You are on page 1of 110

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN

KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 1
H v tn sinh vin:

Trnh Th Ho

M s sinh vin:

7520104

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 54.7m v chiu cao ca ct th hai l 58.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 2
H v tn sinh vin:

Trn H Phng Nam

M s sinh vin:

7520231

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 31.8m v chiu cao ca ct th hai l 52.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
26.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 3
H v tn sinh vin:

Nguyn Hu Tn

M s sinh vin:

8520407

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 85.8m v chiu cao ca ct th hai l 3.0m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.7MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
72.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 4
H v tn sinh vin:

Hunh Th Thy Tin

M s sinh vin:

9520299

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 37.6m v chiu cao ca ct th hai l 83.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
53.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 5
H v tn sinh vin:

Phan Hoi Minh Tr

M s sinh vin:

9520321

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 72.9m v chiu cao ca ct th hai l 47.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
37.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 6
H v tn sinh vin:

o Anh Phng

M s sinh vin:

9520379

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 32.4m v chiu cao ca ct th hai l 69.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 7.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
69.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 7
H v tn sinh vin:

ng L Bo Chng

M s sinh vin:

10520010

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 32.6m v chiu cao ca ct th hai l 70.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.3MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
45.4Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 8
H v tn sinh vin:

Nguyn Bo Duy

M s sinh vin:

10520011

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 74.0m v chiu cao ca ct th hai l 85.4m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
28.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 9
H v tn sinh vin:

on Thin Ton

M s sinh vin:

10520021

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 9.2m v chiu cao ca ct th hai l 45.9m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
33.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 10
H v tn sinh vin:

Nguyn Tn Hu

M s sinh vin:

10520026

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 62.8m v chiu cao ca ct th hai l 37.4m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
70.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 11
H v tn sinh vin:

Nguyn c Tn

M s sinh vin:

10520027

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 59.0m v chiu cao ca ct th hai l 93.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 12
H v tn sinh vin:

Cao Bnh Nguyn

M s sinh vin:

10520031

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 85.0m v chiu cao ca ct th hai l 72.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
68.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 13
H v tn sinh vin:

Trn Tn Phc

M s sinh vin:

10520033

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 25.8m v chiu cao ca ct th hai l 24.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
43.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 14
H v tn sinh vin:

Trn Ngc Bo Minh

M s sinh vin:

10520038

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 25.1m v chiu cao ca ct th hai l 68.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
60.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 15
H v tn sinh vin:

Nguyn Lng Bng

M s sinh vin:

10520039

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 99.2m v chiu cao ca ct th hai l 89.4m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
61.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 16
H v tn sinh vin:

Trn Tn Phc

M s sinh vin:

10520042

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 12.1m v chiu cao ca ct th hai l 72.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
58.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 17
H v tn sinh vin:

on Vn Thng

M s sinh vin:

10520047

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 84.4m v chiu cao ca ct th hai l 47.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 18
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Nam

M s sinh vin:

10520049

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.0Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 41.1m v chiu cao ca ct th hai l 34.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 7.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
78.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 19
H v tn sinh vin:

Nguyn Phan Trng Nhn

M s sinh vin:

10520054

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 24.4m v chiu cao ca ct th hai l 56.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
55.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 20
H v tn sinh vin:

Lm H Long

M s sinh vin:

10520055

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 30.8m v chiu cao ca ct th hai l 51.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
55.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 21
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Hng

M s sinh vin:

10520072

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 14.7m v chiu cao ca ct th hai l 53.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
65.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 22
H v tn sinh vin:

Phm Duy

M s sinh vin:

10520074

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 46.1m v chiu cao ca ct th hai l 72.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
55.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 23
H v tn sinh vin:

L Vn Cnh

M s sinh vin:

10520076

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 15.9m v chiu cao ca ct th hai l 56.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
57.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 24
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Th

M s sinh vin:

10520079

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 23.4m v chiu cao ca ct th hai l 67.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
48.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 25
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Ton

M s sinh vin:

10520088

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 53.5m v chiu cao ca ct th hai l 27.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
31.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 26
H v tn sinh vin:

Nguyn Sanh Thnh

M s sinh vin:

10520110

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 88.5m v chiu cao ca ct th hai l 0.8m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
35.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 27
H v tn sinh vin:

Hong Nht Tin

M s sinh vin:

10520114

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 42.8m v chiu cao ca ct th hai l 16.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
59.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 28
H v tn sinh vin:

Dng Hong Khi

M s sinh vin:

10520129

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 62.2m v chiu cao ca ct th hai l 11.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
31.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 29
H v tn sinh vin:

Cao Vn Lc

M s sinh vin:

10520131

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 27.8m v chiu cao ca ct th hai l 58.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
55.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 30
H v tn sinh vin:

V Tn Vui

M s sinh vin:

10520136

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 43.6m v chiu cao ca ct th hai l 63.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
49.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 31
H v tn sinh vin:

Phm Nng

M s sinh vin:

10520144

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 26.0m v chiu cao ca ct th hai l 16.8m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
32.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 32
H v tn sinh vin:

Nguyn nh Hong Nguyn

M s sinh vin:

10520149

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 76.2m v chiu cao ca ct th hai l 15.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
29.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 33
H v tn sinh vin:

Cao Minh Ton

M s sinh vin:

10520154

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 76.6m v chiu cao ca ct th hai l 85.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
40.9Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 34
H v tn sinh vin:

Nguyn L Huy

M s sinh vin:

10520156

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 89.2m v chiu cao ca ct th hai l 16.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 35
H v tn sinh vin:

V Vn Trnh

M s sinh vin:

10520165

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 41.8m v chiu cao ca ct th hai l 86.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
62.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 36
H v tn sinh vin:

Hong Minh Tun

M s sinh vin:

10520169

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 93.8m v chiu cao ca ct th hai l 76.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
41.4Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 37
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Thun

M s sinh vin:

10520177

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 32.8m v chiu cao ca ct th hai l 48.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.7MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
50.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 38
H v tn sinh vin:

Nguyn Minh Tr

M s sinh vin:

10520178

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 46.6m v chiu cao ca ct th hai l 97.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
48.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 39
H v tn sinh vin:

Nguyn Ngc Hng

M s sinh vin:

10520192

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 93.7m v chiu cao ca ct th hai l 53.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
33.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 40
H v tn sinh vin:

Phm Minh Trng

M s sinh vin:

10520194

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 57.6m v chiu cao ca ct th hai l 24.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.3MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
64.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 41
H v tn sinh vin:

Nguyn Nam Khnh

M s sinh vin:

10520206

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 13.0m v chiu cao ca ct th hai l 71.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
59.9Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 42
H v tn sinh vin:

L Vn Hng

M s sinh vin:

10520220

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 84.4m v chiu cao ca ct th hai l 54.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
61.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 43
H v tn sinh vin:

o L Trn

M s sinh vin:

10520226

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 7.2m v chiu cao ca ct th hai l 97.4m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
32.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 44
H v tn sinh vin:

Trn Vn Khnh

M s sinh vin:

10520232

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 24.5m v chiu cao ca ct th hai l 44.8m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
63.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 45
H v tn sinh vin:

Nguyn Anh Tun

M s sinh vin:

10520236

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 28.0m v chiu cao ca ct th hai l 46.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
49.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 46
H v tn sinh vin:

Hong Minh Thng

M s sinh vin:

10520247

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.0Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 12.1m v chiu cao ca ct th hai l 27.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.7MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
66.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 47
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Ninh

M s sinh vin:

10520250

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 89.5m v chiu cao ca ct th hai l 30.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
33.4Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 48
H v tn sinh vin:

Trn Phc Tho

M s sinh vin:

10520257

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 46.3m v chiu cao ca ct th hai l 30.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
71.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 49
H v tn sinh vin:

Nguyn Ngc Sng

M s sinh vin:

10520260

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 32.1m v chiu cao ca ct th hai l 5.8m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
70.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 50
H v tn sinh vin:

V Thnh Tm

M s sinh vin:

10520263

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 24.0m v chiu cao ca ct th hai l 55.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.3MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
71.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 51
H v tn sinh vin:

Trn Nh Vnh Lc

M s sinh vin:

10520264

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 37.2m v chiu cao ca ct th hai l 1.9m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
45.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 52
H v tn sinh vin:

Mai Dng Hong Cng

M s sinh vin:

10520273

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 16.5m v chiu cao ca ct th hai l 44.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
55.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 53
H v tn sinh vin:

Trnh Minh Nht

M s sinh vin:

10520275

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 11.7m v chiu cao ca ct th hai l 55.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
46.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 54
H v tn sinh vin:

Nguyn Thanh Tng

M s sinh vin:

10520279

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 21.1m v chiu cao ca ct th hai l 66.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
37.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 55
H v tn sinh vin:

Nguyn Hang Nam

M s sinh vin:

10520287

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 33.1m v chiu cao ca ct th hai l 54.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.3MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 56
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Dng

M s sinh vin:

10520288

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.0Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 85.8m v chiu cao ca ct th hai l 51.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
56.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 57
H v tn sinh vin:

Phm Vn Ngc

M s sinh vin:

10520301

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 71.9m v chiu cao ca ct th hai l 95.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
38.4Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 58
H v tn sinh vin:

on Trn Hong

M s sinh vin:

10520322

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 27.3m v chiu cao ca ct th hai l 73.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
67.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 59
H v tn sinh vin:

L Hong Ha

M s sinh vin:

10520326

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 61.7m v chiu cao ca ct th hai l 52.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.7MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
77.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 60
H v tn sinh vin:

Phm N Kiu Duyn

M s sinh vin:

10520328

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 91.1m v chiu cao ca ct th hai l 29.1m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
45.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 61
H v tn sinh vin:

Hunh c Nhn

M s sinh vin:

10520334

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 55.3m v chiu cao ca ct th hai l 28.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
42.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 62
H v tn sinh vin:

Trnh Ngc Phng Thanh

M s sinh vin:

10520344

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 16.0m v chiu cao ca ct th hai l 33.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.9Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 63
H v tn sinh vin:

Trn Th Khnh Nguyn

M s sinh vin:

10520352

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 36.4m v chiu cao ca ct th hai l 79.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
69.4Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 64
H v tn sinh vin:

Nguyn Tin Hong Linh

M s sinh vin:

10520354

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 65.7m v chiu cao ca ct th hai l 39.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.7MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
53.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 65
H v tn sinh vin:

Ng Kim Phi

M s sinh vin:

10520359

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 47.4m v chiu cao ca ct th hai l 18.1m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
75.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 66
H v tn sinh vin:

Ng Hng Tn

M s sinh vin:

10520383

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 91.8m v chiu cao ca ct th hai l 34.4m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 7.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
70.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 67
H v tn sinh vin:

Trn Thanh Trng

M s sinh vin:

10520388

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 58.1m v chiu cao ca ct th hai l 67.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 68
H v tn sinh vin:

Th Duyn

M s sinh vin:

10520398

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 14.2m v chiu cao ca ct th hai l 70.4m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
51.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 69
H v tn sinh vin:

V Thanh Ha

M s sinh vin:

10520401

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 16.3m v chiu cao ca ct th hai l 64.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
40.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 70
H v tn sinh vin:

Trang Huy Hn

M s sinh vin:

10520414

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 41.9m v chiu cao ca ct th hai l 0.6m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
51.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 71
H v tn sinh vin:

Trn Trung Tin

M s sinh vin:

10520415

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 42.6m v chiu cao ca ct th hai l 87.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
77.9Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 72
H v tn sinh vin:

V Hong Thin

M s sinh vin:

10520416

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 47.4m v chiu cao ca ct th hai l 13.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
41.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 73
H v tn sinh vin:

Trn Cng Thnh

M s sinh vin:

