You are on page 1of 2

Odrzivi inovativni razvoj turistickih destinacija

Menadzment turisticke destinacije je jedan od najkompleksnijih procesa u svetu biznisa u turizmu. Kako organizovati destinaciju? Ko je odgovoran za to? Ova pitanja su kompleksna i najcesce pokrecu teske i duboke diskusije. Turisticka destinacije nije samo velika komanija sa vodecim menadzerom, vec se turisticka destinacija definise najcesce kao celina koja ukljucuje veliki broj stejkholdera sa razlicitim interesima i ambicijama. Najcesce sami ti stejkholderi su zavisni jedni od drugih i njihov uspeh je u porastu ukoliko postoji saradnja. Proces donosenja odluka zahteva visok profesionalizam, efektnu komunikaciju i sinergiju, da bi se postavio cilj destinacije i dostigao isti u razvoju turisticke destinacije. Treba uzeti u obzir da bez inovacija u menadzmentu destinacija, ne moze da dostigne odrzivi razvoj i porast. Inovacije mogu da se objasne kao nove promene, koje treba impelementirati. Zasto inovacije? Posmatrano iz razlicitih uglova, razlog moze da bude identifikovan kao glavni pokretac za uvodjenje novina u menadzmentu destinacija. Jedan od razloga moze da bude neocekivani pad u broju dolazaka turista, sto bi trebalo da bude motivacija za mendzment destinacije da preduzme akciju, razvije inovativnu strategiju da bi se prevazisla opadajuca tendencija. U svakom slucaju i samo postavljanje ciljeva destinacije moze da bude odlican podstrek za inovacije. Kao primer moze da se uzme ukoliko destinacija zeli da poveca broj inostranih dolazaka, proizvod nova kultura moze da se predstavi na medjunardnom trzistu. Inovacije mogu da budu implementirane na razlacite nacine. Uglavnom su inovacije najcesce povezane sa reorganizacijom strukture menadzmenta destinacije. Marketing sektor je izvanredan za razvoj inovacija. Novi turisticki proizvodi, brendiranje destinacije su izuzetno vazni za menadzment destinacije i vodeci su u postavljanju ciljeva da bi se dostigla povecana konkurentnost na trzistu i svest o samoj destinaciji. Postoje mnoge diskusije u akademskoj literaturi o efektnosti menadzmenta destinacije, najcesci zakljucak je da je to najkompleksiji problem sa kojim se susrecu menadzeri. U nameri da se potvrdi efektnost menadzmenta, zahteva se uvodjenje inovacija da bi se razvio integrisani proizvod. Ukljucenje razlicitih grupa stejkholdera u proces donesenja odluke je od izuzetne vaznosti. Moje misljenje je da je integrisani menadzment turisticke destinacije jedan od najimpozantinij inovacija u turizmu. Mnoge destinacije su ulozile veliki napor u implementaciju razlicitih strategija, ali ne postoji unikatan model koji bi mogao da se koristi za svaku destinaciju koja je zainteresovana da razvije efektan menadzment. Svaka destinacija je jedinstvena, s obzirom da ukljucuje veliki broj razlicitih stejkholdera, i svaki od tih stejkholdera ima drugaciji uticaj na proces donesenja odluka, viziju razvoja destinacije i zeljeni cilj. Veliki je izazov za menadzere u turizmu da razviju sistem integrisanog menadzmenta tursticke destinacije. Medjutim, sam izazov mora da bude implementiran da bi se izbegao destruktivan i haotican razvoj destinacije koji vodi ka kolapsu profitnog turizma na destinaciji. Najcesce fokus je na promociji destinacije, marketingu, da bi se dostigla visoka konkurentnost na globalnom trzistu.

Ipak neizostavno je u razvoju destinacije i samo ukljucenje lokalnog stanovnistva. Uspesan menadzment destinacije i efektna komunikacija sa ciljnim grupama neostvariva je bez dobre kooperacija menadzmenta i lokalnog stanovnistva. Razvoj turisticke destinacije je veoma osetljiv proces. Gledano iz ugla lokalne zajednice za koju bi se u odredjenom momentu moglo reci da je vlasnik destinacije i nudi svoje zemljiste turistima, koji su dosli da uzivaju i koriste sredstva destinacije. Mnoge destinacije su koristile razlicite inovativne strategije. Sve to zavisi od razvijenosti menadzmenta same destinacije do komunikacije i mreze saradnje izmedju razlicitih grupa angazovanih stejkholdera. Uspeh same inovativne strategije u mnogome zavisi od ukljucenja stejkholdera u proces razvoje i njihove zelje za saradnju, sto moze da dovede do izuzetnog uspeha, ali isto tako i do barijere za integrisani razvoj menadzmenta destinacije. Mnoge istazivace fascinira uspeh integrisanog menadzmenta turisticke destinacije, stavise veliki je prostor za mogucnosti i inovacije da bi se omogucio efektivan menadzment destinacije.
Collaborative Networks and Partnerships for Integrated Destination Management By: Tazim Jamal and Ute Jamrozy; In: Tourism Management Dynamics (2006)