You are on page 1of 6

Timajos, Brzozów 20121126 Wstêp do Zarysu estetyki Chazarów. Stefan Kosiewski: Yes-Poland.

FO107

Foto: Rzeszów 1999. Stefan Kosiewski i Marszaùek Województwa Podkarpackiego, Wladysùaw Ortyl, obecnie Senator RP.

Home

M

Uzasadnienie dla najwy¿szego miejsca Anima Mundi filozof i matematyk wybitny zdaniem Sokratesa, oddaje w okreœleniu jej uksztaùtowania oraz stykaniu siê z przedmiotami przez to “…caùym swoim bytem, gdy siê porusza, do jakiej substancji jest ona podobna, a od jakiej ró¿na. A szczególnie pokazuje, przez stosunek do czego, kiedy i jak rzeczy zrodzone istniej¹ i doznaj¹ wpùywu jedne od drugich i ze strony rzeczy zawsze niezmiennych” (tam¿e).
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Timajos, Brzozów 20121126 Wstêp do Zarysu estetyki Chazarów. Stefan Kosiewski: Yes-Poland. FO107 26 November Category: Chazaria, Fascynacja obùêdem, Zniweczona rzeczywistoœã

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

serdecznie dziêkujê za propozycjê nawi¹zania wspóùpracy z Brzozowskim Domem Kultury, którym Pan kieruje; Polnisches Kulturzentrum e.V. oraz Polnischer Schulverein OSWIATA, które prowadzê od 20 lat, zebraùy w tym czasie bogate doœwiadczenia w kontaktach z wielona podmiotami samorz¹dowymi i pozarz¹dowymi, pañstwowymi i partyjnymi a tak¿e Osobistoœciami z Niemiec i z Polski, z Litwy, Biaùorusi, Sùowacji i Czech, ze Szwajcarii, Francji, Anglii, Szwecji, Ameryki Póùnocnej i Poùudniowej i innych pañstw, które to podmioty i Osoby zaszczyciùy nas wpùywem swoim zgodnie z tym, co Timajos mówi w dialogu Platona o uksztaùtowaniu oraz dziaùaniu niewidzialnej Duszy œwiata, która “…bierze udziaù w rozumie i harmonii, i jest najlepsza z rzeczy zrodzonych przez najlepszy z Bytów rozumnych i wiecznych”. (Timajos, 37).

yn

Eu ro

pe j

Szanowny Panie Dyrektorze,

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Napsal sowa (») dnes v kategorii Stefan Kosiewski, pøeèteno: 23×

Brzozowski Dom Kultury to nie tylko aktywnoœã ludzi muzykuj¹cych, z którymi Pan Dyrektor wspóùpracuje ale i wystêpy teatrów amatorskich a tak¿e Galeria Na Strychu prezentuj¹ca malarstwo i fotografiê, czyli dowody rozumowania prawdziwego i niezmiennego, jak tytuùowy bohater dialogu Platona okreœla rozumowanie odbywaj¹ce siê “…bez szmeru i echa we wnêtrzu tego, co porusza samo siebie (…) i przekazuje caùej Duszy wiadomoœci o rzeczach zmysùowych; w ten sposób mog¹ siê tak¿e tworzyã w niej mniemania solidne i prawdziwe. A gdy rozumowanie dotyczy tego, co jest przedmiotem myœli, w chwili, w której koùo Tego Samego obraca siê pomyœlnie i objawia duszy ten przedmiot, wtedy z koniecznoœci powstaje poznanie rozumowe i wiedza. Gdy ktoœ bêdzie twierdziù, ¿e to, w czym powstaj¹ te dwa ró¿ne poznania, jest ró¿ne od duszy, powie wszystko prócz prawdy” – koñczy Platon czêœã dialogu nauczaj¹c¹ o Elementach pierwotnych i Duszy œwiata. http://sowa.podomatic.com/entry/2012-11-26T21_07_16-08_00 Powy¿sze przytoczenie, przydùugie zapewne dla oczu i uszu nawykùych ju¿ na caùym Bo¿ym œwiecie od paru lat do klikania tylko na twitterze za jednym razem dwóch sùów: “To lubiê!/ I like” na sam ju¿ tylko widok wyrazów pojedynczych: ¿ydokomuna, Israel, Obama, Sikorski, Komorowski, Tusk, czy te¿ kaczor; do pospiesznego reagowania przez jestestwo mùodsze bior¹ce siê za kierowanie starszym, bez przeczytania i zrozumienia przekazu, bez siêgniêcia do êródeù, ad fontes, dùoni¹ jak wodê do picia czerpali dùoni¹ ludzie, którzy mieli zostaã potem wybrani na oddzielenie od chùepcz¹cych, dokonane zostaùo w tym miejscu, aby móc zapytaã: Któ¿ bêdzie twierdziù, ¿e Jezus w Betsaidzie nie posùu¿yù siê œlin¹ dla przywrócenia wzroku niewidz¹cemu (Mk 8, 22.25)? A czy Betsaida w dziele Stwórcy lepsza w czymkolwiek od Brzozowa i Frankfurtu z Czeladzi¹, w której moja œp. Mama œlin¹ wyjmuje wci¹¿ paproch z mojego oka, a¿eby ust¹più ból kùuj¹cy i ¿eby dziecko przejrzaùo? Czy¿ nie uleczyù gùuchoniemego tak samo œlin¹? (Mk 7, 33). W Pergamonie, Aleksandrii i w Kordobie Hebrajczyk przenosi co do joty, jak w Babilonii wczeœniej, z jednego jêzyka na drugi pismo.

M

ag

az

yn

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Eu ro

Albert Ciesielski 0:13 6 lat temu

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

Albert przebywaù po raz pierwszy w Szczawnicy od kwietnia do listopada 1943 r., ewakuowany jako kilkunastoletni chùopiec z Wilhemshaven, dla ochrony przed bombardowaniami angielskich i amerykañskich samolotów, w ramach ogólnoniemieckiej akcji Kinderlandverschickung, w skrócie: KLV (wysyùanie dzieci na wieœ). Razem z innymi kolegami szkolnymi mieszkaù wtedy we willi Renata, uczyù siê i poznawaù ¿ycie pod okiem Lagerführera i nauczyciela o nazwisku Schmertmann, który byù póù¿ydem, a jego syn, ãwierã¿yd – w terminologii hitlerowskich, narodowych socjalistów – byù koleg¹ klasowym Alberta, co wtedy dla niemieckiego chùopca w mundurze Hitlerjugend byùo rzecz¹ przed nim zakryt¹, tabuizowan¹, zaœ po wojnie i po wszystkim, co Albert Ciesielski prze¿yù i zobaczyù, staùo siê i jest do dzisiaj dla niego spraw¹ caùkowicie niezrozumiaù¹. £owili razem ryby w Grajcarku i w Dunajcu, ùapali salamandry do terrarium urz¹dzonego na balkonie willi, któr¹ w 2006 r. Ciesielski odwiedziù ponownie za namow¹ Polki pomagaj¹cej ¿onie jego przed œmierci¹, kilka godzin w tygodniu, w utrzymywaniu domu.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Szczawnica jest miasteczkiem le¿¹cym po drodze z Niemiec do Brzozowa a wspomina j¹ w napisanej przez siebie, bibliofilsko wydrukowanej, wùasnorêcznie oprawionej i wydanej zaledwie w 20 egzemplarzach, miùoœnik sùowa oraz introligator wyuczony na kursach Uniwersytetu Ludowego (Volkshochschule) w ramach ksztaùcenia ustawicznego dorosùych, mistrz wi¹zania ksi¹¿ek, Niemiec o polskim nazwisku, którego miaùem niekùaman¹ przyjemnoœã poznaã goszcz¹c 22 kwietnia 2007 r. w jego mieszkaniu w Bad Soden nieopodal Frankfurtu rok po tym, jak on odwiedziù ponownie Szczawnicê po 63 latach - Albert Ciesielski nosz¹cy nazwisko, które przed wiekami przyj¹ù jego przodek, który w innym miejscu Polski postawiù wùasnymi rêkoma drewniany koœcióù, albowiem byù cieœl¹ tak samo, jak œw. Józef.

O

W

A

Buy RoboPDF

Informowaùem ju¿ o tej mo¿liwoœci oraz obu ksi¹¿kach napisanych i podarowanych przez Alberta Ciesielskiego rodzinnemu miastu, a byùo to w pliku mp3 i w html-u na jednym ze zlikwidowanych tymczasem cudzymi rêkami blogów zawieraj¹cych sùowo sowa w tytule.

Byùem te¿ sam w Szczawnicy przez kilkanaœcie dni latem 1977 r. na zorganizowanych wakacjach studentów z ASP oraz innych Szkóù Wy¿szych Krakowa, jako jedyny spoza tego miasta, zaprzyjaêniony student, poeta po debiucie ksi¹¿kowym. Zaprosiùem wtedy na rozmowê do campingu, w którym spaùem w luksusowych warunkach niczym Albert Ciesielski w mùodoœci, wspinaj¹cego siê akurat po tej samej drodze co i ja, pod Orlicê, czùonka KC PZPR w randze Czùonka Biura Politycznego, Redaktora Naczelnego “Nowych Dróg”, którego nazwisko uciekùo mi niestety po tylu latach z pamiêci, zaœ kiedy w kontestatora zwierzaj¹cego siê ochoczo ka¿demu z tego, co mu siê nie podoba w komunistycznej Polsce, wst¹piùo wiêcej odwagi po tej sprowokowanej udanie rozmowie z dygnitarzem partyjnym, zakoñczonej szczêœliwym pozostaniem przez obu przy swoim, to redaktorowi Studenta, Zygmuntowi Korusowi rzuciùem zaraz, w kolejce po jedzenie, za plecami: “Prasa studencka kùamie”, na co ten odwróciù siê i zaproponowaù ¿yczliwie: “To napisz sam coœ do Studenta”. W odpowiedzi zawiozùem kilka odwa¿nych wierszy i Adam Zagajewski wybraù do druku dwa, które ukazaùy siê potem w dodatku “Mùoda Kultura”. Korus zaœ zostaù chyba jeszcze w tym samym roku Redaktorem Naczelnym pisma “Integracje”, którego Radzie Redakcyjnej przewodniczyù Aleksander Kwaœniewski, co w Polsce studiów magisterskich nie skoñczyù, lecz zostaù po Magdalence najpierw kùamc¹ a potem Prezydentem Polski.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Home

Edition

M

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

W zakoñczeniu ksi¹¿ki zawieraj¹cej osobiste wspomnienia, przygodê kilku miesiêcy spêdzonych w czasie wojny bezpiecznie, daleko od domu, oraz relacjê ze spotkania po 63 latach z uroczym miasteczkiem w Pieninach, które wra¿liwemu chùopcu zapadùo na caùe ¿ycie gùêboko w pamiêã, Albert Ciesielski z Bad Soden w Górach Taunus zgùasza gotowoœã wysùania na pùytce DVD gotowej do druku ksi¹¿ki opatrzonej przezeñ wykwintnym co i rzeczowym tytuùem: Das KLV-Lager “Willa Renata” von 1943 in Szczawnica … und das Wiedersehen von Szczawnica nach 63 Jahren” ka¿demu ze swoich dawnych kolegów, który wyraziùby takie ¿yczenie. Chciaùby ich jednoczeœnie prosiã, ¿eby zechcieli uzupeùniã swoimi wspomnieniami i fotografiami tamten œwiat wspominany.

O

W

A

Buy RoboPDF

Home

M

Kuroñ, Michnik, Mazowiecki, Waùêsa, Kaczyñscy, Geremek – nazwiska, które nie przestaj¹ zadziwiaã Polaków niezwykù¹ ¿ywotnoœci¹ po wszystkim, co ju¿ wszyscy wiemy o tych nêdznych wspólnikach Kiszczaka i Jaruzelskiego w dziele niszczenia Narodu Polskiego, jak marnym, nêdznym wspólnikiem Hitlera byù Lagerführer Schmertmann zadziwiaj¹cy Niemca Ciesielskiego po wszystkim, co ten widziaù na wùasne oczy nie przetarte jeszcze œlin¹ mniemañ solidnych i prawdziwych. Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski Z Panem Bogiem http://www.spreaker.com/user/sowa3/timajos_brzozow_zarysu_estetyki_fo107
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Katolicki Tygodnik Spoùeczny “£ad” Nr. 35(309) reagowany przez Jerzego Skwarê opublikowaù z dat¹ 2 wrzeœnia 1990 r. rozmowê z Lechem Kaczyñskim zawieraj¹c¹ ”Testament Lecha Kaczyñskiego”, za który nale¿y chyba uznaã historyczne po latach wezwanie: proszê pamiêtaã, ¿e byùem wówczas KORowcem, œciœle wspóùpracuj¹cym z Gwiazd¹, a przede wszystkim z Kuroniem.

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

Lech Kaczyñski natomiast dopiero rok póêniej, w 1978 r. zostaù wprowadzony w ¿ydomasoñskie œrodowisko trockistowskiego KOR-u kryptosyjonistycznych rewizjonistów, przez dwie osoby wprowadzaj¹ce: wùasnego brata bliêniaka i Borusewicza, który byù w 1968 r. jawnym bojowcem syjonistycznym, by po wyrzuceniu go za to ze studiów w Gdañsku, skoñczyã spokojnie te same studia historyczne jako kryptosyjonista i katolik w Lublinie na KUL-u.

A

-

Platon: Timajos, Kritias. Biblioteka Klasyków Filozofii. PWN Warszawa 1986. ISBN 83-01-05701-7

Original Message —– From: sebmichalski To: sowa-frankfurt@freenet.de Sent: Monday, November 26, 2012 9:37 AM Subject: Brzozowski Dom Kultury Witam Serdecznie, Oœmieliùem siê do Pañstwa napisaã, jako ¿e kierujê jednostk¹ kulturaln¹ w Polsce a dokùadnie w maùym miasteczku na Podkarpaciu. Cel mojej wiadomoœci to chêã nawi¹zania wspóùpracy pomiêdzy Brzozowskim Domem kultury a Pañstwa placówka, poniewa¿ posiadamy bogat¹ ofertê kulturaln¹ zaczynaj¹c od zespóù ludowych, orkiestry dêtej wraz z ma¿oretkami zespoùami jazzowymi a na big bandzie koñcz¹c. Poszukujê partnera który umo¿liwi nam otwarcie drzwi maùego miasteczka który mimo swojego poùo¿enia i maùej liczby ludnoœci ma tak bogata ofertê.pozdrawiam dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury Sebastian Michalski bdk.net.pl http://sowa.unblog.fr/2012/11/26/timajos-brzozow-20121126-wstep-do-zarysuestetyki-chazarow-stefan-kosiewski-yes-poland-fo107/

Home

M

http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Timajos-Brzozow-20121126-Wstp-doZarysu-estetyki-Chazarow-Stefan-Kosiewski-Yes-Poland-FO107
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Stefan Kosiewski: Wstêp do Zarysu estetyki Chazarów czytaj dalej

pe j

sk iS

Tratwa Meduzy. Fascynacja obùêdem, fragment 106 Drastyczne zdjêcia z Wyborów Miss Chazaria 2012 w Czeladzi Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») 24. 11. w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 53×

O

W

-

http://kulturzentrum.wrzuta.pl/film/8GrM5OUW9tO/albert_ciesielski

A

-

Signatur: Af 219 Präsenzbibliothek: A – Stadtgeschichte Wilhelmshaven

Buy RoboPDF