You are on page 1of 111

7t/ Char/ottc og Knud-/agnus

¦·. ..

&
Stcncns ttd
© 20I2 Tellerup A/S
www.tellerup.dk
DK-429I Ruds-Vedby
Òmslag: Ieter Nrelsen
Denne bog er sat med
Caramond ßerthold
samt Amerrcan Typewrrter
og trykt hos
ßookwell
ISßN 978-87-588-I099-7
Koprerrng lra denne bog ma kun lrnde sted pa rnstrtutroner,
der har rndgaet altale med Copydan,
og kun rnden lor de r altalen navnte rammer.
Dcttc cr tkkc cn dramattscrtng
aJ :trkc/tgc handc/scr,
mcn Jtktton tnsptrcrct aJ Jakttskc pcrsoncr,
organtsattoncr og hcgt:cnhcdcr.
5
KapILeI 1
FosILIon. 55'40'24.1S"N 12'S4'9.06"E
DanmarR, TIvoII I KøbenLavn
Manda¿ den 2?. ]uII, RIoRRen 14.S9
,Trlgrv mrg!¨ kommer det lra de torre laber. ,Trlgrv mrg!¨
Ln ung mor holder srn trearrge dreng ved handen pa en llrse-
gang mrdt r Carstensens gamle have. Hun skubber en barne-
vogn loran srg og dreíer rnd pa gruset trl en al de blomster-
haver, som Trvolr er sa kendt lor.
Moderen satter srg pa en gron parkbank og rakker drengen
en pose med brodkrummer, sa han kan lodre duer et par skrrdt
derlra. Hun laner srg trlbage, lukker oínene og nyder solens
varme mod srt ansrgt.
Ikke langt derlra pa en baggrund al gnrster, hoí musrk og en
dult al ozon star en graharet, aldre herre. Han stotter srg op ad
gelanderet rnd trl radrobrlerne, som om han er ved at samle
kralter trl at ga vrdere. Det elegante, gra íakkesat lalder r et
med hans svedrge og blege ansrgt. Han star loroverboíet, trak-
ker veíret r sma hurtrge stod og lolger hvert enkelt barn med et
udtryk luld al medlrdenhed.
I hoíre hand klemmer han en prstol.
ßarnevognen vrpper og grver lyd lra srg, og den unge mor tager
srn lrlle nylodte op. Hun satter srg trlbage pa banken, lagger
den lrlle trl brystet, sukker trllreds og lukker oínene mod solen
uden at vrde, hvad de begge blrver udsat lor om et oíeblrk.
Med et ryk r gelanderet vakler manden lrem. Han slrngrer lor-
overboíet hen ad den travle llrsegang og ser rundt pa bornene
og deres loraldre, alt rmens han mumler noget ulorstaelrgt.
Han slaber srg rnd pa gruset, hen trl havebanken og satter srg
tungt ved srden al den unge mor. Hun abner kort oínene, men
lukker dem rgen uden at ane urad.
Manden knuger prstolen r skodet og betragter spadbarnet,
som trllreds suger malken r srg.
,Trlgrv mrg,¨ hvrsker han og satter prstolen lor trndrngen.
Han lagger hovedet pa skra lor rkke at ramme andre.
,Trlgrv mrg!¨ Med store skramte oíne trykker han al.
Ln stovsky al blod dakker mor og barn.
Den lrlle dreng strvner. Duerne letter som en mur omkrrng
ham.
Mandens hoved slynges ned pa skulderen, kroppen gor et
ryk bagover, og prstolen lander pa gruset med en dump lyd.
Hans arm rystes al kramper.
6
Moderen lrrgor srn hand, torrer blodet vak lra oínene og ser
ned pa barnet.
Hun skrrger.
Hun skrrger sa hoít, hun aldrrg har gíort lor.
FFEDAG den ?. december
28
1
/
2 mâned senere ...
KapILeI 2
FosILIon. 55'40'28.26"N 12'S5'S?.S0"E
DanmarR, CLrIsLIansLavn
Freda¿ den ?. december RIoRRen 05.26
I en nyoplort leílrghed, som producerer mere energr, end den
lorbruger, star stralrngsekspert og trdlrgere vabenrnspektor lor
IN Soren Storm og drrkker srn kalle, mens han krgger ud ad
den abne terrassedor.
Han ser pa havnekanalens sorte vand under srg og nyder sy-
net al de glrnsende vade brosten pa den anden srde. I morket
og morgendrsen ser det ud som om de er oplyst al lyskegler,
der lydlost over kaíen svaver som sma uloer. Det varer endnu
et par trmer lor bydelen vagner, og kun ganske la vrnduer lyser
op r bolrgmassen pa den anden srde. Han rndsnuser den lrrske,
kolde morgenlult.
Ikke en vrnd rorer srg. Det blrver godt llyveveír.
Han lukker terrassedoren og strller kallen lra srg pa kokken-
II
bordet. Den smager bedre, nar den er kolet lrdt ned.
,ßrrgrtte:¨ kalder han og lagger bestrk lrem pa bordet r spr-
sekrogen.
,Mmm,¨ lyder det rnde lra sovevarelset.
Hun er vagen, kan han se, men lrgger lrdt med lukkede oíne
og nyder den varme seng.
,Hvordan har ryggen det:¨
,ßedre,¨ srger hun og ruller tungt ud al sengen.
,Híalp det med de ekstra stottepuder:¨
,Mmm.¨
ßrrgrtte Holm tager housecoat pa, gar ud pa torlettet, hvor
hun som vanlrgt srdder og lolder wc-paprret, mens hun gaben-
de kommer trl srg selv.
,Har du lavet morgenmad:¨ sporger hun og trader sovn-
drukkent rnd r kokkenet.
,ßacon, rorag, polser og rkke mrndst ost,¨ srger han med et
smrl. ,Ieg syntes at vr skulle leíre mrn srdste arbeídsdag.¨
,Deílrgt.¨ ßrrgrtte lader lrngrene glrde rgennem hans kastaníe-
brune har og kysser ham.
Storm lordeler polser og rorag pa to store tallerkener og
slukker emhatten. ,ßutrkken har marlet mrg, at vr kan hente
barnevognen r morgen.¨
,Den kommer rkke herop.¨ Hun satter srg tungt ved bordet
r sprsekrogen.
,Òkay. Sa kan vr tage vuggen herop. Den kan rkke vare r kal-
derrummet, hvrs barnevognen skal vare der.¨
Hun lolter oíenbrynene. ,Vuggen skal heller rkke op r leílrg-
heden, lor han er lodt.¨
Han smrder stegepanden r vasken. ,Det er ío ren overtro ...¨
I2
Hun stopper ham med en handbevagelse. ,Vr skal rkke ud-
lordre skabnen.¨
,Vr kan rkke lade barnevognen sta r opgangen.¨
,Du lrnder en losnrng.¨
De er begge tavse.
Storm sukker og lagger hovedet pa skra. ,Kan den sa rkke sta
oppe hos drn mor:¨ Han drysser lrdt hakket purlog over rorag-
gene.
,Mor tanker kun pa banken,¨ srger hun og ryster pa hovedet,
,íeg kan rkke stole pa hende.¨
,Sa ma den vare r brlen sa lange,¨ srger han med et skulder-
trak og skanker kalle trl hende.
,Det er srdste dag, du skal noget, rkke:¨ sporger hun.
,Io, lra r morgen er íeg híemme,¨ srger han og satter srg. ,Ieg
skal bare have orden r paprrbunkerne. holder íeg íulelerre ...¨
barsel -¨
,Hvrs det kunne behage lrllemand at rndlrnde srg.¨
,Det haber íeg rrgtrgnok,¨ sukker hun og tager srg trl landen.
,Kan du smage, hvad det er lor en kalle:¨
Hun prover kanten al koppen mod laberne, puster, slubrer
hoílydt og laver tyggebevagelser, noíagtrg som han har lart
hende.
,Det er en Colombra,¨ srger hun og slubrer endnu en gang.
,Ln god Supremo lra Medellrn:¨
,Ieg er rmponeret,¨ srger han og trykker lrdt ketchup ud pa
srn tallerken.
KapILeI S
FosILIon. 55'40'56.48"N 12'S4'20.S8"E
DanmarR, KrIsLeII¿L Da¿bIad, KøbenLavn
Freda¿ den ?. december RIoRRen 09.26
Krrstelrgt Dagblad. Danmarks storste postbesorgede avrs.
Ierngrtteret r porten star som sadvanlrg abent, og et par kol-
legaer ryger som gale r det kolde veír. Iournalrst Kurt Øster-
gaard nrkker venlrgt trl dem, mens han trykker pa dorknappen
trl redaktronen pa lorste sal og nyder speílbrlledet al srn slanke
skrkkelse r det nypolerede dorskrlt.
,Dct cr kun Dc Hc//tgc, dcr cr :arrc cnd Kaptta/tstcrnc,¨ kan
Kurt hore srn aldode lar srge pa veí op ad trapperne. Den gam-
le kommunrst vrlle srkkert rotere r srn rkke-relrgrose grav, hvrs
han vrdste, at hans eneste son r dag arbeíder lor Krtstc/tgt Dag-
blad.
Òg dog. Som ansat pa Indlandsredaktronen beskaltrger Kurt
Østergaard srg rkke med relrgrose sporgsmal al nogen art; den
I4
slags tager de srg al pa Ktrkc c 7ro, et sted, Kurt rkke satter sr-
ne ben.
Der er sadvanlrgvrs rkke et oíe pa redaktronen pa denne trd.
Kurt skubber tranrngstasken rnd under skrrvebordet, starter
computeren og tander IH-lampen, som har lulgt ham, srden
han blev lardrg som íournalrst.
Sã begynder arbeídsdagen.
Han begrver srg over trl redaktronsmodet, gor et stop r tekok-
kenet og lrnder srt krus lrem lra et laldelardrgt vagskab. Kru-
set, som han lrk lor snart tr ar srden ved en íulelrokost, er deko-
reret med hans eget navn og avrsens sorte logo.
,Cod artrkel r gar,¨ srger chelredaktor Iredersprel, der med
brrller r panden og en blok under armen lrsker et krus ud al
skabet.
,Takker.¨ Kurt bukker let og halder kalle op trl dem begge.
,Skal vr:¨
Iredersprel leder Kurt rnd r modelokalet.
Kurt kanter srg lorbr kollegaerne og smrder blokken ud lor
en ledrg stol. Dagens danske og rnternatronale avrser lrgger
urorte pa mrdten al modebordet.
,Har alle last avrsen:¨ sporger Iredersprel og satter srg.
Sporgsmalet lar enkelte kollegaer trl lebrrlsk at bladre dagens
udgave rgennem.
,Vr alsatter to srder om urolrghederne pa Norrebro r nat,¨ sr-
ger han og trakker brrllerne ned pa nasen. ,Seneste lra Rrtzau:
34 anholdte, I28 pasatte brande, udbrandte brler og allalds-
contarnere. Ln polrtrmand og tre unge er lettere saret. Skader-
ne anslas at komme op pa et tocrlret mrllronbelob. Òg hertrl
kommer udgrlter trl polrtret ...¨ Han lagger paprret og ser rundt
I5
over brrllerne. ,Vr laver den sadvanlrge trme lor trme-reportage,
noget om polrtrets oplevelser og de pressede handlende. Lad os
se, om vr kan la lat r nogle al de unge. Ilere rdeer:¨
,Ieg vrl undersoge, hvorlor det trlsyneladende er r orden at
slas mod polrtret,¨ srger Ioul Kragelund, en kvrk mand r starten
al 40`erne.
,Ia:¨
,Vr har r artrer lorsogt os med lorstaelse. Vr har anskuet det
lra praktrsk taget alle socrale vrnkler: De er `utrlpassede`, loler
srg `margrnalrserede` og sa vrdere. Ieg vrl se det lra en anden
vrnkel: Der ma vare klar konsensus blandt drsse unge menne-
sker, at det er helt legrtrmt at slas mod polrtret. Vr kunne lave en
serre, hvor vr reíser sporgsmal som: Hvor kommer denne tradr-
tron lra: Hvad kan man gore lor at vende de rdeer:¨
,Der gar lor mrg at se en lrge lrníe lra Verdensbankens mode
her r Kobenhavn r maí I969 trl rydnrngen al Ungdomshuset,¨
bryder íournalrstpraktrkant Anne rnd. ,Man slog los pa nogle
sageslose polrtrlolk, kaldte dem `kaprtalrsmens lakaíer`. Sa var
lrgesom legrtrmeret. Vr kan tage trenden vrdere over de tra-
grske optoíer pa Sankt Hans Torv r I992 med de mange dode
og sarede trl altenens I28 brande.¨
Hun er gudesmuk og sa lremstormende og drrekte, at man
kan blrve helt bange lor hende. Trlmed er hun sporty og slank,
og det gor hende rkke mrndre lrygtrndgydende lor stort set alle
handyr pa redaktronen.
,Det vrl íeg gerne vare med pa, Kragelund,¨ srger hun og slar
ud med handen.
,Lr det noget, du gar r behandlrng lor:¨ srger Kurt med srn
blodeste stemme.
I6
De andre udveksler blrkke.
,Hvrlket:¨
,Ieg kan anbelale en god terapeut.¨
,Hvad:¨
,Vr er ude r noget venstrelloísskrak ... maske ovre r en ren
kommunrstlobr.¨
,Ieg er rkke ude elter nogen,¨ srger Anne og sender ham et
udlordrende smrl, ,men metoderne opstod maske dengang. Du
ved, om nogen, at demonstratronen omkrrng Verdensbanken
var orkestreret al Danmarks Kommunrstrske Iartr ...¨
,Det er selvlolgelrg rrgtrgt.¨
,Mrt sporgsmal er: Har det skabt en `lormular` r gaseoíne,
som senere generatroner har taget trl srg. Har drsse optoíer
skabt pracedens r en sadan grad, at det harc cr t ordcn at kampe
mod polrtret:¨
,Òkay, du slrpper lor dragnosen,¨ smrler Kurt og husker den
dag r `69, hvor hans lar kom híem med blod pa toíet og lorban-
dede polrtret r trmevrs.
,Codt,¨ srger Iredersprel. ,Hvornar kan I have noget klar:¨
Anne ser sporgende pa Kragelund.
,Du har den lorste artrkel r dag,¨ srger Kragelund.
Anne nrkker.
,Udmarket.¨ Iredersprel noterer. ,Andet:¨
,Ieg synes, at der er llere sager, vr kan kore vrdere pa lra r gar,¨
srger Ib Vedelsboe, redaktronsansvarlrg pa Indland. Han har al-
trd notesblokken lyldt med rdeer. ,De nybyggede leílrgheder pa
havnelronten dakkede vr ío r gar,¨ lortsatter han. ,Iolk vrl rkke
bo r leílrghederne. De er rkke blevet solgt og har staet tomme r
nogle ar. Iolk vrl hellere bo r huse med lrdt gras omkrrng.¨
I7
,Havde vr rkke det srdste ar:¨ Kurt vender munden nedad og
klor srg r det korte har r et lorsog pa at undertrykke et gab, der
tranger srg pa.
,Det var Ørestad.¨
,Òkay.¨ Kurt kan rkke undertrykke det langere. Han holder
srg lor munden og grver los. Hans oíne lober r vand.
,Ln runde ...¨ srger chelredaktoren og ser rundt r lokalet.
,Kurt, du havde noget:¨
,Ieg har nok,¨ gaber han al. ,Ieg er ved at alslutte de to artrk-
ler, I kender. De er lardrge r alten. Sa ser I mrg rkke hele naste
uge ...¨
,Skal du nogen steder hen:¨ sporger Iredersprel.
,Neí, íeg skal bare smakke stangerne op og koble lra.¨
Vedelsboe sukker hoílydt og ryster pa hovedet. ,Det gor du
hvert ar, det der ...¨
,Hvrlket:¨
,Du lader os r strkken ved royale begrvenheder ...¨
Kurt trakker pa skuldrene. ,Du havde da rntet rmod, at íeg
arbeídede rgennem r sommer, sa du kunne tage trl Malaysra
med ungerne r en maneds trd ...¨
,Hvad har det med noget at gore:¨
,Ieg skal rkke bruge mrn dyrebare trd pa at lave reklame lor
kongehuset. Iunktum. Ieg holder lerre r stedet. Det gor íeg og-
sa naste gang, sa du ved det ...¨
Iredersprel reíser srg demonstratrvt. ,Det er nok trl mandags-
udgaven.¨ Han skyder brrllerne op r panden. ,Iroíektmode
omkrrng dronnrngens íubrlaumslest pa mandag. Alle klar med
oplag:¨
Der nrkkes hele veíen rundt.
I8
Kurt ryster pa hovedet og smrler bredt.
,Det var alt:¨
Ingen rndvendrnger.
,Tak, og god arbeídslyst!¨
KapILeI 4
FosILIon. 59'56'14.69"N 10'44'15.8?"E
Nor¿e, ARersLus UnIversILeLssyReLus I OsIo
Freda¿ den ?. december RIoRRen 1S.51
Soren Storm kaster den norske mont r automaten og trykker
pa kalle med malk.
Hvor er det godt, han blev selvstandrg. Iarvel trl IN og
opslrdende vabenrnspektroner r ulremkommelrge lande. Iarvel
trl de reaktronare rovhuller r Det Internatronale Atomenergr
Agentur, der bandt ham pa hander og lodder.
Han lolter koppen ud med to lrngre og puster trl den.
Det her er meget bedre; han redder lrv, styrer trngene pa srn
egen made og kan vare híemme hos ßrrgrtte hver alten.
Han slubrer hoílydt, rakker tunge og skarer ansrgt.
