You are on page 1of 6
Usikkerhet legger demper på finanssjefenes fremtidstro - Forventer økt lønnsomhet, men frykter svikt i etterspørselen TIRSDAG

Usikkerhet legger demper på finanssjefenes fremtidstro

- Forventer økt lønnsomhet, men frykter svikt i etterspørselen

TIRSDAG

27. NOVEMBER 2012

Selv om norsk økonomi har vært positivt påvirket av veksten i oljerelatert industri, god innenlands etterspørsel, lave statsrenter og lav arbeidløshet i den senere tid, kan det virke som de norske finanssjefene er preget av usikkerheten rundt krisen i Europa og ”fiscal cliff” problematikken i USA. Vi registrer nemlig en generelt svakere optimisme, selv om endringene ikke er store fra undersøkelsen i mai. SEBs CFO indeks får verdien 54, ned ett poeng fra undersøkelsen vår i mai (55). Likevel er det enkeltfaktorer i undersøkelsen som er svært interessante å fremheve. Det er mindre optimisme knyttet til forretningsklimaet, egen finansiell stilling, bankenes utlånsvillighet, samt økt fare for motpartsrisiko som trekker ned denne gangen. Derimot ser finanssjefene mer positivt på kredittspreadutviklingen og bedriftenes lønnsomhet i 2013, enn det de gjorde i mai.

HVOR ER DEN GLOBALE ØKONOMIEN PÅ VEI?

I løpet av de siste seks månedene er det både flere finanssjefer som tror at ”det verste ennå ikke er kommet” (16% mot 7% i mai) med hensyn til de negative konsekvensene av den globale kreditt- og økonomiske krisen, samt flere som tror at ”vi har sett bunnen” (31% sammenliknet med 22% i mai). Dette litt uklare bildet tror SEB skyldes at den globale økonomien er påvirket av ulike motstridende krefter akkurat nå. Selv om mange ledende indikatorer viser positive tegn, er usikkerhet rundt finanspolitikken i USA med på å hindre vekst. Kanskje mest bekymringsfullt for Norge er den økonomiske nedgangen i Vest-Europa, hvor Tyskland og Sverige har sett ut til å miste litt momentum.

Konsekvenser av den globale kreditt- og økonomiske krisen

SEBs norske CFO indeks

90 80 70 60 50 40 30 20 10 Indeks Forretnings- Økonomisk Utlåns- Motparts- Kreditt- Oslo
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Indeks
Forretnings- Økonomisk
Utlåns-
Motparts-
Kreditt-
Oslo Børs Lønnsomhet
klimaet
tilstand
villighet
risiko
spreader
80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %
80
%
70
%
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0 %
Vi har sett bunnen
Vi er fortsatt midt i
stormen
Det verste er ennå ikke
kommet

Kilde: SEB. Grå stolper indikerer nivået i mai 2012 og november 2011

Kilde: SEB. Grå stolper indikerer nivået i mai 2012 og november 2011

Når forretningsklimaet blir svakere og usikkerheten i den globale økonomien vedvarer, ser vi igjen at flere finanssjefer (24% mot kun 7% i mai) uttrykker bekymring for økt konkursfare hos sine motparter. Selv om økningen er markant, er det viktig å fremheve at hele 76% fortsatt tror på uendret konkursrisiko. Detter gjenspeiler kanskje at mange fortsatt betegner utlånsvillighet som god hos bankene og at obligasjonsmarkedet er blitt mer tilgjengelig, som dermed kan avverge store kapitaltilgangsvansker.

Synet til finanssjefene i spørsmålet over bør også være med på å sette preg på deres syn på kredittspreader og børsutviklingen fremover. Her ser vi at finanssjefene forstetter å uttrykke en forsiktig økt optimisme når det gjelder utviklingen av kredittspreader den kommende seks måndersperioden. 24% tror nå at kredittspreader skal reduseres fremover, sammenliknet med kun 12% i mai. I tillegg er det færre (29% mot 31% i mai) som tror at spreadene skal ut. Når det gjelder synet på Oslo Børs, er det 29% (ned fra 33% i mai) som tror kursene skal opp den neste 6 månedersperioden, noe som er det

SEBs CFO indeks

 

laveste nivået vi har registrert siden vi startet med denne undersøkelsen. Likevel, det er også færre som tror børsen skal ned (17% mot 21% i mai), så det store flertallet også her tror på uendret OSEBX-indeks den kommende perioden.

PRISØKNINGER KAN HJELPE LØNNSOMHETEN

Finanssjefene utrykker fortsatt en relativ sterk optimisme knyttet til lønnsomhetsforventninger. Hele 60% sier at de forventer høyere lønnsomhet for 2013 enn det de forventes å legge frem for 2012. Det er først og fremst en kombinasjon av høyere volum og kostnadsreduksjoner

som skal drive lønnsomheten neste år, sier finanssjefene. En interessant observasjon i denne undersøkelsen er at også 54% sier de tror de vil kunne øke prisene på varer og tjenester, sammenliknet med kun 32% i mai. Når man

  • i tillegg ser at bekymringen rundt tilgang og kostnad på

arbeidskraft er kraftig redusert i denne undersøkelsen sammenliknet med forrige gang, føler vi tendensen er ganske klar, – finanssjefene mener det ligger til rette for

lønnsomhetsforbedringer neste år!

Det som kan ødelegge dette positive synet på lønnsomhet, ser ut til å være frykten for lavere etterspørsel. Nå svarer hele 46% at dette er deres største bekymring for neste år, mot kun 32% som svarte det samme i mai. Dette bildet er mer i tråd med det man har sett i den svenske undersøkelsen tidligere, og er nok et resultat av uro for hvordan en avmatning i utlandet skal påvirke selskapene her hjemme.

NEDBETALER GJELD ISTEDET FOR OPPKJØP

Ved antagelse om positiv kontantstrøm, er det igjen flest finanssjefer som sier at deres førstevalg blir å nedbetale gjeld (42% opp fra 36% i mai), mens utbytte til eierne blir prioritert senere (kun 4% har dette som deres førstevalg). Når det gjelder strategiske investeringer ser vi en liten tilbakegang, der 35% av finanssjefene (mot 38% i mai) sier at dette vil være deres første prioritet, noe som fortsatt skulle tyde på at oppkjøpsaktiviteten fremover blir moderat, og at bedriftene forblir forsiktige opportunister.

TILTAGENDE TILTRO TIL EUROPA REMOVER

På vårt spørsmål om hvilket geografisk område selskapene venter å se den sterkeste utviklingen fra, er det forstsatt Asia som dominerer med 40% av de spurte (opp fra 38% i mai). Noe mer interessant er det å se at forventet etterspørsel fra Europa har tatt seg noe opp fra forrige gang. Nå er det 19% av finanssjefene som ser for at denne regionen vil bidra mest, mot kun 13% i mai.

  • I tillegg er ikke like klart lenger at euroen vil svekke seg mot norske kroner, skal vi tro de norske finanssjefene.

Nå svarer kun 44% dette, mot 59% som svarte det samme i mai, og 67% i november 2011. Det er derimot veldig få som tror på noe klar eurostyrkelse (10% av finanssjefene), de fleste tror på uendret kurs (46% av de spurte). SEB sine prognoser indikerer mer eller mindre uendret EUR/NOK kurs mot årsskiftet (7.30), men deretter en ytterligere svekkelse med mot 7.10 ved utgangen av Q2 2013.

Hvor veksten er forvente å komme

Europa Ikke relevant 19 % 17 % Midtøsten 13 %
Europa
Ikke relevant
19 %
17 %
Midtøsten
13 %

Amerika

11 %

Asia

40 %

KONKLUSJON

Kilde: SEB

Med større spredning på svarene fra finanssjefene på spørsmålet vårt i hvilken retning de tror den globale økonomien er på vei, blir usikkerheten deres også mer tydelig på hvilken effekt dette vil ha på deres bedrift. Vi betegner likevel CFO indeks resultatet som moderat positivt, der flertallet av de spurte finanssjefene forventer økt lønnsomhet neste år.

***

FINANSSJEFSINDEKSEN I SVERIGE

Den siste versjonen av SEBs finanssjefsindeks i Sverige (publisert 12. september 2012), fikk verdien 48, noe som var ned fra 51-nivået som ble observert i februar. Bortsett fra motpartsrisiko, var både indeksen og de underliggende faktorene høyere i Norge enn i Sverige, noe som tilsier større optimisme blant norske finanssjefer enn blant deres svenske kolleger. Likevel, den negative trenden var å spore i begge undersøkelsene.

KONTAKTPERSON

Henrik Blymke

henrik.blymke@seb.no

+47 22 82 72 85

Credit Research, Trading Strategy

SEB

SEBs CFO indeks

 

Resultatene fra undersøkelsen

INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN

Spørreskjemaet retter seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge. Av de selskapene som svarte, er 35% notert på børs, og 42% har en omsetning på mer enn NOK 5 mrd. Undersøkelsen, som er webbasert og konfidensiell, ble gjennomført i perioden 14. – 20. november 2012. Vår CFO-indeks for november har en verdi på 54, som vil tilsi et moderat positivt forventningsbilde. Vår indeks er basert på syv komponenter; forretningsklimaet, selskapenes økonomiske tilstand, bankenes utlånsvillighet, motpartsrisiko, utsikter for kredittspreader og børsen, samt lønnsomhetsforventninger (graf s. 1.)

FORRETNINGS-/ØKONOMISK TILSTAND

Det er en klart fallende andel finanssjefer som utrykker at de er positive til forretningsklimaet de neste 6 månedene. Nå svarer kun 37% at de tror deres forretningsklima blir bra eller svært bra, mot 51% i mai. Endringen skyldes at flere finanssjefer nå (45% mot 34% i mai) betrakter forretningsklimaet som kun gjennomsnittlig. Når det gjelder synet på selskapets egen økonomiske situasjon er det ikke så stor nedgang å spore, men den negative trenden er det samme. Majoriteten (63%) synes fortsatt selskapets egen finansielle stilling er gunstig, noe som er ned fra 69% i mai. Dermed er hovedbildet det samme, der man er relativt mer optimistisk i synet på egen finansiell situasjon enn til forretningsklimaet fremover, en forskjell som nå er større enn i mai. (Graf 1 & 2.)

FINANSIERING/MOTPARTSRISIKO

Undersøkelsen fortsetter å vise en nedgang i bankenes utlånsvillighet, da klart færre finanssjefer beskriver klimaet som svært gunstig (6% mot 17% i mai 2012 og 32% i for to år siden). Likevel er det 54% som betrakter det som gunstig, noe som gjør at totalandelen av finanssjefer som synes bankene er positivt innstilt til dem er 60%, kun marginalt ned fra de 62% som svarte det samme i mai. Ser vi dette sammen med en økende andel (31% mot 24% i mai) som tror deres lånebehov vil øke fremover, kan det potensielt skape økt re- finansieringsrisiko, hvis for eksempel obligasjons- markedet skulle bli mindre tilgjengelig. (Graf 3 & 4.)

Det

viser

seg

fortsatt

at

NOK

er

den

valutaen

finanssjefene foretrekker å ta opp lån i (69%), mens USD er foretrukket av 14% og EUR av 12%. Ved finansielle

investeringer er de tre mest foretrukne valutaene NOK (73%), USD (18%) og SEK (5%).

På spørsmål om motpartsrisiko, er det nå klart flere som ser for seg økt sannsynlighet for konkurs blant selskapenes motparter de neste 6 månedene (24%), sammenliknet med mai (7%). Selv om økningen er markant, fremhever vi at hele 76% fortsatt tror på underet konkursrisiko, og at nivået i mai var historisk lavt i vår undersøkelse. (Se graf 5.)

OVERSKUDDSLIKVIDITET

Ved antagelse om positiv kontantstrøm, er det igjen flest finanssjefer som sier at deres førstevalg blir å nedbetale gjeld (42% opp fra 36% i mai), mens utbytte til eierne blir prioritert senere (kun 4% har dette som deres førstevalg). Når det gjelder strategiske investeringer, ser vi en liten tilbakegang. 35% av finanssjefene (mot 38% i mai) sier at dette vil være deres førsteprioritet, noe som fortsatt skulle tyde på at det ikke forventes å bli de store økningene i oppkjøpsaktiviteten fremover (Se graf 6.)

VALUTASYN/VALUTAEKSPONERING

Det er ikke like klart lenger at euroen vil svekke seg mot norske kroner fremover, skal vi tro de norske finanssjefene. Nå svarer kun 44% dette, mot 59% som svarte det samme i mai og hele 67% i november 2011. Likevel er det veldig få som tror på eurostyrkelse (10% av de finanssjefene), de fleste tror på uendret kurs (46% av de spurte). SEBs prognoser indikerer mer eller mindre uendret EUR/NOK kurs mot årsskiftet (7.30), men deretter en ytterligere svekkelse ned mot 7.10 ved utgangen av 2.kv 2013. Når det gjelder USD, tror 33% på sterkere dollar mens 46% tror på uendret kurs mot norske kroner. SEB sine prognoser indikerer en litt svakere USD i det korte bildet (USD/NOK 5.66 ved utgangen av 2012), men ved utgangen av 2.kv 2013 tror SEB at kursen skal være rundt 5.59. Når det gjelder finanssjefenes syn på GBP og SEK, er det relativt stor enighet om forventninger til uendret kurs mot NOK de neste 6 månedene, med henholdsvis 69% og 79% av respondentene som svarer dette.

På spørsmålet om hvilken effekt en 5-10% NOK- styrkelse (mot EUR og USD) vil få av betydning på bedriftenes 2013-resultat, var det nå flere som svarte at dette vil få negative konsekvenser (64% mot 54% i mai). Når det gjaldt hvilke faktorer som er viktigst for selskapet når de skal endre sin valutaeksponering mot NOK, svarer fortsatt flest operasjonelle faktorer (34%, uendret fra mai). (Graf 7 og 8.)

SEBs CFO indeks

 

KREDITTSPREADER/BØRSUTVIKLING

Finanssjefene forstetter å uttrykke en forsiktig økt optimisme når det gjelder utviklingen av kredittspreader den kommende 6 måndersperioden. Nå tror 24% at kredittspreader skal reduseres fremover, sammenliknet med kun 12% som sa det samme i mai. I tilegg er det noen færre (29% mot 31% i mai) som tror at spreadene skal ut. Likevel, det er fortsatt flest finanssjefer (47%) som tror at kredittspreadene skal forbli uendret i den kommende perioden.

Når det gjelder synet på Oslo Børs, er det kun 29% (ned fra 33% i mai) som tror kursene skal opp den neste seks- månedersperioden, noe som er det laveste nivået vi har registrert siden vi startet med denne undersøkelsen. Det er likevel også færre som tror børsen skal ned (17% mot 21% i mai), så det store flertallet tror på uendret OSEBX- indeks den kommende perioden. (Se graf 9 og 10.)

SYSSELSETTING

Når det gjelder finanssjefenes forventninger til nyansettelse, er det ikke så store endringer fra sist undersøkelse. 41% sier de ser for seg å øke antall ansatte i Norge (mot 36% i mai), mens kun 12% sier de ser for seg å redusere arbeidsstyrken, noe som samlet sett skulle tilsi et fortsatt bra norsk arbeidsmarked. I utlandet forventer derimot flere finanssjefer at arbeidstyrken vil reduseres (28%), noe som er opp fra de 13% som svarte det samme i mai. (Se graf 11.)

LØNNSOMHET OG DRIVERE

Finanssjefene utrykker fortsatt en relativ sterk optimisme knyttet til lønnsomhetsforventninger. 47% forventer bedre 4.kv 2012 resultater enn det de så i 4.kv 2011, mens kun 18% forventer dårligere. Ser vi enda lengre ut i horisonten, sier hele 60% at de forventer høyere lønnsomhet for hele året 2013 enn det de forventes å legge frem for 2012. (Graf 13 & 14.)

Det finanssjefene tror skal drive lønnsomheten neste år, er en kombinasjon av høyere volum (47% sier dette er den viktigste faktoren for høyere lønnsomhet) og kostnadsreduksjoner (26% svarer at dette er viktigst). Dette er ganske likt det de sa i mai, mens det for et år siden var mye mindre fokus på kostnadsreduksjoner. (Se graf 15)

BEKYMRINGER

Etterspørselen er tydelig blitt den største bekymringen blant de norske finanssjefene. Nå svarer hele 46% at dette er deres største lønnsomhetsbekymring for neste år, mot kun 32% som svarte det samme i mai. Dermed ser det ut til at finanssjefene er blitt mindre redde for redusert tilgang på kvalifisert arbeidskraft (13% mot 24% i mai) og økte lønnskostnader (6% mot 17% i mai), et bilde som er mer likt det man har sett i den svenske undersøkelsen tidligere. (Se graf 16)

PRISUTVIKLINGEN OG VEKSTOMRÅDER

En interessant observasjon i denne undersøkelsen er svarene fra finanssjefene på hvilken prisutvikling de ser for seg den neste 6 månedersperioden. Nå svarer igjen flesteparten (54%) at de tror de vil kunne øke prisene på varer og tjenester, sammenliknet med kun 32% i mai og 55% november 2011. Det er få finanssjefer som tror de må senke prisene (10%, ned fra 15% i mai), mens 35% tror de klarer å holde prisene relativet uendret. (Se graf

12)

På vårt spørsmål om hvilket geografisk område selskapene venter å se den sterkeste utviklingen fra, er det forstsatt Asia som dominerer med 40% av de spurte (opp fra 38% i mai). Noe mer interessant er det å se at forventet etterspørsel fra Europa har tatt seg noe opp fra forrige gang. Nå er det 19% av finanssjefene som ser for at denne regionen vil bidra mest, mot kun 13% i mai.

SEB CFO INDEKS, HISTORISK UTVIKLING

CFO undersøkelsen har pågått siden 2006 i Sverige og ble lansert i Norge mars 2010.

SEBs norske CFO indeks utvikling siden februar 2010

70 65 60 55 50 45 Mar'10 Sep'10 Nov'10 Feb'11 Aug'11 Nov'11 May'12 Nov'12
70
65
60
55
50
45
Mar'10
Sep'10
Nov'10
Feb'11
Aug'11
Nov'11
May'12
Nov'12

Kilde: SEB

SEBs CFO indeks

 

1. Forretningsklimaet

2. Økonomisk tilstand

70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 %
70
%
60
%
60
%
50
%
50
%
40
%
40
%
30
%
30
%
20
%
20
%
10
%
10
%
0
%
0 %
Very
Favourable
Average
Not so
Very
Very favourable
Favourable
Average
Not so
Very
favourable
favourable
unfavourable
favourable
unfavourable
3. Finansieringsbehov
4. Bankenes utlånsvillighet
70
%
60
%
60
%
50
%
50
%
40
%
40
%
30
%
30
%
20
%
20
%
10
%
10
%
0
%
0
%
Very favourable
Favourable
Average
Not so
Very
Increase
Be unchanged
Decrease
favourable
unfavourable
5. Motpartsrisiko
6. Overskuddslikviditet
100 %
60
%
90
%
50
%
80
%
70
%
40
%
60
%
30
%
50
%
40
%
20
%
30
%
10
%
20
%
10
%
0
%
0 %
Pay down debt
Strategic
Dividend to
Financial
Increase
To be unchanged
Decline
investment
shareholders
investment
7. Resultateffekt ved NOK-styrkelse
8. Viktig for valutaeksponeringen
45
%
50
%
40
%
40
%
35
%
30
%
30
%
25
%
20
%
20
%
15
%
10
%
10
%
5
%
0
%
0
%
Very negative
Moderately
Marginally
Positive
Not applicable
interest
oil price
currency
currency
operational
other
negative
negative
rates
volatility
view
factors
SEBs CFO indeks 9. Kredittspreader 10. Oslo Børs 70 % 60 % 50 % 40 %

SEBs CFO indeks

SEBs CFO indeks 9. Kredittspreader 10. Oslo Børs 70 % 60 % 50 % 40 %

9. Kredittspreader

10. Oslo Børs

70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %
70
%
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Widen
Be unchanged
Narrow
11. Antall ansatte i utlandet
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Increase
Be unchanged
Decline
13. Lønnsomhet 4. kvartal 2012 vs 4. kvartal 2011
70
%
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Increase
Be unchanged
Decline
15. Lønnsomhetsdrivere
70
%
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Higher
Price
Cost
Falling
Lower
Other
Do not
volumes
increases
cutting
input costs
financing
expect
cost
profit
60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Higher Be
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Higher
Be unchanged
Lower
12.
Prisutvikling
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Price increase by
3% or more
Price increase by
Unchanged
Price cut by 1-2%
1-2%
Price cut by 3%
or more
14. Lønnsomhet 2013 vs 2012
70
%
60
%
50
%
40
%
30
%
20
%
10
%
0
%
Increase
Be unchanged
Decrease
16.
Bekymringer
50
%
45
%
40
%
35
%
30
%
25
%
20
%
15
%
10
%
5
%
0
%
Skilled
Cost of
Interest
Cost of raw
material
Exchange
Demand
Foreign
Access to
Other
labour
labour
rates
rates
competition
capital
shortgage