MOMENT-DENGE

Bu bölümde moment ve cisimlerin farklı konumlardaki denge durumlarını inceleyeceğiz. Moment: Kuvvetin uygulandığı cisim veya sistem üzerindeki döndürme etkisine moment denir. Moment M ile gösterilir. Vektörel bir büyüklük olup birimi N.m (Newton metre) dir. Moment hesaplanırken, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvet doğrultusunun dönme noktasına dik uzaklığı çarpılır.

2. Kuvvetin 0 noktasına

göre dik uzaklığı bulunur. Dik uzaklık bulunurken; IKuvvetin doğrultusu çizilir. II- Moment noktasından, kuvvetin doğrultusuna dikme çizilir. III- Çizilen dikmenin uzunluğu (X), kuvvetin dönme noktasına dik uzaklığıdır.

F
0 ) d
α

x

α

.

Şekildeki dik üçgende; x = d.sin α dır.
F
d

.

O halde moment; M nur.
Yatay

= F. x = F. Sinα . d

bağıntısı ile bulu-

M = F.d

.

Kuvvetin kendisi veya uzantısı dönme noktasından

Kuvvet ile dönme ekse0 ni arasındaki açı 90 iken moment maksimumdur.

F
d

.
F2

www.unkapani.com.tr

geçiyor ise momenti sıfır olur, yani döndürme etkisi olmaz.

α = 90° ⇒ M = max

F3

F2

.

F4

Bileşke Moment:

F1

F1
Şekildeki kuvvetlerin doğrultuları dönme noktasından geçtiği için cismi döndürme etkileri yoktur. Yani momentleri sıfırdır.

Bir cisme birden fazla kuvvet uygulanırsa, bileşke moment her bir kuvvetin momentlerinin vektörel toplamına eşittir. F3

+

-

Çubuğa uygulanan F1 ve F2 kuvvetleri çubuğu aynı yönde (+) F3 kuvveti ise bu kuvvetlere ters yönde (-) çevireceğinden toplam moment;
ΣM = M1 + M2 – M3 olarak hesaplanır.

Eğer uygulanan kuvvet dönme noktasına dik değilse, moment iki yolla bulunabilir. 1. Kuvvet şekildeki gibi

FY

bileşenlerine

ayrılır.

Fx 0

F
α

bileşeninin doğrultusu 0 noktasından geçtiği için döndürmeye hiç etkisi yoktur. Çubuğu sadece Fy kuvveti döndürebilir. Bu nedenle F kuvvetinin momenti, Fy’ nin momentine eşittir.

)

d

.

Fx

Her bir bölmesinin uzun- F2 = 4f luğu a birim olan şekildeki gibi O noktasından 30° dönebilen çubuğa etki eden kuvvetlerin bileşke momenti aşağıdakilerden F3 = 3f hangisidir? 1 (sin30 = ) 2

.

.
O

+ F1 = f

-

A) (+) yönde 5 f.a D) (-) yönde 8 f.a

B) (+) yönde 7 f.a E) sıfır

C) (-) yönde 7 f.a

O halde moment; M = Fy . d = F . Sinα.d bağıntısı ile hesapla-

nır.

30

M2 = F2y . d2y = 2.2 = 4 birim
Şekildeki F1 kuvvetinin doğrultusu 0 noktasından geçtiği için momenti sıfırdır. M1 =0
→ →

F3 kuvvetinin momenti;
M3 = F3 . d3 = 1.2 = 2 birim
→ →

F2 kuvveti çubuğu (+) yönde çevirir. F2 kuvvetinin çubuğun
yatay eksenine göre dik bileşeni;
F2y = F2 . Sin30 = 4f.

olduğundan M1 > M2 > M3 bulunur.
Doğru Seçenek: A

1 2

=2f dir.

Bu göre F 2 kuvvetinin momenti M2 = 2f.2a=4fa dır. F3 kuvveti çubuğa dik ve (-) yönde çevirdiğinden, O noktasına göre momenti, M3 = -3f.4a = -12fa dır. Buna göre bileşke moment;
→ → →

O noktasından geçen eksen etrafında dönebilen levhaya şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor. Buna göre levha hangi yönde kaç F.d momentle döner?

1 2d 3F 3d

d 2F

2

O F
A) (1) yönünde F.d B) (2) yönünde 4F.d D) (2) yönünde F.d

∑ M = M1 + M2 − M3 = 0 + 4fa − 12fa = −8fa bulunur. (-) işareti çubuğun (-) yönde döndüğünü gösterir.