,Iy lor helvede!¨
Med sa godt krldevand, de har r hanerne her r Òslo, burde de
landeme lave noget bedre kalle. ßare en enkelt kop, som no-
20
genlunde kan drrkkes. Lr det lor meget at lorlange:
,Sa er vr klar, Storm.¨ Ln sygepleíerske r gront operatronstoí
ruller et bord med en hvrd organtransportkasse mod ham.
Han smrder kallen r skraldespanden.
,Hvor lang trd har vr:¨
,Knap tre trmer,¨ srger hun pa klrngende nynorsk rgennem
masken.
,Det er rkke lang trd,¨ srger han bekymret, ,den srdste tur tog
lrre trmer ...¨
,Ham her er desvarre rkke sa stark som de andre ...¨
,Sa er der rngen trd at sprlde.¨ Han strller uret, hanker op r
kassen og trykker pa srn oresnegl. ,Vr letter om tre mrnutter,¨
kommanderer han trl den ventende helrkopter.
Cro ser ham lorsvrnde rundt om híornet. Hun har gentagne
gange lorsogt at llrrte med ham, men den slags gor han rkke.
Han er luldstandrg lorelsket r srn gravrde kareste. Tank,
lakker og endda trolast. De mand lrndes altsa.
Hun sukker svagt og skubber rullevognen trlbage trl aldelrn-
gen.
KapILeI 5
FosILIon. 5?'15'28.?2"N 12'06'25.28"E
BverI¿e, FeaRLor-eL, FIn¿LaIs ALomRraILværR
Freda¿ den ?. december RIoRRen 15.2S
Storm skaver nervost trl uret pa vaggen r det store kontrol-
rum.
,Iuck, det er tat pa.¨
Han puster utalmodrgt trl kallen, som han har lyldt med
malk og sukker lor at dulme den grrmme smag.
Der skal rkke ga meget galt, lor han kommer lor sent trlbage
trl hosprtalet.
Han trykker pa srn oresnegl. ,Helrkopter, stand by.¨
Ia en skarm betragter han organkassen blrve sanket ned pa
brandselscellernes brkube-lrgnende monster r bunden al reak-
toren.
Han klapper tre gange r handerne.
,Òkay alle sammen!¨
22
De syv operatorer samler srg r en kreds om ham.
,Líeren al denne lever er rkke sa stark som de andre. Vr har
ovet os pa de to loregaende. Lad os se, hvor hurtrgt vr kan gore
det med den srdste.¨
Han lar nrk raden rundt.
,Codt. Vr korer!¨
Òperatorerne dreíer pa de rrgtrge handtag, og pa skarmen
bobler det mellem brandselscellerne r dybet. Vandet bruser
voldsomt op lor at lalde trl ro la sekunder elter. Kassen heíses
lorsrgtrgt op rgen.
,Lever pa veí trl dekontamrnerrng,¨ lyder det pa syngende
skansk r oresneglen.
,Det er modtaget.¨
Storm strller kallen.
,Tak lor et godt samarbeíde,¨ srger han lettet og grver hver
operator handen. ,Vr har maske reddet tre menneskers lrv r
dag.¨
De ser trllredse og tratte ud. I2 trmers rntenst arbeíde med
usadvanlrg procedure og opgaver helt uden lor rutrnen kraver
srn mand.
,Den er ude al dekon om tre mrnutter,¨ lyder det r oresneg-
len, ,vr ruller den ud trl helrkopteren. Kom godt trl Òslo.¨
ßare han nar det, rnden det blrver krrtrsk lor patrenten.
Han lober de seks etager ned ad trapperne og ud trl rotorer-
nes hoílrekvente svrrpen.
,Der er kun 35 mrnutter rgen,¨ raber han og spander organ-
kassen last. ,Skal vr se, hvad hun kan klare:¨
,Ia, det gar vel an,¨ srger lorsteprloten pa svensk. ,Vr har
brandstol nok.¨
23
,Cr` den luld skrue, som vr srger r Danmark,¨ raber han og
spander híelmen pa.
,Det er modtaget.¨
Kralten lra de to Rolls Royce-motorer trykker ham ned r sa-
det, mens han spander srkkerhedsselen.
KapILeI 6
FosILIon. 55'41'21.25"N 12'29'18.84"E
DanmarR, VanIøse
Freda¿ den ?. december RIoRRen 2S.26
Cadedoren smakker r med et brag.
Kurt strkker handen rnd under dagens omkrrng to krlo rekla-
mer r postkassen, lor at marke om der skulle vare breve.
Reklamerne lader han lrgge trl r morgen trdlrg. Andssvagt at
bare dem op pa tredíe sal og sa ned rgen lor at smrde dem r
contarneren r garden.
Io, der er brd. Ln konvolut lra en eller anden advokat.
,Hvad nu:¨
Iodderne kender trappen ud og rnd, hvert trrns sarlrge hald-
nrng og lyd, og oínene lolger velvrllrgt de genkendelrge mon-
stre r det blalrge lrnoleum.
Han laser srg rnd r tagleílrgheden. Lyset brander over sprse-
bordet, som det skal. Han gar drrekte rnd r stuen og tander cd-
25
drevet og srn hundedyre drgrtal/analog-converter, som begge
skal sta tandt r nat, sa de er gennemvarme trl r morgen, hvor
han rrgtrg skal hygge.
Konvolutten lander pa kokkenbordet.
,Ierre,¨ sukker han og lrsker et rodvrnsglas lrem al opvaske-
maskrnen. Classet klrnger lystrgt, rdet han strller det pa samta-
lekokkenets olrerede bordplade. Halogenlyset lremhaver tra-
ets arer og lremkalder en vrlte al dybe brunlrge larver. Den spe-
crelle olre, Kurt har brugt, grver srne steder et streíl al gronne
nuancer, lrdt lrgesom det gronne skar man kan ane r skovbun-
den om loraret. Det mrnder rgen r alten, lorbrgaende, om en
sommerdag r skoven; trakronernes lys, naturen, ro. Kurt elsker
roen her om altenen. Ingen bevagelser r gulvet lra lamrlren ne-
denunder. Ingen motorlarm, líernsynsrumlen eller stemmer pa
trapperne.
Han lylder glasset trl randen, lolter det, lukker oínene og
rndsnuser bououeten.
Specralaltapnrngen al Mouton Cadet r lemlrters boks var rk-
ke let at komme r besrddelse al.
Han strller glasset og tager brevet op r handen. Det er en dyr
advokat, nogen har pudset pa ham. Advokathuset Wrllenberg
s ßrrks narmest royale monogram er trykt med gyldne bogsta-
ver pa en oval, ultramarrnbla baggrund.
Han abner det med tommellrngeren, trakker et brev ud og
lolder det op.
Det er dateret den 6. december, altsa r gar.
26
Sagsnummcr: G-65!!´7-22
Pã :cgnc aJ :orcs k/tcnt Jrcmscndcs hcrmcd dc aJta/tc cJJcktcr.
Sagcn hctragtcs sã/cdcs som aJs/uttct.
Har Dc spergsmã/ tt/ dcnnc sag, cr Dc :c/kommcn tt/ at kontaktc
mtg.
/cd :cn/tg ht/scn
ChrtstoJJcr \t//cnhcrg
.d:okat (H)
Lllekterne vrser srg at vare en hvrd konvolut adresseret trl ham
r en handskrrlt, han synes at genkende.
Han abner konvolutten og grrber med nod og nappe en
dvd-skrve, der lalder ud.
SIIL IØRST! star der pa dens ene srde.
,Hvad:¨
Han kan se et brev r konvolutten, men han gar rnd r arbeíds-
varelset lor at tande srn gamle statronare computer.
Det er elterhanden et stykke trd srden, han har startet den
gamle svend.
Han llytter en stak boger lra kontorstolen og satter srg, mens
den starter op.
Det er nu rart at srdde herrnde omgrvet al boger og rrngbrnd.
Det er rkke meget, han har varet her pa det seneste.
Han stover bronzestatuetten al Henrrk Cavlrng al med skíor-
tearmet.
Skrrvebordet er elterhanden reduceret trl opmagasrnerrng al
trng og sager, paprrer og avrsklrp, han rkke har kunnet beslutte
27
srg trl, hvad han skulle gore med. Det kan han ío ga og gore r
lrrugen; strlle og rolrgt arbeíde srg ned trl bordpladen med god
musrk pa anlagget.
,Se, det er et proíekt ...¨
Dvd`en starter al srg selv. Skarmen blrver sort.
skrrver computeren.
Lt vrdeoklrp blrver alsprllet r sort/hvrd. Skarmen er lyldt med
sne. Sneen lorvandler srg trl en íakke meget tat pa kameraet.
Den bevager srg lrem og trlbage og trakker srg sa vak. Ln per-
son satter srg loran kameraet. ßrlledet er overbelyst, sa Kurt
kan rkke umrddelbart se, hvem det kan vare. Kameraet synes
at vare et webcam rndbygget r en computerskarm. Lyset íuste-
res, og et ansrgt toner lrem.
,Hvad:¨ Det loles som et slag r mellemgulvet. Ansrgtet trlho-
rer hans stedlar, ßíarne Arnesen.
ßíarnes ellers sa velredte, tynde, gra har er r vrld uorden, men
de sorte desrgnerbrrller srdder, som de skal. Stedlaren krgger srg
nervost rundt r rummet, rnden han tager mod trl srg og srger
noget.
,Coddag, mrn ven,¨ srger han med lav stemme. ßíarne er rk-
ke kameravant og ved rkke rrgtrg, hvor han skal se hen. Han be-
slutter srg lor at vare lrgeglad og rommer srg. ,Ieg har r den se-
neste trd gíort en serre opdagelser al allerstorste vrgtrghed. Òp-
dagelser al drmensroner.¨ Øínene llammer op. Han rommer srg
rgen. ,Hvrs du modtager denne vrdeo, betyder det, at det rkke
er lykkedes mrg. Det er nu op trl drg at stoppe dem ...¨ Ln lyd r
baggrunden lar ßíarne trl at se srg panrsk over skulderen. ,De
vrl udslette dem! De stopper rkke, lor de nar deres mal,¨ srger
han hurtrgt. ,Det kan ga ud over os alle sammen ...¨
28
Han rykker srg hen mod kameraet med en mrne al medlrden-
hed. Ansrgtet lylder hele skarmen. Koldsveden prbler lrem pa
hans pande. ,Ieg er ked al at lagge det her pa drne skuldre, mrn
dreng!¨
Vrdeoklrppet stopper og skarmen blrver sort.
,Meddelelse pa serveren er slettet,¨ lyder det lra computeren.
Kurt srdder luldstandrgt lammet r morket. Hvrs der var lys,
vrlle man kunne se ham knytte handerne hvrde.
,Iuck!¨ udbryder han og skubber srg sa langt trlbage r stolen,
at han rammer bagvaggen med et bump.
Det er som om híertet pumper den lorkerte veí, lor blodet
lober lra hander og lodder, selv nasen er kold.
,Iuck!¨
Han gar ud r kokkenet, tommer rodvrnsglasset r tre store
slurke og trakker med rskolde lrngre brevet ud al konvolutten.
¡e/g mcd t, h:ad dcr skcr!
¡SßA 978-87-7604-070-3
Btgsarkt:cts /ascsa/
ß. ..
ßrevet er underskrevet ßíarne Arnesen. Der er rngen tvrvl. Det
er ßíarnes handskrrlt.
ßare han dog havde besogt ßíarne elter mors dod, sa kunne
det vare at han rkke havde skudt srg. Sa kunne det hele vare
undgaet.
Han smrder brevet pa bordet, lolder handerne bag nakken
og gar lrem og trlbage, mens han gentagne gange presser albu-
erne mod trndrngerne.
29
Han kan rkke la lult. Iolelsen kommer snrgende. Den lolel-
se, han desperat har lorsogt at grve slrp pa. Som om en mork
rrlt r hans rnderste kerne har abnet srg, og en tyk srrup al mork
dod valder lrem.
Det brander r halsen. Mellemgulvet kramper. Der er rkke trd
trl at na ud pa badevarelset.
Han kaster srg r srdste sekund over trl vasken, og alt hvad han
har rndtaget r de srdste par trmer ryger op. Maverndholdet bol-
ger lrem og trlbage r vasken og danner rode og gule monstre.
Han hoster, spytter det srdste ud og reíser srg op.
Mellemgulvet kramper rgen.
Han knakker srg r vasken og marker en svren r nasen lra
brak, der har lorvrldet srg den lorkerte veí.
,Iuck,¨ raber han, sa det drrrer r hele leílrgheden og runger et
oíeblrk ude lra llrsebadevarelset.
Han harker, suger brakket ud al nasen og spytter det ud.
Han skyller elter med vand, grrber kokkenrullen, torrer srg
om munden og pudser sma stykker al mrddagsmaden ud al
nasen. Iuck, hvor gor det ondt.
Han strkker handen ned og skraber de storste klumper op al
allobet, sa brakket kan lobe ud.
Rodvrn! Her híalper kun rodvrn. Han ma prove, om han
kan holde noget nede. Han skyller munden og drrkker et par
slurke. Det brander hele veíen ned.
Han slar handlladen r kokkenbordet.
Lt par slurke trl. Det blrver dernede.
Han opdager, at han rkke har trukket veíret r lang trd og tvrn-
ger srg trl at trakke veíret r dybe drag. Det gor bare den kvalen-
de lolelse varre. Som om der rkke er passage nok r halsen, og
30
lungerne rkke er store nok trl den lult, han har brug lor. Han
abner munden pa vrd gab og kan rkke andet end at trakke veí-
ret hurtrgere og dybere. Hurtrgere og hurtrgere. Det híalper.
De kvalende lolelser klrnger ud og alloses al en klarhed, som
han rkke har lolt r mange ar. Ln lolelse al retnrng; han ma og
skal vrde, hvad ßíarne havde lor.
Han trakker veíret normalt rgen. Det prrkker r nasen. Lrdt
mere vrn.
Han beslutter srg lor at skrrve vrdeobeskeden ned, mens den
star klar r errndrrngen. Han gar rnd trl computeren med glasset
r handen og skrrver detalíerne ned, sa godt han kan. Han skrr-
ver ogsa lrge en e-marl trl advokaten og sporger om, pa hvrlket
trdspunkt han har modtaget opgaven lra ßíarne.
Classet blrver lyldt rgen.
Kurt har endnu rkke modt nogen udlordrrng, som rodvrn rk-
ke kunne klare.
KapILeI ?
FosILIon. 55'40'28.26"N 12'S5'S?.S1"E
DanmarR, CLrIsLIansLavn
Freda¿ den ?. december RIoRRen 2S.56
Taxaen tager al sted r den lrostklare nat. Storm krgger op trl leí-
lrgheden pa tredíe sal, lor at se om der skulle vare lys. Det er
der rkke. Hun er nok gaet r seng.
Han lrster srg lorsrgtrgt rnd ad hoveddoren, strller tasken lyd-
lost r entreen, tager stovlerne al og gar rnd r kokkenet uden at
tande lyset.
Hvor er her strlle, tanker han og krgger ud ad vrnduet over
trl den brostensbelagte gade pa den anden srde. Den gullrge ga-
debelysnrng speíler srg r vandet, og der er kun la vrnduer, hvor
der stadrg er lys.
Han tager en danskvand ud al koleskabet, blandes et oíeblrk
al lyset, skruer kapslen lorsrgtrgt al og drrkker nogle store slur-
ke. Ln lydlos bovs undslrpper ham, rdet han strller llasken lra
32
srg pa kokkenbordet. Han gar ud r badevarelset lor at borste
tander og vover at tande lyset. Mens han borster, kan han r
skaret ane ßrrgrtte. Lller, han kan maske bare marke, at hun er
der. ßare tanken om, at hun lrgger r deres sovevarelse, lylder
ham med en lolelse al lred og taknemmelrghed.
Det er síovt. Selvom han de srdste 20 ar har reíst over hele
kloden, har han aldrrg rrgtrg lolt srg híemme nogen steder. Han
har lolt srg /tgc Jrcmmcd, men rkke híemme. Det star klart lor
ham nu. Híem er at vare sammen med ßrrgrtte.
Tratheden melder srg, og helrkopterens rystelser markes sta-
drg r kroppen.
Han slukker lyset, gar ud r kokkenet og tager llasken med
danskvand med rnd r sovevarelset, hvor han strller den pa nat-
bordet. Han smrder toíet lorsrgtrgt pa gulvet og glrder lydlost
rnd under dynen.
LØFDAG den 8. december
KapILeI 8
FosILIon. 55'40'49.24"N 12'S4'S9.S8"E
DanmarR, Købma¿er¿ades FosLcenLraI, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 06.29
Med rod postíakke og morkebla vrnterbukser trakker postbud
Hans Iensen srt rd-kort rgennem en kortlaser trl hoíre lor en
slrdt, blagra dor. Doren glrder op, og en markant dult al kalle,
tryksager, lrnoleum og gammel tobak slar ham r mode. Med et
godmorgen-nrk trl enkelte al srne 80 kollegaer begrver han srg
rgennem et landskab al hoíe sattereoler, vogne lyldt med sma-
pakker og mandshoíe stakke al gule postbakker. Ved reol 703,
som han har varet last trlknyttet r et halvt ars trd, hanger han
íakken pa kontorstolen og tander lyset over reolen. Han tager
srn postrode strrktroíe al, lagger den hen over íakken, lrsker srn
personlrge posttelelon op al lommen og taster `arbeídstrd be-
gyndt`. Nu er han klar: I.I82 husstande venter.
Han trllader srg at ga ud r kokkenet og halde en kop kalle op
37
trl srg selv. Han er om og trat r benene lra dagen r lorveíen. Det
er godt, han rkke skal lave det her resten al lrvet.
Han returnerer med koppen, drrkker en slurk og satter den
pa reolen. Han tager en stak breve op r handen og satter hvert
enkelt brev rnd r reolens lodrette rum. Hvert rum svarer trl en
husstand ude pa ruten og star r den rrgtrge rakkelolge. Man
skulle nodrg ga to gange op trl lemte sal, lordr posten lrgger lor-
kert. Cor han det rrgtrgt nu, kommer han híem r ordentlrg trd.
Nyhederne er r gang r radroen og kan hores over hele gulvet.
I lorste rndslag tales der om nattens optoíer med rldspasattel-
ser begaet al `utrlpassede` unge. De lleste al `anden etnrsk her-
komst`, srger de. De kunne lrge sa godt srge muslrmer lrge ud.
De unge boller brander contarnere al. Hvad skal det trl lor: He-
le I28 pasatte brande rgen r nat, rlolge polrtret. Den slags vrlle
slet rkke lorekomme under det sande Kalrlah. De vrlle
blrve anholdt og domt alle sammen. Selv r den vantro pseudo-
rslamrske stat Iran vrlle der blrve slaet hardt ned pa den slags,
lnyser han lor srg selv. Heller rkke r Saudr Arabren, den eneste
rslamrske stat, som kommer tat pa Kalrlah, er der ordentlrge
lorhold. Smatyve og lattrge blrver strallet og lar deres hander
hugget al, mens de vrrkelrge tyve og lorbrydere gar lrr. Var der
nogen, der skulle have begge hander hugget al, var det prrns
Abdullah og resten al kongelamrlren. De er de vrrkelrge lorbry-
dere.
Imshallah, ma den dag komme!
Neí, de unge skulle hellere bruge energr pa at bede deres Sa-
lat lem gange om dagen. Lller, endnu bedre: Core srg parat trl
at do lor Cud. Det er selve menrngen med lrvet. Nar trden
kommer, vrl han rkke tove. Sa er han parat.
KapILeI 9
FosILIon. 55'40'28.26"N 12'S5'S?.S0"E
DanmarR, CLrIsLIansLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 06.5?
Han marker varmen lra hendes krop. Hun er et lrlle kraltvark
r srg selv og straler al varme.
,Sover du:¨ sporger hun med et kys.
Han lader som om han sover og gengalder rkke kysset. Hen-
des har krlder r ansrgtet, og han koncentrerer srg om rkke at
blrnke med oínene. Dulten al hendes har snrger srg rnd r hans
nasebor. Han elsker hendes dult. Selv nar hun rkke dulter
godt.
Hun kysser ham pa halsen, kysser hans brystkasse, trakker
dynen trl srde og lader handen ga pa opdagelse.
,Der er da nogen, der er ved at sta op!¨ srger hun og tager
blodt lat om hans halvstrve prk. ,Ih, du strkker.¨ Hun grver den
et klem og kysser ham pa munden.
39
Storm kan rkke sprlle dod langere. Han skubber hende blrdt
om pa ryggen og kysser hende lrdenskabelrgt.
,Na, star du ogsa op:¨
Han kartegner hendes ene bryst. Hendes deílrge store bry-
ster. Hun er gaet et par numre op de srdste maneder.
,Uh, han er ogsa staet op!¨ srger hun med lys r oínene og lo-
rer Storms hand hen trl det sted pa maven, den lrlle srdst havde
rort pa srg.
Lrge r det rrgtrge oíeblrk. Han kan marke en lod, eller noget,
mod srn hand. Den deílrgste lolelse kommer over ham, og ha-
rene reíser srg r nakken; en varme og rntensrtet, som han bare
lor la ar srden rkke havde lorestrllet srg r srt lrv. Det kan bare
rkke vare bedre.
,Utrolrgt, skat.¨ Han lader handen glrde ned mellem hendes
ben. Han gnrder uden pa trusserne og kysser hende. Hun ston-
ner. Hans lrngre gar pa opdagelse bag trusserne. Han gnrder let
rndenlor, lrnder klrtorrs og bevager kodet r crrkler rundt om
den. Det vrrker. Hun stonner hoílydt, lukker oínene og brder
srg selv r underlaben al lryd. Han elsker at se hende sadan. Det
er sa smukt. Hun er sa smuk.
Iludselrg slar hun oínene op og ser drrekte pa ham med vrdt
abne oíne.
,Han - er - helt - strlle!¨ stonner hun.
Storm loler elter med den anden hand og marker, at den lrl-
le holder srg luldstandrgt r ro. Han undrer srg srkkert derrnde
over, hvad der sker omkrrng ham.
,Ah, hvor er det godt.¨ Hun grrber hans prk og masserer den
blrdt.
Storm trakker lrngrene trl srg og kysser hende lange og lr-
40
denskabelrgt, mens han kartegner hendes ene bryst. De híal-
pes ad med at trakke trusserne al hende. Han dreíer hende om
pa srden og lolter hendes balle med den ene hand. Hun híal-
per trl og styrer prkken pa plads. Han tranger langsomt rnd r
hende. Han tager lat om hendes lar og lorer srn strve prk uen-
delrgt langsomt lrem og trlbage, drrllende, blrdt og deílrgt. Hun
grrber om hans balle med den ene hand og lorsoger at la ham
trl at oge tempoet. Men neí. Iorst ud, trl den er lrge er ved at
lalde ud. Iause. Sa uendelrgt langsomt rnd rgen. Helt r bund.
Hun stonner sagte og rndser, at hun rkke lar havet tempoet.
Han lokuserer pa rkke at komme. Langsomt ud og rnd rgen.
Hun grver srg helt hen. Det loles rrgtrg varmt og deílrgt. Sadan
lrgger de r lang trd, mellem sovn og sanselrghed.
Hendes sagte stonnen lorstummer. Han ved, at det er tegn
pa, at hun er lrge ved at komme. Hun holder veíret. Sa kommer
hun. I en lang, sagte klagetone. Hun strammer srg sammen om
hans prk. Han skrlter lokus og trllader srg at komme. Strlle og
rolrgt, trl de rkke har llere sammentraknrnger. Slowmotron.
Sadan lrgger de. Tat, blrdt og deílrgt. Storm trakker dynen
over dem begge, rnden de r morket rndhentes al dromme om
bla hrmmel og sma babyskyer.
KapILeI 10
FosILIon. 55'40'50.2S"N 12'S4'S0.89"E
DanmarR, Købma¿er¿ades FosLcenLraI, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 0?.21
Iostbud Hans Iensen er altrd glatbarberet, og hans kommune-
larvede har er altrd kortklrppet. Han er 36, men morke rande
under oínene og garvet hud lar ham trl at se tr ar aldre ud.
Der er rkke rrgtrg nogen al kollegaerne, der har et personlrgt
lorhold trl ham. Han er reserveret og holder srg lor srg selv.
Han passer srt arbeíde og er altrd híemme lra ruten r ordentlrg
trd, hvrlket er síaldent lor lolk, der kun har varet der r seks ma-
neder. Det eneste, de har lagt marke trl, er, at han gar og beva-
ger laberne hele trden, som om han konstant, lydlost mumler
et eller andet. Det blander man srg rkke r. De har alle deres sar-
heder.
Hans strller en lronttaske pa bordet, grrber en handluld ela-
strkker r en skulle og lagger dem pa drsken. Han lolter tasken
42
op pa en ledrg rullevogn, ser elter r sattereolen, om han skulle
have glemt et brev og slukker lyset over bordet. Han gar rnd r
kokkenet og halder en halv kop kalle op, som han drrkker r et
snuptag. Han satter derelter koppen behorrgt r opvaskemaskr-
nen, returnerer trl sattereolen og tager srt toí pa. Det er en kold
regnluld morgen, omkrrng to grader derude, sa han trakker r
et postrodt regnsat, som har hangt trl torre pa srden al reolen.
Sa er han klar. Han lolter et stort noglebundt med over 75 nog-
ler ned lra nogletavlen og placerer det pa balteklrpsen pa srn
hoíre srde.
Han satter srg overskravs pa cyklen, lrnder balancen og klrk-
ker stotteloden lra. Han trader trl lor at la cyklen r gang. Den
veíer nok en I20 krlo r dag, gatter han pa. Han nrkker trl de
kollegaer, han moder pa veí ud.
Den rskolde regn slar ham r ansrgtet ude pa gaden. Han ha-
der regn. ßrevene kan rkke undga at blrve vade pa cyklen. Det
kan han heller rkke selv, lordr regntoíet holder pa sveden, nar
han lober op og ned r opgangene. Han vrl vare luldstandrg
gennemblodt, nar han har lrr.
KapILeI 11
FosILIon. 55'41'45.15"N 12'S4'0?.?4"E
DanmarR, FI¿sLospILaIeL, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 0?.4?
Sygepleíerske Magdalena ßogdanovrc strller cyklen r cykelstatr-
vet, laser den med lrosne lrngre, slukker cykellygterne og gar
rnd ad doren trl opgang 39 ved radroteraprklrnrkken. Mens hun
venter pa elevatoren, hopper hun et par gange lor at ryste det
varste vand al srg.
Iludselrg gar doren op lra brandtrappen bag ved hende, og
en mand kanter srg lorbr. Det er rkke normalt, at lolk bruger
brandtrappen, og hun sprrnger lorskrakket trl srde.
,Iyh, du gav mrg et chok,¨ srger hun med et smrl.
Han grver hende et kort nrk, trakker kasketten ned over an-
srgtet og lortsatter lorbr.
Det er en reparator lra lrrmaet Varran, kan hun se pa arbeíds-
toíet. Han er et hoved hoíere end hende, har hestehale, som
44
strkker ud bag kasketten og nar ham trl skuldrene. Han ma
vare ny. Hun tander lrdt pa hoíe mand, sa hun vrlle have lagt
marke trl ham, hvrs han havde varet her lor. Han lorsvrnder
ud r regnen, rnden hun kan na at sporge hvad han hedder, og
hvad han har repareret dernede. Hun har rkke hort, at der skul-
le vare noget r veíen med maskrnerne. Hun arbeíder med dem
hver dag og er den lorste, der opdager, hvrs de rkke vrrker. Na,
det er srkkert bare rutrneoplolgnrng.
Hun gar rnd r elevatoren og trykker pa mrnus to.
Dagens lorste patrent er Hassan al-Nourr, som alsoner lrvstrd
r Danmark lor lorbrydelser mod menneskeheden. Han har an-
grvelrgt over 300.000 menneskers lrv pa samvrttrgheden. Hun
kunne godt komme r tanke om andre 300.000 mennesker, der
var mere vardrge trl behandlrng lor kralt end ham, men som
god katolrk ved hun, at alle er syndere r Herrens oíne og har ret
trl trlgrvelse.
Hun ser pa uret. Syv mrnutter. Øv! Der sker nok rkke noget
ved, at han venter lrdt.
KapILeI 12
FosILIon. 55'41'45.15"N 12'S4'0?.?4"E
DanmarR, FI¿sLospILaIeL, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 08.0S
Han ma have penge nok, tanker Magdalena.
Hassan al-Nourr er en statelrg mand. Han er omkrrng I65
centrmeter hoí, har kulsort trlbagestroget har og moder op
hver eneste dag, glatbarberet, r et nypresset íakkesat.
Han er lulgt al to lrvvagter lra ILT, som skal sorge lor, at han
kommer srkkert trlbage trl Vestre Iangsel. Sygepleíerskerne kal-
der dem rnternt lor ILTerI og ILTer2. De har helt opgrvet at
la lat r deres navne. Òg det er rkke al mangel pa lorsog. Sports-
tranede polrtrmand er lrge, hvad der skal trl lor at gore syge-
pleíersker rode r krnderne.
Al-Nourr ledes drrekte rnd, uden om receptron og ventesal.
,Thrs way,¨ srger Magdalena og anvrser ham omkladnrngs-
rummet.
46
,Thank you,¨ srger han belevent og holder r lorbrlarten Mag-
dalenas blrk last med srne kulsorte oíne. Han gar rnd sammen
med ILTerI som lukker doren elter dem.
ILTer2 gar elter Magdalena rnd r kontrolrummet og vrdere
rnd r stralerummet lor at rnsprcere. Ln sagte brummen moder
hende r det lrrkantede rum, og den strlle hvasen lra kolesyste-
met lar den nye Varran X serre-stralekanon trl at mrnde om et
uhyre, der er tradt lrge ud al en scrence lrctron-lrlm. Den lylder
nasten hele endevaggen og rager blank og blagron ud over pa-
trentbanken r mrdten al rummet. ILTer2 ser srg kort omkrrng
og gar ud al rummet lor at melde klar over radroen trl ILTerI.
Stralrngsrummet er sa godt alskarmet, at de rkke kan bruge ra-
droen derrnde.
Hassan al-Nourr skrrdter rnd med ILTerI lrge r halene, rlort
hosprtalets hvrde kabe og underbukser. Magdalena stotter ham
op r vaclrxen, en lorm, der er stobt trl hans krop og híalper
ham med at placere armene over hovedet. Hun íusterer place-
rrngen al banken, sa de brttesma prrkker, han har laet tatoveret
rnd r huden, passer med de rode laserstraler, der kommer ud lra
vaggen og loltet. Iorst den laterale posrtron, herelter centre-
rrng. Ierlekt.
,Klar trl rndstrllrng,¨ srger hun hoít.
,Indstrller,¨ lyder kollegaen Krrstens stemme over hoítaleren.
Varran-stralehovedet bevager srg ud over al-Nourr med en
summende lyd og standser med et klrk. Ln lysstrale ses pa har-
chelens brystkasse, og maskrnen retter lysstralen trl, sa der teg-
nes en lrrkant pa brystet. Magdalena maler omradet med en lr-
neal.
,Syv gange syv,¨ srger hun.
47
,Korrekt,¨ srger Krrsten ud over hoítaleren.
Magdalena gar ud al rummet og satter srg bag computeren r
kontrolrummet. ILTer2 blrver trlbage.
Ude r kontrolrummet kan Magdalena se ILTer2 r kameraet.
ILTerI gar om bag hende lor at se, hvad hun laver. Hun loader
vardrerne r computeren og tíekker dem en lor en med vardrer,
hun har prrntet ud pa et stykke paprr. Det er standardprocedu-
re lor at mrnrmere leíl.
,Klar trl stralrng,¨ srger hun r samtaleanlagget, og hun kan se
pa skarmen, at ILTer2 bevager srg ud. Han strller srg og venter
lrge uden lor den bla stralrngsdor.
Doren glrder r med et klrk, og ILTer2 trakker srg vak. Nu
kan al-Nourr hverken undslrppe eller blrve overlaldet. Han gar
over bag Magdalena og holder oíe med brllederne al harche-
len pa skarmen.
Harchelen lrgger strlle og rolrgt med handerne over hove-
det.
,Mr. Nourr. Vr er klar trl at begynde. Hold venlrgst posrtro-
nen, trl vr er lardrge,¨ srger Magdalena pa srt bedste engelsk
over samtaleanlagget.
Magdalena begynder stralrngsproceduren med et tryk pa
Lnter-tasten.
I det samme lyder en hyletone, og store bogstaver blrnker
skrltevrs gult og blat hen over skarmen.
,Hvad sker der:¨ sporger ILTerI.
,Vr har laet en leílmeddelelse. Det er lrdt usadvanlrgt lor de
nye maskrner. Vr sa det trt pa de gamle,¨ lorklarer hun og sluk-
ker alarmen. ,Der gar nok et par mrnutter ...¨
ILTerI nrkker lorstaende.
48
,Lske, vr har en Interlock pa maskrne lem,¨ srger hun r samta-
leanlagget.
,Kommer,¨ lyder det kort trd elter.
,Mr. Nourr. Der er opstaet en lorsrnkelse. ßare slap al og lor-
blrv r posrtronen,¨ srger Magdalena over samtaleanlagget.
De kan se pa skarmen, at Nourr nrkker, stadrg med armene
over hovedet.
,Ieg kan umrddelbart rkke se, der skulle vare noget galt,¨ sr-
ger Magdalena, r samme oíeblrk en tynd og meget lysharet tek-
nrker, Lske Therkrldsen, satter srg ved en computer ved srden
al hende.
,Det gíorde den ogsa r gar,¨ srger han elter nogle la sekunder.
,Ieg prover lrge at nulstrlle ...¨
Han taster vrrtuost pa keyboardet.
,Sa skulle den vare der.¨
Krrsten starter systemet op rgen, og Lske Therkrldsen blrver
lor en srkkerheds skyld srddende.
,Klar!¨ melder Magdalena. ,Mr. Nourr. Vr er klar trl at be-
gynde rgen. ßare slap al og hold posrtronen.¨
Sygepleíerskens stemme runger r det lrrkantede rum. Hassan
al-Nourr kan hore en velkendt hoí elektrrsk summen og kan se
apparatet langsomt dreíe over ham. Hans hander er allerede
kolde al at vare strakt ud over hovedet sa lange. Han er ío lar-
drg om et oíeblrk, sa han holder nok trl det.
Han lukker oínene og slapper helt al.
Den elektronrske summen blrver hoíere. Det er en summen,
han rkke har oplevet lor. Det er nok en ny del al programmet,
tanker han. Lyden blrver hoíere, og han kan marke en deílrg
varme r lungerne. Der sker da noget! Lyden blrver endnu hoíe-
49
re. Det loles som om, det brander r lungerne. Han abner oíne-
ne og snapper elter veíret. Han kan rkke la lult. Han kan heller
rkke bevage srg. Han kan kun skrrge.
Alarmen gar rgen. WARNINC. AßÒVL TARCLT, blrnker
pa Magdalenas skarm. Stralrngskurven er langt over malet.
ILTerI ser sporgende pa Magdalena.
Teknrkeren hamrer handen ned pa en rod nodstopknap pa
bordet. Det híalper trlsyneladende rkke. Stralrngskurven pa
skarmen strger stadrg.
,Krrsten, nodstop! Hurtrgt!¨ raber Magdalena.
Krrsten trykker pa de lorste tre nodstop, hun kan se. Knap-
perne grver klrk lra srg og blrver rnde, som de skal, men der
sker rntet.
ILTerI og ILTer2 lolger hendes eksempel og trykker pa
samtlrge nodstop r rummet.
Intet vrrker.
Iorlardelrge skrrg lyder lra samtaleanlagget. Magdalena ser
pa stralrngskurven pa skarmen. Den blrver ved med at strge og
passerer nu et nrveau, som rntet menneske kan tale. Ia skar-
men kan hun se al-Nourr rykke srg lra srde trl srde r smerte.
Stralrngen strger stadrg. Skrrgene blrver mere skrngre. Hun kan
se, at der kommer rog ud al munden pa ham. Hun kan rkke
gore noget, kun hore hans skrrg strlne al og ga over r en rallen.
Stralrngskurven blrver ved med at strge, og brllederne lorsvrn-
der et elter et og elterlader sorte rammer pa skarmen.
Lske Therkrldsen tager en hurtrg beslutnrng. Han lober op
ad trappen og lober sa hurtrgt, han kan r den rskolde regn over
den morke parkerrngsplads trl translormatorstatronen pa den
anden srde. Han lrnder drrvende vad noglerne lrem og abner
50
doren. Han lamler srg lrem trl stromtavlen lor radrologrsk al-
delrngs underíordrske kompleks og trakker r albryderen, mens
lysstolrorene stadrg er ved at tande. Han lober ud lor at se, om
det har den onskede ellekt. Den er god nok, aldelrngen star nu
r morke. Han laser doren, lober trlbage over pladsen og ned ad
nodtrappen.
KapILeI 1S
FosILIon. 55'41'19.6S"N 12'SS'44.56"E
DanmarR, Nørrebro I KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 09.1?
Antrkvrtetshandler Sarek Cazdan dreíer r srn kassebrl rnd ad
Ravnsborggade, som rgen r nat blev ramt al voldelrge optoíer.
Han kan hore híulene knuse glas under brlen, som han behan-
drgt styrer uden om udbrandte brldak og skraldecontarnere.
Det mrnder ham om en lor langst glemt krrg r et lor langst
glemt land. ßanken pa híornet har laet smadret samtlrge vrn-
duer. Ln tomrer er ved at satte krydslrnerplader op lor de abne
vrnduesrammer, rndtrl glarmesteren lar trd trl at satte de rrgtrge
ruder r. Norrebro Teater, som lrgger lrge ved srden al, er luld-
standrg uberort. De sakaldte `utrlpassede unge` har vel kultur.
I den gamle telelonboks loran teatret er alle ruder knust, og
telelonroret revet al.
Sarek parkerer brlen ud lor srn lorretnrng, Sareks Antrk, som
52
han har halt r snart 30 ar. Al en eller anden grund holder op-
toíer srg kun trl Norrebrogade og kommer aldrrg langere rnd
ad Ravnsborggade trl hans butrk. Det kan Sarek rkke mrndes.
Hans lorretnrng er r hvert lald altrd gaet lrr.
Sarek er en lrlle mand r tresserne med solvgrat, krollet har og
gra, velpleíet moustache. Han laser srg rnd, slar alarmen lra og
begynder at bare mobler ud pa gaden. Iorretnrngen er lyldt
med de mobler, som skal udstrlles udenlor, sa det varer lrdt, rn-
den han kan komme rnd pa srt kontor.
,Na, har du varet ude at reíse, Sarek:¨ raber en kollega lra
antrklorretnrngen overlor.
,Iep. Det er godt at vare híemme rgen, Ieter,¨ srger Sarek
med en svag rullen pa r`erne.
De har begge halt lorretnrng lange. Det er et godt lrv. Code
penge. Code mulrgheder lor at strkke lrdt trl srde, som skatte-
vasnet rkke lar noget at vrde om.
,Hvor har du varet henne denne gang:¨ Ieter ser srg lor over
gaden og gar over trl Sarek.
,Ieg har varet r Ceorgren.¨ Sarek satter en stol pa lortovet.
,Var det rndbrrngende:¨
,Det kan du tro. Se bare her!¨ Sarek trakker en stak brlleder
op al baglommen med napolrtanske mobler, et bronzeskrrve-
bord og en rakke malerrer.
Ieter prlter. ,Det er da hele turen vard!¨
,Ia, det synes íeg ogsa,¨ srger Sarek og strkker brllederne r
lommen rgen. ,Marsk Shrpprng leverer det om en I4 dages
trd ...¨
,Du ma have rrgtrg gode kontakter. Skulle du rkke lortalle
mrg hvem det er:¨ lokker Ieter.
53
,Tía, det kunne du lrde,¨ ler Sarek. ,Det híalper at kunne tale
russrsk.¨
,Russrsk er rkke mrn starke srde,¨ srger Ieter og ryster smrlen-
de pa hovedet.
Sarek gar hen trl kassevognen og abner bagdoren. Lt stort
chatol er spandt last op mod srden al brlen.
,Det er godt, du er her. Cr`r du lrge en hand:¨
,Ia, selvlolgelrg.¨
KapILeI 14
FosILIon. 55'40'S6.50"N 12'S4'06.?2"E
DanmarR, FâdLuspIadsen I KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 09.SS
Det lorste pa Kurts dagsorden er at la lremskallet et eksemplar
al den bog, som ßíarne r srt brev skrev ISßN-nummeret pa. Ud
lra nummeret kan Kurt umrddelbart rkke se, hvrlket sprog den
skulle vare pa, sa han styrer med raske skrrdt mod Iolrtrkens
ßoghal pa Radhuspladsen, hvor de har det storste udvalg al
danske og engelsksprogede boger.
Kurt gar rnd ad glasdoren, ser srg om et oíeblrk og gar hen
mod en ekspedrent, som srdder og troner pa en hoí skranke
mrdt r butrkken.
Hun er travlt beskaltrget bag computeren, men lornemmer
allrgevel Kurt narme srg.
,Ia:¨ srger hun og ser nadrgt ned pa ham over srne lasebrrl-
ler.
55
,Ieg vrl hore, om du har mulrghed lor at híalpe mrg med at
lrnde en bog:¨ srger Kurt.
,Vr kan da prove,¨ srger hun med et smrl. ,Hvad soger du:¨
,Ieg soger et ISßN-nummer.¨ Kurt roder r lommen lor at lrn-
de brevet lra ßíarne.
,Iavel,¨ srger ekspedrenten og abner et nyt skarmbrllede.
,Det er: 978-87-7604-070-3,¨
,... 070-3 ... Her er den. Den hedder Hc//tgt ß/od, Hc//tg Gra/.
Den er pa lager,¨ srger hun venlrgt.
,Har du mulrghed lor at vrse mrg, hvor den star:¨
,Ia, selvlolgelrg.¨ Hun strger ned lra srn hoíe trone og gar hen
trl en reol, hvor hun trakker en tyk bog med et bordeauxrodt
omslag lrem lra hylden.
,Det er rmponerende, I har den.¨
,Den salger laktrsk meget godt. Det er den bog, Dan ßrown
har baseret srn Da Vrncr Mysterret pa,¨ srger hun og peger. ,Det
skrrver de r hvert lald pa omslaget.¨
Kurt tager den op r handen. Canske rrgtrgt. ßogcn, som Da
Vtnct /ystcrtct cr hascrct pã, star der pa lorsrden. ßogen er skre-
vet al lorlatterne Mrchael ßargent, Rrchard Lergh s Henry
Lrncoln og er ogsa prydet med et stort kors.
Øv, tanker Kurt. Det er kendt, at Dan ßrown havde dele al
srt plot lra anden srde, men hvad vrl ßíarne srge med den: Kurt
kan umrddelbart rkke lorestrlle srg, at ßíarne beskaltrgede srg
med tvrvlsomme teorrer og tendentros spekulatron, men den
skal da lases.
,Den tager íeg,¨ srger han og gar med ekspedrenten hen trl
kassen. Han betaler, gar ud pa Radhuspladsen og satter kursen
mod redaktronen. Der er lor langt híem trl Vanlose.
KapILeI 15
FosILIon. 55'40'28.26"N 12'S5'S?.S0"E
DanmarR, CLrIsLIansLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 09.49
Storm vagner med armene rundt om ßrrgrtte. Det meste al
ham r hvert lald. Venstre arm reagerer rkke, den er luldstandrg
lam. Han trakker strlle armen trl srg under hende, lader srg
glrde ud over sengekanten og ned pa gulvet. Han satter srg r
skradderstrllrng og prrkker lrdt trl armen. Det kan han overho-
vedet rkke marke. Den hanger bare dod ned lra skulderen.
Lgentlrg en síov lolelse.
Han nrver srg selv r handen. Den er helt kolrg al manglende
blodtrllorsel.
Lt oíeblrk elter kan han bevage lrngrene nogle la mrllrmeter.
Lller, det som om, at han bevager dem. Han gor srg men-
talt klar trl smerten, der vrl komme, nar blodet er luldt r kreds-
lob rgen. Iorst en prrkken, sa en smerte.
57
Han reíser srg op og gar ud pa badevarelset. Kan elterhan-
den bevage handen. Uh, hvor gor det ondt. Han lorsoger at la
gang r blodomlobet ved at massere musklerne. Lr r ovrrgt ogsa
om r ryggen lra r gar. Det var srdste gang rnden íul, nu kan han
rrgtrg slappe al trl elter nytar.
Han abner lor vandet og venter, trl det er varmt.
,Ah!¨ Hvor er det rart at vare under den varme bruser.
ßrrgrtte vagner ved lyden al bruseren. Hun ruller srg med be-
svar op pa sengekanten og gar ud pa badevarelset. Hun abner
doren trl brusenrchen, skubber ham drrlsk med maven pa veí
rnd og kysser ham r nakken. Han trakker srg lrdt trlbage, ven-
der srg om og lader det varme vand kartegne ansrgtet.
,Hvad er der galt:¨ sporger hun og lukker glasdoren elter srg.
,Mrn arm er ved at vagne,¨ srger han med et skavt smrl.
,Nah, skatter. Lr der noget, íeg kan gore:¨
Han trakker let pa skuldrene. ,Den er god rgen om et par
mrnutter.¨
Hun rakker ud elter handsaben og smorer hans overkrop
rnd. Hun masserer skuldrene og specrelt armen, nansomt og
blrdt.
Storm lukker oínene og nyder det r lulde drag. Han nyder
vandet, der rrsler blodt over dem begge, hendes hander, der
gar pa opdagelse over huden, og hendes store mave mod hans
baller. Vandet skyller strlle og rolrgt saben al. Storm lolter med
den vagne arm den sovende arm op pa kanten al brusenrchen,
sa hun kan komme trl. Armen er stadrg kold, men er ved at
vare r orden rgen. Hun satter srg pa hug og vasker hans baller,
lar og lodder. Hun lortsatter om pa lorsrden og saber nosser-
ne og skaltet pa den nu halvstrve prk rnd. Hun trakker blrdt
58
lorhuden trlbage og saber drrllende kanten al prkhovedet rnd.
Storm er helt svrmmel. Han star stadrg med lukkede oíne og
ma holde last r kanten overst pa kabrnen lor rkke at mrste ba-
lancen. Hun reíser srg op rgen, lukker lor bruseren og tager
barberskum ned lra hylden.
,Vend drg om,¨ kommanderer hun.
Han adlyder med lukkede oíne og kan hore, at hun sproíter
noget barberskum ud r handen.
Hun smorer hans nosser rnd med blrde bevagelser.
,Uh.¨ Han marker en rsnende lornemmelse.
Han er nasten helt strv nu, og prkken star lrge ud r lulten.
Hun tager barberskraberen r handen, gar pa kna, holder op
r prkken og begynder at barbere pungen med nedadgaende
strog.
,Hold den lrge selv, skat,¨ srger hun. Storm adlyder. Men kun
med den vagne arm. Den anden kan lrge grrbe om kanten og
holde balancen. Hun strakker kyndrgt pungens hud ud og bar-
berer lorst r retnrng med harene og derelter mod harene. Selv
de sma har pa undersrden al prkken undgar rkke hendes kyndr-
ge blrk og skares al et elter et. Hun abner lor bruseren og skyl-
ler skummet al. Det gor pungen endnu mere kold.
Han marker hendes tunges varme pa den kolde pung. Den
gar pa vandrrng op ad roden og drrller under prkhovedet. Han
marker hendes labers varme omslutte hovedet, blrdt som et
kys. De lortsatter ned trl over skaltet. Trlbage rgen. Han mar-
ker hendes tunge akkurat lrge lolte det alleryderste al prkhove-
det. Han loler srtrende seksuel energr stromme lra landen og
det dybeste al skaltet ud trl det punkt, hun holder srn tunge.
Hun tager lat om skaltet, reíser srg og kysser ham.
59
,Uhm, det er nu deílrgt at kunne slrkke drg uden at la har r
munden.¨
Han abner oínene. ,Hold da kalt, hvor var det deílrgt.¨
Hun vender srg om og híalper ham rnd r srg. Han tranger
rnd r hende hardt, helt r bund med det samme. Han marker
varmen lra hendes rndre omslutte prkken. Hun er vad. Det drr-
ver ned al benene pa hende. Hendes salter varmer den rskolde
pung, og hendes hud varmer hans lar og mave.
,Ah,¨ skrrger hun. Han knepper los r et rasende tempo. Hun
grrber elter noget at holde last r og lrnder brusestangen med
den ene hand. Hun lrnder klrtorrs med den anden. ,Ah, det er,
som om vr rkke stoppede,¨ udbryder hun.
Hun blrver skubbet rnd r híornet og boíer hovedet, sa hun
rkke slar det rnd r glasset.
,Ia, kom skat,¨ srger Storm, mens han knepper los. Hun
snapper elter veíret, gnrder los pa klrtorrs og kommer r et hoít
skrrg. Han lokuserer pa rkke at komme og knepper los, lor han
ved, at hun kan blrve ved med at komme. Han kan marke hen-
des ben ryste. Sadan skal det vare. Nu kommer hun rgen. Hun
trakker srg sammen om ham. Han ma holde balancen lor hen-
de, lor hun er helt vak. Hun krummer srg sammen, skubber
srg trlbage mod ham r sma ryk og kan nasten rkke la lult. Hun
kommer r en stor krampe, der gennemryster hende. Hun gar r
kna. Rystelserne lortager srg sa meget, at hun kan la lult.
,Ia, ía, ía, ía, ía!¨ messer hun, mere og mere rntenst. Han er
ved at komme, kan hun marke. ,Ia, kom skat. Nu!¨ raber hun.
Han strller srg pa taerne, kommer med et stort brol og presser
srg ekstra langt rnd r hende lor hvert sproít. Hun raber hoílydt
og slar hovedet rnd r glasset.
60
Langsomt og lorpustet kommer de trl srg selv. Hun reíser srg
op, og han slar armen rundt om hende.
,Slog du drg skat:¨ Han kysser, hvor hun slog hovedet.
,Der skal mere trl at sla mrg ud,¨ srger hun og kartegner hans
nakke.
De star og holder om hrnanden et stykke trd og vugger blrdt
lrem og trlbage. Storm er stadrg rnde r hende. Irkken er rkke sa
strv langere, og det varer rkke lange, lor den vrl lalde ud. Hun
drrller ham ved at klemme ham med skeden.
Han trakker srg ud al hende.
,Uh,¨ undslrpper hendes laber.
Storm abner lor vandet rgen. De star og nyder hrnanden r
det varme vand.
,Llsker drg skat,¨ srger Storm. Det kommer lra det dybeste al
ham. Ira hvert atom r hans krop. Ira mere end det. Ira det r
ham, der er klar over, at han er trl.
Hun vender srg om og kysser ham mrdt pa munden.
,Ieg elsker drg,¨ srger hun rort. Hun lagger hovedet pa hans
skulder og putter srg rnd trl ham.
KapILeI 16
FosILIon. 55'40'56.48"N 12'S4'20.S8"E
DanmarR, KrIsLeII¿L Da¿bIad, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 09.56
Kurt lukker srg selv rnd pa redaktronen og slar med nervose
lrngre alarmen lra lrge bag doren. Utrolrgt, at han kan huske
koden. Han har udvrklet et hadsk lorhold trl alarmer, srden
han lrk en prrs lor at vare den person, som oltest satte alarmen
r gang, da han arbeídede pa Dagbladet Aktuelt. Men det lykke-
des da uden problemer denne gang. Han sukker lettet.
Krrstelrgt Dagblad har lrgget ubemandet hen r weekenden, sr-
den sondagsudgaven blev sloílet lor snart 20 ar srden, og det er
llere ar srden, han har varet her helt alene. Her er luldstandrg
strlle. Receptronen ser uvrrkelrg ud r det gra lys, og det loles un-
derlrgt rkke at hore den sadvanlrge summen lra stemmer, tele-
loner, prrntere og dore, der gar op og r.
Kurt gar rnd pa srn plads, smrder tasken pa gulvet, bogen pa
62
skrrvebordet og tander bordlampen. Han hanger lrakken op
og gar ud lor at lave en portron kalle. Der skal meget trl r dag.
Mrrakulost har Kurt`en lundet veí op r skabet rgen. Han halder
kallen op r en termokande og oíner trl srn store glade en uab-
net pose Karen Woll-pebernodder.
Med kalle r Kurt`en og en god portron pebernodder smak-
ker han stangerne op pa bordet og begynder at lase. Her er
laktrsk hyggelrgt. Òvenlyset er rkke tandt, og han loler, at han
kan gemme srg lrdt r skaret lra den gamle IH-lampe.
KapILeI 1?
FosILIon. 55'40'28.26"N 12'S5'S?.S0"E
DanmarR, CLrIsLIansLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 11.49
Mobrltelelonen sprller temaet lra skabnesymlonren al ßeetho-
ven. Soren Storm gemmer maden r krnden.
,Det er Soren ... god lormrddag, Ian.¨ Hvad rrnger han lor,
gestrkulerer han over trl ßrrgrtte. Òg sa pa en lordag: ,Io, det
kunne íeg vel nok ... skal det vare lrge nu: ... okay, lad ham
bare rrnge.¨
Storm lagger telelonen.
,Det var mrn gamle chel, Òberst Ian C. Valle. Han vrl have
mrg trl at grve ILT en hand,¨ srger han og tygger al munden.
,I dag:¨ ßrrgrtte rynker brynene.
,Ia, nu.¨
Mobrlen rrnger med den almrndelrge Nokra-rrngetone.
,Det er Soren ... goddag, ßíorn Moller ... Ia, íeg er híemme
64
... lrge et oíeblrk.¨ Han holder handen lor roret. ,Lr det okay,
skat:¨
Hun trakker pa skuldrene.
,Iamen, sa er det ío godt, at íeg er blevet barberet r dag,¨ srger
han og ser drrlsk over pa ßrrgrtte.
Hun holder srg lor munden lor rkke at grrne hoít.
,Crv mrg lrge et par mrnutter, sa kommer íeg ned.¨
Han lagger telelonen pa kokkenbordet og skal lrge trl at be-
gynde den helt store udrednrng.
Hun lagger en lrnger pa hans laber og kysser ham. ,ßíorn
Moller er en al de tunge drenge.¨ Hun tager ham ved handen
og leder ham ud r entreen. ,Det ma du rkke ga glrp al.¨
,Hvad sa med barnevognen:¨
Hun rakker ham íakken og abner doren. ,Ieg rrnger trl San-
dra. Sa henter vr den.¨ Hun grver ham et klask r roven pa veí
ud. ,Vr ses bare senere.¨
,Heí sa lange, skat.¨ Doren blrver smakket r.
Markelrgt. Det skulle ío vare deres dag sammen.
Han lober ned ad trapperne.
Det kan ío vare, at hun vrl kobe noget alene, mens hun kan;
en gave trl ham lor eksempel.
Ln stor morkebla Iord Mondeo holder med motoren r gang pa
langs al tre parkerrngspladser.
ßagdoren blrver abnet rndelra, og en hand vrlter ham rnd.
Storm satter srg pa bagsadet, og brlen trrller r gang, rmens
han endnu er ved at lukke doren.
Ln herre r en bergelarvet cottoncoat med en stak mapper pa
skodet rakker handen lrem. ,ßíorn Moller.¨
65
Han er slank, sportstranet og maske r starten al halvtredser-
ne. Store poser under oínene leder tankerne hen pa mange ars
rog- og alkoholvaner. Trdlrgere vaner maske, lor han lugter rkke
al tobak og vrrker luldt trl stede.
,Soren Storm. I sprlder rkke trden, hva`:¨
,Det er síaldent,¨ srger han tort. ,Tak lor at du kunne híalpe
os med sa kort varsel. Vr er ío lrdt tyndt bemandet her op trl
dronnrngens íubrlaumslest. Ieg har lrge nogle paprrer, du skal
udlylde.¨
,Iavel.¨
Han rakker Storm en stak paprrer trl underskrrvelse. ,Det er
de generelle lortrolrghedserklarrnger,¨ srger Moller og rakker
ham en kuglepen.
,Lr íeg allerede srkkerhedsgodkendt:¨
,Ia. Det har du sadan set varet, srden du arbeídede lor Ior-
svarets Llterretnrngstíeneste. Du er bare opgraderet. Vr har
lulgt drg tat de seneste ar, og nu har vr brug lor drn híalp.¨
Storm lolter oíenbrynene, skrrver under og rakker ham pa-
prrerne.
,Tak,¨ srger ßíorn Moller og lagger paprrerne rnd r en blalrg
lrlmappe og lagger mappen nederst r bunken.
,Hvad er der sket:¨
,Du kender Hassan al-Nourr, lorstar íeg:¨
,Det er korrekt. Ieg har alhort ham llere gange r lorbrndelse
med vabenrnspektroner r Irak. Iaktrsk sa sent som lor et ars trd
srden r Vestre Iangsel.¨
,Det ved vr,¨ srger Moller tort og krgger ud ad vrnduet pa by-
en, der glrder lorbr. ,Han er lundet dod her trl morgen.¨
,Na dada.¨ Storm gatter srg trl, at han rkke dode naturlrgt.
66
,Hvordan dode han:¨
,Ved mere end et uheld vrl íeg tro. Ia Rrgshosprtalet.¨ Moller
krgger stadrg ud ad vrnduet.
,Hvad kan íeg híalpe med r den sammenhang:¨
,Vr haber at kunne trakke pa drn vrden og ekspertrse. Al-
Nourr lrk konstateret lungekralt r lorsommeren og lrk opereret
den ene lungelap ud. Han har elterlolgende gaet trl stralebe-
handlrng pa Radrologrsk, hvor han her trl morgen blev drabt al
en trlsyneladende lobsk stralekanon.¨
,Det lyder umrddelbart rkke mulrgt.¨
Moller ser drrekte pa Storm med et hvrdt smrl. Lrdt lor hvrdt.
Han har tydelrgvrs laet bleget tanderne.
,Neí, det er ogsa, hvad vr mener. Drn opgave er at lrnde ud
al, hvad der er sket, og, hvrs det rkke er et uheld, lrnde ud al
hvem der har kunnet gore det.¨ Han rakker ham en mobrltele-
lon og et ILT-skrlt. ,Telelonen er krypteret. Tryk pa et, hvrs du
vrl tale med mrg. Òpladeren er den samme, som du har trl drn
egen.¨
,Tak, hvad med andre samtaler:¨
,Der vrrker den som en normal mobrltelelon. Du er velkom-
men trl at bruge den prrvat og lade drn egen blrve híemme.¨
ßrlen dreíer rnd trl Rrgshosprtalet og standser loran Radrolo-
grsk. Òpgang 39 strkker op som et skrlderhus al glas mrdt pa
parkerrngspladsen.
,Drabschel Ietersen lra Kobenhavns Iolrtr venter pa drg der-
nede,¨ srger Moller og gor tegn trl, at han kan ga.
Storm abner doren og strger ud pa parkerrngspladsen.
,Òg lrge en trng trl: Du rapporterer drrekte trl mrg,¨ srger
Moller r den abne dor.
67
,Hvad med Ietersen:¨
,Ham kan du rolrgt stole pa. Det er r rum lem.¨ Moller tryk-
ker hans hand. ,Hold mrg underrettet.¨
Storm nrkker og smakker doren. ßrlen satter al sted med
det samme.
Alt er rndrammet r glas og stal r opgang 39. Han trykker pa
knappen trl elevatoren og kan se ned r en stor lysskakt r ra be-
ton, der nar llere etager under íorden. Man ser den rkke lra ga-
denrveau. Det er ogsa godt det samme, lor hvor er den dog
grrm.
Dorene gar op. Han trykker pa knappen trl receptronen, to
etager langere nede.
Llevatordorene abner, og han trader ud r receptronen. Ln
lorurolrgende, men velkendt lugt slar ham r mode.
KapILeI 18
FosILIon. 55'41'45.15"N 12'S4'0?.?4"E
DanmarR, FI¿sLospILaIeLs BLrâIIn¿saIdeIIn¿, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 12.19
,Soren Storm, ILT,¨ srger Storm. Han tygger lrdt pa ordet.
I.L.T. Det loles godt at srge. ,Rum lem:¨
Receptronrsten peger hen ad gangen.
Ln srlhuet laner srg op ad vaggen langere henne pa gangen
og venter trlsyneladende pa, at Storm nar hen trl ham.
,Soren Storm:¨ srger en dyb stemme, rdet han kommer rn-
den lor horevrdde.
,Ia. Lr du Ietersen:¨ srger Storm og rakker handen lrem.
,Ilemmrng Skíold-Ietersen, Drabschel. Kald mrg bare Ieter-
sen.¨
,Òkay,¨ srger Storm og grver ham et last handtryk.
Ilemmrng Skíold-Ietersen lrgner prototypen pa en polrtr-
mand, tanker Storm og skyder ham trl at vare srdst r halvtred-
69
serne. Hoí, slank og kortklrppet, kun rlort bla cowboybukser
og poloshrrt. Han har srkkert lagt srn lrakke r brlen, lor han har
rkke andet r handerne end srn notesblok.
,Ieg er lrge ankommet,¨ srger Ietersen og lolter op r det rod/
hvrde polrtrband, som alsparrer rndgangen.
De trader rnd r et kvadratrsk modtagelses- og omkladnrngs-
rum, hvor betíente er r lard med at optage vrdnelorklarrnger
lra personalet. Ln bla metaldor r det líerne holdes aben med et
kosteskalt. Storm gatter pa at al-Nourr lrgger derrnde.
,Hansen, Cernrngsstedskoordrnator, KTC.¨ Ln mand r hvrd
beskyttelsesdragt skubber srt hvrde andedratsvarn op r pan-
den.
,KTC:¨ sporger Storm.
,Krrmrnal Teknrsk Center,¨ srger Hansen.
,Iavel.¨
,Du er rkke polrtrmand, hvad:¨ srger Hansen med et smrl.
,Neí, det er luldstandrg rrgtrgt. Men íeg ved noget om stra-
lrng.¨
,Ia, stralrng moder vr rkke sa trt,¨ srger Hansen og leder dem
rnd r et omkladnrngsrum, hvor to hvrde beskyttelsesdragter
lrgger klar trl dem pa en brrks. ,I kan klade om herrnde.¨
,Kan du lrnde ud al sadan en dragt:¨ Ietersen trakker r drag-
ten med det samme.
,Ieg er vant trl tykkere materraler.¨ Storm hanger overtoíet
op, trakker dragten pa og lyner op. Den knrtrer som en gam-
mel strv teltdug. Han kranger bla plastrkbeskyttere over sko-
ene og trakker latexhandsker pa trl srdst.
De gar rnd ad doren med kosteskaltet, gennem en hvrd mel-
lemgang og rnd r selve stralrngslokalet. Ilere personer r hvrde
70
dragter er travlt beskaltrgede med at srkre srg de teknrske bevr-
ser som lrngeraltryk og dna-spor.
Ioran en bank mrdt r rummet star tre skrkkelser. Den ene er
lotogral. Han tager brlleder al banken og dens okkupant med
et usadvanlrgt stort kamera.
Cad vrde, om han er paparazzo r srn lrrtrd med det kamera,
tanker Storm.
Ia gulvet rundt om banken lrgger bunker al trlsolede, rosa
handklader. Òver den star en rmponerende blagra maskrne.
,Vr skal rnsprcere lrget, sa de kan kore det ud,¨ srger Ietersen
og gar over trl Hansen ved banken.
,Det er retslage Dan Dahl,¨ srger Hansen og nrkker over
mod retslagen, som star pa den modsatte srde al banken. Rets-
lagen nrkker trlbage.
Storm har set meget r trdens lob, men han er allrgevel rkke
lorberedt pa det syn, der moder ham. Hassan al-Nourr lrgger
badet r lys med armene over hovedet. Han lrgger r en slags skal,
som er lormet trl hans krop. Øínene er uhyggelrgt grahvrde og
strrrer lrvlose op r lulten. Hans mund er aben som strvnet r et
skrrg. Ira halsen og ned er huden lyserod. Òmkrrng brystet er
han luldstandrg branket, narmest lorkullet. Maven er opsvul-
met som en ballon og ser ud trl at kunne spranges hvert oíe-
blrk, det skal vare. Vaske srver ud rgennem sprakker r srderne
pa ham, luldstandrg som en helstegt pattegrrs pa spyd. Kodsalt
drypper lra banken og larver de hvrde hosprtalshandklader pa
gulvet rosa. Storm trader narmere og er meget omhyggelrg
med, hvor han placerer srne lodder. Han skal rkke have har-
chel pa skoene. Ln syrlrg lornemmelse r munden og en lolelse
al, at kaberne torrer ud overmander ham. Ln voldsom kvalme
7I
melder srg, og han ma vende srg vak lor rkke at kaste op.
,Her.¨ Ietersen lyner ned, lrnder en aske tyggegummr lrem
og strkker Storm tre stykker.
,Tak.¨ Storm tygger rntenst. Han skulle rkke have sprst sa me-
get her trl morgen.
Tyggegummret híalper. Icemrnt. Han er ved at la kontrol
over kvalmen. Icemrnten vrrker ogsa r nasen. Iyh!
,Der var lrge ved at vare krrse!¨
,Du skal bare ga ud, hvrs du synes.¨
,Neí, íeg er ved at vare trlbage.¨ Den syrlrge lornemmelse r
munden og krnderne er pa retur. Han vender srg om rgen og
strrrer strlt pa retslagen hen over al-Nourr lor rkke at se det
brandte kod.
,Hvad har du trl mrg, Dan:¨ sporger Ietersen.
,Ia, han dode altsa rkke al lungekralt,¨ srger Dahl.
,Har du en rde om drabsarsagen:¨ sporger Ietersen.
,Mrn umrddelbare konklusron er ío, naturlrgvrs, at han dode
under bestralrngen,¨ srger Dahl tort.
,Iracrst hvordan:¨ ryger det ud al Storm. Han kan rkke styre
srn nysgerrrghed.
,Iracrst hvordan ved íeg mere om, nar íeg har loretaget ob-
duktronen,¨ srger Dahl rrrrteret og tager latexhandskerne al
med sma smald.
,Det er Soren Storm, ILT,¨ prasenterer Hansen.
,Du er ny:¨
,Crrka 25 mrnutter,¨ srger Storm med et skavt smrl.
,Ieg lorstar,¨ srger Dahl og kaster et srgende blrk over trl Ie-
tersen. ,De har travlt op trl íubrlaet, hva`:¨
,Ma íeg hore engang,¨ srger Storm og lader srg rkke ga pa.
72
,Apparatet algrver kun lotonstralrng, rkke:¨
,Det ved íeg laktrsk rkke, ma íeg rndromme.¨ Dahl kaster et
blrk pa det sortsvedne stralrngshoved over dem. ,Stralrngen var
r hvert lald kraltrg nok trl at koge hans blod og morne vavet,
men de detalíer lar íeg lorst, nar íeg har halt ham pa banken.¨
Han smakker laget r pa srn lrlle, metallarvede kullert.
,Hvornar er det:¨ sporger Storm rnteresseret.
,Hvrs der er relatrvt strlle, kan vr have obduktronsrapporten
klar om 24 trmer,¨ svarer han belarende. ,Ieg kontakter íer, nar
íeg har nyt.¨
,Tak,¨ srger Ietersen.
,Det er da rkke hver dag, man ser drg, Ietersen, og sa pa en
lordag,¨ srger Dahl og trykker begge lase r med et klrk.
,Ieg har godt al at la lrdt lult. Havde born og borneborn pa
besog.¨
,Naturlrgvrs,¨ grrner Dahl og hanker op r kullerten. ,Iortsat
velbehagelrg dag, mrne herrer!¨ Han gar med hurtrge skrrdt
mod udgangsdoren og passerer to portorer, der ruller en bare
rnd.
,Vr er lardrge. I ma godt tage ham,¨ srger Ietersen.
Storm kan se, at portorerne debatterer, hvordan de skal llyt-
te ham. Al-Nourr er sa mor, at de er bange lor, at han skal ga
helt lra hrnanden. De beslutter srg lor at lolte ham vaclrx-
en over r en sort lrgpose pa baren. Ia veí ud ruller de lorbr en
mand r hvrd dragt, som lorlardet knuger handtaget trl en lrlle,
sort varktoískullert loran srg.
,Lr du lra Varran:¨ sporger Ietersen.
,Ian Mynster. Teknrsk chel, Varran Lourpment Servrce,¨ srger
han og rakker handen lrem.
73
,Vr grver rkke hand herrnde.¨
,Ah, íavel.¨ Mynster trakker keítet handen trl srg.
,Tak lordr du kunne komme. Vr skal prove at stykke sam-
men, hvordan det her kunne ske,¨ srger Ietersen og nrkker over
pa stralehovedet.
,Ieg kan rkke lorsta det.¨ Mynster ryster rntenst pa hovedet.
,Det burde rkke kunne ske.¨
,Lad os se, om vr rkke kan la lrdt mere at vrde herovre.¨ Ieter-
sen peger mod maskrnen og det teknrske baglokale.
To skydedore er trukket trl srde rnd trl et stort teknrsk baglo-
kale. Tykke rsolerede metalror lober trl og lra maskrnen. Storm
gatter pa, at det er kolrngsror. ßag maskrnen star en tynd, lys-
haret mand. Hans hud er ganske lys, narmest gennemsrgtrg.
,Ietersen - Storm - Mynster,¨ prasenterer Ietersen.
,Lske Therkrldsen. Ieg var trl stede under uheldet.¨
,Uheld:¨ Ietersen lolter oíenbrynene. ,Det er noget, al-
gor.¨
,Øh, íavel,¨ srger Therkrldsen og gor store oíne.
Ietersen kan se, at han rkke har det sa godt. ,Ieg lorstar, at du
er lrdt al en helt her r huset,¨ srger han med en meget rolrg og
laderlrg stemme.
,Ieg ... oh.¨
,Iortal os, hvad du har gíort her.¨
Imponerende srtuatronslornemmelse. Han har med srn stem-
me og srt kropssprog lortalt Therkrldsen, at han rkke har gíort
noget lorkert, og at det nok ordner srg alt sammen. Òg det pa
la sekunder.
,Ia, altsa, da íeg sa at den rkke var trl at slukke pa normal vrs,
lob íeg op trl el-huset pa parkerrngspladsen og albrod strom-
74
men trl hele aldelrngen,¨ lorklarer Therkrldsen. ,Ieg lob ned
rgen lor at híalpe med at la doren op.¨
,Òg hvad har du specrlrkt gíort her:¨ sporger Ietersen og ser
rmponeret pa tre tommetykke gra stromkabler, der strkker ud
al maskrnen, hvert enkelt rsoleret med sorte hatter.
,Io, den eneste made, íeg kunne lorestrlle mrg, at vr kunne
la strom pa bygnrngen rgen, var at almontere stromkablet trl
enheden her.¨ Han peger pa det almonterede kabel, der strrtter
ud al srden pa maskrnen.
,Udmarket,¨ srger Ietersen r en rosende tone. ,Har du en rde
om, hvad der er sket:¨
,Ieg kan rkke lorsta det. Det burde rkke kunne lade srg gore,¨
srger Lske Therkrldsen, ,der er mange srkkerhedsloranstaltnrn-
ger; drrltsrelaet skal albryde, hvrs man trykker pa en nodstop-
kontakt. Ved det mrndste problem burde skotterne r stralrngs-
hovedet automatrsk lukke r, sa stralrngen rkke kan undslrppe
kanonen.¨
Ietersen henvender srg trl Ian Mynster. ,Kan det vare en
soltware-leíl:¨
,Det burde rkke kunne gore det.¨ Ian Mynster skrlter hand
pa kullerten. ,Vr anvender kun gennemtestet soltware. Det ta-
ger maneder at godkende det. Soltwaren er brandt pa en spe-
crel chrp, sa det rkke er mulrgt at andre koden udelra. Chrppen
testes rgen, nar den er brandt.¨
,Iasa. Hvordan skulle man kunne andre den:¨ sporger Ieter-
sen eltertanksomt.
,Det er umulrgt. Ln chrp kan rkke brandes to gange. Der
skal srmpelthen brandes en helt ny chrp. Det er rkke let,¨ srger
Ian Mynster.
75
,Hvrs du skulle gatte,¨ bryder Storm rnd, ,hvordan
det her lade srg gore:¨
,Du brander en chrp med et nyt program pa. Lrstatter lysrsk
den nye chrp r styrrngen,¨ srger Mynster.
,Kan du vrse os, hvor denne styrrng srdder:¨
,Ia.¨ Han lagger varktoískullerten pa gulvet og lrnder en
skruetrakker lrem.
,Vent lrge et oíeblrk.¨ Ietersen vender srg mod Hansen, der
rnstruerer lotogralen r at tage brlleder al nogle lrngeraltryk pa
banken. ,Lr I lardrge herovre:¨
Han krgger op. ,Øh, ía vr er lardrge.¨
,Tak. Varsgo, Mynster.¨
,Styrrngen srdder bag panelet her.¨ Mynster skruer panelet
al. ,Det var som ...¨
,Hvad er der:¨
,Der er noget galt,¨ srger han med panelet r handerne. ,Der
er to chrps oven pa hrnanden.¨
,Hvordan kan du se det:¨ sporger Storm.
,Vr bruger kun specralproducerede Inlrnron-chrps. Det her er
en Samsung med et eller andet pasat. Irov at se den chrp, der
er ovenpa.¨ Han lagger panelet pa gulvet.
Storm ser rnd r styrrngen. Òg ganske rrgtrgt. I en gron sokkel
srdder en chrp pa omkrrng tre gange tre centrmeter, tydelrg
market Samsung. Ln lrlle chrp er lrmet ovenpa.
,Ma vr undersoge den:¨ sporger Storm.
,Ia.¨ Mynster skal lrge trl at lrrke den ud al soklen.
,Vr tager den selv ud, tak.¨ Ietersen stopper hans arm. ,Vr
skal lrge have loretaget nogle undersogelser lorst.¨
,Ah, íavel,¨ srger Mynster.
76
,Vr vrl ogsa gerne se pa de tre andre maskrner hernede. Har
du mulrghed lor at assrstere:¨
,Ia, ía. Naturlrgvrs.¨ Ian Mynster lukker kullerten.
,Kan íeg la drg trl at ga med Mynster, Storm: Sa taler íeg vr-
dere med Lske rmens.¨
,Selvlolgelrg.¨ Han ser lrem trl at komme ud. Lugten er srk-
kert svagere derude.
KapILeI 19
FosILIon. 55'40'48.5S"N 12'S4'58.19"E
DanmarR, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 1S.09
Híertet hamrer r brystet pa postbud Hans Iensen. ßrevsprak-
kerne r opgangen srdder kun lem centrmeter over gulvet, som
er den varste hoíde lor et postbud og gor hele opgangen ekstra
anstrengende. Han bukker srg ned lor at skubbe posten rnd pa
líerde trl hoíre med begge hander. Han blrver sa svrmmel, rdet
han reíser srg, at han ma stotte srg op ad gelanderet trl naste
etage lor rkke at mrste balancen.
Selv rkke den lysrske tranrng r Alghanrstan var hard. Der
var da pauser rndlagt, lnyser han. Ia ruterne r omradet sprrnger
nasten alle postbude lrokostpausen over bare lor at na híem
rnden lyralten. Men mange lar overarbeíde allrgevel. Men det
grder han rkke tanke pa nu. Han holder srg da r lorm.
Srdste brev skubbes rnd pa lemte sal trl hoíre. Han vender srg
78
og lober nedad. Det loles utrolrgt alslappende at lobe ned og er
det eneste trdspunkt, han kan la srn hoíe puls lrdt ned rgen.
Cadedoren smakker med et brag elter ham. Det regner hel-
drgvrs rkke langere. Den ene al de to srdetasker er lyldt med
overtoíet, lor det er varmt pa trapperne. Han skubber cyklen
med stottehíulene nede hen trl naste opgang lor pa den made
at have mere kontrol over den. Ia posthuset grrber cykelsme-
den hver dag lat r en kollega lor at tude ham orerne lulde om,
at man rkke ma trakke cyklen med stottehíulene slaet ned. Det
slrder pa dem, srger han. Men det er han og kollegaerne luld-
standrgt lrgeglade med.
Srdste opgang. Srdste gadedor. Sa er han lardrg lor r dag. Nog-
lebundtets srdste nogle dreíes rundt r lasen, og opad det gar.
Han kan godt savne det enkle lrv r leíren. I llere ar sov han pa
den kolde íord. Det savner han rkke specrelt meget, men han
savner at allyre et vaben. Han savner at blrve lullet r sovn al
den konstante larm lra skydevaben og savner undervrsnrng r
korrekt Islam og Irhad. Han larte, at Irhad er klart delrneret, og
hvrs blot en eneste kvrnde blrver voldtaget eller líernet lra Um-
ma, skal alle muslrmer slutte srg sammen og kampe, trl der er
rettet op pa uretlardrgheden. Det kraver Cud. Ln Muíahedrn
kamper lor at beskytte Cuds skabervark.
Tranerne r leíren kunne godt lrde ham, lor han var meget
larenem. Han var r stand trl at lave llere typer sprangstoller,
og r mangel al materraler kunne han bruge srn egen urrn trl at
lave en bombe. Han lolte srg bade som muslrm og dansker pa
samme trd, og det var nok hans danske del, der var den lare-
nemme. Den danske del al ham kom r hvert lald trt r proble-
mer, lordr han rkke altrd gíorde, hvad der blev sagt, og han lrk r
79
starten mange ekstra lobeture r bíergene som stral. Ia den an-
den srde var det derlor, at de loretrak ham trl en opgave her r
landet. De vrlle bruge en der kunne bega srg r Nord-
europa. Da hans lar var algerrer og hans mor var dansk, talte
han dansk, lransk, engelsk og en smule arabrsk, og det vrlle va-
re let lor ham at bega srg r Nordeuropa. Arabrsk larte han elter-
handen at tale llydende r leíren.
Han lod srg lange al amerrkanske styrker r Alghanrstan og
blev sendt trl Cuantanamo. Hans danske pas kom ham trl go-
de, og elter et halvt ar kom en ollrcer lra ILT trl langslet og
lorhorte ham. Der var llere trng, der talte hans sag. Han blev
trllangetaget ubevabnet og var rkke umrddelbart r krrgshand-
lrnger. ILT-manden troede pa hrstorren: At han r srn uskyld tro-
ede, at det var en Madradsa og en Koranskole, han havde sogt
rnd pa. Men r stedet vrste det srg at vare en tranrngsleír. Han
sagde, at han rkke kunne slrppe ud al leíren, da han lrygtede, at
han vrlle blrve skudt, hvrs han stak al. Han sagde ogsa, at han
var glad lor, at han blev langet. Han blev kort trd elter hentet
trl Danmark al udenrrgsmrnrsterret og sat pa lrr lod.
Det var alt sammen altalt sprl. Han vrlle blrve kontaktet, nar
han havde etableret srg r Nordeuropa. Det er elterhanden seks
ar srden nu.
Dagens srdste brev lorsvrnder velvrllrgt rnd ad brevsprakken.
Hans lober ned ad trapperne og ud trl cyklen pa lortovet. Han
smrder klrrrende noglebundtet r lronttasken og tager overtoíet
pa. Ln sms melder srg pa mobrltelelonen. Det grver et sat r
ham, rdet han laser den. Det er den besked, han har ventet pa.
Han cykler let om híertet trlbage mod posthuset.
Nu skal han maske rkke vente sa lange.
KapILeI 20
FosILIon. 55'41'45.15"N 12'S4'0?.?4"E
DanmarR, FI¿sLospILaIeLs BLrâIIn¿saIdeIIn¿, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 1S.29
Varran-chelen Mynster nrkker trl drabschel Ietersen. ,Det ser
helt normalt ud, vr har beholdt lugerne abne, sa I kan tage lrn-
geraltryk.¨
,Tak lor det.¨
,Vr skrlter lor en srkkerheds skyld chrppene ud, rnden maskr-
nerne kommer op og kore rgen ...¨
,Cod rde,¨ srger Ietersen, ,ma vr kontakte drg, hvrs vr har lle-
re sporgsmal:¨
,Naturlrgvrs. I rrnger bare,¨ srger Mynster, lettet over rkke at
skulle vare der langere.
Ietersen blrnker trl Storm. ,Vr er lardrge her. Du kan godt
trakke r crvrl.¨
Storm gar rnd ved srden al og klader om. Han smrder sko-
8I
overtrak, dragt og lorst trl srdst handsker ud. Det er rkke trl at
vrde, om han har laet kodsalt pa toíet.
,Hvor er der en handvask:¨
,Derovre,¨ svarer en venlrg sygepleíerske og peger.
Storm vasker srg grundrgt r ansrgtet og op over albuerne.
Det vrl rkke vare sa lakkert at ga rundt med en stegt mands
kodsalt r hovedet. Hans krnder syrer allerede trl ved tanken.
Storm gar lra torlettet lorbr teknrkeren, Lske Therkrldsen.
Teknrkeren star lor srg selv mrdt r rummet. Han er hvrd r hove-
det, trakker veíret alt lor hurtrgt og ser ud trl at lryse.
,Ietersen:¨ raber Storm rnd ad doren trl rum lem, meget pa-
passelrg med rkke at rore noget.
Mere lor rkke at la noget al-Nourr pa srg end med tanke pa de
teknrske bevrser.
,Ia:¨ Ietersen strkker hovedet ud r gangen.
,Har I en krrsepsykolog trlknyttet:¨
,Ia, naturlrgvrs.¨
,Skulle vr sa rkke lrnde en trl teknrkeren:¨
Ietersen kan med et halvt oíe se, at teknrkeren er ved at ga r
chok. Han gar hen trl en betíent og skubber andedratsvarnet
op r panden. ßetíenten gar lrdt lor srg selv og rrnger pa mobr-
len.
Lske Therkrldsen er helt r srn egen verden og satter r sma
hyl, nar han ander ud.
Ietersen klader om pa et oíeblrk.
,Lske:¨ srger Ietersen og lagger berolrgende handen pa hans
underarm. Intet svar. ,Lske:¨
Hans T-shrrt er gennemvadet al sved. ,Ia:¨ srger han lrava-
rende.
82
,Sat drg lrge ned herovre, kom,¨ srger Ietersen.
Therkrldsen toller strlle over og satter srg.
7rc mtnuttcr, vrser betíenten ved at holde lrngrene op.
,Vr er ved at la lat r en psykolog trl drg,¨ srger Ietersen.
,Neí, neí,¨ srger han med et lravarende blrk og ryster lorsrn-
ket pa hovedet, ,íeg er okay ...¨
Ietersen satter srg pa hug og tager ham om skuldrene. ,Se pa
mrg!¨ kommanderer han hoít. Lske lokuserer lorbavset pa Ie-
tersen. ,Du er rkke okay. Tro mrg. Ieg har set lrdt al hvert. Har
du nogen, vr kan trlkalde, der kan lolge drg híem:¨
,Ia,¨ svarer han lravarende, ,mrne loraldre.¨
,Her, drrk lrdt vand, Lske,¨ srger en sygepleíerske. Hun nrk-
ker trl Ietersen, at hun tager over.
I det samme kommer en kvrnde rnd r rummet.
,Det var hurtrgt I kunne komme, Margrt,¨ srger Ietersen og
gar hende r mode.
,Vr holder ío trl her, Ilemmrng,¨ srger hun og nrkker over
mod Therkrldsen, ,er det patrenten:¨
,Lske Therkrldsen har varet drrekte ansvarlrg lor, at det rkke
er gaet varre,¨ srger Ietersen.
Hun nrkker og gar hen trl Therkrldsen.
Ietersen trakker Storm trl srde. ,Du kendte trl aldode al-
Nourr, rkke:¨
,Io, íeg har rntervrewet ham et par gange lor Det Internatro-
nale Atomenergr Agentur, IALA. Srdst var lor et ars trd srden, r
Vestre Iangsel.¨
,Hvad kan du lortalle om ham:¨
,Han var Mukhabarat,¨ srger Storm og slar ud med hander-
ne.
83
Ietersen vrnker ham med ud pa gangen. ,Hvad er det:¨ srger
han lavmalt.
,Den Irakrske Llterretnrngstíeneste. Ògsa kaldet Saddams
Langc .rm. Han var chel.¨
,Var han chel lor Iraks Llterretnrngstíeneste:¨ sporger Ieter-
sen overrasket.
,Ikke nok med det, han var ogsa Saddam Husserns kabrnets-
sekretar rnden krrgen. Han var leder al komttccn tt/ skJu/ aJ stra-
tcgtskc :ãhcn, som de kaldte den r Irak pa den trd. Han var dr-
rekte ansvarlrg lor at skíule deres vabenprogrammer.¨
,Iavel.¨
,Han gíorde srt arbeíde sa godt, at han blev Saddams hoíre
hand r den srdste del al krrgen,¨
,Saddams hoíre hand ...¨ srger Ietersen eltertanksomt.
,Ikke mange ved, at de aktrvt havde en skíulnrngsmekanrsme
r Irak under Saddam. Der var kun ganske la personer r regrmet,
som vrdste hvor alle dele trl vabnene var. Ikke engang toppen al
hrerarkret vrdste det.¨
,Ikke engang Saddam:¨
,Ikke engang Saddam. Al-Nourrs storste bedrrlt var at rllude-
re, at landet havde destrueret al-Hussern- og al-Hríara-mrssrler
lor krrgen.¨
,Hvordan gíorde han det:¨ srger Ietersen og knrber oínene
sammen.
,Han lrk destrueret alt r en stor bunke. Det hele var sprangt
trl ukendelrghed, da vr lor IN`s organ, UNSCÒM, blev bedt
om at verrlrcere deres ensrdrge nedrustnrng. Det var bare sprl
lor gallerret. I vrrkelrgheden havde de kun destrueret det gam-
le, udtíente materrel og trl lormalet konstruerede lorlalsknrn-
84
ger. De havde stadrg storstedelen al de nyeste og vellungerende
vaben trlbage. Det gav dem et par ar mere, hvor vr r IN rkke
kunne rore dem. De vrste ío velvrlíe ...¨
Ietersen trakker veíret dybt og sukker. ,Har du mulrghed lor
at mode os pa Carden r morgen:¨
,Ia, naturlrgvrs,¨ svarer Storm.
,ßed Moller om al rnlormatron, de har pa al-Nourr. Send det
trl mrg pa Carden.¨
,Òkay.¨
,Nu du er ved det, kan du sa rkke bede om CIA`s lrler pa
ham:¨
,Ieg anmoder srmpelthen om alt materrale lra vores samar-
beídspartnere.¨
,Ieg sender en kollega ud lor at hente drg.¨
,I orden. Ses r morgen.¨
Òppe r den lrrske lult pa parkerrngspladsen tager Storm et
par dybe andedrag, rnden han holder mobrlen trl oret.
Det er rart at la renset nasen lor lugten al stegt menneske-
kod.
,Moller: Det er Storm. Nu skal du hore ...¨
KapILeI 21
FosILIon. 55'41'19.6S"N 12'SS'44.56"E
DanmarR, Favnsbor¿ AnLIR, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 14.49
Iostbud Hans Iensen speíder elter Sarek rmellem antrkvrteter-
ne, rmens doren glrder r bag ham.
Sarek dukker lrem bag et stort, brunt chatol og vrnker Hans
hen trl srg. ,Ah, Abu Hamrd. Velkommen. Velkommen.¨
Her er sa meget skrammel bunket oven pa hrnanden, at det
rkke er trl at komme hverken lrem eller trlbage.
,Vr har besog al en, du skal mode.¨ Sarek lolter oíenbrynene
og ser srg rundt r butrkken.
Hans nrkker rndlorstaet.
Sarek vrser ham rnd mellem antrkvrteterne om bag et lor-
hang bagest r butrkken og rnd r et morkt lokale, som er svagt
oplyst al et lrrkantet hul r gulvet. ,Det er dernede,¨ srger Sarek
og lorsvrnder rnd r butrkken rgen.
86
Hans gar ned ad en slrdt trappe og trader ned r et nogent lo-
kale, oplyst al en uskarmet elpare r loltet. I mrdten al rummet
srdder en mand ved et alskallet trabord. Han er rlort en hvrd
dragt, som nar ham trl over knaene. Hans hennalarvede skag
nar ham trl brystet, og et hvrdt klade skíuler luldstandrgt hans
har.
Manden reíser srg strlt og kysser Hans velkommen pa begge
krnder.
,Salaam alerkum, Abu Hamrd,¨ srger manden pa arabrsk og
betragter ham stram r ansrgtet.
,Alerkum salaam. Abu Sard,¨ srger Hans, som straks genken-
der manden.
Abu Sard grver tegn trl, at Hans kan satte srg. Ioran ham lrg-
ger en mappe med paprrer og et vrdeokamera.
,Ieg sender hrlsen lra Abu Walrd al-Kurdr,¨ srger Abu Sard
strlt.
,Lr hans loraldre vel:¨ sporger Hans.
Det bloder Abu Sard op. Det er det losen, de har altalt. Han
smrler uden at vrse srne tander, som korrekt Islam drkterer.
,Du har varet her r Danmark r snart seks ar:¨ sporger han og
grver srg r kast med at trlberede te pa et lrlle bord ved srn srde.
,Ia,¨ srger Hans.
,Lr du laldet trl:¨ Abu Sard lolter kanden og skanker kunst-
lardrgt teen r en strale hoít oppe lra.
,Det gor íeg aldrrg, broder.¨
,Drn kone er gravrd:¨ sporger Abu Sard, lylder lrre teskelul-
de sukker r teen og rorer rundt.
,Det er rrgtrgt. Men det skal rkke hrndre mrg r at gore Cuds
vark,¨ srger Hans alvorlrgt.
87
,Masha`allah, broder,¨ udbryder Abu Sard og byder ham te-
en.
,Det er den storste glade at do lor Cud,¨ srger Hans og srp-
per teen elter den tradrtronelle hrlsen.
De drrkker r tavshed. Abu Sard betragter Hans rndgaende.
,Lr du klar trl at blrve shahrd:¨
,Ieg er klar,¨ srger Hans uden toven.
,Al-hamdu lrl-lah. Du ma vare sendt trl mrg al Cud.¨
Han strller srt glas og peger pa mappen.
,Abu Hamrd. I mappen star der pracrs, hvad du skal gore.¨
KapILeI 22
FosILIon. 55'40'S2.69"N 12'S4'52.00"E
DanmarR, FI¿sarRIveL, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 16.29
Rrgsarkrvets lasesal, star der. Kurt strkker ßíarnes brev r lom-
men og gar rnd.
,Mrt navn er Kurt Østergaard. Ieg kommer lra Krrstelrgt Dag-
blad.¨ Kurt vrser den aldre arkrvbetíent srt pressekort.
,Hvad kan íeg híalpe med:¨ ßetíenten reíser srg op.
,Ieg er ude r et prrvat arrnde.¨ Kurt laner srg op ad skranken.
,Ieg ved laktrsk rkke, hvor íeg skal begynde ...¨
Det er en al de la gange, han som prolessronel rkke har et
sporgsmal lormuleret og klar pa tungen.
,Srg lrem,¨ srger arkrvbetíenten venlrgt.
,Ieg havde en god personlrg ven, som íeg er kommet trl at
tanke pa her pa det seneste. Han havde srn laste gang her pa
lasesalen, lortalte han mrg. Det er snart ved at vare over to ar
89
srden. Ieg vrl hore, om der er nogen her r huset, der kan huske
ham.¨
,Der kommer ío sa mange mennesker her hver dag ...¨ srger
betíenten med et let ryst pa hovedet, ,men vr kan da prove.
Hvad er hans navn:¨
,ßíarne Arnesen,¨ srger Kurt.
ßetíentens oíne lyser op.
,Hr. Arnesen: Io, ham kendte íeg godt. Ham glemmer man
rkke lrge med det lorste.¨
,Trvolr:¨
,Ah ía, det var tragrsk. Neí, íeg husker ham lor noget godt.
Han kom her nasten hver eneste dag r den trd, íeg har varet
ansat. Ia, det vrl srge lrge rndtrl ... Det ma vare to ar srden. Han
var altrd god lor en kvrk bemarknrng. Der er ío rkke sa meget
lrv her. Ieg tror, at íeg taler pa alle arkrvbetíentenes vegne, nar
íeg srger, at vr savner ham.¨
Kurt loler et strk r híertet og er rort over, at betíenten kan hu-
ske ham. Lndnu et bevrs lor ßíarnes personlrghed. Sadan var
han. Nar man var r hans narhed, lolte man, at han var agte rn-
teresseret r en. Man havde altrd hans lulde opmarksomhed.
,Det gor íeg ogsa,¨ srger han alvorlrgt. ,Han lortalte mrg, at
han havde gíort en stor opdagelse. Ved du, hvad det kunne
vare:¨
,Neí, det kan íeg rkke srge,¨ srger betíenten og ryster pa hove-
det. ,Men han sad pa srn laste plads nede ved bord nummer 36
og lorskede. Der er rngen pa 36 nu. Ieg kan lukke drg rnd lor en
kort bemarknrng. Sa kan du se, hvor han arbeídede.¨
,Mange tak.¨
,Du skal lrge lagge overtoíet, derude ... tasken kan du lase
90
rnd r skabene trl hoíre ...¨ srger betíenten og peger ud r entreen.
Kurt ma slrppe en trer. Han laser srn tranrngstaske og íakke
rnde og lagger noglen r lommen.
ßetíenten rakker Kurt en kuglepen og vender en tyk bog
mod ham. ,Sa skal du lrge skrrve drg rnd her.¨ Kurt skrrver srg
rnd og lagger kuglepennen mrdt r den abne bog. ßetíenten vr-
ser ham rgennem en glasdor rnd trl lasesalen.
Under de smukke hvrdkalkede hvalvrnger, der lor 400 ar sr-
den blev bygget trl at huse provrant lor Kong Chrrstran den 4.`s
skrbe, leder betíenten ham hen trl laseplads nummer 36. Kurt
nrkker tak og satter srg spandt pa pladsen, hvor ßíarne arbeí-
dede. ßordet er r sadvanlrg skandrnavrsk strl lra mrdtlrrserne
med en bordplade al bla melamrn rndrammet al lakeret aske-
tra. Alt er ryddet pa nar et rum lyldt med blanke bestrllrngs-
sedler. Kurt tager sedlerne op en lor en og undersoger dem. In-
tet. Han lader handerne glrde over bordpladen og pa trakan-
ten lor at marke, om der skulle vare rrdset noget r den. Intet.
Han trakker stolen ud, satter srg pa gulvet og undersoger bord-
pladen nedelra. Intet. Der er rkke mulrghed lor at gemme no-
get som helst.
Det er selvlolgelrg umulrgt herrnde, hvor uvurderlrge hand-
skrrlter hver dag lases al almrndelrge danskere. Der er ogsa ga-
et over to ar, srden ßíarne har srddet her srdst.
Kurt satter srg op pa stolen og lader som om, at han er ßíar-
ne.
Srdde her hver dag ar ud og ar rnd, tanker han. Hvad vrlle
ßíarne med denne plads:
Kurt gar skullet ud rgen og loler rkke, han er kommet noget
som helst narmere.
9I
,Det blev íeg desvarre rkke klogere al,¨ srger Kurt trl betíen-
ten.
ßetíenten reíser srg op bag skranken. ,Det var Kurt, du hed:¨
Kurt nrkker overrasket. ,Kurt Østergaard, Krrstelrgt Dag-
blad.¨
,Vent lrge her. Ieg har maske noget trl drg.¨
,Ieg venter.¨
ßetíenten gar ud bagved og kommer trlbage et oíeblrk elter
med noget tungt r lavnen. Lt lrrkantet gralrgt líernsyn al en art.
Han strller det pa drsken.
,Det trlhorer egentlrg lamrlren, men de har rkke hentet det
elter gentagne anmodnrnger. Da du hedder Kurt, kom íeg r
tanke om det. Sadan en íournalrst som drg kunne maske bruge
sadan et apparat.¨
,Lr det et tv:¨ sporger Kurt.
,Arnesen kaldte det en monrtor, andet ved íeg rkke. Den her
horer med.¨ ßetíenten rakker Kurt en gul post-rt-seddel.
har ßíarne skrevet r handen. ,Den var klrstret pa skarmen.¨
Kurt sparrer oínene op. ,Ih, ío tak.¨
ßare det, at ßíarne har skrevet pa det, kan vare betydnrngs-
luldt.
,Ia, sa star den rkke r veíen pa kontoret langere ...¨ srger be-
tíenten.
,Lr der andet, som ßíarne har elterladt:¨
,Neí, det var det eneste, han havde her pa stedet ...¨
Kurt sukker. ,Ieg srger mange tak.¨ Han lolter monrtoren.
Den veíer godt trl.
KapILeI 2S
FosILIon. 55'41'S0.6S"N 12'SS'26.64"E
DanmarR, TLaI-resLauranL KIIn KIIn, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 18.2?
Irantz-Òle Irrmand srdder r en lav kurvestol blandt lorgyldte
ßuddha-statuer r loungen pa Restaurant Krrn Krrn og holder
drskret oíe med rndgangsdoren over kanten pa et magasrn.
Han er srdst r halvtredserne, ulastelrgt kladt r et dyrt, blagrat
íakkesat. Hans morkebrune, glatte har og velpleíede luldskag
er lorst nu begyndt at grane. Ia hans store nase srdder et par
guldrndlattede brrller.
Ln skrkkelse kommer trl syne loran doren med noget r lav-
nen. Ln tíener abner doren lor ham.
,Lr du bange lor at kede drg r alten:¨ sporger Irantz-Òle Irr-
mand.
Síaskvad al regnen udenlor star Kurt med monrtoren r lav-
nen og mrsser med oínene. ,Hvad:¨
93
,Du har taget tv med:¨ srger Irrmand og smrder magasrnet
pa bordet.
,Ia, íeg har laet den loraret pa veí herhen,¨ srger Kurt og ser
srg omkrrng lor en plads og strller den pa gulvet.
Tíeneren tager srg al overtoíet.
Han dumper ned r solaen ved srden al Irrmand og gnrder srg
r handerne. Han loler srg smadret, men det ordner srg nok
med et par glas vrn. ,Ieg sa to Mrchelrn-stíerner udenlor.¨
,Ia, tank engang. Krrn Krrn er den eneste tharrestaurant r ver-
den, der har Mrchelrn-stíerner - og sa hele to,¨ srger Irrmand.
,Ieres bord er klar,¨ srger en tíener venlrgt, ,hvrs I vrl lolge
med mrg ...¨
De lolger ham op ad en trappe trl et overdadrgt thar-rnsprre-
ret lokale og hen trl et bord dekoreret med orkrdeer r mange
larver. Tíeneren halder en kolrg hvrdvrn op, returnerer et oíe-
blrk elter med en kande og halder en lrlle smule klar suppe op
r hver srn stalbowle.
Kurt lolter bowlen og tager en lrlle slurk. Lt verrtabelt angreb
al syrlrghed tager munden r besrddelse, sa trader lrskesmagen
lrem. I over et mrnut bolger lorskellrge smagsrndtryk lrem og
trlbage, den ene lrne smagsnote alloser den anden. De srdder
begge tavse og smager elter.
Vrnen er ved lorste rndtryk lor sodlrg, synes Kurt, men vrn-
der ved en lang, blomsteragtrg eltersmag som mrnder om lrrsk
íasmrnblomst. Han dykker endnu en gang ned r suppen med
nyt, overraskende resultat. Lltersmagen al íasmrn hanger ved
rnd r smagen al lrsk. Han lukker oínene og lader smagen udlol-
de srg pa tungen.
,Det er godt, at vr rkke lrk mere,¨ grrner Irrmand. ,Lllers
94
havde vr srddet med lorste ret trl r morgen trdlrg.¨
Kurt nrkker rvrrgt.
Irrmand skubber glasset rnd pa dugen. ,Iorretnrng lorst. Drn
portelolíe ser lornultrg ud. Du har et alkast r ar pa omkrrng en
halv mrllron. Det skal du ío betale skat al ...¨
,Sa har íeg snart rad trl Audro Notes nye cd-drev.¨
Irrmand smrler.
,Crunden trl, at banken og íeg har rnvrteret r alten, er, at vr
lorudser en drastrsk andrrng r markedet de kommende mane-
der. Ieg anbelaler, at du lader os rnvestere delensrvt.¨
,Vrl det ga ud over alkastet:¨
,Det vrl det, men du er ogsa bedre beskyttet.¨
Kurt tanker srg om et oíeblrk. Sa lolter han glasset. ,Det er r
orden.¨
,Det var lorretnrnger.¨ Irrmand retter srg hoítrdelrgt op. ,Ma
íeg som drn ven og gamle kollegraner have lov trl at srge: ga-
stronaut!¨
,Castronaut!¨
Ln salat blrver bragt pa bordet bestaende al rrstet hornlrsk, cr-
trongras, spade salatblade og orkrde med en slags olre/eddrke-
dressrng. Rodvrn blrver skanket, og tíeneren serverer en stor
gennemsrgtrg tallerken al glas med muslrngeskaller, tang og
sma runde sten. Ln mrndre gennemsrgtrg tallerken - en slags
kagelad med lod - serveres ovenpa med en lrlle kugle al rs om-
kranset al tre lorskellrge híertemuslrnger og vesterhavstang.
,Lr det dessert allerede:¨ sporger Kurt.
,Det er gron karry, en specrel delrkatesse r Tharland,¨ lortal-
ler tíeneren med et smrl.
Kurt kan se lrge rgennem begge tallerkener og loler srg hensat
95
trl en strandbred, hvor bolgeskvulp sagte slrkker sma sten r
vandkanten. Tíeneren halder llydende nrtrogen r den underste
tallerken og lar det trl at syde og boble. Ln kolrg tage breder srg
ud over stenene og lorvandler bordet trl noget, der mrnder om
en trd, lor íorden blev trl.
Karryen brrnger et vald al smagsrndtryk lrem. Det er síal-
dent, at Kurt rkke kan lrnde ord lor, hvad han oplever, men
dette overgar hans vrldeste lantasr.
,Skal vr dykke ned r blomsterne:¨ sporger Irrmand.
Hornlrskesalaten grver den rette tekstur al knas og blodt.
Iorskellrge smagsnoter lremkommer, hver gang han tygger.
,Kommer du trt her:¨ sporger Kurt og sluger den srdste brd
orkrde.
,Det hander, at vr tager en lorretnrngsmrddag her. Men det
er lorste gang, íeg smager decembermenuen.¨
,Det betaler srg pa llere mader at arbeíde lor de dyre drenge.¨
,Ia, det har srne lyse srder,¨ srger Irrmand. ,Skal mrn dreng.¨
De hrlser tavse pa hrnanden. Den australske Irnot Norr er r
perlekt balance med den gronne karry.
,Alt vel r banken:¨ sporger Kurt.
,Iamen det gar lremad,¨ sukker han. ,Vr har en lrdt hektrsk
trd her op mod íul, der skyldes en rakke proíekter, vr er ved at
lardrggore.¨
,Hvrlke proíekter:¨
,Det kan íeg desvarre rkke lortalle drg, Kurt,¨ srger Irrmand
med et drrlsk smrl. Han lagger bestrkket og torrer munden.
Kurt smrler lor srg selv og sprser vrdere. ßare han er r trygge
hander.
KapILeI 24
FosILIon. 55'41'S0.6S"N 12'SS'26.64"E
DanmarR, FesLauranL KIIn KIIn, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 21.09
,Den Hellrge Cral, hvad srger det drg:¨
,Iamen ... oh ... det er ío den kalk, som Marra elter srgende
skulle have samlet Iesu blod op r, rlolge nogle,¨ kommer det
leksrkalt lra Irrmand. ,Ilolge andre, var det det bager, som Iesu
drscrple drak al ved den srdste nadver. Den har stor betydnrng
lor vores kultur, og den er tat knyttet trl legenderne om Kong
Arthur og rrdderne al det runde bord. Lr du r gang med en ar-
trkel om Cralsmyten:¨
,Neí, íeg er bare r gang med en lrdt skav bog: Hellrgt ßlod,
Hellrg Cral.¨
Irrmand bunder resten al vrnen. ,Ia, det er en al de mere
skave gralmyter.¨
,Kender du den:¨
97
,Det er en klassrker lor sadan en som mrg. Hvor langt er du
kommet:¨
,Ieg er rkke naet sa langt. Ieg har lrge kobt den r dag. Det
kunne vare, at du havde nogle pornter, sa íeg rkke behovede at
lase den.¨
,Canske kort. Kernen r bogen er et postulat,¨ srger Irrmand.
,Marra skulle godt nok have samlet Iesu blod op, men pa en
lrdt anden made end man normalt vrl lortolke.¨
,Ia:¨
,I lorm al hans son ...¨
,Hvad lor noget:¨
,Marra Magdalene og Iesus skulle rlolge bogen have laet en
son, som Marra tog med trl Marserlle pa llugt lra Ierusalem,¨
srger Irrmand.
,Du ved ío, at íeg ser alt det brbelpíat som ren overtro, maske
r bedste lald lrktron.¨
,Lad os se hrstorrsk pa det. Hvorlor skulle den hrstorrske Ie-
sus rkke have varet grlt og levet et normalt lrv:¨
,Det kan der selvlolgelrg vare noget om.¨
,Tag lor eksempel brylluppet r Kana.¨
,Var det der, han lorvandlede vand trl vrn:¨
,Ia. Det síove er, at der rkke star noget r Lvangelrerne om,
hvrs bryllup det var.¨
,Hvad lagger du r det:¨
,Det var sandsynlrgvrs Iesu eget bryllup, hvor han blev grlt
med Marra Magdalene.¨
,Hvorlor star det rkke r Lvangelrerne:¨
,Det er lortret.¨
,Hvorlor skulle de lortre noget sa vrgtrgt:¨
98
,Iordr Marra Magdalene var ollentlrgt lruentrmmer, altsa
prostrtueret. Sadan noget kunne man rkke omtale ollentlrgt.¨
,Det har íeg svart ved at se logrkken r,¨ srger Kurt opgrvende.
,Hver troslorestrllrng har srn helt egen logrk. Den kan vare
svar lor udelrakommende at satte srg rnd r. Tag bare den katol-
ske krrkes lorhold trl altervrn.¨ Irrmand banker pa glasset med
knoerne. ,Ior rndstrltelsesordene under nadveren lyder, er det
en helt almrndelrg vrn. Llter ordene er laldet, og en klokke rrn-
ger, lorvandles det trl selveste Iesus Krrstr, Cuds Sons, vaskeag-
te blod. Hvrs en prast kommer trl at sprlde kalken med blodet,
skal det mrnutrost torres op og begraves elter alle kunstens reg-
ler. Logrkken gar endnu vrdere, rdet en mand med eprlepsr rkke
kan blrve prast, lor han kunne rrsrkere at la et anlald, mens
han holder kalken med vrnen/blodet. Lr det logrk lor drg:¨
Kurt ryster pa hovedet og lnyser.
,Stol aldrrg pa en mand, der tror pa et lrv elter doden, sagde
mrn gamle lar altrd.¨
,Drn lar: Ham har du praktrsk taget rkke navnt, den trd vr
har kendt hrnanden.¨
,Han er dukket lrem r baghovedet pa det seneste.¨
,Hvad var det egentlrg med drg og drn lar:¨
,Ikke meget. Han dode, da íeg var tr.¨
,Ieg husker, at du rkke vrlle tale om ham pa kollegret. Hvor-
dan var det nu, var det ham, der var modstandsmand:¨
,Det var mrn larlar.¨ Kurt korer pegelrngeren rundt pa kan-
ten al glasset. ,Mrn lar var murer og glodende kommunrst.
ßlev anholdt elter Verdensbank-optoíerne r `69. Tre maneder
senere laldt han skrde luld ned al et strllads og blev drabt pa
stedet.¨
99
,Det er íeg ked al at hore.¨
Kurt boíer hovedet og dreíer glasset rundt pa dugen. ,Det
var laktrsk lrdt al en belrrelse ...¨
Irrmand haver oíenbrynene. Han kan se, at Kurt rkke helt er
srg selv r alten.
,Trlbage trl bogen, du er ved at lase. Den er et lascrnerende
bekendtskab. Teorren r bogen er, at gralen kort sagt er Iesu
blodlrníe, altsa hans elterkommere. Den relererer et sted Irerre
Ilantard, et lremtradende medlem al et hemmelrgt selskab,
som kommer med denne lorblollende udtalelse.¨ Irrmand krg-
ger op r loltet. ,Lad mrg se, om íeg kan crtere nogenlunde kor-
rekt: Dct cr dcrJor, at Hcnrt dc /onpczat kan h/t:c kongc.¨ Irr-
mand slar anlorselstegn r lulten.
,Irrns Henrrk:¨ srger Kurt og ruller med oínene.
,Ia,¨ ler Irrmand.
,Hvordan kommer han rnd r brlledet:¨
,Ieg skal rkke lortalle drg det hele. Det kan du alt sammen
lase r bogen. Den er ganske underholdende - ahh, der kom-
mer desserten!¨
Irrmand grver plads trl en tallerken med en lrossen gra bro-
sten og en kugle vanrlíers ovenpa, lavet al kondenseret malk.
Varm banankage med karamellrseret sukker serveres ved srden
al r en lrlle skal.
,ßanankage som Creme ßrûlee. Det har íeg aldrrg set lor,¨
bemarker Kurt.
,Der er en lrlle hrstorre, der horer med,¨ srger restauratoren,
som skanker en Iurancon lra Irankrrg, ,brostenene lloí rgen-
nem lulten r nat. Vr grk ud og samlede dem op trl vores des-
sert.¨
I00
Irrmand drrkker srt glas ud. ,Duglrrske brosten. Det ma íeg
srge.¨
,Ieg har aldrrg laet brosten trl dessert lor.¨
KapILeI 25
FosILIon. 55'41'S0.6S"N 12'SS'26.64"E
DanmarR, FesLauranL KIIn KIIn, KøbenLavn
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 22.0S
,Ieg tog glassene med ned. Srg mrg, du ser lrdt smadret ud. Lr
du okay:¨ sporger Irrmand, r samme oíeblrk Kurt satter srg r
solaarrangementet elter en tur pa torlettet.
,Ieg har ío lrr r denne uge ...¨
,Det har du ío ved royale begrvenheder,¨ srger Irrmand og
lolter glasset.
,Ieg havde ellers gladet mrg trl at lrgge pa langs ...¨
,Hvad er der galt:¨ srger Irrmand alvorlrgt.
,Ieg ma srge, íeg er lrdt rystet. Ieg lrk en henvendelse lra en
gammel bekendt r gar,¨ srger Kurt og krgger ned r glasset.
,Det var da deílrgt.¨
,Ia, ío. Han sendte mrg et vrdeoklrp om, at íeg nu matte bare
laklen vrdere.¨
I02
,Na:¨
,Der er bare det, at han skod srg r Trvolr,¨ srger Kurt, ,loran
lolk.¨
Irrmand blrver med et meget strlle og sluger langsomt den
mundluld, han er r gang med. ,Kendte íeg denne person:¨
,Det kan godt vare: Det var mrn stedlar, ßíarne Arnesen.¨
,Arnesen:¨ Irrmand skubber rodvrnsglasset trl srde og retter
pa brrllerne. ,Han var mrn mentor pa relrgronssocrologr ...¨
Han knrber oínene sammen. ,Iortal.¨
,ßíarne var modstandsmand under krrgen r Sonderborg.
Han blev taget al tyskerne, da gruppen skulle sprange et krrgs-
skrb r lulten. Han blev langslet og skulle henrettes den 8. maí
I945.¨
,8. maí: Sa han blev reddet al belrrelsen 4. maí.¨
,Ia.¨
,Iantastrsk hrstorre.¨
,Ieg er sgu chokeret. Rystet. Ieg grk r den tro, at han rkke
kunne leve uden mrn mor, og det var derlor, at han skod srg,
men nu ...¨ Kurt slar ud med handen.
,Hvornar horte du lra ham:¨ srger Irrmand med en alvorlrg
mrne.
,I gar altes. Ieg lrk en konvolut lra en advokat, hvor der la en
dvd.¨
,Hvrlken advokat:¨ albryder Irrmand.
,Wrllenberg s ßrrk.¨
,Tak, og sa:¨
Den muntre Irrmand er vak. Det vrrker som om et andet
menneske srdder ved srden al, loler Kurt.
,Der stod spt/ Jerst,¨ srger Kurt. ,Ieg satte den r computeren,
I03
og lrem pa skarmen kom Arnesen. Han var helt ude al srg
selv. Han havde en besked trl mrg. Derelter blev vrdeoen ode-
lagt.¨
,ßlev dvd`en odelagt:¨
,Den pegede pa en server ude r cyberspace et sted,¨ srger
Kurt. ,Den slettede srg selv bagelter ...¨
,Iavel.¨ Irrmand laner srg lrem, trykker brrllerne trlbage pa
nasen og placerer begge albuer pa bordet. ,Iortal mrg,¨ han
samler pegelrngrene loran nasen og lukker oínene, ,hvad sag-
de han helt pracrst:¨
,Han vrrkede helt rundt pa gulvet. Han sagde, at hvrs íeg sa
dette nu, var det rkke lykkedes at stoppe dem.¨
sporger Irrmand med lukkede oíne.
,Det har íeg rkke nogen rde om. Han havde ogsa skrevet en
seddel trl mrg.¨
,Hvor er den henne:¨ Irrmand abner oínene.
Kurt rakker rnd r rnderlommen og grver Irrmand paprret.
Irrmand studerer det rndgaende. Vender det op og ned, ser
pa bagsrden rgennem stearrnlyset. ,Det er ganske rrgtrgt Arne-
sens skrrlt. Det ser ud trl at vare skrevet r en lart. Ved du, hvrl-
ken bog ISßN-nummeret er trl:¨
,Hellrgt ßlod, Hellrg Cral,¨ srger Kurt.
,Na, da da.¨ Irrmands oíne llakker. ,Hvad vrl han lortalle
med den:¨
,Det er ío det, íeg rkke ved. Han sagde ogsa pa vrdeoen, at
han havde gíort en opdagelse al drmensroner.¨
,Òg du har rkke nogen rde om, hvad det kan vare:¨ Irrmand
vrlter med brevet.
,Òverhovedet rkke.¨
I04
,Her star rrgsarkrvet. Har du lundet noget der:¨
,Ieg har varet der r dag. Ieg har lundet ud al sa meget, at han
havde srn gang der. Sad pa srn vante plads.¨
,Òg:¨
,Iamen det er ío det ...¨ Kurt lolter begge hander. ,Intet.¨
,Iortal.¨
,Ieg sad pa hans plads, undersogte alt. Ieg troede maske, at
han havde elterladt en seddel, et spor eller noget.¨
,Òg:¨ sporger Irrmand.
,Intet. Der var rntet pa hans plads. Det kan maske vare, lor-
dr der er gaet sa lang trd. Ieg lrk dog den der monrtor, íeg kom
rnd med, al en venlrg arkrvbetíent. Iamrlren har rkke alhentet
den ...¨
,Det hele lyder meget mystrsk.¨
,Ia.¨
,Du har rkke gravet noget som helst nyt op om Arnesen:¨
,Ieg sa, hvor han har trlbragt de seneste ar.¨
,Hvrlken prstol:¨
,Hvad:¨
,Med hvrlken prstol skod han srg:¨ sporger Irrmand.
,Irstolen vrste srg at vare lra modstandsbevagelsens trd.
Tysk, lor at det rkke skal vare logn.¨
,Tragrsk.¨
,Ieg lrnder rkke ro eller hvrle, lor íeg lrnder ud al, hvad ßíar-
ne havde lor.¨
,Nu kender íeg drg rgen.¨ Irrmand klapper ham pa skulde-
ren. ,Du grver rkke op, lor du har nedlagt byttet.¨
,Ieg kan rkke andet.¨
,Ma íeg tage et brllede al sedlen:¨
I05
,Ia, naturlrgvrs.¨
Irrmand tager et brllede med mobrltelelonen, rmens tíeneren
serverer espresso og en tr ar gammel rom lra Martrnroue. Ln
sukkerbullet kommer pa bordet, og Irrmand tager nogle suk-
kerstykker r munden. ,Halloí. Irov lrge nogle al de her. De
popper.¨
Kurt smager sukkerstykkerne. De narmest eksploderer r
munden.
,Ia, man keder srg rkke her,¨ srger Irrmand med lys r oínene
og smager rommen, ,du holder mrg orrenteret om Arnesen,
rkke:¨
,Io, du lar at vrde, nar íeg har noget nyt. Iorresten, nu skal
du da se noget.¨ Han strller rommen og tager srn mobrl lrem.
,Du ved, at íeg rkke altrd er híemme r weekenden:¨
,Ia:¨
,Sa lrk íeg rnstalleret et system, hvor íeg kan styre lyset lra
mobrlen.¨
,Smart,¨ srger Irrmand og srpper espressoen.
,Nu kan íeg se, om íeg har slukket lyset r hele leílrgheden og
hvrs rkke, kan íeg slukke det. Ieg kan ogsa tande lyset. Se bare
her. Nu er loltslyset tandt r stuen.¨
,Cenralt,¨ srger Irrmand.
Kurt strkker mobrlen r lommen rgen. ,Ieg er begyndt at sluk-
ke lyset med mobrlen, nar íeg lagger mrg trl at sove. Sa er íeg
srkker pa, at alt er slukket.¨
,Dovenlars. Iorresten.¨ Irrmand rakker handen lrem. ,Lan
mrg lrge telelonen.¨
,Du havde da drn lrge lor.¨ Kurt grver ham mobrlen.
,Nyt nummer.¨
I06
,Òg:¨
,Òg det er et ganske hemmelrgt nummer, som kun la udvalg-
te ma la.¨
Irantz-Òle har srne sarheder. Man keder srg rkke r hans sel-
skab.
,Sadan. Nu skal du kun trykke pa tast nummer to lor at la lat
r mrg. Ieg kan se, at du bruger tast et trl telelonsvareren.¨
Kurt tager mobrlen op r handen og glor vantro pa den.
,Har du rndtastet det pa - hvad, syv sekunder:¨
,Det skulle vrrke,¨ srger Irrmand og slar ud med handen,
,prov lrge at grve mrg et kald.¨
Kurt holder tast to nede. Ia sekunder elter rrnger det ganske
rrgtrgt lra Irrmands íakke.
,Du kan godt lagge pa, nu ved vr, at det vrrker.¨
,Du har rkke mrstet drn llarr lor teknrk.¨
,Apropos ...¨ srger Irrmand og tager srn mobrl op al lom-
men. ,Ieg er klar om et kvarter, tak.¨
,Hvem var det:¨
,Mrn chaullor.¨
,Drn chaullor:¨ Kurt satter espressoen hardt r underkop-
pen. ,Du er rrgtrg kommet trl mrdler, hvad:¨
,Det er da meget deílrgt, nar man nu rkke kan kore r denne
trlstand,¨ srger Irrmand og slar srg pa maven.
,Ia, íeg kan ogsa marke den her rom.¨ Kurt tommer glasset.
,Srg mrg, srdder chaulloren bare r brlen, rndtrl det kan passe
drg at blrve lardrg med at sprse med drn ven:¨
,Noget r den retnrng ...¨
,Hvad er der galt med en god gammeldags taxa:¨
,Skulle íeg srge neí trl gratrs transport:¨
I07
,Neí selvlolgelrg rkke, mrn dreng,¨ grrner Kurt, ,íeg er bare
mrsundelrg.¨
,Vrl du have et lrlt:¨
,Io, tak. Kan vr have monrtoren r brlen:¨
,Intet problem, men chaulloren ma altsa rkke bare noget.¨
,Srkke en servrce du lar ...¨
KapILeI 26
FosILIon. 55'41'21.25"N 12'29'18.84"E
DanmarR, VanIøse
Lørda¿ den 8. december RIoRRen 2S.29
Kurt skrlter greb pa monrtoren lor at gore plads r arbeídsvarel-
set.
,Ior helvede.¨ Han horer en raslen lra monrtoren, som han
rkke har varet ude lor lor; som om noget har revet srg los
rndenr. Han tor rkke bruge den, hvrs noget er gaet r stykker.
Irustreret skubber han nogle boger ned lra skrrvebordet og rr-
ver ulorvarende Henrrk Cavlrng med. ßronzestatuetten lalder
tungt pa gulvet. ,Sa sgu da ogsa.¨
Kurt lader gamle Cavlrng lrgge, strkker handskerne r lommer-
ne og gar ud lor at hange lrakken op. Han lrnder en skruetrak-
ker lrem al skrrvebordsskullen og skruer bagskíoldet al monr-
toren.
,Hvad r alverden,¨ brummer han.
I09
Inde r skíoldet er et eller andet sat pa med tape. Han vrrster
det lrr. Det er en lrlle lrrkantet pakke. Han marker elter r alle
híorner og kroge, om der skulle vare mere derrnde, men han
kan rkke marke noget yderlrgere. Han studerer elektronrkken r
den abne monrtor. Der er laktrsk noget, der ser ud trl rkke at
hore trl der. Han lolter monrtoren ud r kokkenet trl det bedre
lys.
Canske rrgtrgt. Ln rulle al et eller andet er klemt op r híornet.
Kurt lrsker det lorsrgtrgt ud. Rullen ser gammel ud og er bun-
det med en sloíle. Han undersoger alle krrnkelkroge, lor at se
om der skulle vare gemt mere. Neí, kun elektronrk. Han satter
resterne al monrtoren ud pa trappealsatsen. Sa ryger det ned trl
storskrald r morgen.
Ia kokkenbordet lrgger to trng. Ln rulle pergament og en lrr-
kantet pakke. Kurt kranger elastrkken al pakken og breder knr-
trende rndpaknrngspaprret ud pa bordet. Iakken vrser srg at rn-
deholde en lrlle gralrg papaske. Han lolter lorsrgtrgt laget al
asken. Det er et gammeldags spoleband. Spolen er al klar pla-
strk, og selve bandet, der lylder et par centrmeter al spolen, er
holdt pa plads ved híalp al en elastrk. Kurt satter laget pa rgen
og abner lorsrgtrgt sloílen pa pergamentrullen og ruller det op.
Det er et gammelt handskrrlt med pragtlulde store lorbogsta-
ver r guld, rodt og koboltblat. ßogstaverne kan han rkke lase.
I margen har ßíarne skrevet med blyant:
,AO/¡A. SlA7 OD¡OS.. - Sperg lrhan C!¨
Kurt strrrer pa pergamentet. Det her híalper altsa rkke pa hu-
moret, og han kan marke en hovedprne byde srg trl.
II0
Han skanker srg et glas vand.
,Urban C. Urban C. Det srger mrg noget ...¨ Han knrpser
med lrngrene. ,Urban Clausen, algaende stormester r Irrmu-
rerlogen pa ßlegdamsveí.¨ Kan det vare ham: Kurt husker, at
han rntervrewede Clausen, engang han var pa Dagbladet Inlor-
matron. Han var rkke glad lor artrklen.
Der skal besoges lolk r morgen.
,I seng mrn dreng. Sa er du lrrsk trl r morgen,¨ srger han og
tommer glasset.
Han kaster et srdste blrk pa pergamentet, slukker lyset r kok-
kenet, gar rnd r sovevarelset og lukker doren elter srg. Lyset r
hele leílrgheden slukker elter ham.