4rLu cAJ!

O-R)!

"d,l'+L}

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOBTEKNOLOGT MAKLUMAT& KOMUNTKASI(tCT) JABATAN PELAJARANNEGERISABAH TINGKAT7, BLOK E, BANGUNANKWSP 88604 KOTA KINABALU. SABAH.

Ruj.Kami : JP(SB)/1000(03)/700101106 (15 ) Tarikh : 2 1 J U N2 0 1 2 PegawaiPelajaranDaerah, PejabatPelajaranDaerah, Jabatan PelajaranNegeri Sabah (u.p : Ketua Unit ICT) Tuan, AMARAN DAN TEGURAN PIHAK SURUHANJAYAKOMUNIKASIDAN MULTIMEDIAMALAYSIA (SKMM)MENGENAIPEMASANGANIBESTAR|NETRECETVER TNTERaRATED SYSTEM (1BR|S)KEGAGALAN MEMENUHT PERATURAN SKMM Dt BAWAHAKTA 21s (2) 1998 Dengansegala hormatnya saya merujukkepada salinansurat daripadaProgramme Management Office (PMO), KPM, Ruj : KP(PMO-|CT)100/03/01 (67) bertarikh 11 Jun 2012 yang diterima di pejabatini pada 14 Jun 2012mengenai perkara tersebut atas. di 2. itu, Sehubungan dipohon agarpihakPPD untukmemastikan semuapembrnaan IBR|S di struktur sekolahmematuhi semua prosedur sebelumkerja-kerja dilaksanakan sekolahterlibat. di Bersamaini jugadilampirkan salinan suratdaripada PMO,KPM untukmakluman pihakPPD. 3. Kerjasama pihaktuan dalam perkaraini amatlahdihargai dan perhatian dan didahului dengan ucapanterimakasih. Sekian. ..BERKHIDMAT UNTUKNEGARA" Sayayflg.{nenurutperintah,

-\4d' ry'

r' tr1\ |

./

RUVIASYLVESTER KetuaSektor, Teknologi Sektor Maklumat Komunikasi & b.p Pengarah Pelajaran Sabah
s.k Sekretariat, Programme Management Office(lnisiatif ICT), Kementerran Pelajaran Malaysia Pengarah, Pelajaran Jabatan Negeri Sabah KetuaPenolong Pengarah, BTPNSabah

( Silacatatkan nomborrujukan apabila berurusan denqankami) JANGTN TEAJEFUI''b8 KE DAIAT,I F,ERANICKdbDADAH. (Tel. No: 088-233492 Fax: 088-233527 E-melRasmiSektor: sict.sabah@moe.gov.my) / I LamanWeb RasmiJabatan www.moe.gov.myrjpnsabah : E-melRasmiJabatan iBngabah@nroe.Qov.my .

gov. :i 1r :. PARCELE PUSATPENTADBIRANKERAIAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTMfAYA Tel:03-88846260 Faks:03-88846260 Web: http://www. @e J. PENCAPAIAND I UTAMAKAN" Ruj..Selainitu pihak kontraktor YTL juga adalah PBT perlu menghormati dan mematuhi prosedur sedia ada bila berada di dalam kawasan Perbincangandenganpihak JabatanPelajaran. vna..ff MALAYSIA (SKMM) MENGENAI PEMASANGAN7 BESTARINETRECEIVER SYSTEM(IBRIS) . 6. mesyuaratNKEA CCIyang telah diadakanpada 7 2.Antara aduan yang diterima adalahmengenaitatacarapemasangan di struktur yang tidak mengikut prosedur dan tidak mengambilkira faktor keselamatan kawasansekolah.\. Sayugia diingatkan bahawa.. moe.KEGAGALANMEMENUHI PERATURANSKMM INTERGRATED DTBAWAHAKTA 215 (2) 1ee8. 7 l u n2 0 L 2 PengarahEksekutit Sdn YTL Communications Bhd BthFloor. diingatkanbahawasemuaprosedurdan peraturanadalah Pihaktuan adalahsenantiasa berkaitandenganpemasangan 1BRIS. One Oriental Place No. itu Sehubungan pihak tuan adalahdiminta untuk memberikansurat penjelasan 3. dan laporan lengkap mengenaiperkara ini dengankadar segerakepada pihak KPM.^. membuatpemasangan Pihak SKMM juga telah menerima laporan secararasmi mengenaiperkara ini dari beberapanegeri. |alan Hang Lekiu 50100 KualaLumpur KsCncT) .11t09t2012344 1 03-88846260 P M O ( l n i s i a t i fI C T ) K P M Page 213 KEM ENTERIAN PELAIARAN MALAYSIA (Ministry of Education Malaysia) (t O P R o G R A M M E A N A G E M E N T F F T C E N I S I A T T FC T ) M I ARAS 5.I r .Kami : KPIPMo-lCT)100/0 / 01.*-DANTEGURANPIHAKsURUHANIAYAKoMUNIKAsIDAN*. 1 t 2012 JUN 11 A M \e d4. BLOK E8. 1. my . kerja-kerja dipatuhi untuk sebarang wajib 4.i i t'11CT') ' .*'\ :.ri. Untuk makluman pihak tuan. Adalah dengan hormatnya saya diarah untuk menarik perhatian pihak tuan mengenai perkara di atas dan surat amaran dari pihak SKMM rujukan SKMM[T)13INPD/70I073/0I(I7) fld 1 bertarikh 1 fun 2011 juga adalahberkaitan.N5geriserta pentadbir sekolah p : ' .1 MATAYSIA: RAKYAT D IDAH ULUKAN.(67) 3 T a r i k h :1 . pembinaan struktur 1BRIS ini adalah tertakluk kepada kelulusan yang dikeluarkan oleh Pihak BerkuasaTempatan [PBT) di setiap embinaantanpa kelulusan negeridan prosedurvang telah adalahtidak dibenarkansama sekali. Jun 20L2 pihak SKMM juga telah membangkitkanisu ketidakpatuhanpihak YTL dalam di struktur lBRIS di sekolah-sekolah bawah projek lBestariNet.'.

. SekolahHarian BahgaianPengurusan Pelajaran Negeri 4. PengarahBahagian. Setiausaha Bahagian Aset BahagianPerolehandan Pengurusan 3. Sekianuntukmakluman.. 1. .KetuaSetiausaha KementerianPelajaranMalaysia zaid itrustalta@ rnoegov. ""'-'--'\ i -* -} . Ketua Setiausaha KementerianPelajaranMalaysia 2.. SemuaPengarah 5. rnJ.k.p. 5.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Sayayang menurut perintah. s.r' " ' \rryf ([lo"HD ZArDr BIN MOHD MUSTAPA) Sekretariat ProgrammeManagement OfIiceflnisiatif ICTJ b. Kerjasamadan tindakan pihak tuan dalam perkara ini adalah sangat dihargai dan didahului denganucapanterima kasih. Pengerus^i Suruhanjaya Komunikasidan Multimedia Malaysia .1 1 l O O l 2 O 11 3 4 4 2 03-88846260 P M O ( l n i s i a t i f C T )K P M I Page 3/3 hendaklah dibuat sebelum memulakan kerja pembinaan bagi mengelakkan sebarang perkarayang boleh menimbulkan keraguan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful