You are on page 1of 1
CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH CÔNG TY CP XNK

CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH

CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH CÔNG TY CP XNK

CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH

CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH CÔNG TY CP XNK

CÔNG TY CP XNK HOÀNG SINH

 

PHIẾU BÁO CÁO NHANH

PHIẾU BÁO CÁO NHANH

PHIẾU BÁO CÁO NHANH

NGÀY……

.. MỤC ĐÍCH:……………………

THÁNG……

..

..

NĂM…….

NGÀY……

THÁNG……

NĂM…….

.. MỤC ĐÍCH:…………………………………………………

..

NGÀY……

..

THÁNG……

..

NĂM……

..

MỤC ĐÍCH:…………………………………………………… ..

BỘ PHẬN

CÔNG NHÂN ĐI LÀM

BỘ PHẬN

CÔNG NHÂN ĐI LÀM

 

BỘ PHẬN

CÔNG NHÂN ĐI LÀM

KHO NGUYÊN LIỆU

 

KHO NGUYÊN LIỆU

 

KHO NGUYÊN LIỆU

 

LR. VÂN

 

LR. VÂN

 

LR. VÂN

 

LR. KHƯƠNG

 

LR. KHƯƠNG

 

LR. KHƯƠNG

 

MỘC MÁY

 

MỘC MÁY

 

MỘC MÁY

 

LẮP RÁP

 

LẮP RÁP

 

LẮP RÁP

 

GIẢ CỔ

 

GIẢ CỔ

 

GIẢ CỔ

 

TẠP VỤ

 

TẠP VỤ

 

TẠP VỤ

 

KẾ HOẠCH

 

KẾ HOẠCH

 

KẾ HOẠCH

 

KỸ THUẬT

 

KỸ THUẬT

 

KỸ THUẬT

 

VẬT TƯ

 

VẬT TƯ

 

VẬT TƯ

 

ĐIỆN

 

ĐIỆN

 

ĐIỆN

 

XE NÂNG

 

XE NÂNG

 

XE NÂNG

 

ĐÓNG GÓI

 

ĐÓNG GÓI

 

ĐÓNG GÓI

 

HOÀN TẤT

 

HOÀN TẤT

 

HOÀN TẤT

 

CÂY XANH

 

CÂY XANH

 

CÂY XANH

 

TỔ CHỨC

 

TỔ CHỨC

 

TỔ CHỨC

 

NGƯỜI BÁO CÁO

NGƯỜI BÁO CÁO

NGƯỜI BÁO CÁO