You are on page 1of 1

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

C LP T DO HNH PHC

nh

4x6

N XIN VIC
Knh gi: ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
Ti tn l: .....................................................................................................................................................
Sinh ngy: .............. Thng ..............Nm .......................Ti ................................................................................
Giy CMND s: ..............................Cp ngy: .......... Thng.......... Nm ................ Ti: .....................................
Hin c tr ti: .....................................................................................................................................................
Trnh vn ha: .................. Ngoi ng: .................... Ngh nghip chuyn mn: .............................................
..............................................................................................................................................................................
Sc khe:..............................................................................................................................................................
Hin nay cha c vic lm. Nay ti lm n ny xin c cng ty tuyn dng v b tr cng vic lm.
Nu c qu c quan, x nghip nhn vo lm vic ti xin cam oan thc hin cc cng vic c giao v
thc hin cc ch trng, chnh sch, ch ni quy, k lut ca c quan, x nghip.
Knh mong qu c quan, x nghip chp nhn.

XC NHN CA UBND
PHNG, X
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Ngy................. Thng ................. Nm................

................................ Ngy ............. Thng ........... Nm .............


(K tn, ng du, ln tay)