Edukasyon sa Pagpapakatao Second Periodic Test Ngalan:__________________ I. Knowledge Lingini ang letra sa insaktong tubag. 1.

Gihatagan ka sa imong igsoon og regalo sa imong berthday. Unsay imong isulti. A. Daghang Salamat B. Walay sapayan C. Pasayloa ko 2. Hapon. Natagboan nimo ang imong maestro. Unsay imong isulti? A. Maayong gabii B. Maayong hapon C. Maayong buntag 3. Gisugo ka sa imong nanay sa paglabay sa basura. A. Magbagulbol ka B. Imong manghod ang imong sugoon C. Motoo ug ilabay ang basura 4. Gitawag si Ronnie sa iyang tatay A. Dali-dali siyang nitubag sa iyang tatay B. Gatago aron dili Makita sa iyang tatay C. Magpabungol –bungol siya Score: K______P_____U______

5. Gatoon ang imong magulang nga lalaki A. Maghilom ka samtang gadula B. Magsyagit-syagit ka samtang gadula C. Imong samokon imon magulang

6. Gisugo ni Tatay si Roy nga limpyohan ang awto, Pagbalik ni Tatay, limpyo na kaayo ang awto A. Wala mosunod si Roy ni tatay B. Ang iyang amigo ang naglimpyo C. Gilimpyohan ni Roy ang awto

7. Oras sa recess. Daghang galinya sa kanten. Gigutom kaayo ka. A. Mosingit ko B. Motalay ko C. Dili na lang ko mopalit 8. Nagsakit imong amiga. A. Imong bisitahon aron malipay B. Dili ra ka magtagad niya C. Isumbong sa maestra kay absent

9. Nangutana imong maestra kinsa ang nagsulat –sulat sa blakbord. A. Motubag ka nga wala ka makabalo B. Mosulti ka sa tinood C. Isulti nimo ang lain nga ngalan 10. Moadto ka sa balay sa imong amigo kay maghimo mo ug proyekto. A. Molakaw ra ka nga dli mananghid B. Isulti nga moadto ka sa balay sa imong lolo C. Mananghid ka sa tinood kon asa ka moadto 11. Naputol imong lapis. Nakita nimo nga dghan ug lapis ang imong tupad sa iyang bag. A. Mosulti ka na mohulam ka B. Imong kuhaon sa iyang bag C. Mohulam ka sa uban 12. Gigutom ka pag-abot gikan sa eskwelahan. Naay pagkaon nga gitago si nanay. A. Mananghid ka ni nanay B. Mokuha ka bisan wala kabalo si nanay C. Mohilak ka 13. Nibisita ang mga estudyante sa gipuy-an sa mga batang ulila. A. Wala tagda ni Lina ang batang niduol niya B. Gitagaan ni Rona ug pagkaon ang mga batang ulila C. Gisyagitan ni Fe ang bata nga nagpalimos 14. Nakakita si Ana ug bata nga nagpalimos A. Iyang gihatagan ug kwarta B. Wala niya tagda C. Iyang giaway 15. Daghang dulaan si Rico na dili niya ganahan. Unsa may maayong buhaton ni Rico. A. Ilabay sa basurahan B. Itago sa sako C. Ihatag sa mga batang nanginahanglan

II.

Process and skills Lantawa ang mga hulagway. Idrowing ang sa insaktong hanay kung asa gapakita ug maayong binuhatan sa isgkatawo o membro sa pamilya. Larawan 1. Pagkamatinahuron Pagbati/pagmahal sa isig katawo Pagkamatinoudanon

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III. Understanding Paminaw sa duha ka mubong estorya nga basaha sa maestro aron matubag ang mga pangutana. Lingini ang letra sa insaktong tubag. A. Nagdula sa karsada “ Ben! Lito”, tawag ni nanay “ Dali mo! Ayaw mo pagdula sa karsada Sulod mo sa atong tugkaran Maligsan unya mo.” 1. Maayo ba magdula ang mga bata sa karsada? A. Oo B. Dili C. wala ko kabalo 2. Gitawag ni nanay sila si Ben ug Lito kay mahadlok siya na A. Madagma sila B. Maligsan sila C. Mawala sila 3. Asa man maayong magdula ang mga bata? A. Sulod sa tugkaran B. Sulod sa balay C. Sa karsada 4. Kon kamo si Ben ug Lito si karsada ug dili paminawon si nanay A. Magsige ra ug dula sa karsada ug dili paminawon si nanay B. Modalagan ug adto magdula sa layo C. Motoo ni nanay ug adto magdula sulod sa tugkaran. 5. Unsa man nga klase sa bata ang motoo sa iyang mga ginikanan? Tubag:___________________________________________

B.

Nahibilin si Mina Oras na sa recess Nigawas ang mga bata sa klasrum Mokaon sila. Magdula sila. Nabilin si Mina sa klasrum. Naay kwarta sa lamesa sa maestro. Nakit-an n Mina ang kwarta. 1. Unsa ang nakit-an ni Mina sa lamesa? A. Kwarta B. pitaka C. libro 2. Maayo ba nga hilabtan ni Mina ang kwarta sa lamesa? A. Oo B. Dili C. Wala ko kabalo 3. Kang kinsa kaha ang kwarta? A. Iyaha B. sa klasmeyt C. sa maestra

4. Kung ikaw si Mina, imo bang hilabtan ang kwarta? A. Oo B. Dili C. wala ko kabalo 5. Nganu man?________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful