บันทึกข้อความ

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร โทร /โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๔๗๖๑ ที่ กก ๕๑๐๓.๓.๑๐/ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ตามที่จังหวัดยโสธร ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น จังหวั ดยโสธร ได้มีนักกี ฬาตัวแทนจังหวัดยโสธร ที่ผ่ านการคัดเลือกเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๕ ชนิดกีฬา ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น , จักรยาน , ยกน้ําหนัก , มวยปล้ํา , ชอฟท์เทนนิส แบ่งเป็นนักกีฬาชาย ๑๔ คน นักกีฬาหญิง ๑๐ คน เจ้าหน้าที่ ๙ คน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น ๓๓ คน เพื่อให้การดําเนินการจัดส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ๑. ลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ๒. ลงนามหนังสือนําส่งคําสั่งฯ ๓. ลงนามหนังสือขอตัวเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา (กรณีต่างจังหวัด)

( นายอนุวัตร รุจิยาปนนท์ ) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร

ที่ กก ๕๑๐๓.๓.๑๐/ ว ๖๗๖๒ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง เรียน

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนั กกีฬาเข้าร่ วมการแข่ งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์”

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาคําสั่งจังหวัดยโสธรที่ ๔๐๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ชุด ด้วยจังหวัดยโสธร ได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดําเนินการจัดส่งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดยโสธร จึงแต่งตั้ง ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา และขอให้ท่านได้พิจารณา อนุญาตและแจ้งให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในสังกัดของท่าน เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัดตามความเหมาะสม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๔๗๖๑

ที่ กก ๕๑๐๓.๓.๑๐/ ว ๖๗๖๓ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

เรื่อง ขอตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาคําสั่งจังหวัดยโสธรที่ ๔๐๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ชุด ด้วยจังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ที่เป็นตัวแทน จั ง หวั ด ยโสธร เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๑ “เชี ย งใหม่ เ กมส์ ” ระหว่ า งวั น ที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดําเนินการและการจัดส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดยโสธร จึงขอให้ท่านได้พิจารณา อนุ ญ าตให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ นั ก กี ฬ าในสั ง กั ด ของท่ า น เดิ น ทางเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ฯ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัดตามความเหมาะสม (รายละเอียดตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย) จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ พิ จ ารณา หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คงได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า นด้ ว ยดี และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร โทร/โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๔๗๖

เรื่อง

คําสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๔๐๓๑ /๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ************************

ด้วยจังหวัดยโสธร ได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การและการจั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ฝึ ก สอนและนั ก กี ฬ า ตั ว แทนจั ง หวั ด ยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดยโสธร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตัวแทนจังหวัดยโสธร เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ ๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามรายชื่อต่อไปนี้ ๑. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่ปรึกษา ๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ ๑.๓ ปลัดจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการ ๑.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรรมการ ๑.๕ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๑.๖ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ กรรมการ ๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ กรรมการ ๑.๘ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ กรรมการ ๑.๙ ผู้อํานวยการโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ ๑.๑๐ ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ ๑.๑๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ ๑.๑๒ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรรมการ ๑.๑๓ ผู้อํานวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ ๑.๑๔ ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ ๑.๑๕ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ กรรมการ ๑.๑๖ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาขอนแก่น กรรมการ ๑.๑๗ ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร กรรมการ/เลขานุการ ๑.๑๘ นางชวิศา ร่าเริง ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๑.๑๙ นายพีระศักดิ์ เจริญสุข ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๑.๒๐ นายประหยัดชัย ใจดี ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๑.๒๑ นายพิทยาพล หงษ์มณี ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดยโสธร ไปร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ๒ / ๒. หัวหน้า...

-๒๒. หัวหน้าคณะนักกีฬา/รองหัวหน้าคณะนักกีฬา/ผู้ประสานงานตัวแทนจังหวัดยโสธร ๒.๑ นายสถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยโสธร หัวหน้าคณะนักกีฬา ๒.๒ นายอนุวัตร รุจิยาปนนท์ ผู้อํานวยการศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร รองหัวหน้าคณะนักกีฬา ๒.๓ นางชวิศา ร่าเริง เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร ผู้ประสานงาน ๒.๔ นายพชร เจริญสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร ผู้ประสานงาน ๒.๕ นายประหยัดชัย ใจดี เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร ผู้ประสานงาน ๒.๖ นายพิทยาพล หงษ์มณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร ผู้ประสานงาน มีหน้าที่ นําคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” พร้อมทั้งนําคณะ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ตลอดจนติดตามรายงานผลการแข่งขันให้จังหวัด ทราบ อีกทั้งดูแลอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง งวดที่ ๑,๒ ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ๓. คณะกรรมการดําเนินการ ๓.๑ นายสถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร ประธานกรรมการ ๓.๒ นายอนุวัตร รุจิยาปนนท์ ผู้อํานวยการศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการ ๓.๓ นายอนุพงศ์ นาคสุข อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการ ๓.๔ นายกุญชร อุบลโชติ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๕ นายชัยภัทร คําวิชิตธนาภา อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๖ พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๗ นายยงยุท เชื้อบัณฑิต กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๘ นายสมจิต โสมณวัฒน์ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๙ นายวิรัตน์ บุญทศ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๐ นายถนอมทรัพย์ อินอ่อน กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๑ นายบุญชู ธาตุทอง กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๒ นายสมเกียรติ ลําพุทธา กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๓ นายวินย คํามูล ั กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๔ นายวรวาท ไชยนา กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๕ นายทรงพล กิจเกียรติ กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๖ นายชัย สาลีวัน กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๗ นางไพจิตร ไชยนา กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๘ นางสาวบุญถม ไชยราช กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๑๙ นายสุรพงษ์ ใจธรรม ปฏิคมสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๒๐ นางณัฐธภา ทองเฟื่อง เหรัญญิกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๒๑ นายอดิศร ศรศิลป์ ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๒๒ นายพงษ์ธร กนิษฐพยาฆร์ นายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ ๓.๒๓ นายสญชัย จิตตะยโศธร เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร กรรมการ/เลขานุการ ๓.๒๔ นางชวิศา ร่าเริง ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๓.๒๕ นายพชร เจริญสุข ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๓.๒๖ นายประหยัดชัย ใจดี ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๓.๒๗ นายพิทยาพล หงษ์มณี ศูนย์ กกท.จังหวัดยโสธร กรรมการ/ผช.เลขานุการ ๓ / มีหน้าที่...

-๓มีหน้าที่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันฯ จัดเตรียมและบริหาร จั ดสรรงบประมาณเพื่อสนั บ สนุ นเจ้ าหน้ าที่ ผู้ฝึ กสอนและนักกีฬา ตลอดจนแต่งตั้งผู้ แ ทนเข้ าร่ วมประสานงาน การแข่งขันฯ และเข้าร่วมในพิธีเปิด/ปิดการแข่งขันฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ๔. กีฬาจักรยาน ๔.๑ นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ ๔.๒ นางพีรดา ลําพุทธา ๔.๓ นายวิชัย สนใจ ๔.๔ นายสมเกียรติ ลําพุทธา ๔.๕ นายสุดสาคร สายสมร ๔.๖ นายธีรยุทธ สายสมร ๔.๗ นางสาวฐิติมา สนใจ ๔.๘ นางสาวพิมพ์ศิริ โกกทาน ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนกุดชุมพัฒนาฯ การไฟฟ้าอําเภอกุดชุม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ผู้จัดการร้านรุ่งลักษมีอลูมิเนี่ยม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ช่างประจําทีม นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา

๕. ซอฟท์เทนนิส ๕.๑ ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๕.๒ นายอัครเดช จันทรุกขา ที่ปรึกษานายก อบจ.ยโสธร ๕.๓ ดร.มานิตย์ เขียวศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๕.๔ นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕.๕ นายทวี เรืองกาญจนวิทย์ ประธานชมรมซอฟท์เทนนิสจังหวัดยโสธร ๕.๖ นายพิชิต ปั้นทอง กรรมการซอฟท์เทนนิสจังหวัดยโสธร ๕.๗ นายอดิศร ศรศิลป์ โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๕.๘ นายอนันต์ หลอดคํา ธกส.สาขามหาสารคาม ๕.๙ นายอนุพงศ์ นาคสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๕.๑๐ นายณัฐพล นาคสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๕.๑๑ นายสมจิต เวชกามา ครูโรงเรียนบ้านสะแนน ๕.๑๒ นายวิมาน ภูนาสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๕.๑๓ นางสาวกัลยา วิเศษแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๕.๑๔ นางสาวประภัสสร ศรีใสคํา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๕.๑๕ นางสาวจินตนา แสนวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๕.๑๖ นายเหมือนชนก หลอดคํา โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๕.๑๗ นายวัชรพงษ์ ปัทมาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๖. มวยปล้ํา ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ ๖.๖ ๖.๗ ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข นายบุญแก้ว สมวงศ์ นายอนุพงศ์ นาคสุข นายบุญมี พุ่มจันทร์ นางฉลวย เฉยฉิว นายอภิชาต ดวงชมพู นายชนะศักดิ์ โรมพันธ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต ๓ ที่ปรึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต ๒ ที่ปรึกษา อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร ที่ปรึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ผู้จัดการทีม รองผู้อํานวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ผู้ฝึกสอน โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม นักกีฬา ๔ / ๗ กีฬายกน้ําหนัก...

-๔๗. กีฬายกน้ําหนัก ๗.๑ นายสวาท น้อยหลุบเลา ผอ.โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ๗.๒ นายสรรเพชญ อาจวิชัย ผู้อํานวยการโรงเรียนเลิงนกทา ๗.๓ สจ.สุริยะ ปะวะกุล สจ.เขต อําเภอเลิงนกทา ๗.๔ สจ.เลอพงษ์ รักษาเพียร สจ.เขต อําเภอเลิงนกทา ๗.๕ นายณรงค์ ปามุทา นายก อบต.โคกสําราญ ๗.๖ นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๗ นางฉลวย เฉยฉิว รองผู้อํานวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๘ นางนิดอุรยา วัฒนากสิกรรม โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ๗.๙ นายชํานาญ ทองมี โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๑๐ นายบุญชู ธาตุทอง โรงเรียนเลิงนกทา ๗.๑๑ นางสาวศรุดา ผ่านเมือง โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๑๒ นายวิมาน ภูนาสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๗.๑๓ นายกิตติพงษ์ ฝ่ายดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๗.๑๔ นางสาวญาราภรณ์ วงษ์โสภา โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ๗.๑๕ นายธวัชชัย ทัดไท โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ๗.๑๖ ร้อยเอกณรงค์กรณ์ สีมงคุณ กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา ๗.๑๗ นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๑๘ นายชนะศักดิ์ โรมพันธ์ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๑๙ นายจิตรพล คะเณย์วงค์ โรงงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๒๐ นายอาทิตย์ พงษ์เกษม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ๗.๒๑ นายคณิน ทาสมบูรณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ๗.๒๒ นายสมบัติ เนื้อทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ๗.๒๓ นายพงศกร นนดารา โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ๗.๒๔ นายมานพ จิตระการ โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร ๗.๒๕ นางสาวชุติมณฑร์ สายหอม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ๗.๒๖ นางสาวประกายมาศ อินทร์มณี โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๒๗ นางสาวรัตนวรรณ์ วามะลุน โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๒๘ นางสาวรุ่งทิวา ใจกล้า โรงเรียนเลิงนกทา ๗.๒๙ นางสาวภัทรสุดา สุวรรณเพชร ๗.๓๐ นางสาวอรรจน์ถวจี ปั้นทอง โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๗.๓๑ นางสาวจารุวรรณ ยิงกําแหง ่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ๗.๓๒ นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๘. มวยสากล สมัครเล่น ๘.๑ นายวิสันต์ คุณสุทธิ์ ๘.๒ นายธงชัย สว่างวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา รอง ผอ.โรงเรียนทรายมูลวิทยา

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

๕ / ๘.๓ นางวชิรา...

-๕๘.๓ นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ ๘.๔ นางมยุรี โพธิแสน ๘.๕ นายทิทธยา สาลี ๘.๖ นายวิบูลย์ เชยกลิ่นเทศ ๘.๗ นางไกรวรรณ คํามูล ๘.๘ นางสาวประกายแก้ว ดีล้วน ๘.๙ นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศ ๘.๑๐ นางสิรลักษณ์ บูราณ ิ ๘.๑๑ นายศตวรรษ สาลี ๘.๑๒ นายวินย คํามูล ั ๘.๑๓ นายสุรศักดิ์ งามหลาย ๘.๑๔ นายพิเชษฐ์ สุขสิทธิ์ ๘.๑๕ นางสาวเกศวพร บุญไทย ๘.๑๖ นายอัษฎาวุธ สมบัติหล้า ๘.๑๗ นายธนวัฒน์ สาลี รอง ผอ.โรงเรียนทรายมูลวิทยา รอง ผอ.โรงเรียนทรายมูลวิทยา ผู้จัดการสวนอาหารธรรมชาติ โรงเรียนบ้านโคกยาว โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา สวนอาหารธรรมชาติ โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นักกีฬา นักกีฬา

มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ตั ว แทนจั ง หวั ด ยโสธร เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๑ “เชี ย งใหม่ เ กมส์ ” ณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พร้อมบริ หารจั ดสรรงบประมาณเพื่อสนับ สนุนเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนและนั กกีฬา เดิ นทางเข้าร่วมการแข่ งขั น ฯ ตามกําหนดการที่จังหวัดเชียงใหม่แจ้ ง และรายงานผลให้คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการ/คณะหัวหน้านักกีฬา/ ผู้ประสานงาน ทราบเป็นระยะ จนเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ และเข้าร่วมในพิธีเปิด/ปิดการแข่งขันฯ อีกทั้งให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการแข่งขันฯ ของ กกท.ทุกประการ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเคร่งครัด โดยดําเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และนําชื่อเสียงมาสู่จังหวัดยโสธร หากมีปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ให้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายชื่อส่งตามที่แนบ
๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๒. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดยโสธร ๓. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ๔. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ๕. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ๖. ผู้อํานวยการโรงเรียนเลิงนกทา ๗. ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ๘. ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ๙. ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ๑๐. ผู้อํานวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ๑๑. ผู้อํานวยการโรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ๑๒. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกยาว ๑๓. ผู้จัดการสวนอาหารธรรมชาติ

รายชื่อส่งตามที่แนบ
๑. ผอ.โรงเรียนยโสธรพาณิชยการเทคโนโลยี ๒. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ๓. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น