БИЗНИС КАТАЛОГ

СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА

BUSINESS CATALOGUE

MACEDONIAN CHAMBERS OF COMMERCE OF MACEDONIA

Скопје, 2008

Издавач: Сојуз на стопански комори на Македонија
Дизајн: “ДПИ Принт” – Скопје
Печати: “Печатница 11 Октомври” АД – Прилеп
Тираж: 1000 примероци

Publisher: Macedonia Chambers of Commerce
Design: “DPI Print” – Skopje
Print: “Printing house 11-th October” AD– Prilep
Edition: 1000 exemplars

Г-дин Мирче Чекреџи, претседател
Сојуз на стопански комори на Македонија

Mr. Mirche Cekredzi, president
Macedonian Chambers of Commerce

Почитувани,
Ми претставува особена чест и задоволство, што ќе Ви го претставиме новиот каталог за
фирмите членки – Бизнис каталог на Сојуз на стопански комори на Македонија 2008.
Двојазичниот каталог ги содржи последните контакт информации за фирмите членки на
ССК кои ги претставуваат примарните бизнис потенцијали на Република Македонија, стекнувајќи
домашен и странски бизнис публицитет.
БИЗНИС КАТАЛОГОТ НА СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА 2008 нуди
вистински можности за идна соработка со компаниите членки на национално и интернационално
ниво.
Бизнис каталогот ги содржи најновите информации и контакти на голем број мали и средни
претпријатија, членки на Водечката македонска деловна мрежа, ССК, кои претставуваат движечка
сила на македонската економија.
За крај, би сакал да ја потенцирам мојата искрена надеж дека овoј каталог ќе одговори
целосно на потребата за која е наменет и ќе претставува Ваша корисна бизнис алатка.
Со почит,
Мирче Чекреџи

With a special honor and pleasure, we are going to present you the latest edition of the business
publication – Business catalog of Macedonian Chambers of Commerce 2008.
This bilingual publication represent the latest contact information about the Macedonian business
companies’, members of MCC that represent the primary business potentials of the Republic of Macedonia,
in front of the domestic and foreign business publicity.
BUSINESS CATALOG OF MACEDONIAN CHAMBERS OF COMMERCE 2008 offers ideal possibilities for future economic development of the Republic of Macedonia making essential possibilities for
mutual collaboration of national and international level.
This Business Catalog is offering the latest contact info of a great number of SME’s representatives
from the companies’ members of Macedonian leading business network– responsible for economic development of our country.
Finally, I’m inviting you to use this Catalog with great hope that this publication will become very
useful business toll for your company.
Best Regards,

Mr. Mirche Cekredzi

Г-дин Димитар Богданоски, претседател
Индустриска комора Македонија
Контакт:
Г-ѓица Александра Трајковска
Кординатор на Индустриска комора
Тел/фах: 02/ 3091-440
Моб: 075/25 40 83
Е-маил: atrajkovska@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Mr. Dimitar Bogdanoski, president
Industry Chamber Macedonia
Contact:
Mrs: Aleksandra Trajkovska
Coordinator of Industry Chamber
Phone/fax: 0038923091440
Mobile: 0038975254083
E-mail: atrajkovska@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

Од своето формирање Сојузот на Стопански Комори даде значаен имплус во коморското
работење во Р.Македонија. Овој каталог е сублимација на сите членови на ССК кои во изминатиот
период препознаа еден поинаков приод во решавањето на проблемите на компаниите.
Во овој каталог ќе пронајдете голем број на мали, средни, па и големи компании од Индустриската
комора кои со своето членување и учество во функционирањето на ССК помогнаа во канализирањето
на голем број нови идеи, решенија, пристапи во економскиот живот на Р.Македонија.
Посветеноста, брзото, квалитетно и ефикасно опслужување на членките се основните
принципи во работењето на стручните служби кои во голема мерка придонесоа за успешното
функционирање на ССК.
Верувам дека овој бизнис каталог ќе придонесе за подобро запознавање на секоја членка на
ССК, а воедно и ќе привлече и голем број на нови членки да се приклучат во работата на водечката
македонска деловна мрежа.
ССК од својот почеток до сега покажа дека е сериозен партнер на државните институции
и уверен сум дека и во иднина ќе биде уште поголем коректив на грешките и поддржувач на добрите
решенија на секоја политичка гарнитура.
Со почит,

Г-дин Димитар Богданоски

From his forming Macedonian Association of Chambers of Commerce give considerable impulse in
chamber working in R. Macedonia. This catalogue is sublimation of all members on MACC which recognize
different entrance to resolve the problems in the companies’ in expire period.
In this catalogue you will find a big part of little, medium and big companies from Industrial Chamber who with his member and assistance in function on MACC helped in canalization a big part of new ideas,
designs, and to approach into economical life on R. Macedonia.
Dedication, quickly, qualitative and effective waiting upon members are basic principles in work on
professional organs that make for successful function on MACC.
I believe that this business catalogue will give a big part for better recognizing on every member
of MACC, and will absorbing big part of new members to become a part of leading Macedonian business
network.
MACC from his start till now show that he is a serious partner on state institutions and I’m sure that
in future will be bigger mistake corrective and supporter on good designs on every political garniture.
Best regards,

Mr. Dimitar Bogdanoski

Коцев Кирил

АГРО-РИБАРЦИ
Производство на железо

ул. Вардарска бр 3, Кавадарци
043 410 283
043 410 771
kadrokav@yahoo.com

Петре Филиповски

АДИНГ АД СКОПЈЕ
Производство, примена и пласман на адитиви и
други помошни средства за градежништво

Новоселски пат б.б, Скопје
2034 800
2034 810
ading@mt.net.mk
www.ading.com.mk

Живко Мукаетов

АЛКАЛОИД АД

Kocev Kiril

AGRO-RIBARCI
Production of iron

ul. Vardarska br 3 Kavadarci
043 410 283
043 410 771
kadrokav@yahoo.com

Petre Filipovski

ADING AD SKOPJE
Production, application and sale of additives and
auxiliary items for buildings

Novoselski pat b.b Skopje
2034 800
2034 810
ading@mt.net.mk
www.ading.com.mk

Zivko Mukaetov

ALKALOID AD

Фармaцевтска, хемиска, козметичка индустрија

Pharmaceutics, chemical and cosmetic industry

бул.Александар Македонски бр.12, Скопје
3104 000,
3104 036
alkaloid@alkaloid.com.mk
www.alkaloid.com.mk

bul.Aleksandar Makedonski br.12 Skopje
3 104 000
3 104 036
alkaloid@alkaloid.com.mk
www.alkaloid.com.mk

Милан Бранѓолица

А КВАДРО ТРЕЈД
производство на сите видови венецијанер и
варијолајт завеси

ул. Црвена Армија бр 10, Скопје
2039 478
2039 476

Васко Пишев

АЛМАКС СТРУМИЦА
Производство на масло за јадење
од сончоглед „Бисер“

Гоце Делчев б.б, Струмица
034 346 611
034 330 315
biser@mt.net.mk;
www.al-maks.com.mk

Milan Brangjolica

A KVADRO TREJD
Production of different type of curtains

ul. Crvena Armija br 10 Skopje
2039 478
2039 476

Vasko Pisev

ALMAKS STRUMICA
Production of sunflower oil “Biser”

Goce Delcev b.b Strumica
034 346 611
034 330 315
biser@mt.net.mk
www.al-maks.com.mk

Богослав Ангелоски

АРИЉЕМЕТАЛ ДОО
СКОПЈЕ
Производство и промет со сврзувачки машински
делови, посебно навојни производи.

ул. Васко Карангелески бр 23/39, Скопје
2469 815, 2469 823, 2469 823
bogoslav1@ariljemetal.com.mk
www.ariljemetal.com.mk

Бојковски Драган

БАДАРИЈАН ДОО СКОПЈЕ
Пакување на минерална вода Бадаријан од
еколошка зона

ул. Кочо Рацин бр 18/20 дирекција;
Катланово ул 4 бр 113 Нова Населба, Скопје
3222 367
3222 367
badarijan@mt.net.mk;
www.badarijan.mt.net.mk

Благој Димитров

БАУЕР-БР
градежништво

ул. 16 та Македонска Бригада 18, Скопје
02 3109954
02 3109954
bauer@t-home.mk

Весна Ендровска

БЕЛА
производство на облека

ул.Новопроектирана“ ББ Сервисна зона,
Скопје
02 2780 161
02 2780 165
bellaltd@mt.net.mk
www.bella.com.mk

Кристина Зарева

БРАКО

Bogoslav Angeloski

ARILJEMETAL DOO SKOPJE
Production and trade with binding machine parts

ul. Vasko Karangeleski br 23/39 Skopje
2469 815
2469 823
2469 823
bogoslav1@ariljemetal.com.mk
www.ariljemetal.com.mk

Bojkovski Dragan

BADARIJAN DOO SKOPJE
Packing of mineral water “Badarian”

ul. Koco Racin br 18/20 direkcija; Katlanovo
ul 4 br 113 Nova Naselba Skopje
3222 367
3222 367
badarijan@mt.net.mk
www.badarijan.mt.net.mk

Blagoj Dimitrov

BAUER-BR
Construction

ul. 16 ta Makedonska Brigada 18 Skopje
02 3109954
02 3109954
bauer@t-home.mk

Vesna Endrovska

BELA
Production of clothing

ul.Novoproektirana BB Servisna zona Skopje
02 2780 161
02 2780 165
bellaltd@mt.net.mk
www.bella.com.mk

Kristina Zareva

BRAKO

Производство на жичани производи

Production of wire products

ул.Раштански пат бб, Вeлес
043/212 560
043/232 534
sales@brako.com.mk
www.brako.com.mk

ul.Rastanski pat bb Veles
043/212 560
043/232 534
sales@brako.com.mk
www.brako.com.mk

Михаил Битраќ

ВИО
Производство на мерна техника за енергетика,
терминалска опрема за телекомуникацииул

15ти Корпус бр 28, Охрид
046/256 317
046/256 319
vioohrid@mol.com.mk
www.videoengineering.com.mk

Васе Митев

ГРОЗД СТРУМИЦА
Производство на алкохолни
и безалкохолни пијалаци

Стадион б.б, Струмица
034 344 249
034 346 602
grozd_strumica@yahoo.com

Сотир Ампов и Василиос Карадоламис

ДИДО ГРОУП
продажба на угостителска опрема,
консултантски услуги за странски фирми,
шпедиција, производство на текстил, изнајмување
на индустриски простор,

Фабрика Велес с.Д. Оризари бб, 1400, Велес

Фабрика Гевгелија Индустриска бр.4, 1480 Гевгелија
034 213 444, 043 212 770
034 213 611, 043 212 770
info@didogroup.com.mk, www.didogroup.com.mk
Драган Михајловски

ДИЈАГ ДОО
Производство на бизнис подароци од легура на
цинк со центрифугално лиење

ул Јане Сандански бр. 113 Скопје
2451 058, 2448 258
2451 058
contact@dijag.com

Синиша Митевски

ДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ
градежништво

ул. Перо Наков бб
МЗТ Опрема 2 кат, Скопје
2550 789
2550 787
qc@disinternacional.com.mk
www.disinternacional.com.mk

Mihail Bitrak

VIO
Production of measure equipment for energy, terminal equipment for telecommunication

ul, 15ti Korpus br 28 Ohrid
046/256 317
046/256 319
vioohrid@mol.com.mk
www.videoengineering.com.mk

Vase Mitev

GROZD STRUMICA
Production of alcoholic an non-alcoholic drinks

Stadion b.b Strumica
034 344 249
034 346 602
grozd_strumica@yahoo.com

Sotir Ampov i Vasilios Karadolamis

DIDO GROUP
Sale of catering equipment, consultancy for foreign
companies, textile production, renting of industrial
space

S. Dolno Orizari bb 1400 Veles
Industriska br:4 1480 Gevgelija
034 213 444, 034 213 611
043 212 770, 043 212 770
info@didogroup.com.mk
www.didogroup.com.mk

Dragan Mihajlovski

DIJAG DOO
Production of business gifts from zinc alloy

ul Jane Sandanski br. 113 Skopje
2451 058
2448 258
2451 058
contact@dijag.com

Sinisa Mitevski

DIS INTERNACIONAL
Construction

ul. Pero Nakov bb MZT Oprema 2 kat Skopje
2550 789
2550 787
qc@disinternacional.com.mk
www.disinternacional.com.mk

Жан Јованов

ДИМИТРИ ДООЕЛ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ

Zan Jovanov

DIMITRI DOOEL EKSPORT
IMPORT

Производство, трговија, услуги

Production, trade and services

Крсто Узунов 1/11, Струмица
034 324 702
034 330 340

Krsto Uzunov 1/11 Strumica
034 324 702
034 330 340

Коцев Петре

Ѓ - Ж ТРЕЈД
Производство, трговија, услуги и транспорт

ул Вардарска бр 2а, Кавадарци
043 410 283
043 410 771
petarkocev@yahoo.com

Александра Анѓелова

ЕКО-БАГ-АК ДООЕЛ
Производство на хартиени кеси за правосмукалки

ул. Коста Бозов 9, Струмица
034 344 037
034 344 037
aleksangelova@yahoo.com.mk

Влатко Чинговски

ЕЛЕМ-ЕЛЕКТРАНИ НА РМ
производство на термоелектрична енергија

ул.11-ти Октомври бр.9, Скопје
3149 121, 3166 758
3149 184, 3112 165
kabinet@elem.com.mk;
www.elem.com.mk

Коста Димитров

EМО ОХРИД
Истражување, проектирање, производство и
изградба на енергетски и индустриски објекти

П.Фах: 118, 6000 Охрид
046/265-888
046/265-887
kosta.dimitrov@emo.com.mk
www.emo.com.mk

Kocev Petre

GJ - Z TREJD
Production, trade, services and transport

ul Vardarska br 2a Kavadarci
043 410 283
043 410 771
petarkocev@yahoo.com

Aleksandra Angjelova

EKO-BAG-AK DOOEL
Production of paper bags for vacuum-cleaners

ul. Kosta Bozov 9 Strumica
034 344 037
034 344 037
aleksangelova@yahoo.com.mk

Vlatko Cingovski

ELEM-ELEKTRANI NA RM
Production of thermo-electrical energy

ul.11-ti Oktomvri br.9 Skopje
3149 121, 3166 758
3149 184, 3112 165
kabinet@elem.com.mk
www.elem.com.mk

Kosta Dimitrov

EMO OHRID
Exploring, projecting, production and building of
energy and industrial objects

P.Fah: 118, 6000 Ohrid
046/265-888
046/265-887
kosta.dimitrov@emo.com.mk
www.emo.com.mk

Предраг Миливојевиќ

ЕХИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Градежништво, градежништво-нискоградба

ул. 3 -та Македонска бригада бб, п.фах.
723, 1000 Скопје
02 2460 075
02 2401 175
contact@ehi.com.mk
www.ehi.com.mk

Живко Пандев

ЖИКОЛ
Подигање на згради - високоградба

ул.Индустриска Зона Север, бб, Струмица
034 320 990
034 3122 410
zikol@t-home.mk
www.zikol.com.mk

Зиљбо Иљазовски

ЗИНЕС СКОПЈЕ
Производство на метални делови и мебел

Пат за Марков Манастир - Драчево, Скопје
2722 358
2722 544
zines@zines.com.mk

Цветко Источки

ЗОНАМЕБЕЛ
Производство на тапациран мебел за дневен
престој, спални соби и мебел за опремување на
хотели и јавни објекти

ул 8 бр.12 н. Висбегово, Скопје
2653 377
2653 377
zonaimpx@mt.net.mk;
www.zonaimpeks.com.mk

Раман Рамадани

ЗОРЛУ ТЕКС СКОПЈЕ
Производство на текстил за домаќинство

ул Првомајска бб Реон 40, Скопје
2728 607 2728 617
2728 617
goniteks@mt.net.mk

Predrag Milivojevik

EHI DOOEL SKOPJE
Civil engineering and construction

ul. 3 -ta Makedonska brigada bb 1000 Skopje
p.fah. 723 Skopje
02 2460 075
02 2401 175
contact@ehi.com.mk
www.ehi.com.mk

Zivko Pandev

ZIKOL
Building construction

ul.Industriska Zona Sever, bb Strumica
034 320 990
3122 410
zikol@t-home.mk
www.zikol.com.mk

Ziljbo Iljazovski

ZINES SKOPJE
Production of metallic parts and furniture

Pat za Markov Manastir - Dracevo Skopje
2722 358
2722 544
zines@zines.com.mk

Cvetko Istocki

ZONAMEBEL
Production of different kinds of upholstered furniture for hotels and public places

ul 8 br.12 n. Visbegovo Skopje
2653 377
2653 377
zonaimpx@mt.net.mk
www.zonaimpeks.com.mk

Raman Ramadani

ZORLU TEKS SKOPJE
Textile production for household

ul Prvomajska bb Reon 40 Skopje
2728 607, 2728 617
2728 617
goniteks@mt.net.mk

Јованка Ристовска

ИВА ИНЖЕНЕРИНГ

Jovanka Ristovska

IVA INZENERING

Подигање на згради- високоградба

Building construction

ул. Роса Плавела бр.12, Велес
043 233 661
043 230 681
ivaing@yahoo.com

ul. Rosa Plavela br.12 Veles
043 233 661
043 230 681
ivaing@yahoo.com

Раман Рамадани

Raman Ramadani

ЗОРЛУ ТЕКС СКОПЈЕ

ZORLU TEKS SKOPJE

Производство на текстил за домаќинство

Production of textile for household usage

ул Првомајска бб Реон 40, Скопје
2728 607 2728 617
2728 617
goniteks@mt.net.mk

Иван Ѓорѓиев

ИВА ИНЖЕНЕРИНГ
Производство на фармацевтски производи

ул. Никола Вапцаров бр 20/7, Ново Село,
Скопје
3215 800 / 3215 201
3215 802
varumin@mt.net.mk
www.interevrogeneks.com
www.varumin.com.mk

Неин Хусеини

ИМПЕКСЕЛ 2
друштво за проектирање и градежништво на
готов бетон

ул. Огњан Прица бр .1
влез 2 локал 1, Скопје
3119 348
02/3119-348
impeksel2@hotmail.com

Стефан Поп Дучев

ИНА ЕНЕРГО СИСТЕМ - СКОПЈЕ
Проектирање, производство и инсталација
(комплетен инженеринг) на системи за контрола,
управување и автоматизација на индустриски и
енергетски процеси и развој и производство на
микропроцесорски електронски системи

ул. Никола Парапунов бр 3А-4/1, Скопје
3078 806, 3078 809, 3078 809
inaes@mt.net.mk
www.inaconsortium.com.mk

ul Prvomajska bb Reon 40 Skopje
2728 607, 2728 617
2728 617
goniteks@mt.net.mk

Ivan Gjorgjiev

IVA INZENERING
Production o pharmaceutical products

ul. Nikola Vapcarov br 20/7 Novo Selo Skopje
3215 800
3215 201
3215 802
varumin@mt.net.mk
www.interevrogeneks.com
www.varumin.com.mk

Nein Huseini

IMPEKSEL 2
Company for projecting and building of readymade
concrete

ul. Ognjan Prica br .1 vlez 2 lokal 1 Skopje
3119 348
3119-348
impeksel2@hotmail.com

Stefan Pop Ducev

INA ENERGO SISTEM - SKOPJE
Projecting, production and installation of control
systems, guidance and automation of industrial
and energy process, production of microprocessor
electronic systems

ul. Nikola Parapunov br 3A-4/1 Skopje
3078 806, 3078 809, 3078 809
inaes@mt.net.mk
www.inaconsortium.com.mk

Сандре Трповски

ИНЖИНЕРИНГ ДАСС-ДООЕЛ
Производство и инженеринг на трафостаници и
енергетски објекти

с.Косел, Охрид
046 260 089
046 279 088
engdass@mt.net.mk

Љупчо Јанкулоски

ИНЖЕНЕРИНГ ТЕРАКОТА
градежништво

ул.Орде Чопела бр.3, Прилеп
048 415 100
048 421 409
terakota123@yahoo.com
www.ingterakota.com.mk

Александар Итиќ

ИНТЕРФРИГО ДООЕЛ

Sandre Trpovski

INZINERING DASS-DOOEL
Production and engineering of transformer stations
and energy objects

s.Kosel Ohrid
046 260 089
046 279 088
engdass@mt.net.mk

Lјupco Jankuloski

INZENERING TERAKOTA
Civil engineering

ul.Orde Copela br.3 Prilep
048 415 100
048 421 409
terakota123@yahoo.com
www.ingterakota.com.mk

Aleksandar Itik

INTERFRIGO DOOEL

Поправка на апарати за домаќинство

Repairing of household appliances

ул. Новопроектирана Б.Б, Скопје
02 2043 342
02 2043 342
interfrigo@gmail.com

ul. Novoproektirana B.B Skopje
02 2043 342
02 2043 342
interfrigo@gmail.com

Никола Арсов

ИПСЕ ИНТ ДОО
Маркетинг, проектирање и изведба на машински
инсталации, греење,
клима, челични конструкции

Охридска 2/7, Кочани
033 271 525
033 273 525

Тодор Кулаков

ЈАДРАН ГОТТИНО ФООДС
производство на прехранбени производи

ул.Петар Михајловски Демирски 20-8,
Неготино
043 361 052
043 361 943
jadran_negotino@t-home.mk
www.jadran.com.mk

Nikola Arsov

IPSE INT DOO
Marketing, projecting, performance of machine
installations, heating, air conditioning steel
constructions

ul Ohridska 2/7 Kocani
033 271 525
033 273 525

Todor Kulakov

JADRAN GOTTINO FOODS
Production of alimentary products

ul.Petar Mihajlovski Demirski 20-8 Negotino
043 361 052
043 361 943
jadran_negotino@t-home.mk
www.jadran.com.mk

Миле Крстевски

КЛИМА ТЕХНА
Поставување на водоводни и климатизациони
инсталации

ул Партизански Одреди бр 73, Скопје
3239 393
3239 955
mile@unet.com.mk

Оливера Коловска Стаменова

КОЛБИКО - ИНЖЕНЕРИНГ
ОЛИВЕРА ДООЕЛ
Висока градба(изведба на стамбени-деловни
објекти, школи, болници, фабрики и др.)и
завршни работи во градежништвото.

ул. 9 Мај бр 13, Скопје
3238 906
3238 906

Борис Маџунков

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ
ДИМИТАР ДООЕЛ
Производство, монтажа, транспорт и
проектирање на системи-полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки за довод,одвод,к
анализација,вововод и наводнувње

Индустриска б.б, Гевгелија
034 212 064 л 101, 034 211 964
hidropl@mt.net.mk
www.konti-hidroplast.com.mk

Мара Атанасова

Л-Д
Производство на женски хулахоп чорапи

Младинска 55, Струмица
034 346 158
034 346 158
ljubica.atanasova@gmail.com

Лидија Колевска

ЛИ-ДЕ ИНЖЕНЕРИНГ
Изработка и монтажа на челични конструкции и
покривачки работи

Нас.Точила К1В/12, Прилеп
048 414 933
048 427 931
li-de.inzenering@mt.net.mk

Mile Krstevski

KLIMA TEHNA
Installation of plumbing and air conditioning

ul Partizanski Odredi br 73 Skopje
3239 393
3239 955
mile@unet.com.mk

Olivera Kolovska Stamenova

KOLBIKO -INZENERING
OLIVERA DOOEL
Building and constructions (schools, business structures, hospitals factories)

ul. 9 Maj br 13 Skopje
3238 906
3238 906

Boris Madzunkov

KONTI HIDROPLAST DIMITAR DOOEL
Production, installing, transport and projecting of
poly ethyl and polypropylene pipes for water supply
and drainage, sewerage and irrigation

Industriska b.b Gevgelija
034 212 064 l. 101, 034 211 964
hidropl@mt.net.mk
www.konti-hidroplast.com.mk

Mara Atanasova

L-D
Production of female tights socks

Mladinska 55 Strumica
034 346 158
034 346 158
ljubica.atanasova@gmail.com

Lidija Kolevska

LI-DE INZENERING
Production and installation of covering and other
iron constructions

Nas.Tocila K1V/12 Prilep
048 414 933
048 427 931
li-de.inzenering@mt.net.mk

Оливија Мојсова

МАГОС ДИЗАЈН ЦЕНТАР
проектирање

ул. Капиштец бр.1, Скопје
3129 339
3129 339
magos_dse@yahoo.com

Коце Трајков

МАНСАРД КОЦЕ ДООЕЛ
Проектирање и изведба на секаков вид на
градежни објекти, сепарирање на камен агрегат,
производство на готов бетон, производство на
бетонски керамиди, бетонски ивичњаци

Панче Пешев бр 8, Гевгелија
034 216 670
034 218 670
mansard@mt.net.mk

Шкартов Мишо

МАТА БУ
Производство и инженеринг

ул Орце Николов бр 23, Скопје
043 416 505
043 416 960
matabu2000@yahoo.com

Благоја Кржалoвски

МЕТАЛ
метало-преработувачка дејност

ул. Востаничка бр 48 погон
с. Бунарџик ББ, Скопје
8201 200
8201 200
blagojametal@yahoo.com

Митре Велков

МЕТАЛЕКС
Производство на транспортни системи со гумена
лента,производство на нестандардни машински
делови,трговија со стандардни машински делови

ул Едвард Кардељ бб, Кавадарци
043 412 500
043 412 700
milkov@metalex.com.mk
www.metalex.com.mk

Olivija Mojsova

MAGOS DIZAJN CENTAR
Projecting

ul. Kapistec br.1 Skopje
3129 339
3129 339
magos_dse@yahoo.com

Koce Trajkov

MANSARD KOCE DOOEL
Projecting and performance of all kind of buildings,
production of ready made concrete, concrete
shingle

Pance Pesev br 8 Gevgelija
034 216 670
034 218 670
mansard@mt.net.mk

Skartov Miso

MATA BU
Production and engineering

ul Orce Nikolov br 23 Skopje
043 416 505
043 416 960
matabu2000@yahoo.com

Blagoja Krzalovski

METAL
metal-processing activities

ul. Vostanicka br 48 pogon s. Bunardzik BB
Skopje
8201 200
8201 200
blagojametal@yahoo.com

Mitre Velkov

METALEKS
Production of transportation systems with rubber
tape, production of non-standard machine parts,
trade with standard machine parts

ul Edvard Kardelj bb Kavadarci
043 412 500
043 412 700
milkov@metalex.com.mk
www.metalex.com.mk

Трајко Николов

МЕТАЛОПЛАСТ
Производство на машини во дрвната индустрија

ул Климент Охридски бр 106, Струмица
070 599 246

Јован Ѓорѓијоски

МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
градежништво

ул. 11 ти Октомври бр.125, Скопје
2742 201
3215 629
metalinzenering@mt.net.mk

Шопов Зоран

МЕХАНИКА
Производство и снабдување со глина,
ниско градба

ул.Штипски пат бб, Кочани
033/ 297 360
033/ 297 360

Љубен Митрески

МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ
Проектирање, производство и сервис на пумпи
за транспорт на различни флуиди, производство
на хидромеханичка опрема и производство на
опрема по спецификација

Перо Наков б.б./п.факс.822, Скопје
2549 818 / 817
2549 833 / 834
info@pumpi.com.mk
www.pumpi.com.mk

Зоре Темелковски

Trajko Nikolov

METALOPLAST
Industry

ul Kliment Ohridski br 106 Strumica
070 599 246

Jovan Gјorgjijoski

METAL INZENERING
Civil engineering

ul. 11 ti Oktomvri br.125 Skopje
2742 201
3215 629
metalinzenering@mt.net.mk

Sopov Zoran

MEHANIKA
Production and supply with clay, construction

ul.Stipski pat bb Kocani
033/ 297 360
033/ 297 360

Ljuben Mitreski

MZT PUMPI AD SKOPJE
Projecting, production and service of pumps for liquid transportation, production of hydro-mechanical
and custom made equipment

Pero Nakov b.b./p.faks.822 Skopje
2549 818 / 817
2549 833 / 834
info@pumpi.com.mk
www.pumpi.com.mk

Zore Temelkovski

МИА БЕВЕРИЏИС

MIA BEVERIDZIS

Производство, трговија и услуги
со безалкохолни пијалаци

Production, trade and services of beverages

ул Новопроектирана ББ Сервис Југ, Скопје
2780 424
2700 216
marinela@miainternational.com.mk
www.inospektar.com.mk

ul Novoproektirana BB Servis Jug Skopje
2780 424
2700 216
marinela@miainternational.com.mk
www.inospektar.com.mk

Сашо Ивановски

МИКРОПЛАСТ
Производство на пластични производи,
рециклирање на стара пластика

ул Даме Груев Бр 17, Охрид
046 231 080
046 261 058
mikro@mt.net.mk
www.mikroplast.com.mk

Благоја Самакоски

МИКРОСАМ АД
Производство на компјутерски
управувани машини

ул. Крушевски пат ББ, Прилеп
048 400 100
048 411 886
info@mikrosam.com.mk
www.mikrosam.com

Сенад Бикиќ

МОНТИНГ ПРОМЕТ
градежништво/водовод

ул. М. Митевски 8 2/14, Скопје
3246 506
3246 878

Емилија Ивановиќ

МОНТИМПЕКСИНЖИНЕРИНГ
гранка во градежништво
(проектирање и изведување на инсталациимашинство, водовод и канализација)

Ул: Димитрие Туцовиќ бр:38, Скопје
3131213, 3116128
montimpex@macedonia.eu.org

Страхил Спирковски

НАТЕКС

Saso Ivanovski

MIKROPLAST
Production of plastic products, recycling of old
plastic

ul Dame Gruev Br 17 Ohrid
046 231 080
046 261 058
mikro@mt.net.mk
www.mikroplast.com.mk

Blagoja Samakoski

MIKROSAM AD
Production of computer guiding machines

ul. Krusevski pat BB Prilep
048 400 100
048 411 886
info@mikrosam.com.mk
www.mikrosam.com

Senad Bikik

MONTING PROMET
Building, plumbing

ul. M. Mitevski 8 2/14 Skopje
3246 506
3246 878

Emilija Ivanovik

MONTIMPEKS-INZINERING
Engineering (projecting and performing of installations, plumbing and sewerage)

Ul. Dimitrie Tucovik br:38 Skopje
3131213
3116128
montimpex@macedonia.eu.org

Strahil Spirkovski

NATEKS

изработка на закачалки

Production of hangers

с. Бардовци Скопје, Скопје
070 221 019
naneks@mt.net.mk

s. Bardovci Skopje
070 221 019
naneks@mt.net.mk

Борхинче Максимовска

ПАП КОМПАНИ-ДООЕЛ
Изработка на светлосни реклами: курсни
листи, дигитални часовници, спортски
семафори,електронски дисплеи: monocolor,
tricolor, fullcolor; индустриска автоматика,
електронска собраќајна сигнализација; дизајн и
производство на плочи со печатени кола

ул Даме Груев згр Слобода бр 1/11, Охрид
046 265 772, 046 265 615
papoh@mt.net.mk

Крсто Смизковски

ПЕЛАГОНИЈА
градежништво

ул.Брака Аинови ББ, Гостивар
042 216 332
pelagonija_gv@t-home.com

Вања Гавриловски

ПЕЧАТНИЦА 11
ОКТОМВРИ
Печатење и услужни активности во врска со
печатењето

ул Ладо Лапецот бр.100, Прилеп
048/419 670, 048/419 670
v.gavrilovski@pec11okt.com.mk
www.pec11okt.com.mk

Перо Петковски

ПЕРПЛАСТ
производство и трговија
на предмети од пластика

с.Фалиште, Скопје
044 335 495
075 209 600

Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
Производство на пиво

ул. Цане Кузманоски бр 1, Прилеп
048 426 551
048 426 551
sasko@pripiv.com.mk
www.prilepskapivarnica.com.mk

Borhince Maksimovska

PAP KOMPANI-DOOEL
Production of light panels for advertisement,
exchange currency lists, digital watches, scoreboards, electronic displays, traffic lights, industrial
automatics, print electric circle

ul Dame Gruev zgr Sloboda br 1/11 Ohrid
046 265 772
046 265 615
papoh@mt.net.mk

Krsto Smizkovski

PELAGONIJA
Civil engineering

ul.Braka Ainovi BB Gostivar
042 216 332
pelagonija_gv@t-home.com

Vanja Gavrilovski

PECATNICA 11 OKTOMVRI
Printing and printing services

ul.Lado Lapecot br.100 Prilep
048/419 670
048/419 670
v.gavrilovski@pec11okt.com.mk
www.pec11okt.com.mk

Pero Petkovski

PERPLAST
Production and trade with plastic products

s.Faliste Skopje
044 335 495
075 209 600

Sasko Samardzioski

PRILEPSKA PIVARNICA
Beer production

ul. Cane Kuzmanoski br 1 Prilep
048 426 551
048 426 551
sasko@pripiv.com.mk
www.prilepskapivarnica.com.mk

Борјан Тошевски

ПРИМАТЕКС-БРАНКА
производство и трговија со текстил

ул. АВНОЈ бр. 60-2/2, Скопје
02 2401 106
02 2403 803
primatex@t-home.com.mk
www.primatex.com.mk

Едмонд Крлиу

ПРОТЕКТ М
Производство на тергер кеси со штампа и без
штампа, бутик кеси, вреки за смет, вреќи за
замрзнувач, агрофолија, термофолија, трослојна
фолија, вакум фолија и др.

ул 8 бр 12 Висбегово, Скопје
2600 409 / 408
2600 413
info@protectm.com.mk
www.protectm.com.mk

Миле Димитровски

РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ
градежништво

ул. Михаил Ефтихиј бр.14, Скопје
02 2782 687
mile@rekoing.com.mk
www.re-ko.com.mk

Borjan Tosevski

PRIMATEKS-BRANKA
Textile production and trade

ul. AVNOJ br. 60-2/2 Skopje
02 2401 106
02 2403 803
primatex@t-home.com.mk
www.primatex.com.mk

Edmond Krliu

PROTEKT M
Production of printed and non-printed “terger”
bags, bags for garbage, freezing, stores, agro foil,
thermo foil, vacuum foil etc.

ul 8 br 12 Visbegovoм Skopje
2600 409/408
2600 413
info@protectm.com.mk
www.protectm.com.mk

Mile Dimitrovski

REKO INZENERING
Civil engineering

ul. Mihail Eftihij br.14 Skopje
02 2782 687
mile@rekoing.com.mk
www.re-ko.com.mk

Небојша Давидовска

Nebojsa Davidovska

САВА ЕНСА

SAVA ENSA

друштво за трговија и енергетски менаџмент

Велко Влаховиќ 16/4, Скопје
02 3120 140
02 3120 140
nebojsa.davidovski@sava.si
www.sava.si

Игор Вуровски

СИДЕРОС ДОО
производство на камини и котли на палети и дрво

ул Дејан Војвода бр.83, Охрид
046 255 558
046 279 558
info@sideros.com.mk
www.sideros.com.mk

Company for Trade and energetic management

Velko Vlahovik 16/4 Skopje
02 3120 140
02 3120 140
nebojsa.davidovski@sava.si
www.sava.si

Igor Vurovski

SIDEROS DOO
producing and selling pellet stoves, automatic boilers and wood stoves

ul. Dejan Vojvoda br.83 Ohrid
046 255 558
046 279 558
info@sideros.com.mk
www.sideros.com.mk

Жаклина Георѓиевска

СТРАТУС ДОО СКОПЈЕ
Производство на кондиторски производи

Перо Наков бр. 60, Скопје
2551 939
2550 310
flora@a1.com.mk

Слободан Стојанов

СТАТИК
изведба на станбени објекти

ул Ибе Паликуќа бр.21, Скопје
statik_mk@yahoo.com

Владимир Стојкоски

СУДЕАЛ-С

Zaklina Georgjievska

STRATUS DOO SKOPJE
production of confectioneries

Pero Nakov br. 60 Skopje
2551 939
2550 310
flora@a1.com.mk

Slobodan Stojanov

STATIK
Act of building constructions

ul.Ibe Palikuka br.21 Skopje
statik_mk@yahoo.com

Vladimir Stojkoski

SUDEAL-S

Проект за производство на ЕКО амбалажа

project for production of ECO packing materials

Бул. Јане Сандански 116-5-16, Скопје
02 2448 137
02 2430 907
vladimir_stojkoski@yahoo.com

Bul. Jane Sandanski 116-5-16 Skopje
02 2448 137
02 2430 907
vladimir_stojkoski@yahoo.com

Јефтоски Драган

САНИНГ
производство на мебел

Ул Маршал Тито, Тетово
070 240 769
044 331 108
saning_te@yahoo.com

Тодоровски Љупчо

СУПЕРИОР-ЕР ДОО
СКОПЈЕ
Производство на селотејп и фискални ролни

ул. Јуриј Гагарин 55 К-11, Скопје
3082 516, 3091 760
todorovski@superior.com.mk
www.superior.com.mk

Jeftoski Dragan

SANING
production of furniture

Ul Marsal Tito Tetovo
070 240 769
044 331 108
saning_te@yahoo.com

Todorovski Lјupco

SUPERIOR-ER DOO SKOPJE
production of sell tape and papers for fiscal printers

ul. Jurij Gagarin 55 K-11 Skopje
3082 516
3091 760
todorovski@superior.com.mk
www.superior.com.mk

Гоце Гакидев

ТЕХНОГРАДБА
ИНЖЕНЕРИНГ
изведба на објекти

бул.Илинден 138 реон 48, Скопје
307 66 33
tehnogradbaing@mt.net.mk

Кичуков Атанас

Goce Gakidev

TEHNOGRADBA
INZENERING
building of objects

bul.Ilinden 138 reon 48 Skopje
307 66 33
tehnogradbaing@mt.net.mk

Kicukov Atanas

ТЕХНОАЛАТ КОМЕРЦ
ДООЕЛ

TEHNOALAT KOMERC
DOOEL

Производство на конзервирани производи

production of conserved products

Маршал Тито бр. 124, Гевгелија
034 211 985, 034 215 985
034 211 985
tehnoalat@mt.net.mk
www.hinaproducts.com.mk

Тони Божиновски

ТЕХНОКООП СКОПЈЕ
Производство на мебел со комплетен асортиман:
спални, детски соби, кујни, канцелариски мебел

бул. Кочо Рацин б.б. Скопје
3165 518
3112 469
tehnokoop@tehnokoop.com.mk
www.tehnokoop.com.mk

Владимир Блажевски

ТМ ИНВЕСТ
канализација, водовод, поставување на подни и
ѕидни облоги

ул. Зеничка 16 б, Скопје
2624 524
tm_invest@mt.net.mk

Сеад Кочан

ТРАНСМЕТ СКОПЈЕ
Изградба на објекти на ниско градба

Ул.50 Дивизија бр.30а/11, Скопје
02 2720 411
02 2720 411
info@transmet.com.mk
www.transmet.com.mk

Marsal Tito br. 124 Gevgelija
034 211 985, 034 215 985
034 211 985
tehnoalat@mt.net.mk
www.hinaproducts.com.mk

Toni Bozinovski

TEHNOKOOP SKOPJE
production of furniture with complete range : bedrooms, nurseries, kitchen, office furniture

bul. Koco Racin b.b. Skopje
3165 518
3112 469
tehnokoop@tehnokoop.com.mk
www.tehnokoop.com.mk

Vladimir Blazevski

TM INVEST
sewerage, waterworks, installing of floor and wall
coverage

ul. Zenicka 16 b Skopje
2624 524
tm_invest@mt.net.mk

Sead Kocan

TRANSMET SKOPJE
building construction

Ul.50 Divizija br.30a/11 Skopje
02 2720 411
02 2720 411
info@transmet.com.mk
www.transmet.com.mk

Гацов Горги

ТРЕНД СКОПЈЕ
Производство на женска летна конфекција

ул Горче Петров бр 23, Скопје
2037 224
2037 228
biljana5@mol.com.mk

Младен Митев

ТРИКО- ТРИКОТАЖА
ДООЕЛ
Производство на памучни трикотажни артикли:
женски, машки и детски долен веш, пижами,
Т-ширт маици, блузони и др.

ул Партизанска 3-3, Виница
033 361 333
033 362 851
triko@mt.net.mk

Ѓоко Петровски

Gacov Gorgi

TREND SKOPJE
Production of summer wear for women’s

ul Gorce Petrov br 23 Skopje
2037 224
2037 228
biljana5@mol.com.mk

Mladen Mitev

TRIKO- TRIKOTAZA DOOEL
VINICA
Production of cotton knitwear, female, male, childhood underwear, pyjamas, t-shirts, sweaters

ul Partizanska 3-3 Vinica
033 361 333
033 362 851
triko@mt.net.mk

Gjoko Petrovski

ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ

TURBOINZENERING

Производство на пумпи и компресори

Production of pumps and compressors

бул Александар Македонски бр 8, Скопје
3172 763
3109 558
turboeng@turboeng.com.mk
www.turboeng.com.mk

Белул Мемеди

ФАБЕН

bul Aleksandar Makedonski br 8 Skopje
3172 763
3109 558
turboeng@turboeng.com.mk
www.turboeng.com.mk

Belul Memedi

FABEN

производство на кујни

Production of kitchens

с.Радовишче, Тетово
070 240 987

s.Radovisce Tetovo
070 240 987

Марина Пејковска

ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ
изведба на објекти од нискоградба/високоградба

с. Бразда, Скопје
2667 729
filip.inzenering@gmail.com

Marina Pejkovska

FILIP INZENERING
Act of architecture and construction objects

s. Brazda Skopje
2667 729
filip.inzenering@gmail.com

Ангел Ангеловски

ФРОТИРЕКС ДОО
Производство на фротир производи
од памучен тип

ул Источна Индустриска зона дел 355,
Скопје
2551 252
2551 246
frotireks@yahoo.com

Саво Станковиќ

ХАЈ - ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА
Производство на Електрични Плочи

с. Орешани, Скопје
2785 121
2785 147
savo.stankovic@hitech.com.mk
www.hitech.com.mk

Драганчо Ковачев

ЦМЦ ЕКОКОН
Инженеринг услуги

бул. Илинден 3/47, Скопје
3130 293
kiril.zabokov@cmc-ekocon.com.mk
www.cmc-ekocon.com.mk

Angel Angelovski

FROTIREKS DOO SKOPJE
Production of terry products from cottony type

ul Istocna Industriska zona del 355 Skopje
2551 252
2551 246
frotireks@yahoo.com

Savo Stankovik

HAJ - TEC KORPORACIJA
Production of electrical plates

s. Oresani Skopje
2785 121
2785 147
savo.stankovic@hitech.com.mk
www.hitech.com.mk

Draganco Kovacev

CMC EKOKON
Engineering services

bul. Ilinden 3/47 Skopje
3130 293
kiril.zabokov@cmc-ekocon.com.mk
www.cmc-ekocon.com.mk

Г-дин Дарко Велков, претседател
Услужна комора Македонија
Контакт:
Г-ѓица Елена Никодиновска
Кординатор на Услужна комора
Тел/фах: 02/ 3091-440
Моб: 075/25 40 84
Е-маил: enikodinovska@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Mr. Darko Velkov, president
Service Chamber Macedonia
Contact:
Mrs: Elena Nikodinovska
Coordinator of Service Chamber
Phone/fax: 0038923091440
Mobile: 0038975254084
E-mail: enikodinovska@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

По четири годишна напорна работа од сегашна гледна точка веке сме во состојба да
направиме мала ретроспектива за нашите достигнувања.Мислевме дека се мали поместувања во
деловното опкружување но факт е дека доколку во еден миг се замислиме дека нас не нема ке остане
огромна празнина која тешко ќе се пополни. Факт е дека голем дел од сегашните закони се донесени
поради наша иницијатива. Факт е дека многу комори веќе постојат во склоп на ССК поради заедничка
иницијатива. Факт е дека се создаде конкурентска атмосфера во коморското работење.Факт е
дека не е возможно да се донесе закон без консултација со деловниот свет.Факт е дека изградивме
капацитет на нашите служби.Факт е дека се изгради нов начин на водење на деловниот свет,со
помош на нашата демократска свест и со личното заложување работите конечно да се движат во
вистински правец.
Драги пријатели и стопанственици ви благодарам на сите што волонтерски допринесовте да
напредуваме и го постигнеме ова што не тера да се чувствуваме толку горди.
Посебно сум горд на услужната комора која со сопственото работење е постојано комора со
најдобри резултати и во членки и во финансии.
Како претседател на услужната комора ке констатирам дека повторно сме на почеток
поради нашите високи цели за стандарди кои на сите ни требаат а пат кој постојано ке биде видлив
е овој наш каталог во кој секоја година ке се гледа колку значиме и колку сме влијаеле.
Со почит,
Г-дин Велков Дарко
After four year hard work from today’s point of view we are already in condition to make small retrospective of our accomplishment’s .We thought that those were little movements in the business environment but
it is a fact that if we imagine in a moment that we are not existing we will be witnesses of a great hole that is
impossible to be filled.
It’s a fact that great number of today’s laws and regulations were broth because of our initiative. It’s
a fact that big number of chambers already exist within associations of chambers of commerce. It’s a fact that
there is competitive atmosphere within the chambers work. It’s a fact that it all new regulations are brought
with consultation of entrepreneurs. It’s a fact that we succeeded to build capacity of our employees. It’s a fact
that we succeeded to built new way of leading with our democratic consent and personal enrolment and thinks
are finally going in Wright direction.
Dear friends and entrepreneur’s thank you for all you’re volunteer efforts and thank you for this proud
feeling
I am especially proud on Services chamber that with its work is constantly with the greatest numbers
As president of services chamber I will finalize that we are again on the beginning because of our hi
aim of standards that we all need and one of the way’s this to be visible is this catalog in which it’s shown how
much we mean
Best regards,

Mr. Darko Velkov

Верица Хаџи Василева-Марковска

AAG
Kонсултантски услуги на фирми, локална
самоуправа, влада и други анализи, истражување
и помош при барање решенија

бул.Илинден 42/4 Скопје
3120 565
3122 565
aag@aag.com.mk
www.aag.com.mk

Војислав Стојановиќ

АВА
Реклама и пропаганда

Рилски конгрес бр 23 Скопје
3 179 630
3 179 631
vojislav.stojanovic@avaddb.com.mk
www.ava.com.mk

Соња Андонова

ААГ- КОМУНИКАЦИИ
Едукација на возрасни

бул.Илинден 42/4 Скопје
3231 318
3231 318
sonja.andonova@aag.com.mk
www.aag.com.mk

Билјана Панова

АДВОКАТ БИЛЈАНА
ПАНОВА
Правни работи

ул.Васил Ѓоргов бр.34/1-6 Скопје
3091 836
3086 211
panova@panova.com.mk
www.panova.com.mk

Дарко Константиновиќ

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОНСТАНТИНОВИЌ &
МИЛОШЕВСКИ
Адвокатска канцеларија Константиновиќ&
Милошевски

ул.Иван Милутиновиќ бр.17/1 Скопје
02 3246 995, 02 5511336, 02 5511337
darko@konstantinovic-milosevski.mk
www.konstantinovic-milosevski.mk

Verica Hadzi Vasileva-Markovska

AAG
Consultant services for companies, local self-gov
ernment, government and other analysis,research
and assistance at solution resolving

bul.Ilinden 42/4 Skopje
3120 565
3122 565
aag@aag.com.mk
www.aag.com.mk

Vojislav Stojanovik

AVA
Advertising and propaganda

Rilski kongres br 23 Skopje
3 179 630
3 179 631
vojislav.stojanovic@avaddb.com.mk
www.ava.com.mk

Sonja Andonova

AAG- KOMUNIKACII
Adult Education

bul.Ilinden 42/4 Skopje
3231 318
3231 318
sonja.andonova@aag.com.mk
www.aag.com.mk

Biljana Panova

ADVOKAT BILJANA
PANOVA
Legal matters

ul.Vasil GJorgov br.34/1-6 Skopje
3091 836
3086 211
panova@panova.com.mk
www.panova.com.mk

Darko Konstantinovik

ADVOKATSKA KANCELARIJA KONSTANTINOVIK & MILOSEVSKI
Law Office Konstantinovik & Miloshevski

ul.Ivan Milutinovik br.17/1 Skopje
02 3246 995
02 5511336
02 5511337
darko@konstantinovic-milosevski.mk
www.konstantinovic-milosevski.mk

Маја Тодоровска

АДРИАЛАБ
Приватна здравствена организација - ординација
по општа медицина и биохемиска лабораторија
(лекарски прегледи, систематски прегледи,
консултации за лабораториски анализи,
најсовремена лабораториска дијагностика за
следење на општо здравје, дијагностика на ХИВ,
жолтици, тумори, други инфекции.

ул. Прашка бр 24 Скопје
3296 925, 3296 927
adrialab@unet.com.mk; www.adrialab.com.mk

Maja Todorovska

ADRIALAB
Private health organization, laboratory

ul. Praska br 24 Skopje
3296 925
3296 927
adrialab@unet.com.mk
www.adrialab.com.mk

Билјана Пенева

Biljana Peneva

АМБЛЕМ

AMBLEM

печатница

ул Јуриј Гагарин 46а Скопје
3080973
peneva_biljana@yahoo.com

Борче Ралевски

Printing house

ul Jurij Gagarin 46a Skopje
3080973
peneva_biljana@yahoo.com

Borce Ralevski

АРКЕР ДИЗАЈН

ARKER DIZAJN

Градежништво, проектирање,
графичка дејност, екологија

Civil Engineering, projecting, graphic activity,
ecology

ул Љубица Георгиева бр 11 Скопје
3061 691
borche.ralevski@t-home.mk

Тони Конески

АТЛАСИНЖИНЕРИНГ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Градежно занаетчиски работи на индустриски
подови од боксидни, керамички, АБЦ, изолациони
системи, санациони работи.

ул. Чедомир Миндеровиќ бр 29 Скопје
3216 428
3216 428
atlasmak@yahoo.com

Бети Деловска

БАСМЕ КТ ДОО СКОПЈЕ
Друштво за воспоставување
консалтинг услуги

ул. Наум Наумовски Борче бр 88 А Скопје
3217 446
3217 447
basme@basme.com.mk
www.basme.com.mk

ul LJubica Georgieva br 11 Skopje
3061 691
borche.ralevski@t-home.mk

Toni Koneski

ATLASINZINERING DOOEL
SKOPJE
Building and craftsmen activities, industrial floors,
isolation

ul. Cedomir Minderovik br 29 Skopje
3216 428
3216 428
atlasmak@yahoo.com

Beti Delovska

BASME KT DOO SKOPJE
Consulting and training for development and
implementations

ul. Naum Naumovski Borce br 88 A Skopje
3217 446
3217 447
basme@basme.com.mk
www.basme.com.mk

Емил Стефков

ББСФ
Деловни и менаџмент консултантски услуги

ул.Кеј 13ти Ноември, ГТЦ,
кула бр.2 лок.102 Скопје
3127 307
3127 307
emilstefkov@yahoo.co.yu
www.bbsf.com.mk

Лилјана Марковска

БЕРИН ДОО
Застапување на физички и правни лица во
областа на интелектуалната сопственост,
организирање на семинари од областа на
маркетинг менаџментот и менаџментот на
интелектуалната сопственост.

ул Македонија 27/2/22 Скопје
3130 367
3130 398
berin@berin.com.mk
www.berin.com.mk

Елизабета Ристовска Петровска

БИЗНИС ЕДУКАТИВЕН
ЦЕНТАР
Обука и консалтинг

ул. Рилски Конгрес бр 14,
П. Фах бр 393 Скопје
3179 365, 3179 365, 3176 975
info@bec.com.mk
www.bec.com.mk

Тања Раманчева

БИ-МЕК
Центар за медицинска опрема и претставник на
Cryo save- банка за матични клетки

ул.Димитрије Туцовиќ бр.22 Скопје
3296 990
3296 990
info@bimek.com.mk
ramanceva@bimek.com.mk

Златко Филиповски

БИЗНИС КОЛЕЏ АТЦ
Едукација

бул.Климент Охридски бр.58а/4 Скопје
3112 212
3112 213
berlitz@berlitz.com.mk
www.berlitz.com.mk

Emil Stefkov

BBSF
Business and management consultation services

ul.Kej 13ti Noemvri, GTC,kula br.2 l.102
Skopje
3127 307
3127 307
emilstefkov@yahoo.co.yu
www.bbsf.com.mk

Liljana Markovska

BERIN DOO
Advocacy and management seminars for intellectual
property

ul Makedonija 27/2/22 Skopje
3130 367
3130 398
berin@berin.com.mk
www.berin.com.mk

Elizabeta Ristovska Petrovska

BIZNIS EDUKATIVEN
CENTAR
Training and consulting

ul Rilski Kongres br 14,
P. Fah br 393 Skopje
3179 365, 3179 365, 3176 975
info@bec.com.mk
www.bec.com.mk

Tanja Ramanceva

BI-MEK
Center for medical equipment and representative of
Crio Save – bank of primary cells

ul.Dimitrije Tucovik br.22 Skopje
3296 990
3296 990
info@bimek.com.mk
ramanceva@bimek.com.mk

Zlatko Filipovski

BIZNIS KOLEDZ ATC
Education

bul.Kliment Ohridski br.58a/4 Skopje
3112 212
3112 213
berlitz@berlitz.com.mk
www.berlitz.com.mk

Милевска Валентина

БОМИ 10 ЛОГИСТИК
Транспорт на стоки во друмски сообраќај

бул. Партизански одреди 86-1/1 Скопје
3094 961
info@bomi10.com.mk
www.bomi10.com.mk

Борис Видески

ВИДЕКС БОРИС ДООЕЛ
ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ
Друштво за трговија, маркетинг, услуги и
посредување

ул. Димо Хаџи Димов бр 24 Скопје
2700 088
2700 088
videx@videx.com.mk
www.videx.com.mk

Бранислав Пејовиќ

ВИДЕОЛАБ
Аудио и видео продукција и постпродукција
на слика и тон (ТВ спотови, ТВ реклами,
документарни филмови, анимации, кратки
филмови, адаптации на сите видови аудио и
видео записи), изнајмување на техника

ул. Архиепископ Ангелари бр 52
П.Фах 306 Скопје
3290 370, 3129 205, 3214 084
videolab@on.net.mk
www.videolab.com.mk

Зоран Узуновски

ВИСА КОМЕРЦ
Аудио и видео продукција и постпродукција
на слика и тон (ТВ спотови, ТВ реклами,
документарни филмови, анимации, кратки
филмови, адаптации на сите видови аудио и
видео записи), изнајмување на техника

ул Илинденска бр 43 Скопје
3238 190
3238 190
visa@unet.com.mk

Дарко Велков

ВРАБОТУВАЊЕ КОМ
Агенција за посредување при вработување

ул Илинденска бр 80 Скопје
3296 446
3296 446
vrabotuvanje@vrabotuvanje.com.mk
www.vrabotuvanje.com.mk

Milevska Valentina

BOMI 10 LOGISTIK
Transportation of goods

bul Partizanski odredi 86-1/1
3094 961
info@bomi10.com.mk
www.bomi10.com.mk

Skopje

Boris Videski

VIDEKS BORIS DOOEL
EKSPORT IMPORT SKOPJE
Company for trade, marketing, services and mediation

ul. Dimo Hadzi Dimov br 24 Skopje
2700 088
2700 088
videx@videx.com.mk
www.videx.com.mk

Branislav Pejovik

VIDEOLAB
Audio and video production, renting of equipment

ul Arhiepiskop Angelari br 52
P.Fah 306 Skopje
3290 370
3129 205
3214 084
videolab@on.net.mk
www.videolab.com.mk

Zoran Uzunovski

VISA KOMERC
Audio and video production of picture and sound,
renting of equipment

ul Ilindenska br 43 Skopje
3238 190
3238 190
visa@unet.com.mk

Darko Velkov

VRABOTUVANJE KOM
Employment agencies

ul Ilindenska br 80 Skopje
3296 446
3296 446
vrabotuvanje@vrabotuvanje.com.mk
www.vrabotuvanje.com.mk

Антонио Лектнер

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР
Трговско друштво за новинско издавачка дејност
и графичко производство

П.ФАХ 916, ул. Скупи бб Скопје
3089 351
3089 369
contact@gcs.com.mk

Лила Костовска

ГРАФОТРЕЈД
МИРОСЛАВ ДООЕЛ
Печатење на книги, обрасци, каталози, плакати,
коверти и други печатарски материјали.

ул Првомајска бб Скопје
3164 312
3164 312
skostovski@yahoo.com

Дејан Јовчевски

ДАДЕКС ДЕЈАН
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Извршување на услуги од областа на царинско
посредување(шпедитерски услуги) и посредување
при транспорт.

ул Коце Mеталец бр 1ѓ локал 8 Скопје
2613 566
2642 727
dadeks@on.net.mk

Анета Стојниќ

ДАТА БАНК
е-маил маркетинг

ул.Мито.Х.Јасмин 48-3/14 Скопје
3298 317
3298 318
3298 315
contakt@databank.com.mk
www.databank.com.mk

Даниеле Дивјановиќ

ДЕКРА
Консалтинг во областа на човечките ресурси,
Агенција за посредување при вработување

Ул. Митрополит Т. Гологанов бр. 42 Скопје
3230 952
3230 953
office@dekra.com.mk
www.dekra.com.mk

Antonio Lektner

GRAFICKI CENTAR
Publishing, design, graphic production and print

P.FAH 916, ul. Skupi bb Skopje
3089 351
3089 369
contact@gcs.com.mk

Lila Kostovska

GRAFOTREJD
MIROSLAV DOOEL
Printing house

ul Prvomajska bb Skopje
3164 312
3164 312
skostovski@yahoo.com

Dejan Jovcevski

DADEKS DEJAN
DOOEL SKOPJE
Custom intercession, forwarding services

ul Koce metalec br 1gj lokal 8 Skopje
2613 566
2642 727
dadeks@on.net.mk

Aneta Stojnik

DATA BANK
e-mail marketing

ul.Mito.H.Jasmin 48-3/14 Skopje
3298 317
3298 318
3298 315
contakt@databank.com.mk
www.databank.com.mk

Daniele Divjanovik

DEKRA
Human resource consulting, employment agency

Ul. Mitropolit T. Gologanov br. 42 Skopje
3230 952
3230 953
office@dekra.com.mk
www.dekra.com.mk

Цена Смилевска

ДЕТРА ЦЕНТАР
образование на возрасни и друго образование не
спомнато на други места

бул. АВНОЈ бр. 74а Скопје
02 2455 754
02 2455 754
info@detra.edu.mk
www.detra.edu.mk

Лидија Нануш

ДЕЛОИТЕ
ревизија, консалтинг и даночни услуги

Ул. Митрополит Т. Гологанов бр. 28 2/19
Скопје
3111 300
3119 544
cemkmacedonia@deloittece.com
www.deloittece.com

Страшо Јакимовски

ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Транспорт, шпедиција (царинско поредување) и
складиште на царинска стока.

ул Жан Жорес бр 36 Скопје
2581 702
2581 703
2581 710
info@deniint.com.mk
www.deniit.com.mk

Ангеле Јованоски

КОМОРА НА РМ
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТ,
ЛИЦА И ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
обезбедување на имот, лица

Ул. 11 Октомври Бр. 42а Скопје
322 77 31
322 77 31
angele_komorad@yahoo.com

Диана Кировска

ЕВРОСЕРТ ДООЕЛ
Сертифицирање на системи за управување
согласно барањата на меѓународните стандарди
-ISO 9001; ISO/TS 16949; Iso 14001; BS OHSAS
18001:2007, ISO 27001, ISO 22000, HACCAP GlobalGAP (EuroGap), BRC, IFS, и обуки по истите

ул. Васил Ѓоргов 30/15 Скопје
3126 429, 3116 988
3126 429, 3116 988
evrosert@gmail.com

Cena Smilevska

DETRA CENTAR
Adults Consulting and education

bul. AVNOJ br. 74a Skopje
02 2455 754
02 2455 754
info@detra.edu.mk
www.detra.edu.mk

Lidija Nanus

DELOITE
Revision, consulting and tax services

Ul. Mitropolit T. Gologanov br. 28 2/19
Skopje
3111 300
3119 544
cemkmacedonia@deloittece.com
www.deloittece.com

Straso Jakimovski

DENI INTERNACIONAL
Transportation, custom intermediation, storage of
custom goods

ul Zan Zores br 36 Skopje
2581 702
2581 703
2581 710
info@deniint.com.mk
www.deniit.com.mk

Angele Jovanoski

KOMORA NA RM
ZA OBEZBEDUVANJE NA IMOT, LICA I
DETEKTIVSKI USLUGI
Security agency

Ul. 11 Oktomvri Br. 42a Skopje
02 322 77 31
02 322 77 31
angele_komorad@yahoo.com

Diana Kirovska

EVROSERT DOOEL
Certification and training for international standards
NACCP, ISO, GAP, (Eurogap), BRC, IFC and trainings

ul. Vasil Gjorgov 30/15 Skopje
3126 429
3116 988
3126 429
3116 988
evrosert@gmail.com

Слободанка Ристовска

ЕВРОКОНСУЛТАНТИ
ДОО СКОПЈЕ
Менаџмент и консалтинг

ул. Лондонска бр 10/2-1 Скопје
3090 380, 3060 540
econs@mt.net.mk
www.euroconsultants.gr

Slobodanka Ristovska

EVROKONSULTANTI
DOO SKOPJE
Management and consulting

ul. Londonska br 10/2-1 Skopje
3090 380, 3060 540
econs@mt.net.mk
www.euroconsultants.gr

Влатко Димитровски

Vlatko Dimitrovski

ЕВРОПА 92

EVROPA 92

Печатење на весници

Newspaper printing

ул. Штипски пат ББ Кочани
033 271 444
033 271 447
evropamk@mt.net.mk
www.evropa92.com

Александра Јосева

ЕВРОПАРТНЕР
КОНСАЛТИНГ
Деловни и менаџмент консултантски услуги

Ул Максим Горки бр:5/2 Скопје
3179 410
3230 669
office@epc.eu.com
www.epc.eu.com

Петре Евросимовски

ЕВРОСИМОВСКИ
КОНСАЛТИНГ
Деловни и менаџмент консултантски услуги

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин
бр 48 градски Ѕид 5 Скопје
3120 728
3120 728
evrosimovski@t-home.mk

Љупчо Шарковски

ЕИН - СОФ
консултации и понуда на софтвер

Ул.Скупи 3-A, Скопје
3090 300
3083 670
contact@ein-sof.com
www.ein-sof.net.mk

ul. Stipski pat BB Kocani
033 271 444
033 271 447
evropamk@mt.net.mk
www.evropa92.com

Aleksandra Joseva

EVROPARTNER
KONSALTING
Business and management consult services

Ul Maksim Gorki br:5/2 Skopje
3179 410
3230 669
office@epc.eu.com
www.epc.eu.com

Petre Evrosimovski

EVROSIMOVSKI
KONSALTING
Business and management consult services

ul. Mito Hadzivasilev Jasmin
br 48 gradski Zid 5 Skopje
3120 728
3120 728
evrosimovski@t-home.mk

Ljupco Sarkovski

EIN - SOF
Consultations and software production

Ul.Skupi 3-A, Skopje
02 3090 300
02 3083 670
contact@ein-sof.com
www.ein-sof.net.mk

Љупчо Зиков

ЕКОНОМИСТ
Новинарско издавачка дејност, издавач на бизнис
неделникот Капитал и економскиот веб портал
Тотал

ул.Каирска бр.8 Скопје
3062 709, 3062 710
kontakt@kapital.com.mk
www.kapital.com.mk
www.total.com.mk

Зоран Рафтовски

ЕНТEРИЕР ДИЗАЈН
СТУДИО
Проектирање, инженеринг и услуги при извоз
и увоз

ул.Димитар Влахов бр.18 Скопје
070/ 394 769
raftoz@yahoo.com

Хари Шутоски, Горан Србљак

ЕКСПО СЦЕНАРИО ДОО
Друштво за маркетинг,
деловни и консалтинг
услуги

ул. Емил Зола 9/1 - 20 Скопје
2728 559
2728 559
exposcenario@mt.net.mk

Брглевски Јове

ЕНЕРГОПРОМ БИТОЛА
Истражување, проектирање, прозводство и
изградба на енергетски и индустриски објекти

ул 15-ти Корпус 26/1 Битола
047 225 105
047 225 105
energoprom@mt.net.mk

Стојче Тасков

Ljupco Zikov

EKONOMIST
Press publishing, publisher of weekly business magazine Kapital and web page Total

ul.Kairska br.8 Skopje
3062 709, 3062 710
kontakt@kapital.com.mk
www.kapital.com.mk
www.total.com.mk

Zoran Raftovski

ENTERIER DIZAJN
STUDIO
Projecting, engineering and services in export and
import

ul.Dimitar Vlahov br.18 Skopje
070/ 394 769
raftoz@yahoo.com

Hari Sutoski, Goran Srbljak

EKSPO SCENARIO DOO
Marketing, business and consulting services

ul. Emil Zola 9/1 - 20 Skopje
2728 559
2728 559
exposcenario@mt.net.mk

Brglevski Jove

ENERGOPROM BITOLA
Exploring, projecting, production and building of
energy and industrial objects

ul 15-ti Korpus 26/1 Bitola
047 225 105
047 225 105
energoprom@mt.net.mk

Stojce Taskov

ЕОС МАТРИКС

EOS MATRIKS

Финансиски и правни услуги

Finance and legal services

кеј. Димитар Влахов бр.3/2 Скопје
3286 444
3286 443
s.taskov@eos-matrix.com
www.eos-matrix.com

kej. Dimitar Vlahov br.3/2 Skopje
3286 444
3286 443
s.taskov@eos-matrix.com
www.eos-matrix.com

Златко Паздријан

EXECUTUVE SEARCH
CONSULTING (ЕСЦ)
Менаџмент и консалтинг

ул.Скупи бб (зграда на Сеавус) Скопје
3097 400, 3097 414
info@esc.com.mk
www.esc.com.mk

Златко Чулев

ЕТЕРНА СОЛАР
ДООЕЛ ЗЛАТКО
Производство и монтирање на сончеви системи за
добивање на топла санитарна вода

Њуделхиска 6/9 Скопје
3064 308, 3064 301
eternasolar@eternasolar.com.mk
www.eternasolar.com.mk

Срѓан Крстиќ

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА
Банка со големо овластување, корпоративно
банкарство, платен промет со странство, платен
промет во земјата, електронско банкарство.

ул. 27ми Март ББ (мал ринг) Скопје
3228 444
3224 095
info@eurostandard.com.mk
www.eurostandard.com.mk

Зоран Цаневски

ЗОДРА ДООЕЛ
Телекомуникации

ул Манчу Матак бр 20 Скопје
2039 300
2039 300
zodra@mt.net.mk

Јованка Ристовска

ИВА ИНЖЕНЕРИНГ
Подигање на згради- високоградба

ул. Роса Плавела бр.12 Велес
043 233 661
043 230 681
ivaing@yahoo.com

Zlatko Pazdrijan

EXECUTUVE SEARCH
CONSULTING (ESC)
Management consulting

ul.Skupi bb (zgrada na Seavus) Skopje
3097 400, 3097 414
info@esc.com.mk
www.esc.com.mk

Zlatko Culev

ETERNA SOLAR
DOOEL ZLATKO
Production and mounting of solar systems
for hot water

NJudelhiska 6/9 Skopje
3064 308, 3064 301
eternasolar@eternasolar.com.mk
www.eternasolar.com.mk

Srgjan Krstik

EUROSTANDARD BANKA
Bank with high authorization, corporative banking,
international and domestic traffic, electronic
banking

ul. 27mi Mart BB (mal ring) Skopje
3228 444
3224 095
info@eurostandard.com.mk
www.eurostandard.com.mk

Zoran Canevski

ZODRA DOOEL
Telecommunication

ul Mancu Matak br 20 Skopje
2039 300
2039 300
zodra@mt.net.mk

Jovanka Ristovska

IVA INZENERING
Building construction

ul. Rosa Plavela br.12 Veles
043 233 661
043 230 681
ivaing@yahoo.com

Виктор Божинкочев

Viktor Bozinkocev

ИЗГРАДБА

IZGRADBA

Подигање на згради- високоградба

Ул. Васил Сурчев бр 7 Струмица
034 344 734
034 344 734
izgradba@mt.net.mk

Радован Трајковски

ИЛИНДЕН АД СТРУГА
Ниско градба; изведување на градежни работи(
тампонирање, ископи, асфалтирање на локални и
магистрални патишта); Хидроградба: изведување
на проекти за водоснабдување и канализација и
Високоградба: изведување на објекти за живеење
и др. објекти од јавен интерес

Ул Пролетерски Бригади ББ Струга
046 782 516, 046 781 967, 046 781 902
ilindena@mt.net.mk
www.ilindenstruga.com.mk

Арсовска Данела

Building construction

Ul. Vasil Surcev br 7 Strumica
034 344 734
034 344 734
izgradba@mt.net.mk

Radovan Trajkovski

ILINDEN AD STRUGA
Architecture and building construction process,
roads water supply and sewerage

Ul Proleterski Brigadi BB Struga
046 782 516
046 781 967
046 781 902
ilindena@mt.net.mk
www.ilindenstruga.com.mk

Arsovska Danela

ИМПЕРИЈАЛ ХОТЕЛ
СКОПЈЕ

IMPERIJAL HOTEL
SKOPJE

Туризам - хотелски услуги, земјоделие

Tourism - hotel services, agriculture

ул.Благоја Гојан бр.24 Скопје
2736 053, 2735 053
2734 053, 2734 053
danela@imperial.com.mk
www.imperial.com.mk

ul.Blagoja Gojan br.24 Skopje
2736 053,2735 053
2734 053,2734 053
danela@imperial.com.mk
www.imperial.com.mk

Божидар Франгов

Bozidar Frangov

ИН-НЕХС

IN-NEHS

Шпедиција

ул Гоце Делчев бр. 74 Гевгелија
034 214 843
034 214 843
info@in-nehs.com.mk
www.in-nehs.com.mk

Диана Кировска

ИНТЕР КОНСУЛТ
Разработување и воведување на меѓународни
стандарди ISO, HACCP,GLOBALGAP, IFS,BRC,
органско производство и земјоделство

ул.Васил Ѓоргов бр.30-2 /15 Скопје
02 3216 576
02 3216 576
interconsult@gmail.com
www.interconsult.org

Forwarding

ul Goce Delcev br. 74 Gevgelija
034 214 843
034 214 843
info@in-nehs.com.mk
www.in-nehs.com.mk

Diana Kirovska

INTER KONSULT
Implementation of international standards ISO.
HACCP, GLOBALGAP, IFS, BRC organic production
and agriculture

ul.Vasil GJorgov br.30-2 /15 Skopje
02 3216 576
02 3216 576
interconsult@gmail.com
www.interconsult.org

Сашо Трајковски

ИТЦ КО
Економски консалтинг, тренинг, имплементација
на стандарди за квалитет -ISO, HACCP,
Лиценцирана агенција за посредување
при вработување

ул.507 бр.10/1 Скопје
3065 888, 3065 888
kariera@itc-co.com.mk
www.itc-co.com.mk

Благоја Христовски

ЈУБА
Царинско посредување
и организирање на транспорт

ул 15-ти Корпус реон 80 Скопје
3173 810
3109 170
3173 810
juba@mol.com.mk

Адем Кочан

КАНЕТ КОМПАНИ
Книговодствени услуги

Јордан Хаџиконстатинов Џинот бр.20 Скопје
3112 045
3238 353
3226 633
contact@hotelkanet.com.mk

Јадранка Мршиќ

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО
Задолжителна социјална заштита

ул.Илинденска бб Скопје
3243 777
3243 789
jadranka.mrsic@kbprvo.com.mk
www.kbprvo.com.mk

Владо Стојковски

КОМПАНИЈА С
превоз-такси

ул. Пораска бр.4 Скопје
3061 311

Saso Trajkovski

ITC KO
Economic consulting, training, Implementation
of EU quality standards ISO, HACCP, Employment
agency

ul.507 br.10/1 Skopje
3065 888
3065 888
kariera@itc-co.com.mk
www.itc-co.com.mk

Blagoja Hristovski

JUBA
Customs mediations and transport organisation

ul 15-ti Korpus reon 80 Skopje
3173 810
3109 170
3173 810
juba@mol.com.mk

Adem Kocan

KANET KOMPANI
Accounting services

Jordan Hadzikonstatinov DZinot br.20 Skopje
3112 045
3238-353
3226 633
contact@hotelkanet.com.mk

Jadranka Mrsik

KB PRVO PENZISKO
DRUSTVO
Compulsorily social insurance

ul.Ilindenska bb Skopje
3243 777
3243 789
jadranka.mrsic@kbprvo.com.mk
www.kbprvo.com.mk

Vlado Stojkovski

KOMPANIJA S
Taxi company

ul. Poraska br.4 Skopje
3061 311

Христина Софеска

КОСМО ИНОВАТИВЕН
ЦЕНТАР
деловен консалтинг и образование на возрасни

бул. Јане Сандански бр.113 Скопје
2448 077, 2448 134, 2448 240
contact@cosmoinnovate.com.mk
www.cosmoinnovate.com.mk

Соња Ингилизова

КРЕАТИВА НОВА
Маркетинг агенција

ул. Кукушка бр 13 Скопје
3230 690
3230 626
sonjai@kreativanova.com.mk
www.kreativanova.com.mk

Весна Mицева Тодоровска

КСЦ КОНГРЕСЕН
СЕРВИСЕН ЦЕНТАР
Преведувачки услуги и организација на семинари

ул Максим Горки бр 14/4 Скопје
3230 967
3230 967
office.sk@kscnet.com
www.kscnet.com

Зорица Пенџерковска

ЛИКО КОНЦЕПТ
Инженеринг услуги

ул. Њу Делхиска бр.4 влез.1/ лок.2 Скопје
3062 979
3062 581
likoconcpt@mt.net.mk

Венко Глигоров

ЛОГИН СИСТЕМИ ДОО
Увозник и дистрибутер за Microsoft, HP, Cisco и
креатор на иновативни решенија
за електронски бизнис

Прашка бр 23 кат 2 Скопје
3090 099
3090 213
info@logyinsys.com.mk
www.loginsys.com.mk

Hristina Sofeska

KOSMO INOVATIVEN
CENTAR
Business consulting and adult education

bul. Jane Sandanski br.113 Skopje
2448 077, 2448 134, 2448 240
contact@cosmoinnovate.com.mk
www.cosmoinnovate.com.mk

Sonja Ingilizova

KREATIVA NOVA
Marketing agency

ul. Kukuska br 13 Skopje
3230 690
3230 626
sonjai@kreativanova.com.mk
www.kreativanova.com.mk

Vesna Miceva Todorovska

KSC KONGRESEN
SERVISEN CENTAR
Translation services and seminars organization

ul Maksim Gorki br 14/4 Skopje
3230 967
3230 967
office.sk@kscnet.com
www.kscnet.com

Zorica Pendzerkovska

LIKO KONCEPT
Engineering services

ul. Nju Delhiska br.4 vlez.1/ lok.2 Skopje
3062 979
3062 581
likoconcpt@mt.net.mk

Venko Gligorov

LOGIN SISTEMI DOO
Importer and distributor for Microsoft, HP, CISCO
and creator of innovative solutions for e-business

Praska br 23 kat 2 Skopje
3090 099
3090 213
info@logyinsys.com.mk
www.loginsys.com.mk

Сузана Митровска

ЛОНГ ТРАДЕ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Активности на други посредници во сообраќајот

ул. Киро Крстевски бр 11 Скопје
02 2551 684
02 2551 683
longtrade@on.net.mk

Оливера Коцева Максимовска

ЛОУ СВИНГ
КОМУНИКЕЈШНС
Друштво за маркетинг и пропаганда

ул 106 бр 52 Скопје
3239 611, 3213 890
3213 874,3213 890
office@loweswing.com.mk
www.loweswing.com.mk

Верица Милеска Стефановска

ЛУПУС ДОО СКОПЈЕ
обезбедување на имот, лица

ул. Лондонска бр. 19 ТЦ Олимпико локал
20 Скопје
02 309 39 12
02 306 98 99
lupus@lupus.com.mk
www.lupus.com.mk

Ивица Карапетов

МАК АССЕТС МАНЕЏМЕНТ
Работење со хартии од вредност
и управување со фондови

ул.Борка Талевски бр.15 Скопје
3245 555
3245 555
contact@mam.com.mk
www.mam.com.mk

Михаил Кирков

МАЈ ПРИНТ
Печатење на големи формати

ул. Љубљанска бб Скопје
3099 017
3099 026
miki@myprint.com.mk
www.myprint.com.mk

Suzana Mitrovska

LONG TRADE DOOEL
SKOPJE
Activities of other traffic mediators

ul. Kiro Krstevski br 11 Skopje
02 2551 684
02 2551 683
longtrade@on.net.mk

Olivera Koceva Maksimovska

LOU SVING
KOMUNIKEJSNS
Marketing and propaganda

ul 106 br 52 Skopje
3239 611, 3213 890
3213 874, 3213 890
office@loweswing.com.mk
www.loweswing.com.mk

Verica Mileska Stefanovska

LUPUS DOO SKOPJE
Security agency

ul. Londonska br. 19 TC Olimpiko lokal 20
Skopje
02 309 39 12
02 306 98 99
lupus@lupus.com.mk
www.lupus.com.mk

Ivica Karapetov

MAK ASSETS MANEDZMENT
Working with securities and funds managing

ul.Borka Talevski br.15 Skopje
3245 555
3245 555
contact@mam.com.mk
www.mam.com.mk

Mihail Kirkov

MAJ PRINT
Printing of large forms

ul. LJubljanska bb Skopje
3099 017
3099 026
miki@myprint.com.mk
www.myprint.com.mk

Крстевски Зоран

МАКРО ДООЕЛ БИТОЛА
Услуги и посредување при царинење, услуги при
прописи во надворешна трговија, превоз

Krstevski Zoran

MAKRO DOOEL BITOLA
Services and mediation in custom procedure, international export and transportation

ул Борис Кидрич бр 5/30 Битола
047 268 820
047 268 820
makro-dooel@hotmail.com

ul Boris Kidric br 5/30 Bitola
047 268 820
047 268 820
makro-dooel@hotmail.com

Елизабета Хаџи Стојанова Костурска

Elizabeta Hadzi Stojanova Kosturska

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ
новинско издавачка дејност

ул.Ленинова бр. 87 Скопје
2 3130 137
2 3130-377
redakcija@makedonskosonce.com
www.makedonskosonce.com.mk

Владимир Цветиновски

МАРКЕТ ВИСИОН
Друштво за маркетинг и консалтинг,
Истражување на пазарот, Односи со јавноста,
рекламни услуги

ул. М.Т.Гологанов бр.39 Скопје
3296 062
3296 063
mvision@on.net.mk
www.mvision.com.mk

Јанкулов Ангел

МЕГА ДООЕЛ
Шпедиција

ул Леринска бр 1А Битола
047 268 168
047 268 168
megasped@freemail.com.mk

Владимир Димовски

МЕККЕН ЕРИКСОН
Агенција за маркетинг, комуникации и услуги

Ул Рузвелтова бр 33 Скопје
3060 093
3060 373
mccann@mccann.com.mk
www.mccann.com.mk

MAKEDONSKO SONCE
Publishing

ul.Leninova br. 87 Skopje
2 3130 137
2 3130-377
redakcija@makedonskosonce.com
www.makedonskosonce.com.mk

Vladimir Cvetinovski

MARKET VISION
Marketing consulting, market research, public
relations, advertising

ul. M.T.Gologanov br.39 Skopje
3296 062
3296 063
mvision@on.net.mk
www.mvision.com.mk

Jankulov Angel

MEGA DOOEL
Forwarding

ul Lerinska br 1A Bitola
047 268 168
047 268 168
megasped@freemail.com.mk

Vladimir Dimovski

MEKKEN ERIKSON
Agency for marketing and communication

Ul Ruzveltova br 33a Skopje
3060 093
3060 373
mccann@mccann.com.mk
www.mccann.com.mk

Поповски Милчо

МЕРКУР
застапување, истражување, големо продажба

ул. Васил Главинов бр 7Б/3 Скопје
3244 790
3244 797
milco.popovski@vsdmerkur.com

Катерина Мичиќ Константиновска

МИЛЕНИУМ ДООЕЛ
Проектирање, инженеринг, консултатски услуги,
изведба на градежно-занаечиски работи

ул. Мајковски бр 20 Скопје
3226 362
3226 362
milenium@mileniumdesign.com.mk
www.mileniumdesign.com.mk

Славица Илиеска

МОМЕНТИ
организација, планирање и водење настани

ул. Архимедова бб Скопје
3103 674
3103 674
info@momenti.com.mk
www.momenti.com.mk

Popovski Milco

MERKUR
Representing, research, wholesale

ul. Vasil Glavinov br 7B/3 Skopje
3244 790
3244 797
milco.popovski@vsdmerkur.com

Katerina Micik Konstantinovska

MILENIUM DOOEL
Projecting, engineering, consultancy, performance
of building- craftsmen work

ul. Majkovski br 20 Skopje
3226 362
3226 362
milenium@mileniumdesign.com.mk
www.mileniumdesign.com.mk

Slavica Ilieska

MOMENTI
Planning, organization and leading of events

ul. Arhimedova bb Skopje
3103 674
3103 674
info@momenti.com.mk
www.momenti.com.mk

Зографски Димитар

Zografski Dimitar

МОЦАРТ

MOCART

производство на слатки

бул.Партизански Одреди бр.53 Скопје
3237 639
mocart@on.net.mk
www.mocart.com.mk

Ричард Кри

МСП ФОНД
Фонд за кредитирање
на мали и средни претпријатија

ул Наум Наумовски Борче бр 76 2кат Скопје
3231 561
3231 558
smefund@smef.com.mk
www.smef.com.mk

Sweets production

bul.Partizanski Odredi br.53 Skopje
3237 639
mocart@on.net.mk
www.mocart.com.mk

Ricard Kri

MSP FOND
Fund for crediting of SME’s

ul Naum Naumovski Borce br 76 2kat Skopje
3231 561
3231 558
smefund@smef.com.mk
www.smef.com.mk

Иво Антов

НАШЕ МАAЛО
продукција

бул Кузман Јосифовски Питу 34/1 Скопје
3211788
3211660
info@dream.com.mk
www.dream.com.mk

Наташа Дукоска

НАВИГАТОРС
агенција за односи со јавност

Ул. 29 Ноември 4 /12 Скопје
02 3223 319
02 322 3380
contact@navigators.com.mk
www.navigators.com.mk

Сашо Зафировски

НЕКСТ ЛЕВЕЛ
агенција за привремено вработување

бул. Кузман Јосифовски Питу
28а лок 7 Скопје
02 2401 081
02 2401 082
vrabotuvanje@nextlevel.com.mk
www.nextlevel.com.mk

Маја Новак-Черепналковска

НОВАК ФАИРС
Претпријатие за застапништво
и посета на саеми

ул. 29ти Ноември бр. 42 Скопје
3290 298
3239 845
novakfairs@mt.net.mk
www.novakfairs.com.mk

Славе Божијанов

ОРИОН-НН
Авто школа

ул.Ленинова бр.26 Струмица
034 331 889
034 330 886
orion-nn@hotmail.com

Ivo Antov

NASE MAALO
Production

bul Kuzman Josifovski Pitu 34/1 Skopje
3211788
3211660
info@dream.com.mk
www.dream.com.mk

Natasa Dukoska

NAVIGATORS
Public relation agency

Ul. 29 Noemvri 4 /12 Skopje
02 3223 319
02 322 3380
contact@navigators.com.mk
www.navigators.com.mk

Saso Zafirovski

NEKST LEVEL
Agency for temporary employment

bul. Kuzman Josifovski Pitu 28 a lok 7 Skopje
02 2401 081
02 2401 082
vrabotuvanje@nextlevel.com.mk
www.nextlevel.com.mk

Maja Novak-Cerepnalkovska

NOVAK FAIRS
Representative’s offices and organizer of fair visit

ul 29ti Noemvri br. 42 Skopje
3290 298
3239 845
novakfairs@mt.net.mk
www.novakfairs.com.mk

Slave Bozijanov

ORION-NN
Driving school

ul.Leninova br.26 Strumica
034 331 889
034 330 886
orion-nn@hotmail.com

Даниела Караѓозоска

ПАНАДА
старски дом

Орешани б.б. Зелениково Скопско Скопје
2717 001
2718 718
info@panada.com.mk
www.panada.com.mk

Златко Панков

ПАНЕКС
маркетинг комуникации

ул.Јане Сандански 64/2 -10 Скопје
3133 188
3122 729
paneks@paneks.com
www.paneks.com

Раде Ненадиќ

ПАРТНЕР
Агенција за вработување

кеј. Димитар Влахов бб Скопје
3116 720
3117 049
partner@mol.com.mk
www.partner.com.mk

Велчо Петровски

ПАПАЛ ДИЗАЈН
ДООЕЛ- БИТОЛА
Изработка на светлечки реклами реклами,
самолепливи фолии, декорација, аранжирање

ул П.П Његош бр. 126 Битола
047 22 33 33
047 223 333
papal_d@hotmail.com

Билјана Колевска

ПИРОТЕХНИКА
МИРНОВЕЦ
пиротехнички услуги

бул. Јане Сандански 7/3 Скопје
02 2403 234
02 2403 235
mirnovec@mt.net.mk
www.mirnovec.hr

Daniela Karagjozoska

PANADA
Pensioners house

Oresani b.b. Zelenikovo Skopsko Skopje
2717 001
2718 718
info@panada.com.mk
www.panada.com.mk

Zlatko Pankov

PANEKS
Marketing communication

ul.Jane Sandanski 64/2 -10 Skopje
3133 188
3122 729
paneks@paneks.com
www.paneks.com

Rade Nenadik

PARTNER
Employment agency

kej. Dimitar Vlahov bb Skopje
3116 720
3117 049
partner@mol.com.mk
www.partner.com.mk

Velco Petrovski

PAPAL DIZAJN
DOOEL- BITOLA
Production of neon commercials, self-glue foil,
decoration, arranging

ul P.P NJegos br. 126 Bitola
047 22 33 33
047 223 333
papal_d@hotmail.com

Biljana Kolevska

PIROTEHNIKA
MIRNOVEC
Pyrotechnic services

bul. Jane Sandanski 7/3 Skopje
02 2403 234
02 2403 235
mirnovec@mt.net.mk
www.mirnovec.hr

Сашо Глигоров

ПРО КОНС СКОПЈЕ
Проектирање на водовод
и атмосферска канализација

ул. Никола Вапцаров бр 7-1-6 Скопје
3224 338
3224 338
prokons@mt.net.mk

Јованка Јолеска Поповска

ПРОКРЕДИТ БАНКА
Банки

бул.Јане Сандански бр.109 а Скопје
321 99 41
321 99 01
info@procreditbank.com.mk
www.procreditbank.com.mk

Борче Симоновски

ПУБЛИК
Меѓународна шпедиција

Saso Gligorov

PRO KONS SKOPJE
Projecting of plumbing and atmosphere sewerage

ul. Nikola Vapcarov br 7-1-6 Skopje
3224 338
3224 338
prokons@mt.net.mk

Jovanka Joleska Popovska

PROKREDIT BANKA
Banks

bul.Jane Sandanski br.109a Skopje
321 99 41
321 99 01
info@procreditbank.com.mk
www.procreditbank.com.mk

Borce Simonovski

PUBLIK
International forwarding

ул Жан Жорес бр 42 Скопје
2549 863
2549 873

ul Zan Zores br 42 Skopje
2549 863
2549 873

Александра Дилeвска-Симова

Aleksandra Dilevska-Simova

ПУБЛИЦИС
Маркетинг агенција

ул 11 Октомври бр.3/4 Скопје
3297 670
3297 671
office@publicis.com.mk
www.publicis.com.mk

Борче Лукановски

РАДИО КАНАЛ 4
Емитување на спортски информации, пренос
во живо на натпревари и спортски прес
конференции и музика

ул Донбас 10/6 дебар маало Скопје
3230 211
3135 540
Kanal4@kanal4.com.mk
www.kanal4.com.mk

PUBLICIS
Development of communication strategy, market
research, planning, consulting, creative concepts
and design, audio and video production, event
organizing and sale promotion

ul 11 Oktomvri br.3/4 Skopje
3297 670
3297 671
office@publicis.com.mk
www.publicis.com.mk

Borce Lukanovski

RADIO KANAL 4
Broadcasting sport information, live broadcasting of
sport games and press, music

ul Donbas 10/6 debar maalo Skopje
3230 211
3135 540
Kanal4@kanal4.com.mk
www.kanal4.com.mk

Владимир Вецовски

РЗ ИНФОМЕДИА

Vladimir Vecovski

RZ INFOMEDIA

Консалтинг, финансии и медија, издавање на
печатениот медиум „ Златна книга“

Publishing of printed medium “Golden Book”

бул.Св.Климент Охридски 53-1/3 Скопје
3177 888
3178 488
info@zlatnakniga.com.mk
www.zlatnakniga.com.mk

bul.Sv.Kliment Ohridski 53-1/3
Skopje
3177 888
3178 488
info@zlatnakniga.com.mk
www.zlatnakniga.com.mk

Тане Костадиновски

РУДКОП
рударски и градежни работи

Васил Главинов 16/6 Скопје
02 3236 600
02 3 111 024
rudkop@euronet.com.mk
www.rudkop.com.mk

Блаже Србиновски

САВА ТАБАК
ОСИГУРУВАЊЕ
Осигурителна компанија

ул. III Македонска Бригада ББ Скопје
3105 608, 3105 629, 3105 685
neftimova@tabakosiguruvanje.com.mk
www.tabakosiguruvanje.com.mk

Tane Kostadinovski

RUDKOP
Mining and building

Vasil Glavinov 16/6 Skopje
02 3236 600
02 3 111 024
rudkop@euronet.com.mk
www.rudkop.com.mk

Blaze Srbinovski

SAVA TABAK
OSIGURUVANJE
Insurance company

ul. III Makedonska Brigada BB Skopje
3105 608, 3105 629, 3105 685
neftimova@tabakosiguruvanje.com.mk
www.tabakosiguruvanje.com.mk

Дејан Поповски

Dejan Popovski

САРИНГ

SARING

Подигање на згради- високоградба

Building constructions

ул.Коста Кирков бр 3/1 Скопје
3113 801
3113 805

ul.Kosta Kirkov br 3/1 Skopje
3113 801
3113 805
sarig@mt.net.mk

sarig@mt.net.mk

Марјан Гештаковски

СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО
Обезбедување и чистење на објекти, градинарски
услуги, тековно одржување

ул Никола Вапцаров бр 13а Скопје
3297 520
3297 530
securicom@on.net.mk

Marjan Gestakovski

SEKJURIKOM MAK DOO
Security and cleaning objects, gardening services,
current maintenance

ul Nikola Vapcarov br 13a Skopje
3297 520
3297 530
securicom@on.net.mk

Василка Петрушевска

СИВА КАНЕТ КОМПАНИ
Хотел

ул Јордан Х.Константинов Џинот бр 20
Скопје
3238 353, 3112 532, 3238 353
contact@hotelkanet.com.mk
www.hotelkanet.com.mk

Љупчо Петрески

СИТИ РАДИО
Радиодифузна дејност

ул. Мито Хаџивасилев бр 20 Скопје
3290 355
3290 355
cityradio@cityradio.com.mk
www.cityradio.com.mk

Валериј Кропачек

СТАРО СКОПЈЕ
графички дизајн и печатење

ул. 29 Ноември бр.4 лок 5 Скопје
3077 155
3211 805
3077 125
staroskopje@mail.net.mk
www.staroskopje.com.mk

Зоран Вељановски

Vasilka Petrusevska

SIVA KANET KOMPANI
Hotel

ul Jordan H.Konstantinov Dzinot br 20 Skopje
3238 353, 3112 532, 3238 353
contact@hotelkanet.com.mk
www.hotelkanet.com.mk

Ljupco Petreski

SITI RADIO
Radio broadcasting activity

ul. Mito Hadzivasilev br 20 Skopje
3290 355
3290 355
cityradio@cityradio.com.mk
www.cityradio.com.mk

Valerij Kropacek

STARO SKOPJE
graphical design

ul. 29 Noemvri br.4 lok 5 Skopje
3077 155
3211 805
3077 125
staroskopje@mail.net.mk
www.staroskopje.com.mk

Zoran Veljanovski

СТЕРНА

STERNA

фотокопирање

photocopying

Шекспирова 7-2 Скопје
3062 093
info@sterna.com.mk
www.sterna.com.mk

Иван Симеонов

СТОУН ДИЗАЈН
Проектирање

ул.Елисие Поповски бр.57 Скопје
3176 579
3176 579
zika@stonedesign.com.mk
www.stonedesign.com.mk

Sekspirova 7-2 Skopje
02 3062 093
info@sterna.com.mk
www.sterna.com.mk

Ivan Simeonov

STOUN DIZAJN
technical design

ul.Elisie Popovski br.57 Skopje
3176 579
3176 579
zika@stonedesign.com.mk
www.stonedesign.com.mk

Вања Стевковска

ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ
консалтинг

ул.Виктор Иго бр.4 Скопје
2771126
vanja.stevkovska@target.comm.com.mk
www.targetcomm.com.mk

Мирјана Спасовска

АПВ ТАНЕКС-М
Дејност на агенции за центри за вработување

ул.Кузман Јосифовски - Питу,
Т.Ц.Скопјанка, подземен премин,
лок.2, Аеродром Скопје
2 2402 953
2 2402 955
taneks.m@gmail.com

Александра Баевска

ТЕРАКОМ ДОО
Развој на дополнителни услуги
на мобилните оператори

ул. Максим Горки бр 8а Скопје
3233 402
3233 402
teracom@mt.net.mk
www.teracom.com.mk

Томе Тошев

ТОШЕВИ - БИТОЛА
Систем за обезбедување, п.п системи, клучарство

П.П.Његош бр.133 Битола
047/237 181
047/237 181
tosevi@mt.net.mk
www.tosevi.com.mk

Драган Драгоманов

ДМ ТРАНС ДОО
продажба и сервис на тешки теретни возила

ул.Антон Попов бр.бб Скопје
02 2535 117
02 2525 671
02 2525 671
info@daf-macedonia.com.mk
www.daf-macedonija.com.mk

Vanja Stevkovska

TARGET KOMUNIKACII
consulting

ul.Viktor Igo br.4 Skopje
2771126
vanja.stevkovska@target.comm.com.mk
www.targetcomm.com.mk

Mirjana Spasovska

APV TANEKS-M
agency for temporary employment

ul.Kuzman Josifovski - Pitu, T.C.Skopjanka,
podzemen premin, lok.2, Aerodrom Skopje
2 2402 953
2 2402 955
taneks.m@gmail.com

Aleksandra Baevska

TERAKOM DOO
development and additional services for mobile
operators

ul. Maksim Gorki br 8a Skopje
3233 402
3233 402
teracom@mt.net.mk
www.teracom.com.mk

Tome Tosev

TOSEVI - BITOLA
security systems, fire systems, keys manufacturing

P.P.NJegos br.133 Bitola
047/237 181
047/237 181
tosevi@mt.net.mk
www.tosevi.com.mk

Dragan Dragomanov

DM TRANS DOO
Production and service of trucks

ul.Anton Popov br.bb Skopje
02 2535 117
02 2525 671
02 2525 671
info@daf-macedonia.com.mk
www.daf-macedonija.com.mk

Димитар Анастасовски

ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО
ВРАБОТУВАЊЕ

Dimitar Anastasovski

TRENKVALDER VREMENO
VRABOTUVANJE

агенција за привремено вработување

Temporary employment agency

ул. 29 Ноември бр 62 Скопје
324 68 99, 324 68 97
office@trenkwalder.com.mk
www.trenkwalder.com

ul. 29 Noemvri br 62 Skopje
32 468 99, 32 468 97
office@trenkwalder.com.mk
www.trenkwalder.com

Ѓорѓи Јанчевски

ТУТУНСКА БАНКА
Банки

12 Македонска бригада 20 Скопје
02 3105 601
jancevski@tb.com.mk

Крсто Шопов

УНИ - 24 ДООЕЛ ШТИП
увоз -извоз

ул Железничка бб Штип
032 389 240
032 389 240
uni24stip@yahoo.com

Марјан Бојаџиев

УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН
КОЛЕЏ СКОПЈЕ
образовна дејност

Трета македоснка бригада бб Скопје
2463 156
2463 156
saracini@uacs.edu.mk
www.uacs.edu.mk

Марјан Василев

ФВ-ЕКОНОМСКО ПРАВЕН
КОНСАЛТИНГ
консалтинг од областа на економија и право
ул.29. Ноември бр.40 4-2 Скопје
02 3245 993 , 02 3245 995
02 3245 970 , 02 3245 771
02 3136 501
fvkonsalting@on.net.mk
www.fvkonsalting.com.mk

Gjorgji Jancevski

TUTUNSKA BANKA
Banks

12 Makedonska brigada 20 Skopje
02 3105 601
jancevski@tb.com.mk

Krsto Sopov

UNI - 24 DOOEL STIP
Import – Export

ul Zeleznicka bb Stip
032 389 240
032 389 240
uni24stip@yahoo.com

Marjan Bojadziev

UNIVERZITET AMERIKAN
KOLEDZ SKOPJE
Education

Treta makedosnka brigada bb Skopje
2463 156
2463 156
saracini@uacs.edu.mk
www.uacs.edu.mk

Marjan Vasilev

FV-EKONOMSKO PRAVEN
KONSALTING
Economic and law consultancy
ul.29. Noemvri br.40 4-2 Skopje
02 3245 993, 02 3245 995
02 3245 970, 02 3245 771
02 3136 501
fvkonsalting@on.net.mk
www.fvkonsalting.com.mk

Лазаровска Раја

ФИШЕР ИНВЕСМЕНТС
Работа со хартии од вредност
и управување со фондови

Ул.Даме Груев бр.5/2-4 Скопје
3227 444
3227 444
lazarovska@fisher-in.com
www.fisher-in.com

Ѓунер Исмаил

ФОРУМ ЦСИД
Центар за стратегиски истражувања и
документација

ул Коста Новаковик 16 Скопје
3121 100
ismail@forum-csrd.org.mk
www.forum-csrd.org.mk

Иво Мицевски

ХАРИ ДООЕЛ, БИТОЛА
Продажба и сервисирање
на компјутерска опрема и софтвер

Бул. 1 Мај бр. 277 Битола
047 202 495
047 202 498
hariinfo@mt.net.mk

Драган Станоевски

ХИДРО СЕТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Опрема зa климатизација, изведба, проектирање

ул Даме Груев блок 2, локал 4 Скопје
3115 452
3238 463
3161 600
hidroset@mt.net.mk

Драган Чандрлиќ

ХИЛЛ ИНТЕРНАТИОНАЛ
деловни и менаџмент консултациски активности

Ул.8-ма Ударна Бригада бр.20 а Скопје
02 329 64 81
02 329 64 91
hill.hill@mt.net.mk
www.hill.rs

Lazarovska Raja

FISER INVESMENTS
Working with value papers and fund managing

Ul.Dame Gruev br.5/2-4 Skopje
3227 444
3227 444
lazarovska@fisher-in.com
www.fisher-in.com

Gjuner Ismail

FORUM CSID
Publishing magazine, books, journal, informative
bulletin, consultancy

ul Kosta Novakovik 16 Skopje
3121 100
ismail@forum-csrd.org.mk
www.forum-csrd.org.mk

Ivo Micevski

HARI DOOEL, BITOLA
Sales and services of computer equipment and
software

Bul. 1 Maj br. 277 Bitola
047 202 495
047 202 498
hariinfo@mt.net.mk

Dragan Stanoevski

HIDRO SET DOOEL
SKOPJE
Air conditions equipment, act and projecting

ul Dame Gruev blok 2, lokal 4 Skopje
3115 452
3238 463
3161 600
hidroset@mt.net.mk

Dragan Candrlik

HILL INTERNATIONAL
Business and management consultants

Ul.8-ma Udarna Brigada br.20a Skopje
02 329 64 81
02 329 64 91
hill.hill@mt.net.mk
www.hill.rs

Јован Маџовски

ЦЕЕД МАКЕДОНИЈА
деловни и менаџмент консултантски активности

бул.Партизански Одреди бр.62 Скопје
02 3079 611
02 3079 612
ceed@seaf.com.mk
www.ceed-macedonia.org

Стојан Јорданов

ЦЕНСУМ
ревизија и сметководство

Jovan Madzovski

CEED MAKEDONIJA
Business and management consultant services

bul.Partizanski Odredi br.62 Skopje
02 3079 611
02 3079 612
ceed@seaf.com.mk
www.ceed-macedonia.org

Stojan Jordanov

CENSUM
Audit and accounting

П.Фах 12 Скопје
32 33 301
32 33 302
32 16 186
censum@censum.com.mk
www.censum.com.mk

P.Fah 12 Skopje
32 33 301
32 33 302
32 16 186
censum@censum.com.mk
www.censum.com.mk

Афродита Кермичиева Пановска

Afrodita Kermicieva Panovska

ЦС ГЛОБАЛ
Менаџмент и јазична едукација, преведувачки и
толкувачки услуги, процена и развој на кадар,
советување во област на развој на кариера

Иво Лола Рибар бр.59/1-2 Скопје
3290 540
3290 544
info@csglobal.com.mk
www.csglobal.com.mk

Славчо Кокалански

ЦСС ДОО СКОПЈЕ
изнајмување конференциска опрема. Симултан
превод, опрема за озвучување

ул. Спиро Гулапчев бр.1 Скопје
02 2700 133
02 2700 136
conatct@cssmacedonia.com
www.cssmacedonia.com

Митре Арсовски

ЏИ СИ ЕС МАКЕДОНИЈА
ДОО СКОПЈЕ
Сертификациски услуги според одредбите од ЕН/
ИСО стандарди

ул Јане Сандански бр 9а,
ТЦ 13 Ноември локал 11 Скопје
2454 311
gsc.macedonia@gmail.com

CS GLOBAL
Management, education, translation, estimating and
stuff development, consultancy, career building

Ivo Lola Ribar br.59/1-2 Skopje
3290 540
3290 544
info@csglobal.com.mk
www.csglobal.com.mk

Slavco Kokalanski

CSS DOO SKOPJE
Renting conference and sound equipment, simultaneous translation,

ul. Spiro Gulapcev br.1 Skopje
02 2700 133
02 2700 136
conatct@cssmacedonia.com
www.cssmacedonia.com

Mitre Arsovski

DZI SI ES MAKEDONIJA
DOO SKOPJE
Certification services according EU standards/ISO

ul Jane Sandanski br 9a,
TC 13 Noemvri lokal 11 Skopje
2454 311
gsc.macedonia@gmail.com

Игор Ачковски

ЏАСТ ИН ТАЈМ
Брза испорака на писма, писмоносни пратки,
пакети храна на територија на град Скопје

ул.Љубљанкса бб Скопје
30 900 81
30 900 81
trifun@deliveryexpress.com.mk
www.deliveryexpress.com.mk

Igor Ackovski

DZAST IN TAJM
Fast delivery of shipment on the territory of Skopje

ul.LJubljanksa bb Skopje
30 900 81
30 900 81
trifun@deliveryexpress.com.mk
www.deliveryexpress.com.mk

Г-ѓа Славка Каленикова, претседател
Трговска комора Македонијa
Контакт:
Г-ѓа Виолета Ангелковска, координатор
Трговска комора
Тел/фах: 02/3091-440
Моб: 075/ 25 78 95
Е-маил: vangelkovska@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Mrs. Slavka Kalenikova, president
Trade chamber Macedonia
Contact:
Mrs. Violeta Angelkovska, coordinator
Trade chamber
Phone/fax: 0038923091440
Cell: 0038975257895
E-mail: vangelkovska@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

Би сакала да напоменам дека Трговската комора активно работење во изминатата година и
постигна значителни резултати. Афримација на коморското работење даде голем придонес во 2007 и
2008 година. Членството во Трговската комора во однос на 2007 година се зголеми за 38 %. Работевме
на привлекување на домашни инвестиции со организирање на кампања со локалната самоуправа.
Комората учестуваше во организирање на Бизнис форумот со Бугарија и Кралството Шпанија
како и во Месец на Трговија-соработка со Град Скопје. Искрено се надевам дека размената на знаење
и искуство за теми и идеи кои се од особено значење за приватниот сектор и надворешната трговска
размена ќе доведат до создавање на конкретни иницијативи за реализација на истите.
Коморското работење на малите и средни претпријата се покажа оправдано, нашата
мисијата е постојано да ја подобруваме конкурентноста на компаниите и организациите кои
членуваат во ССК, да го унапредуваме македонското деловно опкружување, а со тоа да ја зголемуваме
продажбата на производите на своите членки на глобалниот
пазар.
При трговската комора формирана е Групација на тешки моторни возила која што е
вистински пример за успешно здружено работење на стопанствениците.
Ви благодарам и Ви посакувам успешна заедничка работа и одлични резултати во иднина.
Со почит,

Г-ѓа Славка Каленикова
I would like to mention that the Trade Chamber with own active working achieve largely results.
Affirmation of chamber working contribute with great contribute in years 2007 and 2008. The membership of
Trade chamber in 2008 according 2007increased for 38%. We dedicated our strengths for attracting domestic investments with organizing strong campaign with local self governments.
Trade chamber was involved in organization of Business forums with chambers and business representatives from Bulgaria and Spain and also we were involved in organizing the month of Trade-collaboration with the city Skopje. Honestly I hope that the exchange of knowledge and experience for topics and ideas
that are from crucial meaning in private sector and foreign trade exchange will bring concrete initiatives for
realization of same ideas.
Chamber working with small and medium enterprises bring justification. Our mission is constantly
improving the competitiveness of the companies members in MCC, improving Macedonian business society
and increasing the sale of our member companies products at the global market.
In the Trade chamber is formed group of companies representatives of heavy motor vehicles, which
is a true example of a successful common working of managers.
Thank you, and I wish you great success and results n future.
Best regards,

Mrs. Slavka Kalenikova

Ивица Хаџииљоски

АВТО ЧАЈКА
Продажба и сервис на возила (автомеханика и
автолимарија) на Пежo, Хјундаи, Тојота, Форд.
Дел од компанијата работи со продажба и сервис
на компјутери.

Маршал Тито бб Тетово
044/333 090
044/ 333 090
avtocajka@yahoo.com

Огнен Чекреџи

АРКУС ДИЗАЈН
Подготовка, дизајн и високо квалитетно
печатење. Печатење на разновиден рекламен
материјал, етикети, високo квалитетна картонска
амбалажа

ул.Митрополите Теодосиј Гологанов бр.63
Скопје
3121 035, 3230 209
vch@arcuss.com
www.arcuss.com

Стерули Бураку

АУТОМОБИЛЕ СК
Ексклузивен импоретер на Fiat, Lancia и ALfa
Romeo за Р. Македонија

ул.Скупи бб Скопје
3093 100
3096 098
office@autosk.com.mk
www.autosk.com.mk

Славка Каленикова

АУТОМОТИВ ГРУП
Ексклузивен импоретер на
Renault, Nissan и Dacia за Р. Македонија

ул.Првомајска бр.21 Скопје
2727 272
2727 211
contact@renault.com.mk
www.renault.com.mk

Сашко Крстевски

АУТО КОМЕРЦ МАЗДА
Ексклузивен импоретер на Mazda
за Р. Македонија

ул. Скупи ББ Скопје
02 3095 999
02 3095 999
prodazba@mazda.com.mk
www.mazda.com.mk

Ivica Hadziiljoski

AVTO CAJKA
Sales and services of vehicles

Marsal Tito bb Tetovo
044/333 090
044/ 333 090
avtocajka@yahoo.com

Ognen Cekredzi

ARKUS DIZAJN
Preparation, design and high quality printing

ul.Mitropolite Teodosij Gologanov
br.63 Skopje
3121 035
3230 209
vch@arcuss.com
www.arcuss.com

Steruli Buraku

AUTOMOBILE SK
Wholesale of vehicles, spare parts and service

ul. Skupi bb Skopje
3093 100
3096 098
office@autosk.com.mk
www.autosk.com.mk

Slavka Kalenikova

AUTOMOTIV GRUP
Sale of vehicles

ul.Prvomajska br.21 Skopje
2727 272
2727 211
contact@renault.com.mk
www.renault.com.mk

Sasko Krstevski

AUTO KOMERC MAZDA
Importers of vehicles

ul. Skupi BB Skopje
02 3095 999
02 3095 999
prodazba@mazda.com.mk
www.mazda.com.mk

Петар Дробов

АУТОФИЛТЕР
трговија со моторни масла и авто филтри

ул. Среќко Пужалка бр.152 Скопје
30 77 988
autofiltermk@yahoo.com

Дончо Каратуков

Б.Ц. - АДИНГ
Продажба на градежни материјали, алати,
хемиски производи, ХТЗ средства и др.

Кузман Шапкарев бр. 5 Скопје
2031 601
bc-ading@mt.net.mk

Боге Алексовски

БОДИ С
Продавница за спортска опрема

У
л. 144 бр .3 Тетово
044 334 799
bogealeksovski@yahoo.com

Petar Drobov

AUTOFILTER
Trade with vehicle oil and filters

ul. Srekko Puzalka br.152 Skopj
30 77 988
autofiltermk@yahoo.com

Donco Karatukov

B.C. - ADING
Sale of building materials, tools,
chemical products, HTZ

Kuzman Sapkarev br. 5 Skopje
2031 601
bc-ading@mt.net.mk

Boge Aleksovski

BODI S
Sport equipment store

Ul. 144 br .3 Tetovo
044 334 799
bogealeksovski@yahoo.com

Рената Банова

Renata Banova

БРЕГЛИ

BREGLI

Овластен дистрибутер на Marabi Германија, SAATI
grup Италија, KENT Shuhgart Германија. Увоз и
трговија со сито материјали и опрема, услуга за
печатење со сито и тампон,
техничка подршка и сервис

uл. Мито Хаџивасилев Јасмин бр 42 Скопје
3229 109, 3229 109
bregli@bregli.com.mk
www.bregli.com.mk

Authorized distributor of “Marabi”, “SAATI Group”,
KENT, printing, service

ul. Mito Hadzivasilev Jasmin br 42 Skopje
3229 109
3229 109
bregli@bregli.com.mk
www.bregli.com.mk

Венера Трајкова

Venera Trajkova

ВЕНМЕР

VENMER

превоз на стоки во друмски сообраќај

ул Младинска 209 Струмица
034 343 734
034 349 520
planetsr@mt.net.mk

transportation of goods

ul Mladinska 209 Strumica
034 343 734
034 349 520
planetsr@mt.net.mk

Виолета Томиќ

ВИКАС УВОЗ ИЗВОЗ
Друштво за трговија, производство и услуги

ул. Тоне Томшиќ 25/1- 14 Скопје
2435 123
2435 123
vikas.svk1@gmail.com

Абдулнасер Вахин

ВИТАМИН АГА
Продажба на големо и мало на санитарија и
керамика, маркет, ресторан

ул ЈНА бр 173 Гостивар
042 243 956
042 243 976
nasko@vitaminaga.com.mk
www.vitaminaga.com.mk

Горан Анѓелковски

ВЛАТГОР
продажба на бои, лакови, водовод,
електрика и санитарија

бул.Кузман Јосифовски Питу
бр. 24 лок.9 Скопје
02 2463 475
vlatgor@yahoo.com

Вики Ташкова

ВТ КОМПАНИ
Увоз на оптички стакла и чај

ул. Јуриј Гагарин бр 53 кула 10 Скопје
3083 247
3083 248
3084 386
vikitaskova@mt.net.mk

Енвер Малиќи

ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР
дистрибуција на алкохол

дтц Мавровка ламела А спрат 3 Скопје
3137 500
3137 500
gemak@t-home.mk
www.gemak.com.mk

Violeta Tomik

VIKAS UVOZ IZVOZ
Company for trade, production and services

ul. Tone Tomsik 25/1- 14 Skopje
2435 123
2435 123
vikas.svk1@gmail.com

Abdulnaser Vahin

VITAMIN AGA
Wholesale and retail trade of bathroom fittings,
ceramic, restaurant, market

ul JNA br 173 Gostivar
042 243 956
042 243 976
nasko@vitaminaga.com.mk
www.vitaminaga.com.mk

Goran Angjelkovski

VLATGOR
Sale of paints, varnish, plumbing and electrical
equipment

bul.Kuzman Josifovski Pitu
br. 24 lok.9 Skopje
02 2463 475
vlatgor@yahoo.com

Viki Taskova

VT KOMPANI
Import of optical glass and tea

ul. Jurij Gagarin br 53 kula 10 Skopje
3083 247
3083 248
3084 386
vikitaskova@mt.net.mk

Enver Maliki

GEMAK TRADE ENVER
Distribution of alcohol

dtc Mavrovka lamela A sprat 3 Skopje
3137 500
3137 500
gemak@t-home.mk
www.gemak.com.mk

Jure Okrajsek

ГММ СКОПЈЕ
(BLACK & DECKER)
Трговија со алат

ул Даме Груев бр 28 Скопје
3109 760, 3109 760
gmmsk@mt.net.mk
www.gmm.com.mk

Сусинов Кирчо

ГОЛДМАК
Друштво за производство на накит
преработка и трговија

бул. Александар Македонски ББ Радовиш
032 635 114
032 632 078
goldmak@unet.com.mk
www.goldmak.com.mk

Сашо Караманолевски

ГОРИЦА ТРЕЈД
Трговија со кожни јакни

ул Бојмија бр 6/59 Скопје
2463 311
contact@goricatrade.com.mk
www.goricatrade.com.mk

Никола Толевски

ДЕБОЈ ИНЖЕНЕРИНГ
Изведување на градежни работи и продажба
на градежни материјали, трговија на мало со
кондиторски производи, супермаркети

ул Македонски Просветители бр 8 Охрид
046 260 260
046 261 261
deboj@mt.net.mk

Димче Данчев

ДИРО
Промет со возила, мотоцикли,
резервни делови и услуги

ул. Качанички пат ББ, Визбегово Скопје
02 2654 875
02 2 654 876
ddimce@mt.net.mk
diro@mt.net.mk
www.diro.com.mk

Jure Okrajsek

GMM SKOPJE
(BLACK & DECKER)
Tools trade

ul Dame Gruev br 28 Skopje
3109 760, 3109 760
gmmsk@mt.net.mk
www.gmm.com.mk

Susinov Kirco

GOLDMAK
Company for production, processing and trade of
jewellery

bul. Aleksandar Makedonski BB Radovis
032 635 114
032 632 078
goldmak@unet.com.mk
www.goldmak.com.mk

Saso Karamanolevski

GORICA TREJD
Trade with leather coats

ul Bojmija br 6/59 Skopje
2463 311
contact@goricatrade.com.mk
www.goricatrade.com.mk

Nikola Tolevski

DEBOJ INZENERING
Civil engineering and sale of building materials,
retail of confection products, supermarkets

ul Makedonski Prosvetiteli br 8 Ohrid
046 260 260
046 261 261
deboj@mt.net.mk

Dimce Dancev

DIRO
Trade with vehicles, motorbikes and spare parts
and services

ul. Kacanicki pat BB, Vizbegovo Skopje
02 2654 875
02 2 654 876
ddimce@mt.net.mk
diro@mt.net.mk
www.diro.com.mk

Димов Коста

ДИСАКО
Увоз и дистрибуција на медицински потрошен
материјал и опрема и фармацевтски производи.

ул. Јуриј Гагарин бр.6а Скопје
3091 190
2050 090
dimov.k@mt.net.mk
www.disako.com.mk

Изаири Ислам

ДРИТА КОМЕРЦ
производство и трговија со месо

С.Д Палчиште Тетово
044 391 110

Ангеловски Ангел

ДРЕН КОМЕРЦ
Трговија на големо и мало со водоводни,
електрични, санитарни материјали, керамички и
гранитни плочки и бои и лакови

ул.Московска.бр.14 Скопје
3064 623
3064 623
dren_komerc@yahoo.com

Жарко Ристовски

ЕКО ТРАДЕ
Трговија со канцелариски, графички материјали
и графички услуги.

Dimov Kosta

DISAKO
Import and distribution of medical disposable materials, pharmaceutics products

ul. Jurij Gagarin br.6a Skopje
3091 190
2050 090
dimov.k@mt.net.mk
www.disako.com.mk

Izairi Islam

DRITA KOMERC
Production and trade with meat

S.D Palciste Tetovo
044 391 110

Angelovski Angel

DREN KOMERC
Retail and wholesale of plumbing, electrical, sanitary materials, paints and tiles

ul.Moskovska.br.14 Skopje
3064 623
3064 623
dren_komerc@yahoo.com

Zarko Ristovski

EKO TRADE
Trade with office and graphic materials and graphic
services

ул. 159 бр 7 Тетово
044 337 337
3112 477
044 337 337
3112 477
ekotrade@yahoo.com

ul. 159 br 7 Tetovo
044 337 337
3 112 477
044 337 337
3112 477
ekotrade@yahoo.com

Методија Стефановски

Metodija Stefanovski

ЕКСПАНДА

EKSPANDA

дистрибуција на производите на ФИЛИП МОРИС

ул Владимир Назор бр 15А Скопје
3063 054
3063 056
z.milkovski@expanda.com.mk

Distribution of “Philip Morris” products

ul Vladimir Nazor br 15A Skopje
3063 054
3063 056
z.milkovski@expanda.com.mk

Даниел Воиновски

Daniel Voinovski

ЕУРОИМПЕКС

EUROIMPEKS

Ексклузивен импоретер на
Peugeot за Р. Македонија

Sale of vehicles, spare parts, tools, oils and accumulators

Трета македоснка бригада бр.72 Скопје
3111 000
3113 666
euroimpex@euroimpex.com.mk
www.peugeot.com.mk

Јордан Силјановски

ЕУРО - КЛИМА
Проектирање, изведба и надзор на инсталација
за греење, климатизација и вентилација како и
трговија на големо и мало со опрема за греење,
климатизација и вентилација

Бул. 1 Мај бр. 54 Битола
047/ 253 285,
203 286
eukl@mt.net.mk

Благој Најдов

ИМПЕРИЈАЛ ТAБАКО
Ексклузивен застапник за цигари на Филип Морис
и Тутунски комбинат Прилеп во
југоисточниот дел на Р. Македонија

ул Никола Кaрев бб Валандово
034 382 202
034 382 300
imperijal-tabako@mt.net.mk
www.imperijaltabako.com.mk

Цандре Петровски

ИНТЕРХЕМ СКОПЈЕ
Производство, промет и услуги во хемиската
индустрија

Партизански Од. бр 64 А 2/1 Скопје
3063 158
3062 300
3061 037
3063 158
interhem@unet.com.mk

Јулија Коцева

ИРИС - ПРОМ ДООЕЛ
ШТИП
Трговија на големо со репроматеријали за месни
и млечни индустрии

ул Енгелсова бр 1/2 Штип
032 394 321, 02 2780 046
irisprom@gmail.com

Treta makedosnka brigada br.72 Skopje
3111 000
3113 666
euroimpex@euroimpex.com.mk
www.peugeot.com.mk

Jordan Siljanovski

EURO - KLIMA
Projecting, performance, control of, wholesale and
retail of heating installations, air conditioning and
ventilation

Bul. 1 Maj br. 54 Bitola
047/ 253 285
203 286
eukl@mt.net.mk

Blagoj Najdov

IMPERIJAL TABAKO
Exclusive representative for Philip Morris cigarettes
and Tobacco combine Prilep

ul Nikola Karev bb Valandovo
034 382 202
034 382 300
imperijal-tabako@mt.net.mk
www.imperijaltabako.com.mk

Candre Petrovski

INTERHEM SKOPJE
Production, trade and services in chemical industry

Partizanski Od. br 64 A 2/1 Skopje
3063 158
3062 300
3061 037
3063 158
interhem@unet.com.mk

Julija Koceva

IRIS - PROM DOOEL
STIP
Wholesale with raw materials for meat and dairy
products

ul Engelsova br 1/2 Stip
032 394 321, 02 2780 046
irisprom@gmail.com

Алексов Теодор

ИСТОК ДОО
Трговија

ул. Индустриска бр.1 Кочани
033 279 758
033 279 758
globalmk@mt.net.mk

Катерина Јованоска

ЈОВЕ-ОХРИД ДООЕЛ
Увоз на материјали потребни за изведување
на инсталации за централно греење, соларен
системи, водоводни инсталации како и системи
за наводнување и климатизација

ул Јане Сандански бр. 84 Охрид
046 264 829
046 261 591
joveohrid@mt.net.mk

Златко Калеников

КА-ДИС ДООЕЛ
Ексклузивен импортер на возилата на СЕАT за
Македонија

Скупи ББ Скопје
3076 400
3076 440
kadis@kadis.com.mk
www.seat.com.mk

Кочан Тоска

КАНЕТ АДЕМ
Трговија на мало

Јордан Хаџиконстатинов Џинот Скопје
3112 045
3226 633

Менче Николовска Папеш

КАЗА ИТАЛИЈА ДОО
СКОПЈЕ
Увоз, трговија и застапување со мебел од познати
Европски марки

бул Јане Сандански бр 24 лок 2 Скопје
2400 430, 2455 511
igorpapes@casaitalia.com.mk
www.casaitalia.com.mk

Aleksov Teodor

ISTOK DOO
Trade

ul. Industriska br.1 Kocani
033 279 758
033 279 758
globalmk@mt.net.mk

Katerina Jovanoska

JOVE-OHRID DOOEL
Import of raw materials for central heating, solar,
plumbing, irrigation and air conditioning systems

ul Jane Sandanski br. 84 Ohrid
046 264 829
046 261 591
joveohrid@mt.net.mk

Zltako Kalenikov

KA-DIS DOOEL
Exclusive importer of SEAT vehicle for Macedonia

Skupi BB Skopje
3076 400
3076 440
kadis@kadis.com.mk
www.seat.com.mk

Kocan Toska

KANET ADEM
Retail

Jordan Hadzikonstatinov Dzinot Skopje
3112 045
3226 633

Mence Nikolovska Papes

KAZA ITALIJA DOO SKOPJE
Import, trade and representative of different brand
of European brands for furniture

bul Jane Sandanski br 24 lok 2 Skopje
2400 430
2455 511
igorpapes@casaitalia.com.mk
www.casaitalia.com.mk

Ирена Ефтимова

КЕМО-ФАРМ
Трговија на големо со фармацевтски производи

ул.„8“ бб, Визбегово Скопје
2603 603
2603 649
kemofarm@kemofarm.com.mk
www.kemofarm.com.mk

Влатко Бурневски

КИМБИ ЦО ДОО
Трговија на големо со: стока за домаќинства,
кафе, алкохолни пијалаци, слатки од шеќер,
масло,вода, парфимериски и козметички
препарати

ул Војводина бр. 4 Скопје
2401 718
2463 909
kimby@kimby.com.mk
www.kimby.com.mk

Леон Петрески

КИМИКО ГАРДИНЕ
Производство на завеси

Стопанска зона, с.Мороишта Скопје
046/700 955
046/784 041
leon@kimikogardine.com.mk
www.kimikogardine.com.mk

Спиро Анаќиев

КОМЕРЦ
Трговија со метална стока,
градежни материјали, бои и стакло

ул.Илинденска бб Виница
033 360 159
033 364 211

Бранко Скендерски

КОЛОС КОМЕРЦ
Производство и трговија

Октомвриска револуција бр.34
Куманово
031 437 114
031 437 116
kolos@mt.net.mk

Irena Eftimova

KEMO-FARM
Wholesale trade with pharmaceutical products

ul.„8” bb, Vizbegovo Skopje
2603 603
2603 649
kemofarm@kemofarm.com.mk
www.kemofarm.com.mk

Vlatko Burnevski

KIMBI CO DOO
Wholesale trade with household goods, coffee,
Alcoholic beverages

ul Vojvodina br. 4 Skopje
2401 718
2463 909
kimby@kimby.com.mk
www.kimby.com.mk

Leon Petreski

KIMIKO GARDINE
Curtain production

Stopanska zona, s.Moroista Skopje
046/700 955
046/784 041
leon@kimikogardine.com.mk
www.kimikogardine.com.mk

Spiro Anakiev

KOMERC
Trade with metal merchandise, building materials,
paints and glass

ul.Ilindenska bb Vinica
033 360 159
033 364 211

Branko Skenderski

KOLOS KOMERC
Production and trade

Oktomvriska revolucija br.34 Kumanovo
031 437 114
031 437 116
kolos@mt.net.mk

Марјан Саботковски

КОЛОР МАК
трговија на големо со бои и лакови

ул. Прашка бр.23 Скопје
3090 738
3090 739
colormac@colormac.net
www.colormac.net

Жан Јованов

КОНДОР
Производство, трговија и услуги.

ул Крсто Узунов бр 1/11 Струмица
075 566 784

Вилјем Хорват

КОРЕА АУТО-ТРЕЈД
СКОПЈЕ
Ексклузивен импоретер на Hyundai
за Р. Македонија

ул. Скупи 3А Скопје
2533 301, 2533 302
katmak@hyundai.com.mk
www.hyundai.com.mk

Даниела Јосифова

ЛАБУД МАК
трговија со текстилни производи

Гоце Делчев бр. 34 Штип
032 392 110
032 392 570
032 392 571
vesna@mkelena.com.mk

Михаил Трендафилов

ЛЕСНИНА ИНЖИНЕРИНГ

Marjan Sabotkovski

KOLOR MAK
Wholesale trade with paint and varnish

ul. Praska br.23 Skopje
3090 738
3090 739
colormac@colormac.net
www.colormac.net

Zan Jovanov

KONDOR
Production, trade and services

ul Krsto Uzunov br 1/11 Strumica
075 566 784

Viljem Horvat

KOREA AUTO-TREJD
SKOPJE
Exclusive distributor of Hyundai vehicle and original
spare parts

ul. Skupi 3A Skopje
2533 301, 2533 302
katmak@hyundai.com.mk
www.hyundai.com.mk

Daniela Josifova

LABUD MAK
Trade with textile products

Goce Delcev br. 34 Stip
032/392 110
392 570
032 392 571
vesna@mkelena.com.mk

Mihail Trendafilov

LESNINA INZINERING

Производство на мебел,
уредување на станови и канцеларии

Furniture production, apartments and office arrangement

ул.Романија ББ (во фабрика Газела) Скопје
2525 525
2525 525
info@lesnina.com.mk
www.lesnina.com.mk

ul.Romanija BB (vo fabrika Gazela) Skopje
2525 525
2525 525
info@lesnina.com.mk
www.lesnina.com.mk

Нехат Зибери

ЛИАЛ
Увоз на бела техника, велосипеди за деца и
возрасни, детски автомобили на батерии, грејни
апарати

Ул.Охридска бр.19 Тетово
044/ 330 118
044/ 330 118
info@lial.com.mk
www.lial.com.mk

Љубомир Стојсавлевиќ

ЛИБРА 96
Трговија на големо со канцелариски материјали и
трговија со школски материјали

ул 467 бр 102 лок 10 Скопје
2782 246
2782 246
libra96@mt.net.mk

Nehat Ziberi

LIAL
Import of appliances, bicycles for kids and adults,
kids cars, heating apparatus

Ul.Ohridska br.19 Tetovo
044/ 330 118
044/ 330 118
info@lial.com.mk
www.lial.com.mk

Ljubomir Stojsavlevik

LIBRA 96
Wholesale with office materials and trade with
school equipment

ul 467 br 102 lok 10 Skopje
2782 246
2782 246
libra96@mt.net.mk

Даниела Колиќ Димовска

Daniela Kolik Dimovska

ЛИСЦА -ШТИП

LISCA -STIP

Главен застапник на Лисца за Македонија

Ул.Гоце Делечев бр.34 Штип
032/397 045
032/397 045
mkelena@mt.net.mk
www.lisca.si

Аврамовски Зоран

ЛУБРИКОМ ДОО СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги

ул Козара 15а Скопје
3179 899
3179 699
3179 899
3179 699
lubrikom@mt.net.mk

Трајче Божиновски

МАГ ИНТЕРТРАДЕ
Tрговија на големо со комунална, градежна и
рударска опрема

ул.Бихачка бр.3, ламела 2, локал 8 Скопје
3116 279
3117 045
magsk@mt.net.mk

General representative for LISCA in Macedonia

Ul.Goce Delecev br.34 Stip
032/397 045
032/397 045
mkelena@mt.net.mk
www.lisca.si

Avramovski Zoran

LUBRIKOM DOO SKOPJE
Production, trade and services

ul Kozara 15a Skopje
3179 899
3179 699
3179 899
3179 699
lubrikom@mt.net.mk

Trajce Bozinovski

MAG INTERTRADE
Wholesale with public utilities, building and mining
equipment

ul.Bihacka br.3, lamela 2, lokal 8 Skopje
3116 279
3117 045
magsk@mt.net.mk

Зоран Марковски

МАК АУТОСТАР
Ексклузивен импортер на Chrysler, Jeep,
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Dodge за Р. Македонија

ул. Индустриска бр 2 Скопје
2580 000
2580 401
office@makautostar.com.mk

Мирослав Вранешевиќ

МАК - КАР
Продажба и сервисирање на возила

ул. Качанички пат ББ, Индустриска зона
Визбегово Скопје
02 2603 900
02 2603 903
miroslav.vranesevic@bmw.com.mk

Ани Илиева

МАК РАТОЛА
продажба на возила

ул.Ленонова 29 Скопје
3238 388
3238 588
a.ilieva@ratola.com
www.makratola.com

Димитровски Ванчо

МАШИНОПРОМЕТ
Трговија на големо со резервни делови за
теретни возила, штрафовска роба и ХТЗ опрема,
рачен и резен алат, бургии и брусен алат, ремени
за возила

ул Прашка бр 23 Скопје
3061 533
masinopromet@masinopromet.com.mk
www.masinopromet.com.mk

Сашо Андрески

МЕТАЛТЕРМ ДОО
Трговија на големо-опрема за греење и водовод,
цевки, вентили и фитинг, градежна изолација,
инокс материјали од прохром

ул. Љубљанска 1 - 2/1 Скопје
2038 353
2036 322
2048 057
metalterm@mt.net.mk

Zoran Markovski

MAK AUTOSTAR
Wholesale and retail trade, sale of vehicles

ul. Industriska br 2 Skopje
2580 000
2580 401
office@makautostar.com.mk

Miroslav Vranesevik

MAK - KAR
Vehicles sale and service

ul. Kacanicki pat BB,
Industriska zona Vizbegovo Skopje
02 2603 900
02 2603 903
miroslav.vranesevic@bmw.com.mk

Ani Ilieva

MAK RATOLA
Vehicles sale

ul.Lenonova 29 Skopje
3238 388
3238 588
a.ilieva@ratola.com
www.makratola.com

Dimitrovski Vanco

MASINOPROMET
Wholesale with spare parts of trucks, HTZ equipment, tools, drills, vehicle belts

ul Praska br 23 Skopje
3061 533
masinopromet@masinopromet.com.mk
www.masinopromet.com.mk

Saso Andreski

METALTERM DOO
Wholesale with heating equipment water supply,
pipes, valves, building isolation, innox materials

ul. LJubljanska 1 - 2/1 Skopje
2038 353
2036 322
2048 057
metalterm@mt.net.mk

Марјан Маринов

МИ-ДА МОТОРС
промет со возила и делови

бул. Октомвриска револуција бб Скопје
02 3073 103
mmarinov@ford.com.mk
www.ford.com.mk

Илија Малинковски

МИКЕИ ИНТЕРНАТИОНАЛ
Посредници во продажба на разновидни
производи

ул Камник ББ Скопје
2523 523
2522 039
contact@micei.com.mk
www.micei.com.mk

Симон Станковски

МИРКАТ
увозник на Сузуки, продажба на резервни делови
и сервис

Ул Скупи бр 1 Скопје
3089 089
3089 069
simon.stankovski@mirkat.com.mk
www.mirkat.com.mk

Дејан Јосифов

МОДЕКС
трговија

Гоце Делчев бр. 34 Штип
032 392 110
032 392 570
032 392 571
vesna@mkelena.com.mk

Драган Герзовски

МОБИЛ ДОО
Трговија на мало на нафта и нафтени деривати
и ТНТ во бензинска пумпа и плинска станица,
автосервис, автосалон Toyota, интернационален
транспорт со сопствено товарно возило

ул. Прилепска ББ Битола
047 220 323, 220 325
047 220 324, 221 480
mobil@mt.net.mk

Marjan Marinov

MI-DA MOTORS
Vehicles trade and service

bul. Oktomvriska revolucija bb Skopje
02 3073 103
mmarinov@ford.com.mk
www.ford.com.mk

Ilija Malinkovski

MIKEI INTERNATIONAL
Indirect sale of different products

ul Kamnik BB Skopje
2523 523
2522 039
contact@micei.com.mk
www.micei.com.mk

Simon Stankovski

MIRKAT
Importer of Suzuki, sale of spare parts and service

Ul Skupi br 1 Skopje
3089 089
3089 069
simon.stankovski@mirkat.com.mk
www.mirkat.com.mk

Dejan Josifov

MODEKS
Trade

Goce Delcev br. 34 Stip
032 392 110
032/392 570
032 392 571
vesna@mkelena.com.mk

Dragan Gerzovski

MOBIL DOO
Retail with oil and oil derivatives, petrol and
gas station, car service, car salon, international
transportation

ul. Prilepska BB Bitola
047 220 323, 220 325
047 220 324, 221 480
mobil@mt.net.mk

Горан Гроздоски

МОТОЦЕНТАР
Трговија со автомобилски и камионски
пневматици и проектирање на камионски
пневмативи

Перо Наков бб Скопје
2774 144
2551 095, 2551 092
monika@motocentar.com.mk
www.motocentar.com

Тома Гроздановски

МУЛТИТЕКС
неспрецијализирана трговија на големо

ул. В.Ј. Шпаноц 141 Битола
047 233 660
multit@mt.net.mk

Ѓоко Моловски

НАУТИЛУС ГМ
производство, промет и услуги ,експорт-импорт

Ул.Разловечко Востание бр 12 Скопје
02 3116 194
02 3062 999
info@nautilus.com,mk
www.nautilus.com.mk

Фејзуловски Алија

ОВАЛЕКС ТРЕЈД
Адитиви за слаткарство и пекарство

ул.520 бб Скопје
3114 556
3171 098
ovalekstrejd@hotmail.com.mk
www.ovalekstrejd.com.mk

Нехад Џеладими

ПАЛМА ТРЕЈД
трговија

ул.Маршал Тито Тетово
044 351 010
044 343 790

Goran Grozdoski

MOTOCENTAR
Trade and projecting of car and truck tires

Pero Nakov bb Skopje
2774 144
2551 095
2551 092
monika@motocentar.com.mk
www.motocentar.com

Toma Grozdanovski

MULTITEKS
Wholesale trade

ul. V.J. Spanoc 141 Bitola
047 233 660
multit@mt.net.mk

Gjoko Molovski

NAUTILUS GM
Production, trade and services, export-import

Ul.Razlovecko Vostanie br 12 Skopje
02 3116 194
02 3062 999
info@nautilus.com,mk
www.nautilus.com.mk

Fejzulovski Alija

OVALEKS TREJD
Production of additives for confectioneries and
bakery industry

ul.520 bb Skopje
3114 556
3171 098
ovalekstrejd@hotmail.com.mk
www.ovalekstrejd.com.mk

Nehad Dzeladimi

PALMA TREJD
Trade

ul.Marsal Tito Tetovo
044 351 010
044 343 790

Слободан Кутревски

ПЕКАБЕСКО А.Д

Трговија на големо со прехранбени производи,
производство на сувомеснати
производи и шпедиција

Шуто Орозари бб Скопје
2656 565,2650 574
2656 617,2650 569
pekabesko@pekabesko.com.mk
www.pkb.com.mk

Ставре Саревски

ПЛЕТЕНКА
производство на трикотажа

Slobodan Kutrevski

PEKABESKO A.D
Wholesale with foodstuff, production of dried meat
product and forwarding

Suto Orozari bb Skopje
2656 565, 2650 574
2656 617, 2650 569
pekabesko@pekabesko.com.mk
www.pkb.com.mk

Stavre Sarevski

PLETENKA
Production of knitwear

с. Фалише Тетово
044 336 678

s. Falise Tetovo
044 336 678

Атанас Милошевски

Atanas Milosevski

ПЛИМОНТ
Монтажа и сервис на плински уреди во автомобил

ул. Радован Ковачевиќ бр 63 Скопје
2554 666
2520 730
info@plimont.com.mk
www.plimont.com.mk

Златко Муцунски

ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА
Автомобилска индустрија промет и услуги

бул.Босна и Херцеговина бб Скопје
2626 266, 2626 466
Office.Macedonia@porsche.com.mk
www.vw.com.mk
www.audi.com.mk
www.vw-komercijalnivozila.com.mk

PLIMONT
Montage and service of car gas devices

ul. Radovan Kovacevik br 63 Skopje
2554 666
2520 730
info@plimont.com.mk
www.plimont.com.mk

Zlatko Mucunski

PORSE MAKEDONIJA
Car industry, turnover and services

bul.Bosna i Hercegovina bb Skopje
2626 266
2626 466
Office.Macedonia@porsche.com.mk
www.vw.com.mk
www.audi.com.mk
www.vw-komercijalnivozila.com.mk

Ивица Трајановски

Ivica Trajanovski

РИКОМАК

RIKOMAK

трговија

ул. Мито Хаџи Василев Јасмин Скопје
02 3215 702
02 3215 703
ricohmak@mt.net.mk
www.ricohmak.com.mk

Trade

ul. Mito Hadzi Vasilev Jasmin Skopje
02 3215 702
02 3215 703
ricohmak@mt.net.mk
www.ricohmak.com.mk

Стојановски Александар

РОЈАЛ ИНВЕСТ
Трговија со градежни и ентериер материјали

ул.Тајмишка бр.26а,
магацин нас.Илинден бб Скопје
2571 168, 2531 201
2573 212
contact@rojalinvest.com.mk
www.rojalinvest.com.mk

Мартин Марковски

РУДИНЕ ММ
Земјоделие

ул. Лазар Личеноски ББ Скопје
3116 236
3298 212
rudine@mt.net.mk
www.rudine.com.mk

Stojanovski Aleksandar

ROJAL INVEST
Trade with building and interior materials

ul.Tajmiska br.26a, magacin nas.Ilinden bb
Skopje
2571 168, 2531 201
2573 212
contact@rojalinvest.com.mk
www.rojalinvest.com.mk

Martin Markovski

RUDINE MM
Agriculture

ul. Lazar Licenoski BB Skopje
3116 236
3298 212
rudine@mt.net.mk
www.rudine.com.mk

Благоја Димитровски

Blagoja Dimitrovski

САЛОН 29

SALON 29

трговија со канцелариски мебел

Братфордска 2 Скопје
02 3092 672
02 3093 671
info@salon29.com.mk
www.salon29.com.mk

Маријан Здравевски

САМАНТА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговија на големо и мало и дистрибуција и
достава на производите од Henkel, Scwarzkopf,
Coty, Uliric de varens, Goch, Givenchy, Nina, Ricci,
Annayake, Elizabet Arden, Cep, Moris.

Сервисна зона Југ Реон 40 Скопје
2600 077, 2782 473
samantha@mg-samantha.com.mk
www.mg-samantha.com.mk

Trade with office furniture

Bratfordska 2 Skopje
02 3092 672
02 3093 671
info@salon29.com.mk
www.salon29.com.mk

Marijan Zdravevski

SAMANTA DOOEL SKOPJE
Wholesale, retail and distribution of products from
Henkel, Schwarzkopf, Coty, Uliric de varens, Goch,
Givenchy, Nina Ricci, Elizabeth Arden, Cep, Moris.

Servisna zona Jug Reon 40 Skopje
2600 077, 2782 473
samantha@mg-samantha.com.mk
www.mg-samantha.com.mk

Лилјана Николовска

Liljana Nikolovska

СИМБИ 95

SIMBI 95

трговија со текстилни производи

Градски трговски центар 1 кат секција 7
Скопје
3134 537
3134 537
djosifova@lisca.com.mk

trading with textile products

Gradski trgovski centar 1 kat sekcija 7 Skopje
3134 537
3134 537
djosifova@lisca.com.mk

Сашо Серафимовски

СИМБЕЛ И КО ДООЕЛ
Продажба на мебел на големо и мало

ул 142 бр. 35 Тетово
044 336 080
044 336 080
sasosimbel@yahoo.com

Ристе Ситниковски

СИТНИК

Saso Serafimovski

SIMBEL I KO DOOEL
sales of furniture - wholesale and retail

ul 142 br. 35 Tetovo
044 336 080
044 336 080
sasosimbel@yahoo.com

Riste Sitnikovski

SITNIK

трговија со текстилни производи

trading with textile products

Гоце Делчев бр. 42 Охрид
046 279 030
dooelsitnik@t-home.mk

Goce Delcev br. 42 Ohrid
046 279 030

Драган Ангеловски

СКОВЕЛ-КОМЕРЦ
Производство, трговија и услуги на земјоделски и
прехранбени производи

ул.Браќа Крапчеви бр.7 Велес
043 232 412
043 232 844

Живка Петровска

dooelsitnik@t-home.mk

Dragan Angelovski

SKOVEL-KOMERC
production, trade and services of agricultural and
foodstuff

ul.Braka Krapcevi br.7 Veles
043 232 412
043 232 844

Zivka Petrovska

СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА
СКОПЈЕ

SPECIJALNA OPREMA
SKOPJE

трговија со вооружување и воена опрема

trading with arms and military equipment

ул. „1409“ бр.3 Скопје
2045 008
spopjesos@yahoo.com

Оливер Стојковски

СТЕН-МАК
производство, трговија и услуги

ул.Васил Драгомански бр.18 Куманово
031 429 965
031 429 965
stena_ku@yahoo.com

ul. „1409” br.3 Skopje
2045 008
spopjesos@yahoo.com

Oliver Stojkovski

STEN-MAK
Production, trade and services

ul.Vasil Dragomanski br.18 Kumanovo
031 429 965
031 429 965
stena_ku@yahoo.com

Јоанис Сократус Милонас

СУБАРУ МОТОРС
МАКЕДОНИЈА
Продажба на моторни возила

ул.Орце Николов бр.28
Општина Центар Скопје
3114 737, 3114 737, +359896699799
vdimitrov@subarubg.net
www.subaru.com.mk

Горан Самоиловски

ТЕТРАГОН
трговија

ул. Народен Фронт ТЦ Бевер Хилс Скопје
02 3224 221
02 3238 168
tetragon@on.net.mk

Кочо Рашевски

TИ-ФИ
производство и трговија со
конфекции и трикотажа

ул. Ѓоре Органџиев бр.26 Велес
043 232 331
043 232 331
krasevski@yahoo.com

Владимир Тодоровиќ

ТИНЕКС - МТ
Синџир на супермаркети во Македонија и се
занимава со малопродажба со прехрана

Првомајска бб Скопје
02 2780 087
02 2727 543
02 2778 379
tinex@tinex.com.mk
www.tinex.com.mk

Кирил Камбев

ТОЗ СТУБЛИЌ
трговија на големо

Рузвелтова бр 34 Скопје
3222 511
3222 411
tozstubljic@mt.net.mk
www.tozstublic.com.mk

Joanis Sokratus Milonas

SUBARU MOTORS
MAKEDONIJA
sales of motor vehicles

ul.Orce Nikolo br.28 Opstina Centar Skopje
3114 737, 3114 737, +359896699799
vdimitrov@subarubg.net
www.subaru.com.mk

Goran Samoilovski

TETRAGON
trade

ul. Naroden Front TC Bever Hils Skopje
02 3224 221
02 3238 168
tetragon@on.net.mk

Koco Rasevski

TI-FI
Production and trade with readymade clothing and
knitwear

ul. GJore Organdziev br.26 Veles
043 232 331
043 232 331
krasevski@yahoo.com

Vladimir Todorovik

TINEKS - MT
chain of supermarkets in Macedonia and also with
retail of foodstuffs

Prvomajska bb Skopje
02 2780 087
02 2727 543
02 2778 379
tinex@tinex.com.mk
www.tinex.com.mk

Kiril Kambev

TOZ STUBLIK
wholesale trade

Ruzveltova br 34 Skopje
3222 511
3222 411
tozstubljic@mt.net.mk
www.tozstublic.com.mk

Горан Садикаријо

ТОЈОТА
Трговско друштво со возила и резервни делови

Скупи ББ Скопје
3088 800
3088 808
info@toyota.com.mk
www.toyota.com.mk

Марина Мициќ

ТРЕВИС
трговија на големо со друга стока за домаќинства

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.130
Скопје
02 3224 009
prodazba@trevis.com.mk
www.trevis.com.mk

Александар Сеизов

УРБАН ИНВЕСТ
проектирање,градежништво,трговија

с.Возарци Кавадарци
02 3092 641
043 400 565
marketing@urbaninvest.com.mk
www.urbaninvest.com.mk

Љупче Трајкоски

ФОНКО ИНТ ДОО СКОПЈЕ
проектирање и изведба на системи за греење,
вентилација, климатизација и надзор, изработка
и реализација на проекти за енергетска
ефикасност, сервисирање на машински
инсталации, тековно и инвестициско одржување
на објекти, проектирање и консалтинг, опрема за
заварување и агрегати

ул.Скупи бр 3а Скопје
3089 800, 3095 350
contact@fonko.com.mk, www.fonko.net

Сашко Јованов

ФОРТУНА
трговија со срзувачки елементи/водоводни
материјали

ул. Лазар Поптрајков бб Скопје
3175 174
3175 511
contact@fortuna.com.mk
www.fortuna.com.mk

Goran Sadikarijo

TOJOTA
limited liability company with vehicles and spare
parts

Skupi BB Skopje
3088 800
3088 808
info@toyota.com.mk
www.toyota.com.mk

Marina Micik

TREVIS
Wholesale with household goods

ul. Mitropolit Teodosij Gologanov br.130
Skopje
02 3224 009
prodazba@trevis.com.mk
www.trevis.com.mk

Aleksandar Seizov

URBAN INVEST
Projecting, building and trade

s.Vozarci Kavadarci
02 3092 641
043 400 565
marketing@urbaninvest.com.mk
www.urbaninvest.com.mk

Ljupce Trajkoski

FONKO INT DOO SKOPJE
Projecting and act of heating systems, air conditioning , surveillance, energetic efficiency projects,
geothermic pumps, welding equipment

ul.Skupi br 3a Skopje
3089 800
3095 350
contact@fonko.com.mk
www.fonko.net

Sasko Jovanov

FORTUNA
Trade with interlinking parts, plumbing materials

ul. Lazar Poptrajkov bb Skopje
3175 174
3175 511
contact@fortuna.com.mk
www.fortuna.com.mk

Мите Филков

ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК
Изработка и изведба на проекти за хортикултурно
уредување на приватни објекти за живеење,
работни простории и јавни паркови површини.
Продажба на висококвалитетни садници од
контејнерско производство и производство на
садници.

бул.Октомвриска револуција Скопје
2440 791, 2451 139, 2451 139
hortiexpert@mt.net.mk
www.hortiexpert.com

Тони Димитровски

ЦЕНТАР ДИЗАЈН
Трговија со аудио видео и бела техника,
производство на мебел, увоз на скутери и др.

ул.Нобелова бр.16 Штип
032 380 901
032 380 901
centardesign@centardesign.com.mk
www.centardesign.com.mk

Светлана Алексовска

ШАРТЕКС М

Mite Filkov

HORTI EKSPERT MK
Production and act of horticultural projects and
arranging of public and private objects, sale of crop
material

bul.Oktomvriska revolucija Skopje
2440 791, 2451 139, 2451 139
hortiexpert@mt.net.mk
www.hortiexpert.com

Toni Dimitrovski

CENTAR DIZAJN
Trade with audio and video technique, production
of furniture, import of motorcycles

ul.Nobelova br.16 Stip
032 380 901
032 380 901
centardesign@centardesign.com.mk
www.centardesign.com.mk

Svetlana Aleksovska

SARTEKS M

Продажба на теписони и подни облоги

Sale of carpets and floor plating

ул Маршал Тито бб Тетово
02 30 66 102
30 66 102
sarteksm_ljube@yahoo.com

ul Marsal Tito bb Tetovo
02 30 66 102
30 66 102
sarteksm_ljube@yahoo.com;

Г-дин Зоран Даневски, претседател на Агро-бизнис комората
Сојузот на стопански комори на Македонија
Контакт:
Г-дин Александар Зарков, координатор
Агро-бизнис комора
Тел/фах: 02/3091-440
Моб: 075/ 25 40 85
Е-маил: azarkov@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Mr. Zoran Danevski, president of Agro-business chamber
Macedonian Chambers of Commerce
Contact:
Mr. Aleksandar Zarkov, coordinator
Agro-business chamber
Phone/fax: 0038923091440
Cell: 0038975254085
E-mail: azarkov@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

Како претседател на Агро-бизнис комора при Сојузот на стопански комори на Македонија
пред се би сакал да истакнам дека ми претставува особена чест и задоволство што припаѓам на ова
бизнис организација која претставува носител на македонската економија и претприемништво.
Фактот што нашата организација постои само 4 години, а во себе обединува преку 500
етаблирани домашни компании, допринесува за зајакнување на нашата позиција и кредибилитетот
пред домашните институции и на меѓународно ниво. Благодарение на активностите кои ги спроведува
Агро-бизнис комората почнува да заживува коморското работење и во овој сектор поставувајки го
агро-бизнисот на исто рамниште со другите сектори.
За активностите кои ги спроведуваме како комора во склоп на ССК, би истакнал дека големо
внимание посветуваме за следење на активностите на државата во поглед на претпристапните
фондови од Европската Унија особено на петтата компонента посветена на агро-секторот. Една од
нашите цели поставување на Агро-бизнис комората како основен канал за дистрибуција на навремени
информации од институциите до компаниите членки од овој сектор.
Она што го издвојува Сојузот на стопански комори на Македонија од другите слични
организации е презентирањето на нашата цврста определеност за заштита само на бизнис
интересите на нашите членки, делувајки постојано за разрешување на потешкотиите со кои се
соочуваат во своето работење.
Со почит,
Г-дин Зоран Даневски
As President of the Agro-business chamber in the Macedonian Chambers of Commerce above all
I would like to point out that a special honor and pleasure for me is to belong of the business organization
which is a holder of the Macedonian economy and entrepreneurship.
The fact that our organization exist only 4 years, but in the same time is uniting in itself over 500 established domestic companies, contributes to strengthening of our position and credibility in front of domestic and international institutions. Thanks to the activities undertaken by Agro-business chamber, the chamber
activities are starting to increase in this sector placing this sector on the same level with other business out
from agriculture.
According the activities undertaken like chamber part of the MCC, I would like to point out that we
are dedicating great attention of the government activities about preaccession funds of EU, especially to
funds from the fifth component that are dedicated to agriculture. One of our main goals is placing of Agrobusiness chamber main channel for distribution of useful from the corresponding institutions to the members.
The basic things that detach Macedonian Chambers of Commerce from other similar organization is
presenting of our rigorous determination for protecting only of the business interests of our members, working permanently for resolving the difficulties that are facing our companies members during their existence.
Best regards,
Mr. Zoran Danevski

Перо Колевски

АГРИА
Производство и преработка на месо, производство и
складирање на сточна храна, одгледување и товење
на свињи и продажба на свинско месо

нас.Месност Бабуна ББ Велес П. Фах 166, Велес
043/254-500, 032/455-470
032 455 470
agria@agria.com.mk
www.agria.com.mk

Богољуб Митев

АГРОБОНАК
Производство на жита и житни растенија и
семенски материјал од нив, производство на
градинарски производи, пелети од луцерка,слама

с. Врсаково, Штип
032/ 304 607 032/ 304 608
032/ 304 607
agrobonak@yahoo.com

Трајковски Бубе

АГРОСТАРТ
Продажба на вештачко губриво, сточна храна,
фолија, семенски материјал и застапници се за
премикси и додатоци во храната за животни на
австриската фирма „LICRA“

с. Ржановце, 1300 Куманово
031 478 656
031 478 600
agrostart_zz@yahoo.com

Делче Балтовски

АГРОХЕМИЈА

Pero Kolevski

AGRIA
Production and processing of meat, fodder, breeding
and sale of hogs

nas.Mesnost Babuna BB Veles P. Fah 166 Veles
043/254-500, 032/455-470
032 455 470
agria@agria.com.mk
www.agria.com.mk

Bogoljub Mitev

AGROBONAK
Production of corn, seeding material, vegetables,
alfalfa, straw

s. Vrsakovo Stip
032/ 304 607 032/ 304 608
032/ 304 607
agrobonak@yahoo.com

Trajkovski Bube

AGROSTART
Sale of fertilizers, fodder, foil, seeding material,
representative for premixes and food additives for
“LICRA”

s. Rzanovce, 1300 Kumanovo
031 478 656
031 478 600
agrostart_zz@yahoo.com

Delce Baltovski

AGROHEMIJA

Производство на земјоделски култури и
трговија со семе и пестициди

Production of agricultural products, seed trade and
pesticide

ул Франклин Рузвелт бр 22, Скопје
3297 840
3297 844
agrohem@mol.com.mk

ul Franklin Ruzvelt br 22, Skopje
3297 840
3297 844
agrohem@mol.com.mk

Влатко Селчанец

АГРОПЕЛАГОНИЈА
Земјоделие

ул.Борка Стеваноски бр.8, Прилеп
048 419 939
048 419 939
contact@agropelagonija.com.mk
www.agropelagonija.com.mk

Vlatko Selcanec

AGROPELAGONIJA
Agriculture
ul.Borka Stevanoski br.8, Prilep
048 419 939
048 419 939
contact@agropelagonija.com.mk
www.agropelagonija.com.mk

Петровски Борислав

АГРО ПЛУС
Друштво за земјоделство, трговија и услуги

ул Митрополит Теодосиј Гологанов
бр 147/3-14, Скопје
070 206 552
3179 699
lubrikom@mt.net.mk

Огнен Оровчанец

АГРОУНИЈА
Одгледување житни, индустриски, добиточни
растенија и други посеви и семе од нив

ул. Илинденска ББ с.Марино
п.фах 834, Скопје
2572 777
2572 777
agrounija@unet.com.mk
www.agrounija.com.mk

Трајче Трајков

АЈВАЗОВ
Поледелство,градинарство, овоштарство,
сточарство, расадничко производство

c.Долни Липовиќ , Конче
032 649 306
dooelajvazov@yahoo.com

Апостол Цилевски

АПОСТОЛ ЦИЛЕВСКИ
Самостоен истражувач Д-р Апостол Цилевски

ул.2 бр.7 , Кадино, Илинден, Скопје
02 2361564
02 2361564
dr_apostolcile@yahoo.com

Лазо Филчески

БИОМАК
Производство и трговија на
земјоделски производи

ул Железничка бр 182, Охрид
046 271 515

Petrovski Borislav

AGRO PLUS
Company for agriculture, trade and services

ul Mitropolit Teodosij Gologanov
br 147/3-14, Skopje
070 206 552
3179 699
lubrikom@mt.net.mk

Ognen Orovcanec

AGROUNIJA
Production of corn, industrial, fodder and seed
products

ul. Ilindenska BB s.Marino
p.fah 834, Skopje
2572 777
2572 777
agrounija@unet.com.mk
www.agrounija.com.mk

Trajce Trajkov

AJVAZOV
Husbandry, gardening, fruit growing,
stockbreeding, nursery gardening

c.Dolni Lipovik, Konce
032 649 306
dooelajvazov@yahoo.com

Apostol Cilevski

APOSTOL CILEVSKI
Independent researcher D-r Apostol Cilevski

ul.2 br.7 , Kadino, Ilinden Skopje
02 2361564
02 2361564
dr_apostolcile@yahoo.com

Lazo Filceski

BIOMAK DOO OHRID
Production and trade of agricultural products
ul Zeleznicka br 182, Ohrid
046 271 515

Ѓорѓи Тренев

БОВИН ДООЕЛ
Производство на грозје и квалитетно вино, со
примена на современа технолошка инсталација

Индустриска б.б, Неготино
043 365 322
043 365 323
bovin@mt.net.mk
www.bovin.com.mk

Кавазов Лазар

ВАРДАРЕЦ
Производство и преработка на млеко,
грозје и житни растенија

с.Удово, Валандово
034/386 538
034/386 538

Лилјана Кршинар

ВИНОЖИТО
Ветеринарна амбуланта Виножито - ветеринарни
услуги, бурекџилница ЕН -МАРИ, производство и
продажба на бурек и бели пецива

ул.Црвена Вода бр.11, Скопје
2058 822
2058 822

Дивна Јордановска

ВИНАРИЈА ЧЕКОРОВИ
Производство на високо квалитетно вино

бул. Едвард Кардељ бр. 11/10, Кавадарци
043 400 317
043 410 317
info@cekorovi.com.mk
www.cekorovi.com.mk

Љупче Мишевски

ВОДНА ЗАЕДНИЦА „ЛОЗОВО“
Користење, одршување на системот за
наводнување на земјоделски површини на
општина Лозово, снабдување со вода за
наводнување на земјоделски површини

Маршал Тито бб, Лозово
032/458 992
032/458 017
vodna.zaednica@yahoo.com

GJorgji Trenev

BOVIN DOOEL
Production of grapes and high quality wine
Industriska b.b, Negotino
043 365 322
043 365 323
bovin@mt.net.mk
www.bovin.com.mk

Kavazov Lazar

VARDAREC
Production and processing of milk,
grapes and cereals

s.Udovo, Valandovo
034/386 538
034/386 538

Liljana Krsinar

VINOZITO
Veterinary station, bakery

ul.Crvena Voda br.11, Skopje
2058 822
2058 822

Divna Jordanovska

VINARIJA CEKOROVI
Production of high quality wine

bul. Edvard Kardelj br. 11/10, Kavadarci
043 400 317
043 410 317
info@cekorovi.com.mk
www.cekorovi.com.mk

Lјupce Misevski

VODNA ZAEDNICA „LOZOVO”
Use and maintenance of irrigation system

Marsal Tito bb Lozovo
032/458 992
032/458 017
vodna.zaednica@yahoo.com

Џеват Фетаји

ГУДАЛАТ
Производство на сокови од овошје и зеленчук

ул.Борис Кидрич бр.165, Гостивар
042 221 400 / 221 401 / 221 300
042 221 402
contact@gudalat.com
www.gudalat.com

Марјан Митрушев

ДАФИ КОМЕРЦ
земјоделие , свињарство, трговија

ул. Карл Маркс бр.34, Скопје
032 440 700
dafi_komerc@yahoo.com

Јованов Стојанче

ЕММА’С
Производство на сирење

ул Маџари 14 бр 31, Скопје
2531 296
2531 296
klementina@nova.edu.mk

Никола Петковски

ЕРЏЕЛИЈА ДООЕЛ
ДЗСТУ ПОЛЕДЕЛСТВО
Производство на житни, фуражни, индустриски
градинарски култури.

с Ерџелија, с Ерџелија
032 440 485
032 440 485

Александар Стојанов

ЖИТО ОРИЗ - КО
Млинаро пекарска

ул. Индустриска бр 1, Кочани
033 279 755
033 279 521
alexandar.st@mt.net.mk

DZevat Fetaji

GUDALAT
Production of fruit and vegetables juice

ul.Boris Kidric br.165, Gostivar
042 221 400/221 401/ 221 300
042 221 402
contact@gudalat.com
www.gudalat.com

Marjan Mitrusev

DAFI KOMERC
Agriculture, pig breeding and trade

ul. Karl Marks br.34, Skopje
032 440 700
dafi_komerc@yahoo.com

Jovanov Stojance

EMMA’S
Cheese production

ul Madzari 14 br 31, Skopje
2531 296
2531 296
klementina@nova.edu.mk

Nikola Petkovski

ERDZELIJA DOOEL DZSTU
POLEDELSTVO
Production of cereals, forage, industrial and garden
crops

s Erdzelija, s Erdzelija
032 440 485
032 440 485

Aleksandar Stojanov

ZITO ORIZ - KO
Mill and bakery industry

ul. Industriska br 1, Kocani
033 279 755
033 279 521
alexandar.st@mt.net.mk

Зоран Ивковиќ

ЗДРУЖЕНИЕ НА
РЕГИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА ВЕЛЕС
Земјоделска дејност

ул.Благој Ѓорев бр.104/58, Велес
043 223 144
043 223 144

Трајче Бурев

ЗОКИ 28
Услуги во ветеринарството, трговија со
земјоделски производи, сточна храна
Плоштад Илинден бб, Свети Николе
032/ 449 332
032/ 449 332
dvmburev@yahoo.com

Горан Митров

ЗСК

земјоделско сточарски комбинат

Гоце Делчев 44, Струмица
034 321 442, 034 321 443
034 321442
info@zskstrumica.com
www.zskstrumica.com

Марина Даневска

ИЗ МАРИНА ДАНЕВСКА
земјоделие и сточарство

ул. Македонска 81, Свети Николе
071 270 179

Мите Ефтимов

И.З МИГОРСС
Производство на земјоделски
производи -грозје, луцерка

Видое Смилевски Бато 37, Радовиш
071 253 775

Zoran Ivkovik

ZDRUZENIE NA REGIONALNIOT
SOJUZ NA ZEMJODELCITE
NA VELES
Agriculture

ul.Blagoj GJorev br.104/58, Veles
043 223 144
043 223 144

Trajce Burev

ZOKI 28
Veterinary services, trade with agriculture products
and fodder

Plostad Ilinden bb, Sveti Nikole
032/ 449 332
032/ 449 332
dvmburev@yahoo.com

Goran Mitrov

ZSK
Agriculture and stockbreeding combine

Goce Delcev 44, Strumica
034 321 442, 034 321 443
034 321442
info@zskstrumica.com
www.zskstrumica.com

Marina Danevska

IZ MARINA DANEVSKA
Agriculture and stockbreeding

ul. Makedonska 81, Sveti Nikole
071 270 179

Mite Eftimov

I.Z MIGORSS
Production of agricultural products, grapes, alfalfa

Vidoe Smilevski Bato 37, Radovis
071 253 775

Снежана Андреева

ИЛИНДЕН А АД
Земјоделство и сточарство

н. Илинден бб, 1041 Скопје
02 2550 596
02 2550 597
agroilinden@mt.net.mk

Билјана Стоилева

Snezana Andreeva

ILINDEN A AD
Agriculture and farming

n. Ilinden, bb 1041, Skopje
02 2550 596
02 2550 597
agroilinden@mt.net.mk

Biljana Stoileva

КАНЕТ АГРО

KANET AGRO

Производство на зеленчук

Production of vegetables

Јордан Хаџиконстатинов Џинот
бр.20, Скопје
3112 045

Зоран Весковски

КИТКА
производство на цвеќе

ул. Драчевска 109, Скопје
02 2791 706
02 2791 706
zoranveskovski@mt.net.mk
www.kitka.com.mk

Величков Стојан

МЕЗДРА
Земјоделие и сточарство

с.Мездра, Свети Николе
032/ 800 122
032/ 800 122

Влатко Георгиевски

МИК СВЕТИ НИКОЛЕ
Производство на месо и преработка од месо
(сувомесни и конзервирани)

Индустриска б.б, Св. Николе
032 455 412
032 455 688
mesind@mt.net.mk;

Jordan Hadzikonstatinov DZinot
br.20, Skopje
3112 045

Zoran Veskovski

KITKA
Production of flowers

ul. Dracevska 109, Skopje
02 2791 706
02 2791 706
zoranveskovski@mt.net.mk
www.kitka.com.mk

Velickov Stojan

MEZDRA
Agriculture and stock breeding

s.Mezdra, Sveti Nikole
032/ 800 122
032/ 800 122

Vlatko Georgievski

MIK SVETI NIKOLE
Production and processing of meat

Industriska b.b. Sv. Nikole
032 455 412
032 455 688
mesind@mt.net.mk

Предграг Цветковиќ

МЛЕКАРА БИТОЛА
преработка на млеко и сирење,
производство на сокови

ул. Долнооризарски пат ББ, Битола
047 226 380
047 237 073
info@imb.com.mk

Сабедин Рушити

МЛЕКАРА МУНЕВЕРЕ
Преработка на млеко и млечни производи

ул. Индустриска ББ, Тетово
044 800 231
044 350 200
munevere@munevere.com.mk
www.munevere.com.mk

Душан Велевски

МЛИН ИВАНА

Predgrag Cvetkovik

MLEKARA BITOLA
Processing of milk and dairy products, juices pr
duction

ul. Dolnoorizarski pat BB, Bitola
047 226 380
047 237 073
info@imb.com.mk

Sabedin Rusiti

MLEKARA MUNEVERE
Processing of milk and dairy products

ul. Industriska BB, Tetovo
044 800 231
044 350 200
munevere@munevere.com.mk
www.munevere.com.mk

Dusan Velevski

MLIN IVANA

Производство на мелнички производи

Production of mill products

с Кадрифаково, Св. Николе
032 459 505
032 459 705

s Kadrifakovo, Sv. Nikole
032 459 505
032 459 705

Јордан Трајков

ПОПОВА КУЛА
Винарска Визба

Булевар на виното бр.1, Демир Капија
02 3216 716
043 367 400
contact@popovakula.com.mk
www.popovakula.com.mk

Абдураман Сејрани

ПРЕ-ВЕТ
ветеринарни услуги

с.Шипковица, Тетово
044 364 002
abduranams@yahoo.com

Jordan Trajkov

POPOVA KULA
Vinery

Bulevar na vinoto br.1, Demir Kapija
02 3216 716
043 367 400
contact@popovakula.com.mk
www.popovakula.com.mk

Abduraman Sejrani

PRE-VET
Veterinary services

s.Sipkovica, Tetovo
044 364 002
abduranams@yahoo.com

Ѓоко Ќосев / Митко Ќосев

ПРОМЕС
Преработка, производство и трговија со
месо и месни производи

ул. Перо Наков бб, Скопје
2581-529, 2550-880
2550-881
promes@promes.com.mk
www.promes.com.mk

Златко Кочовски

З.З СЛОГА
Земјоделско производство на житни култури,
градинарски (Пиперка), лозарство (во лозов
насад) и сточарство-краварска фарма

с.Умин дол бб, Куманово
070/215 215, 070/765 494
02/3232 759

Александар Стојанов

СОКОЛ
Производство на житарици-јачмен, пченица,
бостан, сточарско производство – млеко и сирење
и земјоделски аптеки

ул. Нада Бутникошарева бр.66, Велес
043/231 686
043/231 686
veles_sokol@yahoo.com

Петар Дулимагловски

УНИВЕРЗУМ

Трговија и производство на текстил

ул Кузма Јосифовски бр 172, Прилеп
070 776 915
048 412 929

GJoko Kosev/Mitko Kosev

PROMES
Production, processing and trade with meat and
meat products

ul. Pero Nakov bb, Skopje
2581-529-Irena; 2550-880
2550-881
promes@promes.com.mk
www.promes.com.mk

Zlatko Kocovski

Z.Z SLOGA
agricultural production of cereals, gardening
(Pepper), viticulture (in grape plants) and
livestock - dairy farm

s.Umin dol bb, Kumanovo
070/215 215, 070/765 494
02/3232 759

Aleksandar Stojanov

SOKOL
production of cereals-barley, wheat, watermelons,
livestock production - milk and cheese and agricultural pharmacy

ul. Nada Butnikosareva br.66, Veles
043/231 686
043/231 686
veles_sokol@yahoo.com

Petar Dulimaglovski

UNIVERZUM
Trade and production of textile

ul Kuzma Josifovski br 172, Prilep
070 776 915
048 412 929

Горан Митковски

Goran Mitkovski

ФАМИЛА

FAMILA

сточарство и живинарство

с.Долно Каласлари, Велес
043 254 042
famila_g@yahoo.com

Livestock breeding and poultry

s.Dolno Kalaslari,Veles
043 254 042
famila_g@yahoo.com

Никола Бижинов

ФАРМА МАНТОВО
Производство на житни култури и сточарство

ул. Вардарска бр 3, Радовиш
032 653 747

Лазар Ристов

Ф ВИНО ДОО
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
Производство, преработка и флаширање на
висококвалитетно вино

ул Вано Тасев бр. 21, Неготино
3112 305
wines@fonko.com.mk
www.fonkowines.com

Алес Скраба

ФРУКТАЛ МАК
Преработка на овошје и производство
на сокови и напитоци

с.Моране, Скопје
2785 260
2724 254
fructalmak@fructal.com.mk

Владо Коруноски

ХЕЛИОР ЛУКС
производство, трговија и услуги
на големо, репроматеријали

ул.Бомија бр.6 кула 3, Скопје
2460 749
2460 749
heliorkor@yahoo.com

Кавазов Лазар

ХОЛШТАЈН
Одгледувачи на говеда

с.Удово, Валандово, 2460
034/386 538
034/388 355

Nikola Bizinov

FARMA MANTOVO
Production of cereals and livestock breeding

ul. Vardarska br 3, Radovis
032 653 747

Lazar Ristov

F VINO DOO EKSPORTIMPORT
Production, processing and bottling of high quality
wine

ul Vano Tasev br. 21, Negotino
3112 305
wines@fonko.com.mk
www.fonkowines.com

Ales Skraba

FRUKTAL MAK
Processing of fruit and production of juices and
beverages

s.Morane, Skopje
2785 260
2724 254
fructalmak@fructal.com.mk

Vlado Korunoski

HELIOR LUKS
Production, wholesale trade and services,
raw materials

ul.Bomija br.6 kula 3, Skopje
2460 749
2460 749
heliorkor@yahoo.com

Kavazov Lazar

HOLSTAJN
Cattle breeding

s.Udovo, Valandovo, 2460
034/386 538
034/388 355

Зоран Даневски

ЏУМАЈЛИЈА АД ЛОЗОВО
Одгледување на посеви и насади, производство
на семе и саден материјал од земјоделски
растенија, производство на вино, брашно и други
мелнички производи, развој на сточарство

Лозово, Лозово
032 458 006
032 458 017
info@akdzumajlija.com
www.akdzumajlija.com

Димче Шеровски

ШЕРОВСКИ КОМЕРЦ
Преработка на месо и месни производи

Новачки пат бб, Битола
047 203 164
047 203 180
serovski@mt.net.mk

Даниела Пиперковска

ВИП АГЕНСИ

Zoran Danevski

DZUMAJLIJA AD LOZOVO
Agricultural and agro industrial production and
processing, production of seed material, wine, flour,
mill, milk and dairy products, cattle, pig and sheep
breeding

Lozovo, Lozovo
032 458 006
032 458 017
info@akdzumajlija.com
www.akdzumajlija.com

Dimce Serovski

SEROVSKI KOMERC
Processing of meat and meat products

Novacki pat bb, Bitola
047 203 164
047 203 180
serovski@mt.net.mk

Daniela Piperkovska

VIP AGENSI

Деловни и менаџмент консалтинг дејности

Business and management consulting services

ул. Владимир Комаров 18а/1-5 Скопје
3111 235
3111 235
vipagency@mt.net.mk

ul. Vladimir Komarov 18a/1-5 Skopje
3111 235
3111 235
vipagency@mt.net.mk

Ванчо Орданоски, претседател ИКТ комора
Сојуз на стопански комори на Македонија
Контакт:
Г-ѓа Љупка Димоска, координатор
ИКТ комора
Тел/фах: 02/3091-440
Моб: 075/ 25 40 87
Е-маил: ljdimoska@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Vanco Ordanoski, president ICT Chamber
Macedonian Chambers of Commerce
Contact:
Mr. Ljupka Dimoska, coordinator
ICT chamber
Phone/fax: 0038923091440
Cell: 0038975254087
E-mail: ljdimoska@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

Завршуваме уште една година на напорна работа, напредок во работењето и континуирано
прилагодување на динамичните пазарни предизвици.
ИКТ индустријата во Македонија повторно забележа голем пораст, следејќи го
повеќегодишниот тренд. Истовремено, таа е и една од најбрзо растечките во целиот Јадрански регион,
со позитива од повеќе десетици проценти. Сè повеќе наши членки стануваат важни меѓународни, па
дури и глобални играчи.
Соработката со државните институции и органи беше зголемена и на други полиња:
учествувавме во создавање на потребната регулатива, беше намален ДДВ-то за информатичката
опрема и софтвер, беше основан Националниот совет за информатичко општество, банкарството,
итн. Сепак, сметам дека соработката мора да се прошири уште повеќе, а државата мора да има
повеќе слух за нашите предлози и барања.
Во новата година влегуваме обременети со криза, но не смееме да потклекнеме. Мораме да
се фокусираме на рушење на вештачките граници и заедничка работа преку иновација, имагинација и
партнерство.
Ви пожелувам среќа и радост во животот, успех во работењето и зголемување на
профитот.
Со почит,

Г-дин Ванчо Орданоски
This is the period when we are finishing another year of hard work, growth and continuous adjustment to the dynamic market challenges.
The ICT industry of Macedonia, has yet again shown big growth, following the trend for several
years now. At the same time, it is one of the fastest growing in the whole Adriatic region, with rates measured
in tens of percentage points. More and more of our members are becoming important international, and even
global players
The cooperation with the government institutions was increased on other fields, too: we participated
in forging the necessary legislative, the VAT on IT equipment and software was decreased, the National council for information society was established, we cooperated on banking issues, etc. Nevertheless, I think that
our cooperation must be intensified and widened even more, and the Government must show more recognition for our proposals and demands.
We are entering the new year burdened with a crisis, but we should not fail and give up. We must
focus on crossing artificial boundaries to work together through innovation, imagination, and partnerships.
I wish you luck and happiness, successful business and profit growth.
Best regards,

Mr. Vanco Ordanoski,

Горги Горгиевски

АКТОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
Телекомуникации, интернет провајдер
деловни решенија во делот на
телекомуникации и поврзување

ул 3та Македонска бригада бб, Скопје
3298 010
3298 011
info@akton.com.mk
www.akton.com.mk

Горан Димитровски / Димитар Митров

АМЦ
Трговија со сметачки машини и аудио видео

ул. Беласица ББ, Скопје
3226 676 / 3290 011
3290 010
ilco@amc.com.mk; ljupco.krsteski@amc.com.mk
www.amc.com.mk

Стефка Алексова Георгиева

АМЦ СТАРС
Продажба на компјутерски системи, делови и
дополнителна компјутерска опрема, инсталација,
сервис и одржување на истите, поставување на
мрежни инсталации и продажба и изработка на
софтверски пакети

ул. Димитар Влахов бр. 39, Кочани
033 272 577 / 033 279 787
033 279 786
amcstars@mt.net.mk

Андреја Хочевар

АНХОЧ
продажба и сервис на компјутери

ул Водњанска бр 27, Скопје
3296 655
3177 725
informacii@anhoch.com
www.anhoch.com

Зоран Рафтовски

БАЛКАН БИЗНИС
СОЛУЦИИ

Gorgi Gorgievski

AKTON DOOEL SKOPJE
Telecommunications, internet provider, business
solutions in telecommunications and network connection

ul 3ta Makedonska brigada bb Skopje
3298 010
329/8 011
info@akton.com.mk
www.akton.com.mk

Goran Dimitrovski / Dimitar Mitrov

AMC
Trade with calculating machines, audio and video

ul. Belasica BB Skopje
3226 676
3290 011
3290 010
ilco@amc.com.mk
ljupco.krsteski@amc.com.mk
www.amc.com.mk

Stefka Aleksova Georgieva

AMC STARS
Sale of computer systems, parts, equipment, installation, software

ul.Dimitar Vlahov br. 39 Kocani
033 272 577
033 279 787
033 279 786
amcstars@mt.net.mk

Andreja Hocevar

ANHOC
Computer Sale and service

ul Vodnjanska br 27 Skopje
3296 655
3177 725
informacii@anhoch.com
www.anhoch.com

Zoran Raftovski

BALKAN BIZNIS
SOLUCII

Информатичка технологија

Informatics technology

Московска бр.9, Скопје
info@bbsolutions.com.mk

Moskovska br.9 Skopje
info@bbsolutions.com.mk

Лилјана Пелева

БЕСТ КОМПЈУТЕРИ
Продажба на компјутери и
компјутерска опрема и книжара

ул Ристо Фршинин бр.20, Гевгелија
034 215 665 / 034 218 664
034 215 665
best@best.com.mk
www.best.com.mk

Реџеп Рамадани

БИЛИ КОМПЈУТЕРС
Продажба, сервисирање,поправка на
компјутерски конфигурации,системи

Т.Ц. Импортане лок 67, Гостивар
042 215 686
billycom@t-home.mk

Дејан Ружов

ВИВА ТЕХНИК
Едноставни решенија во сателитски и безжични
комуникации, интернет - брзи, стабилни,
безжични интернет решенија. Сателитска
опрема- сателитски чинии, рисивери, мотори,
антени, конвертори, DISEQ позиционери

ул.Железничка бб, Гевгелија
034/212 888
034/218 858
kontakt@vivatehnik.com
www.vivatehnik.com

Liljana Peleva

BEST KOMPJUTERI
Sale of computers and computer equipment,
bookstore

ul Risto Frsinin br 20 Gevgelija
034 215 665 / 034 218 664
034 215 665
best@best.com.mk
www.best.com.mk

Redzep Ramadani

BILI KOMPJUTERS
Sale, service, repair of computer configurations
and systems

T.C. Importane lok 67 Gostivar
042 215 686
billycom@t-home.mk

Dejan Ruzov

VIVA TEHNIK
Satellite and wireless communications, internet,
satellite equipment

ul.Zeleznicka bb Gevgelija
034/212 888
034/218 858
kontakt@vivatehnik.com
www.vivatehnik.com

Филип Видовиќ

Filip Vidovik

ГЕНЕЛ

GENEL

Овластен увозник и дистрибутер на Canon и
Olympus за Македонија

ул 11ти Октомври бр 46, Скопје
3214 677 / 3214 688
3214 911
genel@genel.com.mk
www.genel.com.mk

Тоде Боцевски

ГЕОНЕТ ГПС ДОО
сателитско позиционирање и следење на возила

ул.Иво Лола Рибар бр.59/1-11, Скопје
02 3290 020
3290 021
info@gps.com.mk

Authorized importer and distributor of Canon and
Olympus

ul 11ti Oktomvri br 46 Skopje
3214 677 / 3214 688
3214 911
genel@genel.com.mk
www.genel.com.mk

Tode Bocevski

GEONET GPS DOO
Satellite positioning and monitoring of vehicles

ul.Ivo Lola Ribar br.59/1-11 Skopje
02 3290 020
3290 021
info@gps.com.mk

Трајан Анастасов

ДАВИД КОМПЈУТЕРИ
сервисирање и продажба на фискални апарати

Бул.Јане Сандански 72-1, Скопје
02 2400 121
2450 372
mk-david@mt.net.mk

Зоран Симитчиевски

ДАТАКОМ
сметководствени услуги

бул.Војводина ББ, Скопје
2464 056
2646 126
2464 132
2646 126
datakommk@gmail.com

Момчило Љубиќ

ДИГИТ КОМПАНИ

Trajan Anastasov

DAVID KOMPJUTERI
Service and sale of fiscal apparatus

Bul.Jane Sandanski 72 Skopje
02 2400 121
2450 372
mk-david@mt.net.mk

Zoran Simitcievski

DATAKOM
Accounting services

bul.Vojvodina BB (zgrada na Slavija Skopje
2464 056
2646 126
2464 132
2646 126
datakommk@gmail.com

Momcilo Lјubik

DIGIT KOMPANI

Компјутерски инженеринг, компјутерска
галантерија, инсталација на компјутерски мрежи

Computer engineering and installation, sale of
computer fancy goods

ул Партизански Одреди бр А-3 лок 2, Скопје
3120 223
3115 494
didit@unet.com.mk

ul Partizanski Odredi br A-3 lok 2 Skopje
3120 223
3115 494
didit@unet.com.mk

Ангел Брдарски

ДИГИТ КОМПЈУТЕРСКИ
ИНЖИНЕРИНГ
Дистрибуција, изработка на апликативен софтвер
систем интегратор.

бул Партизански одреди бр 62 влез 2
мезанин, Скопје
3093 393
info@digit.net.mk
www.digit.nrt.mk

Александар Блажевски

ДПИ ПРИНТ ЦЕНТАР
Компјутерска графичка подготовка за печатење
печатење дигитално и офсет; изработка на
мултимедијални проекти

ул. Димо Хаџи Димов бр 36, Скопје
2700 667; 2700 668
2770 767
info@dpi.com.mk
www.dpi.com.mk

Angel Brdarski

DIGIT KOMPJUTERSKI INZINERING
Distribution, making of applicative software system
integration

bul Partizanski odredi br 62 vlez 2 mezanin
Skopje
3093 393
info@digit.net.mk
www.digit.nrt.mk

Aleksandar Blazevski

DPI PRINT CENTAR
Graphic preparation for printing, printing, production of multimedia CD and web pages

ul. Dimo Hadzi Dimov br 36 Skopje
2700 667
2700 668
2770 767
info@dpi.com.mk
www.dpi.com.mk

Љупчо Стефановски

ЕЛЕКТРО СОФТ
Производство на: семафорска опрема, опрема
за автоматизација на наплата на паркиралишта,
фискални каси,GPS уреди и софтвер за fleet
management“

ул. Огњан Прица бр 41а, Скопје
277 5515; 2775 510
info@elektrosoft.com.mk
www.elektrosoft.com.mk

Валентина Дисоска

ЗОНА ДООЕЛ
Консултации и понуда на софтвер
ул. Скопска 28/3, Скопје

02/ 3224 601
02/ 3224 908
contact@zona-online.com
www.zona-online.com

Александар Сијаноски

ЗОНЕЛ
Изработка на софтвер и софтверски решенија за
материјално и финансиско работење

ул. Владимир Комаров 18 А 1/1, Скопје
2401 204, 2401 205
2402 273
info@zonel.com.mk
www.zonel.com.mk

Митко Пиперкоски и Златко Ефремов

ИНТЕК СИСТЕМ
Дистрибуција, XEROX, FSC, IT решенија,
компјутерски услуги

ул.Борка Талевски бр 12Б,
Скопје, П.Фах 411
3298 930
3298 932
contact@intecsystem.net
www.intecsystem.net

Александар Поп Ристов

ИНТЕРВОРКС
Подготовка на софтвер

Питу Гули 59, Битола
047 221 914
047 240 010
aleksandar.popristov@interworks.com.mk
www.intersoftkonsalting.com.mk

Ljupco Stefanovski

ELEKTRO SOFT
Production of traffic lights equipment, automatic
parking equipment, fiscal cashbox, GPS instruments
and software

ul. Ognjan Prica br 41a Skopje
2 277 5515
2 775 510
info@elektrosoft.com.mk
www.elektrosoft.com.mk

Valentina Disoska

ZONA DOOEL
Consultation and software offer

ul Skopska 28/3 Skopje
3224 601
02/ 3224 908
contact@zona-online.com
www.zona-online.com

Aleksandar Sijanoski

ZONEL
Production of software and software solutions for
material and financial accounting

ul.Vladimir Komarov 18 A 1/1 Skopje
2401 204, 2401 205
2402 273
info@zonel.com.mk
www.zonel.com.mk

Mitko Piperkoski i Zlatko Efremov

INTEK SISTEM
Distribution of XEROX, FSC, IT solutions, computer
services

ul Borka Talevski br 12B, P.Fadz 411 Skopje
3298 930
3298 932
contact@intecsystem.net
www.intecsystem.net

Aleksandar Pop Ristov

INTERVORKS
Production of software

Pitu Guli 59 Bitola
047 221 914
047 240 010
aleksandar.popristov@interworks.com.mk
www.intersoftkonsalting.com.mk

Зафировски Бранко

ИНФОПРОЈЕКТ
Претпријатие за производство компјутерски
инженеринг и софтверски услуги.

ул.Теодосиј Гологанов бр 70/16, Скопје
3090 233 / 3090 927
3090 927
infoproject@infoproject.biz
www.infoproject.biz

Боре Симоноски

ИНФОТЕХ
ИКТ

Прилепска 22а, Охрид
046 26 30 55
infoteh@infoteh.com.mk
www.infoteh.com.mk

Zafirovski Branko

INFOPROJEKT
Computer engineering and software services

ul Teodosij Gologanov br 70/16 Skopje
3090 233 / 3090 927
3090 927
infoproject@infoproject.biz
www.infoproject.biz

Bore Simonoski

INFOTEH
Information communication technologies

Prilepska 22a Ohrid
046 26 30 55
infoteh@infoteh.com.mk
www.infoteh.com.mk

Игор Десковски

Igor Deskovski

ИТ ГЛОБ

IT GLOB

софтвер

ул.Орце Николов бр.153-1/1, Скопје
3091887
3091889
contact@itglob.net
www.itglob.net

Стефан Спанчевски

ИТС ИСКРАТЕЛ ДОО СКОПЈЕ
Продажба, проектирање и развој, производство,
набавка и испорака, интеграција на
телекомуникациски системи и решенија и
обезбедување на сервисни услуги

Kej 13 Ноември кула 4/2, Скопје
32 35 315 / 31 20 558
info@its-sk.com.mk
www.its-sk.com.mk

Емил Милев

КОМЕО ДОО ШТИП
Одржување и инсталација на компјутерски
системи, компјутерски мрежи, софтвер за
интерна употреба, продажба на компјутери и
периферии.

ул. Страшо Пинџур бр 4, Штип
032 390 000
032 387 000
commeo@mt.net.mk

Software production

ul.Orce Nikolov br.153-1/1 Skopje
3091887
3091889
contact@itglob.net
www.itglob.net

Stefan Spancevski

ITS ISKRATEL DOO SKOPJE
Sale, projecting and development, production, supply and delivery, integration of telecommunication
systems and solutions for provision of services

Kej 13 Noemvri kula 4/2 Skopje
32 35 315
3120 558
info@its-sk.com.mk
www.its-sk.com.mk

Emil Milev

KOMEO DOO STIP
Maintenance and installation of computers systems,
network, internal software and computer sale

ul. Straso Pindzur br 4 Stip
032 390 000
032 387 000
commeo@mt.net.mk

Симова Виолета

Simova Violeta

КОМПЈУНЕТ ИНЖИНЕРИНГ

KOMPJUNET INZINERING

Информатика и телекомуникации, во ИП услуги т.е
евтини меѓународни разговори.

Informatics and telecommunication, IP services,
cheap international calls

ул Рударска бр 3/8, Македонска Каменица
033 431 166 / 2771 999
2771 999
info@compunet.com.mk
www.compunet.com.mk

Стефанос Октаподас

КОСМОФОН
телекомуникации

бул.Кузман Ј.Питу бр.15, Скопје
2 441 000
2 441 000
075 400 654
radmila.petruseva@cosmofon.com.mk
www.cosmofon.com.mk

Мечалов Ѓорѓи

МАКВЕСТ ПРИНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Продажба на компјутери, печатачи и акцесоари

ул. Јуриј Гагарин бр 17/3-7, Скопје
3079 396
3079 398
mwp@makwestprint.com.mk
www.makwestprint.com.mk

Еленов Дарко

МАРЕК ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
СКОПЈЕ
Производство на сметачки машини и друга опрема за
обработка на податоци

ул. Никола Парапунов бб. 2 спрат,
Карпош 4, Скопје
3063 517 / 3063 517
contact@marekeng.com.mk;
www.marekeng.com.mk

Антоанета Петровска

МЕГАСОФТ ПЛУС ДООЕЛ,
БИТОЛА
ИТ решенија и едукација

ул. Јорго Костовски бр 8, Битола
047 252 525
047 252 525
megasoft@mt.net.mt
www.megasoft.com.com

ul Rudarska br 3/8 Makedonska Kamenica
033 431 166 / 2771 999
2771 999
info@compunet.com.mk
www.compunet.com.mk

Stefanos Oktapodas

KOSMOFON
Telecommunication

bul.Kuzman J.Pitu br.15 Skopje
2 441 000
2 441 000
075 400 654
radmila.petruseva@cosmofon.com.mk
www.cosmofon.com.mk

Mecalov Gjorgji

MAKVEST PRINT DOOEL
SKOPJE
Wholesale with PCs, printers, accessories

ul. Jurij Gagarin br 17/3-7 Skopje
3079 396
3079 398
mwp@makwestprint.com.mk
www.makwestprint.com.mk

Elenov Darko

MAREK INZENERING DOO
SKOPJE
Production of calculating machines and other equipment for data processing

ul. Nikola Parapunov bb. 2 sprat, Karpos 4
Skopje
3063 517 / 3063 517
contact@marekeng.com.mk
www.marekeng.com.mk

Antoaneta Petrovska

MEGASOFT PLUS DOOEL,
BITOLA
IT solutions and education

ul. Jorgo Kostovski br 8 Bitola
047 252 525
047 252 525
megasoft@mt.net.mt
www.megasoft.com.com

Сашо Јовевски

МЕГАСОФТ ИНФО ЦЕНТАР
Изработка на апликативен софтвер
и курсеви за деца и возрасни

Север-Југ бр 2/24, Битола
047 230 230
047 202 111
megasoftic@mt.net.mk
www.megasoftic.com.mk

Владислав Стајковиќ

МОБИКО
Информатика и телекомуникации

ул. Партизански одреди бр 101, Скопје
3090 060
3090 040
vlatko@mobico.com.mk
www.mobico.com.mk

Александар Поповски

МОЛ
Интернет провајдер

ул. Васил Главинов бр 16
ДТЦ Палома Бјанка 4, Скопје
3244 444
3244 424
mol@mol.com.mk
www.mol.com.mk

Никола Хорватовиќ

МРИ ИНФОРМАТИКА ДОО
СКОПЈЕ
Друштво за трговија, промет и услуги

ул.Киро Крстевски Платник 11/1-6, Скопје
02 3296 111
info@quest-mak.com
www.quest-mak.com

Saso Jovevski

MEGASOFT INFO CENTAR
Production of applicative software and courses for
kids and adults

Sever-Jug br 2/24 Bitola
047 230 230
047 202 111
megasoftic@mt.net.mk
www.megasoftic.com.mk

Vladislav Stajkovik

MOBIKO
Informatics and telecommunication

ul. Partizanski odredi br 101 Skopje
3090 060
3090 040
vlatko@mobico.com.mk
www.mobico.com.mk

Aleksandar Popovski

MOL
Internet provider

ul. Vasil Glavinov br 16 DTC Paloma Bjanka
4 Skopje
3244 444
3244 424
mol@mol.com.mk
www.mol.com.mk

Nikola Horvatovik

MRI INFORMATIKA DOO
SKOPJE
Trade, turnover and services

ul.Kiro Krstevski Platnik 11/1-6 Skopje
2 3296 111
info@quest-mak.com
www.quest-mak.com

Сашо Ристевски

Saso Ristevski

НЕВАДА

NEVADA
T

Трговија со компјутерска опрема

Борис Кидрич бб 7000, Битола
047 203 721 / 3216076
047 203 721
nevada@nevada.com.mk
www.nevada.com.mk

rade with computer equipment

Boris Kidric bb 7000 Bitola
047 203 721 / 3216076
047 203 721
nevada@nevada.com.mk
www.nevada.com.mk

Владислав Попов

Vladislav Popov

НЕОКОМ

NEOKOM

производство на компјутери и друга опрема за
обработка на податоци

ул. Кузман Јосифовски Питу бр 15, Скопје
2402 100
2465 236
neocom@neocom.com.mk
www.neokom.com.mk

Трајче Черепналковски

НЕОТЕЛ
Телекомуникации и услуги

ул. Кузман Јосифовски Питу бр 15, Скпоје
2402 144
2402 649
ssk@neotel.com.mk
www.neotel.com.mk

Никола Настески

НИКО ФОН
Телекомуникации

бул.Јане Сандански бр.109 а,
лок.15, Скопје
2400 700
2450 483
nikofon@nikofon.com.mk
www.nikofon.com.mk

Нада Хаџи-Котарова

НИНЕКС
Продажба на компјутери и компјутерска
галантерија и сервис

Младинска бр 146, Струмица
034 327 123
034 320 340
nineks@mt.net.mk
www.nineks.com.mk

Дамјан Ѓорѓиев

НОВ ЕКСПО
Изработка и поддршка на економични вебсајтови

Јуриј Гагарин 30/3-6, Скопје
3081 576
3081 576
kontakt@novekspo.com.mk
www.novekspo.com.mk

Production of computers and other equipment for
data processing

ul. Kuzman Josifovski Pitu br 15 Skopje
2402 100
2465 236
neocom@neocom.com.mk
www.neokom.com.mk

Trajce Cerepnalkovski

NEOTEL
Telecommunications and services

ul. Kuzman Josifovski Pitu br 15 Skopje
2402 144
2402 649
ssk@neotel.com.mk
www.neotel.com.mk

Nikola Nasteski

NIKO FON
Telecommunications

bul.Jane Sandanski br.109 a, lok.15 Skopje
2400 700
2450 483
nikofon@nikofon.com.mk
www.nikofon.com.mk

Nada Hadzi-Kotarova

NINEKS
Computer sale, computer fancy goods and services

Mladinska br 146 Strumica
034 327 123
034 320 340
nineks@mt.net.mk
www.nineks.com.mk

Damjan Gjorgjiev

NOV EKSPO
Production and support of economic web pages

Jurij Gagarin 30/3-6 Skopje
3081 576
3081 576
kontakt@novekspo.com.mk
www.novekspo.com.mk

Марко Петровиќ

ОГИМАТ ДООЕЛ
Производство, трговија, маркетинг, печатење

ул. Радика бр 5-4/3, Скопје
3135 050
3135 353
info@ogimat.com
www.ogimat.com

Александар Трајковски

ОМНИА ДООЕЛ

Marko Petrovik

OGIMAT DOOEL
Production, trade, marketing and printing

ul. Radika br 5-4/3 Skopje
3135 050
3135 353
info@ogimat.com
www.ogimat.com

Aleksandar Trajkovski

OMNIA DOOEL

Трговија на мало и големо на информатичка
опрема и сервис

Wholesale and retail of informatics equipment and
service

бул Партизански одреди бр 111, Скопје
30 61 192 / 3079 155
3061 192
prodazba@omnia.com.mk
www.omnia.com.mk

bul Partizanski odredi br 111 Skopje
30 61 192 / 3079 155
3061 192
prodazba@omnia.com.mk
www.omnia.com.mk

Предраг Чемеричиќ

ОН НЕТ
Друштво за информациони системи

ул Партизански Одреди бр 70 Б спрат 5
П.Фах 205, лok. 601
Скопје
3100 800
3100 800
pc@on.net.mk;
www.on.net.mk

Predrag Cemericik

ON NET
Company for informatics systems

ul Partizanski Odredi br 70 B sprat 5
P Fah 205 lok 601 Skopje
3100 800
3100 800
pc@on.net.mk
www.on.net.mk

Боби Петрески

Bobi Petreski

ПАНТЕР

PANTER

Трговија со ИТ

Trade with IT equipment

ул. Л. Стефановски Тарзан бр 8, Кичево
045 220 650
panter@mt.net.mk

ul. L Stefanovski Tarzan br 8 Kicevo
045 220 650
panter@mt.net.mk

Златко Андонов

Zlatko Andonov

ПЕТ НЕТ

PET NET

телекомуникации

Telecommunication

ул. Градски трговски центрар, Гевгелија
034 212 677
034 212 677
info@5.net.mk
www.5.net.mk

ul. Gradski trgovski centrar Gevgelija
034 212 677
034 212 677
info@5.net.mk
www.5.net.mk

Јулијана Прчковска

ПЛУГИН
Издавачка дејност, консултантски и логистички
услуги, дизајн, Веб дизајн, развој на софтвер

ул Хо Ши Мин бр 58Б, Скопје
3068 463
3060 943
plugin@plugin.com.mk
www.plugin.com.mk

Билјана Здравева

ПОЛИ ПРОЕКТ
Производство на сметачки машини и друга
опрема за обработка на податоци

ул Маршал Тито бр 77, Штип
032 391 591
032 391 591
poliproekt@poliproekt.com.mk
www.poliproekt.com.mk

Емилија Ќорнакова Георгиевска

ПРОМО ДИЗАЈН ДОО
Изработка на Веб страни и Веб апликации,
софтвер и креативни решенија

бул Св. Климент Охридски 21/2, Скопје
3221 495
3298 411
contact@promo.com.mk
www.promo.com.mk

Јанков Александар

ПРОМЕДИА
Трговија со канцелариски машини, дигитално
печатење

бул Јане Сандански бр 43-5/1, Скопје
3215 980, 3214-847
3215 980
promedia@promedia.com.mk
www.promedia.com.mk

Жарко Миленкоски

РСЦ ДОО
Друго производство на разновидни предмети не
споменати на други места

ул. Дебарца бр 27, Скопје
3123 200
3225 366
info@riversoft.com.mk;
www.riversoft.com.mk

Julijana Prckovska

PLUGIN
Publishing, consultant and logistic services, design,
web design, software development

ul Ho Si Min br 58B Skopje
3068 463
3060 943
plugin@plugin.com.mk
www.plugin.com.mk

Biljana Zdraveva

POLI PROEKT
Production of counting machines and other equipment for data processing

ul Marsal Tito br 77 Stip
032 391 591
032 391 591
poliproekt@poliproekt.com.mk
www.poliproekt.com.mk

Emilija Kornakova Georgievska

PROMO DIZAJN DOO
Production of web pages and web application,
software and creative solutions

bul Sv. Kliment Ohridski 21/2 Skopje
3221 495
3298 411
contact@promo.com.mk
www.promo.com.mk

Jankov Aleksandar

PROMEDIA
Trade with office machines, digital printing

bul Jane Sandanski br 43-5/1 Skopje
3215 980, 3214-847
3215 980
promedia@promedia.com.mk
www.promedia.com.mk

Zarko Milenkoski

RSC DOO
Production of different objects

ul. Debarca br 27 Skopje
3123 200
3225 366
info@riversoft.com.mk
www.riversoft.com.mk

Методија Пејоски

Metodija Pejoski

САТЦОМ

SATCOM

софтверски услуги

ул Букурешка бр 113А, Скопје
3079 620
3079 620
satcom@on.net.mk

Игор Лештар

СЕАВУС ДООЕЛ
Друштво за информатичка технологија

ул.Скупи бб, Скопје
3097 400
3097 414
3097 062
info@seavus.com
www.seavus.com.mk

Миле Самарџиев

СЕТ КОМПЈУТЕРИ
КОМПАНИ

Software services

ul Bukureska br 113A, Skopje
3079 620
3079 620
satcom@on.net.mk

Igor Lestar

SEAVUS DOOEL
Company for informatics technology

ul.Skupi bb Skopje
3097 400
3097 414
3097 062
info@seavus.com
www.seavus.com.mk

Mile Samardziev

SET KOMPJUTERI
KOMPANI

Продажба и сервисирање на компјутери

sale and servicing of computers

ул.Франклин Рузвелт бр.33а, Скопје
3080 877
3080 390
info@set.com.mk
www.set.com.mk

ul.Franklin Ruzvelt br.33a, Karpos Skopje
3080 877
3080 390
info@set.com.mk
www.set.com.mk

Илија Кочо

СИВА ДОО
Трговско друштво за софтвер инженеринг и
автоматика

ул Зејнел Ајдини бр 5 П. Фах 140, Скопје
3090 637
ilijak@siva.com.mk
www.siva.com.mk

Боро Антовски

СИТ МАКЕДОНИЈА
информатички решенија и услуги

ул. Анкарска бр. 31, Скопје
02 3065 396
02 3065 397
info@snt.com.mk
www.snt.com.mk

Ilija Koco

SIVA DOO
limited liability company for software ingenering
and automation

ul Zejnel Ajdini br 5 P. Fah 140 Skopje
3090 637
ilijak@siva.com.mk
www.siva.com.mk

Boro Antovski

SIT MAKEDONIJA
nformatics solutions and services

ul. Ankarska br. 31 Skopje
02 3065 396
02 3065 397
info@snt.com.mk
www.snt.com.mk

Тони Манчевски

СКРИН НЕТ
Поставување и оперирање со рекламноинформациски дисплеи (внатрешни и
надворешни)

Бул. Партизански одреди бр.19
локал 2, Скопје
023/116-324
023/116-324
toni@screennet.com.mk

Драган Петковски

СОФТ МАК КУМАНОВО
Производство и трговија, информатички
инженеринг

ул Перо Чичо бр 1, Куманово
031 437 333
031 437 333
softmak_ku@mt.net.mk

Јордан Димитровски

ТДК КОМПЈУТЕРИ
увоз -извоз

ул Титоградска бр 2, Скопје
3298 338/3246 225
3221966
joco@tdk.com.mk
www.tdk.com.mk

Даниел Богданов

ТЕМО ИВАН ДООЕЛ
Продажба на компјутерска опрема

ул III Македонска бригада ББ, Скопје
3108 888
3108 883
daniel@temo.com.mk
www.pc-discount.com.mk

Нури Мемети

ТЕТНЕТ
ИКТ

Пл Маршал Тито ББ (Сини Кристал), Тетово
044 341 066
044 353 241
info@tetnet-pro.com

Toni Mancevski

SKRIN NET
installing and operating with advertising - informational displays (internal and external)

Bul. Partizanski odredi br.19 lokal 2 Skopje
023/116-324
023/116-324
toni@screennet.com.mk

Dragan Petkovski

SOFT MAK KUMANOVO
production and trade, informatics engineering

ul Pero Cico br 1 Kumanovo
031 437 333
031 437 333
softmak_ku@mt.net.mk

Jordan Dimitrovski

TDK KOMPJUTERI
export-import

ul Titogradska br 2 Skopje
3298 338/3246 225
3221966
joco@tdk.com.mk
www.tdk.com.mk

Daniel Bogdanov

TEMO IVAN DOOEL
sale of computer equipment

ul III Makedonska brigada BB Skopje
3108 888
3108 883
daniel@temo.com.mk
www.pc-discount.com.mk

Nuri Memeti

TETNET
Information and communication technologies

Pl Marsal Tito BB (Sini Kristal) Tetovo
044 341 066
044 353 241
info@tetnet-pro.com

Ѓорѓи Трендафилов

ТРЕНД КОМ ДООЕЛ
Продажба и сервис на компјутери и бела техника

бул. Македонија к2/2 П Фах 101, Делчево
033 413 561
033 410 561
terndkom@mt.net.mk

Бранислав Илиевски

ФИБЕРНЕТ М-К
Оптички комуникации, оптички кабли,
компјутерски мрежи, УПС, агрегати
проектирање на Оптички мрежи и компјутерски
мрежи, Резервни делови за Сплајс машини.
Организирање на тренинзи за инсталери за
компјутерски мрежи

ул. Првомајска 20, бр 36 б, Скопје
2782 242 / 2700 209
miso.ilievski@fibernetm-k.com.mk
www.fibernetm-k.com.mk

Саша Огненовски

ФОРНЕТ ДОО
Асемблирање , продажба и сервис на
компјутерски системи. Проектирање и одржување
на компјутерски мрежи. Проектирање и изведба
на наменски уреди и телекомуникациски системи.

ул Кузман Јосифовски Питу бр 2, Скопје
3212 161
3212 161
fornet@fornet.com.mk
www.fornet.com.mk

Мишо Ристов

ФХ3Х ДОО СКОПЈЕ
анимација

бул. Јане Сандански бр 108 / 28, Скопје
3239 889
3239 889
kristijan@fx3x.com
www.fx3x.com

GJorgji Trendafilov

TREND KOM DOOEL STIP
Sale and service of computers and household
appliances

bul. Makedonija k2/2 P Fah 101 Delcevo
033 413 561
033 410 561
terndkom@mt.net.mk

Branislav Ilievski

FIBERNET M-K
Optical communication and cables from Huber,
computer networks and training and projecting,
UPS, aggregates

ul. Prvomajska 20 br 36 b Skopje
2782 242
2700 209
miso.ilievski@fibernetm-k.com.mk
www.fibernetm-k.com.mk

Sasa Ognenovski

FORNET DOO
Assembling, sale and service of computer systems,
Projecting and servicing of computer networks.
Projecting and performance of designed devices and
telecommunication systems.

ul Kuzman Josifovski Pitu br 2 Skopje
3212 161
3212 161
fornet@fornet.com.mk
www.fornet.com.mk

Miso Ristov

FX3X DOO SKOPJE
Animations

bul. Jane Sandanski br 108 / 28 Skopje
3239 889
3239 889
kristijan@fx3x.com
www.fx3x.com

Г-дин Огњан Циговски, претседател
Туристичко-Угостителса комора Македонија
Контакт:
Г-ѓица Катерина Пановска
Кординатор на Туристичко-Угостителска комора
Тел/фах: 02/ 3091-440
Моб: 075/25 40 82
Е-маил: kpanovska@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Mr. Ognan Cigovski, president
Tourism Chamber Macedonia
Contact:
Mrs: Katerina Panovska
Coordinator of Tourism Chamber
Phone/fax: 0038923091440
Mobile: 0038975254082
E-mail: kpanovska@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

Ми преставува огромно задоволство што денес сум дел од четиригодишното постоење на
Сојуз на стопански комори на Македонија, како Претседател на Туристичко-Угостителска комора
Македонија.
Би сакал да истакнам дека активно работевме на формирањето на ТУК. Во Иницијативниот
одбор за основање на комората беа вклучени околу 30тина фирми, постоечки членки на ССК. Сега
бројот на членки во ТУК е тројно поголем.
Успешно ја регистриравме комората и ги определуваме идните правци на делување. Ги
застапуваме интересите на фирмите членки, но и ќе влијаеме за развој на туризмот и подобрување на
работата на угостителските објекти.
Посветеноста и квалитетните услуги за фирмите членки се наши основни принципи за
подобрување на деловното опкружување и афирмирање на Сојуз на стопански комори.
Бидете и вие дел од македонската деловна мрежа.
Со почит,

Г-дин Огњан Циговски
It’s my great pleasure that today I’m part of the four year existence of Macedonian Chambers of Commerce (MCC), like president of Tourism Chamber Macedonia.
I would like to emphasize our efforts for formation of this chamber. In the Initiative board for founding were involved around thirty firms, existing members of MCC. Today, the number of members of Tourism
Chamber is three times increased.
We have realized our goal for successful registering of this new chamber and determinate our future
steps and ways of working. We represent our members interests, but following our main goal for developing of
tourism and improving standards of Catering industry in Macedonia.
Dedication and quality services for our members are our primary principles for improvement of business environment and affirmation of Macedonian Chambers of Commerce and tourism in Macedonia.
Become a part from Macedonian leading business network.
Best Regards,

Mr. Ognan Cigovski,

Бојан Рафајловски

ААМ ЕАР СЕРВИС
туризам

Градски ѕид 4/7 Скопје
02 3118 009
02 3135 061
info@aam.com.mk
www.aam_aieservice.com.mk

Томислав Саздовски

АДУТ МАКЕДОНИЈА
Угостителство, туризам и трговија

ул.Маршал Тито бб. Битола
047/224 777
047/224 778
epinal@mt.net.mk
www.hotelepinal.com

Даница Бацевска

АДРИЈАТИК
хотелиерство

Охрид Охрид
046 285 227
046 285 227
dance@hotellagadin.com.mk
www.hotellagadin.com.mk

Ана Манјушева

Bojan Rafajlovski

AAM EAR SERVIS
Tourism

Gradski zid 4/7 Skopje
02 3118 009
02 3135 061
info@aam.com.mk
www.aam_aieservice.com.mk

Tomislav Sazdovski

ADUT MAKEDONIJA
Catering industry, tourism and trade

ul.Marsal Tito bb. Bitola
047/224 777
047/224 778
epinal@mt.net.mk
www.hotelepinal.com

Danica Bacevska

ADRIJATIK
Hotel trade

Ohrid Ohrid
046 285 227
046 285 227
dance@hotellagadin.com.mk
www.hotellagadin.com.mk

Ana Manjuseva

АМА КОМПАНИ

AMA KOMPANI

Хотелиерство и угостителство

Hotel and catering industry

ул Борка Талевски бр 5 Скопје
3222 193
3222 194
hotel-ani@yahoo.com
www.hotelsani.com

Коста Димитров

АМНЕЗИЈА
угостителство

ул.Благоја Паровиќ 66/2-6 Скопје
3121 876
kostadim@yahoo.com
www.vangochbar.com.mk

ul Borka Talevski br.5 Skopje
3222 193
3222 194
hotel-ani@yahoo.com
www.hotelsani.com

Kosta Dimitrov

AMNEZIJA
Catering industry

ul.Blagoja Parovik 66/2-6 Skopje
3121 876
kostadim@yahoo.com
www.vangochbar.com.mk

Милчо Страчковски

А-МИ
угостителство

Градски парк бб Скопје
02 3221 548
02 3221 548
strachkovskav@mail.net.mk

Сашо Матовски

БЕЛА ВИСТА

Milco Strackovski

A-MI
Catering industry

Gradski park bb Skopje
02 3221 548
02 3221 548
strachkovskav@mail.net.mk

Saso Matovski

BELA VISTA

Регионален рурален развој

Regional rural development

с.Беловиште Тетово
070 256 527
belavista_mk@yahoo.com

s.Beloviste Tetovo
070 256 527
belavista_mk@yahoo.com

Боро Костаќев

БОКО ДООЕЛ
угостителство

ул.Радован ковачевиќ бр.4 Гевгелија
034 212 384

Boro Kostakev

BOKO DOOEL
Catering

ul.Radovan kovacevik br.4 Gevgelija
034 212 384

Виолета Стефановиќ

Violeta Stefanovik

ВЕКА КОВA

VEKA KOVA

угостителство

бул.АСНОМ бр.16/ 2/23 Скопје
02 3121 777
veka99@yahoo.com

Владимир Петровски

ВЕНИ ВИДИ ВИЦИ
угостителство

ул.Трајко Китанчев 48 Скопје
3161 377
contact@restorani.com.mk

Catering industry

bul.ASNOM br.16/ 2/23 Skopje
02 3121 777
veka99@yahoo.com

Vladimir Petrovski

VENI VIDI VICI
Catering industry

ul.Trajko Kitancev 48 Skopje
3161 377
contact@restorani.com.mk

Костадинова Татјана

Kostadinova Tatjana

ВИА - ТУРС

VIA - TURS

патнички агенции и тур оператори

ул.Народен Фронт 19А, тц Беверли Хилс,
ВП, локал 21/5 Скопје
3289250
3289255
info@viaturs.com.mk
www.viaturs.com.mk

Зоран Стојановиќ

ВИКТОРИЈА
угостителство

ул.Абдула Прешов. 27 Скопје
031413 232
hotel_mimoza@yahoo.com
www.hotelimakedonija.com.mk

Travel agencies and tour operators

ul.Naroden Front 19A, tc Beverli Hils, VP,
lokal 21/5 Skopje
3289250
3289255
info@viaturs.com.mk
www.viaturs.com.mk

Zoran Stojanovik

VIKTORIJA
Catering industry

ul.Abdula Presov. 27 Skopje
031413 232
hotel_mimoza@yahoo.com
www.hotelimakedonija.com.mk

Панче Трајковски

Pance Trajkovski

ВИПТУРС

VIPTURS

туризам и хотелиерство

ул 163 бр 117 Скопје
3115 045
3114 658
wiptours@wiphotel.com.mk
www.wiphotel.com.mk

Јанко Смилевски

ВИРТУВИО
угостителство

ул. Ленинова бр.29 (АЛКА) Скопје
3220 411
alkacafebar@gmail.com

Тони Аритонов

ВОДЕНИЦА
угостителство

ул. Теодосие Гологанов 69 Скопје
32 32 877
vodenica@on.net.mk

Tourism and hotel trade

ul 163 br 117 Skopje
3115 045
3114 658
wiptours@wiphotel.com.mk
www.wiphotel.com.mk

Janko Smilevski

VIRTUVIO
Catering

ul. Leninova br.29 (ALKA) Skopje
3220 411
alkacafebar@gmail.com

Toni Aritonov

VODENICA
Catering industry

ul. Teodosie Gologanov 69 Skopje
32 32 877
vodenica@on.net.mk

Влатко Димитров

Vlatko Dimitrov

ГАЛИЈА

GALIJA

угостителство

Водњанска бр. 9а Скопје
3112 486
dalfufo_galija@mt.net.mk

Александар Пајковски

ГО МАКЕДОНИЈА
Специјализирана агенција за алтернативен
туризам, која организира еднодневни екскурзии
и викенд тури исклучиво на територијата на
Р.Македонија

Анкарска бр. 29а, Локал 36 Скопје
30 71 265
30 71 265
gomacedonia@mt.net.mk
www.gomacedonia.com

Трпески Влатко

ДЕН И НОЌ
ресторан

Скупи бб Скопје
3096 096
3095 666
www.deninok.com.mk

Ѓорѓи Исаевски

ДО КРАЈОТ НА СВЕТОТ
угостителство

Ул.Македонија бр. 5 Скопје
3 222 666
g.stojanovski@nova.com.mk

Лидија Петрушевска

Catering industry

Vodnjanska br. 9a Skopje
3112 486
dalfufo_galija@mt.net.mk

Aleksandar Pajkovski

GO MAKEDONIJA
Specialised agency for alternative tourism in
Macedonia

Ankarska br. 29a, Lokal 36 Skopje
30 71 265
30 71 265
gomacedonia@mt.net.mk
www.gomacedonia.com

Trpeski Vlatko

DEN I NOK
Restaurant

Skupi bb Skopje
3096 096
3095 666
www.deninok.com.mk

Gjorgji Isaevski

DO KRAJOT NA SVETOT
Catering industry

Ul.Makedonija br. 5 Skopje
3 222 666
g.stojanovski@nova.com.mk

Lidija Petrusevska

ДУОМО

DUOMO

угостителство

Catering industry

ул.Теодосие Гологанов 67 Скопје
3288 828
info@duomo.com.mk

ul.Teodosie Gologanov 67 Skopje
3288 828
info@duomo.com.mk

Саша Гавриловиќ

ЕКСПЛОРИНГ
МАКЕДОНИЈА
истражување на Македонија преку компјутерски
активности

бул. Партизански Одреди Скопје
3075 111
contact@exploringmacedonia.com
www.exploringmacedonija.com

Кирил Старделов

Sasa Gavrilovik

EKSPLORING
MAKEDONIJA
Exploring Macedonia through computers activities

bul. Partizanski Odredi Skopje
3075 111
contact@exploringmacedonia.com
www.exploringmacedonija.com

Kiril Stardelov

ЕЛИТА

ELITA

угостителство

Catering industry

ул.7 Ноември бр.13 Гевгелија
034 213 701

Миле Чамџиќ

ЕНЏОИ ТО-МИ
услужна дејност

ул.Маршал Тито бр.96 Гевгелија
034 211 007

Дејан Митев

ТЦЦ ЕУРОМЕД
Угостителство

ул. Васил Главинов бр 12 Скопје
3111 807
3119 490
info@tccplaza.com
www.tccplaza.com

Зоран Јанкоски

ЗОНИК ГРАДБА
ИНЖЕНЕРИНГ
градежништво и хотел

ул. Алексо Демниевски 42 Скопје
02 246 49 24, 02 246 38 97
zonikgradbaing@yahoo.com
www.hotelpremier.com.mk

ul.7 Noemvri br.13 Gevgelija
034 213 701

Mile Camdzik

ENDZOI TO-MI
Services

ul.Marsal Tito br.96 Gevgelija
034 211 007

Dejan Mitev

TCC EUROMED
Catering industry

ul. Vasil Glavinov br 12 Skopje
3111 807
3119 490
info@tccplaza.com
www.tccplaza.com

Zoran Jankoski

ZONIK GRADBA
INZENERING
Civil engineering and hotel

ul. Alekso Demnievski 42 Skopje
02 246 49 24, 02 246 38 97
zonikgradbaing@yahoo.com
www.hotelpremier.com.mk

Ѓорѓи Гетев

ИЛИНДЕН ХОТЕЛ
угостителство

ул.Гоце Делчев ББ Струмица
034 348 000
034 348 000
info@hotelilinden.com.mk
www.hotelilinden.com.mk

Анета Бар

ИНЕКС ГОРИЦА
Угостителство

ул. Наум Охридски Охрид
046 277 520
046 277 525
inexg@inexgorica.com.mk
www.inexgorica.com.mk

Благојка Глигорова

ИНТЕРМЕЦО ИЛИ
Угостителство

Ул. Иво Лола Рибар бр.65 Скопје
02 3239 539
02 3091 150
olimpic_sk@yahoo.com

Дарко Парталов

ИНТЕР КАРАТАНОВА
Превоз на патници

ул. Венјамин Мацуковски 28-2/4 Скопје
02 2460 139
02 2460 139
antonio@interkaratanova.com
darko@interkaratanova.com
www.interkaratanova.com

Виктор Црвенов

ИНТЕР КОРП
Угостителство

ул.Наум Наумовски Борче бр 79 Скопје
3119 447
vcrvenov@yahoo.com

Gjorgji Getev

ILINDEN HOTEL
Catering

ul.Goce Delcev BB Strumica
034 348 000
034 348 000
info@hotelilinden.com.mk
www.hotelilinden.com.mk

Aneta Bar

INEKS GORICA
Catering industry

ul. Naum Ohridski Ohrid
046 277 520
046 277 525
inexg@inexgorica.com.mk
www.inexgorica.com.mk

Blagojka Gligorova

INTERMECO ILI
Catering industry

Ul. Ivo Lola Ribar br.65 Skopje
02 3239 539
02 3091 150
olimpic_sk@yahoo.com

Darko Partalov

INTER KARATANOVA
Passengers Transport

ul. Venjamin Macukovski 28-2/4 Skopje
02 2460 139
02 2460 139
antonio@interkaratanova.com
darko@interkaratanova.com
www.interkaratanova.com

Viktor Crvenov

INTER KORP
Catering industry

ul.Naum Naumovski Borce br 79 Skopje
3119 447
vcrvenov@yahoo.com

Сашо Матовски

ИОР ТЕТОВО
здружение за планински туризам

M.Тито бр. 25 Тетово
belavista_mk@yahoo.com

Терзиев Ѓорѓе

ЈАВОР ЏОКО
Угостителство

с.Мрзенци Гевгелија
034 216 920

Никола Трпеновски

ЈУВЕНАЛИ ТРЕЈД
угостителство

ул.Довлеџик б.б Битола
047 256 500
047 257 600
restorankapri@yahoo.com
www.kapri.com.mk

Дарко Мисајловски

КАМИН ЧАМО
Угостителство
ул. Ѓуро Ѓуровиќ бр.6А Скопје
3161 130
camincamo@yahoo.com

Циговски Огњан

К.А.К. ДООЕЛ
Туризам и угостителство

ул. Гуро Ѓаковиќ бр 25 Скопје
02 3131 356
02 3118 534
cigovski@bistra.com
www.bistra.com

Saso Matovski

IOR TETOVO
Mountainous tourism

M.Tito br. 25 Tetovo
belavista_mk@yahoo.com

Terziev Gjorgje

JAVOR DZOKO
Catering industry

s.Mrzenci Gevgelija
034 216 920

Nikola Trpenovski

JUVENALI TREJD
Catering industry

ul.Dovledzik b.b Bitola
047 256 500
047 257 600
restorankapri@yahoo.com
www.kapri.com.mk

Darko Misajlovski

KAMIN CAMO
Catering industry

ul. GJuro GJurovik br.6A Skopje
3161 130
camincamo@yahoo.com

Cigovski Ognjan

K.A.K. DOOEL
Tourism and Catering industry

ul. Guro GJakovik br 25 Skopje
02 3131 356
02 3118 534
cigovski@bistra.com
www.bistra.com

Димче Вирановски

КАЛЕ МАК
угостителство

Скопско Кале бб Скопје
3129 049
3212 152
viranovski@hotmail.com

Марјан Душковски

КАФЕ КОРЗО
Трговија на големо со хемиски производи

ул.Даме Груев 5/3 Скопје
3226 002
3237 413
hromospesticidi@mt.net.mk

Dimce Viranovski

KALE MAK
Catering industry

Skopsko Kale bb Skopje
3129 049
3212 152
viranovski@hotmail.com

Marjan Duskovski

KAFE KORZO
Wholesale trade with chemical products

ul.Dame Gruev 5/3 Skopje
3226 002
3237 413
hromospesticidi@mt.net.mk

Стојчев Зоран

Stojcev Zoran

КИНИССИ

KINISSI

Туристичка агенција

Travel agency

ул. Ленинова бр 46 Скопје
3124 441
3125 350
3128 127
info@kinissi.com.mk
www.kinissi.com.mk

Џорџ Зорби

КОНТИНЕНТАЛ
Хотел

бул Александар Македонски бб Скопје
3133 333
3222 221
tiro@contimak.com
www.contimak.com

Гордана Јанакиевска

КРАЛЕ МАРКО
Изработка на сувенири

ул. Багдатска бр.35 Скопје
070 775 025
contact@kralemarko.org.mk
www.kralemarko.org.mk

ul. Leninova br 46 Skopje
3124 441
3125 350
3128 127
info@kinissi.com.mk
www.kinissi.com.mk

Dzordz Zorbi

KONTINENTAL
Hotel

bul Aleksandar Makedonski bb Skopje
3133 333
3222 221
tiro@contimak.com
www.contimak.com

Gordana Janakievska

KRALE MARKO
Productions of souvenirs

ul. Bagdatska br.35 Skopje
070 775 025
contact@kralemarko.org.mk
www.kralemarko.org.mk

Светислав Стојановски

ЛАВ
хотелиерство и угостителство

Железничка бр.13 Kуманово

Борјан Георгиевски

ЛА БОДЕГИТА ДЕЛ
МЕДИО
угостителство

Kej 13 Ноември lok.180 Скопје
3122 305
bodeguita@bodeguita.com.mk

Филдижевска Емилија

МАКЕДОНИЈА ТРАВЕЛ
Туристичка агенција

ул Орце Николов бр 109-1/3 Скопје
3112 408
3112 372
ema@macedoniatravel.com

Александар Бошков

МАЛДИ ФООД
угостителство

ул.Васил Главинов 10/3/5 Центар Бул. Св
Климент Охридски Бр 18 Скопје
3117 869
contact@krigla.com.mk
www.krigla.com.mk

Груевски Тони

МЕРАК БИЗНИС
хотелиерство

Андон Дуков 27 Скопје
02 3090 755
02 3099 755
tonigruevski@hotelskopje.com.mk
www.hotelskopje.com.mk

Svetislav Stojanovski

LAV
Hotel trade and catering industry

Zeleznicka br.13 Kumanovo

Borjan Georgievski

LA BODEGITA
DEL MEDIO
Catering industry

Kej 13 Noemvri lok.180 Skopje
3122 305
bodeguita@bodeguita.com.mk

Fildizevska Emilija

MAKEDONIJA TRAVEL
Travel agency

ul Orce Nikolov br 109-1/3 Skopje
3112 408
3112 372
ema@macedoniatravel.com

Aleksandar Boskov

MALDI FOOD
Catering industry

ul.Vasil Glavinov 10/3/5 Centar Bul. Sv Kliment Ohridski Br 18 Skopje
3117 869
contact@krigla.com.mk
www.krigla.com.mk

Gruevski Toni

MERAK BIZNIS
Hotel trade

Andon Dukov 27 Skopje
02 3090 755
02 3099 755
tonigruevski@hotelskopje.com.mk
www.hotelskopje.com.mk

Груевски Љупчо

МЕРАК СТИЛ
угостителство

Андон Дуков 27 Скопје
02 3090 752
02 3090 755
info@skopskimerak.com.mk
www.skopskimerak.com.mk

Gruevski Ljupco

MERAK STIL
Catering industry

Andon Dukov 27 Skopje
02 3090 752
02 3090 755
info@skopskimerak.com.mk
www.skopskimerak.com.mk

Миле Станишковски

Mile Staniskovski

МИК ТУРС

MIK TURS

Превоз на патници

ул.Даме Груев 1-3 /10 Скопје
3064 169
mstaniss@gmail.com

Перо Митров

МРЗЕНЦИ ОНЕ
угостителство

ул. Скупи бр.36 Криви Дол Скопје
3097 070

Марија Стојменовиќ

Passenger transportation

ul.Dame Gruev 1-3 /10 Skopje
3064 169
mstaniss@gmail.com

Pero Mitrov

MRZENCI ONE
Catering

ul. Skupi br.36 Krivi Dol Skopje
3097 070

Marija Stojmenovik

МСМ ТРАВЕЛ

MSM TRAVEL

Превоз на патници

Passengers transportation

бул. ЈНА бр.54 -2 /7 Скопје
3214 399
3214 384
info@msmtravel.com
www.msmtravel.com

Мицевска Емица

НЕТ-БАЈ ДОО
Туристичка агенција

Ул Даме Груев бр 2 п Фах 477 Скопје
3216 422
3216 422
renata@net-bay.com.mk
www.net-bay.com.mk

bul. JNA br.54 -2 /7 Skopje
3214 399
3214 384
info@msmtravel.com
www.msmtravel.com

Micevska Emica

NET-BAJ DOO
Travel agency

Ul Dame Gruev br 2 p Fah 477 Skopje
3216 422
3216 422
renata@net-bay.com.mk
www.net-bay.com.mk

Бојан Костадинов

Bojan Kostadinov

НОБУ

NOBU

ресторан

Restaurant

ул.Ленинова бр.29 Скопје
3121 123
jankostadinov@yahoo.com

Јовица Михајловски

НОВА
угостителство

Никола Вапцаров 7/16 Скопје
3224 992
jovo@unet.com.mk

Сузана Стојковска

ОРЕОВ ЛАД
угостителство

ул. Сарајска 1 Сарај Скопје
2057 958
2781 266
contact@oreovlad.com.mk
www.oreovlad.com.mk

ul.Leninova br.29 Skopje
3121 123
jankostadinov@yahoo.com

Jovica Mihajlovski

NOVA
Catering

Nikola Vapcarov 7/16 Skopje
3224 992
jovo@unet.com.mk

Suzana Stojkovska

OREOV LAD
Catering

ul. Sarajska 1 Saraj Skopje
2057 958
2781 266
contact@oreovlad.com.mk
www.oreovlad.com.mk

Граде Ламбанов

Grade Lambanov

ПАПИЛОН

PAPILON

Туристичка агенција

Даме Груев бр28 Скопје
3123 477
papillon@papillon.com.mk
www.papillon.com.mk

Ристо Ристовски

ПЕТРОЛ КОМПАНИ
угостителство

Студена вода п.фах 51 Тетово
044 378 100
044 378 120
petrolcompany@petrolcompany.com.mk
www.petrolcompany.com.mk

Travel agency

Dame Gruev br28 Skopje
3123 477
papillon@papillon.com.mk
www.papillon.com.mk

Risto Ristovski

PETROL KOMPANI
Catering

Studena voda p.fah 51 Tetovo
044 378 100
044 378 120
petrolcompany@petrolcompany.com.mk
www.petrolcompany.com.mk

Мире Јанев

ПЛЕЈ КАФЕ
угостителство и трговија

ул. Македонија бр.6 Скопје
32 33 700
miro@telekabel.net.mk

Бранислав Пејовиќ

ПРАВДА
угостителство

Архиепископ Ангелоги бр.52 Скопје
075 206 210
bane@videolab.com.mk

Виктор Божинкочев

СЕЛЕКТ
угостителство

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.2
Струмица
034 343 000
034 323 200
select.vin@gmail.com
www.select.com.mk

Томислав Илоски

СЛАВИЈА СПЕКТАР
угостителство

нас.Свети Стефан бб Охрид
046 277 900
contact@slavijasprektar.com.mk
www.slavijaspektar.com.mk

Mire Janev

PLEJ KAFE
Catering and trade

ul. Makedonija br.6 Skopje
32 33 700
miro@telekabel.net.mk

Branislav Pejovik

PRAVDA
Catering

Arhiepiskop Angelogi br.52 Skopj
075 206 210
bane@videolab.com.mk

Viktor Bozinkocev

SELEKT
Catering

ul. Josif Josifovski Svestarot br.2 Strumica
034 343 000
034 323 200
select.vin@gmail.com
www.select.com.mk

Tomislav Iloski

SLAVIJA SPEKTAR
Catering industry

nas.Sveti Stefan bb Ohrid
046 277 900
contact@slavijasprektar.com.mk
www.slavijaspektar.com.mk

Ѓорѓија Атанасовски

Gjorgjija Atanasovski

СОНЦЕ ГА

SONCE GA

угостителство

Ул.Александар Македонски 4/3а Прилеп
048 401 800
048 401 800
volceski@gmail.com
www.soncega.com

Catering

Ul.Aleksandar Makedonski 4/3a Prilep
048 401 800
048 401 800
volceski@gmail.com
www.soncega.com

Горан Јандреоски

СПА - СКОПЈЕ
Угостителство и увоз на вода и други не
алкохолни производи

ул. Народен Фронт бр 19 лок 18 Скопје
3 12 73 25
3 22 44 84
spa@t-home.mk
www.spacafe.com.mk

Никола Николиќ

СПИРИТ НСН
угостителство и трговија

ул. Васил Левски бр.7 Скопје
3 215 476
3 215 467
nikica@process.com.mk
www.myspace/midnightclubskopje

Димитрие Јовановиќ

СТАРА КУЌА
Бар-ресторан

ул. Пајко маало бр.14 Скопје
3131 376
3119 688
djovanovik@hotmai.com

Благоја Урдин

СТОБИ КЕЈ (КАРТЕЛ)
угостителство

Кеј 13 Ноември Скопје
urdinblagoja@gmail.com
www.kafekartel.com.mk

Данилова Весна

Т-РЕКС
Изнајмување на возила

ул Лондонска бр 19 Скопје
3088 678
zlatko@t-rex.com.mk

Goran Jandreoski

SPA - SKOPJE
catering and import of water and other non-alcohol
beverages

ul. Naroden Front br 19 lok 18 Skopje
3 12 73 25
3 22 44 84
spa@t-home.mk
www.spacafe.com.mk

Nikola Nikolik

SPIRIT NSN
catering and trade

ul. Vasil Levski br.7 Skopje
3 215 476
3 215 467
nikica@process.com.mk
www.myspace/midnightclubskopje

Dimitrie Jovanovik

STARA KUKA
Bar-restaurant

ul. Pajko maalo br.14 Skopje
3131 376
3119 688
djovanovik@hotmai.com

Blagoja Urdin

STOBI KEJ (KARTEL)
catering

Kej 13 Noemvri Skopje
urdinblagoja@gmail.com
www.kafekartel.com.mk

Danilova Vesna

T-REKS
rent-a-car

ul Londonska br 19 Skopje
3088 678
zlatko@t-rex.com.mk

Миодраг Атанасиевски

Miodrag Atanasиеvski

ТЕАБО

TEABO

Туристичка агенција

travel agency

бул. Партизански одреди бр. 21 лок. 7
Порта Буњаковец А-2/4-Скопје
3221 451
3221 451
contact@teabotravel.com.mk
www.teabotravel.com.mk

ul. bul. Partizanski odredi br. 21 lok. 7 Porta
Bunjakovec A-2/4-Skopje
3221 451
3221 451
contact@teabotravel.com.mk
www.teabotravel.com.mk

Енвер Кадриу

Enver Kadriu

ТИВОЛИ

TIVOLI

угостителство

Бул.Илирија 19 Тетово
044 352 370
044 352 371
enver@tivoli.com.mk
www.tivoli.com.mk

Драгица Херман

ТОРИА
Превоз, Туризам и Семинари

бул Октомвриска Револуција бр 10-1/34
Скопје
3070 524
suppourt@allmacedoniahotels.com
www.allmacedoniahotels.com

Зоран Јовановски

ТРАНС ЕКСПИРИЕНС
барови

Сремски фронт 30 Скопје
zjovanovski@yahoo.com

Гроздан Георѓиевски

ТРЕНД
Угостителство

ул. Ванчо Мицков бр. 34 б Скопје
3132 425
mediatrend@office.com.mk

catering

Bul.Ilirija 19 Tetovo
044 352 370
044 352 371
enver@tivoli.com.mk
www.tivoli.com.mk

Dragica Herman

TORIA
transport, tourism and seminars

bul Oktomvriska Revolucija br 10-1/34 Skopje
3070 524
suppourt@allmacedoniahotels.com
www.allmacedoniahotels.com

Zoran Jovanovski

TRANS EKSPIRIENS
Bars

Sremski front 30 Skopje
zjovanovski@yahoo.com

Grozdan Georgjievski

TREND
Catering industry

ul. Vanco Mickov br. 34b Skopje
3132 425
mediatrend@office.com.mk

Авни Биљали

ТРЕНД Б.А
угостителство

ул.Илинденска блок 87/49 Тетово
070 590 464

Петар Станојевиќ

ТРИ БИСЕРИ
угостителство

бул.Јане Сандански бр.7 Скопје
02 2461 171
02 2462 363
petar.tribeseri@yahoo.com

Атанас Веселинов

Avni Biljali

TREND B.A
Catering industry

ul.Ilindenska blok 87/49 Tetovo
070 590 464

Petar Stanojevik

TRI BISERI
Catering industry

bul.Jane Sandanski br.7 Skopje
02 2461 171
02 2462 363
petar.tribeseri@yahoo.com

Atanas Veselinov

ТУРИСТ КОЧАНИ

TURIST KOCANI

Угостителство и туризам

Catering industry and tourism

ул. Маршал Тито бл I Б / 27 Кочани
033 274 202
033 272 543
hotelgratce@mt.net.mk
www.hotelgradce.com.mk

Милица Грчева

ФАВОРИТ ТРАВЕЛ
Туристичка дејност

ул.„31“ бр.17 Ново Маало Скопје
02 3117 01
02 3117 118
favorit_travel_sk@yahoo.com

Аце Миленковски

ФАК.ЗА ТУРИЗАМ
Високо образование

Партизански Одреди бр.99 Скопје
02 3093 209
info@fts.edu.mk
www.fakultetzaturizamskopje.edu.mk

ul. Marsal Tito bl I B / 27 Kocani
033 274 202
033 272 543
hotelgratce@mt.net.mk
www.hotelgradce.com.mk

Milica Grceva

FAVORIT TRAVEL
Tourism

ul.„31” br.17 Novo Maalo Skopje
02 3117 01
02 3117 118
favorit_travel_sk@yahoo.com

Ace Milenkovski

FAK.ZA TURIZAM
Education

Partizanski Odredi br.99 Skopje
02 3093 209
info@fts.edu.mk
www.fakultetzaturizamskopje.edu.mk

Драган Гичев

Dragan Gicev

ФОРЦА

FORCA

Спортски центар

ул.Лондонска бб Скопје
3091 200
3091 200
dragan.gicev@forza.com.mk
www.forza.com.mk

Дончо Таневски

ХОТАМ
здружение на хотели

бул.Туристичка бр.92 Охрид
046 262 610
046 262 610
hotam@hotam.org
www.hotam.org

Дафинка Муцунска

ХОТЕЛ МАНАСТИР
угостителство

ул. Кирил и Методиј бр.6 Берово
033 279 000
info@hotelmanastir.com.mk
www.hotelmanastir.com.mk

Гордана Јанакијевиќ

ХОТЕЛ МРАМОР

Sport center

ul.Londonska bb Skopje
3091 200
3091 200
dragan.gicev@forza.com.mk
www.forza.com.mk

Donco Tanevski

HOTAM
Association of hotels

bul.Turisticka br.92 Ohrid
046 262 610
046 262 610
hotam@hotam.org
www.hotam.org

Dafinka Mucunska

HOTEL MANASTIR
Catering industry

ul. Kiril i Metodij br.6 Berovo
033 279 000
info@hotelmanastir.com.mk
www.hotelmanastir.com.mk

Gordana Janakijevik

HOTEL MRAMOR

хотелско-угостителска

Hotel and catering industry

ул.Кленоец бр.11 Скопје
02 2044 528
info@mramor.com.mk
www.mramor.com.mk

ul.Klenoec br.11 Skopje
02 2044 528
info@mramor.com.mk
www.mramor.com.mk

Гордана Дамјановска

ЦЕНТРО ПРОМ
планинарски клуб и други спортски активности

ул. 16та Македонска бригада бр.10 п.фах.
29 Скопје
3227 211
3227 206
centroprom@yahoo.com

Gordana Damjanovska

CENTRO PROM
Mountain club and other sport activity

ul. 16ta Makedonska brigada br.10 p.fah. 29
Skopje
3227 211
3227 206
centroprom@yahoo.com

Трајковска Славица

ЦСТ-КОМЕРЦ-СКОПЈЕ
увоз-извоз

ул Волгогратска 10-4/3 Скопје
02/3076850
02/3063 988
cone.cst@gmail.com

Милутин Јанкоски

ШИНГЕН
угостителство, хотелиерство

Вевчани Охрид
046 798 301

Trajkovska Slavica

CST-KOMERC-SKOPJE
Import-Export

ul Volgogratska 10-4/3 Skopje
02/3076850
02/3063 988
cone.cst@gmail.com

Milutin Jankoski

SHINGEN
Catering, Hotel trade

Vevcani Ohrid
046 798 301

Сојузот на стопански комори на Македонија („ССК“) формиран во
2004 година, е самостојна, независна, неполитичка и непрофитна
организација во која се здружени шест стопански комори:
Индустриската комора, Трговската комора, Услужната комора,
Агро-бизнис комората, ИКТ комората и Туристичко-угостителска
комора.
Мисијата на ССК е да ја зголемува конкурентноста на компаниите
и организациите што се членови на ССК, да го унапредува
македонското деловно опкружување и да ја зголемува продажбата
на производите на своите членки на глобалниот пазар.

Founded in 2004, the Macedonian Chambers of Commerce (aka MCC)
is an independent, non-political and non-profit organization, and it serves
as an umbrella organization of the six constitutive chambers of commerce
Industry Chamber, Trade Chamber, Services Chamber, Agro-business
Chamber, ITC Chamber and Tourism Chamber.
Our mission is constantly increasing the competitiveness of member
companies, improving Macedonia’s business environment and expanding
sales of our products in the global market.

Што може ССК да направи за Вас:

What can MCC do for your company

Доколку станете член, ССК може да го стори следното за Вас:

If you’re a member, the services from MCC are:


Услуги за подобрување на работењето на членките
Промоција на вашата компанија во земјата и во странство
Навремено и точно информирање
Застапување на интересите пред владата и владините
институции
• Финансиски и техночко-технолошки поволности
• Обуки и семинари за подобрување на конкуренцијата
• Вмрежување со членките, други фирми и институции, бизнис
лидери и организации за поддршка и дипломати
Бесплатни економско-правни консултации за
фирмите-членки на ССК во следните области:
• сметководство и законски прописи за тековно работење
• данок на додадена вредност, данокот на добивка ,
персоналниот данок на доход
• царини, акцизи
• плати и платен промет
• јавни набавки
ССК организира обуки, семинари и групни советувања, овозможува
пристап до стручни списанија, издава потврди за членство и писмо
препорака за виза како и промовирање на компаниите и нивните
производи. Сите информации можете да ги најдете на нашата веб
страна www.sojuzkomori.org.mk

Promotion of your company
Business information
Represent your business interests
Free links to your web site
Networking and new business contacts
Training and seminars for crucial business topics
Advocasy and representation of the business community’s interests

Free economic and legal consultation for
firms-clenki the SSK in the following areas:
Accountancy and legislation for the current working
Taxes
Customs, excise taxes
Salaries
Public procurement

SSK organize training, seminars and group consulting, access to professional magazines, issued a certificate for membership and recommendation letter for visa as well as promoting the companies and their
products.

За подетални информации ве молиме контактирајте не на тел/факс:
02 3091-440 или на е-маил адресата на ССК: info@sojuzkomori.org.mk
Клуб на стопанственици
• Охрид (Пап Компани) ул. Даме Груев згр Слобода бр 1/11,
тел / факс : 046 265 772 / 046 265 615 , е-маил: papoh@mt.net.mk

Business club
• Ohird (Pap company) str Dame Gruev n. 1/11,
tel /fax: 046 265 772 / 046 265 615 , e-mail: papoh@mt.net.mk

• Тетово (Шартекс) ул Маршал Тито бб,
тел / факс: 30 66 102 , е-маил: sarteksm_ljube@yahoo.com

• Tetovo (Sharteks) str Marshal Tito nn,
tel / fax: 30 66 102 , e-mail: sarteksm_ljube@yahoo.com

• Штип (Поли Проект) ул Маршал Тито бр 77,
тел / факс: 032 391 591, е-маил: poliproekt@poliproekt.com.mk

• Stip (Poli Proekt) str. Маршал Тито бр 77,
tel /fax: 032 391 591, e-mail : poliproekt@poliproekt.com.mk

• Битола (Логин Системи) ул. Прашка бр 23 кат 2,
тел / факс: 3090 099/ 3090 213, е-маил: info@loginsys.com.mk

• Bitola (Login Systems) str. Praska n. 23 floor 2,
tel / fax: 3090 099/ 3090 213, е-маил: info@loginsys.com.mk

• Прилеп (Микросам) ул. Крушевски пат ББ,
тел / факс: 048 400 100/ 048 411 886, е-маил: info@mikrosam.com.
mk

• Prilep (Microsam) str. Krusevski pat nn,
тел / факс: 048 400 100/ 048 411 886, е-маил: info@mikrosam.com.
mk

• Гевгелија (Техно алат) ул. Маршал Тито бр. 124,
тел / факс: 034 215 985 / 034 211 985,е-маил: tehnoalat@mt.net.mk

• Gevgelija (Tehno alat) ul str. Маршал Тито бр. 124,
tel / fax: 034 215 985 / 034 211 985, е-маил: tehnoalat@mt.net.mk

• Струмица (Л – Д) ул. Младинска 55,
тел / факс: 034 346 158, е-маил: ljubica.atanasova@gmail.com

• Strumica (L – D) str Mladinska n.55,
tel /fax: 034 346 158, е-маил: ljubica.atanasova@gmail.com

• Регионална Канцеларија Лозово ул. Маршал Тито бб.
тел / факс: 032, 458 006 / 032 458 017,
е-маил: azarkov@sojuzkomori.org.mk

• Regional office Lozovo str. Marshal Tito nn.
tel / fax: 032, 458 006 / 032 458 017,
е-маил: azarkov@sojuzkomori.org.mk

Интернацинаонале претставник на ССК во Лондон,
Велика Британија
- Дарко Камев е-маил: k4mev@hotmail.com
Интернационален претставник на ССК во Чикаго, САД
-Трајче Цветковски е-маил: trajce30@yahoo.com

International representative od MCC in London, Great Britain
- Darko Kamev e-mail : k4mev@hotmail.com
International representative od MCC in Chicago,USA
- Trajce Cvetkovski е -маил: trajce30@yahoo.com

Контакт информации / Contact information
Сојуз на стопански комори на Македонија/ Macedonian Chamber of Commerce
Адреса: Ул: Прашка Бр: 23, 1000 Скопје
Република македонија
Тел/фах: 02/3091 440
Е-маил: info@sojuzkomori.org.mk
Веб: www.sojuzkomori.org.mk

Adress: St. Prashka Nr: 23, 1000 Skopje
Republic of Macedonija
Phone/fax: 0038923091440
E-mail: info@sojuzkomori.org.mk
Web: www.sojuzkomori.org.mk

Извршен директор / Executive director
Владимир Матевски
извршен директор
Сојуз на стопански комори на Македонија

Vladimir Matevski
executive director
Macedonian Chambers of Commerce

E-mail: vmatevski@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/48 34 37

Координатори / Coordinators
Љупка Димоска
координатор
ИКТ комора

Ljupka Dimoska
coordinator
ICT Chamber

E-mail: ljdimoska@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (389) 075/ 25 40 87
Виолета Анѓелковска
координатор
Трговска комора Македонија

Violeta Angelkovska
coordinator
Trade Chamber

E-mail: vangelkovska@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/ 25 78 95
Виолета Анѓелковска
координатор
Трговска комора Македонија

Violeta Angelkovska
coordinator
Trade Chamber

E-mail: atrajkovska@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/ 25 40 83
Александар Зарков
координатор
Агро-бизнис комора Македонија

Aleksandar Zarkov
coordinator
Agro-business Chamber

E-mail: azarkov@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/ 25 40 85
Катерина Пановска
координатор
Туристичко-Угостителска комора Македонија
Oдноси со јавност при ССК

Katerina Panovska
coordinator
Tourism Chambers
PR

E-mail: kpanovska@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/ 25 40 82
Елена Никодиновска
координатор
Услужна комора на Македонија

Elena Nikodinovska
coordinator
Service Chamber

E-mail: enikodinovska@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/ 25 40 84
Гоце Карадаков
асистент
Групација на импортери на моторни возила

Goce Karadakov
assistant
Group of importers of motor vehicle

E-mail: gkaradakov@sojuzkomori.org.mk
Моб/Cell: (+389) 075/ 25 40 82