ငင (၂ဝ၁၂

ပ တ တ တ

ပ ဒ ပ ဒ ၃ ) ည။ တ ၂၁။)

စ၊ ပည ထ ငစ စ၊ (၂ဝ၁၂ တင

၁၃၇၄

ပည ၂

စ၊ ဝင ပ န

ပည ထ ငစ

တ တ

ပ ဒ

န (၁) ည င ၁။ ၂။ ပ ဒ ငင င ပ ဓပ ပ ဒ ပစ ပ ဖ ပ တင စ ည ည။ ဖ ပပ တင ဓပ

ပ ဒတင ပ စ ညည ည ဆ ည။ ဖ ဖ ဆ

( ( )

)

ငင တ ဆ ငဆ င

ပည ထ ငစ ပ ဒ

တ န ဖ စည

ငင တ န

ဆ ငင

ည။ င ပ

(ဂ)

ပည ထ ငစ စ ပည ထ ငစ စ တင

ည ည။

ပည ထ ငစ

ငင တ

(ဃ)

ငင ပ ဝင ည။

ည ငင င ဖ စည ငစ

ငင ပတင ည။ ဆ ည။ ငင

ပ င ဖင

ပ ဒ စပ ဆ ပတင ည ပ ဝင ဆ ငင ည ငင ည။ ည တစ

ဖ စည ထ (င) ငင ငစ ဖ (စ) စည ထပ ဆပ ဆ (ဆ) ည။ ဆ ည

ည ပ ဝင တ

ငင

ပ ဒ စပ

ပ ဝငဖ စည ထ

င ဖစ စ၊ ငင

ပ တစ

ငစပ

၍ ဖစ စ

ဆပ တ

ည န

ထပ င

ည တင

ထ င

င တ တ

ပ ည

ငပ န

င တ ထ (ဇ) ငပ န ငပ (ဈ) ငင စပ (၁) (၂) ငင စ ထ ဆ ည ဖ ပ

ပဋည င

ပ ထ ငစပ

င ထ ဆ င

ဆင ည။ တ

ဏဆင ဆပ

န ဆ

ဆ တင ပ

ည။ ငင တစ ပ တ ပ ဝင ညငပ န

တည င င ပငန တင င င၊

ပစည ၊ စ

၊ စ ပ တင ၌ ဒဇင ၊

စတ ပင ၊ စ ဝင င န ပငန တင ပစည ၊ တတဆပ၊

နပစည ၊ နတ

ဆ င တနဆ ပ စ န (၃) စ (၄) (၅) ထ ပ၍ ငင တ

ငစင၊ တထင ပငဆင င၊ စ ည ဉ ဏဆင င နည ပည ပတ ပစည ပ၊

ပင င င ၊

တနဖ ဖတ င

ပငန တင တ ပ ည င ည ဆ ပ ငပ န ည။ ဖ င

ပ ၍ ဖစ စ၊ ဝစ ။ င ပ ပဂ

ဖစ စ ပန (ည) င စပ (ဋ) ဏ ဆ ဏတစ (ဌ) င င ငစ (၁) ပ ပ ပတင ပ င င ပစည ဆင ပင (၂) င ပ ဖ ည ဆ ဆ ဆ

စည

ပည ထ ငစ စ ည။ ည ပ ငင တ ပ

ငပ

ငင တ

တင

န တ တင

ပ ဒ င ည ဆ ည။

ည ပငဆင ပစည ည ပ ဝင ၊ ညပ င င ပ ဒ င ည

ပတ ပစည င ။ စ

ပစည င ပင င င

ဏတစ

၊စ တ ( )

ငဒ

တ (၃) င င (၄) (၅) င စ (ဍ) င ပ ပ တညဆ ပ ဒ ဝ ဆင င

၊ တနဖ တစ ပ ဖစထ ည ပဋည ၊ င ပ င ၊ ဆင စ ပ

တ ဆ င င ည ဉ ဏပစည ဆင ဖ င ငထတ ဝင ည တ ဆင ပငန ဆင ပ င ငင တ င င ပ ဒ င ဆ

ဇ တပစည ပ ပထ

တ ပဋည ။ ည ငင တ တ တထ ပ င

န င ည င ထ

တ တထ ပင ဆ ည။

ပ ဆ င၍ တ

န (၂) ဆင ညစ ပ ပငန

၃။ င

ပ ဒ

ည န ည။ င ပ

ပည ထ ငစ စ င စ ထတ ပန

ဖ တ တ

တင စပ

တည ပငန

ဖင င

ဆင စ ၄။ ပငန ( ) ပ

ပငန ည-

တ တ

ဖစ ငင တ ထ

တ တ

တင ၊ တင င စ န င င ဂ ပငန ထ ၊ စ င ထ ပ ပငန ၊

င ဓ

ထစ

(

)

ပည

တ ဝပတဝန

(ဂ) (ဃ)

စနစတ

စ စ င တ ဆပ ၊ တ

ပငန

ငင တ စနပစပစည

တင ဆ င င ည ပငန

(င)

ငငတ ထတ ပ ညစ

တည တ တ တထ ပငန တ ၊ ၊ တ တထ ငင ပ ပ ပငန ပ ဆဝ ၊ ၊ ပ န ဆ င တည ပ င ပ ည ငင ပငန ၊ ပ

ဓ တပစည

(စ)

နည ပ ဒ နထတ

ထတ ပန

င င

ပငန

၊ ဝန ဆ င

(ဆ)

ပညပ စ

ပဆ ဖစ နည ပည

ဆ င

င (ဇ)

ပငန

နည ပ ဒထတ ပန စ ပ ထတ ပန ပငန ၊

င င ၊ င င

ပငန င စတ စ ညစ တ တထ

(ဈ)

နည ပ ဒ

ငင

(ည)

နည ပ ဒ န ပင

ထတ ပန ပင င ဖ ဖ

တ တထ ပငန ငပ ပ ညန ငင တ စပ ။ ၊ ဖင

ငင

င င

(ဋ)

ပည ထ ငစ စ ထ န န န တ ထစပ င ပ

စပ န

ဇန န တ င င

ဖစ

တ တ ငင ည

တစဆ

တင ဆ င

ငင

ပငန

၅။

ပဒ ၄ င စပ ည

ည င ငင

တတ ထ စ

စ ဖင ဖ

ည င တင င

ပငန ပည ၍

ငင တ င

ပည ထ ငစ

တည ပ

ငပ င ၆။

ည။ င ည ငင တ င ငင င ငင န င င တ တ ပ တင ပ တ စပ ပငန ည။ န၊ စ ပ စ ပည ထ ငစ

န၊ ပတဝန ဖစ စ င စ

ဖ တစဆင ပည ထ ငစ

န (၃) ည ၇။ ငင တ ငစ င စ န၊ ပ င ဆ ၊ စ စ ပငန ဝ င တတ ပ ပ ပ ဖစ တစ ငင ငတစ ငင င ထတ ပ န င ဇ တပစည ပ ပန စ န၊ ဏ င င ဆ ပငန ဖဖ စ ထ ၊ ဆင ည တ ညတ ည င င ဖ ထတ၍ ပညပ ပည ပည င ည စ န၊ ဆင င ၊

တငပ တ တ

စ ဖဖ ပငန ဝ တင န ပငန စ န၊ ငင ပ ပ ၊

ပစစ ငစ နည ပည ငငတ ပည ပန ပ ဝင

ဆင ငနည ပည ထ ၊ ၊ ငင တ တစဝန တ ပ င င င ဆ င ပ

စ န၊ ဆ

၊ ဝင

ဆင ပ င ပငန

ညပ ဆ င ဖဖ တ တ

ငငတ စပ ပ ည။

င စ န၊ ပငန

ငငတ ပ ထန

စ န င စ န ည

န (၄)

၈။ ( )

ပ စပ ငင တ င ငင ပညစ င င

ပ ဖဖ တ တ စ ဆ င ပငန တတ တငပ င န ပစည ပ ၊ ထတ ည ထတ

ပ န င ထ ပ ပ

ငပ

ညဓ င ပ ၊ ၊ ည န င ၊ င

နည ပည ( ) ပ ပညပ ပ င င

(ဂ) (ဃ) (င)

နတ

န စ ထ ပ စ

၊ ထတ ပ ၊

နပစည

(စ)

ဆင င

င ပ

နည ပည ပငန ည ၊ စ ည ၊ ဖတ ဖ ထတ

တတ ဖဖ တ တ စ ၊

ဆင င

နည ပည ဖင ထတ (ဆ) တည ထ (ဇ) (ဈ) (ည) စ ဒ စ င င စ ဖဖ တ တ စ ပန (ဋ) (ဌ) (ဍ) (ဎ) (ဏ) (တ) (ထ) တ စ ပတဝန တင ငင တ ငင ငငတ ငင တ ပ ပ (ဒ) ငင တ ဖ စ ။ ပ င င ပ

နထတ

ဝန ဆ င

ပငန

ပငန

ဖ ထတ

ပ င င ၊

ဇဝ စ ပ ပ

င ၊

ည ပည ဖ ပငန

ဖဖ တ တ ၊ င နည ပည ဏ င ပည ဖ

ငထန

င န

ထ ထ ၊ စ

ပ ဖစ စ ၊

ပည ၊ စ နစ င ငင စ စ ၊ င င

တတပည ဖ ဖ တ တ ဏ င ပ ဏ ပငန

န င ည တ

ဖဖ တ တ ပငန

တ ဝန ဆ င

ဇ တ

ပညတင

တ၊

န (၅) င ပ ပစ

၉။ ( )

ပ င ငပ င န င စည တ ဖ စဖ င။ င ပ

ပ ပစတစ ပငန ပည ဖင ပ

ဖင ပ ၌

ပ ဆ င ငင

ညငင

တည င င ( ) ငင ဖ (ဂ) စ ဆ င ၁ဝ။ ( ) ပဒ ၉ (၁) (၂)

ပ င၊ တ ဆင စ ဌ န၊

ငင စပ ပ တ ပ င၊

ပဋည

ပပ

စနစ

ဖင

ပစဖ စည ဏ ဖ စပ

တငဖစ ဖ စည ပငန ည။ ငင စပ င ည။ တင ဏ ပငန င ဖ ပငန ပ

တညဆ ပ ဒ င ည ပဒ ၉ ပဒ တည င င ပ စဖ ပ ည ( )ပ ငင ငင တည င နည ဆ ပငန ဝ တ ငပ င ပ

ဖစ ဖ စည ပ ဖ ငင

တည င င

တ တ င ပ ပ တည၍ တ တ ပ ပ ပ

(၃)

ငင

ည ပ

ပည ထ ငစ စ ည။ ပငန ၊ ပ ငပ ပ နထ န တ

(၄)

ငင ပငန တည င င တင

ည ငင

စ ငဖ

ည စပ

ငင ည

နည ပ ဒ ဖင ဆပ င င ပ နဆ ည။ ပငန ဆ င

(

)

ပဒ စ

( ပပ

) တ

တင ၍ စ

ပဋည င

ပငန ပစ င

င င

ဖ ဖ န

တင တင င

ည ည ဆ င င

င၊

ပငန ပ ဆ ၍ ငင တ

င င

တညဆ ပ ဒ

င ည

ည။

န (၆) ငဖ စည ၁၁။ ( ) ပည ထ ငစ စ (၁) င တ ဝန ဆင ပဂ ပ ဖ ညပငန ဆ င တစ ဌ န၊ ဖ င စပ င န ဖစ စ ဌ န၊ စည ဖ ဝင န ည။ င တင တ ဝန ပ ( ) ငငဝနထ စ တ ဖဖ စ ပ ဖ စည င တင တဖ ဖ ဝင တင န တ ဒတ ၊ တ တ၍ ငင င င ည စ ပည ဖစ ပ င၊ ဖ င စည ၊ ည င င င ၍ ပ ဒပ ပငန င

ပည ထ ငစ ဆင င

ပည ထ ငစဝန စ တ ပဂ ပ ဝင စ ဖ စည (၂)

ည။ င ဖ ဝင တတ င ည။ ဝန ည ဌ န ငပ

န င င စပ စ ၊စ တ င င င

န (၇) င ၁၂။ င ပငန တ ဝန တ ဝန င ပပင င ပ တင ဖစ ည-

(

)

ပ န (၄)ပ

ဆပ င ပငန င ထန စပ

စစစ ည တ စ ပ ဒ င ပ ပ ပ စ ည င

တင ၊

ဆပ င ၊ စ

ပ ဒ ည

စတ ပတဝန ( ) င

နည ပည

ဆ ပ င၊

ပ င တင

င န န ဆ င င ဆန

ပည ဝ င၊ င င ၊

(ဂ)

ဆပ စစစ င ၊

တညဆ ပ ဒ

(ဃ)

ပငန ဆ င တ တ တစ င ပ ည

ပည ထ ငစ စ တင ပ စ င င၊ စ န င

ဖ တစဆင ပည ထ ငစ

(င)

ပညတင ၊ ပညပ ထ စ ပ န

ည ဖ

င၊

ပည ထ ငစ စ

ပ တင ပ င ၊ ဖ တနဖ ပ တင ဏ င တည ပငန ဖင င ပ တ တ င

(စ)

ပည ထ ငစ စ စ င င ငတ ပ ပ င

တ တ

တ တ င၊ စ ပ ဖဖ တ တ ပ ငစပ ၍ င၊ ပ ၌ ဝ ငပ ည ပငန င ဖစ စ၊ င ဆ င ဆင တ င တင ဒ ပည ထ ငစ စ ငင တ

( ဆ ) တင ဒ ဖ င ပညန (ဇ) ပ စ ပ င ဆင

င ပညန တည ပငန

ဖ ငည င ဆ င

ပတင

ပ ဝင

ဇ တ ပစည

င ဝတ ပစည င နစ (ဈ) င ပ ပ န ဆ င စ င င င၊ (ည) န ပငန (ဋ) ပည ထ ငစ စ ထ ၁၃။ ( ) ဆ င င။ င ငင တ တစ ပ ပ င ပ ( ) ပ၍ ဆပ ပ (ဂ) ငပ န ထတ ပ တ ည င၊ ပပင င စပ င ပ ဆ င င

ဖစ စ င၊ ပ

န င

ပငန ၊ စည ၊ စ န ဆ င ပပ ပ ပငန ၊

ပ ဒ၊ ပထ ပနည ၊ င ည န

ပ ဒ န၊ န ဆ င ပ ဒ င ည

နည ပ ဒ၊ စည င စ င န

စစစ င ၊ န ဆ င

တ င င တ တ ပ ဖ င၊

င ပ န

တ ဝန

တင ဖစ ည

ညဆပ ပ တညဆ စစစ ပ ဒ

ဖစထန စ င င ည ဆပ

ဆန

င င၊

ငပ န

ထ ပ

တ ဆင တ

တည ထ င၊ ပ

င ပ န ဖစ စ၊ င တ တ

ပငဆင ပ န ဖစ စ

င ည စစစ၍ င ပ င (ဃ) ပ ထ ည ပ ထ ထ ည ထ

တ ငင ပ င၊ င

င ဖစ စ

ဖစ စ၊

တင ပ န တ င ဆ င ၊ (င) င ပ ငပ န န စ င ဆ ပ တင ပစ တ င ထ ထ ဆပ

င င တ ပ တတင ပ

တ င ပငန (စ) င င ငင ပ ပ င။

င ပ နပ င ဆင ငထ စ ပ

စည ထ ည ထ ပ ဆ င ည ည န

တင ထ

န ဆ င ပ ပ တ င၊

င င

န တစစတစ ထပ ဏ ငပ င

တ တ

ဆ ပ တင ပ

၁၄။ ဖင

ည ပ

ပငန တ ဝန ဖ စည င ည။

ဆ င

တင

၁၅။ ပည ထ ငစ

င စ ဖ

ပငန ဆ င စည ဝ တင

စ င စ စ င တင ပ ည။

၁၆။ န

ငပ တစ

ပငန

ဆ င ဖ

ပစ

င တတ စ င တင ပ

ဖစ ပ ည။

ပည ထ ငစ စ

န (၈) င ၁၇။ ( ( ) ) င ပ ပ တ ဝန င ပ ငင တ န င၊ န န ၊ ပ ဒ င စ ၊ န င တ င၊ ပ င င ထတ ပန န၊ ည နည ပ ဒ န င ၊ ပထ ငင င တင ဖစ ညန င၊

တ ဝန တ န ည

ပည ထ ငစ င ပ

တညဆ ပ ဒ တညဆ ပ ဒ

ဏ ဖ စည ပ

ပငန ဆ င (ဂ) ပ ဒပ ပ ပနည စည (ဃ) င

င ပ န တပ

တ တထ ပ င၊ (င) င ပ န ဖင ပငန ပဂ တစ ပငန င၊ င တ င (ဆ) င ည တင ထ တ င င င ပ ၌ ပ ၍ ပ င (ဇ) င ညစည (ဈ) ငင ပ ပ ဆ င ပငန င ပစည ငပ န

စည

၊ စ

ပပ စည

ပငန တ

င င ပထ တင ထ င င ၊ ပင င ပ င၊

ဆ ပငန စ ငပ တ ပ င

တစဆငင ပ င ငတ

င င ဆ င (စ) င

တ င

ပ င န ထ ပ ပ င၊ ထင

ဝ စ ပ င

င ပင

တ ဆင ဖစ စ၊ င ပ

ပ င စ ပတင ပ ဝင င ဝတ ပစည ၊ င င င င င၊ ည န ဆ တစ င၊

ပ ဝ တန င ပ င င

၌ ငပ ဇ တ ဖစ စ ငပ င င ငပ

တင ပ ဆ င င၊

စ ထ

ပငန င စပ စ

၍ တညဆ ပ ဒ င၊

င ည ပတဝန

ဖစ စ န ဆ င စ တစ ၍ ငပ န ပ င စ ပ ည ပ ပင င

ဏ ဖစပ တ င ငင

ငင ပ ပင ပန ပ င င

တစ င

တင င ပ န င ည စ

ည ပ ပ

တညဆ

ပ ဒ (ည) ငင

တပတင င ၊ ငင ပ င င င င ည တစ င စ

ဏ ဖစပ တ ငင တစ ပန

တင င ပ န

တညဆ ပ ဒ

ပ င (ဋ) င ပ င ဖ စည င။ ည

တပတင င ၊ ဆ င ပ စ ပပ တင န ည ဆင ည ပငန ဆင ပငန ၊ ဌ န ပ င ပ ပ ဆင င တ

နည ပည

စနစတ

ဆ င

၁၈။

တင ဖစ

ည-

(

)

င င င ည ပ တ ပ င

တ ငပ

ဖင ပ င

ပစည ငတ

င တညဆ

င၊ ပ ဒ

နည ဖင င၊ စ

(

)

ငင ငင ငင

ဏ ဖစပ တစ ဏတစ ဆပ ပ တ င၊ ထ င င င ပ / ငင ပ

ဖစ စ၊ တ ငင ပ င တ င ငပ င င င၊ တ ၍

ဖစ စ၊ ဏ တစ /

တစ ပင ပငန

(ဂ)

ငင ပ င

တည င င ဆ င

( ဃ ) တညဆ ပ ဒ င ည င န ပန (င) တညဆ ညစစစ

င တ တ တ ည င ည င

ပည ဝ တင ပ င ၊ င ၊ နစန င

ပ၍ ပငဆင ပ စ င ပ

ပ ဒ င ည င စပ ၍ င၊ င န

တင ပ (စ) င ပ န ဖင စ

ထ ပ

င ည

ပ တ

ပငန တင င င၊ င

နည ပည

တထင င ၊ ထတ ပတဝန ပ စ န င

နထတစ တ

ငတင င ၊ စ င

ညစည င တင ပ

င၊

(ဆ)

ငင တ နည ပ ပ င ပ

တစဝန ဆ

တင ဖ ဖ တ တ

စ န

င ဒ

စပ

ဖဖ ငင င ပ န တ တ

ပငန ဖ င စ င င။

တင

င တည င

ပ ဖင ထ

တ န (၁၂) ပ ၍

ပည ထ ငစ စ င ပ တ င ည

န (၉) ငပ န ၁၉။ ပ တင ငင ည င င ငပ န ည။ ပ န ပ ပ ပ င ထ င တ တ င ပ င ည တ ဆပ ထ

၂ဝ။

ည-

(

) ပဒ ပ

၁၉ ပ ပ ၁၅ ည။

တင

င တင

ဆပ ဆပ

ပ င

စစစ င

တ ငင ပ

ပ င ( ) ဆပ င ပ

ပ င ပ င ၉ဝ

ဆပ တင

တင ဆ င

င ပ ည။

ငပ င

၂၁။

ပ ပ ပ ည။

တ ဆင ပဋည

ထပ စ ဌ န၊ စ

ည စ ဖ

င စည င ပ

ထတ ပ တ ပဂ ပငန ၊

ငပ န ဖ စည င

ပ ပဆ၍

တည ထ င

၂၂။ တ ဖစ စ၊

ည တ

ဆင တည

ထ ပ ဒ င ည ည။

င င

ပဋည

စ တ

ပပ င န

ပ န ဖစ စ၊ ပငဆင န ဖစ စ င ပ င

န (၁ဝ) ထ ၂၃။ င ပ ည တင ငင တ တ တ န (၁၁) ထ င ပ နထ င တင စ င ပငန ထ ပ င င ည။ ည

ပငန တစ

၂၄။

ည-

(

)

င ဆင တတပည ပထ တင ၌ င

ပငန င ဝနထ ငင

ငင နထ နည ဆ တင ၂၅

ပ ည စ

ပငန စတင င န ၊ ဒတ

စ စ တင ၌ နည ဆ ၅ဝ ထ ပ တ င နထ စ ပ င ပ စ ဆ င င၊ ည။ တ ည။

စ စ

င န ၊ တတ ဖစ ည။ င င တင

စ စ တင ၌ ပည န

နည ဆ ၇၅

င န န ပငန တ ( ) ပဒ င ပ င ( )

င န

ငင င ပ

ဝနထ င၊ ငတန ပ

ပငန င တ

င စစ

တတ ဆ င (ဂ) (ဃ)

ပငန င

တင ငင ပ ပ င င င ဖ ပ

နထ

ည။ ဖ

ပညတင

ည (င) ငင နထ

င၊ င င

ပ ပ ပ

စ စ ဖင ၊ ဆင တည စ

င င

ဆ င င ဝနထ

ည။

တတပည

တင တညဆ ဆင တ

ပ ဒ၊ နည ပ ဒ ပ ည။ ငင တင ည။ ပ ဝနထ ဆင ပ င င

င ည ပ

ပ နထ တ စ (စ) ပည န စဖ င ဆင ငင စ န င

ထ ၍ နထ ဝ ဖစ နထ

နည တ

ဝနထ စ ဆ င

၂၅။ ငင

င ပ န ဖင

ပ ည

င ငင တ တ

င ထတ ပ င

ပငန တင ပ ပ င ထ

တ၊ ပညတင ည။

နထင င

တင ပ

၂၆။

ည-

(

)

ထ တည

င စ ဆင င ပ

ပ တ တ တည ငတ ဝန ည င နပ ပ ပ ဆ င င၊ တတပည ပ င

နထ

၌ ပဆ

ပ နထ ည။

ဆင

င ည စ ည တ တ ပပ င၊ ၌ ၊ ည

(

) တ စည င

ပ နထ

ပ င င ပ နည ဆ ပ ထ ပ ပ

ပ ငဆင စ ၊ ၊ ငတ င

၊ ဖ

ပပတ င

ပ ၊ နစန င ဆင

ဝင တညဆ တ

ဆင ပ ည။

ပ ဒ၊ နည ပ ဒ

(ဂ)

ပ င ပ င

င၊

ပ င င

ပ ပ ပ

တ ဝနထ တ

ည ဖ င ည။

ငင ပ

ဆင

တညဆ

ပ ဒ

င ည

န (၁၂) င တ င င င

၂၇။ ထ တ င

ငင တ င င န ည။ င

တင ပ ( န

ငင

ပ ပ န တ င တ င င

ပ တ င တ တ ဖစ စ

ပ န

ပဒ ထ ပင

) ပ

န န ပ၍ ည-

င င

ငပ

င တစ ပ ပ စ င ပ န တင ပ

ဖစ စ၊ တစ ပ ပထ ထ င ငပ င

ဖစ စ၊

(

)

နထတ စ ပ ငင တ င င တ

ပငန ဝင တစဆ တ ပ တည၍ င၊ ည

တ ဝန ဆ င တည င ဇ င စ တ င

ပငန တစ ဝင င န င တ ပ

စ ပ ဖစ စတင င ည င တ င၊ ထ ပင ပငန တ င

ဝင င န

(

)

ပငန နပ ငထ ၍ ထ တ င

တ င

ပန င င စ

ည င ပငန ၌

ပ ပန တ

န တ ည င င၊ ၊ ပ တင ဆ ငင တ တ ပ

န င

တစ စ တင ပ တင ဝင င န ပ န ပငန ည တ ပစည တနဖ င စ င

တ င ပစည ၊ စ

(ဂ)

ဝင င န စည တ တ တထ ပစည တနဖ

တညပစည တ န တပ ပစည

တင င၊

တ ငထ ထတ ပ ည

(ဃ)

နထတ

ပငန တစ

ပညပ

တငပ

င င န (င) ငင ပ ဆ င (စ) ငင တ တ ထ (ဆ)

င ထ

တငပ

၍ င၊

တ င

ပ တင ၅ဝ

ထ ဝင င န ဝင င ည ဝင င န န ထ တင န င ဖဖ ဝင င တပ နတ ပငန င၊ ပဒ (

ပ တင

ပညတင န

ငင

တင ဝင င န ပ ဆ င င၊ ပ၍ တ ဆ င န ည စ တ ပငန ဆင ပ

နစည

ပငန တစ င ည စ

)ပ

ဝင င န စ စ တင ည

တ င ပ ပ တစဆ

စ ပ တစဆ င ထ င

တည

နတ စ စ၍

ပ ပ င၊ တင နတ

တည

(ဇ)

ပငန တည ဆ တင ပ ပစည န င၊ င ၊ စ ပ တင ဖစ စ၊ စ ပစည

ပ န ၊ ဆ င န ပစည ဖစ စ၊ ၊

ပ၍ တနဆ ပငန ပညတင

စ ၊ စ န စ

စတ ပင

ဖစ စ၊

တ င

(ဈ)

ပငန တင န င

တည ဆ ည န

ပစ၍

ပထ

စ တ န ဖစ စ၊ ဖစ စ၊ င

နထတ

ပ န

ပ တင ဖစ စ၊ စ

ပညတင တ င တ

င၊ (ည) ည င တင ပ င ၊ စ င ပငန တ ည စ ငပ ဖင ငပထ ပငန ပစည င ည တ စ စတ ပင ၊ စ ပ တ နတ ၊ နပစည ပ ဏတ ငပ တင တ ပ န ဆ င ၊ င ပ ငပ ပ၍ တနဆ ပငန ပ

ပစည ဖစ စ၊ စ (ဋ) ပညပ င

ပ တင ဖစ စ၊ ထတ ပ

န ဖစ စ၊ င တ င

ပညတင တ ပ န

န င၊ ပငန န

တငပ န တ င တ

ညပစည င။

န (၁၃)

၂၈။ ပဋည တ

ပည ထ ငစ စ စ ပပ ည တ

ဖ တ

င ပ န ဖငဖ စည တ င ပ င တ ပ

ည တ

စပ င ပ ည။ င

ပငန င

င ပ

တင

ငငပင ပ

၂၉။ တစ ပဆင

င ငပ င

ငပ န တ

ဆ င နဆ ဖ

ပငန

င တစစတစ ည။

ပ န ပည ထ ငစ စ

၃ဝ။ ပ

ပဋည

စ င

တ ပင င

နဆ င

င ပ

ငင

တည င င ဖင ၌ ထညဝင ည။ ငင

င င

စ ဖင ထတ ပ န ပည ထ ငစ စ

န (၁၄) ပ င ၃၁။ တ င ပ ပ င ည ပ င ဏ ပ င ပ စပ တည၍ န န ပ ည ပငန ည။ င င စ င

ပငန ၊ စ စ ၅ဝ

ထ ငပ င

၃၂။ ဆ စ ပ ပ

င င

ပဒ

၃၁ င ပ တည

ငပထ င ပ

တ ပ

နဆ ပ န ဏ င င ပငန တ

တည၍ တစဆ

တ တ င ၁၀ င ပ င ည။

စ င

နဆ ပ ထပ ၍ ၁ဝ စ

တ တ

၃၃။ င င

ငင တ တ ဖ ည။ တင

စပ ပ င တည ထ

ပ ဖဖ တ တ န ဖင င

စ န တည

င ပ င ပ

ပည ထ ငစ စ ပ ပ န ငပ င

ပ တင

၃၄။ ငစပ

စ ဌ န၊ ဖ

ဖ တင

စည ပင တည

င ဖင

နထ စ

၍ ပည ထ ငစ စ ည။

တ တ ပ င

၃၅။ စ ပ

ည ပငန

ငင င င ပ ငဖ

င င ပငန စပစနစ ဖင

ည နထ ဆ င

၌ စနစ ဖင င ည။

ဆ င

တင ငင

၃၆။ ဖဖ

ငင တ တစဝန

တင ဖ ဖ တ တ ဒ

စ န တင

င စပ င ပ ထ

နည ပ ပ ဆ တ ပ ဒပ င င တ

ပ င

ပ ၍

င ည။

စ န

ပည ထ ငစ စ

တည

ဖင

တ တ င

န (၁၅) ငင ၃၇။ ပ ည ည။ ထ ငင င ည င တပတင တင ငင ငင တည င င ဏ င ပ စ ငပ ည ဖင ဆ င တပတင ည။

တည င င စ တင

တည င င

ဖ ပ

၃၈။ ငင

ပငန

ပစ

င တ တ ညထတ င

င ည ည။

တ တ န

ည တင

ပန ငင

ညထတ

တည င င ပန

တည င င

ဆ င

န (၁၆) ငင င ပ င င င

၃၉။ တ တ ပ

င ည

ပ င

ည န တင

ပ င ငင တ တင

ဆင ငင ညည ငင ပန

ငင ဏ

င ဖင ပငန

င င ( ( ) ) ငင ငင

ဏ တစဆင ငင တည င င တည င င င ငပ တည င င ပ ပ င တင ထ ငင ဆ င

ပ င င င င

င၊ ညထတ န

ဆ င င၊ ဆ င ဆင တ င၊ ငင တ တင ည ည နပ င

(ဂ)

ငင န န

စစ

တ င တပ န

(ဃ)

ငင

င ဆ င

စ င င န နထငစ တင တပ ၍တ

ပငန

ဝင

ငတ

ပ ဆ င န စ နည

ပ ဆ င စ ပ ၄င င၄င န ဝင စ တတ န င။ တ တ ည

န (၁၇) ငင ၄ဝ။ င ( ) ပ ညဆင ငင တ တစ ( ) ငင တ တင ငင င ဖင ငင င ဏ တ တ ဏ ပငန ပ င င င ပငန ငင ည ဆင င၊ ပ ငစ င ပ ည ပ င င င ည။ င င င င ည စ ဏ စ ဖင င န တင ဏ င စ

တစဆင ငင တင ဆ င ငင

ငင ဖင စ၍

ငစ

င ပငန င ည။

ဆ င

၄၁။ ငင

င ပ န ဖင ဖ စည ထ ည တင ငင ည။ ငင တ င ဏ ငစ င

စပ တင ငင

စည တစ ဏ ပငန

တင ပ

ထ င င ငင င င

ဏတစ

ဆ င ည င၊ ပ င စ င

စ ဖင ဖင စ ဆ င

န (၁၈) စ ၄၂။ နည ပ ဒ န၊ ဖ ဖ န ည င ပ ဖစ စ င၊ င တ င င ပန ည ည ပ ည ငပ န င ၌ ထည င င၊ ထတ ပ ည င င။ တ န ညပ ပဆင င၊ တ င င ည န ပ ဒပ ၊ စည တ ဆင ပ ၊ န ပစဒဏ ၊ ပထ ပ ဒ ပနည စည န ဆင ၊ ထတ ပန န ည

၊ စည

င စ ၊

င ပ နပ ပစ ည-

တစ ပ ပ ပစဒဏ တစ ပ ပ

ဖစ စ၊ ပစဒဏ ( ) တ ပ န

( ) (ဂ) (ဃ)

ငပ န န ငတင စပ

ပငန စ

န (၁၉) ငင ပ ၄၃။ င ( ) ပ ငင ပ စ ( ) ပဒ (၁) ည င ( ) ဆင တ တထ ည (၂) ထ ည ဆင င န င ပငန ငစပ ပဂ စ ဖ င ဆ င ည ပတင င ည။ ငင ပ တ တထ ည။ ဖ င နည ည ဖ င နည တ တ င ၍ ဖ င ငင ပ င တစစတစ ပ ပ ည။ ပ ငင ပ ငင တ တညဆ ဖ င နည ပ ဒ င ည ပ ပ ပ ငင ပ -

ဖ င၍ ပ စ

န ဆ င စ င ဆ င ပတင င

န (၂ဝ) ထ ထ ၄၄။ ထတ င ထတ င ပပ ပ ပ ပ ပငန င ည ပ ငင တ ည န င တင တည င င ငင ပညပ ဝဓ တ င ၊ ငင တ င တင တ တငပ တစ တ ပည ဝ ဖစ ငစ ပ ငစ ဖ ငင စ၍ ည စ င င န တည င င ငဖ စပ ပ ည ပ င စ ပ ၌ ဖ င၊ ပ ည ပည န ဖင

တ တထ င၊ စ

တ တထ တင တ စ န စ ဖ င င တ ဖ ဆ င ဖ စည င င င ည။ တ ဖ ငင ဝ စ ၄၅။ ပ ထ င င

င ၊ စ ပ ဖစ ထတ တ

ည ဆင တ ပည ထ ငစ စ တ ဝ စ င စစစ၍ ထတ င

ပည ထ ငစ စ င တ ည ဏ ပ ငထ ထတ တ ဆ ပ တင ပ ပငန ည ပ

ပ ဒ င ည င တ ပ ပ

စ ဌ န၊ ပ ပ

ဝ စ စနစတ ဖင ငပ င

ပ န

ပ ဒ င ည ပ ငစ ပ

စ ပ ဖစ ဖ

စ န တ င ဏ ပ င

ပည ထ ငစ စ ပ ငထ င ပ တ

တ ပည ထ ငစ စ စ ဌ န၊ ၊ စ ဖ စည တ

ပ ဒ င ည င ဖ င ပ ဒ စ စပ ည။ ပ န

ပည ထ ငစ န တည ဆ ပ ဒ တ တ

ငင တ ဖ ည ပ ဒ င

ငင

ပ ဒ ( ငင တ င ဝပပ ပ င တ ပ ည။

တ ၁ဝ/၁၉၈၈) ပ ဖစ ည

၄၆။

ည ဆပ

င၊ င တ င

ဆင ပ တပ စ

စ ဌ န၊ ငဇ ပ

စ ၊ စ နထ င င ပစ

စည ပစ တ ဆင

ပ စတင ပ ထ ထ င င င ၄၇။ တညဆ တစ ပ ပ င ၄၈။ ၄၉။ ဆ ၅ဝ။ ဆ င င တစ ည စ ။ ၅၁။ စပ ( ( ပ ဒပ င ပ ဒ ဖတ ည ထ ထ

၊ စ

ညတ

တ င ထ

န ထ

ဖ ပ ပ ပ

တ ထ င

ည။ ပ ဒတစ ပ ပတင ဆင ည ည စည ပ င ပ ပတ တည ဖစ စ ပ ဝ ည ပင ပ စ ပ ဒပ ဆ င င ည င ငပ ပ န ည။ ည။ တ

ပ ဒ င ည တ တ ပပင င ည။ ပပင င ထ ထ တ ဖစ စ ည င တ င ည တ တ

ပ ဒ င ဖ ဝင တစ ဖစ စ၊ င၊ ပစ

ပ ငထ

င ည

ဖင

စတစ ပ ပ တ ဖင င စဆ င ၊ ဖင င ဖ ဝင

ဖစ စ၊ တစ

ငငဝနထ င ဖင

န ဝန ဌ န တ ဝန

ဆ င တ ဆ င ည။ ဖ

င စ န စည တစ ည။ ည

န င င -

ဖဖ တ တ ) ) န ပငန

စ တ

၅၂။

ပ ဒ ဖင

ပ င ဝပပ ပ

ည ပည ထ ငစ န တည ဆ ပ ဆင င တစ ပ

ငင တ ဖ င ပပ င င ငင င င ငင န ပ ဒ ပ စည

ငင

ပ ဒ ( ငင တ င စည တ ၅၃။ ငပ ထ စည ၅၄။ တည ပ တင ပ ဝ င

တ ၁ဝ/၁၉၈၈) ည င ပ နပ င ည စ ပ တ င စ ပငန စပ တ တ ည။

င ပ န ဖင ၊ နဆ

ည ထဆ

ည ပဒ ၃ င ပဒ ၅ တ ည စ ပ ဖစ ဖ ည။ တစ ပ ပ

ငင တ

ပည ထ ငစ စ တင ပ ဆ င ပ ထ ဆန န

တစဆင

ပဆ ပည ထ ငစ

ပ ဒပ

ည ပည ထ ငစ စ ပ

တ င

ငင တ တည စ ပ ပ င

ပည ပညဆင င ပ န ည။ ပ တင င ပ

တစ ပ ပ င တည ၅၅။ ပ န ဖ န င ငင တ ပ ဒ ဆ ၅၆။ ( ) စ စည ပ ဒ ဖ ၊ ပ ဒပ ပ စ ပ ဒ ပ

ပည ပညဆင

ပဌ န ပ န

နည ပ ဒ ပ ဒ င ဆန

၊ င

ပထ

ပနည

ပ င ငင

င ပည ထ ငစ တည ဆ ၊ ပထ ပနည

ပ ဒ ( ငင တ င ဝပပ ပ ထတ ပန နည ပ ဒ

တ ၁ဝ/၁၉၈၈) င န န ငစ ပ င ည။

င ထည ဖ ဖဖ တ တ ဖင န၊ န ပ င (၉၀) ပ

ဆ င ဝန ဌ န

တငည ပည ထ ငစ စည ၊

တည ပထ တည ဖစ ပနည ၊ န

နည ပ ဒ၊ င စ င န

တင ထတ ပန

ည။

( )

င ထတ ပန င

ည ည။

န၊

င စ ၊

၅၇။ ပပ

ပည ထ ငစ တည ဆ ည။

ငင တ ဖ ပ ဒ

ငင

ပ ဒ ( ငင တ ပ ဒ ဖင

င ဝပ ပ

တ ၁ဝ/၁၉၈၈)

(ပ) ငင တ ပည ထ ငစ

န စန တ ငင တ

တ န

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful