3  Planiranje marketinga treba da omogući upravljanje tržišnim poslovima u odgovarajućem planskom periodu.

 Rad i poslovnu politiku preduzeca mozemo posmatrati dvojako: 1. Možemo je definisati kao skup koncepcija, stavova i mera nosilaca funkcije upravljanja u preduzeću, usmerena na utvrđivanje ciljeva koje preduće želi da ostvari u određenom vremenskom razdoblju. 2. Poslovnu politiku preduzeća možemo definisati i kao skup naučno ispitanih i proverenih principa. Pod planiranjem se u najširem smislu, te reči podrazumeva čovekova misaona aktivnost koja je usmerena na predviđanje, odnosno na prethodno sagledavanje predmeta, subjekta, sredstava, vremena, mesta i rezultata neke buduće aktivnosti u cilju njihovog svesnog regulisanja i racionalisanja. Možemo je definisati kao skup koncepcija, stavova i mera nosilaca funkcije upravljanja u preduzeću, usmerena na utvrđivanje ciljeva koje preduće želi da ostvari u određenom vremenskom razdoblju, kao i na određivanje uslova, sredstava i načina za njihovo ostvarivanje. Ovo je pragmatična koncepcija pojma poslovne politike preduzeća. Ovakvo posmatranje, poslovne politike postoji i svakodnevno se kreira i realizuje u svakom preduzeću, bez obzira da li su njeni nosioci toga svesni ili ne, bez obzira da li je ona uspešna ili nije i bez obzira na to da li je oslonjena na naučne principe ili pak na intuiciju njenih kreatora-stvaralaca. Poslovnu politiku preduzeća možemo definisati i kao skup naučno ispitanih i proverenih principa. Nosioci funkcije upravljanja u preduzeću treba da se pridržavaju tih principa, odnosno da ih primenjuju prilikom utvrđivanja ciljeva preduzeća za izvršeno vremensko razdoblje i uslova za njihovo ostvarivanje, kako bi preduzeće u svom poslovanju ostvarilo što bolje rezultate uz što manje ulaganja elemenata u procesu poslovanja i rada. Ona bi bila disciplinarna koncepcija poslovne politike preduzeća. Njen smisao bio bi konstituisanje odgovarajućih naučnih disciplina u okviru opšte nauke o preduzećima. 4  Sa stanovišta proizvođača planiranje marketinga obuhvata utvrđivanje konkretne strategije proizvoda, koja se ispoljava preko niza aktivnosti vezanih za proizvod i to:  aktivnost istraživanja i razvoja proizvoda,  aktivnost obezbeđenja efikasne proizvodnje,  aktivnost obezbeđenja očuvanja povoljne pozicije preduzeća u odnosu na konkurente na tržištu.  Tekuća politika istraživanja tržišta, da bi se vodila kako valja, treba za rezultat da ima svoj plan istraživanja. Plan istraživanja tržišta treba da obuhvati sledeće elemente: 1. predmet istraživanja, 2. prostorne dimenzije istraživanja, 3. period istraživanja, 4. metod istraživanja, 5. predviđanje finansijskih sredstava za istraživanje i 6. utvrđivanje kadrova za istraživanje.

a na drugoj strani kupac kao potrošač. cena („price“). odnosno. je klasifikacija profesora Markartije. da može gotovo ne ograničeno da prilagođava proizvodnju tražnji i da je jedni cilj proizvođača da postigne najveću dobit u najkraćem mogućem vremenu. 4. Takođe je neophodno utvrditi i metod za proces istraživanja tržišta. Period istraživanja nije ništa drugo do utvrđivanje vremena u kome se očekujerealizacija određene količine posmatranih proizvoda. Prednost istraživanja čine proizvodi i njihovi kupci. Suština značaj planiranja marketinga posmatrano dugoročno nalazi svoj izlaz u kratkom planskom periodu u planiranju i politici istraživanja tržišta.Održanje postojaćeg stanja Koncepcijska vrednost može biti mnogo velika posebno za bolje razumevanje faktora koji utiču na formiranje i kretanje cena. čijom realizacijom (instrumenta marketing miksa) se otklanjaju barijere. Prednost ove klasifikacije (slika br. ako ne i isključivo koristi.Povećanje dobiti. U većem delu marketinške literature mogu se naći sistematematizovane tri grupe ciljeva orjetisanih na . Osim toga smatralo se da proizvođač uvek može da (egzaktno) utvrdi troškove i funkciju tražnje. Promocija (komuniciranje) simbolizaciji (skretanju pažnje i uticaju preferencije druge strane prema ponudi) Klasifikacija koja se danas najviše. varijabli utiče na otvarivanje svih funkcija ali doprinosi prvenstveno jedan od njih: 1. 6 Politika formiranja cena zavisi od ciljeva poslovanja koje je preduzeće sebi postavilo. promocija („promotion“) i mesto („place“). 7 . Mesto olakšavanju (dostavljanju „nečeg vrednog“ drugoj strani). Prema njoj. „4P“: proizvod („product“). za koje je važno da budu u skladu sa opštim ciljevima i da predstavljaju njihovu podršku. . kao početnoj fazi u realizaciji proizvoda. ispunjavaju potrebni uslovi da bi se na osnovu procesa sporazumevanja došlo do razmene. 3. može biti veoma širok.Povećanje obima prodaje (ili učešća na tržištu). . Za celokupnu aktivnost istraživanja tržišta potrebno je odrediti finansijska sredstva i kadrove koji će obaviti aktivnosti. Proizvod konfiguraciji (oblikovanju „nečega vrednog“ za buduću drugu stranu u razmeni). 1) je u tome što se zasniva na jasnim kriterijumima osnovnim marketing funkcijama.Danas smo svedoci da je dosadašnja praksa u preduzećima u nas pokazala da je strategijska karakteristika marketinškog planiranja nedovoljno uspela strana upravljanja preduzeća. 5 Svaka od (grupa) instrumenata tj. 2. ciljevima. Veoma često posmatra se (izolovano) jedan proizvođač sa jednim proizvodom. Raspon mogućih ciljeva pri formiranju cena. Cena vrednovanju (određivanju vrednosti koja se traži od buduce druge strane u razmeni). Prostornu dimenziju određuje tržiste na kome se očekuje plasman posmatranog proizvoda. pa istrumeti marketing miksa su tzv.

“Potrošači (domaći i strani turisti) su naša osnovna briga”. Delatnost u kojoj posluje Osnovna delatnost Preduzeća je pružanje usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva. sa stalnim previranjima. postoji volja za demokratizaciju zemlje i stabilizaciju političke scene.Istorija kompanije Misija kompanije Ciljevi i zadaci Prikaz usluge Delatnost u kojoj posluje Konkurenske snage Ekonomsko okruženje Političko okruženje Tehnološko okruženje Procesom vlasničke transformacije 2003. Uočene nove šanse i snage ali isto tako i želje da se bori sa postojecim ali i novim pretnjama i slabostima pretočene su u ovaj plan. zadatak: Realizacija ostalih aktivnosti neophodnih za dobijanje ovog sertifikata. Medjutim. Ciljevi i zadaci • Dostizanje pete kategorije (*****) zadatak: Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kapaciteta. Ekonomsko okruženje Porast društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka koji je u ekonomski najrazvijenijim zemljama sveta evidentan. • Stalan napor. tako i usluge individualnih boravaka. kao i izgradnju stabilnih državnih institucija koja pozitivno utiču na povećanje imidža naše zemlje pa i turizma. Tehnološko okruženje . Političko okruženje Trenutna politička situcija je dosta nestabilna. što za krajnju posledicu ima smanjenje broja turista iz inostranstva. sportskog i poslovnog turizma. • Povećanje učešća na tržištu zadatak: Izrada i implementacija tržišno orijentisanih strategija marketing mix-a. ali se diverzifikovanim strategijama uspešno možemo uključiti u raspodelu tržišnog učešća. povećanje kvalieta i doslednost u primenjivanju odabranih strategija. se očekuje i u našoj zemlji. Izradjene marketing strategije imaju osnovi cilj da uz pomoć uloženih investicionih sredstava dovedu ovaj Hotel na sam vrh ponude srpskog turizma. Konkurenske snage Jačina konkurencije varira izmedju tipova usluga koje pruža ovaj hotel. • Povraćaj uloženih sredstava u preodu od 10 do 15 godina eksploatacije. godine hotel je dobio novog vlasnika. Prikaz usluge Hotel “Šumadija” pruža usluge kako kongresnog.

putničke agencije. hotelijeri. 8 . rent-a-car firme i druge. To je posebno uočljivo kod veoma brze primene savremenih tehnoloških rešenja u domenu tzv.Ove promene su veoma značajne. čak revolucionarne. “informacione tehnologije” koju karakteriše kompjuterizacija subjekata turističke privrede kao što su avio-kompanije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful