DOBA KRALJEVA (753-509. g.p.n.

e)

ORGANIZACIJA VLASTI REX SENAT SKUPŠTINA- kurijatska, centurijatska

DRUŠTVENO UREĐENJE PLEBEJCI PATRICIJI ROBOVI-patrijahalno ropstvo KLIJENTI STRANCI STATUS LIBERTATIS- slobodni i robovi STATUS CIVITATIS- CIVES (nobilitas, ekvestri, klijenti, gradski plebs), LATINI i PEREGRINI STATUS LIBERTATIS- ingenui, servi i libertini STATUS CIVITATIS- do III veka se dele na CIVES, LATINE I PEREGRINE - Od Karakalinog edikta su svi izjednačeni

DOBA REPUBLIKE (509-27.g.p.n.e) DOBA PRINCIPATA (27. g.p.n.e-284 g.n.e)

MAGISTRATI- viši (konzuli, diktator, pretor, cenzor) i niži (kvestori, edili, duoviri, tresviri) SENAT SKUPŠTINE- plebejska, centurijatska i tributska PRINCEPS SENAT SKUPŠTINE MAGISTRATI PREFEKT PRETORIJA GRADSKI PREFEKT PRINCEPSOV SAVET CARSKA KANCELARIJA PRINCEPSOVA BLAGAJNA CENTRALNI ORGANI VLASTI- car i sveti savet REGIONALNI ORGANI VLASTI- prefekti pretorija, vikari, rectori

DOBA DOMINATA (284. g.n.e-565 g.n.e)

HONESTIORES-bogati HUMILIORES- siromašni