You are on page 1of 5

Cc c s gio dc - o to trn a bn thnh ph Nng (i hc, Cao ng,

Trung hc chuyn nghip, Trung hc ph thng)


In bi Gi bi

I. Trng i hc
1. i hc Nng
- a ch: 41 L Dun, qun Hi Chu, Nng
- in thoi: (84.511) 3835345 / 3822041
- Fax: (84.511) 3823683
- E-mail: dnu@dng.vnn.vn
- Website: www.ud.edu.vn
- Gim c: PGS.TS Trn Vn Nam
2. i hc k thut (thuc i hc Nng)
- a ch: 54 Nguyn Lng Bng, qun Lin Chiu, Nng
- in thoi: (84.511) 3841294
- E-mail: dhkt@dng.vnn.vn
- Website: www.ud.edu.vn/dhkt/index.htm
3. i hc Kinh t (thuc i hc Nng)
- a ch: 37 Ng Hnh Sn, qun Ng Hnh Sn, Nng
- in thoi: (84.511) 3836169
- Fax: (84.511) 3836255
- E-mail: dtctct@dng.vnn.vn
- Website: www.ud.edu.vn/dhktqtkd/index.htm
4. i hc s phm (thuc i hc Nng)
- a ch: 459 Nguyn Lng Bng, qun Lin Chiu, Nng
- in thoi: (84.511) 3842139
- Fax: (84.511) 3842953
- E-mail: education@dng.vnn.vn
- Website: www.ud.edu.vn/dhsp/index.htm
5. i hc Ngoi ng (thuc i hc Nng)
- a ch: 100 Ng Th Nhm, Nng
- in thoi: (84.511) 3765770
6. i hc Dn lp Duy Tn
- a ch: 209 Phan Thanh, Nng
- in thoi: (84.511) 3656109 / 3650403
- E-mail: cir@duytanuni.edu.vn
- Website: www.dtu.edu.vn
- Ch tch Hi ng qun tr: L Cng C
- Hiu trng: GS.TS Nguyn Tn Qu

7. i hc Kin trc
- a ch: 109 ng 2/9, Nng
- in thoi: (84.511) 2210031
8. i hc ng
- a ch: 63 L Vn Long, Nng
- in thoi: (84.511) 3519991
II. Cao ng v Trung hc chuyn nghip
1. Cao ng cng ngh:
- a ch: 01 Cao Thng, qun Hi Chu, Nng
- in thoi: (84.511) 3835706 / 3822571 / 3835705
- Fax: (84.511) 3894884
- E-mail: iutdn@dng.vnn.vn
- Website: www.ud.edu.vn/cdcn/index.htm
2. Cao ng Th dc Th thao Trung ng 3
- a ch: 44 Dng S Thanh Kh, Nng
- in thoi: (84.511) 3712591
3. Cao ng Giao thng Vn ti Khu vc 2
- a ch: Phng Ha Hip, qun Lin Chiu, Nng
- in thoi: (84.511) 3770365
- Fax: (84.511) 3842086
4. Cao ng Kinh t - K hoch
- a ch: 143 Nguyn Lng Bng, qun Lin Chiu, Nng
- in thoi: (84.511) 3842314 / 3842062
5. Cao ng Lng thc - Thc phm
- a ch: 101B L Hu Trc, Nng
- in thoi: (84.511) 3831841
6. Trng Cao ng K thut Y t II
- a ch: 99 Hng Vng, Nng
- in thoi: (84.511) 3892062
7. Trung hc Kinh t - K thut c Minh
- a ch: 215 Hong Diu, Nng
- in thoi: (84.511) 3830175 / 3582258
8. Cao ngThng mi Trung ng 2
- a ch: 45 Dng S Thanh Kh, Nng
- in thoi: (84.511) 3756403 / 3811053

9. Trung hc Vn ha - Ngh thut


- a ch: T 19, K. An Thng 3C, Phng M An, Qun Ng Hnh Sn
- in thoi: (84.511) 3956020
10. Cao ng Phng ng
- a ch: 30 - 32 Phan ng Lu, qun Hi Chu, Nng
- in thoi: (84.511) 3641681 - 3642712
- Website: www.cdpd.edu.vn - email: phuongdong@cdpd.edu.vn
11. Cao ng Bch Khoa
- a ch: 125 Phan ng Lu, qun Hi Chu, Nng
- in thoi: (84.511) 3640666
12.Trung hc Cng k ngh Vit Tin
- a ch: L D73 Tuyn Sn, Ha Cng, Nng
- in thoi: (84.511) 3644999
13. Trung hc Kinh t v nghip v Thng Long
- a ch: 7 Phan Chu Trinh, Nng
- in thoi: (84.511) 3812019
14. Trng K thut Kinh t
- a ch: Phng Phc M, Nng
- in thoi: (84.511) 3940675
15. Cao ng dn lp Kinh t K thut ng Du
- a ch: 128 Phan Chu Trinh, Nng
- in thoi: (84.511) 3824155
16. Cao ng t thc c Tr
- a ch: 116 Nguyn Huy Tng, P. Ha Minh, Nng
- in thoi: (84.511) 3767216
17. Trng dy ngh K thut Kinh t Cao Thng
- a ch: 365 Phan Chu Trinh, Nng
- in thoi: (84.511) 3871441
18. Trung hc Pht thanh truyn hnh
- a ch: 244 Hng Vng, Nng
- in thoi: (84.511) 3866038
19. Trng dy ngh EVERT
- a ch: 251 L Vn Hin, Nng
- in thoi: (84.511) 3847527

20. Trng K thut Cng ngh dn lp Nng


- a ch: 179 Nguyn Vn Thoi, Nng
- in thoi: (84.511) 3985313
III. Trng Trung hc ph thng
01. Trng THPT Chuyn L Qu n
- a ch: 01 V Vn Dng - Qun Sn Tr
- Tel : (84.511) 3944978 - 3944844 -3944936 (HT)
- Hiu trng: TS. Nguyn nh Vnh
02. Trng THPT Phan Chu Trinh
- a ch: 154 ng L Li - Qun Hi Chu
- Tel : (84.511) 3822367- 3818579
- Hiu trng: L Ph K
03. Trng THPT Hong Hoa Thm
- a ch: K2 ng L Hu Trc - Qun Sn Tr
- Tel : (84.511) 3831220 - 3985395
- Hiu trng: Trn Th
04. Trng THPT Ng Hnh Sn
- a ch: Sn Thu - Ho Hi - Qun Ng Hnh Sn
- Tel : (84.511) 3950187
- Hiu trng: Phan Vn Tnh
05. Trng THPT Thi Phin
- a ch: 735 Trn Cao Vn - Qun Thanh Kh
- Tel : (84.511) 3821171 - 3756629
- Hiu trng: Trng Nh Ph
06. Trng THPT ng ch Khim
- a ch: X Ho Phong - Huyn Ho Vang
- Tel : (84.511) 3846401 - 3810623
- Hiu trng: Lm Quang Nng
07. Trng THPT Phm Ph Th
- a ch: X Ho Sn - Huyn Ho Vang
- Tel : (84.511) 3841460 - 3793223
- Hiu trng: Phan Khi
08. Trng THPT Nguyn Tri
- a ch: 01 Phan Vn nh - Ho Khnh - Qun Lin Chiu
- Tel : (84.511) 3842322 - 3733860
- Hiu trng: Nguyn Thnh L

09. Trng THPT Ho Vang


- a ch: 101 ng ch ng - Huyn Ho Vang
- Tel : (84.511) 3846169 - 3697372
- Hiu trng: Nguyn Th Thanh
10. Trng THPT Trn Ph
- a ch: 11 L Thnh Tn - Qun Hi Chu
- Tel : (84.511) 3822851 - 3835071
- Hiu trng: Nguyn Quang Long
11. Trng THPT Ng Quyn
- a ch: K22/7 Lng Th Vinh - Qun Sn Tr
- Tel : (84.511) 3831369
- Hiu trng: Nguyn Thanh Phng
12. Trng THPT Phan Thnh Ti
- a ch: Quc l 1A - X Ho Chu - Huyn Ha Vang
- Tel : (84.511) 3684245
- Hiu trng: Trn Vn Quang
13. Trng THPT Nguyn Hin
- a ch: ng Phan ng Lu - Qun Hi Chu
- Tel : (84.511) 3615986 - 3620609
- Hiu trng: L Th Tuyt Hng
14. Trng THPT T thc Khai Tr
- a ch: 116 Nguyn Huy Tng
- Tel : (84.511) 3730738
- Hiu trng: Nguyn Hu c
15. Trng THPT T thc Din Hng
- a ch: 365 Phan Chu Trinh - Qun Hi Chu
- Tel : (84.511) 3871441 - 3823956
- Hiu trng: Nguyn Chiu
16. Trng THPT T thc Quang Trung
- a ch: 68 Quang, P.Vnh Trung, Nng
- Tel : (84.511) 3656697 - 3746778
- Hiu trng: Phm S Lim
17. Trng THPT Tn Tht Tng
- a ch: ng Trn Nhn Tng, P.An Hi Bc, Nng
- Hiu trng: Nguyn Hu Dng