Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Pengenalan Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan oleh How ard Gardner (1983). Dalam kajiannya How ard Gardner mendapati `seven ways of know ing, preceiving and understanding life’. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimew a, juga kelo mpok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimew a (special population). Gardner juga mengatakan bahaw a kecerdasan bukanlah semata- mata diw arisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimew a mendapati ada di antara muridmurid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. Dr. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu. Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja. TKP berkembang mengikut konteks penggunaannya.
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

TEORI KECERDAS AN PELBAGAI

OTAK KIRI
BAHASA FORMULA MATEMATIK LOGIK NOMBOR URUTAN LINEAR ANALISIS

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

OTAK KANAN
BENTUK DAN CORAK RUANG IRAMA DAN APRESIASI MUZIK IMEJ/GAMBAR IMAGINASI BERKHAYAL DIMENSI

Di akhir modul ini guru boleh:i. ii. memahami kepentingan TKP dalam meningkatkan potensi murid; dan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan TKP.

OBJ EKTIF

TKP berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell , Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi How ard Gardner sebagai:(a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar; (b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan; dan (c) kebolehan membuat sesuatu atau menaw arkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

22

Individu mempunyai 8 kecerdasan

Boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan

CIRI-CIRI TEORI KECERDAS AN PELBAGAI

Boleh dipindahkan – contoh kecerdasan interpersonal ke linguistik

CIRI-CIRI
Satu atau dua kecerdasan berkembang sepenuhnya

Tidak berkembang seiring

Boleh dirangsang

Tidak boleh dinilai berasingan

Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

JENIS-JENIS TEORI KECERDAS AN PELBAGAI
Intrapersonal

Visual-Ruang

Kinestetik Interpersonal Muz k i

23

KECERDASAN VERBALLINGUISTIK

Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataan untuk menyampaik an sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulis an. Mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat serta suka kepada makna yang kompleks. Mudah mengingati maklumat dan boleh meyakini orang lain. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Indiv idu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. Dapat mengenali objek, bentuk, w arna dan corak dalam persekitaran. Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentuk gambaran dan bayangan serta secara tiga dimensi. Berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui. Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. Kecerdasan visual-ruang ini membole hkan seseorang mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Kecerdasan muzik pada seseorang membole hkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta ir ama yang terdapat di persekitaran. Individu dapat menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik. Selain daripada itu seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo dengan mudah. Individu dapat mengenali diri sendiri secara mendalam serta mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan dir i sendiri. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tin ggi terhadap kebolehan diri sendiri. Pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. Secara keseluruahnnya seseorang itu kelihatan murung dan mengelamun tetapi sentiasa berw aspada dan bew aw asan. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini

KECERDASAN LOGIKMATEMATIK

KECERDASAN VISUAL-RUANG

KECERDASAN KINESTETIK

KECERDASAN MUZIK

KECERDASAN INTR APERSONAL

KECERDASAN INTERPERSONAL

24

dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain.
KECERDASAN NA TURALIS

Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna. 1. Petunjuk kepada potensi murid. 2. Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya. 3. Membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan. 4. Membangun bidang akademik dan ko- kurikulum pelajar. 5. Membangun bidang bakat dan kebolehan pelajar. 6. Mempelbagaikan cara penilaian. 7. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keper luan murid. 8. Mew ujudkan suasana kolaboratif di sekolah 9. Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima model yang dicadangkan dan guru boleh memilih kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar, iaitu: SISIPA N Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung. Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran matematik. Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran.

KEPENTINGAN KECERDASAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JARINGAN
BAGAIMANA MELAKSANAKAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JALINA N

PERKONGSIA N Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran. KESEPADUA N Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan.

25

MODEL SISIPAN Tahun 1 Bidang Tajuk
CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

: Mengenal kraf tradis ional : Membuat model tembikar

Guru mengajar murid menghasilkan model tembikar menggunakan plastisin. Secara tidak langsung murid menggunakan kecerdasan kinestetik yang menekankan aspek koordinasi dan keseimbangan. Kecerdasan Visual-Ruang juga dipupuk melalui aktivit i ini. Tingkatan 1 Bidang Tajuk : Penghasilan Seni Visual : Garisan

Guru membaw a murid-murid keluar bilik darjah untuk mengenali tumbuhan serta alam persekitarannya. Secara tidak langsung menggunakan kecerdasan naturalis murid- murid. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengenali pelbagai jenis garisan yang w ujud dalam ciptaan Tuhan. Apabila berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya dalam sesi perbincangan murid- murid menggunakan kecerdasan verbal-linguistik serta interpersonal. Apabila idea tersebut digunakan untuk mengubah sesuatu, murid- murid menggunakan kecerdasan visual-ruang masing- masing. MODEL JA RINGA N Tingkatan 4 dan 5 Bidang Tajuk : : Komunikasi Visual Multimedia

Dalam penghasilan cerita beranimasi yang bertemakan fauna, sekumpulan murid yang terdir i daripada lima orang harus menggunakan kesemua kecerdasan untuk menghasilkan cerita tersebut.

26

Tahun 4 Bidang Tajuk : : Membentuk dan Membuat Binaan Boneka

Guru yang membimbing murid membuat boneka dapat mencungkil kecerdasan visual-ruang, verbal-linguistik ketika interaksi antara guru dan murid berlaku, kecerdasan logik- matematik diperlukan untuk mengukur boneka dengan tepat dan kecerdasan kinestetik digunakan secara tidak langsung ketika memanipulasi bahan. Semasa sesi apresiasi, iaitu bercerita atau persembaan drama, kecerdasan muzik, intrapersonal dan interpersonal digunakan untuk menghasilkan persembahan yang menarik. Kesedaran naturalis pula digunakan ketika penghasilan boneka yang berasaskan motif dari alam semulajadi.
MODEL JALINAN

Tingkatan Bidang Tajuk

: 1 : Prinsip Rekaan : Gar isan Grid

Guru menerangkan konsep garisan grid. Perbincangan dibuat tentang garisan grid yang terdapat pada pelbagai objek buatan manusia dan pada alam semulajadi. Murid menggunakan kecerdasan visual-ruang untuk melukis garis an grid dan corak. Murid boleh mengaplikasikan kecerdasan vis ual ruang ini dalam mata pelajaran lain seperti geografi dan sains.
MODEL PERKONGSIAN

Tingkatan Bidang Tajuk Tema

: 4 : Komunikasi Visual : Risalah : Alam Sekitar

Guru berbincang dengan murid mengenai keindahan alam semulajadi ciptaan Tuhan. Mur id-murid diminta member i pendapat tentang aktivit manusia yang memberi kesan negatif terhadap sistem ekologi alam semulajadi yang seterusnya turut menjejaskan kehar monian kehidupan manusia. Guru memperjelaskan bagaimana kefahaman tentang perkara ini boleh disampaikan dalam bentuk risalah yang boleh memberi kesedaran pada
27

masyarakat. Murid akan menggunakan kecerdasan verballinguistik, visual-ruang dan naturalis. Murid mengaitkan pemahaman mereka dalam bidang sains dengan Pendidikan Seni Visual. MODEL KESEPA DUA N Tingkatan Bidang Tajuk : 4 : Rekabentuk persekitaran : Lanskap

Guru dan murid membincangkan penggunaan ruang lanskap dan fungsi tumbuh-tumbuhan pada lanskap. Guru mengajar perancangan ruang lanskap dengan menggabungkan elemen alam semulajadi dan objek buatan manusia. Murid- murid menggunakan kecerdasan naturalis dan visual-ruang dengan pemahaman berkaitan sains (fungsi tumbuhan) dan penggunaan ruang berkenaan. Per kembangan di atas menunjukkan bahaw a dimensi TKP sentiasa berkembang mengikut konteks penggunaannya yang merentas pelbagai disiplin pendidikan atau mata pelajaran sama ada kecerdasan ini dilihat sebagai cara atau gaya berkaitan. Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. Oleh sebab itu, guru boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam dirinya sendiri dan juga dalam muridmuridnya.

RUMUSAN

28