eventual. recomandate de c\tre fabricant. `n afara celor. Copiii trebuie supraveghea]i pentru a avea certitudinea c\ nu se joac\ cu aparatul. este necesar s\ respecta]i urm\toarele reguli: — Nu `mpiedica]i circula]ia liber\ a aerului `n jurul aparatului. altele decât cele recomandate de c\tre fabricant. R600a (inflamabil numai `n anumite condi]ii). sau far\ experien]\ `n utilizarea aparatului. — Nu distruge]i circuitul frigorific. dac\ o persoan\ responsabil\ de siguran]a lor nu le-a instruit `n leg\tura cu aceasta. Acest aparat nu va fi utilizat de c\tre persoane având reduse capacit\]i fizice. — Nu utiliza]i dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de dezghe]are.Pentru a asigura o func]ionare normal\ aparatului dvs. senzoriale sau mentale. . care utilizeaz\ un agent frigorific complet ecologic. — Nu utiliza]i aparate electrice `n interiorul compartimentului pentru stocarea alimentelor.

Contacta]i societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul prim\riei pentru informa]ii detaliate.Informa]ii privind reciclarea de[eurilor de echipamente electrice [i electronice (DEEE) Conform prevederilor legisla]iei privind gestionarea de[eurilor. Predarea. a de[eurilor de echipamente electrice [i electronice. De[eurile de echipamente electrice [i electronice pot con]ine substan]e periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului [i san\t\]ii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv [i gestionate conform prevederilor legale. societ\]ile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizi]ioneaz\ echipamente noi de acela[i tip) faciliteaz\ refolosirea. reciclarea sau alte forme de valoificare a acestora. societ\]ile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizi]ioneaz\ echipamente noi de acela[i tip). Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare. Autorit\]ile locale trebuie s\ asigure spa]iile necesare pentru colectarea selectiv\ a de[eurilor precum [i func]ionalitatea acestora. Simbolul de mai jos (o pubel\ cu ro]i barat\ cu dou\ linii în form\ de X). De[eurile de echipamente electrice [i electronice pot fi predate [i distribuitorilor. . semnific\ faptul ca acesta face obiectul unei colect\ri separate [i nu poate fi eliminat împreun\ cu de[eurile municipale nesortate. este interzis\ eliminarea de[eurilor de echipamente electrice [i electronice (DEEE) al\turi de de[eurile municipale nesortate.mmediu. la adresa: www. la achizi]ionarea de echipamente noi de acela[i tip (schimb 1 la 1).ro. se g\sesc pe site-ul Ministerului Mediului [i Gospod\ririi Apelor. de c\tre utilizatori. la punctele de colectare municipale. Informa]ii cu privire la punctele de colectare a de[eurilor de echipamente electrice [i electronice. aplicat pe un echipament electric sau electronic.

pe lâng\ robuste]e. Pentru u[urin]a parcurgerii manualului de instruc]iuni va sf\tuim s\ urmari]i urm\toarele repere: .Aten]ie! . este nepoluant [i nu pune `n pericol stratul de ozon. Func]ionarea cu un singur motocompresor. Are un design nou. v\ sf\tuim s\ citi]i cu aten]ie indica]iile din aceste instruc]iuni de utilizare. Fabrica]ia monobloc a dulapului asigur\. ~n plus.Informa]ii utile . R600a. sistemul de comand\-reglare cu un singur termostat asigur\ o bun\ echilibrare a temperaturilor din cele dou\ compartimente [i un consum redus de energie electric\ (clasa energetic\ A+). agentul frigorific utilizat. u[urin]\ `n `ntre]inere [i o depanare u[oar\ a aparatului. Pentru a folosi optim noul dumneavoastr\ aparat. atractiv [i este construit `n conformitate cu normele europene [i na]ionale care v\ garanteaz\ aptitudinile de func]ionare [i securitate.Felicit\ Dumneavoastr\ Felicit \ ri pentru alegerea Dumneavoastr \ ! Acest aparat pe care l-a]i achizi]ionat este cea mai nou\ realizare a noastr\ din gama produselor .Important 1 .

Intre]inerea [i cur \ ]area aparatului – pag 11 Dezghe]area aparatul ui Cur \ ]area aparatului c\ 9. ~nainte de utilizare – pag. Sfaturi practice pentru eficien] \ maxim \ – pag 10 cur\ 8.Re]eaua service – pag 14 2 . Func]ionarea aparatului – pag 9 Reglarea temperaturilor `n frigider [i conge lator Producerea cuburilor de ghea] \ Congelarea alimentelor 6. Ghid de c \ utare a defec]iunilor – pag 13 Zgomote `n timpul func]ion \ rii 10. Precau]ii [i recomand \ ri generale – pag 4 3. 3 Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat R eciclarea ambalajului Instruc]iuni de transport Declara]ia de conformitate recomand\ 2. Modul de instalare a aparatului – pag 4 Instalarea Conectarea/Deconectarea de la reteaua electric \ Punerea `n func]iune 4. Sugestii privind a[ezarea alimentelor – pag 10 eficien]\ maxim\ 7. Prezentarea aparatului [i Specifica]ii tehnice – pag 7 Schema [i descrierea aparatului Reversibilitatea u[ilor Fi[a tehnic \ 5.Cuprins 1. Service .

ambalajul aparatului trebuie s\ fie intact. ~n aceast\ situa]ie se recomand\ ca `nainte de punerea `n func]iune s\-l l\sa]i `n repaus timp de 24 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific. P\stra]i instruc]iunile `ntr-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior. 3 . EN 61000-3-2:2006. dumneavoastr\ Sfaturi pentru reciclarea vechiului dumneavoastr \ aparat ~n cazul `n care noul aparat achizi]ionat `nlocuie[te un aparat mai vechi. • Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvat\. asemenea. l\sa]i-l `n repaus min.1. v\ sf\tuim s\ ]ine]i cont de urm\toarele aspecte: • Aparatele uzate nu sunt de[euri f\r\ valoare. EN 61000-3-3:1995+ A2:2005+A3:2008.`ndep\rta]i cablul de alimentare (t\ia]i-l). Din punct de vedere al compabilit\]ii electromagnetice aparatul este `n conformitate cu HG982/2007. Nerespectarea acestor instruc]iuni poate duce la defectarea motocompresorului [i scoaterea aparatului din garan]ie. ~n timpul transportului aparatului evita]i sa deforma]i circuitul frigorific (tubulatur\). Eliminarea lor prin respectarea mediul `nconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante. Standarde aplicabile: EN 55014-1:2006. 12 ore. Aparatul este `n conformitate cu cerin]ele esen]iale [i celelalte prevederi din HG992/2005 [i HG448/2005. a copiilor [i punerea `n pericol a vie]ii acestora. De .`ndep\rta]i eventualele `ncuietori de pe u[\ pentru a evita blocarea `n interior. . ~nainte de punere `n func]iune. Pentru respectarea mediului `nconjur\tor v\ sf\tuim s\ recicla]i ambalajul! Instruc]iuni de transport Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai `n pozi]ie vertical\. Reciclarea ambalajului Nu permite]i copiilor s\ se joace cu ambalajul sau cu p\r]i componente ale acestuia. • Vechiul aparat `l pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i: . republicat\. Este permis transportul aparatului `n pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe amabalaj. ~nainte de utilizare ~nainte de a pune aparatul `n func]iune. Din punct de vedere al securit\]ii electrice aparatul este `n conformitate cu HG 457/2003(r1). Declara]ia de conformitate EC 0 5 Aparatul este `n conformitate cu cerin]ele esen]iale [i celelalte prevederi din HG 982/2007 [i cu prevederile din Legea 608/2001. utilizarea [i `ntre]inerea aparatului dumneavoastr\. ~naintea efectu\rii probei de func]ionare `n magazin. Exist\ riscul de a se sufoca cu buc\]i de carton pliat [i cu folia de plastic. Standarde aplicabile: EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2 [i EN 60335-2-24:2003+A11+A1+A2. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea. .deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. toate materialele care constituie ambalajul acestuia au fost proiectate corespunz\tor cerin]elor de reciclare [i de protec]ia mediului `nconjur\tor. Pentru ca apartul s\ nu se deterioreze `n timpul transportului. din joac\. citi]i cu aten]ie [i `n `ntregime aceste instruc]iuni. ele pot fi folositoare ulterior unui alt utilizator.

pe partea superioar\ a aparatului (top) nu se vor a[eza obiecte ornamentale instabile. ma[ini de g\tit sau alte surse de c\ldur\ [i foc. 4 . ve]i proceda `n felul urm\tor: . lumân\ri. gr\tare sau etajere. • Nu l\sa]i alimentele `n aparat dac\ acesta nu func]ioneaz\. nu este recomandabil s\-l opri]i.goli]i frigiderul [i congelatorul. . • Nu permite]i copiilor s\ se joace sau s\ se ascund\ `n interiorul aparatului. ma[ini de g\tit.2. etc. ghivece.dezghe]a]i [i cur\]a]i. • Folosi]i compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru p\strarea alimentelor congelate. ferit de ploaie. ~n timpul transportului. m\resc consumul de energie electric\ [i reduc durata de via]\ a acestuia. `n spa]ii corespunz\toare. Pentru aceasta recomand\m amplasarea aparatului `n `nc\peri ferite de ploaie. • Nu folosi]i aparatul aproape de radiatoare. nu v\ l\sa]i pe u[i. l\mpi. care con]in lichide sau surse de foc (exemplu: vaze cu flori. Modul de instalare a aparatului Acest aparat trebuie folosit numai `n scopul pentru care a fost fabricat (uz casnic). • Nu depozita]i `n interior produse care con]in gaze inflamabile sau explozive. etc. acest aparat trebuie instalat numai `n `nc\peri prev\zute cu u[i [i ferestre care s\ permit\ o bun\ circula]ie a aerului. • ~nainte de a efectua orice opera]ie de cur\]are scoate]i fi[a din priza de curent. Instalarea aparatului corect\ esen]ial\ Instalarea corect \ este esen]ial \ pentru a asigura func]ionarea aparatului la performan]ele sale maxime.). 3. • Cordonul de alimentare poate fi `nlocuit doar de c\tre o persoan\ autorizat\. • Pentru a deconecta aparatul de la re]ea trage]i de fi[\ [i nu de cablu! • Nu v\ urca]i pe aparat. umezeal\ sau al]i factori atmosferici.) `n congelator: sticla poate s\ explodeze ! Nu se vor congela b\uturi `n sticle de plastic. • Nu atinge]i niciodat\ p\r]i metalice reci sau alimente congelate dac\ ave]i mâinile ude deoarece mâinile dvs. . • Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor. De aceea. • Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare. Instalarea `ntr-o `nc\pere cald\. • Nu p\stra]i b\uturi acidulate (sucuri. ap\ mineral\ carbogazoas\. cuptoare).scoate]i fi[a cordonului de alimentare din priz\. [ampanie. Aparatul trebuie instalat departe de orice surs\ de c\ldur\ [i foc. .l\sa]i u[ile deschise pentru a evita formarea mirosurilor nepl\cute. Dac\ nu-l utiliza]i o perioad\ mai mare de timp. congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de ghea]\. Precau]ii [i recomand\ ri generale recomand \ • • Nu pune]i aparatul `n func]iune dac\ a]i observat o defec]iune. • Nu consuma]i cuburi de ghea]\ sau `nghe]at\ imediat dup\ scoaterea lor din compartimentul congelator pentru c\ pot cauza arsuri la rece. expunerea direct\ la razele solare sau pozi]ionarea aparatului `n apropierea unei surse de c\ldur\ (calorifere. manipul\rii [i pozi]ion\rii aparatului evita]i sa deforma]i circuitul frigorific (tubulatura). umezeal\ sau al]i factori atmosferici. • Dac\ nu utiliza]i aparatul câteva zile. pot `nghe]a rapid pe suprafe]ele foarte reci.

`n caz contrar pute]i regla orizontalitatea prin reglajul picioru[elor frontale. Monta]i pe condensator (`n partea din spate) limitatoarele livrate `mpreun\ cu aparatul. • Pardoseala sau suportul pe care va fi a[ezat aparatul trebuie s\ fie perfect nivelat. respectiv limita superioar\ se pot produce perturba]ii in buna func]ionare a aparatului. Evita]i utilizarea aparatului dumneavoastra la temperaturi ambiante mai mici de 5 0 C. 5 . 150 cm de la ma[inile de g\tit electrice [i/sau pe baz\ de gaze. ambiant\ Temperatura ambiant \ este un factor important in func]ionarea aparatului Dvs. La temperaturi ambiante mai mici sau mai mari decât limita inferioar\.Pentru amplasarea aparatului `n locuin]a dumneavoastr\ respecta]i urm\toarele distan]e minime: 100 cm de la ma[inile de g\tit pe baz\ de c\rbuni sau petrol. (c\tre 0 0 C) timpul de pauz\ este din ce `n ce mai mare iar in compartimentul congelator temperatura cre[te. cu cât ne `ndep\rt\m de aceasta. • Monta]i accesoriile din dotare. Asigura]i libera circula]ie a aerului `n jurul aparatului. • Aparatul nu este construit pentru a fi incastrat `n mobil\. (clasa climatica SN-ST). prin respectarea distan]elor precizate mai jos. Aceea[i distan]\ se va asigura [i `n cazul existen]ei unei ni[e sau a altui element de construc]ie. Acest aparat a fost conceput s\ func]ioneze [i s\ asigure parametrii proiecta]i (specifica]i in manualul de utilizare [i pl\cu]a de caracteristici) `ntr-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins `ntre 10 0 C [i 38 0 C. La temperaturi ambiante sub limita inferioar\ de 10 0 C. din punct de vedere al realiz\rii temperaturilor interioare cu un consum minim de energie [i aprecierea duratei de via]\ a acestuia. • Orice pies\ de mobilier „suspendat\” se va monta la o distan]\ minim\ de 25 cm deasupra aparatului.

Dac\ priza nu este de acela[i tip cu fi[a. • Instala]ia electric\ trebuie s\ respecte condi]iile legale. cu cât ne indep\rt\m de aceasta. situat\ `n interior pe partea lateral\. cere]i unui tehnician specializat s\ o schimbe. pauzele sunt din ce `n ce mai mici. 6 . tip curent. electric\ Conectarea la re]eaua electric \ Aparatul dumneavoastr\ este prev\zut s\ func]ioneze la o tensiune monofazat\ de 230V/50 Hz. deschide]i u[a frigiderului (becul din interior se va aprinde) [i regla]i butonul termostat pe o pozi]ie medie. • Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fi[\ (model european. Informa]iile referitoare la tensiunea de alimentare [i puterea absorbit\ sunt date pe eticheta de marcare. Dup\ terminarea acestei opera]ii conecta]i aparatul la re]eaua electric\. ~nainte de a conecta aparatul la re]ea. marcat\ 10/16A) cu dublu contact de legare la p\mânt de protec]ie. la fel [i consumul de energie. frecven]\) corespund parametrilor de func]ionare ai aparatului. . Produc\torul nu-[i asum\ nici o r\spundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor. vizibil\ dup\ tragerea cutiei pentru legume [i fructe. Congelarea alimentelor proaspete este posibil\ dup\ min. • Conectarea aparatului la o re]ea electric\ prev\zut\ cu `mp\mântare este obligatorie prin lege. L\sa]i aparatul s\ func]ioneze circa 4 ore f\r\ s\ pune]i alimente `n el. • Dac\ aparatul este montat `ntre dou\ corpuri de mobilier asigura]i-v\ c\ acestea nu sunt a[ezate pe cablul de alimentare sau nu `l preseaz\. electric\ Deconectarea de la re]eaua electric \ Deconectarea electric\ trebuie s\ fie posibil\ prin scoaterea fi[ei din priz\ sau cu ajutorul unui `ntrerup\tor bipolar de re]ea situat `naintea prizei. animalelor sau distrugerea bunurilor rezultate prin nerespectarea condi]iilor men]ionate. Punerea `n func]iune ~nainte de punerea `n func]iune. aparatul tinde câtre o func]ionare continu\. asigura]i-v\ c\ parametrii re]elei electrice din casa dumneavoastr\ (tensiune. cur\]a]i interiorul aparatului (citi]i capitolul "~ntre]inerea [i citi]i cur\]area aparatului"). • Este recomandat s\ nu conecta]i aparatul la re]aua electric\ cu un prelungitor sau un adaptor.La temperaturi ambiante peste limita superioar\ de 38 0 C. 12 ore de func]ionare. temperaturile interioare cresc.

4.... de pastrare a alimentelor 190 proaspete (l) Volum net comp. de pastrare a alimentelor 73 congelate (l) Nr.Etajer\ pentru borcane 10 . stele comp.Etajer\ cu capac 9 . pastrare/ congelare Autonomie (h) 19 Capacitatea de inghetare ( kg/24 ore) 4 Clasa climatic\ SN-ST Emisiile de zgomot transmis prin aer (dB(A) re1 pW) 40 1.Consumul real de energie depinde de conditiile de utilizare si amplasare ale aparatului 7 ..Clase energetice: A+++ .C (A+++ = mai eficient ..Capac cutie legume [i fructe 6 .Cutie termostat [i bec pentru iluminare interioar\ 3 .Cutie rotativ\ pentru legume [i fructe 7 . Prezentarea aparatului [i Specifica]ii tehnice Prezentarea aparatului 1 . C= mai putin eficient) 2.Gr\tare 4 .Colector ap\ 5 ..Gr\tar congelator 2 .Picior reglabil 8 .Etajer\ sticle MARCA MODEL (cod comercial) AD276+ CATEGORIE APARAT FRIGORIFIC REFRIGERATORREFRIGERATOR-CONGELATOR Tip I Clasa de eficient\ energetic\ (1) A+ Consum de energie (kWh/an) (2) 251 Volum brut total (l) 275 Volum util total (l) 263 Volum net comp.

Schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor se poate realiza urm\rind pa[ii din figura al\turat\.Reversibilitatea u[ilor De acum amplasarea aparatului `n func]ie de deschiderea u[ilor nu mai este o problem\. 8 .

este asigurat\ o buna echilibrare a temperaturilor interioare din compartimentele congelator [i frigider pentru oricare temperatur\ ambiant\ `ntre 10 0 C [i 38 0 C. Este recomandat\ o pozi]ie a butonului termostat pentru care temperatura medie din interiorul frigiderului (pentru un ciclu de func]ionare). Aceast\ pozi]ie poate fi ajustat\ ulterior `n plus sau minus in func]ie de dorin]a fiec\rui utilizator. ~n acest caz nici becul pentru iluminare interioar\ nu se va aprinde. gradul de `nc\rcare cu alimente. Aparatul este astfel conceput incât. deoarece peretele din spate se dezghea]\ automat. ghea] hea]\ Producerea cuburilor de g hea] \ Umple]i trei sferturi cu ap\ t\vi]a pentru cuburi de ghea]\ [i pune]i-o `n compartimentul congelator. cu sc\derea eficien]ei frigorifice a aparatului (cre[terea consumului de energie). Dac\ butonul termostat este pe pozi]ia „O” aparatul este oprit. s\ fie `n jurul valorii de 5 0 C. Pentru a ob]ine o temperatur\ care reprezint\ `ntr-adev\r temperatura `n zona respectiv\ cu exactitate. Evita]i o pozi]ie a butonului termostat care ar putea duce la o func]ionare continu\ a aparatului. Func]ionarea aparatului Reglarea temperaturilor `n frigider [i congelator Temperaturile interioare ale frigiderului [i congelatorului se regleaz\ simultan cu ajutorul butonului montat pe termostat plasat in interiorul compartimentului frigider. `ntr-un recipient plin cu ap\. de exemplu diminea]a când u[a este deschis\ pentru prima oar\. butonul termostatului se va fixa pe o pozi]ie medie. cu pericolul `nghe]\rii b\uturilor [i a alimentelor proaspete [i o acumulare excesiv\ de ghea]\ pe peretele interior. Temperaturile ob]inute `n interior pot s\ varieze `n func]ie de condi]iile de utilizare ale aparatului: amplasare. automat `n compartimentul congelator temperatura va fi optim\ pentru conservarea [i congelarea alimentelor. 9 . apar pic\turi de condens sau de ghea]\ pe peretele interior din spate. pentru aceea[i pozitie a butonului termostat. Pozi]ia butonului termostat se va modifica `n func]ie de aceste condi]ii. Termostatul asigur\ dezghe]area automat\ a compartimentului frigider la fiecare ciclu de func]ionare. Aceast\ pozi]ie a butonului termostat poate fi pastrat\ [i pentru temperaturi ambiante de 10 0 C [i 38 0 C f\r\ a strica echilibrul temperaturilor din compartimentele frigider [i congelator. frecven]a deschiderii u[ilor.5. Nu este nevoie s\ `ndep\rta]i aceste pic\turi. pentru o temperatur\ a mediului ambiant de 25 0 C. la un mediu ambiant de 25 0 C. temperatura mediului ambiant. Apa rezultat\ se scurge prin canalul special [i se strânge `ntro t\vi]\ aflat\ pe motocompresor. Aceasta provoac\ sc\derea temperaturilor sub 0 0 C in compartimentul frigider. de unde se evapor\. la prima punere in func]iune a aparatului. ~n general. Cuburile de ghea]\ se desprind mai u[or dac\ trece]i t\vi]a câteva secunde sub un jet de ap\ rece. temperatura trebuie s\ fie citit\ dup\ câteva ore de stabilizare. Pentru a m\sura temperatura `ntr-o anumit\ zon\ `n interiorul frigiderului (de exemplu pe gr\tar) pute]i folosi un termometru amplasat. ~n timpul func]ion\rii aparatului.

Ca m\sur\ de prevedere. Aceasta este indicat\ `n tabelul de la pag. • ~n cazul unei `ntreruperi de curent. Nu o a[eza]i `n contact cu alimentele g\tite. v\ suger\m urm\toarele: • ~n frigider se p\streaz\ pentru scurt timp alimente proaspete [i b\uturi. Sfaturi practice pentru eficien]\ maxim\ eficien] \ maxim \ • Nu introduce]i în congelator o cantitate prea mare de alimente dintr-o dat\.Congelarea alimentelor congelare Capacitatea de cong elare Capacitatea de congelare reprezinta greutatea maxim\ de alimente care poate fi congelat\ in 24 de ore. Pentru scurtarea duratei de congelare. • Alimentele g\tite trebuie p\strate `n recipiente bine `nchise. valoarea lor nutritiv\. Produsele conservate nu vor mai fi p\strate `n cutie dup\ ce a fost deschis\. Ve]i auzi un sunet de vid chiar dup\ `nchiderea u[ii. Dac\ u[a congelatorului se deschide greu dup\ ce tocmai a]i `nchis-o. • Pentru a p\stra carnea proasp\t\ pentru câteva zile `n frigider. numai astfel se conserv\ con]inutul de vitamine. cump\rate din comer]. dar f\r\ a provoca sc\derea exagerat\ (sub 00C) a temperaturii `n frigider. alimentele fierbin]i se vor r\ci la temperatura camerei. • Orice aliment. 7. `mpacheta]i-o `n pungi de polietilen\. nu mai poate fi recongelat. nu p\stra]i carnea proasp\t\ mai mult de 2-3 zile. regla]i butonul termostat pe o pozi]ie superioar\. • B\uturile acidulate nu se p\streaz\ `n congelator. lâng\ cutia de legume. • L\sa]i alimentele fierbin]i s\ se r\ceasc\ `nainte de a le introduce `n frigider. nu mai mult de 2-3 zile. Aceasta se datoreaz\ diferen]ei de presiune care se egaleaz\ [i permite u[ii s\ se deschid\ normal dup\ câteva minute. De aceea este de preferat s\ nu dep\[i]i capacitatea de congelare a aparatului indicat\ în "Fi[a aparatului". Alimentele deja congelate se vor feri de contactul direct cu alimentele ce urmeaz\ a fi congelate. trebuie consumat imediat sau g\tit [i apoi recongelat. 6. aspectul [i gustul lor. Fructele [i legumele proaspete se depoziteaz\ `n cutia pentru legume. ~nainte de introducerea lor pentru congelare. • Alimentele proaspete nu trebuie s\ vin\ `n contact cu alimentele deja congelate. Din acest motiv se recomand\ s\ nu se dep\[easc\ capacitatea maxim\ de congelare a aparatului dumneavoastra. `n recipiente bine `nchise (pot constitui pericol de explozie). 7 [i pe placu]a cu datele tehnice din interiorul compartimentului frigider. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ `ntreruperea dureaz\ mai pu]in de 19 ore. considera]i o perioad\ de p\strare de maximum 3 luni (ca un ghid general). • Produsele lactate trebuie p\strate `n compartimentul special de pe interiorul u[ii . chiar [i par]ial decongelat. 10 . nu deschide]i u[a aparatului. • Alimentele congelate. • P\stra]i alimentele ambalate sau acoperite. le pute]i introduce în congelator f\r\ a mai fi nevoie s\ se regleze termostatul. Acesta este normal. • Nu permite]i lipirea unui pachet cu alimente de peretele r\cit al frigiderului (pentru a nu se forma un bloc de ghea]\ care nu mai poate fi dezghe]at `n func]ionare normal\). se pot p\stra pe rafturi. Alimentele trebuie s\ fie congelate complet [i cât mai repede. • Dac\ pe pachet nu este indicat\ data congel\rii. • B\uturile alcoolice cu concentra]ie mare trebuie p\strate `n pozi]ie vertical\. Sugestii privind a[ezarea alimentelor Pentru a ob]ine o depozitare [i o igien\ optime. ambalate. nu v\ `ngrijora]i. • Produsele proaspete. Calitatea alimentelor se p\streaz\ cel mai bine dac\ sunt congelate `n profunzime cât mai repede posibil. • Sticlele se p\streaz\ `n compartimentul special de pe interiorul u[ii.

• Asigura]i buna ventilare a compresorului [i condensatorului. Compartimentul congelator V\ recomand\m s\ dezghe]a]i compartimentul congelator cel pu]in de dou\ ori pe an sau când stratul de ghea]\ are o grosime excesiv\. • Pune]i produsele `n vase `nchise sau folii pentru a evita producerea de gheat\ suplimentar\. P\stra]i condensatorul curat. P\stra]i curat colectorul [i furtunul de scurgere a apei rezultat\ dup\ dezghe]are. Cantitatea [i rapiditatea de acumulare depinde de condi]iile ambientale [i de frecven]a deschiderii u[ii. ~nainte de dezghe]are.Debran[a]i aparatul de la re]ea. . Nu este necesar\ nici o interven]ie din partea Dvs. `nf\[ura]i-le `n mai multe coli de hârtie [i a[eza]i-le `ntr-un loc r\coros. 80 0 C) `n interior. • Pune]i alimentele [i lichidele doar la temperatura camerei. . Pentru aceasta folosi]i piesa pentru desfundat aflat\ `n dotarea aparatului.Modul de economisire a energiei • Evitati plasarea aparatului intr-un loc `nsorit sau `n apropierea unei surse de c\ldur\. • Puteti economisi energie dac\ decongela]i alimentele introducându-le mai `ntâi `n compartimentul frigider. ~ntre]inerea [i cur\ ]area aparatului cur \ Sfaturi pentru dezghe]area aparatului Compartimentul frigider Dezghe]area este complet automat\ [i se produce `n timpul fiec\rei perioade de oprire a motocompresorului comandat\ de termostat. 8. Verifica]i ca furtunul s\ fie permanent cu cap\tul `n interiorul t\vi]ei colectoare de pe motocompresor pentru a preveni scurgerea apei peste instala]ia electric\ sau pe pardoseal\. unde se evapor\ datorit\ c\ldurii generate `n timpul func]ion\rii acestuia.L\sa]i u[a deschis\ pentru o dezghe]are rapid\ [i plasa]i vase cu ap\ cald\ (max. pune]i butonul de reglare a termostatului pe pozi]ia superioar\ pentru ca alimentele s\ `nmagazineze un plus de frig. Apa provenit\ din dezghe]are este colectat\ `ntr-o t\vi]\ situat\ pe compresor. Formarea ghe]ii este un fenomen normal. 11 . . • Nu l\sa]i u[ile deschise mai mult decât este necesar [i deschide]i-o doar cind este nevoie. • Pune]i lichide doar `n vase inchise. ~n acest timp temperatura frigiderului nu trebuie s\ fie prea sc\zut\.Scoate]i apoi alimentele congelate.

• Cur\]area p\r]ii exterioare a circuitului frigorific (motocompresor. tubulatur\ de leg\tur\) se va face cu o perie moale sau aspiratorul. grij\ s\ ap\ lampa interioar\ Ave]i grij \ s \ nu intre ap \ `n cutia pentru la mpa de iluminare interioar \ ! Odat\ terminat\ cur\]area. 12 . condensator. detergent. Nu uita]i s\ cur\]a]i garniturile de la u[i. ~nlocuirea becului interior ~n cazul `n care se arde becul. deoarece risca]i `ndep \ perforarea vaporizatorului. Dup\ topirea ghe]ii. Dac\ becul tot nu se aprinde. Conecta]i aparatul. Nu folosi]i s\pun. Cur\ interioar\ Cur \ ]area interioar \ ~nainte de `nceperea opera]iei de cur\]are. benzin\ sau aceton\ care pot l\sa un miros persistent. Becul trebuie `nlocuit de c\tre un reprezentant al unui service autorizat. când cantitatea de alimente congelate este minim\. este un fenomen natural [i nu `mpiedic\ buna func]ionare a aparatului. cu o cârp\ curat\. elimina]i apa cu o cârp\ sau un burete. apoi [terge]i cu o cârp\ moale [i uscat\. ~n timpul acestei opera]ii ave]i grij\ s\ nu deforma]i tubulatura sau s\ smulge]i cablajul. pune]i accesoriile la locul lor [i conecta]i aparatul la re]ea. evita]i excesul de ap\ pentru a `mpiedica p\trunderea ei `n izola]ia termic\ a aparatului. Nu folosi]i obiecte metalice ascu]ite pentru a `ndep\rta ghea]a. conecta]i aparatul la re]ea. Cur\ exterioar\ Cur \ ]area exterioar \ • Cur\]a]i exteriorul aparatului folosind un burete `nmuiat `n ap\ cald\ cu s\pun. • Se recomand\ s\ cur\]a]i aparatul cu ocazia dezghe]\rii acestuia. cur\ Nu folosi]i prafuri de cur \ ]at sau materiale abrazive ! • Odat\ terminat\ cur\]area. deconecta]i aparatul de la re]ea. `nlocui]i-l cu altul model E14-15W. deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\. • {terge]i cu un burete ud [i usca]i cu o cârp\ moale. mai ales nervurile burdufului. usc\ p\ `nc\ Nu folosi]i usc \ toare de p \ r sau alte aparate electrice de `nc \ lzit pentru dezghe]are. Se recomand\ efectuarea dezghe]\rii. • Sp\la]i interiorul cu ap\ c\ldu]\ `n care ad\uga]i un detergent neutru. fapt ce ar provoca apari]ia mirosurilor nepl\cute. `n special `n partea superioar\ a compartimentului. dup\ care usca]i bine.Acumularea ghe]ii. Asigura]i-v\ c\ becul este `n[urubat corect. ~n timpul acestei opera]ii.

Becul este ars. Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent. ~n aceste cazuri deplasa]i sticlele [i vasele astfel `ncât `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\. Zgomote care dau senza]ia de lichide care curg sau sunt pulverizate . Ghidul de c\ utare a defec]iunilor c\ d efec]iunilor dumneavoastr\ func]ioneaz\ dac\ ~n cazul `n care aparatul dumneavoastr \ nu func]ioneaz \ verifica]i dac \ : Exist\ o `ntrerupere de curent electric. . . Nu trebuie considerate anomalii Faptul c\ partea anterioar\ a compartimentului congelator este cald\. Zgomotul produs de motocompresor devine mai puternic la pornirea acestuia iar la oprire se aude un clinchet. 2. U[ile nu au fost `nchise `n mod corect.O alt\ surs\ de zgomot [i vibra]ii sunt obiectele a[ezate pe aparat. Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de c\ldur\. Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat. Zgomotul de func]ionare se poate accentua `n timpul func]ion\rii. U[a nu se `nchide din cauza alimentelor. se demonteaz\ becul [i se `nlocuie[te cu altul. Se deconecteaz\ aparatul de la re]ea. . Aparatul nu a fost amplasat corect.Caracteristicile de performan]\ [i func]ionare ale aparatului se pot schimba `n func]ie de modific\rile de temperatur\ ale mediului ambiant. func]ioneaz\ Iluminatul interior nu func]ioneaz \ `n timp ce motocompresorul merge. Canalul de scurge a apei este obturat.Aceste zgomote sunt determinate de fluxul agentului frigorific `n circuitul aparatului [i sunt conforme cu principiul de func]ionare ale aparatului. Siguran]a este ars\. Alte vibra]ii [i zgomote.Sticlele [i vasele a[ezate `n frigider care se ating `ntre ele. 3. . Asigurati-v\ ca podeaua nu prezint\ denivel\ri pronun]ate sau poate ceda sub greutatea aparatului (este flexibil\).Pentru men]inerea temperaturilor la temperatura reglat\. leg\tur\ ap\ func]ion\ Informa]ii `n leg\tur\ cu zgomotele [i vibra]iile ce pot ap\rea `n timpul func]ion\rii aparatului 1. Formarea excesiv\ de ghea]\ pe partea posterioar\ a compartimentului frigider.9. Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ilor. Butonul termostatului nu se afl\ pe pozi]ia corect\.Nivelul de zgomot [i vibra]ii poate fi cauzat de tipul [i aspectul podelei pe care este a[ezat aparatul. sc\ Temperaturile nu sunt suficient de sc \ zute. Aceste lucruri trebuie considerate ca ceva normal. Exist\ ap\ inferioar\ Exist \ ap \ `n partea inferioar \ a compartimentului frigider. excesiv\ ghea]\ posterioar\ Alimentele vin `n contact cu peretele r\cit. Termostatul este pe pozi]ia STOP (O) (O). excesiv\ ghea]\ Formarea excesiv \ de ghea] \ `n compartimentul congelator U[a nu a fost `nchis\ `n mod corect. motocompresorul aparatului porne[te periodic. pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\t\rie). Aceste obiecte trebuie `ndepartate de pe aparat. . 13 .

210.60 51 11. G\e[ti. 13 Decembrie. nr.vineri 08 . va rug \ m s \ apela]i 02450245 . Orice repara]ie f\cut\ de un nespecialist este periculoas\ pentru utilizator [i poate duce la pierderea garan]iei. ATEN}IE ! Nu `ncerca]i niciodat\ s\ repara]i singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia. num\r apelabil `n re]eaua Vodafone Centrului Program de func]ionare al Centrului de apeluri 00 00 luni .20 sâmb\t\ 0900 .Dac\ urm\ s\ g\ rug\ s\ Dac \ a]i urm \ rit indica]iile anterioare [i nu a]i reu[it s \ g \ si]i defec]iunea. Dâmbovi]a e-mail: service@arctic. num\r apelabil `n re]eaua Romtelecom 0372-015 111. Jud.1700 14 . 10.ro Centrul apeluri: Centrul de apeluri: 0245-605 111. iar un depanator de la Service Arctic se va deplasa la domiciliul dumneavoastr\ dumneavoastr \ pentru a remedia defec]iunea. Service Re]eaua de service ARCTIC Sediul central Service G\e[ti: str.

bloc D1. parter Str. bloc 3FG. Decebal. bl. 6. Constantin Roman Vivu. 2. bl. 79-81. parter Bd. Constructorilor. nr. ap. sc. Babadag. parter Str. sc. Bloc 10. crt. nr. bloc C. bloc S-9C. D. sc. 2.Nr. parter Str. parter Bd. nr. Brâncu[i. 18-20. Dacia. bloc S4. bloc 35. B. Energiei. parter Str. nr. 7. Jepilor. Fra]ii Gole[ti. parter Str. bloc D6. parter Str.1. 12. {colilor. Ion B\ie[u. bloc 21A. parter Str. nr. bloc 1. Antonescu. Parcul Tineretului. A. parter Str. parter {os. parter Str. A. nr. 3. nr. 39a Str. A. parter Str. nr. Titulescu. sc. 91. Independen]ei. bloc 9. bloc 1A. Sf. 22 Decembrie. Pie]ei. parter Bd. 7 Str. {tefan cel Mare. Dobrogeanu Gherea. 10A. Nicolae Iorga. C. 39. bloc E. bloc 39. Lucian Blaga. parter Pia]a Arenei. nr. bloc T6. Transilvaniei. Libert\]ii. C. 1 Decembrie. parter Bd. parter Str. bloc 3B. parter Bd. B. bloc D1. C. bloc 10. bloc U15. cartier R\c\d\u Str. bloc 64. Gheorghe Doja. sc. Republicii. parter Str. parter Str. parter Str. nr. C. bloc BM2. Laz\r. nr.54. KA2. sc. U18. parter Str. parter Bd. parter Str. parter Str. parter Str. bloc S. nr. N.93. nr. parter Str. Petculescu.C. 6. Br\tianu. sc. nr.bloc D113. Mangaliei. U4. nr. parter Str. bloc C2. Taian. C. nr. parter Str. 1 Decembrie 1918. Tudor Vladimirescu. nr. bloc 38. I. sc. parter Bd. bl. 5. nr. bloc G45 15 . 37. parter Str. sc. Dun\rii. F . J UD E } 1 ALBA 2 ARAD 3 ARGE{ 4 BAC|U 5 BIHOR 6 B I S T R I } A N|S|UD 7 BRA{OV 8 BR|ILA 9 BUCURE{TI 10 B U Z | U 11 CARA{ SEVERIN 12 C L U J 13 C O N S T A N } A 14 COVASNA 15 DÂMBOVI}A 16 DÂMBOVI}A 17 DOLJ 18 G A L A } I 19 GORJ 20 HARGHITA 21 HUNEDOARA 22 IALOMI}A 23 I A { I 24 MARAMURE{ 25 MEHEDIN}I 26 MURE{ 27 NEAM} 28 OLT 29 PRAHOVA 30 S|LAJ 31 S A T U M A R E 32 S I B I U 33 S U C E A V A 34 TELEORMAN 35 TIMI{ 36 T U L C E A 37 VÂLCEA 38 V A S L U I RE PRE Z E N TA N} A ALBA IULIA ARAD PITE{TI BAC|U ORADEA BISTRI}A BRA{OV BR|ILA DECEBAL BUZ|U RE{I}A CLUJ CONSTAN}A SFÂNTU GHEORGHE G|E{TI TÂRGOVI{TE CRAIOVA GALA}I TÂRGU JIU MIERCUREA CIUC DEVA SLOBOZIA IA{I B A I A MA R E TURNU SEVERIN TÂRGU MURE{ PIATRA NEAM} SLATINA PLOIE{TI ZA L | U SATU MARE SIBIU SUCEAVA ALEXANDRIA TIMI{OARA TULCEA RÂMNICU VÂLCEA VASLUI A D RE S A Bd. bloc 12. nr. C. sc. sc. parter Str. parter Str. Decebal. Gheorghe Doja. 97 Str. M\r\[e[ti. 39. A. 12. I. nr. nr.

13 Decembrie. ARCTIC S.C.04.ro www. Str.ro Design: P.România Tel. 210 Gãeşti. ARCTIC – Tipar: S./Fax: 0245-71 30 75 e-mail: office@arctic.D. ROEL 4578332002 457 8332002 01.C. 135200 .A.2011 . nr.S.arctic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful