Gx.

Tân Sa Châu

BAN LỄ SINH

TỔNG KẾT ĐIỂM QUÝ I – 2012
( THÁNG 09 . 10 . 11 )

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nghỉ Họp(lần) Bỏ Phiên(lần)
Tổng Kết (điểm)
Có Không Có Không Điểm Điểm Tháng Tháng Tháng QUÝ
trừ Kỉ cộng
09
10
11
Phép Phép Phép Phép Luật
I

Họ Tên
Mai Duy
Bùi Ngọc Phương
Vũ Lê Thiên
Nguyễn Thanh
Vũ Lê Thiên
Trần Thanh
Phạm Đức
Nguyễn Kiều
Nguyễn Ngọc Gia
Phạm Ngọc Gia
Vũ Phạm Khải
Phạm Minh
Nguyễn Vũ Thu
Đinh Gia
Trần Thụy Minh
Trịnh Như Trần
Trịnh Như Trần
Nguyễn Tuấn
Phạm Hồng Thùy
Nguyễn Thị Bảo
Nguyễn Kiều
Ngô Hoàng Phương
Nguyễn Trường Gia
Phạm Nguyễn Minh

Trần Như
Phạm Hữu
Vũ Nguyễn Anh
Vũ Đức
Huỳnh Tấn Phát
Phạm Thái
Từ Ngọc Phương
Vũ Lê Ngọc
Mai Ngọc
Trần Chí Nguyên
Phạm Thị Hồng
Phạm Thị Hồng
Hoàng Xuân
Mai Thị Bích
Phạm Quang
Trần Phạm Phương
Trần Hồng
Trần Vũ Minh
Phạm Công

Anh
Anh
Ân
Bạch
Bảo
Cao
Dũng
Duyên
Hân
Hân
Hoàn
Hoàng
Hồng
Huy
Hương
Khiêm
Khôi
Khôi
Linh
Ngọc
Nhi
Nhi
Phúc
Phương
Quỳnh
Tài
Tài
Toàn
Thịnh
Thuận
Trinh
Trân
Thy
Nguyên
Diệp
Hạnh
Lành
Lệ
Minh
Nam
Phát
Quân
Trí

2

1

1
2

-

2
1
1

1
-

1
-

1
1
-

2
1
1
2
1
1
1
2
2
1

1
1

1
1
3
-

1
1
2
4
1
2
1
1
4
1
-

1
1
1
1
1
-

1
2
1
2

2
-

-

-

1
-

-2
8
-6
6
-7
4
-24
2
-16
4
-4
2
-4
2
-2
0
Nghỉ
-18
6
-6
2
0
0
-10
2
-2
8
Nghỉ
-25 0
-27 6
-15 0
-6
8
-16 0
-14 2
-10 6
-17
0
0
0
-2
0
-41
0
-22
2
-14
0
-36
-12
4
-9
0
-2
0
-10
0
0
0
-9
0
-10
2
Trưởn ban
-6
0
-2
2
-2
4
-21
0
0
6
-9
2

0
-8
-5
-10
-6
-2
-4
-12

2
2
0
-2
2
2
2
-20

4
-5
2
-10
-8
-2
0
0

6
-11
-3
-22
-12
-2
-2
-32

-10
-9
0
-26
-3

-2
-5
0
-2
2

-10
-2
-10
0
2

-22
-16
-10
-28
1

-17
-5
-13
-4
-12
-10
-15
-17
-10
-2
-11
-34
-14
-21
-13
-4
0
-15
-35
-5

-2
4
-10
0
-5
0
4
-5
-10
0
-5
0
-5
0
-5
-20
0
0
-9
-8

-21
-35
-14
1
-19
-2
-13
0
0
0
-30
-2
-15
-20
-5
-10
-2
-15
0
0
0

-40
-36
-37
-3
-36
-12
-24
-22
-20
-2
-46
-40
-34
-41
-23
-34
-2
-30
0
-44
-13

0
0
-3
-9
-18
-2

0
2
-2
-12
-1
-5

-6
-2
2
-10
0
-10

-6
0
-3
-31
-19
-17

Ban Lễ Sinh xin tuyên dương 06 em có số điểm cao nhất, có nhiều cố gắng, nổ lực với công tác phục vụ
Bàn Thánh Chúa trong Qúy I/2012 :
1. Giuse Mai Duy Anh

(6 điểm)

2. Giuse Đinh Gia Huy

(1 điểm)

3. Phêrô Trần Thanh Cao

(-2 điểm)

4. Antôn Phạm Đức Dũng

(-2 điểm)

5. Têrêsa Trần Như Quỳnh

(-2 điểm)

6. Maria Vũ Lê Ngọc Trân

(-2 điểm)

Đồng thời, Ban Lễ Sinh cũng nhắc nhở 04 em có số dưới -40, buộc phải tạm dừng sinh hoạt trong Ban Lễ
Sinh 2 tuần. Mong các em cố gắng hơn trong những quý sắp tới :
1. Giuse Phạm Hữu Tài

(trừ 46 điểm)

2. Giuse Huỳnh Tấn Phát Thịnh

(trừ 41 điểm)

3. Vinh Sơn Vũ Nguyễn Anh Tài

(trừ 40 điểm)

4. Giuse Trịnh Như Trần Khiêm

(trừ 40 điểm)

Người lập
Thư Kí

Têrêsa Phạm Hoàng Yến

TM. BAN LỄ SINH
Trưởng Ban

Phêrô Hoàng Xuân Lành

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful