Forum Media d.o.o.

Beograd, privredno društvo za izdavaštvo, promet i usluge, Bulevar despota Stefana 62, Beograd Tel: 011/ 329 2963; 329 0922, Faks: 011/ 329 1677, E-mail: prodaja@forum-media.rs, www.forum-media.rs 

Septembar, 2012.

Zakon o upravljanju otpadom i ambalažnim otpadom – novi paket zakonskih mera za sve privredne subjekte!
Poštovani, Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom propisan je novi paket mera za sakupljanje, transport, ponovno iskorišćavanje i skladištenje otpada za sve firme. Vaše su obaveze da: • • • • sastavite plan upravljanja otpadom, izradite obavezne izveštaja i evidencija, obezbedite dozvole za transport ili sakupljanje otpada, obezbedite dozvole za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada.

Neispunjavanje zakonskih mera i kršenje propisa sankcioniše se kaznama koje idu i do 3.000.000 dinara, dok se direktorima i odgovornim licima izriče i zabrana vršenja dužnosti čak do 10 godina! Steknite odgovarajuća znanja uz jasna tumačenja zakona i posedujte modele neophodnih dokumenata – od sada na jednom mestu:

Priručnik za upravljanje otpadom
Komentari, praktični saveti, precizna objašnjenja i nacrti dokumenata u priručniku i na CD-u
 

Samostalno i jednostavno sprovedite obaveze iz zakona uz Priručnik koji Vam obezbeđuje: Jasne smernice za zahtevne propise i obaveze Precizna objašnjenja i tumačenja zakona. Praktični saveti i uputstva će Vam pomoći u svakodnevnom radu. Praktična rešenja problema iz prakse Smernice za rešenja problema, nedoumica i pitanja koja se odnose na procedure u svakodnevnom poslovanju. Modele neophodne dokumentacije za svako preduzeće Popunite modele dokumenata traženim podacima za svoju firmu i sačuvajte ih ili odštampajte. Jednostavno do prave i proverene dokumentacije! Kratak sadržaj Priručnika i CD-a pogledajte na sledećoj strani i poručite odmah! Neka Vaše poslovanje bude jednostavno i sigurno! S poštovanjem, Verica Orlović

P.S. Postupajte u skladu sa zakonom, smanjite emisije otpada i izbegnite stroge inspekcijske kazne!
Forum Media d.o.o. Beograd, privredno društvo za izdavaštvo, promet i usluge, Bulevar despota Stefana 62, Beograd Tel: 011/ 329 2963; 329 0922, Faks: 011/ 329 1677, E-mail: prodaja@forum-media.rs, www.forum-media.rs

ulja itd.Dnevna evidencija i izveštavanje o otpadu . obeležavanje i privremeno skladištenje) 5. izvoz i tranzit) IZVEŠTAVANJE FINANSIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM DEPONIJE Odlaganje otpada na deponije Obaveze operatera na deponiji Radni plan za deponje i primer plana NA CD-U: 1 ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI 2 DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM . naručujem Priručnik za upravljanje otpadom Komentari zakona.Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada . dokumenta o kretanju otpada. primer popunjavanja. Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice. a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem.Registar izdatih dozvola . godinu . ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. izvoz i transit opasnog ineopasnog otpada) 4 DOKUMENTI I PRIMERI POPUNJENIH DOKUMENATA NEOPHODNIH ZA UPRAVLJANJE OTPADOM .primeri obračuna 6 RADNI PLANOVI. organizovanje izrade plana Metodologija izrade Plana upravljanja otpadom ORGANIZOVANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Principi upravljanja otpadom Elementi integralnog sistema upravljanja otpadom Sakupljanje i transport (inertni. primer popunjavanja obrazaca) 5 FINANSIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM . kompostiranje..Usklađivanje iznosa podsticajnih sredstava za 2012. termička obrada. artikla: 6113/103/12 priručnik sa programskom opremom u WINDOWS-u na CD-u za 15 900. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe.Izveštavanje o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (obrasci) .Usklađivanje iznosa naknade za zagađivanje životne sredine za 2012.Naknada za plastične kese .1 4/3.obrasci zahteva. .) NOVO Medicinski otpad i metodologija izrade Plana PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA Uvoz.Izmena u Uredbi . pečat i potpis DA ___________________________________________ Adresa za ispostavljanje fakture ___________________________________________ Adresa za dostavu (upišite.2 5/10 6 6/1 6/2 6/3 7 8 9 9/1 9/2 9/3 OPŠTI POJMOVI O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE OPŠTI POJMOVI O OTPADU Podela otpada Osobine. liste. PRIMERI BITNIH DOKUMENATA NOVO (višenamensko skladište za privremeno odlaganje otpada.00 RSD + PDV + distributivni troškovi.Naknada za ambalažu i upakovan proizvod. skladištenje.) Otpad od električnih i elektronskih proizvoda Pravni uslovi i rokovi za električni i elektronski otpad NOVO Električni i elektronski otpad – primena u praksi NOVO Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu Istrošene baterije i akumulatori Otpad koji sadrži azbest Otpadna vozila Dozvole za operatera otpadnih vozila NOVO Izdvajanje opasnih materija iz otpadnih vozila (akumulatori. neopasni. rešenja… 3 OBRASCI ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA . tretman. Matični broj. U PRIRUČNIKU: 1 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 3 3/1 3/1. kategorizacija i katalog otpada Komunalni otpad Posebni tokovi otpada Opasan otpad.Naknada za proizveden i odložen otpad iz postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola . radno mesto ___________________________________________ ___________________________________________ PIB.1 4/5 4/6 4/6.2 4/4 4/4. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite. Cena ažuriranja zavisi od obima. Šifra delatnosti Poreski obveznik Datum. vođenje evidencije o nastalom otpadu u preduzeću) DODATNI MATERIJAL:   Upravljanje biorazgradivim otpadom .1 5/5. izdavanje.1 5 5/1 5/1.1 5/9. poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.Usklađivanje naknade za plastične kese za 2012.organizacija delovanja u modelu selekcije komunalnog otpada Odlaganje industrijskog otpada . otpadna ulja.Klase opasnosti određenih opasnih hemikalija NOVO: POKLONI KORISNICIMA! 1. transport opasnog otpada Opcije upravljanja otpadom (reciklaža. Odgovori na pitanja korisnika 2. praktični saveti. izjave. Model plana upravljanja otpadom 4. obaveštenja.1 3/2 3/3 3/3. obrasci dozvola i potvrda za uvoz. primeri Lokalnih planova upravljanja otpadom) 7. zaključke. WEEE. slanjem dopisa.. biodigestija NOVO Upravljanje opasnim otpadom iz domaćinstva Otpadna ulja (upravljanje. izvoz i tranzit otpada Kontrolni postupak (notifikacija i kretanje) Dozvola za prekogranično kretanje otpada (uvoz. ako je drugačija od adrese fakture) □ NE □ ___________________________________________ .obrasci za zahteve. radni plan za sakupljanje farmaceutskog otpada.2 5/2 5/3 5/4 5/5 5/5. PLANOVI UPRAVLJANJA OTPADOM I PRIMERI (otkup sekundarnih sirovina.Način vođenja Registra 10 FINANSIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM . kaucijski sistem . godinu .2 5/6 5/7 5/8 5/9 5/9. deponije) Termički tretman – proces i obaveze Dozvole za upravljanje otpadom (sadržina. tretman.primeri dobre prakse Označavanje opasnog otpada prema važećoj regulativi Posebne tehnologije za upravljanje opasnim otpadom Upravljanje biorazgradivm otpadom – PCB i POPs otpad Upravljanje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (TiO2) Obaveze subjekata upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom Uslovi koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet 9 IZVEŠTAVANJE .) Otpadne gume (upravljanje.. precizna objašnjenja i nacrti dokumenata u priručniku i na CD-u Br. komunalni. tretman. Spisak nekih operatera koji su dobili dozvolu Ministarstva 3. obnavljanje) Kretanje i vlasništvo nad otpadom Skladišetenje opasnog otpada (primeri skladištenja) NOVO POSEBNI TOKOVI OTPADA Upravljanje biorazgradivim otpadom Biorazgradivi otpad – obaveze proizvođača/sakupljača NOVO Organski otpad (komunalni.1 3/4 4 4/1 4/2 4/3 4/3. mesto nastajanja i označavanje prema važećoj regulativi UPRAVLJANJE OTPADOM I AMBALAŽNIM OTPADOM Primena Zakona o upravljanju otpadom Odgovornosti i obaveze subjekata za upravljanje otpadom Primena Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu Planiranje otpada Plan upravljanja otpadom. skladištenje.Tel: 011/ 329 29 63 Fax: 011/329 16 77 Narudžbenica □ Da..dokument o prekograničnom kretanju otpada.Usklađivanja iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada u 2012.Izmena u Uredbi .Troškovi upravljanja otpadom .Visina i uslovi za dodelu podsticajnih sredstava .1 5/1.Vođenje dnevne evidencije i izrada godišnjih izveštaja – obrasci i uputstvo . Obrazac Izveštaja o otpadu proizvođača otpada -   ___________________________________________ Naziv privrednog društva ___________________________________________ Telefon E-mail Faks ___________________________________________ Ime i prezime kontakt osobe. opasni otpad) Sakupljanje i transport komunalnog otpada Sakupljanje. biootpad) i mogućnost njegovog tretiranja – kompostiranje. Upravljanje opasnim otpadom (pakovanje. .