You are on page 1of 1

CNG TY CP XNK HONG ANH BNH DNG

N XIN NGH PHP


P DNG CHO KHI PHNG BAN

KNH GI: GIM C CNG TY

H v tn: ............................................................................. Sinh nm: ...................... Ngh nghip:................................


Hin ang cng tc ti Phng: ...........................................................................................................................................
Nay lm n ny xin c ngh php: ............................ Ngy.
K t: Ngy .............. Thng .................. Nm ................

Ngy ............. Thng ............... Nm ...................

L do: ................................................................................................................................................................................
Ti xin cam kt hon tt v bn giao y mi cng vic ang lm theo yu cu ca ngi iu hnh trc tip
trc khi ti ngh php.
Trn trng cm n.
Bnh dng, Ngy....... Thng. Nm..
GIM C CNG TY

PH TRCH PHNG

NGI NG N

CNG TY CP XNK HONG ANH BNH DNG

N XIN NGH PHP


P DNG CHO KHI PHNG BAN

KNH GI: GIM C CNG TY

H v tn: ............................................................................. Sinh nm: ...................... Ngh nghip:................................


Hin ang cng tc ti Phng: ...........................................................................................................................................
Nay lm n ny xin c ngh php: ............................ Ngy.
K t: Ngy .............. Thng .................. Nm ................

Ngy ............. Thng ............... Nm ...................

L do: ................................................................................................................................................................................
Ti xin cam kt hon tt v bn giao y mi cng vic ang lm theo yu cu ca ngi iu hnh trc tip
trc khi ti ngh php.
Trn trng cm n.
Bnh dng, Ngy....... Thng. Nm..
GIM C CNG TY

PH TRCH PHNG

NGI NG N