomszerű fodrozódás. A meditálás ősi útmutatásai szerint kezdetben az egyik gondolat érkezik a másik után. Ahogy az óceánnak hullámai. miként a meredek lejtésű hegyi vízesés. Ne csüggedjünk. a napnak sugarai vannak. Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól. Tibeti mondás szerint: „Nagy feladat csont nélküli húst. keskeny szurdokban áramló víz. elkeserednek és azt hiszik. vé­ gezetül a tudat hasonló lesz a nyugodt. gon­ dolataink és érzelmeink is léteznek. meditáláskor egyáltalán nem lehetnek gondolataik és érzelmeik. ők vannak megmásíthatatlanul tudatá­ ban annak. vagy a hullámzás borzol fel. térjünk vissza légzésünk figyelésé­ hez. hogy gondolataik féktelenek. minden zavarodottság közepette továbbra is marad­ junk jelenlévők. akkor bosszankod­ nak. majd mint a tenger felé kanyargó széles folyam. amíg elménk van. amikor ezek mégis felmerülnek. hanem Ők váltak nyugodtabbá. szelíd óceán­ hoz. ne adjuk fel! Bármi fölmerül. Me­ ditációnk tökéletesítésével gondolataink olyanná vál­ nak. hibáztak. milyen zajosak voltak addig a gondolata­ ik.jelenti. megszakítás nélkül. mint a mély.

vagy bizonyos aggasztó érzelmekkel. ismét leülepszik lényegi természetébe. Tehát gondolataink. akkor gondolataink a zűrzavar forrásává válnak. akkor a felme­ rülő gondolatok csak erősítik gyakorlásunkat. de hová merülnek el? Vissza az óceánba. akkor elménk egész légkö­ re. mit tegyünk negativitásunkkal. ne te­ kintsük különleges bajnak. Az óceánt a hullámai mégsem há­ borgatják különösebben. ahogy Dudjom Rinpoche szokta mondani. ám hol foszlanak szerte? Ismét csak az elmében. Ugyanígy a gondolat és az érzelem az elme valódi természetének kifejeződése és ragyogása. ha nyugodtak maradunk. És hol keletkeznek? Az óceánban. Amikor változik állásfoglalásunk. Hozzátartoznak az óceán valódi természetéhez. Ám ha nem értjük meg. mivel valójában elménk gyermekei.ját tündöklései. Az elmében keletkeznek. könyörületes hoz­ záállással. érzelmeink valódi természete 41 . valamint érzel­ meink iránt viseltessünk nyitott. Ha nem izgalommal vá­ laszolunk. Bármi merülne fel. Ha birtokunkban van e megértés. A me­ ditáció tágas terében elfogulatlan nézőpontból szem­ lélhetjük gondolatainkat és érzelmeinket. hogy azok valójában elménk termé­ szetének káprázatai. Velük szemben „a gyermek játékát figyelő bölcs öreggé vál­ junk". Gyakran tűnődünk azon. még gondolataink. Felemelkednek ugyan.

hogy engedjük azokat átára­ molni elménken. amelyben a Rigpa. ne járjunk a kedvében. Amikor mi méltóbbá válunk a szeretetre. ne ragaszkodjunk hozzá. hagyjuk azokat az óceán hullámaihoz hasonlóan emelkedni és süllyedni. és ne igyekezzünk megszilárdítani. mint a saját hullámait szemlélő óceán. Ne ragadjuk meg. ám valójában nem ez a hely­ zet. Se ne kövessük a gon­ dolatokat.is átalakul. vagy mint az áthaladó felhőkre letekintő ég. se ne hívjuk azokat. engedjük a gondolatot minden kényszer nélkül fel­ merülni. Minden gondolat között szünet van. azoknak sem támad nehézségük ve­ lünk. legyünk olyanok. mindig szünetet találunk közöttük. a következő pedig még nem merült fel. azaz a tudat természete felfedi ön- 42 . A gondolatok a szélhez hasonlóan jönnek-men­ nek. Amikor egyik gondolat véget ér. A közönséges elmében folyamatosnak érzékeljük a gondolatok áramlatát. akkor azok is hasonlóképpen viselkednek. Bármin gondolkodjunk is. Tehát akármilyen gondolatok. érzelmek merülnek fel. A titok nem a gondolatokról való gondolkodás­ ban. miközben távol tartjuk tőle az utó­ lagos megfontolásokat. majd lecsendesedni. ha nincs velük bajunk. hanem abban rejlik.

előkelő indiai diplomata és író világszerte számtalan fővárosban dolgozott India követeként. alapvető kérdést tesz fel mesterének. Egy napon mesterünk.De igen . Apa Pant a meditáció mikéntjét firtató ismételt kérdezősködésével zaklatta mesterét. Apa Pant.Nézd. és mesteremet megpillantva minden alkalommal megkérdezte tőle. mint e tánc: amikor az előző gon­ dolat megszűnik. hosszabbítsd meg azt: Az a meditáció. . .Nos. Gangtokban. Jártas volt a medi­ táció gyakorlásában. hogy a felelet egyszer és mindenkorra szól. olyan az. és a következő' még nem merült fel. a Palota Templom előtt.mondta Apa Pant. 43 . A meditálás tehát elősegíteni a gondolatok le­ lassulását. nincs ott egy rés? . Ezért ez alka­ lommal a mester válaszának módja Apa Pant értésé­ re hozta. amelyben a tanítvány újból és újból egyszerű. Mesterem tanítványa. és a táncok közötti szórakoztató megkönnyeb­ bülésről gondoskodó atsara bohóckodásán kunco­ gott.magát. s egyre jobban és jobban nyilvánvalóvá te­ szi e szünetet. hogyan kell meditálni. Keleti hagyományt követett. Jamyang Khyentse láma-táncot nézett Sikkim fővárosában. Még a tibeti Lhaszában és Sikkimben is képviselte Indiát. Apa Pant mesélte nekem e történetet.

ahogy a szoba sok ajtón és ablakon keresztül több irányból beenge­ di a levegőt. ez a vágy időleges feloldódásának a jele. Épp úgy. jó és rossz egyaránt. a tisztaságnak. ugyanígy tudatunk megnyílásakor ter­ mészetesen mindenféle tapasztalatok érhetik.Tapasztalatok A gyakorlás folytatásában. Egyfelől ezek jó tapasztalások. A tapasztalat egyedül még nem meg­ valósítás. ha ragaszko­ dunk hozzájuk. ami valójában: vagyis a megvalósítás eszköze. Átél­ hetjük az áldásnak. Amikor igazi tisztaságot élünk át. hogy ne a rendes körülmé­ nyek között megszokott idegenkedéssel viseltessünk 44 . ez az erőszak időleges megszű­ nésének bizonyítéka. mindenféle tapasztalatunk lehet. ám akadályokká válnak abban az esetben. ez tudatlanságunk átmeneti kihunyásának a jele. Hiszen amikor áldást tapasztalunk. valamint a meditáció elsajátításában bekövetkező fej­ lődés jelei. Ám gyakorlásunk során igazából álruhába rejtett ál­ dások. azzá válik. Önmagukban véve jó tapasztalatok. vagy a gondolatok hiányának az állapotát. de ha az ahhoz való ragaszkodástól mente­ sek maradunk. A negatív élmények gyakran a leginkább félrevezetőek. Törekedjünk arra. Amikor a gondolatok hiányát érzékeljük. mert általában rossz jelnek tekintjük azokat.

irántuk. avagy túlsá­ gosan merésszé. hogy ne váljunk önelégültté. lebegő állapotot. álmatag tompasá- 45 ." Tudta. amikor igen erős tapasztalás kellős közepén voltam: „Ne légy túlságosan izgatott! Végül se nem jó. Emlékszem Dudjom Rinpoche sza­ vaira. miként dolgoztak a mesterek ily módon a rossz tapasztalatokkal. és hogyan alakították át azokat a megvalósítás elosegítóivé. darabokra kell törni. mint bármely mási­ kat. Számtalan történet szól arról. Amikor a dolgok jól mennek. hanem ismerjük fel bennük valódi termé­ szetüket. puszta megismerés voltukat. kezdek ragaszkodni az él­ ményhez: ezt a ragaszkodást is. Ennek megértése meg­ szabadít bennünket magának a tapasztalásnak a fáj­ dalmától. A meditációban és az élet­ ben egyaránt a jó élményekhez való ragaszkodástól. félig eszméleten lévó. s eredményeképpen akár a negatív élmény is áldás és csiszolódás forrásává válhat. A hagyomány szerint az eltökélt gyakorló számára nem a rossz. akkor különö­ sen óvatosnak és figyelmesnek kell lennünk annak érdekében. Dudjom Rinpoche másik kelepcére is felhívta fi­ gyelmünket: „Meditációs gyakorlásban ködös. valamint a rosszakkal szembeni idegenkedéstől való megszabadulást kell elsajátítanunk. se nem rossz. látszólagosságukat és álomszerűségüket. hanem a jó élmények jelentenek akadá­ lyokat.

hanem a jelenlét folyamatos. élő megtapasztaásában. kiterjedt és rezgö béke állapotába. Ám ha elkalandozunk. nem bontakozunk ki. tehát bármikor következik is be ez a hanyatlás. vagy gyszerűen hagyjuk magától feloldódni. A meditálás valódi dicsősége nem a módszerben rejlik. A nódszer már elérte célját. Fontos a lehető legfigyelmesebbnek lennünk. egyenesítsük ki a hátunkat. Ha e pangó állapotban maradunk. ejtsük el. Hogyan tudunk fe­ ­­emelkedni ezen az állapoton? Riasszuk fel magunkat. A ra46 . a tisztaságában." Akármilyen módszert gyakorlunk. ez valójában semmi más. akkor alkalmazzuk isnét a visszatérítésünkhöz legmegfelelőbb eljárást. Majd továbbra is időzzünk ott csöndesen. mintha csuklya lenne a fejünkön. és amennyire leletséges. tudatunk felfrissítése érdeké­ ­­n. a békéjében és egelsősorban a ragaszkodás teljes hiányában. újból és újból szüntessük meg. figyelmünket összeszedve.SOGYAL RINPOCIIE ot is átélhetünk. ébernek maradnunk. az áldásában. fújjuk ki az ápoodott levegőt a tüdőnkból. bármely különleges módszer szükségtelen használata nélkül. vagy ha zaklatottak vagyunk. mint az elhomályosult és figyelmetlen tespedés egy fajtája. és tudatosságunkat irányítsuk a tiszta térbe. amikor ternészetesen érkeztünk meg az éber.

félelmek feloldódnak. Amikor e bölcs otthonban élünk. kívül és belül között. végezetül megérkezünk otthonunkba. hanem vajon a gyakorlás valóban eljuttat-e bennünket az éberség és a jelenlét bizonyos állapotába. valamint képessé válunk a szívünk lényegiségével kapcsolatot teremteni.8 Szünetek Gyakran kérdezik: „Mennyi ideig kell meditálnom? És mikor? 20 percet reggel és este. Öt 47 . milyen hosszan meditálunk. vagy jobb több rö­ vid gyakorlást végezni napközben?" Igen. ez és az. Minél inkább átéljük a szabadságot. valamint az azt életben tartó re­ mények. A lé­ nyeg nem az. mindazonáltal nem jelenti azt. e Nyugaton kigondolt elképzelést szabályos nyugati meditációs időtartamnak hívom. a nem-kettósség állapotába. hogy az én. Semelyik szent iratban sem ta­ lálkoztam ezzel. annál vilá­ gosabb. jó 20 per­ cig meditálni. hogy 20 perc lenne a határ. amelyben kissé nyitottak vagyunk.gaszkodás csökkentése fokozatos felszabadulásunk jele. nem találunk töb­ bé akadályokat én és te. és annál közelebb ju­ tunk az én-nélküliség végtelenül nagylelkű bölcsességéhez.

és foly­ tassuk a meditálást. Emiatt a szünet éppen olyan fontos része a meditációnak. amikor a meditáció valóban megtörténik . a fárasz­ tó merevséget. akkor a megszakítások gyakran valódibbá és ösztönzőbbé teszik a meditációnkat. azután tartsanak épp csak egy percnyi szünetet. mint az ülés maga. megnyugodni. Néha azt mon­ dom a gyakorlásban való nehézségekkel küzdő tanít­ ványoknak. majd tartsunk szünetet. Ám legyünk figyelmesek mindenre. ehhez hasonló. Azután figyelmeztessük magunkat. valamint segítenek egyre jobban összpontosíta­ ni. Ha több.percnyi éber ülés messzemenően értékesebb 20 perc szundikálásnál. Fokozatosan. igen rövid megszakítást. a szünet ideje az a pillanat. ki­ küszöbölik gyakorlásunkból az esetlenséget. Néha.ha még akkor is éberek és jelenlévők maradunk. 30 másodpercnyi. Ez alatt engedjék el a módszert. kb. az ünnepélyességet és a mesterkéltsé­ get. gyakoroljanak a szünet alatt. gyako­ roljanak rövid ülésekben 4-5 percig. amit csinálunk. Dudjom Rinpoche kezdőknek azt ajánlja. de ne veszítsék el teljesen éberségüket. továbbá ne veszítsük el a jelenlétünket és a természetes nyugal­ munkat. és tartsanak szünetet a meditáció alatt! Üljünk rövid ideig. amikor igyekeztünk pontosan gyakorolni. a szünetek és az ülé48 . rövid ülésben gyakorolunk.

tiszta jelenlét álla­ potába kerülünk. természetes. Majd. Miért?" Mert szakadék van a szellemi gyakorlásuk. „Még ha a meditáló el is hagyja a meditációt. Még mindig ugyan­ olyan vagyok. és egyál­ talán nem ösztönzik egyiket a másikkal. Az emberek így panaszkodnak: „12 éve meditálok. ám valahogy nem változom. a meditáció nem hagyja el a meditálót. valamint a mindennapi életük között. fe­ szültsége. A mai élet erőszaka. Ragyogóan fejtet49 . a kihívások és a szórakozások még sürge­ tőbben szükségessé teszik e mozdulatot. ahogy Dudjom Rinpoche szokta mondani. egyre inkább a szétszórtság nélküli.sek kölcsönhatásaképpen szétmorzsolódnak a medi­ táció és a mindennapi élet közötti akadályok. miként hozzák összhangba meditációs gyakorlatukat mindennapi életükkel. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni: a me­ ditáció alapvető célja a meditációnak a cselekvéssel való egységbe rendezése." Egységbe rendezés: meditáció a cselekvésben Tapasztalatom szerint a modern szellemi gyakorlók nem rendelkeznek annak tudásával. Két egymástól elkülönült világban léteznek. Tibeti isko­ lás éveim tanárát juttatja eszembe. felol­ dódik a köztük feszülő ellentmondás.

látásmód. de nehézkesen írt le egy helyes mondatot! Akkor tehát hogyan valósítsuk meg az egységesítést. A hétköznapi életbe visszatérve engedjük. tágas lelki függetlenedése áthassa hétköznapjainkat? A rendszeres gyakorlást semmi sem pótolja. hogy a meditáció gyakorlásában megteremtett béke átitassa életünket! Mint mesterem." Fontos. könnyedség. csakis a valódi gyakorláson keresztül kezdjük megízlelni tudatunk természetének zavartalan nyugalmát. A meditáció felébreszti annak megértését. szánalom. Ne hagyjuk el túl gyorsan a meditációt: szenteljünk néhány pillanatot arra. miszerint meg kell szilárdítanunk a dolgok érzékelésének módját. aki mindig óvatos arra az esetre. azt. hogy meditálás után ne engedjünk annak a késztetésnek. nyitottság és lelki függetlenség átjárja mindennapi átélésünket. ezáltal pedig képessé válunk annak átélését mindennapi életünkben fenntartani. Dudjom Rinpoche tanította: „Ne ugorj ki és rohanj tovább. hogy a meditáció nyugodt kedélyállapota. kedélyállapot. hanem vegyítsd éber figyelmességedet a mindennapi élettel. Légy a törött koponyájú emberhez hasonlatos. hogy a meditáció által létrehozott bölcsesség. ha valaki megérintené.te ki a tibeti nyelvtan szabályait. hogy természeténél fogva minden 50 .

elragadottnak. amelyben a tanítvány így fordul mesteréhez: . Amikor eszünk. Ez az a nyugodt. a mindent átható térben feloldva azokat. hogyan valósítod meg cselekedeteidben a megvilágosodást? Miként gyakorolod azt a min­ dennapi életedben? . töltsük rossz töltésünket és illúzióinkat az üresség gyomrába. amelyet ki kellene terjesztenünk bármire. Nagyszerű a mester mondása: „Meditáció gyakorlása után az illúzió gyer­ mekévé kellene válnunk. ám evvel együtt folytassuk a dolgunkat kedélyesen.látszólagos és álomszerű. vagy feszélyezettség nélkül sétálunk." Dudjom Rinpoche tanácsa: „Bizonyos értelem­ ben minden álomszerű és csalóka. Kedvelem a zen történetet." Tehát ami igazán lényeges. tekintsük minden elhomályosultságunkat és akadályunkat kitisztítottnak. mindenki alszik és mindenki eszik! 51 . ha szük­ ségtelen ünnepélyesség.De Mester.Evéssel és alvással. Például. Amikor az illemhelyre me­ gyünk. . könnyű szívvel haladjunk az igazság nyitott tere felé. legyünk az igazság erődít­ ménye. központosított tudat­ állapot.Mester. hanem sokkal inkább elménk meditáció utáni állapota. Amikor ülünk. még a szamszára sűrűjében is fenntartja e tudatosságot. amit teszünk. az nem csak az ülés gyakorlása.

vagy élelmünk volna. Gyógyító hatású folyamat. Finom átala­ kulás ez. fényjelenségbe. Túlságosan gyakran látomásba. mintha mindennapi fenntartónk. Emiatt visszavonult környezetben. vagy gyógyeljárásként. Tudósok. Pedig a meditáció igazi csodája ezek­ nél sokkal hétköznapibb és hasznosabb. hogy énünk semmiféle szórakozottsággal ne tudja azt megakadályozni. hanem éppenséggel testünkben is végbemegy. amikor eszik. a mai vá­ rosi élet megpróbáltatásaitól távol. kiválóan gyako­ rolható az egységbe rendezés ilyen erejének fejlesz­ tése. ám nem mindenki eszik. Amennyiben igazán szeretnénk elérni. Amikor ilyesmi nem következik be." Enni evés közben. és aludni alvás közben azt je­ lenti: minden cselekedetünkben teljességgel jelen lenni úgy. Innen származik a híres zen mondás: „Evés köz­ ben eszem. és nem mindenki alszik. akkor még 52 .. orvosok felfe­ dezték. amikor alszik. ami nem csak tudatunkban és érzelmeink­ ben. vagy valami természetfeletti csodához hasonló rend­ kívüli eseménybe vetett hittel látunk meditáláshoz. módfelett csaló­ dottak leszünk.Igen. alvás közben alszom. Ez az egységbe rende­ zés. hanem úgy. hogy amikor a kedélyállapot jó. akkor gyakorlásunkat nem használhatjuk alkalomszerű gyógyszerként.

Válogathatunk versrészlete­ ket. mindig hangsúlyo­ zom az eltökélt figyelemmel. Szí­ vünk és elménk megnyugtatására találhatunk szá­ munkra felemelő zenét.sejtjeink is örömtelibbek. akkor szervezetünk sejtjei rosszindulatúvá válhatnak. Amikor tanítványa­ imnak a meditálásról beszélek. Teljes egészségi állapo­ tunknak sok köze van lelkiállapotunkhoz. továbbá a képzelőtehetség ter­ mékenységével kellene gyakorolnunk. Bizonyos értelemben a meditálás művészet. mű­ vészi gyönyörűséggel. ugyanakkor el­ mondom nekik azt is. Váljunk a saját békénkbe való belépésben olyan leleményessé. valamint létezésünk módjához. az élet legnagyszerűbb törekvése. amikor pedig elménk rosszabb állapotban van. amennyire idegesen és versenyképe­ sen viszonyulunk a világhoz! A meditálás lehető legélvezetesebbé tételének számtalan módja van. a félreérthetetlen hű­ séggel való gyakorlás szükségességét. Sugallat A meditáció tehát a megvilágosodáshoz vezetó" út. mennyire fontos a lehető legihletettebb és leggazdagabban alkotó módon végezni azt. vagy az évek során ránk hatást gyakorló tanítások 53 .

és tekintsünk fel az égre. vagy szent éneket. enged­ jük tudatunkat annak határtalanságába kiterjedni. amelyek a szentség érzését keltik fel bennük. mint amikor két régi barát köszönti egymást. A legközönsé­ gesebb szobát is meghitt. mert szépségükből erőt merítettem. vagy buddha szobrával meditációs helységünket édenkertté alakíthatjuk. Virággal. akkor ta­ láljunk arra módot. hogy a külső ég eget ébresszen fel a tuda­ tunkban. és egyesítsük tuda­ tunkat a víz rohanásával. Feküdjünk a földre. Hagyjuk. szent térré formálhatjuk át. enged- 54 . ahová minden nap úgy lépünk be. olvadjunk egybe szüntele­ nül áradó hangjával. mert az mindig az ihlet kifogyhatatlan forrása. gyertyával. tartsuk ezeket a kezünk ügyében. istenség. füs­ tölővel. Ha a meditálás nem könnyű számunkra. Üljünk vízesés mellett. hogy azzal az örömmel és a boldog szertartással talál­ kozzunk igazi énünkkel. Hallgassuk nagyszerű mesterek tanításá­ nak hangfelvételét. hogy fel­ emelje lelkünket. avagy figyeljük a kertben nyíló rózsán a harmatot. Mások is kifüggeszthetnek a szobájuk falára fest­ ménymásolatokat. olyan környezetté. hogy kimenjünk a természetbe. a megvilágosodott mester fény­ képével. Álljunk patakparton.sorait. El­ ménk lecsendesítése céljából sétáljunk a parkban. Mindig is szerettem a tibeti thangka festményeket.

nyugod­ tan lélegezve csöndesedjünk le. arcunkat teljesen. olyan szen­ vedélyesen élte az igazságot.jük. a kortárs angol szer­ ző írta: „Krisztus. ahogy a Hold felsé­ gesen és lassan felkél a felhőtlen éjszakában. saját örömünk gyógyszerészévé. jólesően fordítsuk a széllel szembe. és minden pillanatban halljuk meg „a csöndből érkező híreket. Ahogy Lewis Thompson. aki megtalálta és fo­ lyamatosan használja a mélységes ihlet forrását. Sétáljunk tengerparton. a beton járda repedéséből kibúvó kis virágot. Mindent használhatunk meditálásra való meghí­ vásként. hogy minden mozdula- 55 . Mosolyt. a megér­ téshez. a félvidításhoz. Ki a nagyszerű szellemi gyakorló? Az. a legfenségesebb költő. vagy kertben. Üljünk tóparton. hogy gyógyító kacagása megtisztítsa a lelkünket. aki mindig valódi énjének jelenlétében él. Ünnepeljük a holdfény gyönyörűségét. ablakpárkányon álló virágcseré­ pen a nap csillogását. a valamennyi lélegzetünk és mozdulatunk ösztönzéséhez szükséges mindenféle orvosság. ere­ detét. egy üzlet kirakatában lévő finom kelmét."9 Lassanként saját üdvösségünk mesterévé válunk. akinek mindig kéz­ nél van a fölemelkedéshez. arcot az aluljáróban. valaki. Vegyük észre a szépség és a báj bármely megjelenését! Ajánljuk fel valamennyi örö­ münket. és segítségével tartsuk egyensúlyban tudatunkat.

10 Hogy megvalósítsuk az érzékkel felfoghatatlant. zért vagyunk itt. 56 .ta az érzékkel felfoghatatlant megtestesítő tiszta mű­ ­észet és a tökéletes jelkép egyszerre".

A tudat megnyugvása és a helyes rátekintés a budd­ hista meditáció két központi kérdése. Matics: Entering the Path of Enlighenment: The Bodhicaryavatara ofthe Buddhist Poet Shantideva (London: George Allen and Unwin. Elmélyítésük és fejlesztésük kialakítja a kapcsolatot az alapfokú. az eljövendő Buddhát valójában szé­ ken ülve ábrázolták. szanszkritul Samatha és Vipashyana. A nirvána a szenvedésen túli állapot. amelyben a helytelen cselekedetektol és a romboló érzelmektől vezérelt érző lények ismételten állandósítják szenvedésüket. 162 P. 6 Maitreyát. CA: Parallax Press. 1971). 3 Az ősi időkben fenyegetést jelentő kegyetlen vadállatokat ma más veszélyek helyettesítik: vad és ellenőrizetlen érzelmeink. a végső igazságnak. tibeti nyelven Shyiné és Lhaktong. 121 p. azaz a buddhaságnak megvalósítása. 5 1 57 .Jegyzetek Thich Nhat Hahn: Old Path. 4 Marion 1. White Clouds (Berkeley. 1991). valamint a Mahamudra és a Dzogchen fejlettebb meditációs gyakorlatai között. 2 A szamszára a születés és a halál szüntelen kör­ forgása.

tudatunkban meg kell születnie azon felis­ merésnek. tanításaival. CA 95061-0607. RO. 58 . valamint meditációs tanfolyamokkal és tanulócsoportokkal kapcsolatos bővebb informá­ cióért forduljanak a következő címhez: Rigpa National Office. • 7 Sogyal Rinpochéval. ám szemünk nyitva tartása kedvező állapotot te­ remt jövőbeli gyakorlásunkhoz. Santa Cruz. hangkazettáival. munkásságával.Talán most nem tudjuk követni ezt a gyakorla­ tot. hanem csak képzett mester segítségé­ vel. telefon: 00-l-(408) 454-9103. 10 Lewis Thompson: Mirror to thc Light (Conventure). hogy a meditáció igazán nem tanulható meg könyvből. Box 607. 8 Jóllehet teljes útmutatást nyújtottam a gyakor­ láshoz. 9 Rainer Maria Rilke: Duino Elégiái.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful