You are on page 1of 1
CÔNG TY CP XNK HOÀNG ANH BÌNH DƯƠNG ĐƠN XIN T Ạ M ỨNG LƯƠNG KÍNH

CÔNG TY CP XNK HOÀNG ANH BÌNH DƯƠNG

ĐƠN XIN TM ỨNG LƯƠNG

KÍNH GI: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hvà tên:

Năm sinh: .......................

Nghnghip:

............................................................................................................. Sth: .............................

Thuc t:

Phòng/Xưởng: ................................................................

Stin:

Viết bng ch: .........................................................................................................

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

P. KTOÁN

Bình dương, Ngày…

.......

Tháng………. Năm………

..

PT. PHÒNG/XƯỞNG

NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

CÔNG TY CP XNK HOÀNG ANH BÌNH DƯƠNG ĐƠN XIN T Ạ M ỨNG LƯƠNG KÍNH

CÔNG TY CP XNK HOÀNG ANH BÌNH DƯƠNG

ĐƠN XIN TM ỨNG LƯƠNG

KÍNH GI: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hvà tên:

Năm sinh: .......................

Nghnghip:

............................................................................................................. Sth: .............................

Thuc t:

Phòng/Xưởng: ................................................................

Stin:

Viết bng ch: .........................................................................................................

Trân trng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

P. KTOÁN

Bình dương, Ngày…

.......

Tháng………. Năm………

..

PT. PHÒNG/XƯỞNG

NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN