You are on page 1of 9

TNG CC THU CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CC THU TNH LONG AN c lp - T do - Hnh phc S: 4605 /CT-TTHT

V/v: Doanh nghip cn thc hin v bo co u nm 2010

Tn An, ngy 28 thng 12 nm 2009

Knh gi: Cc Doanh nghip trong tnh. Cn c Thng t s 60/2007/TT-BTC ngy 14/06/2007 ca B Ti chnh hng dn mt s iu ca Lut qun l thu v cc vn bn php lut thu hin hnh, Cc thu tnh Long An hng dn thc hin mt s bo co thu m doanh nghip phi thc hin u nm 2010 nh sau: 1. Khai thu mn bi nm 2010: - Thu mn bi l loi khai thu theo nm, do u nm Doanh nghip np T khai thu mn bi cho c quan thu qun l trc tip. Trng hp Doanh nghip c n v trc thuc (chi nhnh, ca hng...) kinh doanh cng a phng cp tnh th Doanh nghip thc hin np T khai thu mn bi ca cc n v trc thuc cho c quan thu qun l trc tip Doanh nghip. Trng hp Doanh nghip c n v trc thuc khc a phng cp tnh ni Doanh nghip c tr s chnh th n v trc thuc thc hin np T khai thu mn bi ca n v trc thuc cho c quan thu qun l trc tip ca n v trc thuc. - Thi hn np T khai thu mn bi chm nht l ngy 30 thng 1 nm 2010. - H s khai thu mn bi l T khai thu mn bi theo mu s 01/MBAI ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC. - Mc thu mn bi phi np thc hin theo quy nh ti Thng t s 42/2003/TT-BTC ngy 7/5/2003 ca B Ti chnh c th: Bc thu mn bi Bc 1 Bc 2 Bc 3 Bc 4 Vn ng k Trn 10 t T 5 t n 10 t T 2 t n di 5 t Di 2 t Mc thu mn bi c nm 3.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

- Cc chi nhnh hch ton ph thuc khng c vn ng k: 1.000.000

- Cc doanh nghip thnh vin hch ton ton ngnh: 2.000.000 2. Khai quyt ton thu GTGT: - i vi cc doanh nghip khai thu GTGT theo phng php khu tr: Kt thc nm 2009 cc Doanh nghip np thu GTGT theo phng php khu tr khng phi khai quyt ton nm gi c quan thu. Trng hp trong nm n v c k khai bng phn b s thu GTGT ca hng ha dch v mua vo c khu tr trong thng theo mu s 014A/GTGT ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC th gi bng k khai iu chnh thu GTGT u vo phn b c khu tr nm theo mu s 01-4B/GTGT ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT BTC. S liu iu chnh tng, gim thu GTGT u vo phn b c khu tr c tng hp vo t khai thu GTGT thng 03 nm 2010. - i vi cc doanh nghip tnh khai thu GTGT theo phng php trc tip trn GTGT, h s khai quyt ton nm l T khai quyt ton thu GTGT theo mu s 04/GTGT ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC. Thi hn np t khai quyt ton thu chm nht l chn mi ngy k t ngy kt thc nm dng lch. Lu : Chnh sch hng dn thu GTGT nm 2009 l Thng t s 129/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 ca B Ti Chnh. 3. Khai quyt ton thu TNDN: Cc Doanh nghip lp v gi h s khai quyt ton thu TNDN nm 2009 chm nht l ngy th 90 k t ngy kt thc nm dng lch hoc nm ti chnh cho c quan thu qun l trc tip. Trng hp doanh nghip c n v trc thuc hch ton c lp th n v trc thuc np h s cho c quan thu qun l trc tip. Trng hp doanh nghip c n v trc thuc nhng hch ton ph thuc th doanh nghip c trch nhim khai tp trung ti tr s chnh c phn pht sinh ti n v trc thuc. S thu TNDN cn phi np c xc nh = s thu TNDN phi np theo quyt ton tr i s tm np ti tr s chnh v tm np ti ni c c s sn xut ph thuc. H s khai quyt ton thu thu nhp doanh nghip bao gm: - T khai quyt ton thu thu nhp doanh nghip theo mu s 03/TNDN ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC. - Bo co ti chnh nm (i vi cc doanh nghip c vn u t nc ngoi phi c doanh nghp kim ton hot ng hp php ti Vit nam kim ton).
2

- Mt hoc mt s ph lc km theo t khai theo mu trong Thng t s 60/2007/TT-BTC (tu theo thc t pht sinh ca Doanh nghip): + Ph lc kt qu hot ng sn xut kinh doanh theo mu s 031A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoc 03-1C/TNDN. + Ph lc chuyn l theo mu s 03-2/TNDN. + Ph lc thu thu nhp doanh nghip i vi hot ng chuyn quyn s dng t, chuyn quyn thu t theo mu s 03-3/TNDN (i vi cc doanh nghip c thu nhp t hot ng chuyn quyn s dng t, chuyn quyn thu t). + Ph lc v u i thu thu nhp doanh nghip. + Ph lc s thu thu nhp doanh nghip np nc ngoi c tr trong k tnh thu theo mu s 03-5/TNDN. Lu : - Doanh nghip t xc nh cc iu kin c u i thu, mc thu sut u i, thi gian min thu, gim thu, s l c tr (-) vo thu nhp chu thu. - Chnh sch hng dn thu TNDN nm 2009 l Thng t s 130/2008/TT-BTC ngy 28/12/2008 ca B Ti chnh. - i vi cc doanh nghip c gim thu theo Thng t s 03/2009/TT-BTC v Thng t s 85/2009/TT-BTC th doanh nghip phi ghi b sung 2 dng vo trc dng cam oan trong t khai quyt ton thu TNDN theo hng dn ti cng vn s 409/CT-TTHT ngy 05/02/2009 ca Cc thu Long An. 4. Bo co ti chnh: 4.1- Doanh nghip m s sch k ton theo Quyt nh s 15/2006/QBTC ngy 20/03/2006 ca B Ti chnh quy nh chung v bo co ti chnh nm ca doanh nghip gm cc biu mu sau: + Bng cn i k ton + Bo co kt qu hot ng kinh doanh + Bo co lu chuyn tin t + Bn thuyt minh bo co ti chnh Mu s B01-DN Mu s B02-DN Mu s B03-DN Mu s B09-DN

4.2- Doanh nghip nh v va m s sch k ton theo quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/09/2006 ca B Ti chnh v vic ban hnh ch k ton doanh nghip nh v va quy nh v bo co ti chnh gm cc biu mu sau: + Bng cn i k ton
3

Mu s B01-DNN

+ Bo co kt qu hot ng kinh doanh + Bn thuyt minh bo co ti chnh sau: + Bng cn i ti khon Bo co khng bt buc m khuyn khch lp: + Bo co lu chuyn tin t 5. Khai quyt ton thu TNCN :

Mu s B02-DNN Mu s B09-DNN

Bo co ti chnh gi cho c quan thu phi lp v gi thm ph biu Mu s F01-DNN Mu s B03-DNN

Doanh nghip lp v gi h s quyt ton thu TNCN nm 2009 chm nht l ngy th 90 k t ngy kt thc nm dng lch. - Cc t chc, c nhn chi tr cc khon thu nhp phi khu tr thu khng phn bit c pht sinh khu tr thu hay khng c khu tr thu c trch nhim khai quyt ton thu thu nhp c nhn theo quy nh: (n v chi tr thu nhp khng phi k khai quyt ton i vi phn thu nhp thuc din c min thu TNCN theo quy nh ti Thng t s 160/2009/TT-BTC ngy 12/8/2009 ca B Ti Chnh). Cc khon thu nhp phi k khai quyt ton thu: a) i vi thu nhp t tin lng, tin cng: H s khai quyt ton thu bao gm: * T khai quyt ton thu thu nhp c nhn theo mu s 05/KK-TNCN ban hnh km theo Thng t s 84/2008/TT-BTC ngy 30/9/2008 v cc bng k chi tit sau: + Bng k thu nhp t tin lng, tin cng tr cho c nhn c k hp ng lao ng theo mu s 05A/BK-TNCN (khng phn bit thu nhp n mc phi np thu hay cha phi np thu). + Bng k thu nhp t tin lng, tin cng tr cho c nhn khng k hp ng lao ng theo mu s 05B/BK-TNCN. * Trng hp pht sinh khu tr thu thu nhp c nhn i vi thu nhp t trng thng phi lp t khai quyt ton thu thu nhp c nhn theo mu s 06/KK-TNCN v cc bng k chi tit theo mu s 06D/KK-TNCN * i vi cc Cng ty bo him, Cng ty x s c chi tr tin hoa hng cho cc i l phi thc hin lp bng k quyt ton s thu thu nhp c nhn khu tr ca cc i l theo mu s 02/KK-XS, Bng k km theo mu s 02A/BK-XS ban hnh theo Thng t s 42/2009/TT-BTC ngy 09/3/2009 ca B Ti Chnh, mu s 02/KK-BH ban hnh theo Thng t s 10/2009/TTBTC ngy 21/01/2009 ca B Ti Chnh.

b) i vi c nhn c tr c thu nhp t tin lng, tin cng, thu nhp t kinh doanh, h s quyt ton gm: b1. i vi c nhn kinh doanh thc hin ch k ton ha n, chng t np thu theo k khai: - T khai quyt ton thu theo mu s 09/KK-TNCN, ph lc theo mu s 09B/PL-TNCN, ph lc theo mu 09C/PL-TNCN (ban hnh km theo Thng t s 84/2008/TT-BTC) v cc chng t chng minh s thu np trong nm (nu k khai quyt ton hon thu) - Ni np h s quyt ton thu l Chi Cc thu trc tip qun l. b2. C nhn va c thu nhp t tin lng, tin cng, va c thu nhp t kinh doanh: - T khai quyt ton thu theo mu s 09/KK-TNCN; cc Ph lc theo mu s 09A/PL-TNCN; O9B/PL-TNCN v 09C/PL-TNCN (nu c ng k gim tr gia cnh) - Ni np h s quyt ton thu l Chi cc thu ni c nhn c hot ng kinh doanh. b3. Trng hp c nhn hoc nhm c nhn kinh doanh c nhiu a im kinh doanh ng nhiu a bn qun, huyn, tnh, thnh ph khc nhau: thc hin quyt ton thu TNCN i vi ton b thu nhp chu thu t kinh doanh ti Chi Cc thu ti mt ni c a im kinh doanh m c nhn hoc nhm c nhn ng k gim tr gia cnh. + T khai quyt ton mu 08B/KK-TNCN. + T khai quyt ton mu 09/KK-TNCN, ph lc theo mu s 09C/PL-TNCN. + Cc chng t tm np thu TNCN trong nm - Ni np h s quyt ton thu l Chi cc thu ni nhm c nhn kinh doanh thc hin hot ng kinh doanh. Lu : + Cch thc quyt ton thu: thc hin theo hng dn ti cng vn s 4381/CT-TNCN ngy 15/12/2009 ca Cc thu tnh Long An (bng phn mm ng dng nhp quyt ton thu TNCN). + Chnh sch hng dn thu TNCN nm 2009 l Thng t s 84/2008/TT-BTC ngy 30/9/2008; Thng t 62/2009/TT-BTC ngy 27/3/2009 v Thng t s 160/2009/TT-BTC ngy 12/8/2009 ca B Ti Chnh. 6. Khai quyt ton thu ti nguyn:

Doanh nghip lp v gi h s khai quyt ton thu Ti nguyn nm 2009 chm nht l ngy th 90 k t ngy kt thc nm dng lch hoc nm ti chnh. - T khai quyt ton thu Ti nguyn theo mu s 03/TAIN ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC. - Cc ti liu lin quan n vic min, gim thu ti nguyn km theo. Lu : Chnh sch hng dn thu Ti nguyn l Ngh nh s 05/2009/N-CP ngy 19/01/2009 ca Chnh ph, Thng t s 124/2009/TTBTC ngy 17/6/2009, Quyt nh s 23/2008/Q-UB ngy 01/07/2008 ca UBND tnh Long An. 7. Quyt ton thu khu tr ca nh thu nc ngoi: Doanh nghip lp v gi h s quyt ton thu nh thu nc ngoi chm nht l ngy th 45 k t ngy kt thc hp ng. H s khai quyt ton thu khu tr ca nh thu nc ngoi bao gm: - T khai Quyt ton thu nh thu theo mu s 02/NTNN ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC. - Bng k cc Nh thu nc ngoi, nh thu ph tham gia thc hin hp ng nh thu theo mu s 02-1/NTNN ban hnh km theo Thng t s 60/2007/TT-BTC. - Bng k chng t np thu theo cc ln thanh ton; - Bn thanh l hp ng nh thu. Lu : Chnh sch thu nh thu l Thng t s 134/2008/TT-BTC ngy 31/12/2008 ca B Ti Chnh 8. Quyt ton tnh hnh s dng ha n: Bo co thanh quyt ton s dng ha n, theo mu s BC-29/H km theo Thng t s 120/2002/TT-BTC ngy 30/12/2002 ca B Ti chnh hng dn v in, qun l, s dng ha n gi c quan thu trc tip qun l trc ngy 25 thng 02 nm 2010. 9. Cc ng k u nm cho nm ti chnh 2010: 9.1. V ng k mc tiu hao hp l nguyn liu, vt liu, nhin liu, nng lng, hng ha s dng vo sn xut, kinh doanh. - u nm hoc u k sn xut sn phm, doanh nghip xy dng mc tiu hao hp l nguyn vt liu, nhin liu, nng lng s dng vo sn

xut v thng bo cho c quan thu qun l trc tip trong thi hn 3 thng k t khi bt u i vo sn xut theo mc tiu hao c xy dng. 9.2. ng k phng php trch khu hao TSC: Ngy 20/10/2009 B Ti Chnh ban hnh Thng t s 203/2009/TTBTC hng dn ch qun l, s dng v trch khu hao ti sn c nh (TSC) thay th Quyt nh s 206/2003/Q-BTC ngy 12/12/2003 c hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2010, theo quy nh th: Doanh nghip thc hin ng k phng php trch khu hao TSC m Doanh nghip la chn p dng vi c quan thu trc tip qun l trc khi thc hin trch khu hao. 10. Cc lu chung: 10.1. Thu GTGT: T ngy 01/01/2010 thu sut thu GTGT c thc hin theo quy nh ti Thng t 129/2008/TT-BTC ca B Ti Chnh (ht thi hn c gim 50% thu sut ca mt s hng ha, dch v theo Quyt nh s 16/2009/Q-TTg ngy 21/01/2009, Quyt nh s 58/2009/Q-TTg ngy 16/4/2009 ca Th Tng Chnh ph). 10.2. Thu TNDN: nm 2010 cc doanh nghip nh v va cng nh mt s ngnh ngh kinh doanh khng cn c gim, gia hn np thu theo Ngh quyt 30/2008/NQ-CP ngy 11/12/2008 ca Chnh Ph v Quyt nh 58/2009/Q-TTg. Do vy cc doanh nghip k khai thu TNDN tm tnh qu, np thu TNDN theo quy nh hin hnh. 10.3. Thu tiu th c bit: + i vi ru: vic p dng thu sut c chia thnh 2 nhm: * Ru t 20 tr ln: t ngy 01/01/2010 n 31/12/2012 p dng thu sut 45%. * Ru di 20 : p dng thu sut l 25% + i vi bia: t ngy 01/01/2010 n 31/12/2012 p dng thu sut 45%. 10.4. i vi tin thu t v thu nh t: doanh nghip thc hin k khai v np ti Chi cc thu a phng ni c t s dng theo quy nh ti Thng t 60/2007/TT-BTC. Trn y l nhng quy nh ca Lut qun l thu v cc vn bn hng dn thi hnh Lut qun l thu, Cc thu hng dn doanh nghip bit v thc hin u nm 2010.

Cc Chi cc thu cn c vo ni dung trn, hng dn doanh nghip trn a bn thc hin m bo vic khai thu v bo co ti chnh c thc hin thng nht trong ton tnh, ng thi cn c Thng t s 60/2007/TT-BTC ngy 14/06/2007 c vn bn hng dn cc h kinh doanh thc hin khai thu ng theo quy nh./.
Ni nhn:
-Nh trn; -TCT (thay bo co); -BL Cc; -Cc Phng VPC; -CCT cc huyn, thnh ph; -Trang web Cc thu -Lu VT, TTHT.
D:THONGBAO/HD BAO CAO THUE

KT.CC TRNG PH CC TRNG


( k)

Cao Vn To