You are on page 1of 1

MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAJUK : SISTEM MAKLUMAT

Nama Pelajar :
Tingkatan :

LATIHAN
1. Senaraikan 5 kepentingan sistem maklumat dalam bidang pendidikan
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Senaraikan 5 kepentingan sistem maklumat dalam bidang perniagaan


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Senaraikan 5 kepentingan sistem maklumat dalam bidang pengurusan


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________