C) (1) yönünde 4F.d E) Hareketsiz kalır.

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

Doğru Seçenek: D

Şekilde F1 , F2 ve F3 kuvvet- 1 birim lerinin O noktasına göre momentleri M1 , M2 ve M3 büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
→ → →

Levha bileşke moment yönünde hareket edeceğinden, 1 yönünde döndüren kuvvetler (+), 2 yönünde döndüren kuvvetler ise (-) alınıp O noktasına göre toplam momenti bulunursa;
∑M = 3 ⋅ F ⋅ d − 2 ⋅F ⋅ 3 ⋅ d − F ⋅ d = 3 ⋅ F ⋅ d − 7 ⋅ F ⋅ d = −4 ⋅ F ⋅ d bulunur. sonuç (-) çıktığından cisim 2 yönünde 4Fd ’lik momentle

F1 O

F2

F3
döner.

A) M1 > M2 > M3 C) M1 = M2 > M3 E) M2 > M3 = M1
→ → →

B) M2 > M1 > M3 D) M1 = M2 = M3

Doğru Seçenek: B

DENGE
Birden fazla kuvvetin etkisinde kalan cisimlerin dengede kalabilmesi için iki koşulun sağlanması gerekir. Bunlar; Cismin bir doğru boyunca hareketinin ivmesi sıfır olmalıdır. Yani cisim ya durmalı ya da sabit hızla hareketini sürdürmelidir.
Bu koşulun sağlanması için, cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalıdır.

1 birim
F1

O
F2 F3

∑F

x

= 0 ve

∑F

y

= 0 olmalıdır.

Kuvvet vektörel büyüklük olduğundan şiddeti uzunluğu ile orantılıdır. Buna göre F1 kuvvetinin momenti

Cisim herhangi bir eksene göre dönme hareketinin ivmesi sıfır olmalıdır.
Bu koşulun sağlanması için cisim üzerine etkiyen kuvvetlerin dönme eksenine göre momentleri toplamı sıfır olmalıdır.

M1 = F1 . d1 = 2.3 = 6 birim
F2 kuvvetinin bileşenlerinden F2x ’in doğrultusu sıfırdan geçtiği için moment etkisi yoktur. Buna göre F 2 ‘nin momenti
→ → →

∑M = 0

olmalıdır.

31

2) Zıt Yönlü Paralel Kuvvetler: Bir cismin dengede olması için durması, sabit hızla hareket etmesi ya da sabit hızla dönme hareketi yapması gerekir. Katı bir cisim kuvvet ya da kuvvetlerin etkisinde kaldığı halde öteleme veya dönme hareketi yapmıyorsa buna statik denge denir. Kuvvet ya da kuvvetlerin etkisinde kalan katı bir cisim sabit hızla hareket ediyor öteleme veya dönme hareketi yapıyorsa buna dinamik denge denir.

F2 O

.

K

.L

R = F1 − F2

F1

Cisim üzerine uygulanan kuvvetler birbirine paralel fakat zıt yönlü iseler, bileşke kuvvet; Kuvvetlere paralel Büyük kuvvet ile aynı yönlü Cisim statik dengede
Kuvvet Çifti:
F1

Cisim dinamik dengede

Büyüklüğü kuvvetlerin farkına eşit Kuvvetlerin dışında ve büyük kuvvet tarafındadır. Bu kuvvetin yeri; F1. KO = F2 . LO bağıntısıyla bulunur.

α
K

d

Yani kuvvetlerin bileşke kuvvetin uygulama noktasına göre

α
F2

L

toplam momenti aynı yönlü paralel kuvvetlerde gösterildiği gibi gene sıfırdır.

Şekildeki türdeş çubuğun uçlarına; eşit büyüklükte, zıt yönlü, iki kuvvet uyguladığında kuvvet çifti meydana gelmiş oluşur. Çubuğa etki eden bu kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Bu nedenle çubuk ileri geri ve sağa sola doğru hareket etmez; ancak toplam moment sıfır olmadığından çubuk dönme hareketi yapar. ( F1 = F2 )
Paralel Kuvvetlerin Dengesi: 1) Aynı Yönlü Paralel Kuvvetler: O K

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

Dengedeki sistemlerde, herhangi bir nokta moment noktası olarak alınabilir ve toplam moment sıfıra eşittir. Soruda birden fazla bilinmeyen kuvvet varsa, bilinmeyenlerden birinin uygulama noktası, moment noktası olarak seçilir. Böylece bu kuvvet, etkisiz hale getirilmiş olur. Çünkü bu noktaya göre kuvvetin momenti sıfırdır. Bir soruda desteklenmiş, menteşelenmiş veya iple asılmış bir nokta varsa, bu noktayı moment noktası olarak almak, sorunun çözümüne kolaylık sağlar. Çünkü bu noktadaki bilinmeyen kuvvetler(Desteğin tepki kuvveti, ipteki gerilme kuvveti vb.) soruya dahil edilmemiş olur.

L

F1 R = F1 + F2

F2

F1 F2 K L

Bir cismin üzerine paralel ve aynı yönlü kuvvetler uygulandığında bileşke kuvvet; Kuvvetlere paralel Kuvvetlerle aynı yönlü Büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşit Uygulama noktası kuvvetlerin arasında ve büyük kuvvete daha yakındır ve bu kuvvetin yeri;
F1. KO = F2 . LO bağıntısıyla bulunur.

M

N

16N Şekilde eşit bölmeli homojen KL ve MN çubukları şekildeki gibi dengededir.
Buna göre F1/F2 oranı kaçtır?

Yani bileşke kuvvetin uygulama noktasına göre toplam moment sıfırdır ve F1 < F2 ise KO > LO dır.

(Çubuk ve makara ağırlıkları önemsiz olup sistem sürtünmesizdir) A) 1/2 B) 2 C) 1 D) 1/6 E) 6

32

X F1 2F1 F1 K 16N X F2 F2 L

Y

Z

T

U L Yatay

K

O O noktası etrafında serbestçe dönebilen P ağırlıklı türdeş bir M N
destek üzerine 2P ağırlığındaki eşit bölmeli homojen KL çubuğu şekildeki gibi yerleştirilerek yatay denge sağlanmıştır.
P ağırlığındaki bir cisim hangi nokta ya da noktalar arasına konulursa çubuğun yatay dengesi bozulmaz?

16N
Şekildeki gibi X noktasına göre moment alınırsa; 2F1.3 = F2.1 ise F1/F2=1/6 bulunur.
Doğru Seçenek: D

A) X-Z noktası D) Z-T arası

B) X-Y arası E) U noktası

C) Z noktası

5N 1N 3N K
2P 2P

X

Y

Z

T

U L Yatay

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

P

O 2N

O
Şekildeki sistemin dengede kalabilmesi için bileşke kuvvetin uzantısının, desteğin yere temas noktasından geçmesi gerekmektedir. Çubuğun ve desteğin ağırlık merkezlerinin uzantısı O noktasından geçtiğine göre, çubuk üzerine konulan herhangi bir cismin ağırlık merkezinin uzantısının O noktasından geçmesi gerekmektedir. Buna göre cisim ancak Z noktasına konulabilir.
Doğru Seçenek: C

Şekildeki gibi birim karelerden oluşan türdeş dikdörtgen levhanın bir destek üzerinde O noktasından perçinlenerek dönmesi sağlanıyor ve levha üzerine şekilde belirtilen büyüklüklerde kuvvetler uygulandığında dengede kalıyor.
Buna göre, levhanın ağırlığı kaç N dur?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

FX 3F 2F 4F 3N 1N 3N 4N
Yarıçapları r, 2r ve 3r olan levhaların birleştirilmesi ile oluşturulan sistem altı ayrı kuvvetin etkisi ile şekildeki gibi dengededir.

O

5N

F

5F

O 2N
G

Buna göre, FX kuvvetinin büyüklüğü kaç F dir?

A) 1/3

B) 1

C) 5/3

D) 7/3

E) 3

5N luk kuvvet şekildeki gibi bileşenlerine ayrılarak bütün kuvvetlerin O noktasına göre momentleri alınırsa; 1.3 + 3.2 + 3.3 = 4.3 + G.3/2 ise G = 4N bulunur.
Doğru Seçenek: B

Şekildeki sistemde O noktasına göre moment alınırsa;

7 F.3r + 5F.2r + 4F.r = 2F.2r + 3F.2r + FX.3r ise FX= F olur. 3
Doğru Seçenek: D

33

Kesişen Kuvvetlerin Dengesi: Lâmi Teoremi(Sinüs Teoremi) :
37

T
53 37

N=15N
N T

F1

F2
α β
θ

P

143

0

127

0

F3 Aynı düzlem içerisinde kesişen üç kuvvetin etki ettiği bir cisim denge halinde ise, bu kuvvetlerin herhangi ikisinin bileşkesi büyüklük olarak üçüncü kuvvete eşittir. Bu ifade
Lâmi teoremi olarak bilinir. Lâmi teoremi kesişen kuvvetlerin

P Şekildeki diyagramda Lami teoremi uygulandığında,

p T N = = sin1270 sin1430 sin 90 0
sin(180 − α ) = sin α olduğundan
sin127 = sin(180 − 37 ) = sin37 = 0,6

denge durumlarını açıklayan bir teoremdir.

sin143 = sin(180 − 53 ) = sin53 = 0,8 alınabilir. Bu durumda; T 15 P = = ise T=20N bulunur. 0,8 0,6 1
Doğru Seçenek: C

F1 = −(F2 + F3 )
F2 = − (F3 + F1 )
ve
F3 F1 F2 = = S in θ S in β S in α

dır.

F3 = −(F1 + F2 )
www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık
Ağırlığı P olan cisim
T1

şekildeki gibi ağırlıksız makara ile dengelenmiştir. İplerde oluşan serilme kuvvetleri T1, T2 olduğuna göre;
.
T2

F
.

Lami teoremi kullanılırken, cisim üzerindeki kuvvetlerin başlangıçlarını bir noktada toplamak gerekir. Denge soruları çözülürken ilk iş olarak kuvvetleri çizerek göstermek, çözümü kolaylaştırır.

α

P I. F.Cosα = T2 II. F + T1 = P

37

T

N=15N

III. 2F = P yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I,II ve III C) I ve II

37

D) II ve III

Şekildeki düzenekte türdeş bir küre ip yardımı ile dengelenmiştir.
Yüzeyin küreye uyguladığı tepki kuvveti 15N olduğuna göre, ipte oluşan T gerilme kuvveti kaç N dur?

(sin37 = 0,6 , sin53 = 0,8) A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

0

0

Makara üzerindeki kuvvetleri yandaki gibi gösterelim. Kuvvetlerin dengesi şartına göre; ∑ FX = 0 ∑ F = 0 yani F = 0 ∑X olması gerektiğinden T2 = F.Cos α ve
T1 + F.Sin α = P olmalıdır.

T1

F
T2

.

α

.

P

Buna göre, I. yargı doğru, II ve III. yargı yanlıştır.
Doğru Seçenek A

34

Etki – Tepki Prensibi

Newtonun 3. kanuna göre, her etki kendisine eşit ve zıt yönde bir tepki oluşturur. Aşağıdaki şekillerde cismin ağırlığı (G) yüzey üzerinde etki oluşturur, yüzey ise cisme (N) tepki kuvveti uygular.
Statik Dengedeki Cisimler Üzerine Etkiyen Kuvvetler: (Bu test için tavsiye edilen süre 35 dakikadır.)

1.
F 1 F 2

F 3 F5

F 4

G ağırlıklı homojen L levhasına beş kuvvet şekildeki gibi etki etmektedir.
Buna göre, verilen bu beş kuvvetten hangisi veya hangileri levhayı şekildeki gibi dengede tutabilir?

A) Yalnız F1 D) Yalnız F4

B) Yalnız F2 E) F4 ve F5

C) F1 ve F2

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

2.
F = 2f 1

K r r r r

F =f 2

F = 4f 4

r X

r

L
F 3

Özdeş K ve L yarım halkaları şekildeki birbirine yapıştırılarak X noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir.
Şekildeki dört kuvvetin etkisinde levha dengede kalabildiğine göre, F3 kuvveti kaç f olur?

A) 1 Aşağıdaki her iki şekilde de ipteki gerilme kuvveti cismin ağırlığına eşittir.

B) 2

C) 4

D) 6

E) 8

3.

Homojen ve türdeş levhaların birleştirilmesi ile oluşmuş sisteme üç kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerden her biri sistemi ayrı ayrı dengede tutabildiğine göre kuvvetler arasın-

F3

F2

Şekil – II de cisimlerden biri etki, diğeri tepki gibi davranır.

daki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A) F1 > F2 > F3 D) F1 = F2 = F3 B) F2 > F1 > F3 D) F1 = F2 > F3
F1

C) F3 > F2 > F1

35

4.

O F2

7.

Şekildeki homojen karesel levhaya uygulanan F1 , F2 ve F3 kuvvetleri levhayı ayrı ayrı dengede tutabildiklerine göre, bu kuvvetlerin momentleri M1 , M2 ve M3 in sıralanışı nasıldır?
F1
F2

F1

F3

F3
Aynı düzlemli F1 , F2 ve F3 kuvvetleri düzgün altıgen üzerine şekildeki yerleştirilmişlerdir. F1 kuvvetinin O noktasına göre momenti M ise, O noktasına göre toplam moment kaç M olur? A) M B) 2M C) 3M D) - 2M E) - M A) M1 = M2 = M3 C) M2 > M3 = M2 E) M1 > M2 > M3 B) M1 = M3 > M2 D) M3 > M1 > M2

8. 5.
F1 O

Şekildeki

homojen

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

F2

küresel levhaya uygulanan F1 , F2 ve F3 kuvvetleri levhayı ayrı ayrı dengede tutabildiklerine göre, bu kuvvetlerin büyüklüklerinin sıralanışı nasıldır?

F3
Şekildeki aynı düzlemli F1 , F2 ve F3 kuvvetlerinin O

F1
F2

F3

noktasına göre momentleri sırasıyla M1, M2 ve M3 ise, bu momentlerin büyüklüklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) M1 = M2 = M3 C) M1 > M3 > M2 E) M3 > M2 > M1 B) M1 > M2 > M3 D) M2 > M3 > M1 A) F1 =F2 = F3 C) F2 = F3 > F1 E) F3 > F2 > F1 B) F2 >F3 > F1 D) F1 > F2 = F3

9. 6.
Şekildeki aynı düzlemli K, L ve M kuvvetlerinden M nin büyüklüğü F ise, O noktasına göre toplam moment kaç F.a olur?
a a F.a A) 2 B) F.a 3 C) F.a 2 D) 2F.a E) 3F.a O
K X Y Z T L

K
Ağırlığı 20 N olan eşit bölmeli homojen çubuk K ve L ipL M leri ile şekildeki gibi dengelenmiştir.

L ipi en fazla 10 N luk bir gerilmeye dayanabildiğine göre, ağırlığı 10N olan başka bir cisim L ipi kopmadan hangi nokta yada noktalar arasına asılabilir?
A) X D) Z B) Y E) Z-T arası C) Y-Z arası

36

10.

F

F
K L M

4F

13.

L

M

N

P

Eşit bölmeli çubuğa büyüklükleri F ,F ve 4F olan kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyorlar.

Buna göre, bu üç kuvvetin uyglama noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) K D) LM arası B) KL arası E) M C) L Eşit bölmeli 4P ağırlıklı homojen çubuk şekildeki gibi dengededir.
Buna göre,

I.

N noktasına 8P ağırlığı asmak

II. L noktasına 2P ağırlığı asmak III. M noktasına 4P ağırlığı asmak
işlemlerinden hangileri yapılırsa çubuğun dengesi bozulmaz?

11.
K X L Y Z T M

A) Yalnız I D) II ve III

B) Yalnız II E) I,II ve III

C) I ve II

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

P ağırlıklı eşit bölmeli homojen çubuk K, L ve M ipleri asılarak şekildeki denge konumuna getirilmiştir.

14.
M K L X N

Buna göre, P ağırlıklı başka bir cisim hangi nokta yada noktalar arasına asılırsa M ipindeki gerilme kuvveti sıfır olur?
A) X D) Z B) Y E) YZ arası C) Z

Ağırlığı 8N olan olan homojen eşit bölmeli MN çubuğu ile ağırlıksız eşit bölmeli KL çubuğu X cismi ile şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, X cisminin ağırlığı en fazla kaç N olabilir?

A) 8

B) 6

C) 4

D) 3

E)1

12.
K L

15.

X L M N

I

II

Şekildeki 4P ağırlılı homojen çubuk üzerindeki 8P Ağırlıksız eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi dengelenmiştir. ağırlıklı X cisimi ok yönünde ilerlemeye başlıyor.
Buna göre, çubuk devrilmeden X cismi hangi nokta yada noktalar arasına kadar ilerleyebilir?

Buna göre, K ve L iplerindeki gerilme kuvvetleri oraT nı k kaçtır? TL
A) 1 4 B) 1 2 C) 1 D) 2 E) 4

A) K D) M

B) K-L arası E) M-N arası

C) L

37

16.
L K 370

19.
53
0

O
Eşit bölmeli homojen K ve L çubukları şekildeki gibi dengede ve K çubuğunun ağırlığı 25N olduğuna göre, L çubuğunun ağırlığı kaç N dur?

..

(sin37 = 0,6) A) 5 B) 8 C) 15 D)16 E) 36 O merkezli 20N ağırlığındaki küre şekildeki gibi iple tavana dengelenmiştir.
Buna göre, ipteki gerilme kuvveti T kaç N olur?

17.
M K X L

A) 12

B) 16

C) 18

D) 20

E) 24

20.
S1 Yatay L 2P K P S2

X cismi K,L ve M ipleri ile şekildeki gibi dengelenmiştir.
M ipi kesilip yeniden denge sağlandığında, K ve L iplerindeki gerilme kuvvetleri nasıl değişir?

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

K A) B) C) D) E) Artar Değişmez Değişmez Azalır Artar

L Artar Azalır Değişmez Azalır Azalır

Eşit bölmeli ve ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi ipler yardımıyla P ve 2P yükleri ile dengelenmiştir.
Yükler yarıya indirilerek S2 ipi K noktasından L noktasına taşınırsa, iplerdeki gerilme kuvvetleri için ne söylenebilir?

T1 A) Artar B) Artar C) Azalır

T2 _ Artar Azalır Artar Azalır Değişmez

18.
X II

D) Azalır E) Değişmez

I Homojen ve eşit bölmeli çubuk destekler ve X cismi ile şekildeki gibi dengelenmiştir.
X cismi ok yönünde ilerlemeye başladığında I. Desteğin tepki kuvveti N1 ve II. desteğin tepki kuvveti N2 nasıl değişir?

21.
k=50 N/m O Şekildeki gibi O noktasından bir mille tutturulmuş küreye, yay sabiti 50 N/m olan bir yay bağlanmıştır.
Küre
1 5

F

N1 A) B) C) D) E) Azalır Artar Değişmez Değişmez Artar

N2 Azalır Azalır Azalır Değişmez Değişmez

5

N’luk

kuvvetin

etkisi

altında

dengede

olduğuna göre yaydaki uzama miktarı kaç cm’dir?

A)

B) 1

C) 5

D) 10

E) 20

38

22.
T1 T2

25.
F

I C

II

K

T3 L

α

Eşit bölmeli, türdeş ve özdeş iki çubuk şekildeki gibi dengelenmiştir.
K cismi ok yönünde sabit bir hızla L ucuna doğru hareket ettirilirse, iplerde oluşan T1 , T2 ve T3 gerilme kuvvetleri için ne söylenebilir?

A

D

B

Homojen üçgen levhaya şekildeki gibi C noktasından AB doğrusuna paralel bir F kuvveti uygulanmaktadır.
Buna göre , I.

F kuvvetinin B noktasına göre momenti en büyüktür. ten daha kolaydır.

T1 A) Artar B) Artar C) Artar D) Artar E) Azalır

T2 Azalır Değişmez Değişmez Artar Azalır

T3 _ Artar Azalır Değişmez Artar Azalır

II. Levhayı 1 yönünde devirmek, 2 yönünde devirmekIII. F kuvvetinin A noktasına göre momenti, D noktasına

göre momentine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II E) I ve III

C) Yalnız III

23.

X Y

www.unkapani.com.tr Unkapanı® Yayıncılık

D) II ve III

26.

I

II

Homojen eşit bölmeli X ve Y çubukları ağırlıkları 12 N olan destekler yardımıyla şekildeki gibi dengelenmişlerdir.
Y çubuğunun ağırlığı 30 N olduğuna göre X çubuğunun ağırlığı kaç N’dur?

esnemeyen ip Şekildeki gibi ağırlığı önemsenmeyen çubuk ve P ağılıklı toptan oluşan sistem destek, yay ve esnemeyen bir ip yardımıyla dengelenmiştir.
Topun I veya II yönünde hareket etmesi durumunda yayda oluşan kuvvetin değeri nasıl değişir?

A) 4

B) 6

C) 12

D)15

E) 20

I yönünde

II yönünde Artar Azalır Değişmez Değişmez Artar

24.

L

M K L

A) B) C) D)

Artar Artar Artar Değişmez Azalır

K Şekil-I

N

N Şekil-II

M

E)

Her biri 10 N ağırlığındaki özdeş karesel parçalardan oluşan levhayı Şekil-I’deki konumdan Şekil-II’deki konuma getirebilecek en küçük kuvvet kaç N’dur?

(Karelerin kenarları 2m dir.) A) 12 B) 24 C) 36 D) 96 E) 120
1- C 2- B 3- B 4- B 5- C 6- D 7- A 8- C 9- A 10- D 11- C 12- A 13- E 14-D 15- D 16- D 17- B 18- A 19- B 20- D 21- E 22- D 23- B 24- C 25- D 26- C

39