MAU DANG KY

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO) VPĐD THACO TẠI KLH CHU LAI - TRƯỜNG HẢI

KCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tel : (0510)3565323. Fax: (0510)3565324. Website: truonghaiauto.com.vn

MẪU ĐĂNG KÝ DANH SÁCH NHÓM VÀ TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ SẢN PHẨM

TT 1 2 3 4 5 6 7 8

HỌ VÀ TÊN

MSNV

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHUYÊN NGÀNH

ĐƠN VỊ

TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

GHI CHÚ

Ghi chú: Mỗi nhóm phải có 1 trưởng nhóm (ghi in đậm tên) chịu trách nhiệm chính.
NGƯỜI LẬP

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful