P. 1
Plano ng Misa 2012-12-09

Plano ng Misa 2012-12-09

|Views: 30|Likes:
Published by v5romero
Liturhiya sa 2 Linggo sa Pagdating ng Panginoon
Liturhiya sa 2 Linggo sa Pagdating ng Panginoon

More info:

Published by: v5romero on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/26/2012

$0.99

USD

pdf

text

original

Gawa ng D’yos ay dakila, kaya tayo’y natutuwa! https://soundcloud.

com/vicromero5/gawa-ng-diyos-ay-dakila-kaya SALMO: Salmo 126:1-2a, 2b-3, 4-5, 6 Nang lingapin tayo ng Diyós at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip. Lahát tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, “Ang ginawa ng Diyós nila ay dakila, anong rikit!” Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya nAmán kami ngayon, kagalaka’y di kawasa! Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik. Siláng mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa. Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis, ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik! IKALAWANG PAGBASA .................................................................... Filemon 1:4-6, 8-11 Ang aking mga panalangin para sa inyó ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyóng tulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol kay Kristo, mula nang ito’y inyóng tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyóng ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyó ng Diyós ay kaniyáng lulubusin hanggang sa Araw ng Pagbabalik ni Kristo Hesús. Nalalaman ng Diyós na ang pananabik ko sa inyó ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyó ni Kristo Hesús. Idinadalangin ko sa Diyós na magibayo ang inyóng pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyó ang pinakamahalaga sa lahát ng bagay. Sa gayon, pagdating ng Araw ng Pagbalik ni Kristo, matagpuan kayóng malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyó ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyós. PAMBUNGAD Daan ng Poong nar’yan na t’wiri’t ihanda sa kaniya. Pagtubos n’ya’y makikita. MABUTING BALITA....................................................................................... Lucas 3:1-6 Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe, sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya’t nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos,” wika niya. Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni propeta Isaias: “Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas! Tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko, at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos!’ ” HOMILYA PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA PANALANGIN NG BAYAN . . Para sa Simbahan . . Para sa mga Kinaúukulan . . Para sa Nangángailangan, Naghihirap, Maysakít at Yumao . . Para sa mga Dumaló sa Misang Itó LITURHIYA NG EUKARISTIYA MAAARING AWIT SA PAG-AALAY Pag-aalay ng Puso (Minsan Lamang) ...................................... Joe Nero at Nemy Que SJ Narito Akó, Panginoón ............................................................................. Nemy Que SJ Narito Akó .......................................................................................... René San Andrés

................................... Victor Eclar Romero Jerusalem.............................................................................. Ibalabal mo ang kaniyáng katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyós na Walang Hanggan..................ph Litúrhiya.... Francisco Likhaín Mong Mulî ..................... Aakayin silá ng Diyós.........................bible................................ Ang ............................... ngunit ngayo’y ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari’y nakaupo sa maharlikang trono...... SANTO..............................Baruch 5:1-9 PANALANGIN NG PANGINOON KORDERO NG DIYOS MAAARING AWIT SA PAKIKINABANG Mabuhay sa Pag-ibig.......... Hontiveros Bawat Sandali .............................. Arnel Aquino Halina..... Tatawagin kang “Kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging maka-Diyós.... Tabuena at E.............................org............. M. Nemy Que SJ Awit (Salmo) 098 .......... TUGON SA SALMO Halaw ang mga Pagbasa sa Magandáng Balità Bíblia © 1980 Philippine Bible Society.......... www.............................. Danny Isidro SJ at Fruto Ramirez SJ Halina't Umawit .. Sa utos niyá’y lilitaw ang maraming mababangong punungkahoy upang liliman ang Israel.................. Filipino.................. SANTO PAGBUBUNYING PANG-ALAALA DAKILANG AMEN...com ..... PANTULONG SA PAGPLANO NG PAGSAMBA 2 Linggó ng Pagdating .................................................................... Francisco Maging Akin Muli ................. Bihag siláng inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo........ Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyós na Banal ay natitipon mula sa silángan hanggang sa kanluran..... Flores......... at liligaya sa liwanag ng kaniyáng walang hanggang kaningningan...................................” Jerusalem................................ Itatanyag ka niyá sa lahát ng dakó........ Villaroman PANGINOON..... KAAWAAN MO KAMI LITURHIYA NG SALITA UNANG PAGBASA.......... hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyós................................................... Albert Alejo SJ at M.............. Danny Isidro SJ at Nemy Que SJ SJ SJ SJ SJ SJ MAAARING AWIT SA PAGHAYO Tanda ng Kaharián ng Diyós .. tumindig ka at umakyat sa mataas na burol..................magsimba............. Danny Isidro SJ at Nemy Que Panginoón... Francisco SJ Purihin ang Panginoón .... Aming Mananakóp .........C 12/09/2012 MAAARING AWIT SA PAGTITIPON Balang Araw ........................ Masdán Mo ........................... Francisco SJ Sumigáw sa Galák ................... Iniutos ng Diyós na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol........................................................ Nagagalak silá pagkat hindi silá kinalilimutan ng Diyós..........................Awit (Salmo) 017 . Victor Eclar Romero SANTO.................. Hesús.............. www.................... at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyós............................... at babalik siláng masaya sa pangangalaga ng kaniyáng habag at katwiran..... Silvino Borres Jr SJ at M. Lui Morano at M.....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->