10520417

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 51.7m v chiu cao ca ct th hai l 3.3m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
43.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 74
H v tn sinh vin:

Mai Ch Thng

M s sinh vin:

10520429

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 95.7m v chiu cao ca ct th hai l 46.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
57.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 75
H v tn sinh vin:

Phm Phc

M s sinh vin:

10520433

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 62.8m v chiu cao ca ct th hai l 73.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
29.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 76
H v tn sinh vin:

Bi Bo Trn

M s sinh vin:

10520442

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.5Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 61.4m v chiu cao ca ct th hai l 20.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
52.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 77
H v tn sinh vin:

Phm c Mnh

M s sinh vin:

10520443

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 76.0m v chiu cao ca ct th hai l 49.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.3MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
47.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 78
H v tn sinh vin:

V Minh Tm

M s sinh vin:

10520445

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 25.3m v chiu cao ca ct th hai l 20.8m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.4MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
27.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 79
H v tn sinh vin:

Trn Hong Thi

M s sinh vin:

10520447

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 89.0m v chiu cao ca ct th hai l 78.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
33.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 80
H v tn sinh vin:

Trng c Ha

M s sinh vin:

10520449

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 64.6m v chiu cao ca ct th hai l 66.8m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
47.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 81
H v tn sinh vin:

Nguyn ng Khi

M s sinh vin:

10520460

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 98.2m v chiu cao ca ct th hai l 71.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
32.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 82
H v tn sinh vin:

V Hunh c Huy

M s sinh vin:

10520461

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.0MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 10.4m v chiu cao ca ct th hai l 33.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
46.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 83
H v tn sinh vin:

Nguyn ng Khoa

M s sinh vin:

10520467

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 82.3m v chiu cao ca ct th hai l 9.1m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
56.4Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 84
H v tn sinh vin:

L on Thnh Tm

M s sinh vin:

10520468

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 12.8m v chiu cao ca ct th hai l 8.7m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.3MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
56.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 85
H v tn sinh vin:

Lm Sn Tho

M s sinh vin:

10520470

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.9MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 12.7m v chiu cao ca ct th hai l 96.8m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
49.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 86
H v tn sinh vin:

inh Vn Ti

M s sinh vin:

10520487

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.0Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 14.0m v chiu cao ca ct th hai l 28.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
37.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 87
H v tn sinh vin:

Nguyn Ch Hiu

M s sinh vin:

10520490

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 91.0m v chiu cao ca ct th hai l 12.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.2MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
45.9Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 88
H v tn sinh vin:

L Vn Khnh

M s sinh vin:

10520492

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 22.6m v chiu cao ca ct th hai l 31.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
44.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 89
H v tn sinh vin:

Trng Nht Bnh

M s sinh vin:

10520504

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 45.0m v chiu cao ca ct th hai l 68.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
67.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 90
H v tn sinh vin:

Trn Phc Duy

M s sinh vin:

10520512

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 15.8m v chiu cao ca ct th hai l 72.3m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
53.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 91
H v tn sinh vin:

Nguyn Hng Hi ng

M s sinh vin:

10520521

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 48.5m v chiu cao ca ct th hai l 17.8m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
45.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 92
H v tn sinh vin:

Phan nh Linh

M s sinh vin:

10520534

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 92.9m v chiu cao ca ct th hai l 37.1m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.0MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
38.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 93
H v tn sinh vin:

V c Phong

M s sinh vin:

10520546

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 72.6m v chiu cao ca ct th hai l 15.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
64.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 94
H v tn sinh vin:

ng Vn ng

M s sinh vin:

10520552

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 99.5m v chiu cao ca ct th hai l 7.1m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
38.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 95
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Anh

M s sinh vin:

10520568

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 81.1m v chiu cao ca ct th hai l 75.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
41.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 96
H v tn sinh vin:

Nguyn Tin Cng

M s sinh vin:

10520578

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 77.5m v chiu cao ca ct th hai l 9.0m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.5MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
52.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 97
H v tn sinh vin:

Lu Khnh Dng

M s sinh vin:

