PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (SJK) 2012

PENGGAL PERTAMA MINGGU 1 (4/1 6/1) TEMA / UNIT TEMA 1 : KELUARGA UNIT 1: Keluarga Saya STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM *Minggu Transisi SB: Sebutan Nilai:Kasih sayang, Kerjasama, Kerajinan KBT: Kontekstual, Visual-ruang KP- Muzik, Kinestatik, KB- menghubungkaitkan, Membandingkan dan membezakan EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

1.1 Asas mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi respons dengan betul terhadap pelbagai persekitaran dengan teliti dan betul.(1.1.2) bunyi dalam persekitaran.

dalam B1DL1E1 Mengajuk bunyi yang didengar BA : ms 1 BT : ms 2 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk B1DL1E2 pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar Menentukan arah bunyi yang dengan betul.(3.1.1) didengar BA : ms 3 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi BT : ms 3 dalam persekitaran dengan betul.(3.1.1)

2 (9/1 13/1)

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan B1DB1E1 betul. membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang Membunyikan huruf vokal dan betul. (1.2.1) menamakan huruf konsonan BA :ms 4&5 BT: ms 5 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.(2.1.1) 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur.(1.2.2) hibur.

3 (16/1 20/1)

TEMA 1 : KELUARGA UNIT 2 : Belajar BersamaSama

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka betul. dengan sebutan yang betul.(1.2.2) 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas.(2.1.1)

SB: 1.Sebutan 2.Ejaan Nilai: Bertanggungjawab, Kasih sayang, Hormatmenghormati

1

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan bahan yang diberi dengan betul dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan kemas. yang kemas.(1.2.1)

KBT: KP- Kinestatik KB- Membuat urutan, menghubungkaitkan BCB- Tulisan Mekanis, Bacaan mekanis EMK: Kreativiti dan Inovasi

4 (23/1 27/1) 5 (30/1 3/2) TEMA 1 : KELUARGA UNIT3 : Seronok Dengan Keluarga

23-24/1(Isnin & Selasa) 25/1 (Rabu) 26-27/1 (Khamis & Jumaat)

CUTI TAHUN BARU CINA CUTI PERISTIWA CUTI BERGANTI TAHUN BARU CINA

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, abjad dengan betul dan tepat.(3.2.2) perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.(2.1.3) 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.(2.1.3)

B1DB1E1 Membunyikan huruf vokal dan menamakan huruf konsonan BA :ms 11 BT:ms11

SB: 1. Sebutan 2.Ejaan Nilai: Kasih sayang, Bertanggungjawab, Kerajinan KBT: KP- Verbal-linguistik, Interpersonal, Muzik

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka B1DB1E2 betul. dengan sebutan yang betul.(1.2.3) Mengeja dan membatang suku KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea, kata tertutup dan terbuka. Membandingkan 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup BA:ms13 dan membezakan dengan sebutan yang betul.(1.2.3) BT:ms13 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara hibur. didik hibur.(1.2.4) KMD- Meramal EMK: Kreativiti dan Inovasi

2

6 (6/2 10/2) *11/2 Tarikh Ganti Tahun Baru Cina

TEMA 2 : MESRA JIRAN UNIT 4 : Jiran Saya

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.(2.1.3) 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.(1.2.3)

SB: 1.Sebutan 2.Ejaan 3.Tatabahasa: Kata Nama Am Nilai: Kerjasama, Baik Hati, Bertanggungjawab, Hemah Tinggi, KBT: KP- Interpersonal, Kinestatik, Muzik

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan bahan yang diberi dengan betul dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan kemas. yang kemas.(1.2.1) 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur.(1.2.4) hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am B1 DB1 E3 KB- Menghubungkaitkan, golongan kata dengan betul mengikut yang mudah dengan betul mengikut Membaca perkataan yang Menjanakan idea, konteks. konteks.(3.2.4) terdiri daripada kata nama Mengelaskan BA:ms 20&21 BT:ms 19 EMK: Kreativiti dan Inovasi 7 (13/2 17/2) TEMA 2 : MESRA JIRAN UNIT 5 : Rumah Navin 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, mengeja perkataan yang mengandungi suku kata perkataan, frasa dan ayat dengan betul. terbuka dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.(2.2.1) 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang frasa dan ayat daripada pelbagai sumber mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, dengan sebutanyang betul. vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.(1.2.5) SB: 1.Ejaan 2.Sebutan & Intonasi 3.Tatabahasa: Kata Nama Nilai: Hemah Tinggi, Kasih Sayang, B2DB1E1 Berterima kasih Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, KBT: digraph dan konsonan KP- Interpersonal bergabung. KB- Menghubungkaitkan BT: ms 22 BA: ms 24

3

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang bahan yang diberi dengan betul dan betul dan tulisan yang kemas.(2.1.2) kemas. 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.(4.3.1) 8 (20/2 24/2) TEMA 2 : MESRA JIRAN Unit 6 : Rakan Karib 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, mengeja perkataan yang mengandungi dua atau perkataan, frasa dan ayat dengan betul. tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.(2.2.1) 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

B1DT1E1 EMK: TMK Menulis huruf, suku kata dan Keusahawanan perkataan BT: ms 23 BA : ms 25

B2DL1E1 SB: 1.Sebutan & Intonasi Mendengar dan menyebut 2.Ejaan perkataan yang mengandungi 3.Tatabahasa: diftong dan vocal berganding. Kata Nama Am, BT: ms 25 Ayat Tunggal BA: ms 27 Nilai: Hormat2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, menghormati, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. (3.2.6) Bertanggungjawab, Toleransi, Hemah Tinggi 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.(1.2.5) KBT: KP- Interpersonal, 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama Verbal-linguistik, am yang mudah dengan betul mengikut Kontekstual konteks.(2.2.1) KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea KMD- Meramal BCB- Tulisan Mekanis EMK: Kreativiti dan Inovasi

4

9 (27/2 2/3) *3/3 Tarikh Ganti Tahun Baru Cina

TEMA 3 : INDAHNYA BUDAYA UNIT 7 : Rumah Terbuka

10 (5/3 9/3)

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa B2DL1E2 SB: 1.Sebutan bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.(2.2.2) Memahami perkataan yang 2.Ejaan perkataan, frasa dan ayat dengan betul. didengar dan dinyanyikan. 3.Tatabahasa: BT:30 Kata Nama Khas BA:33 Nilai: Kesederhanaan, Hormat2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang B2DB1E2 menghormati, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, Membaca dan memahami ayat Kepercayaan dengan sebutanyang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan yang mengandungi diftong, Kepada Tuhan bergabung dengan sebutan yang betul.(3.2.5) vokal berganding, digraph dan Toleransi, konsonan bergabung. Kerjasama BT:31 BA:34 KBT: Kontekstual 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan KP- Interpersonal, bahan yang diberi dengan betul dan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, Visual-ruang kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan KB- Menjanakan idea tulisan yang kemas .(1.2.5) BCB- Bacaan Mekanis, 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama Bacaan imbasan golongan kata dengan betul mengikut khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. konteks.(2.2.3) EMK: Keusahawanan (10.3.11 - 18.3.11) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

11 (19/3 23/3)

TEMA 3 : INDAHNYA BUDAYA UNIT 8: Mari Berhibur

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan dan pesanan yang didengar dengan betul. atau gerak laku dengan betul.(2.3.1) 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan dengan sebutanyang betul. yang betul.(5.1.3)

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri Nilai: Kasih sayang, Kerajinan,Toleransi Patriotisme, Kesederhanaan, Hemah tinggi,

5

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan bahan yang diberi dengan betul dan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.(2.3.1) 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul mengikut nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks. konteks dengan betul.(3.3.1)

B2DT1E1 Menulis dan perkataan BT: ms 36 BA: ms 41

memahami KBT: KP- Kinestatik, Interpersonal, Muzik, Verbal-linguistik KB- Menjanakan idea, Meramal BCB- Bacaan Mekanis, Tulisan Mekanis EMK: Kreativiti dan Inovasi

12 (26/3 30/3)

TEMA 3 : INDAHNYA BUDAYA UNIT 9: Bermain LayangLayang

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan B3 DL1 E1: SB: 1.Sebutan & Intonasi respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan Memberikan respons secara 2.Tatabahasa: dan pesanan yang didengar dengan betul. atau gerak laku dengan betul.(2.3.1, 5.1.5) lisan dan / atau gerak laku Kata Tanya terhadap arahan, soalan dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan pesanan. Nilai:Kerajinan, respons dengan betul secara lisan terhadap BT : ms 38 Kerjasama pelbagai soalan tertumpu.(5.1.7) BA : ms 43 Hemah tinggi 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan B2DT1E2 bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas.(2.2.3) Menulis dan memahami ayat kemas. tunggal yang mengandungi kata nama am, kata nama khas dan tanda baca (huruf besar dan noktah). BT: ms 41 BA: ms 45 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara hibur. didik hibur.(2.3.1) KBT: Konstruktivisme KP- Kinestatik, Interpersonal, Verbal-linguistik, Muzik KB- Menjanakan idea BCB- Bacaan Mekanis EMK: Kreativiti dan inovasi

6

13 (2/4 6/4)

TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 10 : Kami Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul permintaan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.(2.3.2) daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Ejaan 3.Tatabahasa: Kata Panggilan, Kata Kerja

Nilai: Kasih sayang, 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk B3DB1E1 Berhati-hati, dengan lancar, sebutan yang jelas dan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi Membaca ayat tunggal dan ayat Hormatintonasi yang betul. yang betul mengikut tanda baca.(1.4.2) majmuk dengan lancar serta menghormati, sebutan dan intonasi yang Hemah tinggi, betul. Bertanggungjawab BT: ms 45 BA: ms 50 KBT: 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang KP- Verbal-linguistik, dan ayat dengan betul. mengandungi suku kata terbuka dan tertutup Kontekstual dengan betul dan kemas.(2.3.2) KB- Menghubungkaitkan, Mengelaskan 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja golongan kata dengan betul mengikut dengan betul mengikut konteks.(2.2.3) EMK: TMK

konteks.
14 (9/4 13/4) TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 11 : Sentiasa Jaga Diri

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Nilai: Bertanggungjawab, Kasih sayang, Kebersihan, 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk B3DB1E2 Kerjasama yang tersurat dan tersirat daripada mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan Membaca dan memahami ayat pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat.(1.3.3) tunggal dan ayat majmuk KBT: dengan betul. BT: ms 49 KP- Interpersonal, BA: ms 54,55 Verbal-linguistik

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.(2.2.3)

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Imbuhan awalan

7

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang dan ayat dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.(2.2.3) 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai dalam awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai pelbagai situasi dengan betul. konteks.(2.3.1)

KB- Menjanakan idea, Menghubungkaitkan BCB- Bacaan Luncuran, Bacaan mekanis EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

15 (16/4 20/4)

TEMA 4 : BERHATIHATI UNIT 12 : Sekolah Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.(2.2.3)

SB:1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Kata Nama Am Nilai: Bertanggungjawab, Kerjasama KBT: KP- Verbal-linguistik KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea, Mengelaskan, Mengumpul dan mengelaskan BCB- Tulisan Mekanis EMK: TMK

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat pelbagai bahan untuk memberi respons klasifikasi dengan betul.(1.2.6) dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang frasa, dan ayat dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.(5.1.1) 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang menggunakan bahasa badan secara kreatif betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui semasa bercerita secara didik hibur. penceritaan secara didik hibur.(2.4.3)

8

16 (23/4 27/4)

TEMA 5 : BADAN SIHAT OTAK CERDAS UNIT 13 : Mari Bersenam

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.(2.3.2)

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Kata Kerja Nilai: Bertanggungjawab, Hormatmenghormati, Kerajinan, Keserhanaan, Toleransi, Kerjasama

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.(3.4.2)

17 (30/4 4/5)

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan B3DT1E1 dan ayat dengan betul. betul.(2.4.1) Mencatat maklumat daripada KBT: Kontekstual pelbagai sumber KP- Vebal-linguistik, BT: ms 60 Kinestatik, Muzik BA: ms 67 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan menggunakan bahasa badan secara kreatif intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu semasa bercerita secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.(5.1.4)

KB- Menjanakan idea, Menghubungkaitkan EMK: Kreativiti dan Inovasi SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Imbuhan awalan meImbuhan akhiran Nilai: Bertanggungjawab, Kesederhanaan KBT: KP- Verbal-linguistik, Interpersonal, Muzik, Kinestatik

18 (7/5 11/5)

TEMA 5 : BADAN SIHAT OTAK CERDAS UNIT 14: Saya Sihat

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan perkara semula dengan tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.(2.3.1) intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam memindahkan maklumat yang terdapat bahan grafik dengan betul.(1.2.6) dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan dan ayat dengan betul. betul.(5.2.1)

9

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang menggunakan bahasa badan secara kreatif betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui semasa bercerita secara didik hibur. penceritaan secara didik hibur.(5.2.1)

KB- Mengelaskan, Mengkategorikan, Menghubungkaitkan, Menjanakan idea BCB- Bacaan Luncuran EMK: TMK

19 (14/5 18/5) 20 (21/5 25/5) TEMA 5 : BADAN SIHAT OTAK CERDAS UNIT 15 : Saya Bersih

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar perkara semula dengan tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal.(2.3.1) menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan betul.(3.3.3) dalam pelbagai bahan. 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung golongan kata dengan betul mengikut yang mudah dengan betulmengikut konteks.(4.2.2) konteks.

SB: 1.Tatabahasa: Kata hubung Nilai: Kebersihan, Kerajinan, Bertanggungjawab KBT: Kontekstual, Konstruktivisme KP- Interpersonal, Kinestatik, Muzik KB- Menghubungkaitkan EMK: Kreativiti dan Inovasi

(26.5.2012 – 10.6.2012) CUTI PENGGAL PERTAMA

10

PENGGAL KEDUA MINGGU 1 (11/6 15/6) TEMA / UNIT TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 16 : Sukaneka STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGISIAN KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul B4DL1E1 SB: 1.Sebutan & Intonasi permintaan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.(2.2.3) Berkomunikasi secara lisan daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan bahasa yang Nilai: Kerjasama, formal dan tidak formal secara betul. Bertanggungjawab bertatasusila. BT: ms 70 BA2: ms1 KBT: Kontekstual KP- Interpersonal, 2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam Verbal-linguistik memindahkan maklumat yang terdapat bahan grafik dengan betul.(3.5.1) dalam pelbagai bahan. KB- Menjanakan idea, Membandingkan 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi dan membezakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.(2.2.1) BCB- Mencatat 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan EMK: Kreativiti dan menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu Inovasi kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perkara melalui lakonan secara didik hibur.(1.2.6) 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.(2.2.3) B4 DL1 E3: Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. BT : ms 74 BA2 : ms 5 SB: 1.Sebutan 2.Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri, Imbuhan akhiran Nilai: Hemah tinggi, Bertanggungjawab, Kerajinan

2 (18/6 22/6)

TEMA 6 : SATU MALAYSIA UNIT 17 : Budaya Membaca

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul. yang betul mengikut tanda baca.(3.3.4)

11

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.(1.2.6)

KBT: Kontekstual KP- Verbal-linguistik, Interpersonal KB- Menjanakan idea BCB- Bacaan Luncuran EMK: Keusahawanan

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B5 DB1 E2: pembentukan kata yang sesuai dalam awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai Memahami dan menilai pelbagai situasi dengan betul. konteks.(4.3.1) maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran _an dan _i. BT : ms 77 BA2 : ms 8 3 (25/6 29/6) TEMA 6 : SATU MALAYSIA 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan perkara semula dengan tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.(2.3.1) intonasi yang betul. B4 DL2 E1: Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan dan intonasi yang betul. BT : ms 78 BA2 : ms 9

SB: 1.Sebutan & Intonasi Nilai: Kerjasama, Kasih sayang, Bertanggungjawab KBT: KP- Verbal-linguistik, Interpersonal, Muzik KB- Menjanakan idea, Mengklasifikasi BCB- Bacaan Luncuran, Mencatat maklumat Bacaan Imbasan EMK: TMK

UNIT 18 : Desa Saya Indah

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk yang tersurat dan tersirat daripada mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat.(3.5.1) dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada B4 DT1 E1: tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.(2.4.2) Mencatat pelbagai maklumat pelbagai sumber. dengan betul menggunakan bahasa yang santun. BT : ms 80 BA2 : ms 11 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur.(5.2.1) hibur.

12

4 (2/7 6/7)

TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 19 : Perhimpunan Sekolah

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan dan pesanan yang didengar dengan betul. atau gerak laku dengan betul. (4.1.2) 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang B4 DB1 E1: tersurat dengan tepat daripada pelbagai Membaca, memahami dan bahan.(3.5.1) menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan sesuai. BT : ms 85 tulisan yang kemas.(1.2.6) BA2 : ms 16

SB: 1.Tatabahasa: Frasa Nama, Ayat Tunggal Nilai: Hormatmenghormati, Bertanggungjawab KBT: KP- Verbal-linguistik, Muzik KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea BCB- Kemahiran mencatat maklumat, Bacaan Luncuran, Bacaan Mekanis EMK: TMK

5 (9/7 13/7)

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar betul dalam pelbagai situasi. menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.(2.2.3)

6 (16/7 20/7)

UJIAN 1

13

7 (23/7 27/7)

TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 20: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar perkara semula dengan tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal. (4.2.1) menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul. yang betul mengikut tanda baca. (3.3.4) 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun. (2.4.3) santun. 5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar B5 DT1 E2: betul dalam pelbagai situasi. menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan Menghasilkan penulisan yang betul dalam pelbagai situasi. (2.5.1) sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN+FN, FK+FK. BT : ms 91 BA2 : ms 22

SB: 1.Tatabahasa: Ayat dasar, Frasa nama, Frasa Kerja Nilai: Bertanggungjawab, Kerajinan KBT: KP- Verbal-linguistik KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea BCB- Bacaan mekanis, Mencatat maklumat, Membaca untuk mendapatkan maklumat EMK: TMK

8 (30/7 3/8)

TEMA 7 : NEGARA KITA UNIT 21 : Sambutan Hari Kemerdekaan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar perkara semula dengan tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal. (2.2.3) menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul. yang betul mengikut tanda baca. (1.2.6) 3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat frasa, dan ayat dengan betul. majmuk dengan betul. (5.1.6)

B5 DL1 E1: SB: 1.Sebutan & Intonasi Menceritakan sesuatu perkara 2.Ayat Majmuk yang didengar dengan tepat. BT: ms 92 Nilai: Bertanggungjawab, BA2 : ms 23 Berterima kasih KBT: KP- Verbal-linguistik KB- Menjanakan idea, Menghubungkaitkan BCB- Bacaan Mekanis, Bacaan Luncuran

14

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. (1.5.1) 9 (6/8 10/8) TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 22 : Sungai Kita 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 10 (13/8 17/8) 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur . 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. (3.5.1)

EMK: TMK

B4DL1E2 SB: 1.Sebutan & Intonasi Berkomunikasi secara lisan 2.Tatabahasa: menggunakan kata panggilan Kata panggilan, yang betul secara bertatasusila. Kata Adjektif BT : ms 98 BA2 : ms 29 Nilai: Kasih sayang, Bertanggungjawab, 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk Kepercayaan kepada dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi Tuhan, yang betul mengikut tanda baca. (3.6.2) Berterima kasih 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat KBT: Kontekstual yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa KP- Interpersonal, yang santun. (1.4.3) Verbal-linguistik, Muzik 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian KB- Menjanakan idea, secara didik hibur. (2.2.1) Menyenaraikan, Menghubungkaitkan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif BCB- Bacaan Mekanis, warna dengan betul mengikut konteks.(2.2.3) Bacaan Luncuran EMK: Kreativiti dan Inovasi

(18.8.2012 – 26.8.2012) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

15

11 (27/8 31/8)

TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 23 : Teknologi Hijau

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan respons dengan betul secara lisan terhadap dan pesanan yang didengar dengan betul. pelbagai soalan bertumpu. (2.4.1) 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang yang tersurat dan tersirat daripada tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. pelbagai bahan untuk memberi respons (1.4.4) dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa yang yang santun. (4.2.2) santun. B5 DT1 E1: Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat menggunakan bahasa yang santun. BT : ms 105 BA2 : ms 37

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Kata Adjektif Nilai: Kebersihan, Kerjasama, Kerajinan, Bertanggungjawab, Hemah Tinggi KBT: KMD, Kontekstual KP- Interpersonal, Naturalis, Muzik, Verbal-linguistik KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea EMK: Kreativiti dan Inovasi SB: 1.Ayat Tunggal Nilai: Kepercayaan Kepada Tuhan, Kerjasama, Kasih sayang, Kerajinan KBT: Kontekstual KP- Verbal-linguistik, Naturalis

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif golongan kata dengan betul mengikut warna dengan betul mengikut konteks. (1.3.3) konteks.

12 (3/9 7/9)

TEMA 8 : HIJAUKAN BUMI UNIT 24 : Cerita Alam

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi menggunakan sebutan yang jelas dan yang betul menggunakan ayat tunggal.(2.4.1) intonasi yang betul.

B6 DL1 E1: Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, *1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang kreatif dan mempengaruhi khalayak. didengar dengan betul menggunakan ayat BA2 : ms 40

tunggal.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan dengan sebutan yang betul. yang betul. (1.5.2)

16

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif pelbagai genre dengan betul. secara terkawal dengan betul. (2.5.1) 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. (5.1.4)

KB- Menjanakan idea, Menghubungkaitkan BCB- Bacaan Mekanis, Bacaan Luncuran EMK: Kreativiti dan Inovasi SB: 1.Ayat Tunggal Nilai: Kerjasama, Hemah Tinggi, Kerajinan KBT: KP- Kontekstual, Interpersonal, Muzik, Kinestatik KB- Menjanakan idea, Mencatat Maklumat, Mengelas, Menghubungkaitkan BCB- Bacaan Mekanis EMK: Keusahawanan

13 (10/9 14/9)

TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 25 : Kebun Sayur Datuk

1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan respons terhadap sesuatu arahan, soalan memberikan respons secara gerak laku yang betul. dan pesanan yang didengar dengan betul. (5.1.4) 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, bacaan dengan lancar, sebutan yang sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. (3.5.1) jelas dan intonasi yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk tentang sesuatu perkara daripada diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. (2.4.2) pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur. (2.2.2) hibur.

14 (17/9 21/9)

TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan perkara semula dengan tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. (5.1.4) intonasi yang betul.

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Kata Nama Am

17

UNIT 26 : Berapakah Harganya?

2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan dengan sebutan yang betul. yang betul. (1.5.2)

Nilai: Hemah Tinggi, Bertanggungjawab, Hormat-menghormati, Kesederhanaan KBT: KP- Verbal-linguistik, Interpersonal, Logik Matematik KB- Menjanakan idea, Kontekstual, Menghubungkaitkan BCB- Bacaan Luncuran EMK: Keusahawanan SB: 1.Sebutan Nilai: Kerajinan, Kesyukuran KBT: Kontekstual, Konstruktivisme KP- Muzik KB- Menjanakan idea, Merumus, Membandingkan dan membezakan BCB- Bacaan Akaliah EMK: Keusahawanan

*2.5 Membaca dan menaakul untuk *2.5.1 Membaca dan memahami maklumat B5 DB1 E1: Memahami dan memindahkan memindahkan maklumat yang dalam bahan grafik dengan betul. maklumat daripada bahan terdapat dalam pelbagai bahan.
grafik dan bukan grafik. BT : ms 118 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif BA2 : ms 51 pelbagai genre dengan betul. secara terkawal dengan betul. (2.5.1)

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa badan betul dan jelas tentang sesuatu perkara secara kreatif semasa bercerita melalui penceritaan secara didik hibur. (5.1.1) secara didik hibur.
15 (24/9 28/9) TEMA 9 : RAJIN BERUSAHA UNIT 27 : Mari Bertani 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar perkara semula dengan tepat dengan betul menggunakan ayat tunggal. (5.1.4) menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk yang tersurat dan tersirat daripada mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan pelbagai bahan untuk memberi respons dengan tepat. (3.5.1) dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa dengan menggunakan bahasa yang yang santun. (2.5.1) santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian dalam lagu melalui nyanyian secara didik secara didik hibur. (2.2.3) hibur.

18

16 (1/10 5/10)

TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 28 : Ring, Ring, Ring, Telefon Berbunyi

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan perkara semula dengan tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. (2.3.1) intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal frasa dan ayat daripada pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan dengan sebutan yang betul. yang betul. (3.5.1) 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.(2.5.1) 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. (3.4.2)

SB: 1.Sebutan & Intonasi Nilai: Kesyukuran, Bertanggungjawab, Kasih sayang KBT: KP- Verbal-linguistik, Kajian Masa Depan, Muzik KB- Menghubungkaitkan, Menjanakan idea, Mencatat, Mengelaskan, Membandingkan dan Membezakan, Mendengar dengan Berkesan BCB- Bacaan Luncuran EMK: Kreativiti dan Inovasi

17 (8/10 12/10)

TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 29 : Komputer Ben Li

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan perkara semula dengan tepat tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. (2.3.1) intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul. yang betul mengikut tanda baca.(3.3.3) 3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat frasa, dan ayat dengan betul. majmuk dengan betul. (5.1.6)

SB: 1.Sebutan & Intonasi 2.Tatabahasa: Kata Hubung Nilai: Kasih sayang, Bertanggungjawab, Kerjasama, Kebersihan KBT: Kontekstual KP- Verbal-linguistik

19

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan menggunakan bahasa badan dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu kreatif melalui lakonan secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. (1.5.1)

KB- Menjanakan idea BCB- Bacaan Mekanis, Bacaan Luncuran EMK: TMK

18 (15/10 19/10)

TEMA 10 : SAINS DAN KITA UNIT 30 : Kereta Malaysia

19 (22/10 26/10)

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. (2.5.1) 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. (3.3.4)

SB: 1.Tatabahasa: Kata Tanya Nilai: Kasih sayang, Berterima kasih, Kerajinan KBT: KMD,Kontekstual, Konstruktivisme KP- Verbal-linguistik, Muzik KB- Menjanakan idea, Menghubungkaitkan EMK: Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

*2.5 Membaca dan menaakul untuk * 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul B6 DB1 E1: memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan betul. Bercerita atau menyampaikan dalam pelbagai bahan. maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat. BT : ms 138 BA2: ms 73 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif B6 DT1 E1: pelbagai genre dengan betul. secara terkawal dengan betul. (1.5.1) Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik. BT : 136 BA2 : 71

20

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara hibur. didik hibur. (2.2.3) 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya golongan kata dengan betul mengikut merujuk manusia dan benda dengan betul.(2.5.2) konteks. 20 (29/10 2/11) 21 (5/11 9/11)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

ULANGKAJI

CUTI AKHIR TAHUN (10.11.2012 - 1.1.2013)

CATATAN :

Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

21

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.