10520580

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.2Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 42.4m v chiu cao ca ct th hai l 78.1m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
38.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 98
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn c

M s sinh vin:

10520584

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.8Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 56.8m v chiu cao ca ct th hai l 25.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
53.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 99
H v tn sinh vin:

Trn Xun Ha

M s sinh vin:

10520595

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.5MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.3Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 16.6m v chiu cao ca ct th hai l 82.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.7Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 100
H v tn sinh vin:

V Thi Ha

M s sinh vin:

10520596

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.8MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 66.9m v chiu cao ca ct th hai l 98.9m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
52.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 101
H v tn sinh vin:

Trn Vn Long

M s sinh vin:

10520602

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 75.1m v chiu cao ca ct th hai l 12.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
53.2Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 102
H v tn sinh vin:

Hng Minh Nhn

M s sinh vin:

10520615

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.3MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 12.9Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 62.8m v chiu cao ca ct th hai l 33.5m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.9MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
58.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 103
H v tn sinh vin:

Phan nh Phong

M s sinh vin:

10520619

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 4.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 62.0m v chiu cao ca ct th hai l 66.7m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
37.9Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000010000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 104
H v tn sinh vin:

Nguyn Hng Phc

M s sinh vin:

10520623

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.7MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 34.2m v chiu cao ca ct th hai l 22.2m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
60.1Mbps.
Cu 4: Cho chui 01001000001000001000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000010111100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 105
H v tn sinh vin:

Nguyn Vn Phc

M s sinh vin:

10520624

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.4Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 68.2m v chiu cao ca ct th hai l 1.1m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
39.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001100000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000110101100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 106
H v tn sinh vin:

Trn Th M Th

M s sinh vin:

10520632

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.1MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 42.8m v chiu cao ca ct th hai l 15.6m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 4.6MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
46.6Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001010000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000001110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 107
H v tn sinh vin:

Hynh Minh Tr

M s sinh vin:

10520636

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.2MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.1Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 99.0m v chiu cao ca ct th hai l 6.8m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 3.8MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
37.5Mbps.
Cu 4: Cho chui 01000100001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10000000010110000000000111
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 108
H v tn sinh vin:

T Vn Tuyn

M s sinh vin:

10520638

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 1.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 13.6Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 69.4m v chiu cao ca ct th hai l 60.4m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
59.8Mbps.
Cu 4: Cho chui 11010000000100001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 11000000000111000000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 109
H v tn sinh vin:

Trn Phc Tm

M s sinh vin:

10520643

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 2.4MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 15.0Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 2.7m v chiu cao ca ct th hai l 62.0m. Bit bn knh tri t l 6.378
km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th truyn sng
thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 5.1MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
54.0Mbps.
Cu 4: Cho chui 10110000001000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000011100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------

TRNG I HC CNG NGH THNG TIN


KHOA MNG MY TNH & TRUYN THNG

THC HNH
MN TRUYN D LIU
s: 110
H v tn sinh vin:

Nguyn inh V

M s sinh vin:

10520652

Cu 1: Cho mt knh truyn c bng thng (bandwidth) l 3.6MHz, kh nng


truyn dn (capacity) ti a l 14.7Mbps, hy tnh SNRdB ca knh truyn.
Cu 2: truyn sng viba mt t, ngi ta t 2 ct anten vi chiu cao ct th
nht l 39.9m v chiu cao ca ct th hai l 27.0m. Bit bn knh tri t l
6.378 km, hy tnh khong cch xa nht m hai anten trn nh hai ct c th
truyn sng thng cho nhau (Line-of-sight propagation).
Cu 3: Cho mt knh truyn khng li c bng thng (Bandwidth) l 6.7MHz, cho
bit c th c ti a bao nhiu mc in p tc truyn ti a khng vt qu
74.3Mbps.
Cu 4: Cho chui 10111000000000001000000101
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m HDB3.
Cu 5: Cho chui 10100000000110100000000011
Hy v tn hiu s ca chui trn bng m B8ZS.
------------- HT -------------